Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Бірінші өз есіміңізді айтып, 
қасыңыздағы көршіңіздің атын еркелетіп 
айтып таныстырасыздар. 
Ойын әрі қарай жалғаса беред...
Қатысушы ата-аналар шеңбер бойына 
орналасады. Ортаға ойыншы шығып 
«Айна,айна мен қандаймын?» деген сұрақ 
қояды. Қатысуш...
Нұсқау : І топ атысушылары қ ортаға шығып 
шарларды үрлеп, оларды байлайды. Шарлар 
адамның денесін бейнелейді, ал оның 
і...
Релаксация
Н Нәәрреессттее жжааррыыққ ддүүннииееггее ккееллеерр 
ааллддыыннддаа ққұұддааййддаанн ссұұррааддыы::
““ММеенн ббұұлл әәллееммддее ннее ііссттееуу ккееррееккттііггіінн 
ббііллммеейймміінн??””
ҚҚұұддаайй ббыыллаайй ддеепп жжааууаапп ббееррееддіі:: 
““ММеенн ссаағғаанн ппеерріішшттее ссыыййллааййммыынн...... 
ООлл ...
““ББііррааққ ммеенн оонныыңң 
ттіілліінн ттүүссііннббеейймміінн””
““ППеерріішшттееңң ссеенніі өөзз ттііллііннее үүййррееттееддіі””
ООлл ссеенніі ббааррллыыққ 
ққааууііпп--ққааттееррддеенн 
ққооррғғааййддыы..
ММеенн ссаағғаанн ққааллаайй жжәәннее ққаашшаанн 
ооррааллууыымм ккеерреекк??
ССееннііңң ппеерріішшттееңң 
өөззііңңее ббааррллыығғыынн 
ааййттааддыы..
ААлл,, ммееннііңң 
ппеерріішшттееммннііңң еессіімміі 
ккіімм??
““Оның еессіімміі ккіімм ееккеенніі ммааңңыыззддыы ееммеесс........”” 
ССеенн оонныы АА НН АА ддеепп ааттааййссыыңң..
т ртұптұ__ е__ тамаша мектебұ-отбасы тренинг
т ртұптұ__ е__ тамаша мектебұ-отбасы тренинг
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

т ртұптұ__ е__ тамаша мектебұ-отбасы тренинг

Отбасы тренинг

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

т ртұптұ__ е__ тамаша мектебұ-отбасы тренинг

 1. 1. Бірінші өз есіміңізді айтып, қасыңыздағы көршіңіздің атын еркелетіп айтып таныстырасыздар. Ойын әрі қарай жалғаса береді.
 2. 2. Қатысушы ата-аналар шеңбер бойына орналасады. Ортаға ойыншы шығып «Айна,айна мен қандаймын?» деген сұрақ қояды. Қатысушылар ойыншының бойындағы жақсы қасиеттерін айту керек.
 3. 3. Нұсқау : І топ атысушылары қ ортаға шығып шарларды үрлеп, оларды байлайды. Шарлар адамның денесін бейнелейді, ал оның ішіндегі ауа – сезімін. Кері байланыс: Нұсқау: ІІ топ қатысушылары да шарларды үрлейді. Бірақ байламай ұстап тұрады. Бұл шарлар ашу толы сезімді білдіреді. Кері байланыс:
 4. 4. Релаксация
 5. 5. Н Нәәрреессттее жжааррыыққ ддүүннииееггее ккееллеерр ааллддыыннддаа ққұұддааййддаанн ссұұррааддыы::
 6. 6. ““ММеенн ббұұлл әәллееммддее ннее ііссттееуу ккееррееккттііггіінн ббііллммеейймміінн??””
 7. 7. ҚҚұұддаайй ббыыллаайй ддеепп жжааууаапп ббееррееддіі:: ““ММеенн ссаағғаанн ппеерріішшттее ссыыййллааййммыынн...... ООлл әәррққаашшаанн ссееннііңң ққаассыыңңддаа ббооллааддыы..””
 8. 8. ““ББііррааққ ммеенн оонныыңң ттіілліінн ттүүссііннббеейймміінн””
 9. 9. ““ППеерріішшттееңң ссеенніі өөзз ттііллііннее үүййррееттееддіі””
 10. 10. ООлл ссеенніі ббааррллыыққ ққааууііпп--ққааттееррддеенн ққооррғғааййддыы..
 11. 11. ММеенн ссаағғаанн ққааллаайй жжәәннее ққаашшаанн ооррааллууыымм ккеерреекк??
 12. 12. ССееннііңң ппеерріішшттееңң өөззііңңее ббааррллыығғыынн ааййттааддыы..
 13. 13. ААлл,, ммееннііңң ппеерріішшттееммннііңң еессіімміі ккіімм??
 14. 14. ““Оның еессіімміі ккіімм ееккеенніі ммааңңыыззддыы ееммеесс........”” ССеенн оонныы АА НН АА ддеепп ааттааййссыыңң..

×