Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nová média v muzejní praxi (Úvodní přednáška)

330 vues

Publié le

První přednáška z výběrového semináře "Nová média v muzejní praxi", který je realizován na FF UK na oboru Studia nových médií (http://novamedia.ff.cuni.cz/). V prezentaci najdete představení předmětu, odkaz na zadání projektů, stručný pohled do dějin sběratelství a nástin vývoje k současnému muzeu.

Během semestru naváží studenti spolupráci s některými z českých muzeí a zrealizují v muzeu projekt.

Více o předmětu na http://nnis.cz/

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nová média v muzejní praxi (Úvodní přednáška)

 1. 1. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS. Mgr. Michaela Buchtov´a, Ph.D. ´Uvodn´ı hodina 17. 2. 2015 Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 1/16
 2. 2. O pˇredmˇetu 1 Pˇredstaven´ı muze´ı 2 Osvˇetlen´ı moˇznost´ı vyuˇzit´ı nov´ych m´edi´ı v muzejnictv´ı 3 Teorie vs. praxe 4 Praktick´e projekty C´ılem pˇredmˇetu je, abyste se sezn´amili se specifick´ym prostˇred´ım pamˇet’ov´ych instutuc´ı a dok´azali jste nach´azet moˇznosti, jak vaˇse vzdˇel´an´ı a znalosti z oblasti nov´ych m´edi´ı zaˇclenit do jejich chodu tak, aby se z tˇechto instituc´ı stalo inspirativn´ı prostˇred´ı otevˇren´e n´avˇstˇevn´ık˚um. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 2/16
 3. 3. O pˇredmˇetu 12 t´ydn˚u 5 pˇredn´aˇsek Praktick´a cviˇcen´ı (povinn´a) Z´avˇereˇcn´e prezentace Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 3/16
 4. 4. Co od v´as oˇcek´av´ame Aktivn´ı ´uˇcast v hodin´ach Poctivou pr´aci na projektu Kontinu´aln´ı spolupr´aci s muzejn´ım pracovn´ıkem Pravideln´e konzultace s ostatn´ımi na cviˇcen´ıch Ot´azky, koment´aˇre, sd´ılen´ı vlastn´ıch zkuˇsenost´ı Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 4/16
 5. 5. Praktick´e projekty 10 instituc´ı 13 re´aln´ych projekt˚u https://prezi.com/6fm9fvxzs2ya/projekty-pro-muzea/ ?utm_campaign=share&utm_medium=copy Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 5/16
 6. 6. Sbˇeratelstv´ı Podm´ınky: abstrakce, trval´a s´ıdla, ˇremesln´a v´yroba a dˇelba pr´ace, diferenciace spoleˇcnosti, vznik majetn´e vrsty 1. sb´ırky: Starovˇek´y Egypt, Mezopot´amie, ˇC´ına (3 000 pˇr. n. l.) F´aze sbˇeratelstv´ı: starovˇek´e a antick´e sbˇeratelstv´ı (3 000 pˇr. n. l. - 5. st. n. l.) ´era stˇredovˇek´ych pokladov´ych sb´ırek (do 15. st.) ´era kabinet˚u (15. - 17. st.) pˇrechod od kabinet˚u k muze´ım 18. st. ´era muze´ı (od 19. st. po souˇcasnost) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 6/16
 7. 7. Sbˇeratelstv´ı D˚uvody ke sb´ır´an´ı: ekonomick´e d˚uvody, upevˇnov´an´ı moci panovn´ıka, n´aboˇzensk´e a ritu´aln´ı funkce, vˇedeck´e, vzdˇel´avac´ı a estetick´e d˚uvody P˚uvodnˇe pˇredmˇety neztr´acely svou funkci Dnes pˇredmˇety ztr´ac´ı svou p˚uvodn´ı funkci a jsou zaˇcleˇnov´any do nov´ych kontext˚u Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 7/16
 8. 8. Transformace muze´ı: Veˇrejn´y pal´ac Osv´ıcenstv´ı Postupn´e zpˇr´ıstupˇnov´an´ı veˇrejnosti Demokratize umˇen´ı - otevˇren´ı Britsk´eho muzea v nedˇeli pro pracuj´ıc´ı lid Chyb´ı pr´ace s n´avˇstˇevn´ıkem Matn´y rozd´ıl mezi sb´ır´an´ım a vystaven´ım Stavba muzejn´ıch budov Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 8/16
 9. 9. Transformace muze´ı: B´ıl´e krychle Brian O’Doherty (Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space) Majest´atn´e b´ıl´e budovy Autorita, dojem chr´amu ´Ucta, pokora, tich´a kontemplace, princip ” nevinn´eho oka“ Obrazy na b´ıl´ych stˇen´ach s kr´atkou popiskou N´arodn´ı galerie - Veletrˇzn´ı pal´ac Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 9/16
 10. 10. Transformace muze´ı: Kulturn´ı supermarket Nick Prior (Having One’s Tate and Eating It: Transformations of the Museum in a Hypermodern Era) Masov´e v´ystavy Davy n´avˇstˇevn´ık˚u, fronty Interaktivita, barevnost, atraktivnost N´avˇstˇeva je m´odn´ı Nejde jen o umˇen´ı, ale o spoleˇcenskou ud´alost Albertina Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 10/16
 11. 11. Transformace muze´ı: Tˇret´ı prostor Nick Prior Propojuje pˇredeˇsl´e koncepce Muzeum jako komunikaˇcn´ı prostor Zamˇeˇren´e na n´avˇstˇevn´ıka a jeho potˇreby Vyˇzaduje pouˇz´ıt´ı mnoha komunikaˇcn´ıch strategi´ı (Non)verb´aln´ı komunikace, vyuˇzit´ı vˇsech smysl˚u Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 11/16
 12. 12. Muzeum je. . . Definice dle ICOM – International Council of Museums . . . st´al´a nev´ydˇeleˇcn´a instituce ve sluˇzb´ach spoleˇcnosti a jej´ıho rozvoje, otevˇren´a veˇrejnosti, kter´a z´ısk´av´a, uchov´av´a, zkoum´a, zprostˇredkuje a vystavuje hmotn´e a nehmotn´e doklady o ˇclovˇeku a jeho prostˇred´ı za ´uˇcelem studia, vzdˇel´an´ı, v´ychovy a potˇeˇsen´ı. Zdroj: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 12/16
 13. 13. Pamˇet’ov´e instituce Knihovny a archivy Umˇeleck´e galerie V´yzkumn´e ´ustavy Univerzity Skanzeny a jin´e etnografick´e pam´atky Zoologick´e a botanick´e zahrady Pˇr´ırodn´ı rezervace Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 13/16
 14. 14. Proˇc muzea potˇrebujeme? Udrˇzuj´ı kontinuitu ˇclovˇeka s minulost´ı Umoˇzˇnuj´ı ˇclovˇeku nav´azat ˇci prohlubovat vztah s m´ıstem a kulturou, odkud poch´az´ı Pom´ahaj´ı odpov´ıdat na ot´azky kdo jsme, odkud a kam jdeme Poskytuj´ı informace, neotˇrel´e z´aˇzitky Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 14/16
 15. 15. Muzea a nov´a m´edia 1 V expozici (formy obsahu, multimedialita) 2 Komunikace s veˇrejnost´ı (corporite identity, soci´aln´ı s´ıtˇe, web) 3 V doprovodn´ych programech Myˇslenky nov´ych m´edi´ı m˚uˇzeme ch´apat jako jednu z komunikaˇcn´ıch strategi´ı, kter´e je moˇzn´e vyuˇz´ıt k transformaci muze´ı v otevˇren´e a komunikuj´ıc´ı instituce zamˇeˇren´e na n´avˇstˇevn´ıka. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 15/16
 16. 16. Z´avˇer Dˇekujeme za pozornost, pˇr´ıˇstˇe na vidˇenou. Dˇekuji Karinˇe Kottov´e, o n´ıˇz jsem pˇrevzala obr´azky pouˇzit´e v prezentaci. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 16/16

×