Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การอ่านแบบไฟฟ้ า และระบบพิกัดในงานเขียนแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบ และแปลความหมาย...
ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารบ้านเรือน สานักงาน หรือการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ าสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ...
จุดประสงค์ของแบบไดอะแกรมเส้นเดียว
1. ทราบแนวทิศที่มาของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และวิธีการจาหน่ายไฟฟ้าไป
ยังปลายทาง
2. ทราบชนิดและขน...
1.1. การอ่านแบบไดอะแกรมเส้นเดียว
1.1. การอ่านแบบไดอะแกรมเส้นเดียว
1.2. การอ่านแบบตู้จ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board)
1.2. การอ่านแบบตู้จ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board)
1.3. การอ่านแบบแผงจ่ายไฟ (Panel Board Schedule)
1.3. การอ่านแบบแผงจ่ายไฟ (Panel Board Schedule)
1.4. การอ่านแบบผังไฟฟ้ า
1.5. การอ่านแบบสัญลักษณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์
(Symbol Legends)
1.5. การอ่านแบบสัญลักษณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์
(Symbol Legends)
1.6. การอ่านแบบรายละเอียด (Details)
2. สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบไฟฟ้ า
2. สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบไฟฟ้ า
3. ระบบพิกัดการเขียนวัตถุในงานเขียนแบบ
3.1. ระบบพิกัด (Coordinate System)
ในงานเขียนแบบโดยทั่วไปแล้วการที่จะกาหนด หรือวางว...
3.1. ระบบพิกัด (Coordinate System)
3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ
3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ
3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ
3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

การอ่านแบบไฟฟ้า และระบบพิกัดในงานเขียนแบบ

 • Soyez le premier à commenter

การอ่านแบบไฟฟ้า และระบบพิกัดในงานเขียนแบบ

 1. 1. การอ่านแบบไฟฟ้ า และระบบพิกัดในงานเขียนแบบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบ และแปลความหมายสัญลักษณ์ชนิด ต่างๆในงาน 2. เพื่อให้มีความรูความเข้าใจในการกาหนดพิกัด มาตราส่วน สัดส่วนได้
 2. 2. ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารบ้านเรือน สานักงาน หรือการติดตั้ง ระบบไฟฟ้ าสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการอธิบาย ความหมาย และความต้องการของการติดตั้งระบบไฟฟ้ า คือแบบไฟฟ้ า (Electrical Drawing) จาเนอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรอ่าน และทาความเข้าใจแบบนั้นได้ ส่วน ผู้ออกแบบนั้นต้องอ่านและเขียนแบบได้อย่างถูกต้องอีกด้วย 1. การอ่านแบบไฟฟ้ า และระบบพิกัดในงานเขียนแบบ
 3. 3. จุดประสงค์ของแบบไดอะแกรมเส้นเดียว 1. ทราบแนวทิศที่มาของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และวิธีการจาหน่ายไฟฟ้าไป ยังปลายทาง 2. ทราบชนิดและขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สาคัญๆในระบบไฟฟ้า 3. แสดงชนิดของโหลดต่างๆในระบบไฟฟ้า 4. สามารถคานวนกระแสไฟฟ้าที่มาจากแหล่งจ่ายไฟได้อย่างถูกต้อง 1.1. การอ่านแบบไดอะแกรมเส้นเดียว
 4. 4. 1.1. การอ่านแบบไดอะแกรมเส้นเดียว
 5. 5. 1.1. การอ่านแบบไดอะแกรมเส้นเดียว
 6. 6. 1.2. การอ่านแบบตู้จ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board)
 7. 7. 1.2. การอ่านแบบตู้จ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board)
 8. 8. 1.3. การอ่านแบบแผงจ่ายไฟ (Panel Board Schedule)
 9. 9. 1.3. การอ่านแบบแผงจ่ายไฟ (Panel Board Schedule)
 10. 10. 1.4. การอ่านแบบผังไฟฟ้ า
 11. 11. 1.5. การอ่านแบบสัญลักษณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์ (Symbol Legends)
 12. 12. 1.5. การอ่านแบบสัญลักษณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์ (Symbol Legends)
 13. 13. 1.6. การอ่านแบบรายละเอียด (Details)
 14. 14. 2. สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบไฟฟ้ า
 15. 15. 2. สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบไฟฟ้ า
 16. 16. 3. ระบบพิกัดการเขียนวัตถุในงานเขียนแบบ 3.1. ระบบพิกัด (Coordinate System) ในงานเขียนแบบโดยทั่วไปแล้วการที่จะกาหนด หรือวางวัตถุลงในงานเขียนแบบนั้น ผู้เขียนต้องระบุพิกัดให้ชัดเจนทั้งระบบ 2 มิติ และระบบ 3 มิติ เช่นเดียวกับที่เคยกาหนดมา แล้ว ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ ซึ่งในระบบ 2 มิติจะประกอบด้วยแกน 2 แกนตัดกัน และตั้งฉากกันคือ แกน x และแกน y ส่วนในระบบ 3 มิติจะประกอบด้วยแกน 3 แกนตัดกัน และ ตั้งฉากกันคือ แกน x แกน yและแกน z
 17. 17. 3.1. ระบบพิกัด (Coordinate System)
 18. 18. 3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ
 19. 19. 3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ
 20. 20. 3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ
 21. 21. 3.2. การกาหนดจุดเพื่อสร้างวัตถุ

×