Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
โดย นายพงศธร เกษสาลี
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
“ท่องเที่ยว” :
พระเอกที่จะค้ายันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ ?
การท่องเที่ยว...
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย1
ผลการสารวจโพล2
สาระสาคัญจากการสารวจโพล3
2
สถานการณ์เศรษฐกิจไทย
3
เศรษฐกิจไทยปี 2556 จะเติบโตที่ 4%
มาม่ายังแพง
ค่าครองชีพ
สูงขึ้น...
ข้าวแกงจานละ
40-50
น้าขวดละ 10
พาราแผงละ 8-10
รถ ปอ. 1...
ผลการสารวจโผล
5
Fieldwork Location & Demographic
จำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด = 2,100 รำย
กำรกระจำยตัว ≈ 15% ในแต่ละพื้นที่
• ผู้ประกอบการในพื้นที...
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (n = 700 ราย)
ประชาชนในพื้นที่ (n = 1,400 ราย)
ที่พัก
ร้ำนขำยของที่ระลึก
ร้ำนอำหำร
ร้ำนเสื้อผ้ำ
อื่น...
ความคิดเห็นของประชาชน
8
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
สถานะทางการเงินของตนเองในปัจจุบัน
อันดับ 1 : รายได้พอใช้ แต่ไม่มีเงินเก็บ 48.3%
อั...
ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด
ภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน
อันดับ 1 : 65.8%
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ในประเทศ
อันดับ 2 : 61....
แผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
ภายในไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2556
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ : เพิ่มขึ้น 16.1%
ค่าใช้จ่ายในการเดิ...
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทย หรือไม่
มี 85.2% ไม่มี 14.8%
โดยส่วนใหญ่วำงแผนจะไปเที...
มี 0.6% ไม่มี 99.4.%
อันดับ 1 ญี่ปุ่น (55.6%)
อันดับ 2 สิงคโปร์ (44.4%)
อันดับ 3 จีน (33.3%)
ประเทศที่ตั้งใจจะไปเที่ยว
ในอ...
รสนิยมด้านการท่องเที่ยวของคนไทย
อันดับ 1 เชียงใหม่: 23.9%
จังหวัดที่อยากไปเที่ยว
อันดับ 2 ชลบุรี : 19.2%
อันดับ 3 ภูเก็ต :...
มุมมองประชาชนด้านท่องเที่ยวของประเทศไทย
ความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยว
อันดับ 1 : 80.8%
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
อันดับ...
นโยบำย “นาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว มา
ลดหย่อนภาษี” กระตุ้นให้คุณเกิดควำมต้องกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยมำกขึ้นใช่หรือไม่...
ข้อเสนอแนะของประชำชน
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย
N = 1,400
• มีส่วนลด/โปรโมชั่นลดราคาที่พัก ค่าเดินทาง 81.0%
...
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
18
ผู้มาใช้บริการที่พัก
คนในพื้นที่
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย ชาวต่างชาติ
เกาะสมุย - 15.3% 84.7%
เชียงใหม่ - 22.3% 77.7%
กรุงเทพมห...
ผู้มาใช้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
คนในพื้นที่
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย ชาวต่างชาติ
นครราชสีมา 81.3% 14.9% 3.9%
เกาะสมุย 63.5% 24...
ความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556
ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในพื้นที่
ภาวะเศรษฐกิจไทยจะอยู่...
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่
อันดับ 1 : 33.4%
ลูกค้ำมีกำ...
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่N = 700
แผนการรับมือของผู้ประกอบการ
23
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
N = 700
มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องการ
อันดับ 1 :...
สาระสาคัญจากผลโพล
25
สาระสาคัญ จากผลโผล
ประชาชน : รับรู้ผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว
โดยเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายของตน แต่
ส่วนใหญ่ (ร้...
สาระสาคัญ จากผลโผล
 ผู้ประกอบการ : เกือบครึ่ง (ร้อยละ 48) คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย และ
รายรับจะลดล...
แนวโน้มสถานการณ์
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
28
2,318,447
2,367,257
2,322,200
2,057,8551,943,968
2,061,782
1,992,158
1,853,7361,895,560
1,686,268
1,546,888
1,644,733
1,81...
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด
5 อันดับแรก ในช่วงเดือน 8 เดือนแรกของปี 2556
อันดับ ตลาด
2556 2555 %∆
จ...
31
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?

เอกสารประกอบการนำเสนอผลโพล“ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?" เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?

 1. 1. โดย นายพงศธร เกษสาลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน “ท่องเที่ยว” : พระเอกที่จะค้ายันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ ? การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1
 2. 2. ภาพรวมเศรษฐกิจไทย1 ผลการสารวจโพล2 สาระสาคัญจากการสารวจโพล3 2
 3. 3. สถานการณ์เศรษฐกิจไทย 3
 4. 4. เศรษฐกิจไทยปี 2556 จะเติบโตที่ 4% มาม่ายังแพง ค่าครองชีพ สูงขึ้น... ข้าวแกงจานละ 40-50 น้าขวดละ 10 พาราแผงละ 8-10 รถ ปอ. 10 กว่าบาทรถตู้ 35 ค่าวิน 20 ค่าเช่าห้อง ค่าไฟ ค่าน้า มือถืออย่างน้อย 15บาทต่อวัน ยังไม่รวม สบู่ ยาสีฟัน แถมด้วยค่าผ่อนทีวี เครื่องซักผ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ไม่มีเงินเหลือเก็บเลย -.-!! แล้วท่องเที่ยวไทย จะเป็นอย่างไร ??? ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4
 5. 5. ผลการสารวจโผล 5
 6. 6. Fieldwork Location & Demographic จำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด = 2,100 รำย กำรกระจำยตัว ≈ 15% ในแต่ละพื้นที่ • ผู้ประกอบการในพื้นที่ 700 ราย • ประชาชนในพื้นที่ 1,400 ราย ** สารวจระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน 2556 จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด = 2,100 ราย พื้นที่การสารวจ 7 พื้นที่ : กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี 6
 7. 7. ผู้ประกอบการในพื้นที่ (n = 700 ราย) ประชาชนในพื้นที่ (n = 1,400 ราย) ที่พัก ร้ำนขำยของที่ระลึก ร้ำนอำหำร ร้ำนเสื้อผ้ำ อื่นๆ เช่น ร้ำนสปำ ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอินเตอร์เนต ร้ำนบำร์เบียร์ ร้ำนเสริมสวย ร้ำนเครื่องประดับ เป็นต้น 50.0% 50.0% เพศ อำยุ (ปี) <=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 >=46 7
 8. 8. ความคิดเห็นของประชาชน 8
 9. 9. ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจไทย สถานะทางการเงินของตนเองในปัจจุบัน อันดับ 1 : รายได้พอใช้ แต่ไม่มีเงินเก็บ 48.3% อันดับ 2 : รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 38.4% อันดับ 3 : รายได้ดี มีเงินออม 13.4% 9
 10. 10. ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด ภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน อันดับ 1 : 65.8% ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศ อันดับ 2 : 61.6% การปรับขึ้นราคาของสินค้าและ บริการ อันดับ 3 : 55.6% การชุมนุมประท้วงของประชาชน ผลกระทบที่คำดจะเกิดขึ้น ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2556 อันดับ 2 : 58.0% การใช้จ่ายสินค้าและบริการ ลดลง อันดับ 3 : 55.9% เกิดภาวะการว่างงาน/การตก งานมากขึ้น อันดับ 1 : 71.3% ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น N = 1,400 ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจไทย 10
 11. 11. แผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน ภายในไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ : เพิ่มขึ้น 16.1% ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในชีวิตประจาวัน : เพิ่มขึ้น 15.4% ค่าใช้จ่ายสินค้าไอที : เพิ่มขึ้น 11.8% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง : เพิ่มขึ้น 11.5% ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค : เพิ่มขึ้น 10.9% ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง : ลดลง 16.8% ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว : ลดลง 21.1% ค่าใช้จ่ายในการดูแลความงาม : ลดลง 21.4% เงินออม : ลดลง 21.6%11
 12. 12. ในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศไทย หรือไม่ มี 85.2% ไม่มี 14.8% โดยส่วนใหญ่วำงแผนจะไปเที่ยวประมำณ 3 วัน 2 คืน จังหวัดที่ตั้งใจจะไปเที่ยว อันดับ 1 เชียงใหม่ (13.4%) อันดับ 2 ชลบุรี (12.4%) อันดับ 3 ระยอง (7.4%) ตั้งใจจะไปเที่ยวกี่ครั้ง n = 1,193 12
 13. 13. มี 0.6% ไม่มี 99.4.% อันดับ 1 ญี่ปุ่น (55.6%) อันดับ 2 สิงคโปร์ (44.4%) อันดับ 3 จีน (33.3%) ประเทศที่ตั้งใจจะไปเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณตั้งใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ในต่างประเทศ หรือไม่ 13 โดยส่วนใหญ่วำงแผนจะไปเที่ยวประมำณ 6 วัน 5 คืน ตั้งใจจะไปเที่ยวกี่ครั้ง
 14. 14. รสนิยมด้านการท่องเที่ยวของคนไทย อันดับ 1 เชียงใหม่: 23.9% จังหวัดที่อยากไปเที่ยว อันดับ 2 ชลบุรี : 19.2% อันดับ 3 ภูเก็ต : 15.9% อันดับ 4 ประจวบฯ :15.9% อันดับ 5 กระบี่ : 15.0% N = 1,400 กิจกรรมที่ชอบทาเวลาไปเที่ยว อันดับ 1 เที่ยวชมธรรมชำติ/ทิวทัศน์ : 85.1% อันดับ 2 เที่ยวชมตลำดน้ำ/ตลำดบก : 63.5% อันดับ 3 เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน : 47.6% อันดับ 4 ช็อปปิ้ง : 46.9% อันดับ 5 เที่ยวชมศำสนสถำน : 37.1% 14
 15. 15. มุมมองประชาชนด้านท่องเที่ยวของประเทศไทย ความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยว อันดับ 1 : 80.8% แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ อันดับ 2 : 61.4% แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ ประเพณี อันดับ 3 : 57.5% แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์/ โบรำณสถำน จุดแข็งของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว อันดับ 1 : 94.7% เอกลักษณ์ของควำมเป็นไทยและมนุษย สัมพันธ์ที่ดี อันดับ 2 : 91.1% ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเที่ยวในไทย อันดับ 3 : 88.6% ควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้ำและบริกำร อันดับ 4 : 83.4% ควำมคุ้มค่ำในกำรท่องเที่ยวไทยเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 15
 16. 16. นโยบำย “นาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว มา ลดหย่อนภาษี” กระตุ้นให้คุณเกิดควำมต้องกำร ท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยมำกขึ้นใช่หรือไม่ ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในประเทศไทย ใช่ 71.3% N = 1,40016
 17. 17. ข้อเสนอแนะของประชำชน ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย N = 1,400 • มีส่วนลด/โปรโมชั่นลดราคาที่พัก ค่าเดินทาง 81.0% • การสร้าง/พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ยิ่งขึ้น 57.6% • เพิ่มวันหยุดยาวช่วงเทศกาล 57.1 % • การจัดแสดงงาน Event เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ๆ 46.6% • การสร้าง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเพียงพอกับ จานวนนักท่องเที่ยว 35.9% แนวทางหรือรูปแบบในการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวที่ต้องการ 17
 18. 18. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 18
 19. 19. ผู้มาใช้บริการที่พัก คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างชาติ เกาะสมุย - 15.3% 84.7% เชียงใหม่ - 22.3% 77.7% กรุงเทพมหานคร 4.7% 32.3% 62.9% ภูเก็ต - 41.9% 58.1% พัทยา 16.6% 42.7% 40.8% กาญจนบุรี 28.8% 43.9% 27.3% นครราชสีมา 10.7% 73.9% 15.4% กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในปัจจุบัน 19
 20. 20. ผู้มาใช้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างชาติ นครราชสีมา 81.3% 14.9% 3.9% เกาะสมุย 63.5% 24.6% 11.9% เชียงใหม่ 34.4% 33.8% 31.8% ภูเก็ต 32.4% 29.8% 37.8% กาญจนบุรี 24.7% 29.4% 45.9% พัทยา 27.8% 20.7% 51.5% กรุงเทพมหานคร 14.6% 14.1% 71.3% กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในปัจจุบัน 20
 21. 21. ความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในพื้นที่ ภาวะเศรษฐกิจไทยจะอยู่ ในช่วงใด ชะลอตัว 48.0% ขยายตัว 22.9% เท่าเดิม 29.1% N = 700 รายรับ รายรับน่าจะลดลง ประมาณ 22.9% รายรับน่าจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 19.4% 21
 22. 22. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัว ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่ อันดับ 1 : 33.4% ลูกค้ำมีกำลังซื้อ น้อยลง อันดับ 2 : 12.0% กำรชุมนุมประท้วง จำกกลุ่มต่ำงๆของ ประชำชน อันดับ 3 : 11.7% ควำมผันผวนของ อัตรำแลกเปลี่ยน เงินตรำ N = 70022
 23. 23. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่N = 700 แผนการรับมือของผู้ประกอบการ 23
 24. 24. ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย N = 700 มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องการ อันดับ 1 : 20.7% โฆษณำ ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถำนที่พัก ให้ทั่วถึงทุกสถำนที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อันดับ 2 : 14.7% ควบคุมรำคำสินค้ำไม่ให้สูงมำกกว่ำนี้ เพื่อที่ต้นทุนจะได้ไม่สูงตำม อันดับ 3 : 11.0% โปรโมทกำรท่องเที่ยวในหลำยๆ สื่อช่องทำง เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต อย่ำง ต่อเนื่อง 24 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่
 25. 25. สาระสาคัญจากผลโพล 25
 26. 26. สาระสาคัญ จากผลโผล ประชาชน : รับรู้ผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว โดยเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายของตน แต่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.2) ยังตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวใน ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) สาหรับ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ เชียงใหม่  จากผลการสารวจโดยสรุปแล้ว คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยว ภายในประเทศไตรมาสสุดท้าย ประชาชนชาวไทยจะยังคงอยู่ใน บรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าหนาวอย่างแน่นอน 26
 27. 27. สาระสาคัญ จากผลโผล  ผู้ประกอบการ : เกือบครึ่ง (ร้อยละ 48) คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย และ รายรับจะลดลง ร้อยละ 22.9% ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการทั้งหมดคาด ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.4% โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ชลบุรี และภูเก็ต ซึ่งลูกค้าส่วน ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  จากผลการสารวจโพล กล่าวได้ว่าผู้ประกอบการโดยรวม ไม่คิดว่า การท่องเที่ยวจะเป็นพระเอก ที่จะทาให้เศรษฐกิจดีขึ้น 27
 28. 28. แนวโน้มสถานการณ์ การท่องเที่ยวต่างประเทศ 28
 29. 29. 2,318,447 2,367,257 2,322,200 2,057,8551,943,968 2,061,782 1,992,158 1,853,7361,895,560 1,686,268 1,546,888 1,644,733 1,815,714 1,926,929 1,611,754 1,801,147 2,143,550 2,435,466 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Person Number of Tourist Arrivals 2012-2013 2013 Total 26.26 Mil. (+17.48%) 2012 Total 22.35 Mil. (+16.24) หมายเหตุ : ปี 2013 ตัวเลขนักท่องเที่ยวจำแนกตำมถิ่นพำนัก (Residence) 6 เดือนแรก และตัวเลขแนวโน้มครึ่งปีหลัง แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศ ปี 2556 29
 30. 30. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงเดือน 8 เดือนแรกของปี 2556 อันดับ ตลาด 2556 2555 %∆ จานวน (คน) สัดส่วน จานวน (คน) สัดส่วน 2556/2555 รวม 17,437,219 100.00 14,361,986 100.00 +21.41 1 จีน 3,221,443 18.47 1,709,688 11.90 +88.42 2 มาเลเซีย 1,880,326 10.78 1,607,928 11.20 +16.94 3 รัสเซีย 1,061,626 6.09 776,484 5.41 +36.72 4 ญี่ปุ่น 1,012,441 5.81 876,409 6.10 +15.52 5 เกาหลีใต้ 849,697 4.87 759,232 5.29 +11.92 ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 30
 31. 31. 31

×