332วันอาสาฬหบูชา

niralai
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านป่ าคา
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552
วันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชาปี2552 ตรงกับวันที่7กรกฎาคม
พ.ศ.2552
วันอาสาฬหบูชาปี2552 ตรงกับวันที่7กรกฎาคม
พ.ศ.2552ประวัติความเป็นมา
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา
1 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์
อาสาฬหเป็นชื่อเดือน 8 อาสาฬหบูชาย่อมาจากคาว่าอาสาฬหบูรณ
มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สอง
ครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่าเดือน 8 หลัง
หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว
ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคานึงว่าธรรมะที่พระองค์
ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็น
ที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท(บัว 4 เหล่า)
คือ
1. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้า
2. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้า
3. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้า
4. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม
ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบาเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่
พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มีชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร
ซึ่งมี อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการได้แก่
1. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ ความดับทุกข์
4. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์
และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
เป็นคนแรก ได้กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทาการ
อุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็น"ปฐมสาวก" ของพระพุทธเจ้า
ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึง
เรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า "ปฐมเทศนา" หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็น
วันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดง
พระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์
แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สรรพสัตว์ทั้งหลาย
2. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณ
ฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท
และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้น
3. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรม
รัตน และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์
วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สาคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ
ธรรมเมกขสถูป
สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
ถูก
30
ผิด
วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 (หากปี ใดมี
เดือนแปดสองหนเลื่อนไปเป็ นวันเพ็ญเดือนแปดหลัง)
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดใคร ในวันอาสาฬหบูชา 15
แสงสุรี มณีแดง
ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 องคุลีมาร
พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สาคัญทั้งหมดกี่ปรรกการ 30
3 4
5 6
รูปใดที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา 30
1 sur 13

Recommandé

078การปรับอินทรีย์ par
078การปรับอินทรีย์078การปรับอินทรีย์
078การปรับอินทรีย์niralai
354 vues8 diapositives
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี par
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดีniralai
789 vues10 diapositives
สำนวน พังเพย สุภาษิต par
สำนวน พังเพย สุภาษิตสำนวน พังเพย สุภาษิต
สำนวน พังเพย สุภาษิตAdd Jj
11.2K vues39 diapositives
หน้าที่ของเลขานุการ par
หน้าที่ของเลขานุการหน้าที่ของเลขานุการ
หน้าที่ของเลขานุการniralai
7.5K vues10 diapositives
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย par
สำนวน สุภาษิต คำพังเพยสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
สำนวน สุภาษิต คำพังเพยwattanawan bi
28.8K vues14 diapositives
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย) par
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)niralai
53.4K vues13 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 332วันอาสาฬหบูชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาlinda471129101
5.5K vues43 diapositives
ด.รนิตร์ par
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์guest810ca5
261 vues7 diapositives
ด.รนิตร์ par
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์guest810ca5
298 vues7 diapositives
วั par
วัวั
วัmonchai chaiprakarn
269 vues3 diapositives
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555 par
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555Panda Jing
654 vues35 diapositives
ด.รนิตร์ par
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์guest810ca5
258 vues8 diapositives

Similaire à 332วันอาสาฬหบูชา(14)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par linda471129101
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
linda4711291015.5K vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5261 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5298 vues
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555 par Panda Jing
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555
Panda Jing654 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5258 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5192 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5219 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5188 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5149 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5155 vues
ด.รนิตร์ par guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5153 vues

Plus de niralai

334กุศลกรรมบถ10 par
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K vues23 diapositives
331วันเข้าพรรษา par
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 vues7 diapositives
338มารยาทไทย par
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K vues76 diapositives
337ประวัติพระพุทธศาสนา par
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K vues36 diapositives
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K vues21 diapositives
336เบญจศีล par
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 vues59 diapositives

Plus de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 par niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K vues
331วันเข้าพรรษา par niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 vues
338มารยาทไทย par niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K vues
337ประวัติพระพุทธศาสนา par niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K vues
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K vues
336เบญจศีล par niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 vues
340วัฒนธรรมชาวพุทธ par niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 vues
339ระวังอย่าให้อาย! par niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 vues
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย par niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 vues
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ par niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 vues
343ศิลปการพูด par niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 vues
342วิธีสร้างสุข5 par niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 vues
341วันออกพรรษา par niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 vues
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา par niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 vues
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 par niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 vues
350สารานิยธรรม6 par niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 vues
349สังคหวัตถุ4 par niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 vues
351หน้าที่ชาวพุทธ3 par niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K vues
098ชีวิตวัยรุ่น par niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 vues
097คุณค่าของชีวิต par niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K vues

332วันอาสาฬหบูชา