Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
E DREJTA ADMINISTRATIVE
1. Cka nënkupton e drejta?
E drejta nënkupton një sistem normash juridike të cilat sanksionon shte...
Instuticioni juridik nënkupton tërësinë e të gjitha normave, të cilat i përkasin mardhënies së njejtë shoqërore ose grupit...
35. Cka paraqet kushtetuta?
Kushtetuta paraqet formën juridike me përmbajtje më të lartë, sepse siç është njohur, me të mv...
Koncentrimi, në fakt paraqet tendencën që vendimet të nxirren sa më afër që është e mundur, nga maja e pikës kierarkike.

...
69. Cilat janë parimet themelore të organizimit të administratës shtetërore?
• Parimi i ndarjes së funksionit ekzekutiv ng...
Përfaqësimi I qytetarëve nënkupton pjesmarrjen e përfaqësuesve të qytetarëve në trupa të veçantë në nxjerjen e vendimeve
q...
RAMADAN ADEMI

Kumanovë - Maqedoni
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)

56 065 vues

Publié le

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/s4oyneo } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/s4oyneo } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/s4oyneo } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/s4oyneo } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/s4oyneo } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/s4oyneo } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • @EvaKacanja Shkelqyeshem e nderuara...^_^
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • flm po pa e lexu librin 40 % mungon 60 %
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)

 1. 1. E DREJTA ADMINISTRATIVE 1. Cka nënkupton e drejta? E drejta nënkupton një sistem normash juridike të cilat sanksionon shteti, qëllimi i të cilave është mbrojta e rendit të caktuar shoqëror. Pra, e drejta përbëhet nga normat juridike, si pjesë më të rëndësishme të saj. Cka paraqesin normat juridike? Normat juridike paraqesin rregulla për sjelljen e njerzve të mbrojtura nga aparati shtetëror. 2. Cilat janë normat shoqërore? Normat shoqërore janë: zakonet, morali dhe e drejta 3. Nga sa elemente qenësore përbëhen normat juridike? Normat juridike përbëhen nga dy elemente qenësore: dispozicioni dhe sanksioni. Dispozicioni përmban rregullën e sjelljes me të cilën urdhërohet ose ndalohet diçka. Mosrespektimi i asaj rregulle, d.m.th.,dispozicionit, shpie deri te aplikimi i sanksionit, përkatësisht i dhunës shtetërore, dënimit etj. 4. Cka nënkupton me nocionin e pushtetit? Pushteti paraqet raportin midis dy subjekteve në të cilën njëri subjekt i urdhëron subjektit tjetër, ndërsa ky i dyti atë urdhër e kryen dhe e respekton. Pushteti pra, nënkupton imponimin e vullnetit të një subjekti ndaj subjektit tjetër. 5. Cka përfaqëson administrata shteterore? Administrata shtetërore përfaqëson njërin nga instrumentet e aparatit shtetëror përmes të cilit shteti ushtron veprimtarin e vet, të gjërë dhe të gjithanshme. 6. Cka nënkuptojmë me administratë shtetërore në kuptimin formal-organizativ? Me administrat shtetërore në kuptimin formal-organizativ tregohet tërësia e sistemit të posaçëm të atyre organeve shtetërore, të cilat njihen si organe të administratës shtetërore dhe të cilat ngarkohen me ushtrimin e pushtetit shtetëror në formë të veprimtarisë së administratës shtetëror. 7. Cka nënkuptojmë me administratën shtetërore në kuptimin material-funksional? Me administratën shtetërore në kuptimin material-funksional tregohet jo më aparatin administrativ të shtetit, por vet veprimtaria shtetërore që zhvillon ky aparat dmth, tregohet veprimtaria qe zhvillohet në bazë dhe për zbatim të ligjit. 8. Cka është akti juridik? Aktin juridik në kuptim më të përgjithshëm mundë ta përkufizojmë si veprim njerëzor, përkatësisht vendim me të cilin krijohet e drejta, ose veprim njerzor, qëllimi i të cilit është krijimi I rregullave juridike dhe rregullimi I mardhënieve shoqërore. 9. Si mund te jenë aktet juridike? Aktet juridike mund të jenë: aktet juridike të pergjithshme dhe aktet juridike individuale. 10. Cka është akti juridik i përgjithshëm dhe cka akti juridik individual? Akti juridik i përgjithshëm është ai lloj i aktit juridik, i cili krijon normë të përgjithshme juridike. Me aktet juridike indivuduale bëhet konkretizimi i tyre, pa një konkretizim të tyre nuk do të mund të sigurohet mbrojtja e rendit juridik. 11. Akti administartiv në sa aspekte mund të vështrohet? Akti administrative mund të vështrohet në dy aspekte: në atë formal dhe në atë material. Si akt administrativ, në kuptimin formal, konsiderohet akti i organit shtetëror , i cili nxirret sipas procedurës së caktuar (procedura administrative), ndërsa akti administrativ në kuptimin material paraqet shprehjen e vullnetit të organit shtetëror. 12. Cka përfaqëson mardhënia juridike? Mardhënia juridike përfaqëson një pozitë shoqërore të rregulluar, sipas së cilës njerëzit duhen të sillen. 13. Cilat janë elementet e mardhënies juridike? Elementet e marrëdhënies juridike janë: AUTORIZIMI JURIDIK – që dmth mundësinë e ndërmarrjes së veprimeve të caktuara, sjelljes së caktuar që i mbron norma juridike. DETYRIMI JURIDIK – që nënkupton se një subject është i obliguar që të sillet sipas mënyrës që e kërkon subjekti tjetër prej tij 14. Si mund të jetë autorizimi juridik? KOMPETENCË - nënkupton të drejtën dhe detyrën e subjektit të së drejtës që të veprojë sipas normave juridike. E DREJTA SUBJEKTIVE- nënkupton autorizimin e subjektit të së drejtës që ai të vlersojë interesin e vet dhe të ndërmarrë masa adekuate të mbrojtjes së interesit të vet. 15. Cka është mardhënia juridike administrative? Mardhënia juridike administrative është një mardhënie shoqërore specifike, e cila është e rregulluar me normë juridike e që krijohen përmes aktit administrative apo heshtjen e administratës. 16. Cka është rendi juridik? Uniteti i normave juridike dhe sjelljet e njerzve sipas atyre normave përcaktojnë nocionin e rendit juridik. 17. Cka përfaqëson sistemi juridik? Sistemi juridik përfaqëson tërësinë e të gjitha normave te përgjithshme dhe të veçanta të sistemuara në atë mënyre që paraqesin një unitet logjik të ndërlidhur dhe jo të kundërthënshëm. 18. Cka nënkupton instuticioni juridik?
 2. 2. Instuticioni juridik nënkupton tërësinë e të gjitha normave, të cilat i përkasin mardhënies së njejtë shoqërore ose grupit më të vogël të saj dhe të cilat kanë baza te njejta si dhe janë pjesë përbërëse e ndonjë tërësie të caktuar më të lartë. 19. Cka quhet degë juridike? Degë juridike quhet tërësia e instuticioneve, të cilat rregullojnë të njëjtën fushë të mardhënieve shoqërore mbi bazat e njejta. 20. Cka është subjekti i së drejtës? Subjekti i së drejtës është titullari i të drejtave dhe detyrave në mardhënien juridike. Titullarët e e të drejtave dhe detyrave në rendin juridik janë :personat fizik dhe personat juridik.Aftesia juridike e personave fizik fitohet me lindje. Aftësia për të vepruar fitohet ne moshën madhore. 21. Cka paraqet organizata administrative? Organizata administrative paraqet atë lloj organizate, në të cilën njerëzit kryejnë punë të përgjithshme shoqërore të cilat konsistojnë në ushtrimin e pushtetit, në njërën anë, dhe në ushtrimin e shërbimeve të caktuara për subjektet juridike me mundësine e shfrytëzimit te autorizimit publik, në anën tjetër. 22. Cka është veprimtaria administrative? Është veprimtari ekzekutive, ku veprimtaria e organeve të administratës paraqet vetëm një dimension të ushtrimit të saj. 23. Cka është procedura administrative? Perkufizimi më i ngushtë i procedurës administrative është ai që përfshin në vete elementin e zbatimit të normave juridike materiale për rregullimin e materieve të veçanta administrative. 24. Cilët janë elementet që përdoren në përkufizimin e procedurës administrative? • Garancia për palën se do të nxjerret vendim i ligjshëm dhe i drejt; • Përputhja në mes gjendjes faktike dhe juridike • Mbrojtja juridike e të drejtave subjective • Ndjenja e sigurisë së palës • Zbatimi i normave juridike materiale 25. Si përdoret shprehja “E dejta administrative” në literaturën juridike administrative? Përdoret në dy kuptime: • Si degë e sistemit juridik, e drejta administrative përfaqëson një tërësi normash juridike, me të cilat rregullohen mardhëniet shoqërore të caktuara. • Si degë e shkencës juridike, ajo merret me studimin e normave juridike, me të cilat rregullohen mardhëniet e caktuara shoqërore. 26. Cka paraqet objekti i së drejtës administrative? Objekti i së drejtës administrative paraqet normat juridike të caktuara, si dhe mardhëniet që krijohen përmes atyre normave ose lidhur me to, edhe pse problemet paraqiten me rastin e përcaktimit se cilat norma juridike konsiderohen norma juridike administrative dhe cilët mardhënie juridike janë mardhënie juridike administrative. 27. Sa grupe përkufizimesh të objektit të së drejtës administrative kemi? Ekzistojnë, së paku, dy grupe përkufizimesh të objektit të së drejtës administrative: PËRKUFIZIMET NEGATIVE - sipas të cilave e drejta administrative stu-dion normat që i përkasin administratës dhe nuk i përkasin, përkatësisht nuk studiohen nga ndonjë degë' tjetër e së drejtës PËRKUFIZIMET POZITIVE - që përcaktojnë normat që studiohen nga e drejta administrative. 28. Çka quhet normë juridike administrative? Normat juridike që rregullojnë marrdhëniet shoqërore të cilët përbëjnë objektin e së drejtës administrative quhen norma juridike administrative. 29. Cka quhet rregullim juridik administrative? Rregullimi që u bën e drejta administrative mardhënieve shoqërore që hyjnë në objektin e saj quhet rregullim juridik administrativ. 30. Me kë ka lidhje e drejta administrative? Me të drejtën kushtetuese, të drejtën civile, të drejtën penale, të drejtën e punës , gjithashtu edhe me të drejtën familjare, të drejtën ekonomike, të drejtën finansiare etj. 31. Në sa drejtime toria mbi shtetin dhe të drejtën e trajton kuptimin e burimeve? Teoria mbi shtetin dhe të drejtën e trajton kuptimin e burimeve të së drejtës në dy drejtime si burime ne kuptimin material dhe si burime ne kuptim formal. 32. Si burime të së drejtës në kuptimin material kuptojmë? Si burime të së drejtës në kuptimin material, teoria mbi shtetin dhe të drejtën kupton forcën ''që shkakton shfaqjen (krijimin) e së drejtës". 33. Si burime të së drejtës në kuptimin formal kuptojmë? Si burime të së drejtës në kuptimin formal, teoria mbi shtetin dhe të drejtën kupton formën me të cilën mvishen normat jurudike, me fjalë të tjera kupton të drejtën pozitive, respektivisht atë që është në fuqi. 34. Cilat jane burimet themelore të së drejtës në përgjithësi dhe të drejtës administrative në veçanti? Kushtetuta, Ligji, Dekreti dhe Aktet nenligjore.
 3. 3. 35. Cka paraqet kushtetuta? Kushtetuta paraqet formën juridike me përmbajtje më të lartë, sepse siç është njohur, me të mvishen normat juridike kushtetuese më kryesore të cilat rregullojnë mardhëniet më të rëndësishme të shoqërisë. 36. Cka është ligji? Ligji është një formë tjetër juridike në kuptim formal, fuqia juridike e të cilit në raport me kushtetutën është më e ulët, ndërsa në raport me aktet tjera është më e lartë, ajo rregullon një marrëdhënie shoqërore të caktuar dhe si rregull nxirret nga organi legjislativ sipas një procedure të caktuar 37. Kodi nënkupton përmbledhje ligjesh të një fushe të caktuar mardhëniesh shoqërore. 38. Cka paraqet dekreti? Dekreti po ashtu paraqet njërin nga burimet e së drejtës në kuptimin formal, poqëse me të rregullohet një mardhënie e caktuar shoqërore. 39. Cka janë aktet nënligjore? Aktet nënligjore janë gjithashtu burime të së drejtës në përgjithësi dhe të së drejtës administrative në veçanti, mirëpo fuqia juridike e tyre është më e ulët se sa ajo e ligjit. 40. Cka paraqet e drejta zakonore? Normat e së drejtës zakonore paraqesin norma shoqerore, të cilat krijohen si rezultat i aplikimit të tyre më të gjatë në shoqëri. 41. Cka përfshin e drejta administrative? E drejta administrative përfshin një numër të madh normash juridike. Ato janë normat juridike, të cilat i rregullojne mardhëniet shoqërore në fushën e administratës.Të gjitha këto norma juridike, si rregull formojnë sistemin e së drejtës të një vendi. 42. Cka janë normat juridike administrative? Ato janë norma juridike administrative që rregullojnë mardhënie juridike administrative. 43. Cilet janë elementet përbërëse të organizatës? a) njerëzit; d) struktura organizative; b) qëllimi i caktuar; e) mëvetësia në punë c) mjetet materiale dhe juridike; 44. Ç’wshtw organizata? Termi “organizatë”mund të kuptohet së paku në dy aspekte: si punë e organizuar për të arritur një qëllim të caktuar dhe organizatë; si instuticion që ka elemente të caktuara dhe që është themeluar që të realizojë qëllim të caktuar. 45. 41.Cilat janë parimet themelore të organizatës? 1.Parimi i ndarjes së punëve, 4.Koncentrimi dhe dekoncetrimi. 2.Parimi i kordinimit, 3.Centralizimi dhe decentralizimi 46. Cilat janë elementet e vendit të punës? a)punët dhe detyrat; b)punëtori-zbatuesi i punës; c) mjetet e punës; d) hapësira për punë; 47. Ndarja e punëve mund të bëhet në shumë mënyra? Ndarja funksionale, ndarja resoriale, ndarja vertikale, ndarja horizontale dhe ndarja operative. 48. Në cilët dukuri ka ndikim ndarja e punëve? Ndarja e punëve ka ndikim në dukuritë e Specializimit, Tipizmit dhe SStandardizimit. 49. Cka nënkupton Specializmi? Specializmi nënkupton tërësinë e thirjeve të veçanta dhe të nevojshme për ushtrimin e punëve profesionale të caktuara, ose të më shumë punëve të ngjashme. 50. Cka nënkupton Tipizmi? Tipizmi konsiston në ushtrimin e atyre punëve pas të cilëve qëndron produkti i njëjtë ose i ngjajshëm. 51. Cka nënkupton Standardizimi? Standardizimi nënkupton atë ndarje të punëve, të cilën operacionet (veprimet) e thjeshta ( të rëndomta), kryhen më lehtë e më shpejtë dhe me sukses kontrollohen. 52. Cka parqet Kordinimi? Kordinimi është korelat i ndarjes së punës.Kordinimi bën të mundshëm “sigurimin e unitetit të veprimtarisë në organizatë”. 53. Cka është Centralizimi? Me centralizim, në kuptimin më të pergjithshëm, shprehet gjendja kur një organizatë qeveriset nga një qendër. 54. Cka nënkupton Decentralizimi? Decentralizimi shpreh bartjen e autorizimeve të caktuara prej organeve udhëheqëse (në majë të piramidës)në bartës funksional të caktuar 55. Cka parqet Koncentrimi?
 4. 4. Koncentrimi, në fakt paraqet tendencën që vendimet të nxirren sa më afër që është e mundur, nga maja e pikës kierarkike. 56. Cka nënkupton Dekoncentrimi? Dekoncentrimi, nënkupton tendencën që vendimet të nxirren nga ana e organeve varëse, natyrisht gjithnjë “në kuadër të rregullimit të caktuar juridik të së drejtës, detyrimeve dhe përgjegjësive të subjekteve të caktuara”. 57. Dallimi ndërmjet Centralizimit dhe Koncentrimit? Te koncentrimi egziston delegimi i pushtetit (në masë më të vogël apo më të madhe), por jo edhe transferimi i pushtetit, respektivisht i autoritetit. 58. Cka paraqesin organizatat administrative? Organizatat administrative paraqesin atë lloj organizatash, të cilat në mënyrë autoritative hyjnë në mardhënie juridike me subjektet juridike. 59. Dallimi i organizatave administrative nga organizatat tjera? • E para, në organizatat administrative kryhen punët e përgjithshme shoqerore, dhe • E dyta, punët e përgjithshme shoqërore konsistojnë në ushtrimin e pushtetit. 60. Në sa grupe mundë të klasifikohen organizatat administrative? • Grupin e parë e përbëjnë organizatat administrative, punët e të cilave konsistojnë në ushtrimin e pushtetit, dhe • Grupin e dytë e përbëjnë organizatat administrative që ushtrojnë shërbime të caktuara. 61. Cka kuptojm me fjalën ‘organ”? Fjala “organ” ka dy kuptime themelore: kuptimin subjektiv dhe objektiv. • Në kuptimin subjektiv- fjala “organ” nënkupton njerëzit, qoftë si individ , qoftë si grup i tyre, nëpërmes të të cilave shteti ushtron punët e veta. • Në kuptimin objektiv - fjala “organ” nënkupton vëllimin e veprimtarisë së individëve apo grupeve të tyre, nëpërmes të cilave shteti, përkatësisht bashkësia e caktuar shoqërore, ushtron punët e veta. 62. Cka përbëjnë organet e adminisrtratës? Organet e administratës shteterore përbëjnë atë pjesë të aparatit shtetërorë e cila është e ngarkuar me veprimtarit administrative, si njërën nga veprimtarit e përgjithshme që ushtron shteti. 63. Cila është karakteristika themelore që bën organet administrative të cilësohen si organe shtetërore. Eshte mveshja e tyre me targa të pushtetit.Targat e pushtetit të organeve të administratës shtetërore, shprehen në të drejtat dhe detyrat e tyre që: a) të nxjerrin akte juridiko - administrative me të cilat manifestojnë vullnetin e shtetit, përkatësisht të pushtetit shtetëror b) të mbrojnë dhe zbatojnë ligjet e tij nga cdo shkelje, duke përdorur edhe fuqinë shtrënguese. 64. Shprehjet “organ administrativ” dhe “person zyrtar”? U perkasin dy nocioneve të ndryshme, prandaj edhe kan kuptim të ndryshëm juridik.Me shprehjen “organ administrativ” tregohet një formacion individual ose kolektiv, me organizimin e tij të mbrendshëm që është pjesë përbërëse e aparatit administrativ, ndërsa shprehja “person zyrtar” tregon individin, njeriun konkret, personin e caktuar që kryen këtë apo atë funksion administrative. 65. Si ndahen organet e administratës shtetërore? • organe qëndrore - e shtrijnë veprimtarinë e tyre Brenda tërë territorit të vendit • organe regjionale – e kanë të kufizuar shtrirjen e veprimtarisë së tyre, psh brenda një komune. 66. Kriteret themelore të ndarjeve të organeve administrative? Kriter themelor për ndarje në organet individuale dhe kolegjiale të administratës është mënyra e vendosjes Organet individuale të "administratës shtetërore janë ato organe, në të cilat, si rregull, shprehet vullneti i individit, i atij që është në krye të organit, përkatësisht eprorit të organit p.sh., ministritë.. Organet kolegjiale të administratës shtetërore janë ato organe ku e drejta e vendosjes i takon një grupi personash. - Kriter themelor për ndarjen në organet aktive dhe këshilluese të administratës shtetërore shërben lloji i punëve që kryejnë, përkatësisht i ushtrojnë ato organe, Kriter themelor për klasifikimin në organet e mëvetësishme dhe në organet në përbërjen e organeve të mëvetësishme të administratës është shkalla e mëvetësisë në punë, përkatësisht në ushtrimin e saj . Kriter themelor për ndarjen në organe të larta dhe të ulta të administratës shtetërore është raporti ndërmjet tyre. Kriter themelor për ndarje në organe të pergjithshme dhe organe të veçanta të administratës shtetërore është vëllimi i punëve. 67. Cka janë organet e përgjithshme të administratës shtetërore? Organe të përgjithshme të administratës shtetërore janë ato organe të cilave u është dhënë në kompetencë ushtrimi i të gjitha punëve administrative, të cilat në përgjithësi mund t'i kryejnë organet e administratës. 68. Cka janë organet e vecanta të administratës shtetërore? Organet e veçanta të administratës shtetërore janë ato organe, veprimtaria e të cilave është kufizuar në fushë të caktuar administrative.
 5. 5. 69. Cilat janë parimet themelore të organizimit të administratës shtetërore? • Parimi i ndarjes së funksionit ekzekutiv nga funksioni administrativ;- Funksionin ekzekutiv e ushtrojnë organet ekzekutive, ndërsa funksionin administrativ e ushtrojnë organet e administratës shtetërore. • Parimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë;- Parimi i kushtetutëshmërisë dhe i ligjshmërisë paraqet parim politik juridik, që do të thotë pajtueshmërinë me kushtetutën dhe ligjin. • Parimi i federalizimit, si tri nga parimet kryesore;- Në vendet me rregullim federativ, çështja e organizimit të administratës shtetërore shtrohet ndryshe nga vendet me rregullim unitar. Prandaj në vendet me rregullim federativ, nuk kemi përqëndrim të veprimtarië administrative vetëm në një hallkë organizative, por në më shumë hallka (komuna, krahina, republika, federatë). 70. Cka kuptojmë me kontroll administrativ? Me kontroll administrativ kuptojmë ndikimin që ushtron organi administrativ epror mbi organet varëse, lidhur me kryerjen e suksesshme të detyrave të tyre zyrtare ( ky është kontroll i mbrendshëm). 71. Cka është ushtrimi I kontrollit të mbrendshëm? Ushtrimi i kontrollit të mbrendshëm në organet e administratës shtetërore, në esencë, është kontroll i organeve të larta ndaj organeve të ulta të administratës. 72. Në sa menyra zhvillohet kontrolli i brendshëm administrativ në sistemin administrativ bashkëkohor? a) kontrolli institucional- bëhet, si rregull, në bazë të paknaqësisë së shprehur nga ana e palës, d.m.th. në bazë të ankesës. b) kontrolli kierarkik- bëhet në bazë të pushtetit kierarkik dhe kështu organet më të larta administrative kan jo vetëm të drejtë, por edhe detyrim që të mbykqyrin punën e organeve më të ulta. 73. Kontrolli I jashtëm i administratës- kontrolli nga ana e parlamentit? Kontrolli I administratës nga ana e parlamentit, ose siç e quajnë ndryshe kontrolli parlamentar, paraqet njërin nga format më të rëndësishme të kontrollit politik që e njohin pothuajse të gjitha vendet në sistemin parlamentar.Përmes këtij kontrolli pretendohet: a) sigurimi I funksionimit të rregullt dhe të mirë të administratës; b) garancioni I ligjshmerisë dhe mbrojtja e të drejtave të qytetarëve, dhe c) ushtrimi i mbikqyrjes së përgjithshme mbi veprimtarin administrative. 74. Cka paraqet Ombudsmani? Ombudsmani paraqet njërin nga llojet e kontrollit mbi punën e administratës. Fjala “ ombudsman” është huazuar nga gjuha suedeze që do të thotë “ ndërmjetësuesin ose përfaqësuesin” 75. Cilat janë funksionet themelore të ombudsmanit? Funksionet themelore të ombudsmanit janë: që ti hulumtoj të gjitha rastet e shkeljes të së drejtës dhe ligjeve, për të cilat merr vesh ose për të cilat i drejtohen qytetarët, që të udhëheq procedurë dhe të ndjek përpara gjyqit çdo funksionar i cili në ushtrimin e detyrave të veta nga favoritizmi, nepotizmi, korumpiteti ose për çfarëdo motivi tjetër, shkel ligjin. 76. Cka nënkupton kontrolli gjyqësorë i administratës? Kontrolli gjyqësorë i administratës nënkupton autorizimet të cilat i jepen një organi të pavarur nga pushteti politik dhe nga administratë që ti zgjedh konfliktet, të cilat janë të shkaktuara me funksionimin e administratës. 77. Mjetet e kontrollit politik të administratës janë apo emërtohen? Mjetet e kontrollit politik të administratës në kuptim të përgjithshëm emërtohen ato mjete të cilat kanë për qëllim që të ndikojnë në organizatat administrative lidhur me rolin e tyre me mekanizmin e pushtetit. 78. Si ndahen mjetet e kontrollit politik të administratës sipas profesor Pusiqit? Ndahen në dy grupe: a) Mjetet organizative - janë decentralizimi, ndarja e funksioneve dhe parimi i kolegjialitetit b) Mjetet funksionale- janë vendosjen e qytetarëve, përfaqësimi i qytetarëve, pjesmarrja e qytetarëve dhe kufizimi i administratës me norma. 79. Cka nënkuptojmë me decentralizim? Me decentralizim nënkuptohet secili dobësim i ndikimit të qendrës së caktuar të një sistemi të organizuar në pjesë të atij sistemi. 80. Cka do të thotë Kolegjialiteti? Kolegjialiteti, si mjet i kontrollit politik të administratës , do të thotë besimi i vendimeve të caktuara ose të vendosjes në përgjithësi në organizatën administrative, njëkohësisht dy ose më shumë vetave (funksionar, eprorë). 81. Cka nënkupton vendosja e qytetarëve? • Vendosja e qytetarëve nënkupton të drejtën e të gjithë qytetarëve me të drejta politike që të marrin pjesë në zgjedhjen e vemdimeve që i perkasin administratës. Forma të veçanta të vendosjes së qytetarëve janë: - Konsulltimet e qytetarëve – nuk paraqet formë të përhershme organizative; vendimi i përket qoftë çështjeve kushtetuese e ligjore(referendumi). - Tubimet e qytetarëve – janë formë e përhershme organizative e vendosjes së qytetarëve (ne procedurën zgjedhore). 82. Cka nënkupton përfaqesimi i qytetarëve?
 6. 6. Përfaqësimi I qytetarëve nënkupton pjesmarrjen e përfaqësuesve të qytetarëve në trupa të veçantë në nxjerjen e vendimeve që i përkasin organizatave administrative. 83. Cka nënkupton pjesmarja e qytetarëve? Pjesmarja e qytetarëve nënkupton marrjen pjesë të atyre qoftë si individ, qoftë si anëtarë të organizatës shoqërore, në punën e administratës ose të ushtrimit të ndikimit të tyre në të. 84. Cka nënkupton kufizimi me norma i administratës? Kufizimi me norma i administratës) nënkupton ekzistimin e atyre rregullave të cilat në çfarëdo mënyre restriktivisht përkufizojnë veprimtarin e administratës ( instrumente të kontrollit politik janë : kushtetuta dhe institucionalizmi i kontrollit përmes gjykatave). 85. Cka paraqet përgjegjësia? Përgjegjësia paraqet njërin nga raportet themelore midis njeriut dhe pushtetit, përkatësisht shoqërisë.Përgjegjësia paraqet raport shoqëror që në kuptim juridik do të thotë :ti nënshtrohesh sanksioneve të normës së caktuar juridike. Në kuptim të përgjithshëm përgjegjësia paraqet raportin midis veprimit dhe pasojave të tij. 86. Në sa periudha ka kaluar përgjegjësia në të drejtën publike? Në të drejtën publike përgjegjesia ka kaluar nëpër këto tri periudha: 1) periudha e mospërgjegjësisë shtetërore, 2) periudha në të cilën përgjegjësia e shtetit fillon të zhvillohet, krahas zhvillimit të së drejtës administrative, 3) periudha bashkohore e përgjegjësisë së shtetit. 87. Sa lloje themelore të përgjegjësisë i njeh teoria? • Përgjegjësinë shoqërore - të cilen e karakterizojnë elementet përkatëse shoqërore e jo sanksionet juridike, dhe • Përgjegjësinë juridike – me obligimet juridikisht të përcaktuara dhe të sanksionuara me kushtet dhe me format e përgjegjësisë. 88. Cka paraqet përgjegjësia politike? Përgjegjësia politike paraqet formë të përgjegjësisë juridike. 89. Cka e paraqet bazën e përgjegjësisë politike? Bazën e pergjegjësisë politike e paraqet puna jooportune, e cila nuk është në pajtim me qëndrimin, me pikpamjet , me mendimin ose me interesat e forumit, përkatësisht të organit, para të cilit jepet përgjegjësia. 90. Cka paraqet përgjegjësia politike në raport me përgjegjësit tjera? Përgjegjësia politike, paraqet formën më karakteristike të përgjegjësisë juridike në raport me përgjegjësit penale, materiale e disciplinore. 91. Cka e karakterizon përgjegjësin politike? Përgjegjësinë politike e karakterizon raporti i besimit.Përgjegjësia politike nënkupton përgjegjësinë për punën joopurtune dhe jo edhe për punën e paligjshme (sepse në atë rastë kemi të bëjmë me forma të tjera të përgjegjësisë). 92. Baza e përgjegjësisë politike e ministrave si mundë të jetë? Ata mundë të jenë përgjegjës: • për punën e vet; • për punën e organit në krye të të cilit janë, dhe • për punën e shefit të shtetit. 93. Cka jane ministrat? Ministrat janë anëtarë të një organi kolegjial apo të Qeverisë, secili nga ato gjendet në krye të një resori. Në Qeveri mundë të ketë edhe ministra pa resor. 94. Si mundë të jetë përgjegjësia politike e ministrave? Përgjegjësia politike e ministrave mundë të jetë individuale dhe kolektive. Përgjegjësia individuale nënkupton përgjegjësin e vet ministrit, ndërsa përgjegjësia kolektive e mban e tërë Qeveria. 95. Kush mund të paraqiten si iniciator të procedures për realizimin e përgjegjësisë politike? Si iniciatore të procedurës për realizimin e përgjegjësisë politike mund të paraqiten: a) anëtarët e parlamentit, dhe b) numri i caktuar i zgjedhësve. 96. Cilat janë llojet dhe natyra e sanksioneve mbi përgjegjësinë politike? Sanksionet për përgjegjësinë politike janë të natyrës dhe të karakterit të ndryshëm si shkarkimi, ndërrimi, revokimi dhe dorëheqja. 97. Cka paraqet dorëheqja? Dorëheqja paraqet aktin me të cilin titullari i funksionit publik manifeston vendimin e vet që të dalë nga raporti, në të cilin nga ai kërkohet ose pritet diçka tjetër nga ajo që ai është i gatshëm ta bëj. 98. Cilat janë tiparet specifike që e karakterizojnë organizatën administrative? Tiparet specifike që e karakterizojnë organizatën administrative janë: KONTINUITETI, PROFESIONALIZMI I NËNPUNËSVE, AUTORIZIMET, PUNËT SHOQËRORE etj.
 7. 7. RAMADAN ADEMI Kumanovë - Maqedoni

×