Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ทิศทางการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคใต้

โดยนายปรเมศวร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. จากการอบรมการตลาดท่องเที่ยว ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเมษายน – สิงหาคม 2554

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ทิศทางการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคใต้

 1. 1. ก F F กF ก Fก Fก F F
 2. 2. ก ก ก F F F• ก: F 4• : F ก ก- ก• : ก - F ก ก Fก ก F ก F F ก F , ก, ก ก F
 3. 3. F ก กF F F F ˈ ก F ก F ก F
 4. 4. F F ก (SWOT) (Strenghts) F (Weakness)1. F F ˈ 1. ก F ก F ก F FF ก F F ก F F2. F F ˈ ก ก F 2. ˆ F F F F ก F Fก ก กF ก (ก ), ˁ ( ก ) ˈ F3. ก ก F 3. ก F F 3 FF F( ˆ )4. ˈ F ก5. ˈ F 3 กก F( , , )6. ก F F ก F F ก F F (value foe money)7. F F ˁ ˁ F F ˈ F F ก F F F ก, ˁ , ˁ F , F8. ก ก F ก ก F ก F
 5. 5. F F ก (SWOT) ก (Opportunities) (Threats)1. ก F F F ก F F 1. ก F ก F F ก ก F ก2. ก Fก F F online Social 2. ก F ก F F FNetwork F ก ก F ก ก , ก F3. ˈ F ก F ˈ F กก 3. F ก ก F ก F F ˈ กF ก ก F F ก F ก Fก F4. ก ก F ก Fก ˈ F5. ก F กF F ก F F F (IMT-GT)6. F ก F F7. F F F ˈ Dream Destination
 6. 6. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• สรางกระแสครอบครัวสุขสันตผานสื่อออนไลน ใหนักทองเที่ยวเดินทางเขา พื้นที่ภาคใตเพิ่มมากขึ้น• นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทางเขา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season• นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ• สงเสริมใหนักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเขาพื้นที่ภาคใตโดยผานการจัดงาน Consumer Fair และ Table Top Sales• เนนย้ําภาพลักษณ “ปาสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” ผานสื่อออนไลน และการจัดกิจกรรมรวมทั้งนําเสนอภาพลักษณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในมุมมองใหม• สรางการรับรูกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหม อาทิ เทศกาลดูเหยียวอพยพ ่ มหัศจรรยลมน้ําทะเลสาบ ุ• ปรับภาพลักษณเกาะสมุยใหเปนแหลงทองเที่ยวอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการ จัดกิจกรรม CSR• สรางความเชือมั่นดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ่ ปตตานี และยะลา
 7. 7. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• สรางกระแสครอบครัวสุขสันตผานสื่อออนไลน ใหนักทองเที่ยวเดินทาง เขาพื้นที่ภาคใตเพิ่มมากขึ้น “เที่ยวใต รายเดือน” น”
 8. 8. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทางเขา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season
 9. 9. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทางเขา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season
 10. 10. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทาง เขาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season
 11. 11. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ เที่ยวเมืองน้ําแรระนอง ทองอันดามัน
 12. 12. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะเกิดมาหนึ่งชาติ ขอไดกราบพระธาตุเมืองนคร
 13. 13. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ ขบวนแหผาพระบฎ มรดกแหงศรัทธา
 14. 14. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ ไหวพระรอยวัด...มหัศจรรยเมืองคนดี ...มหั
 15. 15. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ โรแมนติ ...สตู โรแมนติค...สตูล ฮันนีมูน...ตรัง ...ตรั
 16. 16. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ โรแมนติ ...สตู โรแมนติค...สตูล ฮันนีมูน...ตรัง ...ตรั
 17. 17. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สงเสริมใหนักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเขาพื้นที่ภาคใตโดยผานการ จัดงาน Consumer Fair และ Table Top Sales มหัศจรรย 2 ฝงทะเลใต
 18. 18. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สงเสริมใหนักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเขาพื้นที่ภาคใตโดยผานการ จัดงาน Consumer Fair และ Table Top Sales ชวนกันเที่ยวใต
 19. 19. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• เนนย้ําภาพลักษณ “ปาสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” ผานสื่อออนไลน และการจัดกิจกรรมรวมทั้งนําเสนอภาพลักษณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในมุมมองใหม สวรรคแดนใต เทียวไดในคลิกเดียว ่
 20. 20. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• เนนย้ําภาพลักษณ “ปาสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” ผานสื่อออนไลน และการจัดกิจกรรมรวมทั้งนําเสนอภาพลักษณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในมุมมองใหม สวรรคแดนใต เทียวไดในคลิกเดียว ่
 21. 21. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สรางการรับรูกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหม เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
 22. 22. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สรางการรับรูกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหม มนตเสนหทะเลสาบสงขลา
 23. 23. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• ปรับภาพลักษณเกาะสมุยใหเปนแหลงทองเที่ยวอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการ จัดกิจกรรม CSR Samui’s going Green
 24. 24. แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต• สรางความเชือมั่นดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ่ ปตตานี และยะลา ตามรอยอารยธรรมชายแดนใต ตามรอยอารยธรรมชายแดนใต

×