Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การศึกษาศักยภาพและขนาดตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มการแต่งงานและฮันนีม

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

การศึกษาศักยภาพและขนาดตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มการแต่งงานและฮันนีม

 1. 1. นาเสนอโดย25 มิถุนายน 2556โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟกลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 2. 2.  โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มตลาดเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่2วัตถุประสงค์ของงานวิจัยกลุ่มสุขภาพ(Medical)กลุ่มกอล์ฟ(Golf)กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน(Honeymoon &Wedding)กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(Eco-tourism)
 3. 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้ ททท. มีฐานข้อมูลด้านขนาดและทิศทางการเติบโตของตลาดกาหนดทิศทางการดาเนินการด้านการตลาดของ ททท.วางแผนการตลาด รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมในด้านสินค้าและบริการ
 4. 4. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานกลุ่มกอล์ฟกลุ่มสุขภาพ มีการวางแผนล่วงหน้า(Direct Fly-in orPre-Planned) ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า(Medical Tourist) การตีกอล์ฟเพื่อธุรกิจ การตีกอล์ฟเพื่อการพักผ่อนประเด็นที่ครอบคลุมในการศึกษา กลุ่มดูสถานที่จัดงานแต่งงาน กลุ่มจัดงานแต่งงาน กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มฉลองครบรอบแต่งงาน กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมดาน้าเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมคายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมส่องสัตว์ดูนก กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่/ชุมชนของคนพื้นเมือง(CBT : Community BaseTourism)4
 5. 5.  ข้อมูลของนักท่องเที่ยว จาแนกตามกิจกรรมในแต่ละกลุ่มตลาดเฉพาะ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจาแนกตามกิจกรรมในแต่ละกลุ่มตลาดเฉพาะ สัดส่วนของนักท่องเที่ยว จาแนกตามกิจกรรมในแต่ละกลุ่มตลาดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดการท่องเที่ยวในประเทศไทย5นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประเด็นที่ครอบคลุมในการศึกษา (ต่อ)
 6. 6. UNIVERSESAMPLE 1ภูมิภาค1. กลุ่มตัวอย่างเพื่อการคานวณขนาดตลาดSAMPLE 2N=30,0002. กลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มN=3,200ค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติอยู่ในระดับที่ต่ามากที่ +0.28% (N=30,000)ค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติอยู่ในระดับที่ต่าที่ +0.75% (N=3,200) 6• อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป• เป็นผู้ตัดสินใจ/มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย• สุ่มตัวอย่างที่ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ต• นักท่องเที่ยวที่มากลุ่มเดียวกันเก็บข้อมูลเพียง 1 คนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
 7. 7. 7สัดส่วนของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดเฉพาะวัตถุประสงค์หลักเพื่อทากิจกรรมในกลุ่มตลาดเฉพาะ12.04%4.01%4.14%1.91%1.98%เชิงนิเวศฮันนีมูนและการแต่งงานกอล์ฟสุขภาพ25.26%1.58%2.14%2.73%เชิงนิเวศฮันนีมูนและการแต่งงานกอล์ฟสุขภาพวัตถุประสงค์รองเพื่อทากิจกรรมในกลุ่มตลาดเฉพาะ31.71%
 8. 8. 8วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักกลุ่มสุขภาพ16.41%กลุ่มกอล์ฟ15.83%กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน34.38%กลุ่มเชิงนิเวศ33.38%Direct Fly-in100.00%เพื่อการพักผ่อน85.04%เพื่อธุรกิจ14.96%70.09%ฉลองครบรอบ13.50%7.07%ดูสถานที่จัดงานแต่งงานจัดงานแต่งงานเดินป่า42.31%CBT33.82%16.72%ดาน้า3.33%3.82%คายัค/แคนูส่องสัตว์ฮันนีมูน
 9. 9. 9วัตถุประสงค์รองกลุ่มสุขภาพ8.60%กลุ่มกอล์ฟ6.74%กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน4.98%กลุ่มเชิงนิเวศ79.68%Pre-PlannedMedicaltouristเพื่อธุรกิจเพื่อการพักผ่อนจัดงานแต่งงานดูสถานที่จัดงานแต่งงานฉลองครบรอบฮันนีมูนคายัค/แคนูส่องสัตว์ดาน้าCBTเดินป่า62.53%37.47%68.30%31.70%0%22.30%24.21%53.49%34.86%29.69%13.05%12.56%9.84%วัตถุประสงค์รอง
 10. 10. 10สัดส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดสุขภาพจาแนกตามภูมิภาค10%24%3%14%6%11%32%0%3%(France)2%(Netherland)2%(United Kingdom)14%12%(U.A.E.)(OMAN)5%4%4%(Myanmar)(Malaysia)(Singapore)AfricaMiddle EastOceaniaEuropeSouth AsiaThe AmericaASEANNorth East Asia
 11. 11. 67%ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อใช้บริการ11การต้อนรับและการบริการ46%45%ระยะเวลาในการรอคิว ชื่อเสียงการเป็นแหล่งการแพทย์คุณภาพระดับโลกสุขภาพ
 12. 12. 12บริการด้านสุขภาพที่ใช้59%31%14%9%7%3%ตรวจร่างกายอายุรศาสตร์ทันตกรรมศัลยกรรมรักษาดวงตากายภาพบาบัด
 13. 13. 13สัดส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดกอล์ฟจาแนกตามภูมิภาค46%25%3%15%4%4%2%1%AfricaMiddle EastOceaniaEuropeSouth AsiaThe AmericaASEANNorth EastAsia17%13%(Rep. Korea)(Japan)11%9%(Singapore)(Malaysia)6%(United Kingdom)
 14. 14. 1458%54% 54%คุณภาพของสนามกอล์ฟ ทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามความมีชื่อเสียงของสนามกอล์ฟปัจจัยสาคัญที่ทาให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อใช้บริการกอล์ฟ
 15. 15. 15สัดส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดฮันนีมูนและการแต่งงานจาแนกตามภูมิภาค29%15%12%28%5%5%5%1%AfricaMiddle EastOceaniaEuropeSouth AsiaThe AmericaASEANNorth EastAsia5%3%3%3%3%(United Kingdom)(France)(Germany)(Italy)(Spain)5%4%(Singapore)(Malaysia)11%8%6%(Rep. Korea)(China)(Hong Kong)
 16. 16. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อฮันนีมูนและการแต่งงาน66%53%ทะเลและชายหาด หรูหราของโรงแรม52%อากาศ16
 17. 17. 17สัดส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดเชิงนิเวศจาแนกตามภูมิภาค19%14%3%49%6%5%3%1%AfricaMiddle EastOceaniaEuropeSouth AsiaThe AmericaASEANNorth EastAsia9%7%7% (United Kingdom)(France)(Germany)4%3%(Singapore)(Philippines)6%5%5%(Rep. Korea)(China)(Hong Kong)
 18. 18. 18ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ77%76%ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวความสนุกของกิจกรรม42%ความปลอดภัยของเส้นทาง
 19. 19. 19สื่อที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดเฉพาะ12 3อินเตอร์เน็ตSocial Mediaโทรทัศน์
 20. 20. จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ภาพรวมจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์หลัก2,197,980 (คน)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)66,190.76จานวนนักท่องเที่ยวรวม7,984,419 (คน/ครั้ง)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)130,974.4120มูลค่าตลาดจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์รอง5,786,439 (คน/ครั้ง)(ล้านบาท)64,783.65***นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถทากิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม
 21. 21. กลุ่มสุขภาพจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์หลัก360,797 (คน)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)18,930.08จานวนนักท่องเที่ยวรวม858,340 (คน/ครั้ง)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)31,125.4721จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้มูลค่าตลาดจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์รอง497,543 (คน/ครั้ง)(ล้านบาท)12,195.39***นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถทากิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม
 22. 22. กลุ่มกอล์ฟจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์หลัก347,961 (คน)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)7,089.86จานวนนักท่องเที่ยวรวม737,861 (คน/ครั้ง)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)10,544.3622จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้มูลค่าตลาดจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์รอง389,900 (คน/ครั้ง)(ล้านบาท)3,454.50***นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถทากิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม
 23. 23. กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์หลัก755,691 (คน)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)29,940.00จานวนนักท่องเที่ยวรวม1,043,684 (คน/ครั้ง)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)34,624.0423จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้มูลค่าตลาดจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์รอง287,993 (คน/ครั้ง)(ล้านบาท)4,684.04***นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถทากิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม
 24. 24. จานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์หลัก733,531 (คน)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)10,230.82จานวนนักท่องเที่ยวรวม5,344,534 (คน/ครั้ง)มูลค่าตลาด (ล้านบาท)54,680.5424กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้มูลค่าตลาดจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นวัตถุประสงค์รอง4,611,003 (คน/ครั้ง)(ล้านบาท)44,449.72***นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถทากิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม

×