Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

S.Sharamon B.Baginski - Ksiega Czakr

5 721 vues

Publié le

Ksiąga Czakr

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

S.Sharamon B.Baginski - Ksiega Czakr

 1. 1. S.SHARAMON, B.BAGIŃSKI KSIĘGA CZAKR (Das Chakra-Handbuch / wyd. orygin. 1988) Obszerny poradnik harmonizowania centrów energetycznych poprzez dźwięki, kolory, kamienie szlachetne, zapachy, techniki oddechowe, obcowanie z naturą, refleksoterapię i medytację Chyba kaŜdy człowiek zadaje sobie kiedyś pytanie "Kim jestem"?, "Jakie siły działają we mnie"?, "Jakie jeszcze zdolności są we mnie ukryte"?, "Jak mogę wykorzystać mój cały potencjał w dąŜeniu do szczęścia i twórczości”? Sądzimy, Ŝe Ŝadna inna dziedzina wiedzy nie moŜe odpowiedzieć na te pytania tak obszernie jak wiedza o centrach energetycznych w człowieku. Jeśli rozumiemy zadanie i sposób funkcjonowania czakr w ich całym zakresie, rysuje się przed nami obraz człowieka, który jest w swojej potencjalnej doskonałości tak fascynujący i wzniosły, Ŝe jeszcze raz stajemy zdumieni przed cudem Stworzenia. Nasza ksiąŜka powinna być pomocna w rozpoznawaniu i udostępnieniu spoczywających w człowieku moŜliwości. Aby skutecznie pracować z czakrami nie musisz być jasnowidzem. Zobaczysz jednak, Ŝe twoja wraŜliwość na poziomy subtelne bardzo się podniesie. Pojawią się teŜ wglądy we wzajemne zaleŜności, które w zrozumiały sposób połączą w harmonijną całość wiele fragmentów wiedzy i doświadczenia. Aktywizacja i harmonizowanie czakr są rzeczywiście tak proste, Ŝe myśleliśmy czasem, iŜ wiedza o tym została w przeszłości tylko dlatego opakowana w sposób tak skomplikowany, aby ludzie docenili jej wewnętrzną wartość i aby wtajemniczeni mogli ją przechowywać z pokolenia na pokolenie. Być moŜe obecna dostępność tego skarbu wiedzy jest teŜ wynikiem świeŜego postępu ewolucyjnego. Tak wiec, obok przedstawienia przejawu i sposobu działania kaŜdej czakry, znajdziesz w tej ksiąŜce cały szereg łatwych do wykonania praktyk harmonizacji twoich centrów energetycznych.
 2. 2. Techniki są tak dobrane, Ŝe powodują delikatne oŜywienie i uwolnienie blokad w czakrach. Nie gra przy tym roli, którą z zaproponowanych metod wybierzesz. WaŜne, Ŝe to Ty zaczynasz pracę, poniewaŜ chodzi o TWOJE spełnienie w TYM Ŝyciu, Tu i Teraz. śyczymy Ci, abyś przy lekturze tej ksiąŜki i praktykowaniu opisanych terapii odczuwał tyle samo miłości i szacunku dla prawidłowości Ŝycia, ile my mogliśmy odczuwać przy pisaniu tekstu i odczuwamy ciągle w miarę wzrastania naszej wiedzy o tych prawidłowościach. Shalila i Bodo J. System energetyczny i ciała subtelne człowieka Wielu ludzi uwaŜa świat materii a w związku z tym fizyczne ciało za jedyną rzeczywistość, poniewaŜ tylko one mogą być postrzegane przez fizyczne zmysły i ujęte przez racjonalny rozum. Natomiast jasnowidzącemu oku otwiera się przy obserwacji człowieka mnogość struktur energetycznych, ruchów, form i kolorów, które są widoczne w ciele fizycznym i wokół niego. Jeśli takŜe ty naleŜysz do ludzi, którzy akceptują jako rzeczywistość tylko materialne ciało, pomyśl o tym, co dzieje się z energią, z Ŝyciową siłą, która oŜywia fizyczne ciało, daje mu odczucia i moŜliwości wyrazu, gdy to ciało umiera. Prawo fizyczne mówi, Ŝe energia we Wszechświecie nigdy nie ginie, moŜe być tylko przemieniona w inne formy. Siła ukryta pod materialną zjawiskową formą ciała z jego funkcjami i zdolnościami składa się z kompleksowego systemu energii, bez którego ciało fizyczne nie mogłoby istnieć. Ten system energetyczny składa się z trzech podstawowych składników: 1. z ciał subtelnych lub energetycznych 2. z czakr, inaczej centrów energetycznych 3. z nadi, inaczej kanałów energetycznych W tym systemie nadi są pewnym rodzajem subtelnych arterii. Słowo nadi pochodzi z sanskrytu i oznacza tyle co rura, naczynie lub Ŝyła. Zadaniem nadi jest rozprowadzenie prany, inaczej energii Ŝyciowej, w tym subtelnym systemie energetycznym. Sanskryckie słowo “prana" moŜe być przetłumaczone jako “energia absolutna". W kulturze chińskiej i japońskiej ta uniwersalna siła Ŝyciowa zwana jest Czi lub Ki. Tworzy ona pierwotne Źródło wszystkich form energii i wyraŜa się na róŜnych obszarach bytu, przez róŜne częstotliwości. Jedną z jej form wyrazu jest oddech, poprzez który między innymi przyjmujemy prane.
 3. 3. Poziom świadomości kaŜdej formy Ŝycia zaleŜy od częstotliwości prany, którą ta forma Ŝycia moŜe przyjmować i magazynować. U zwierząt znajdujemy niŜsze częstotliwości niŜ u ludzi, zaś u ludzi wyŜej rozwiniętych częstotliwości wyŜsze niŜ u tych, którzy są na początku rozwoju. Nadi jednego ciała energetycznego są związane z nadi sąsiedniego ciała energetycznego poprzez czakry. Niektóre ze starych indyjskich i tybetańskich tekstów wymieniają 72 000 nadi, inne historyczne pisma mówią o 350000 nadi. NajwaŜniejsze kanały energetyczne to Sushumna, Idą i Pingala. Zajmiemy się nimi bliŜej w następnym rozdziale. Chińczycy i Japończycy znają podobny system kanałów energetycznych, które nazywają meridianami (z wiedzy o tych meridianach rozwinęła się akupunktura). Czakry słuŜą w systemie energetycznym człowieka jako stacje odbiorcze, transformatory i dystrybutory róŜnych częstotliwości prany. Pobierają one bezpośrednio lub poprzez nadi energie Ŝyciowe z ciał subtelnych człowieka, z jego otoczenia, z Kosmosu i źródeł, które leŜą u podstaw manifestacji. Następnie przemieniają je w częstotliwości, których potrzebują dla swego funkcjonowania i rozwoju przeróŜne części ciała fizycznego lub subtelnego i przekazują je znowu dalej poprzez kanały energetyczne. Ponadto wypromieniowują energię w otoczenie. Tak więc poprzez ten system energetyczny człowiek wchodzi w wymianę z siłami, które działają na róŜnych poziomach bytu w jego otoczeniu we Wszechświecie i u podstawy wszelkiego Stworzenia.
 4. 4. Ilustracja ukazuje historyczne wyobraŜenie systemu czakr i nadi z Tybetu Obok siedmiu podstawowych czakr, widzimy wielką liczbę czakr podrzędnych, jak równieŜ niemal nieprzejrzaną sieć subtelnych kanałów energetycznych – nadi. Niektóre teksty wymieniają 350000 nadi, przez które płyną energie kosmiczne. Jednoczą się one w 14 głównych nadi, które z kolei są powiązane z czakrami PoniewaŜ czakry mają bardzo ścisłą wzajemną relację z ciałami subtelnymi, chcemy w tym rozdziale opisać najpierw wygląd i zadania tych ciał. Ogólny opis czakr znajduje się w następnym rozdziale a szczegółowy opis zadań poszczególnych centrów energetycznych dajemy w siedmiu rozdziałach o poszczególnych czakrach. Z reguły rozróŜniać będziemy cztery ciała energetyczne: 1. ciało eteryczne 2. ciało emocjonalne, inaczej ciało astralne 3. ciało mentalne 4. ciało duchowe, inaczej ciało przyczynowe KaŜde z tych ciał subtelnych posiada swoją własną podstawową częstotliwość. Ciało eteryczne, które jest w najbliŜszym kontakcie z ciałem fizycznym, wibruje w najniŜszej częstotliwości. Ciała astralne i mentalne posiadają odpowiednio wyŜsze częstotliwości, a w ciele przyczynowym znajdujemy reprezentacje najwyŜszych częstotliwości.
 5. 5. KaŜde z tych ciał podobne jest do tańca energii w obszarze swych własnych częstotliwości, przy czym częstotliwości te z biegiem dalszego rozwoju człowieka podnoszą się. Ciała energetyczne są nośnikiem świadomości na określonym poziomie wibracji i jeśli częstotliwość drgań wzrasta, daje ona człowiekowi większą energię Ŝyciową, wyŜsze odczucia, wyŜsze poznanie w obrębie specyficznych zadań tej częstotliwości. RóŜne ciała energetyczne nie są jednak od siebie oddzielone. Przenikają się nawzajem, podczas gdy kaŜde z nich wibruje na swoim własnym poziomie częstotliwości i nawet jasnowidzący moŜe je odróŜnić jedynie wtedy, gdy przestawi swoje widzenie na odpowiednią sferę. Musi więc swoje widzenie nastawić na sferę astralu, aby dostrzec ciało astralne. Jeśli chce postrzec ciało mentalne, musi nastawić się na sferę mentalną, itd. Ciało eteryczne Ciało eteryczne posiada mniej więcej tę samą rozciągłość i postać co ciało fizyczne. To stąd wywodzi się między innymi określenie “kopia eteryczna" albo “wewnętrzne ciało psychiczne". Jest to nośnik sił kształtujących ciało fizyczne, jak równieŜ witalnej i twórczej siły Ŝyciowej oraz wszystkich fizycznych odczuć. Ciało eteryczne przy ponownym wcieleniu człowieka jest tworzone na nowo i rozpuszcza się ponownie w ciągu 3 do 5 dni po fizycznej śmierci. (Ciała astralne, mentalne i przyczynowe istnieją po śmierci nadal i wiąŜą się w kaŜdej następnej inkarnacji z nowo utworzonym ciałem fizycznym). Ciało eteryczne poprzez czakrę splotu słonecznego pobiera energie Ŝyciowe ze Słońca a poprzez czakrę korzenia – z Ziemi. Zbiera te energie i poprzez czakry i nadi prowadzi nieprzerwanym strumieniem Ŝycia do ciała fizycznego. Obie te energie zabiegają o równowagę Ŝyciową w komórkach. Gdy “głód energetyczny" organizmu jest zaspokojony, nadmiar energii z ciała eterycznego jest wypromieniowywany przez czakry i pory na zewnątrz. Energia wypływa na zewnątrz poprzez pory w prostych, długich na około 5 cm, nitkach energetycznych i tworzy aurę eteryczną. Z reguły ta właśnie aura jest postrzegana przez jasnowidzących jako pierwsza część całej aury. Promienie te kładą się na fizycznym ciele jak płaszcz ochronny, “przeszkadzają" przy wnikaniu w ciało zarodków choroby i szkodliwych substancji oraz jednocześnie wypromieniowują w otoczenie ciągły strumień energii Ŝyciowej. Ta naturalna ochrona oznacza, Ŝe człowiek nie moŜe zachorować jedynie ze względu na zewnętrzne przyczyny. Powody choroby leŜą zawsze w nim samym. Negatywne myśli i emocje, podobnie jak sposób Ŝycia nie będący w harmonii z naturalnymi potrzebami ciała (przeciąŜenie, niezdrowe jedzenie, alkohol, nikotyna i uŜywanie narkotyków), mogą zniszczyć eteryczną siłę Ŝycia, co powoduje utratę intensywności i siły wypromieniowywanej energii. W ten sposób w aurze powstają słabe miejsca. Wspomniane nitki energii są powyginane lub skrzyŜowane w nieuporządkowanych formach. Jasnowidzący widzi “dziury" lub “rysy" w aurze, poprzez które negatywne wibracje i bakterie chorób mogą przenikać w ciało. Ponadto poprzez te rany w obszarze subtelnym moŜe “wyciekać" energia Ŝyciowa. Na podstawie tego związku między stanem fizycznym ciała a promieniowaniem energetycznym ciała eterycznego mówi się często o aurze zdrowia. Choroby zaznaczają się najpierw w aurze eterycznej, zanim pojawią się w fizycznym ciele. JuŜ na poziomie ciała eterycznego choroby mogą być rozpoznawane i leczone. Tak zwana fotografia kirlianowska po raz pierwszy uwidoczniła to promieniowanie, właściwe kaŜdej istocie Ŝyjącej [chodzi tu o specjalny proces fotografowania wysokich częstotliwości, opracowany przez parę rosyjskich badaczy Siemiona D. i Walentine K. Kirlian, i nazywany od ich nazwiska]. Na podstawie tego wynalazku dokonano wielu doskonałych diagnoz, rozpoznając choroby juŜ w fazie ukrytej. Ciało eteryczne a wraz z nim ciało fizyczne reagują bardzo silnie na impulsy myślowe, które wychodzą z ciała mentalnego. To tutaj leŜą przyczyny sukcesów pozytywnego myślenia we wpływie na zdrowie, gdyŜ moŜemy wspierać zdrowie naszego ciała celowymi pozytywnymi sugestiami. Kolejną waŜną funkcją ciała eterycznego jest pośrednictwo między wyŜszymi ciałami energetycznymi i ciałem fizycznym. Ciało eteryczne przenosi informacje, które poprzez zmysły cielesne przyjmujemy na ciało emocjonalne i mentalne, jednocześnie przenosząc energie i informacje z wyŜszych ciał na ciało fizyczne. Jeśli ciało eteryczne jest osłabione, to wymiana energii i informacji jest zakłócona i człowiek moŜe wydawać się apatyczny emocjonalnie i mentalnie. Do harmonizacji i naładowania ciała eterycznego nadają się róŜne formy terapii, które będą opisane w dalszej części tej ksiąŜki.
 6. 6. Jest rzeczą ciekawą, Ŝe rośliny, zwłaszcza kwiaty i drzewa, posiadają promieniowanie energetyczne bardzo podobne do eterycznej aury człowieka. MoŜesz uŜywać tego promieniowania, aby zaopatrzyć twoją aurę w nową energię. Zawiera się ona takŜe w olejkach eterycznych, których zastosowanie przedstawiamy w odpowiednim rozdziale. Z energiami roślin moŜesz nawiązać bezpośredni kontakt, np. usiądź dotykając plecami ulubionego drzewa, albo obejmij je dotykając całym ciałem. Pozwól teraz po prostu na to, aby energetyczna i harmonizująca siła drzewa przeszła na ciebie. Albo połóŜ się na środku pachnącej łąki i pozwól się objąć, owinąć i przeniknąć wibracjami delikatnych kwiatów. Nawet kwiaty cięte, albo doniczkowe, które stawiasz obok siebie, przekazują chętnie oŜywiającą i harmonizującą energię. Rośliny reagują na twoją miłość i twoją wdzięczność za takie usługi jeszcze większą siłą promieniowania, poniewaŜ jest to ich zadanie we wspomaganiu człowieka. Ciało emocjonalne Ciało emocjonalne, zwane często ciałem astralnym, jest nośnikiem naszych uczuć, emocji i właściwości charakteru. Zajmuje mniej więcej tę samą przestrzeń co ciało fizyczne. U mało rozwiniętego człowieka jego kontury są ledwie zaznaczone, ciało emocjonalne wydaje się chmuropodobną substancją, która chaotycznie i nieuporządkowanie porusza się we wszystkich kierunkach. Im wyŜej rozwinięty jest człowiek w wyraŜaniu swoich uczuć, skłonności i właściwości charakteru, tym jaśniejsze i bardziej przeźroczyste wydaje się ciało emocjonalne. Jasnowidzący spostrzega jego jasno zaznaczony obrys, doskonale dopasowany do formy fizycznego ciała. Aura ciała emocjonalnego to owalna forma a jej rozmiary mogą sięgać kilku metrów wokół człowieka. KaŜda zmiana nastroju jest wypromieniowywana przez ciało emocjonalne w jego aurę. Dzieje się to głównie poprzez czakry, w mniejszym stopniu przez pory. Aura emocjonalna jest w nieustannym ruchu. Obok podstawowych i stosunkowo stałych elementów charakteru, które odznaczają się w aurze jako stałe podstawowe kolory, kaŜde chwilowe uczucie, kaŜde poruszenie w obszarze emocji odbija się w aurze emocjonalnej. Jest to nieopisana gra ciągle zmieniających się, ukazujących się w róŜnych niuansach kolorów. Takie emocje jak strach, wściekłość, przygnębienie czy troski powodują powstawanie w aurze ciemnych chmur. Im bardziej człowiek otwiera swoją świadomość na miłość, oddanie i radość, tym bardziej jasna i przeźroczysta jest postać promieniowania kolorów emocjonalnej aury. śadne inne z subtelnych ciał nie zaznacza tak silnie u przeciętnego człowieka jego sposobu widzenia świata i rzeczywistości. To w nim są między innymi zmagazynowane wszystkie nasze nierozwiązane emocje, świadome lub nieświadome, lęki i agresje, uczucia samotności, odepchnięcia, brak zaufania do siebie samego, itd. Uczucia owe wypromieniowują przez emocjonalną aurę swoje wibracje i tym samym wysyłają w świat nieświadome orędzie. Tutaj właśnie urzeczywistnia się zasada wzajemnego przyciągania. Energetyczne częstotliwości, które wysyłamy, przyciągają podobne częstotliwości energetyczne z otoczenia i łączą się z nimi. Oznacza to, Ŝe często mamy do czynienia właśnie z tymi ludźmi i warunkami, które przedstawiają to, czego świadomie unikamy, czego chcielibyśmy się pozbyć, albo to, czego się lękamy. W ten sposób otoczenie jest lustrem dla tych elementów, które usunęliśmy z naszego świadomego Ŝycia w nieświadomość. W rzeczywistości nie rozwiązane uczucia w ciele emocjonalnym starają się utrzymać przy Ŝyciu, a nawet wzrastać jeśli to moŜliwe. Wobec tego wprowadzają nas ciągle w sytuacje, które są powtórzeniem pierwotnych wibracji emocjonalnych, poniewaŜ te właśnie wibracje są dla nich poŜywieniem. Częstotliwość strachu w człowieku przyciąga sytuacje, w których potwierdza on ów strach. Jeśli ma w sobie agresję, będzie spotykał ludzi, którzy oŜywiają wibracje wściekłości i agresji. Jeśli obiecaliśmy sobie nigdy więcej w określonych sytuacjach nie przeklinać i nie wymyślać, a nie rozwiązaliśmy agresji w sobie, to moŜe się zdarzyć, Ŝe zupełnie nieoczekiwanie pojawi się w naszym otoczeniu ktoś, w obecności którego zaczniemy czynić to, czego chcieliśmy uniknąć. Świadome myślenie i myślowo wyznaczone cele ciała mentalnego mają mały wpływ na ciało emocjonalne, które zachowują się zgodnie ze swoimi własnymi prawidłowościami. Ciało mentalne moŜe sterować zewnętrznym zachowaniem, ale nie moŜe przezwycięŜyć struktur emocjonalnych. MoŜna więc świadomie dąŜyć do miłości i sukcesu, a nieświadomie wypromieniowywać sprzeczne z tym częstotliwości zazdrości i braku zaufania do siebie samego, które przeszkadzają w osiągnięciu świadomego celu. Struktury emocjonalne istnieją ciągle przez róŜne inkarnacje dopóki nie zostaną rozwiązane, poniewaŜ ciało emocjonalne istnieje nadal po fizycznej śmierci i przy ponownym wcieleniu wiąŜe się z nowym ciałem fizycznym. Nie rozwiązane doświadczenia zgromadzone w ciele emocjonalnym określają dalej warunki nowego Ŝycia.
 7. 7. JeŜeli raz naprawdę zrozumieliśmy te zaleŜności, musimy siłą rzeczy skończyć z widzeniem nas w roli ofiar, przypisujących winę za nasze problemy innym ludziom lub warunkom zewnętrznym. Oznacza, to juŜ wielkie uwolnienie, poniewaŜ wiemy teraz, Ŝe nasz los jest w naszych rękach i moŜemy zacząć zmieniać Ŝycie zmieniając siebie. PrzewaŜająca część “uczuciowych węzłów" w ciele emocjonalnym jest zlokalizowana w obszarze czakry splotu słonecznego. Poprzez przeŜycie czakra ta daje bezpośredni dostęp do naszych emocjonalnych struktur. Jeśli jednak chcemy owe struktury emocjonalne postrzec i rozpoznać świadomym rozumem, musimy przeniknąć treści czakry słonecznej dzięki wyŜszym formom wyrazu ciała mentalnego – intuicyjnym widzeniem dostępnym nam dzięki czakrze czoła. Ale to takŜe nie oznacza jeszcze prawdziwego uwolnienia. Rozwiązanie struktur emocjonalnych moŜe się udać dzięki ciału duchowemu, które wyraŜa mądrość, miłość i błogosławieństwo naszego WyŜszego “Ja" i pozwala nam równocześnie z tego całościowego uniwersalnego punktu widzenia rozpoznać wewnętrzne zaleŜności całej sytuacji. MoŜemy do tego doprowadzić poprzez związek czakry serca z czakra korony. WyŜsze “Ja" nie ocenia, nie dzieli doświadczeń na “dobre" i “złe". Pokazuje nam, Ŝe pewne doświadczenia mamy przejść jedynie po to, aby nauczyć się rozumieć jakie uczucia i działania powodują oddzielenie od boskiego źródła, powodując tym samym cierpienie. Doświadczenia te słuŜą takŜe do nauki rozumienia kosmicznych prawidłowości naturalnej równowagi. W dziedzinach Ŝycia, w których dzisiaj uwaŜamy się za “ofiarę", byliśmy we wcześniejszych wcieleniach “sprawcami". W terapii czakr wewnętrzna postawa, w której afirmujemy wszystkie doświadczenia i treści ciała emocjonalnego i spontanicznie przyglądamy się pojawiającym się obrazom i odczuciom nie odpychając Ŝadnego z nich, ani nie oceniając, ma ogromne znaczenie, poniewaŜ w ten sposób nasze WyŜsze “Ja" moŜe przejąć “komendę" i pozwolić wpłynąć duchowym energiom naszych wyŜszych ciał energetycznych w całą naszą istotę. Jeśli wibracje naszego ciała duchowego wiąŜą się z ciałem emocjonalnym i przenikają je, to ciało emocjonalne zaczyna, szybciej wibrować i zaczyna odrzucać nagromadzone negatywne doświadczenia, poniewaŜ te posiadają niŜszą częstotliwość. W ten sposób tracimy emocjonalne wspomnienia o tych doświadczeniach i moŜemy wybaczyć nam samym i innym. Wraz z postępującym rozwiązaniem ustalonych struktur uczuciowych, ciało emocjonalne zaczyna wypromieniowywać głębokie uczucia miłości i nieuwarunkowanej radości. Aura emocjonalna świeci najjaśniejszymi, najbardziej intensywnymi i przeźroczystymi kolorami, a to, co wysyła w otoczenie, przyciąga szczęście i miłość. Granicząca z cudem zdolność sprowadzania tego, co spełnia nasze marzenia, jest naturalną konsekwencją doskonałego zintegrowania ciała emocjonalnego, wibrującego w najwyŜszej z dostępnych mu częstotliwości. Ciało mentalne Nasze myśli, idee, poznanie racjonalne i intuicyjne są przenoszone przez ciało mentalne. Jego wibracja jest wyŜsza niŜ wibracje ciała eterycznego i emocjonalnego a struktura mniej gęsta. Ma ono formę jaja i u wyŜej rozwiniętych ludzi rozszerza swoją pojemność tak dalece, Ŝe jest ona równa wspólnej pojemności ciała emocjonalnego i eterycznego. Promieniowanie aury ciała mentalnego wychodzi do kilku metrów poza ciało emocjonalne. U człowieka mało rozwiniętego duchowo ciało mentalne ma wygląd mlecznobiałej substancji. Nieliczne kolory są przytępione i pozbawione blasku a struktura takiej aury jest stosunkowo nieprzepuszczalna. Im bardziej oŜywione są myśli i głębsze jest duchowe poznanie człowieka, tym klarowniej i intensywniej promieniują kolory jego mentalnego wehikułu. Ciało mentalne posiada podobnie jak ciało emocjonalne wyŜsze i niŜsze oktawy. Jego niŜsze częstotliwości wyraŜają się w linearnym myśleniu racjonalnego rozumu, poprzez które większość ludzi szuka dostępu do prawdy. Ten rodzaj rozumienia opiera się na spostrzeŜeniach na poziomie fizycznym. Fizyczne ciało poprzez swoje zmysły przyjmuje informacje i przenosi je przez ciało eteryczne do ciała emocjonalnego, które przemienia informacje na uczucia przekazując je dalej do ciała mentalnego, które ze swojej strony reaguje na to tworzeniem zwerbalizowanych myśli. Poprzez wpływ ciała emocjonalnego z jego nierozwiązanymi strukturami uczuciowymi, informacje te są często zniekształcone i zabarwiają sobą myślenie. Powstają ciągle powracające schematy myślowe, poprzez które oceniamy wydarzenia w świecie. Oznacza to, Ŝe rozum prawie nigdy nie jest bezstronny i obiektywny, chociaŜ ma do tego pretensje.
 8. 8. Myśli, które w ten sposób powstają w ciele mentalnym, kręcą się z reguły wokół osobistego dobrego samopoczucia i wokół spraw związanych z wydarzeniami Ŝycia codziennego. Racjonalne rozwiązywanie problemów jest w tej sytuacji główną funkcją ciała mentalnego. Oznacza to jednak zniekształcenie jego pierwotnego charakteru i ograniczenie jego moŜliwości. Właściwa funkcja ciała mentalnego polega na przyjmowaniu uniwersalnych prawd dopływających do niego z poziomu ciała duchowego i integrowaniu ich z rozumem racjonalnym, przenoszącym je na konkretne sytuacje i prowadzącym do rozwiązań pozostających w harmonii z prawem uniwersalnym. Poznania, które w ten sposób przychodzą do nas z poziomu duchowego, manifestują się jako intuicja i w formie nagłych wglądów, często w obrazach lub takŜe w dźwiękach, przeformowywanych następnie w myślenie werbalne. Takie poznania, będące dla nas wglądem w prawdziwą naturę rzeczy, są w swojej strukturze holograficzne, w przeciwieństwie do rozumienia linearnego związanego z rozumem racjonalnym. Dostęp do wyŜszej oktawy ciała mentalnego znajdujemy w związku czakry czoła z czakrą korony. Jeśli ciało mentalne jest doskonale rozwinięte, staje się ono lustrem ciała duchowego i człowiek urzeczywistnia mądrość i całościowe poznanie WyŜszego ,Ja" w swoim Ŝyciu. Aura człowieka od wnętrza na zewnątrz: 1. aura eteryczna, 2. aura emocjonalna, 3. aura mentalna, 4. aura duchowa Ciało duchowe Ciało duchowe, często zwane ciałem przyczynowym, posiada najwyŜszą częstotliwość wibracji spośród wszystkich ciał energetycznych. U ludzi, którzy na poziomie duchowym są jeszcze nieświadomi, rozciąga się wraz ze swą aurą około metr od ciała fizycznego. Duchowe ciało i aura doskonale rozbudzonego człowieka mogą natomiast wypełnić swoim promieniowaniem do kilku kilometrów, przy czym pierwotna forma jaja przemienia się w regularny krąg. Jeśli byłeś kiedyś w obecności oświeconego mistrza, zauwaŜyłeś moŜe, Ŝe nagle zmieniła się atmosfera, gdy oddaliłeś się od niego o kilka kilometrów. Doświadczenie światła, pełni i miłości, które wypełniało cię w pobliŜu mistrza, straciło swoją intensywność, gdy wyszedłeś z obszaru jego aury. Ciało duchowe i jego aura promieniują w najbardziej delikatnych kolorach, posiadających jednocześnie nieopisanie głęboką siłą światła. Z poziomu bytu duchowego nieustannie płynie w ciało
 9. 9. duchowe najwyŜsza i najbardziej promienna energia. Osiągając coraz niŜsze częstotliwości energia ta przenika takŜe ciało mentalne, emocjonalne i eteryczne, podnosząc zarazem tak ich wibracje, Ŝe na kaŜdym z owych obszarów działania mogą one osiągać najwyŜszą formę wyrazu. Od rozwoju czakr zaleŜy jak dalece doskonale moŜemy tę energię spostrzegać, przyjmować i wykorzystywać. Poprzez ciało duchowe doświadczamy wewnętrznej jedności z całym Ŝyciem. To ono wiąŜe nas z czystym Boskim bytem, z wszędzie obecną pierwotną podstawą, z której powstały wszystkie manifestacje w Stworzeniu i skąd nadal się wyłaniają. Z tego poziomu mamy teŜ wewnętrzny dostęp do wszystkiego, co w tym Stworzeniu istnieje. Ciało duchowe jest w nas ową boską częścią nieśmiertelną i istniejącą w ciągu całej ewolucji, podczas gdy inne ciała subtelne powoli się rozwiązują, w miarę jak człowiek osiąga w swym rozwoju kolejne poziomy świadomości, która czyni potrzebnym to, co ziemskie, astralne i mentalne. Tylko poprzez ciało duchowe moŜliwe jest rozpoznawanie źródła bytu i zrozumienie właściwego sensu naszego Ŝycia. Jeśli otwieramy się na jego wibracje, nasze Ŝycie uzyskuje zupełnie nową jakość. Nasze WyŜsze “Ja" niesie nas we wszystkich naszych działaniach, a nasze Ŝycie jest wyrazem mądrości, siły, szczęścia, wszystko obejmującej miłości, co razem odpowiada naturalnym właściwościom wyŜszego aspektu naszego “ego". Zadanie i funkcja czakr W tym rozdziale chcemy przekazać najbardziej podstawowe informacje o funkcjach czakr. Teoretyczne zrozumienie tych spraw jest fundamentem, na którym będzie mogła stanąć praktyczna wiedza o poszczególnych opisanych w tej ksiąŜce czakrach. Odnalezione pisma wymieniają liczbę 88000 czakr. Oznacza to, Ŝe w ludzkim ciele niemal nie ma punktu, który nie byłby czułym organem przyjmowania, przemiany i przekazu energii. Większość tych czakr jest jednak bardzo mała i pełni w systemie energetycznym podrzędną role. Istnieje około 40 czakr pobocznych, które mają większe znaczenie. NajwaŜniejsze z nich znajdują się w obszarze śledziony, na karku, na dłoniach i na stopach. Siedem czakr głównych, znajdujących się wzdłuŜ wertykalnej osi na przedniej części ciała, jest tak waŜnych dla funkcji najbardziej podstawowych i istotnych obszarów ciała, ducha i duszy człowieka, Ŝe kaŜdej z tych czakr poświęciliśmy jeden rozdział. Tam moŜna przeczytać jakie specyficzne właściwości umysłowo-duchowe są związane z kaŜdą z czakr, jakie części ciała podlegają ich wpływowi, jak działają blokady poszczególnych czakr, itd. Chcemy tu opisać najpierw te cechy, które są wspólne dla wszystkich siedmiu czakr głównych. Ich właściwe miejsce znajduje się w ciele eterycznym człowieka. Są one podobne do kielichów kwiatowych o formie lejka, posiadających róŜną ilość płatków. Z tego powodu na Wschodzie nazywa się je często kwiatami lotosu. Podział kwiatów na poszczególne płatki odpowiada nadi lub kanałom energetycznym, przez które energie wpływają w czakry i przez które prowadzone są dalej w inne ciała subtelne. Ilość tych kanałów od 4 w centrum podstawowym sięga 1000 w energetycznym centrum ciemieniowym. Z zagłębienia w środku kielicha kwiatowego ciągnie się następny kanał, działający jak łodyga kwiatu czakry. Prowadzi on do kręgosłupa i przebiega w nim. Łączy czakry w najwaŜniejszym z kanałów energetycznych zwanym Sus-humna. Kanał ten znajduje się w środku kręgosłupa i wznosi się do głowy i poprzez głowę aŜ do punktu ciemieniowego.
 10. 10. Ilustracja pokazuje boczną stronę kielichowatych czakr, ich związek z kanałem głównym w kręgosłupie jak równieŜ ich usytuowanie ponad ciałem fizycznym Czakry znajdują się w ciągłym ruchu wirowym. Tej właściwości zawdzięczają one określenie “czakra", poniewaŜ oznacza to w sanskrycie “koło". Ruch obrotowy tych kół powoduje, Ŝe energia jest wciągana we wnętrze czakr. Jeśli kierunek obrotu zmienia się na zewnątrz, to energia jest z czakr wypromieniowywana. Czakry kręcą się w lewo lub prawo, stwierdzono bowiem odwrotność ruchu czakr u męŜczyzny i kobiety. Mówiąc innymi słowy: róŜne energie w swoim wyrazie dopełniają się, poniewaŜ te same czakry, które u męŜczyzny kręcą się w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kręcą się u kobiety w lewo i vice versa. KaŜdy obrót w prawo ma w swoim wyrazie w przewadze jakość męską. Według starego systemu chińskiego podkreśla jakość Yang, co oznacza, Ŝe reprezentuje wolę i aktywność, a w swojej negatywnej formie takŜe agresywność i przemoc. KaŜdy ruch w lewo akcentuje jakość Yin i reprezentuje wraŜliwość i porozumienie. W negatywnym wyrazie – słabość.
 11. 11. Kierunek obrotu zmienia się z czakry na czakrę. Tak więc czakra podstawowa u męŜczyzny obraca się w prawo i wyraŜa w ten sposób aktywne właściwości tego centrum w sensie pewnej agresywności i panowania na obszarze materialnym i seksualnym. Pierwsza czakra kobiety wykazuje natomiast ruch w lewo, który czyni ją wraŜliwą na oŜywiającą i płodną siłę Ziemi, która wpływa przez czakrę korzenia. W czakrze drugiej znaki się zmieniają. Ruch w prawo u kobiety pokazuje większą aktywność w wyrazie uczuć. Ruch w lewo u męŜczyzny pozwala mu tutaj przyjąć postawę raczej przyjmującą lub często pasywną. I tak dalej: obrót w prawo i obrót w lewo zmieniają się za kaŜdym razem i wyraŜają na róŜny sposób energie męskie i Ŝeńskie, tak Ŝe stanowią one dopełnienie w kaŜdym obszarze Ŝycia. Kierunek ruchu czakr u kobiety Wznosząca się do góry ciągła linia symbolizuje Pingalę, silę solarną. Linia przerywana przedstawia Idę silę lunarną
 12. 12. Kierunek ruchu czakr u męŜczyzny Unosząca się do góry linia ciągła symbolizuje Pingalę, linia przerywana symbolizuje Idę Wiedza o kierunku obrotu czakr moŜe być uwzględniona w pewnych formach terapii. W terapii zapachowej moŜna np. pobierać aromaty w jednym z tych dwu kierunków lub wykorzystać kierunek ruchu poszczególnych centrów energetycznych w terapii kamieniami szlachetnymi. Czakry większości ludzi mają przeciętny rozmiar sięgający około 10 cm. W kaŜdym centrum energetycznym obecne są wszystkie kolory, jednakŜe zawsze jeden z kolorów dominuje. Jest to kolor odpowiadający głównemu zadaniu danej czakry. U wyŜej rozwiniętych ludzi czakry rozszerzają się bardziej, zwiększa się takŜe częstotliwość ich wibracji. RównieŜ ich kolory stają się jaśniejsze i bardziej promienne. Wielkość i częstotliwość wibracyjna czakr określają ilość i jakość energii, które są pobierane z najprzeróŜniejszych źródeł. Są to energie, które dochodzą do nas z Kosmosu, z gwiazd, z otaczającej nas natury, z promieniowania wszystkich rzeczy i ludzi w naszym otoczeniu, z naszych róŜnych ciał subtelnych jak równieŜ z nieprzejawionej podstawy całego bytu. Częściowo energie są dostarczane czakrom przez nadi, częściowo natomiast wpływają one bezpośrednio do czakr. Dwie najwaŜniejsze i najbardziej podstawowe formy energii są przyjmowane przez czakrę podstawy i przez czakrę korony. Pomiędzy tymi dwoma czakrami przebiega Sushumna, do której wszystkie inne centra energetyczne są podłączone jakby łodygami i w ten sposób zaopatrywane są w siły Ŝyciowe. Sushumna to kanał, którym wstępuje w górę tak zwana siła Kundalini, która “zwinięta jak wąŜ" spoczywa na dolnym końcu kręgosłupa i której “bramą wejściową" jest czakra podstawy. Siła Kundalini jest kosmiczną energią tworzenia, która w indyjskiej mądrości określana jest jako Shakti lub jako Ŝeńska forma wyrazu NajwyŜszego. Ten czynny aspekt boskiego bytu stwarza wszystkie manifestacje Stworzenia. Jego biegunem przeciwnym jest czysty, nieuformowany, spoczywający w samym sobie aspekt boskiego bytu, o którym bliŜej będzie mowa później. U większości ludzi siła Kundalini płynie przez Sushumnę jedynie w niewielkim stopniu. W miarę rozwoju świadomości jest coraz bardziej rozbudzona, wznosząc się przybierającym strumieniem przez kanał w kręgosłupie i aktywizując poszczególne czakry. Ta aktywizacja powoduje rozszerzenie się centrów energetycznych i przyśpieszenie ich częstotliwości. Sita Kundalini zaopatruje czakry energią
 13. 13. wibracji, która pomaga ludziom w osiągnięciu z biegiem ewolucji wszystkich zdolności i sił, aktywnych na przeróŜnych poziomach energetycznych i materialnych Stworzenia, i umoŜliwia zintegrowanie tych sił z Ŝyciem. Przy wznoszeniu się Kundalini jego energia w kaŜdej czakrze jest transformowana na inną wibrację, która odpowiada zadaniom danej czakry. Ta wibracja jest najniŜsza w czakrze podstawowej i znajduje swój najwyŜszy wyraz w czakrze korony. Przetransformowane wibracje są dalej przenoszone na róŜne ciała subtelne lub na ciało fizyczne, i postrzegane jako uczucia, myśli i odczucia fizyczne. To, jak dalece człowiek dopuszcza siłę Kundalini do działania, zaleŜy od tego, jak wielka jest jego świadomość w róŜnych reprezentowanych przez czakry obszarach Ŝycia i w jakiej mierze stres i nieprzepracowane przeŜycia spowodowały blokady w czakrach. Im bardziej jest on świadomy, tym bardziej otwarte i aktywne są jego czakry, tak Ŝe siła Kundalini wpływa w nie silnym strumieniem, a im większy jest przepływ tej siły, tym bardziej aktywne są czakry, przez co znowu budzona jest większa świadomość. W ten sposób juŜ w momencie, w którym zaczęliśmy rozwiązywać nasze blokady i wkroczyliśmy na drogę rozwoju świadomości, powstaje ciągły obieg wzajemnego wpływu. Obok energii Kundalini jeszcze jedna energia płynie przez kanał Sushumna w kręgosłupie do poszczególnych czakr. Jest to energia czystego boskiego bytu, nieprzejawionego aspektu Boga. Wstępuje ona przez czakrę korony i sprawia, Ŝe człowiek na wszystkich poziomach Ŝycia rozpoznaje nieprzejawiony aspekt Boga, jako niezmienną i wszystko przenikającą pierwotną podstawę kaŜdej manifestacji. Zwłaszcza ta energia nadaje się do rozwiązywania blokad w czakrach. Indyjska nauka określa te energie imieniem Shiva. Shiva to wielki niszczyciel niewiedzy i sama jego obecność powoduje transformacją ku boskości. Tak oto Shiva i Shakti pracują ręka w rękę przy całościowym rozwoju człowieka, powodując włączenie tego, co boskie, w nasze Ŝycie, umoŜliwiając równieŜ integracje ze wszystkimi poziomami relatywnego bytu.
 14. 14. To pochodzące z Nepalu odwzorowanie czakr liczy mniej więcej 350 lat. Widzimy tu siedem czakr głównych, które są przedstawiane jako kwiaty lotosu. KaŜdy z tych kwiatów-czakr reprezentuje wznoszącą się od dolu do góry wyŜszą strefę świadomości, Widoczne są takŜe najwaŜniejsze kanały energetyczne Sushumną, Idą i Pingala (gwasz na papierze)
 15. 15. Poza Sushumną są jeszcze dwa inne kanały energetyczne, które odgrywają w systemie energetycznym szczególnie waŜną rolę. Kanały te zwane są w sankrycie Idą i Pingala. Pingala jest nośnikiem energii solarnej pełnej Ŝaru i pędu. Ten kanał zaczyna się na prawo od czakry podstawy i kończy w górnej części prawnej dziurki nosa. Idą jest nośnikiem chłodzącej i uspokajającej energii lunarnej. Ten kanał zaczyna się z lewej strony czakry podstawy i kończy w lewej dziurce nosa. Po drodze od czakry podstawy do nosa oba nadi oplatają się wokół Sushumny. Idą i Pingala mają zdolność pobierania z powietrza prany poprzez oddech i wydalania toksyn przy wydechu. Wraz z Sushumną tworzą system trzech głównych kanałów energetycznych. Ponadto przez wielką liczbę dalszych nadi czakry główne otrzymują energię z czakr podrzędnych oraz ciał subtelnych i przekazują ją dalej do sąsiednich ciał energetycznych. Czakry przyjmują równieŜ bezpośrednio z otoczenia wibracje, odpowiadające ich częstotliwości. Tak zatem poprzez swoje przeróŜne funkcje łączą nas one z wydarzeniami naszego otoczenia, z naturą i Wszechświatem, słuŜąc jako anteny dla całego zakresu wibracji energetycznych. Czakry moŜna nazwać subtelnymi organami zmysłowymi. Nasze ciało fizyczne z jego zmysłami jest wehikułem dostosowanym do praw Ŝycia na naszej planecie, z pomocą którego odnajdujemy się w zewnętrznym obszarze Ŝycia, mogąc jednocześnie realizować na tej Ziemi nasze wewnętrzne wartości i poznanie. Czakry słuŜą jako odbiorniki wszystkich wibracji energii i informacji, które wykraczają poza obszar fizyczny. Są ośrodkami łączącymi nas z nieskończonym światem subtelnych energii. Czakry w równym stopniu wypromieniowywują energię bezpośrednio w otaczające środowisko i zmieniają przez to jego atmosferę. W ten sposób moŜemy poprzez czakry rozsyłać wibracje uzdrawiające, ale teŜ świadome i nieświadome wieści wpływając na ludzi , sytuacje, jak równieŜ na materię zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Aby doświadczyć wewnętrznej integralności i związanej z tym siły kreatywności, poznania, miłości i szczęśliwości, wszystkie czakry muszą być otwarte i harmonijnie współpracować. JednakŜe jedynie niewielu ludziom jest to dane. Z reguły poszczególne czakry wykazują się róŜnym stopniem zaktywizowania. PrzewaŜnie naprawdę aktywne są tylko dwie dolne czakry. U osób, które mają wybitną pozycję społeczną lub są wpływowe w jakiś inny sposób, często dodatkowo nadproporcjonalnie aktywna jest czakra słoneczna. Zdarzają się teŜ wszystkie inne moŜliwe kombinacje otwartych, zablokowanych i jednostronnie zaakcentowanych czakr. RównieŜ z biegiem Ŝycia wartości te podlegają zmianom, poniewaŜ w róŜnych okresach róŜne tematy znajdują priorytet. Tak oto wiedza o czakrach moŜe być nieocenioną pomocą przy poznaniu samego siebie. MoŜe ona doprowadzić do otwarcia wszystkich spoczywających w tobie zdolności, obdarowując cię Ŝyciem o moŜliwie największej pełni i radości. Ludzkie cykle rozwoju w świetle nauki o czakrach Wszystko w naszym Wszechświecie podlega specyficznym rytmom i cyklom. Zaczyna się to na poziomie atomów i rozciąga na wszystkie formy bytu w całym Stworzeniu. W biciu serca, oddechu, w rytmicznej zmianie dnia i nocy, w porach roku, w dającym się obliczyć biegu gwiazd, rozpoznajemy ustalone rytmiczne prawidłowości. TakŜe w rozwoju istot Ŝyjących widać powracające cykle. Tak więc obserwujemy np. jak u rośliny pojawia się najpierw zarodek, potem pojawiają się liście, pąk, kwiat i na koniec owoc. Ciągle zachowywana jest określona kolejność poziomów rozwoju, których nie da się dowolnie wymieniać. Nic zatem dziwnego, Ŝe takŜe człowiek jako istota duchowa w materialnym ciele, rozwija się według periodycznych praw. Jest nie tylko kaŜdego dnia starszy, zwiększając swoje zdolności i zbierając doświadczenia, lecz takŜe jego rozwój spełnia się w bardzo specjalnych duchowo-psychicznych cyklach. Nie w kaŜdym okresie Ŝycia kaŜdy temat jest równie waŜny. Jeśli rozwaŜymy ten fakt dokładniej, to rozpoznamy, Ŝe “Matka Natura" w określonych okresach stawia nam specyficzne zadania, które dokładnie w tym czasie naleŜy rozwiązać. Nawet gdy te zadania ukazują się w ciągle innych, nowych “szatach", moŜemy generalnie stwierdzić, Ŝe określony postęp moŜe się kaŜdorazowo optymalnie dokonać tylko w pewnej określonej epoce Ŝycia. Bardzo trudno na przykład nadrobić w dwudziestym piątym roku Ŝycia to, czego nie zrobiło się w roku piątym czy dwunastym. I tak zdarza się, Ŝe gmach Ŝyciowy niektórych ludzi przez całe ich Ŝycie stoi na chwiejnych
 16. 16. fundamentach, poniewaŜ w okresie młodości nie przeszli pewnych doświadczeń lub niektóre ze swoich zdolności wykształcili w niewystarczającej formie. Wiedza o cyklach Ŝycia nie jest nowa, niemniej została ona znowu gdzieś zagubiona. RóŜne szkoły duchowe uwzględniają jednak tę wiedze takŜe dzisiaj przy rozpatrywaniu całościowego rozwoju człowieka. W kręgach antropozoficznych, przede wszystkim w pedagogice Waldorfa wiadomo np. bardzo duŜo o tych związkach, i dzięki temu opracowano tam – odpowiednie do naturalnych wewnętrznych cyklów rozwoju dziecka – rozsądne plany nauczania. ZałoŜyciel ruchu antropozoficznego Rudolf Steiner pozostawił obszerną spuściznę na ten temat, np. ksiąŜkę “O biegu Ŝycia człowieka" (Vom Lebenslauf des Menschen). W antropozoficznej nauce o człowieku widzimy wyraźnie uporządkowany, przebiegający w rytmicznych fazach bieg Ŝycia, dzielący się na poszczególne siedmiolecia. Czas w sposób widoczny zawiera w sobie róŜne jakości. Innymi słowy człowiek w róŜnych okresach swojego Ŝycia w róŜnym stopniu jest “otwarty" na określone wpływy oraz doświadczenia i tym samym “dojrzały" do specyficznych kroków w swym rozwoju. Ciekawe jak ta wiedza łączy się bezpośrednio z wiedzą o funkcjach i zadaniach naszego systemu czakr. Tak samo przechodzimy, poczynając od czakry podstawy, co siedem lat jedną czakrę. której właściwości w tym czasie stają się głównym lematem Ŝycia. Jednocześnie okres ten dzieli się na siedem dodatkowych tematów głównych, z których kaŜdy trwa jeden rok i rozpoczyna się równieŜ w czakrze podstawowej, przechodząc co roku do następnej z siedmiu czakr. Potem rozpoczyna się nowy cykl siedmiu lat, tym razem jednakŜe wzorem głównym jest druga czakra. I tak przechodzimy co roku przez kolejny poziom rozwoju, który składa się z siedmioletniego tematu podstawowego i jednego z siedmiu jednorocznych tematów głównych. Po pięciu siedmioletnich cyklach osiągamy środek Ŝycia. Po siedmiu siedmioletnich cyklach, skończony jest cały cykl czterdziestu dziewięciu lat. Po tym rozpoczyna się w pięćdziesiątym roku Ŝycia zupełnie nowy rozdział. Mamy rzeczywiście jeszcze raz szansę zaczęcia od nowa, teraz jednak w “wyŜszej oktawie" rozwoju. TakŜe po pięćdziesiątce stoją przed nami zupełnie nowe zadania, które trzeba spełnić. Niektórzy ludzie w wieku dziewięćdziesięciu ośmiu lat kończą drugi duŜy cykl rozwoju człowieka. Co roku oczekuje nas nowy temat główny, co siedem lat nowy temat podstawowy, przy czym oba tematy przerabiane w danym momencie doskonale się dopełniają. Wiedza o znaczeniu i zadaniu kaŜdej czakry wskazuje nam drogę, na której kaŜdego roku moŜemy optymalnie dla naszego dalszego rozwoju wykorzystać dany nam czas. Ponadto wiedza ta umoŜliwia głębiej zrozumieć rozwój naszych dzieci i udzielać im wsparcia i najbardziej wartościowych inspiracji w określonym czasie. TakŜe na poziomie materialnym spełnia się przemiana w cyklu siedmiu lat. Być moŜe czytelnicy słyszeli o biologicznym dowodzie na to, Ŝe nasze ciało co siedem lat odnawia się w pełni. Po siedmiu latach wszystkie komórki ciała zostają zastąpione przez nowe i z fizycznego punktu widzenia jesteśmy zupełnie nowym człowiekiem. Jeśli natomiast na poziomie psychicznym wygląda to tak, jak gdyby przez siedem lat niewiele się zmieniło, to jest to związane z tym, Ŝe ciało emocjonalne jest przepełnione wzorami, podobnymi do wzorów z początku tego okresu. MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe po drugim czasie ponowne spotkanie jakiegoś człowieka przyniesie zdumienie, jak wielkiego postępu on dokonał. Taka przemiana od podstaw jest w ciągu siedmiu lat zupełnie moŜliwa. Na następnych stronach, posługując się tabelami, chcemy dać przegląd tego, co z grubsza biorąc człowiek powinien doświadczyć w kaŜdym roku Ŝycia i na jakie wpływy jest wtedy szczególnie podatny. W następnym rozdziale wyjaśniamy to bliŜej na pewnych przykładach. W staroŜytności liczba siedem była symbolem spełnienia, pełni i duchowej doskonałości. W wielu kulturach uwaŜana była za liczbę świętą. Jeszcze dzisiaj w wielu tekstach religijnych, mitach i baśniach odnajdujemy liczbę siedem. TakŜe nasz tydzień przebiega w rytm siódemki. Siedem to jeden z mniejszych, ciągle powtarzających się podstawowych rytmów naszego Ŝycia. Mao Tse Tung chiński rewolucjonista, spróbował w ramach rewolucji kulturalnej tydzień siedmiodniowy zastąpić tygodniem dziesięciodniowym. JuŜ po krótkim czasie pojawiła się duŜa, spowodowana chorobami absencja wśród robotników i Chiny wróciły do tygodnia siedmiodniowego.
 17. 17. Cykle rozwoju człowieka w świetle nauki o czakrach 1. – 49. rok Ŝycia Temat główny na kaŜdy rok Ŝycia Temat podstawowy na kolejne siedmiolecia 1. Czakra: “Pierwotna energia Ŝycia, pierwotna ufność, relacja z Ziemią i światem materialnym, stabilność, siła przebicia". 2. Czakra “Pierwotne uczucia, płyniecie wraz zŜyciem, zmysłowość, erotyka, twórczość, zdumienie i zachwyt". 3. Czakra “Rozwój osobowości, przetworzenie uczuć i przeŜyć, kształtowanie bytu, wpływ i władza, silą i pełnia, mądrość wyrastająca z doświadczenia". 4. Czakra “Rozwój cech serca, miłość, współczucie, dzielenie się z innymi, bycie w czymś sercem, bez– interesowność, oddanie, uzdrawianie". 5. Czakra “Komunikacja, twórcze wyraŜanie siebie, otwartość, bezkres, niezaleŜność, inspiracja, dostęp do subtelnych poziomów bytu". 6. Czakra “Funkcje po– znawcze, intuicja, rozwój wewnętrznych zmysłów, siłą umysłu, projekcja woli, manifestacja". 7. Czakra “Spełnienie, wyŜsze poznanie przez bezpośredni wewnętrzny wgląd, zjednoczenie z Wszechobecną Uniwersalną Świadomością". 1. Czakra: 1.-7. rok Ŝycia “Pierwotna energia Ŝycia, pierwotna ufność, relacja z Ziemią i światem materialnym, stabilność, siłą przebicia". 1. rok Ŝycia 2. rok Ŝycia 3. rok Ŝycia 4. rok Ŝycia 5. rok Ŝycia 6. rok Ŝycia 7. rok Ŝycia 2. Czakra: 8.– 14. rok Ŝycia “Pierwotne uczucia, płynie– cie wraz z Ŝyciem, zmysło– wość, erotyka, twórczość, zdumienie i zachwyt". 8. rok Ŝycia 9. rok Ŝycia 10. rok Ŝycia 11. rok Ŝycia 12. rok Ŝycia 13. rok Ŝyca 14. rok Ŝycia 3. Czakra: 15.-21. rok Ŝycia “Rozwój osobowości, przetworzenie uczuć i przeŜyć, kształtowanie bytu, wpływ i władza, siła i pełnia, mądrość wyrastająca z doświadczenia". 15. rok Ŝycia 16. rok Ŝycia 17. rok Ŝycia 18. rok Ŝycia 19. rok Ŝycia 20. rok Ŝycia 21. rok Ŝycia 4. Czakra: 22.-2S. rok Ŝycia “Rozwój cech serca, miłość, współczucie, dzielenie się z innymi, bycie w czymś sercem, bezinteresowność, oddanie, uzdrawianie". 22. rok Ŝycia 23. rok Ŝycia 24. rok Ŝycia 25. rok Ŝycia 26. rok Ŝycia 27. rok Ŝycia 28. rok Ŝycia 5. Czakra: 29.-3S. rok Ŝycia “Komunikacja, twórcze wyraŜanie siebie, otwartość, bezkres, niezaleŜność, inspiracja, dostęp 29. rok Ŝycia 30. rok Ŝycia 31. rok Ŝycia 32. rok Ŝycia 33. rok Ŝycia 34. rok Ŝycia 35. rok Ŝycia
 18. 18. do subtelnych poziomów bytu". 6. Czakra: 36. -42. rok Ŝycia “Funkcje poznawcze, intuicja, rozwój wewnętrznych zmysłów, siła umysłu, projekcja woli, manifestacja". 36. rok Ŝycia 37. rok Ŝycia 38. rok Ŝycia 39. rok Ŝycia 40. rok Ŝycia 41. rok Ŝycia 42. rok Ŝycia 7. Czakra: 43. -49. rok Ŝycia “Spełnienie, wyŜsze poznanie przez bezpośredni wewnętrzny wgląd, zjednoczenie z Wszechobecną Uniwersalną Świadomością". 43. rok Ŝycia 44. rok Ŝycia 45. rok Ŝycia 46. rok Ŝycia 47. rok Ŝycia 48. rok Ŝycia 49. rok Ŝycia Cykle rozwoju człowieka w świetle nauki o czakrach 50. – 98. rok Ŝycia Temat główny na kaŜdy rok Ŝycia Temat podstawowy na kolejne siedmiolecia 1. Czakra: “Pierwotna energia Ŝycia, pierwotna ufność, relacja z Ziemią i światem materialnym, stabilność, siła przebicia". 2. Czakra “Pierwotne uczucia, płynięcie wraz zŜyciem, zmysłowość, erotyka, twórczość, zdumienie i zachwyt". 3. Czakra “Rozwój osobowości, przetworzenie uczuć i przeŜyć, kształtowanie bytu, wpływ i władza, silą i pełnia, mądrość wyrastająca z doświadczenia". 4. Czakra “Rozwój cech serca, miłość, współczucie, dzielenie się z innymi, bycie w czymś sercem, bez– interesowność, odda nie, uzdrawianie". 5. Czakra “Komunikacja, twórcze wyraŜanie siebie, otwartość, bezkres, niezaleŜność, inspiracja, dostęp do subtelnych poziomów bytu". 6. Czakra “Funkcje po– znawcze, intuicja, rozwój wewnętrznych zmysłów, siła umysłu, projekcja woli, manifestacja". 7. Czakra “Spełnienie, wyŜsze poznanie przez bezpośredni wewnętrzny wgląd, zjednoczenie z Wszechobecną Uniwersalną Świadomością". 1. Czakra: 50.-56. rok Ŝycia “Pierwotna energia Ŝycia, pierwotna ufność, relacja z Ziemią i światem materialnym, stabilność, silą przebicia". 50. rok Ŝycia 51. rok Ŝycia 52. rok Ŝycia 53. rok Ŝycia 54. rok Ŝycia 55. rok Ŝycia 56. rok Ŝycia 2. Czakra: S7.-63. rok Ŝycia “Pierwotne uczucia, płynięcie wraz z Ŝyciem, zmysłowość, erotyka, twórczość, zdumienie i zachwyt". 57. rok Ŝycia 58. rok Ŝycia 59. rok Ŝycia 60. rok Ŝycia 61. rok Ŝycia 62. rok Ŝycia 63. rok Ŝycia 3. Czakra: 64.-70. rok Ŝycia “Rozwój osobowości, przetworzenie uczuć i przeŜyć, 64. rok Ŝycia 65. rok Ŝycia 66. rok Ŝycia 67. rok Ŝycia 68. rok Ŝycia 69. rok Ŝycia 70. rok Ŝycia
 19. 19. kształtowanie bytu, wpływ i władza, siła i pełnia, mądrość wyrastająca z doświadczenia". 4. Czakra: 71. -77. rok Ŝycia “Rozwój cech serca, miłość, współczucie, dzielenie się z innymi, byłe w czymś sercem, bezinteresowność, oddanie, uzdrowienie". 71. rok Ŝycia 72. rok Ŝycia 73. rok Ŝycia 74. rok Ŝycia 75. rok Ŝycia 76. rok Ŝycia 77. rok Ŝycia 5. Czakra: 78. -84. rok Ŝycia “Komunikacja, twórcze wyraŜanie siebie, otwartość, bezkres, niezaleŜność, inspiracja, dostęp do subtelnych poziomów bytu". 78. rok Ŝycia 79. rok Ŝycia 80. rok Ŝycia 81. rok Ŝycia 82. rok Ŝycia 83. rok Ŝycia 84. rok Ŝycia 6. Czakra: 85.-91. rok Ŝycia “Funkcje poznawcze, intuicja, rozwój wewnętrznych zmysłów, siła umysłu, projekcja woli, manifestacja". 85. rok Ŝycia 86. rok Ŝycia 87. rok Ŝycia 88. rok Ŝycia 89. rok Ŝycia 90. rok Ŝycia 91. rok Ŝycia 7. Czakra: 92. -98. rok Ŝycia “Spełnienie, wyŜsze poznanie przez bezpośredni wewnętrzny wgląd, zjednoczenie z Wszechobecną Uniwersalną Świadomością". 92. rok Ŝycia 93. rok Ŝycia 94. rok Ŝycia 95. rok Ŝycia 96. rok Ŝycia 97. rok Ŝycia 98. rok Ŝycia Dla wielu czytelników moŜe być interesujące, Ŝe juŜ przed narodzinami przechodzimy przez odpowiednie stadia czakr. Ten rozwój przebiega jednakŜe w odwrotnej kolejności i zaczyna się w czakrze korony, przez którą w okresie całej ciąŜy wpływają do embriona energetyczne świetliste strumienie. Po powstaniu czakry czoła, gardła, serca, czakry solarnej i czakry sakralnej rozwija się wreszcie pod koniec ciąŜy czakra podstawy. Nowa istota ludzka otrzymuje tym samym związek z Ziemią i jest gotowa, by wkroczyć w naszą atmosferę. MoŜesz te prawa akceptować lub nie; na uniwersalnych siłach, które za nimi stoją, nie zrobi to Ŝadnego wraŜenia. Jesteśmy wolni we wszystkich swoich decyzjach, Ŝyjemy jednak zgodnie z sensownymi prawami tworzącymi pewne ramy. Nam samym pozostawiono wybór jak będziemy się posługiwać tą wiedzą. Uwaga: Przy posługiwaniu się tablicami ludzkich cyklów rozwoju pamiętaj stale o tym, Ŝe jeśli np. masz dwadzieścia cztery lata, to teraz znajdujesz się w dwudziestym piątym roku Ŝycia, jeśli masz trzydzieści osiem lat, to znajdujesz się w trzydziestym dziewiątym roku Ŝycia, itd.
 20. 20. Powstawanie blokad w czakrach Zgodnie z naszą naturą jesteśmy jednością z siłą, która manifestuje się w nieskończenie róŜnorodnych wibracjach, prawidłowościach, kolorach, formach, zapachach, dźwiękach całego Stworzenia. Nie jesteśmy od niczego oddzieleni. Wewnętrzne jądro naszej istoty Ŝyje w nieoddzielonej jedności z absolutnym, niezmiennym, wszędzie obecnym Bytem, nazywanym przez nas Bogiem, który stworzył wszystkie obszary relatywnego istnienia i który je przenika. Ten czysty, nieograniczony Byt jest w swojej naturze szczęśliwością. Gdy cichy, spoczywający w sobie ocean Boskiego Bytu podnosi się w falach radości, zaczyna się taniec Stworzenia, którego i my jesteśmy formą wyrazu J w którym poprzez nasze ciała subtelne i ciało fizyczne moŜemy brać udział na wszystkich poziomach. Świadomość jedności tracimy jednakŜe w chwili, w której zaczynamy polegać jedynie na informacjach, przychodzących do nas przez fizyczne zmysły i racjonalny rozum, zapominając tym samym o naszym początku i o naszej Boskiej podstawie. Powstało pozorne oddzielenie i pociągnęło za sobą realne doświadczenie strachu. Tracimy uczucie wewnętrznego spełnienia i bezpieczeństwa w Ŝyciu i zaczynamy tego szukać na zewnątrz. Tutaj jednak tęsknota za doskonałym spełnieniem kończy się ciągle powracającym rozczarowaniem. To doświadczenie wyzwala uczucie strachu przed nowym rozczarowaniem. Zapomnieliśmy równieŜ, Ŝe nigdy nie moŜemy umrzeć, poniewaŜ śmierć oznacza jedynie zmianę zewnętrznej formy. Strach powoduje zawsze ściągnięcie, skurcz lub blokadę, które z kolei wzmacniają uczucie oddzielenia, powodując dalszy wzrost strachu. Wyjście z tego zaklętego kręgu i uzyskanie na nowo utraconej jedności jest jasnym celem niemalŜe wszystkich wschodnich i zachodnich systemów duchowych. Czakry są tymi przełącznikami w systemie energetycznym człowieka, w których przede wszystkim lokują się uwarunkowane strachem blokady. Dalsze blokady znajdują się takŜe wzdłuŜ nadi. Te stale utrzymujące się blokady powodują, Ŝe energie Ŝycia nie mogą juŜ dalej swobodnie płynąć i nasze róŜne ciała nie są zaopatrywane w wystarczającej ilości w to, czego potrzebują, aby odzwierciedlać świadomość jedności i podtrzymywać ją. Kiedy uczucie oddzielenia i opuszczenia, wewnętrznej pustki i strachu przed śmiercią skłania nas, aby szukać w świecie zewnętrznym tego, co moŜemy znaleźć tylko w wewnętrznym jądrze naszej istoty, stajemy się zaleŜni od miłości i uznania innych ludzi, od zmysłowych rozkoszy, od sukcesu i od materialnej własności. Rzeczy te zamiast wzbogacać nasze Ŝycie stają się wypełniaczami pustki. Tracąc je stajemy nagle przed nicością i przytłumione uczucie strachu, które towarzyszy niema! kaŜdemu człowiekowi, stoi znowu realnie przed nami. I naturalnie to inni ludzie zabierają nam to, czego tak oczywiście potrzebujemy do naszego spełnienia i zadowolenia. Zapominamy wtedy, Ŝe wszyscy mamy wspólny początek w Boskim Bycie i na tym poziomie jesteśmy ze sobą związani. Zamiast kochać naszych bliźnich, zaczynamy traktować ich jako konkurentów, wręcz wrogów. Na koniec myślimy, Ŝe musimy się chronić nie dopuszczając do nas pewnych ludzi, sytuacji czy informacji. Wciągamy nasze anteny odbiorcze, aby nie być naraŜonymi na wezwanie i wywołujemy tym dalszą blokadę i zaciśnięcie naszych czakr. Potrzeba uznania przez naszych bliźnich lub przez grupę, do której czujemy się przynaleŜni, jest tak silna, Ŝe jesteśmy gotowi kierować naszym Ŝyciem na wielu obszarach zgodnie z wyobraŜeniami pewnych, najbliŜszych nam ludzi lub według ogólnie obowiązujących waŜnych reguł społecznych, powściągając przy tym nasze spontaniczne uczucia, które nie pasują juŜ do ram, oczekiwań lub konwencji. Jest to moŜliwe tylko wtedy, gdy ściągamy nasze czakry tak dalece, Ŝe Ŝadne niekontrolowane emocje nie mogą przeniknąć przez taki filtr. Dochodzi do spiętrzenia energii w odnośnej czakrze. PoniewaŜ energie nie mogą być wypromieniowywane w swojej pierwotnej formie, zostają zniekształcone, przełamują barierę i rozładowują się w niewłaściwy sposób w formie silnych, często negatywnych emocji lub w postaci nadmiernej aktywności. Odpowiada to zdominowanej przez Yang reakcji na blokadę. PoniewaŜ dochodzi tu jeszcze do wyraŜania energii, mogą napływać nowe energie i ciągle rozładowywać się w niewłaściwy sposób. Reakcja typu Yin na zablokowanie czakr wyraŜa się w niemal zupełnym zatrzymaniu energii, przy czym przepływ energii przeradza się w duŜym stopniu w zator, gdyŜ nie ma miejsca dla energii nowo napływającej. Konsekwencją jest niedobór siły Ŝyciowej i słabość wyrazu odnośnej czakry. O konsekwencjach takiej dysfunkcji lub przeładowania pojedynczej czakry moŜesz przeczytać w rozdziałach o konkretnych czakrach. Otrzymasz tam ogólne wytyczne, od których twoje indywidualne
 21. 21. reakcje mogą w pewnych punktach odbiegać, poniewaŜ są one uwarunkowane przez doświadczenia, które spowodowały blokadę i które zostały zgromadzone w ciele emocjonalnym i w mniejszym stopniu takŜe w ciele mentalnym. Tych nagromadzonych doświadczeń nie pozostawiamy za sobą wraz z fizyczną śmiercią. Zabieramy je ze sobą z jednej inkarnacji do następnej, dopóki nie przetworzymy ich w czasie naszego rozwoju. W duŜym stopniu określają one warunki, w których się odrodzimy i przeŜycia, które nieświadomie na siebie ściągamy w nowym Ŝyciu poprzez promieniowanie naszego ciała emocjonalnego. JednakŜe w kaŜdym Ŝyciu mamy juŜ w dzieciństwie moŜliwość bardzo szybkiego rozwiązywania naszych struktur emocjonalnych. U nowo narodzonego cały system energetyczny jest jeszcze bardzo dobrze przepuszczalny i otwarty. Oznacza to, Ŝe w zasadzie kaŜda nowo narodzona dusza otrzymuje równieŜ nową szansę spełnienia swojego Ŝycia. Oznacza to jednak takŜe, Ŝe jest ona otwarta na wszystkie wibracje i doświadczenia, a tym samym na kaŜdy rodzaj zapisu. Nowo narodzone dziecko nie moŜe jeszcze świadomie kształtować swojego Ŝycia ani relatywizować swoich przeŜyć. Jest w pełni zaleŜne od dobrej woli i troskliwości dorosłych. Jest to duŜa szansa, ale tym samym wielkie zadanie dla rodziców. Chcemy na następnych stronach opisać, jakich wpływów w pierwszych latach Ŝycia potrzebuje dziecko, aby móc się optymalnie rozwijać unikając nowych blokad i rozwiązując stare struktury. W naszych czasach wiele wysoko rozwiniętych dusz czeka na odpowiednich rodziców, w których mogłyby się wcielić bez kolekcjonowania niepotrzebnych blokad, mogących im przeszkadzać w spełnianiu ich zadania na tej Ziemi. Inne dusze chciałyby się znów ucieleśnić w naszych czasach przełomu, poniewaŜ jest to doskonała okazja, by się uczyć i wzrastać. Wiedza wyłoŜona poniŜej moŜe być pomocą dla przyszłych rodziców, aby dusza, która chce przyjść do nich jako ich dziecko otrzymała najlepsze moŜliwości startu na drodze Ŝycia. Jednocześnie dla kaŜdego z nas moŜe to być pomoc w lepszym zrozumieniu własnej “historii blokad" i podstawa łatwiejszej pracy nad nimi. JuŜ w ciele matki mogą powstawać zaczątki blokad w systemie energetycznym, jeśli wzrastające Ŝycie będzie odrzucone, lub gdy matka Ŝyje w sytuacji ciągłego stresu, poniewaŜ płód przeŜywa i odczuwa swój świat w duŜej mierze poprzez matkę. Pełne miłości zwrócenie się do małej istoty w ciele matki zaopatrzy system energetyczny w wibracje, w których będzie się ono czuło w pełni bezpieczne i zdrowe. Jeśli matka miesiące swej ciąŜy przeŜywa jako szczęśliwy, spełniony czas, to tworzy tym samym dla swojego dziecka optymalne warunki Ŝycia, w których moŜe ono w sposób doskonały otworzyć swój potencjał szczęścia i kreatywności. Kamieniem milowym w Ŝyciu kaŜdego człowieka jest chwila narodzin. PrzeŜycie narodzin moŜe w pewnych warunkach naznaczyć całe nasze Ŝycie, moŜe zdecydować o tym, czy odczuwamy świat jako miejsce radosne i przyjemne, czy teŜ jako miejsce surowe, pozbawione miłości i chłodne. W chwili odcięcia pępowiny dziecko opuszcza doskonałe fizyczne bezpieczeństwo, które dawało mu w pierwszych dziewięciu miesiącach jego Ŝycia na Ziemi szczęśliwy stan bezczasowości i niewaŜkości, poŜywienie i ochronę. Jednak mała istota jest przygotowana do narodzin i ciekawa nowego świata. Naturalny poród w czasie, kiedy matka i dziecko me są osłabione medykamentami, oznacza wprawdzie duŜą pracę i wysiłek, ale nie jest szokiem dla dziecka. Oddzielenie go od matki bezpośrednio po porodzie jest jednak czymś, na co w Ŝadnym wypadku nie jest przygotowane. Dopóki czuje ono znane wibracje ciała matki i dopóki spoczywa w wibracjach jej aury, jest gotowe z pełną ufnością otworzyć się na nowe przeŜycia. Cielesny kontakt matki i dziecka bezpośrednio po narodzinach pozwala nadto na powstanie między nimi głębokiego związku, który w kręgach fachowców nazywany jest “bonding". Strumień uczucia miłości i pozytywnej energii emocjonalnej płynie od matki do nowo narodzonego dziecka automatycznie i bez świadomego współdziałania. Nie przerywa się on tak długo, jak długo jej ciało czuje dziecko, lub przynajmniej jak długo dziecko pozostaje w obrębie jej emocjonalnej aury. Strumień ten wypełnia małą duszę ufnością i radością. Ciekawe, Ŝe takŜe ojcowie inicjują ze swoim dzieckiem bardziej wewnętrzny kontakt i bardziej intuicyjne porozumienie, jeśli są obecni przy narodzinach i jeśli mogą wtedy dotykać dziecko i głaskać je. Jeśli jednak nowo narodzone dziecko jest po narodzinach oddzielone od matki, odczuwa głęboki ból oddzielenia i samotności. Dopóki matka w czasie oddzielenia świadomie przesyła mu swoje pełne miłości uczucia i myśli, kontakt jest jeszcze utrzymany i dziecko nie jest zupełnie odcięte od energii,
 22. 22. którymi zasila je matka. Jeśli jednak matka zajmie się innymi sprawami, lub gdy jest zmęczona i znieczulona z powodu zaŜytych lekarstw, to kontakt ten zostaje przerwany. Mała istota czuje swoją bezsilność w tym nieznanym, zimnym świecie, w którym bez chroniącej, cieplej obecności matki czuje się zupełnie sama. Jest to przeŜycie tak przytłaczające, Ŝe system energetyczny dziecka z reguły nie moŜe przepracować uczuć strachu i pojawia się głęboko sięgające piętno, którego skutkiem jest pierwsze zablokowanie energii. Blokada ta zaznacza się przede wszystkim w obszarze czakry podstawowej. W poprzednim rozdziale opisaliśmy rytm Ŝycia w świetle nauki o czakrach. Z podanej tabeli widać, Ŝe w pierwszym roku Ŝycia zarówno z powodu siedmioletniego tematu podstawowego jak i głównego tematu roku, energie czakry podstawowej zaczynają swoje działanie. Obok opanowywania świata fizycznego i materialnego, które w normalnym toku pod koniec pierwszego roku Ŝycia osiąga swój pierwszy punkt szczytowy, najwaŜniejsze w tym czasie jest tworzenie podstawowego zaufania. Ta pierwotna ufność jest podstawą pełnego i wolnego od strachu rozwoju wszystkich zawartych w człowieku moŜliwości. Ponadto z czakry podstawowej, poprzez siłę Kundalini wszystkie inne centra są zaopatrywane w energię Ŝyciową. Tak więc blokada w czakrze podstawowej ma swoje skutki w całym systemie energetycznym. Nie jest przypadkiem, Ŝe psychologia pierwszy rok Ŝycia uwaŜa za najwaŜniejszy w Ŝyciu człowieka w ogóle. W tym czasie, w którym dziecko przede wszystkim zbiera doświadczenia o ciele fizycznym, potrzebuje ono kontaktu cielesnego z matką, przez pewien czas takŜe z ojcem lub inną zaufaną osobą. W tym wieku dziecko nie zna jeszcze pojęcia czasu. Jeśli płacze z głodu lub samotności, to nie wie, czy ten stan będzie miał kiedykolwiek koniec i łatwo popada w rozpacz. Jeśli natomiast jego Ŝądanie będzie zawsze natychmiast zaspokojone, to tworzy się w nim zaufanie, Ŝe ta Ziemia zaopatruje swoje dzieci we wszystko, co jest im potrzebne do pod- trzymania ich ciał, do zaspokojenia ich fizycznych potrzeb. Dziecko moŜe otworzyć się na poziomie fizycznym i subtelnym na odŜywcze i chroniące energie, które Matka Ziemia utrzymuje dla niego w pogotowiu. Niemal wszystkie narody pierwotne posiadają intuicyjną wiedzę o tych zaleŜnościach. Kobiety noszą swoje dzieci aŜ do czasu raczkowania ciągle w jakiejś płachcie zawieszonej na ciele i nie odkładają ich nawet wtedy, gdy stale kołysanie uśpiło dziecko. Gdy dziecko zaczęto juŜ raczkować, podnoszą je natychmiast, gdy dziecko tego chce. W nocy dziecko leŜy na posłaniu obok matki i kiedy tylko czuje głód, pierś matki jest w pobliŜu. Błyszczące oczy i zadowolone twarze tych małych istot mówią za siebie. Dzieci tych narodów płaczą bardzo rzadko i są wcześnie gotowe do przejęcia społecznej odpowiedzialności. Gdyby matka takŜe u nas tylko w pierwszym roku Ŝycia podobnie w pełni poświeciła się swemu dziecku, odkładając na bok własne potrzeby, dałaby mu najlepszy potencjał na całe Ŝycie. Sądzimy, Ŝe taka inwestycja rzeczywiście się opłaca. Automatyczny przypływ miłości i radości, spowodowany ciągłym kontaktem cielesnym z dzieckiem, jest dla matki hojnym wynagrodzeniem za wiele drobiazgów, którymi w tym czasie nie moŜe się zajmować. Jeśli dziecko traci uczucie pierwotnej ufności, pewności, spełnienia i bezpieczeństwa, to w miarę wzrastania będzie coraz bardziej tego szukało na zewnątrz w obszarze spraw materialnych. Będzie budowało relacje z rzeczami, zamiast z ludźmi. Zaczyna się to z maskotkami, które zastępują ludzkie ciepło i bliskość. Później dziecko chce ciągle nowych zabawek lub słodyczy, nieświadomie poszukując czegoś, co zlikwiduje ukryte, dręczące uczucie pustki. U dorosłych jest to piękne ubranie, samochód, meble, być moŜe własny dom, jak równieŜ pozycja zawodowa lub społeczna. Wielu ludzi czepia się emocjonalnie tych rzeczy, aby odzyskać zagubione gdzieś w dzieciństwie uczucie pewności i spełnienia. Nasze konsumpcyjne społeczeństwo nie mogłoby istnieć bez takich niezaspokojonych potrzeb u większości swoich członków. Wzrasta jednak równieŜ liczba osób, które rozpoznały, Ŝe przeŜycia wewnętrznego bezpieczeństwa i zadowolenia nie moŜna osiągnąć poprzez dobra materialne. Wyruszają oni na wewnętrzne poszukiwanie i tu leŜy rzeczywiście jedyna szansa odzyskania utraconego raju, który większość z nas opuściła przychodząc na świat. W drugim roku Ŝycia do tematu podstawowego czakry podstawy, który rozciąga się na pierwsze siedem lat Ŝycia, dochodzi nowy główny temat jednoroczny. Wzrastające dziecko wchodzi w kontakt z energiami drugiej czakry. Czuły dotyk, głaskanie, pieszczoty, obok podtrzymywania kontaktu cielesnego zaczynają mieć większe znaczenie. Dziecko odkrywa swoją zmysłowość i bardziej
 23. 23. świadomie wyraŜa swoje odczucia i emocje. Powoli zaczynają wyłaniać się treści ciała emocjonalnego, przeniesione z wcześniejszego Ŝycia. Są to najpierw elementarne podstawowe struktury emocjonalne, które dziecko przeŜywa w drugim roku Ŝycia. Jest bardzo waŜne, aby rodzice nie próbowali dziecku narzucić określonej postawy, poniewaŜ powoduje to powściąganie emocji i ich stęŜenie w jakiejś formie. Jeśli natomiast dziecko uczy się przeŜywać swoje emocje, akceptować ich obecność i traktować je zabawowo, moŜe w krótkim czasie rozwiązać cały negatywny zapis emocjonalny. Rodzice powinni zrozumieć, Ŝe dziecko w tym wieku nie wyraŜa Ŝadnych negacji. Jeśli jest rozgniewane, to tylko dlatego, Ŝe naturalna potrzeba nie została zaspokojona. Gniewne krzyki i uderzenia rozładowują jedynie powstałą blokadę i uwalniają od niej dziecko. Jednak większość rodziców z trudem akceptuje taką ekspresję emocjonalną swojego dziecka, poniewaŜ sami nie czują się w porządku. Kochają oni swoje dziecko tylko za takie a nie inne postępowanie, przekazując mu tym samym wiadomość: “Taki jaki jesteś, nie jesteś wystarczająco dobry". Dziecko przejmuje postawę oceniania od rodziców a poniewaŜ nie chce stracić ich miłości, usuwa niekochane części samego siebie. Skutkiem jest głęboko sięgające zjawisko energetyczne. Jeśli ponadto brakuje stymulacji zmysłowej, powstaje brak pierwotnej ufności w obszarze emocjonalnym i czakra sakralna zostaje zablokowana. Dorosłemu jest potem trudno akceptować i wyraŜać swoje naturalne emocje. Aby móc coś odczuwać, taki dorosły potrzebuje silnych zmysłowych bodźców i rozwija tendencje traktowania innych ludzi jako obiektów, dostarczających mu zadowolenia. Trzeci rok Ŝycia daje małemu człowiekowi kontakt z energiami splotu słonecznego. WyraŜanie emocji jest bardziej zróŜnicowane i objaśnienia, które dołączyliśmy do opisu drugiego roku Ŝycia, mają obecnie szczególne znaczenie. Dziecko chce się teraz sprawdzić jako samodzielna osobowość. Chce poznać swój wpływ i mówiąc ciągle “nie" sprawdzić co się stanie. W przypadku gdy między rodzicami a dzieckiem istnieje walka o władzę, poniewaŜ rodzice myślą, Ŝe mogą wychować dziecko tylko poprzez narzucanie mu własnej woli, to walka ta osiąga w trzecim roku Ŝycia swój pierwszy punkt szczytowy. Jeśli teraz dziecko nie czuje się kochane i akceptowane wraz ze swoją budzącą się osobowością, to energie czakry splotu słonecznego zostają zablokowane. Jako człowiekowi dorosłemu brakuje mu potem ufności i odwagi, by Ŝyć swoim własnym Ŝyciem, by kształtować je według własnych wyobraŜeń i by uczyć się takŜe z doświadczeń negatywnych. Zamiast tego przystosuje się do otoczenia lub będzie próbował kontrolować swój świat. Tak odbywa się podróŜ malej istoty ludzkiej przez energie róŜnych czakr. Poprzestaniemy na tych przykładach. Na podstawie zestawienia cykli Ŝycia i opisu poszczególnych czakr, moŜesz łatwo sam dokonać analizy dalszej drogi. Przy wszystkich tych wywodach powinniśmy zawsze pamiętać, Ŝe to my sami wybraliśmy sobie warunki naszego odrodzenia. To my sami wcieliliśmy się u konkretnych rodziców, by zebrać doświadczenia, których potrzebuje nasza dusza, by rozwijać się w kierunku doskonałości. Jedynie niewielu spośród nas znalazło rodziców, mających tyle głębokiego zrozumienia i tak wiele bezinteresownej miłości, Ŝe w ich pełnych miłości, mądrych i doświadczonych rękach stopniały ostatnie ograniczające struktury ciała emocjonalnego. Nie oznacza to nic innego jak to, Ŝe w tym Ŝyciu naszym zadaniem i przeznaczeniem jest rozwinąć w nas samych tę pełną zrozumienia miłość do siebie, która rozwiąŜe blokady i uwolni niekochane, wyparte części naszej duszy. Nasi nieświadomi tego rodzice są naszymi pierwszymi mistrzami, którzy przez swoje zachowanie tak wskazują nam nasze słabości, Ŝe z bólu i uczucia niedostatku szukamy w końcu dróg prowadzących do ponownego osiągnięcia wewnętrznej jedności. Później zadanie to przejmują inni ludzie i sytuacje Ŝyciowe, które nieświadomie przyciągamy, i które słuŜą za lustra częściom naszych dusz, które wyparliśmy w obszar cienia naszej psychiki. W kolejnym rozdziale chcemy wskazać moŜliwości, z pomocą których moŜesz rozwiązać blokady w czakrach i przeŜyć wewnętrzną jedność.
 24. 24. Usuwanie blokad W zasadzie istnieją dwa sposoby uwalniającego i harmonizującego działania na nasze czakry. Pierwszy polega na umieszczeniu czakry w wibracjach bliskich częstotliwościom, w których harmonijnie funkcjonująca, wolna od blokad czakra wibruje w naturalny sposób. Takie wibracje energetyczne znajdujemy np. w czystych, świetlistych kolorach, kamieniach szlachetnych, w dźwiękach, olejkach eterycznych, jak równieŜ w Ŝywiołach i róŜnorodnych formach przejawu natury. Praktyczne zastosowanie tych środków omówiliśmy w rozdziałach terapeutycznych tej ksiąŜki. Gdy tylko w nasze czakry wpływają częstotliwości wyŜsze i czystsze, niŜ częstotliwości odpowiadające ich obecnemu stanowi, zaczynają one wibrować szybciej i niŜsze częstotliwości blokad stopniowo się rozwiązują. Nowe energie Ŝyciowe mogą być teraz przyjmowane przez centra energetyczne i przekazywane dalej bez przeszkód ciałom subtelnym. To tak, jakby przez nasz system energetyczny powiała odświeŜająca bryza. Wpływająca prana ładuje ciało energetyczne, które z kolei przekazuje energię ciału fizycznemu. Prana wpływa w ciało emocjonalne i mentalne, zaczynając rozwiązywać blokady takŜe i tutaj, poniewaŜ wibracje tych ciał są wolniejsze, niŜ wibracje wpływającej energii. Wreszcie nadi całego systemu energetycznego pulsują energią Ŝycia. Ciało, umysł i dusza zaczynają wibrować w wyŜszych częstotliwościach i promieniować zdrowiem i radością. Jeśli w czasie tego procesu oczyszczenia i klarowania spiętrzone blokadą energie zostaną uwolnione, ich treści pojawiają się jeszcze raz w naszej świadomości. MoŜemy przy tym od nowa przeŜywać te same odczucia, które spowodowały blokadę – nasze lęki, gniew, bóle. Choroby cielesne mogą po raz ostatni pojawić się na powierzchni, zanim zostaną zupełnie usunięte. W czasie tych procesów czujemy się być moŜe niespokojni, podnieceni lub bardzo zmęczeni. Jednak skoro tylko arterie energetyczne są wolne, wstępuje w nas radość, opanowanie i jasność. Wielu ludzi nie ma wszakŜe odwagi, by przejść przez procesy oczyszczania. Często brak im po prostu wiedzy i interpretują występujące doświadczenia jako regres w swoim rozwoju. W rzeczywistości blokady w naszym systemie energetycznym zostaną oczyszczone tylko w tym stopniu, w jakim jesteśmy gotowi na gruncie naszego całościowego rozwoju stanąć twarzą w twarz z niekochanymi i wypartymi częściami naszego, “ja" i uwolnić je przez naszą miłość. Tutaj dochodzimy do drugiego sposobu usuwania blokad, który wymieniliśmy na początku rozdziału. Powinien on ciągle towarzyszyć opisanej moŜliwości bezpośredniej aktywizacji i oczyszczania, jest jednak jednocześnie sam w sobie samodzielną moŜliwością harmonizowania całego naszego systemu energetycznego i uwalniania go od blokad. Jest to droga wewnętrznej postawy bezwarunkowej akceptacji, prowadząca do doskonałego odpręŜenia. OdpręŜenie jest przeciwieństwem i antidotum na napręŜenie, skurcz i blokadę. Dopóki świadomie czy nieświadomie odsuwamy w sobie jakiś obszar, dopóki osądzamy siebie samych i tym samym potępiamy pewne części naszego ,ja" i odrzucamy je, podtrzymywane jest napięcie, które przeszkadza pełnemu odpręŜeniu się, a co za tym idzie usuwaniu blokad. Ciągle spotykamy ludzi, którzy mówią, Ŝe nie mogą się odpręŜyć. Ludzie ci nawet w czasie wolnym lub na urlopie potrzebują stale rozrywek lub aktywności, a jeśli kiedyś juŜ wreszcie nic nie robią, to ciągle jeszcze toczą wewnętrzny dialog. Skoro tylko osiągają zewnętrzny spokój to odczuwają niepokój wewnętrzny. Mechanizm samoleczenia jest u tych ludzi tak aktywny, Ŝe blokady zaczynają się rozwiązywać natychmiast, gdy w systemie energetycznym pojawia się nieco spokoju. PoniewaŜ ludzie ci nie rozumieją jednak tego mechanizmu, więc uciekają ciągle w aktywność, tłumiąc w ten sposób moŜliwość przepracowania i oczyszczenia zablokowanych energii. Inni ludzie zamykają się w swoim ciele mentalnym, aby uniknąć konfrontacji z treścią ciała emocjonalnego. U tych ludzi wszystkie przeŜycia przetwarzane są przez rozum. Analizują, interpretują, kategoryzują, jednak w Ŝadne doświadczenie nie wchodzą całą swoją istotą. Czasem spotykaliśmy teŜ ludzi, którzy próbowali wymusić otwarcie czakr, praktykując np. pewne ćwiczenia Kundalini – Yogi bez umiaru i bez prowadzenia, co powodowało potop nieświadomych treści odnośnych czakr. Przez próbę wyparcia tychŜe treści mogą powstać nowe, czasami jeszcze głębsze blokady. Zdarza się teŜ nierzadko, Ŝe ktoś, kto wszedł na drogę duchową, aktywizuje tylko wyŜsze czakry, utrzymując nieświadomie blokady w niŜszych czakrach, poniewaŜ nie chce się identyfikować z uwolnionymi ich treściami. Udziałem takiego człowieka mogą być cudowne przeŜycia związane z obszarami jego wyŜszych czakr, a jednak gdzieś głęboko w sobie moŜe on czuć brak i pustkę. Nieuwarunkowana radość, uczucie doskonałej Ŝywotności i bezpieczeństwa w Ŝyciu mogą powstać tylko wtedy, gdy wszystkie czakry są otwarte w równym stopniu z ich częstotliwości wibrują na moŜliwie najwyŜszym poziomie.
 25. 25. Postawa wolnej od zastrzeŜeń akceptacji wymaga jednak bardzo duŜej uczciwości i odwagi. Uczciwość oznacza w tym przypadku gotowość widzenia wszystkich swych słabości i negatywów, a nie widzenia nas takimi, jakimi chcielibyśmy być. Odwaga jest gotowością przyjęcia i zaakceptowania tego, co się widzi. Odwaga to mówienie “tak" wszystkiemu, bez wykluczania czegokolwiek. Przyjęliśmy osądy nas samych od naszych rodziców, aby zapewnić sobie ich miłość. Stłumiliśmy określone emocje i Ŝyczenia, aby odpowiedzieć oczekiwaniom społeczeństwa, jakiejś grupy lub naszemu obrazowi nas samych. Porzucenie tego oznacza, wewnętrzne pełne nastawienie na nas samych i jak błędnie sądzimy, utratę miłości i uznania innych. Jest to jednak tylko akt odrzucenia, negacji, poprzez który energia w nas przyjmuje negatywne formy wyrazu. Stłumione emocje stają się tylko przez to “złe", Ŝe je odrzucamy, zamiast wyjść ku nim z miłością i zrozumieniem. Im silniej są odrzucane, tym bardziej stają się “złe" i meczące aŜ do momentu, w którym uwalniamy je z więzienia przez naszą miłość. Za kaŜdym impulsem uczucia ukrywa się ostatecznie tęsknota odzyskania pierwotnego rajskiego stanu jedności. Skoro jednak dopasujemy się do panującego widzenia świata i zaakceptujemy jako jedyną rzeczywistość tylko zewnętrzny poziom postrzegany przez nasze fizyczne zmysły, to z tego marzenia o jedności z całym Ŝyciem powstaje wola posiadania. Nasze pragnienie posiadania ludzi, pozycji, miłości i uznania, jak równieŜ materialnych dóbr naraŜone jest jednak na ciągłe rozczarowanie i nie prowadzi trwale do oczekiwanego spełnienia. To bowiem moŜe być osiągnięte wyłącznie poprzez wewnętrzną jedność. Ze strachu przed nowym rozczarowaniem powstrzymujemy nasze energie – nasz system energetyczny zostaje zablokowany. Napływające energie są przez tę blokadę zniekształcone i wyraŜają się jako negatywne emocje, które często znowu próbujemy stłumić lub ściągnąć, aby nie stracić przychylności naszych bliźnich. MoŜemy przerwać to błędne koło, poświęcając niepodzielną uwagę naszym emocjom, W tym samym momencie zaczynają się one zmieniać, poniewaŜ rozpoznajemy w końcu, Ŝe są po prostu energiami, które powstały z tęsknoty za osiągnięciem jedności i zostały zablokowane w swym pierwotnym wyrazie. Stają się one teraz nową siłą, która pomaga nam na drodze osiągnięcia pełni. Pewna prosta analogia moŜe wyraźniej przedstawić te zaleŜności. Jeśli boisz się jakiegoś człowieka i odpychasz go, nigdy nie poznasz go w jego całej istocie. Jeśli natomiast poświecisz mu swoją uwagę i pozwolisz czuć twoją nieuwarunkowaną miłość, to powoli się dla ciebie otworzy. Zobaczysz, Ŝe za negatywnym sposobem zachowania, które potępiłeś, nie kryje się nic innego, jak zawiedziona tęsknota za spełnieniem. Twoje zrozumienie pomoŜe mu wkroczyć na drogę rzeczywistego spełnienia. Los twoich emocji jest taki sam jak los człowieka z powyŜszej analogii. Opisana postawa wolnej od osądów akceptacji odpowiada nastawieniu naszego WyŜszego “Ja". Przyjmując świadomie taką postawę, otwieramy się na poziom wibracji wewnętrznego przewodnika i przekazujemy mu zadanie prowadzenia nas do stanu pełni i zdrowia. WyŜsze “Ja" jest ową częścią naszej duszy, która łączy nas z Boskim Bytem. Nie jest ograniczone przez przestrzeń i czas. Z tego powodu ma w kaŜdym momencie dostęp do całości wiedzy, która dotyczy Ŝycia we Wszechświecie, jak równieŜ naszego osobistego Ŝycia. Jeśli powierzymy się jego prowadzeniu, to poprowadzi nas najprostszą, najbardziej bezpośrednią drogą do wewnętrznej jedności, rozwiązując blokady naszego systemu energetycznego w sposób tak delikatny, jak to tylko moŜliwe. Jeśli rozumiemy te zaleŜności, moŜemy doprowadzić opisane w tej ksiąŜce formy terapii do optymalnej skuteczności. Dopuszczaj do siebie zawsze wszystkie doświadczenia, które występują podczas prowadzenia jakiejś terapii, takŜe a nawet zwłaszcza w momencie, w którym wydają się nieprzyjemne lub negatywne. Poświęć im twoją neutralną uwagę, twoją miłość i przekaŜ je wewnętrznie leczącej sile twojego WyŜszego “Ja". Istnieją formy medytacji, które mogą ci pomóc ćwiczyć tę postawę akceptacji, rozwiązywać blokady i dopuszczać do głosu samoleczące siły twojego WyŜszego “Ja". Jedną z takich technik medytacyjnych, którą polecamy na podstawie własnego doświadczenia, jest medytacja transcendentalna, nazywana krótko TM. W TM świadomość z całą łatwością i bez wytęŜenia czy koncentrowania się jest prowadzona najprostszą drogą do doświadczenia czystego bytu. Procesowi temu towarzyszy wzbierające odpręŜenie, w czasie którego zablokowane energie uwalniają się same. Uwalniające się myśli i emocje nie są odrzucane, lecz zastępowane przez doświadczenie narastającego odpręŜenia i radości.
 26. 26. Medytacja la jest dla ciebie cudownym i w najwyŜszym stopniu skutecznym instrumentem, który przy prawidłowym stosowaniu jest sam w sobie droga aktywizowania twoich czakr w sposób harmonijny, oczyszczania twojego systemu energetycznego z blokad i otwarcia się całego potencjału umysłowo – duchowego. Medytacji tej moŜna się jednak nauczyć tylko u wykształconego nauczyciela. Inne rodzaje medytacji mogą być równieŜ pomocą na twojej drodze. UwaŜaj jednak na to, by w czasie wybranej medytacji myśli i uczucia nie byty oceniane i wypierane, lecz aby jako cześć niezbędnego procesu oczyszczenia zostały zintegrowane. Nawet przy najbardziej skutecznych i najbardziej naturalnych formach medytacji moŜe się zdarzyć, Ŝe wkradnie się nawykowe ocenianie. TakŜe doświadczenia wynikające z rozwiązywania blokad bywają często nieświadomie wypierane, poniewaŜ odczuwa się je jako nieprzyjemne. W ten sposób moŜna stracić bezstronność, brak uprzedzeń i zmarnować skutek medytacji. Wytrawny nauczyciel moŜe tutaj pomóc w odnalezieniu pierwotnego doświadczenia medytacyjnego. Skoro nauczyłeś się juŜ w pełni kochać i akceptować siebie, to promieniujesz tymi wibracjami poprzez swoją aurę i przyciągasz z zewnętrznego świata odpowiednie doświadczenia i przeŜycia. Oznacza to, Ŝe naprawdę zyskujesz teraz miłość i uznanie innych, mimo iŜ być moŜe obawiałeś się ich utraty. Zaczynają cię oni cenić takim, jakim naprawdę jesteś, podziwiać cię za odwagę bycia w pełni sobą. Prawdziwa miłość i wspólnota są moŜliwe dopiero w tych warunkach. Chcemy jeszcze omówić ostatni punkt związany z tematem tego rozdziału. Na twojej drodze do całościowego rozwoju mogą wystąpić fazy, w których twoje czakry otwarte są stosunkowo mocno, mimo iŜ nie zlikwidowałeś jeszcze wszystkich blokad. Jesteś wtedy bardzo podatny na energie, wstępujące w obszar twojej aury, ale nie wypromieniowujesz jeszcze tak duŜo świetlistej siły, aby ściągać wspierające energie lub zneutralizować negatywne wibracje w twoim otoczeniu. Jeśli teraz przebywasz w napiętej atmosferze, w której przewaŜają wibracje niezadowolenia, wrogości lub agresywności, twoje czakry mogą być obciąŜone negatywnymi energiami lub ściągnąć się, aby chronić się przed tymi wpływami. W obu przypadkach konsekwencją jest niedobór pozytywnej energii Ŝyciowej. Kiedy pola energetyczne dwu ludzi dotykają się lub krzyŜują, odbywa się bezpośrednia wymiana i wzajemne oddziaływanie energii. Odbieramy innych nieświadomie na poziomie energetycznym, czy tego chcemy czy nie. Jeśli ktoś jest dla nas spontanicznie sympatyczny lub niesympatyczny, to przyczyną tego w przewaŜającej części są wibracje energii, które wyczuwamy w jego aurze. Kiedy czujemy strach, niezadowolenie lub gniew, to wibracje te wpływają nie tylko na nasz obraz o kimś, lecz takŜe na nasz własny system energetyczny. Jeśli bez zewnętrznego powodu czujesz się napięty w obecności jakiegoś człowieka lub czujesz się źle i masz moŜe nawet uczucie, Ŝe wszystko się w tobie ściąga, to powód leŜy w promieniowaniu jego aury. Gdy wyczuwasz natomiast w aurze jakiegoś człowieka radość, miłość, opanowanie, to będziesz się dobrze czuł w jego towarzystwie, nie zamieniając z nim nawet ani jednego stówa. Zbiorowa aura, powstająca w grupie ludzi, którym przewodzi jeden cel, moŜe wywierać tak wielki wpływ, Ŝe kaŜdy z członków grupy jest przez niego objęty. Popatrzmy choćby na porywający nastrój, który tak często powstaje wśród widzów meczu piłkarskiego. Z drugiej strony, jeśli jakaś grupa zebrała się dla wspólnego skupienia lub medytacji, to jej członek moŜe wznieść się na o wiele wyŜszy poziom świadomości, niŜ odpowiada to jego normalnemu stopniowi rozwoju. TakŜe miejsca mają własne promieniowanie, poniewaŜ materia moŜe gromadzić wibracje. Zdarza się to w szczególnie duŜym stopniu w pomieszczeniach zamkniętych. Sądzimy, Ŝe zrozumienie tych zaleŜności jest szczególnie waŜne w obcowaniu z małymi dziećmi. System energetyczny tych małych istot jest jeszcze doskonale wraŜliwy na wszystkie rodzaje wibracji energetycznych. Reaguje szczególnie wraŜliwie na pełne miłości myśli i na kaŜde uczucie radości, ale równieŜ na napięcia, kłótnie i agresywność w swoim otoczeniu. Cielesna bliskość jednego z rodziców lub jakiejś znanej osoby stanowi tutaj bardzo waŜną ochronę. Kiedy dziecko np. w czasie zakupów jest wystawione na obce wibracje, to aura dorosłych działa wtedy jak zderzak, przechwytujący negatywne wibracje. RównieŜ z tego powodu dziecko powinno być raczej noszone na rękach, niŜ woŜone w wózku. Jako dorośli moŜemy bardzo wiele uczynić, aby nasze własne czakry, jak równieŜ czakry naszych dzieci, pozostawały odpręŜone i otwarte. Nawet jeśli zgodnie z regułą przyciągamy wibracje i sytuacje, które odpowiadają naszemu własnemu promieniowaniu energetycznemu, to posiadamy jednak pewną
 27. 27. wolną przestrzeń do świadomego kształtowania takŜe zewnętrznej strony naszego Ŝycia. MoŜemy wiec brać np. udział w działaniach, w których powstaje atmosfera radości i miłości, moŜemy odwiedzać miejsca, wypromieniowujące podniosłą, pozytywną energie i moŜemy nasz własny dom zaczarować, aby był właśnie takim miejscem. Ujmujące kolory, kwiaty, zapachy i odpręŜająca muzyka wnoszą bardzo duŜo do harmonijnej i wspierającej Ŝycie atmosfery. Wybierając programy telewizyjne, rozmowy i czynności wykonywane w naszych czterech ścianach, moŜemy postawić dalsze akcenty, tworząc atmosferę, w której system energetyczny kaŜdego człowieka będzie mógł odpocząć od negatywnych wpływów i odpręŜyć się. TakŜe na poziomie wewnętrznym moŜesz wiele uczynić, aby uchronić się przed niechcianymi wpływami otoczenia. Dlatego teŜ radzimy ci w terapii czakr poświęcić szczególną uwagę otwarciu czakry serca, poniewaŜ promieniująca na zewnątrz miłość moŜe zneutralizować wszystkie negatywne wibracje lub je przemienić. Stanowi to szczególne wyzwanie, aby razem z innymi twymi zdolnościami rozwijać takŜe twoją miłość. Wraz z rozwojem czakry serca, będziesz widział coraz więcej pozytywnych cech w innych ludziach, będziesz ich coraz bardziej szanował i automatycznie przyciągał do siebie tylko takie same wibracje. Twój szacunek sprawi, Ŝe jakości te zostaną jednocześnie wzmocnione i oŜywione w tobie samym. Dzięki temu kaŜde spotkanie moŜe stać się wzbogaceniem dla obu stron. Aktywne promieniowanie na zewnątrz stanowi w kaŜdym przypadku dobrą ochronę. Skoro tylko nauczyłeś się przyjmować siebie samego takim jakim jesteś i wypromieniowujesz otwarcie swoje energie, negatywne zewnętrzne wibracje nie mogą juŜ wniknąć w powstający promienny krąg. RównieŜ wtedy, gdy pozostajesz wewnętrznie doskonale odpręŜony i opanowany, to napięcia w atmosferze nie znajdą w tobie Ŝadnego rezonansu, kontynuacji, ani teŜ nie będą na ciebie wpływać negatywnie. Jesteśmy naturalnie świadomi, Ŝe takie zdolności zakładają bardzo zaawansowany rozwój i dlatego chcemy wskazać ci jeszcze kilka bardzo prostych moŜliwości, dzięki którym moŜesz chronić się przed niechcianymi wpływami, unikając z daleka negatywnych energii. Jeśli w jakiejś sytuacji chcesz się chronić lub wzmocnić swój własny wpływ, to wyobraź sobie, Ŝe w swoje ciało wciągasz przez czakrę korony światło, które wypromieniowuje potem z czakry solarnej, tworząc płaszcz ochronny ze światła wokół twojego ciała, rozpuszczający wszystkie ciemne wpływy. MoŜesz sobie wyobrazić, Ŝe promieniowanie światła z czakry solarnej jest tak silne, jak strumień wody z natrysku i Ŝe odrzuca ono wszystkie negatywne wibracje. Bardzo skuteczną ochronę stanowią teŜ olejki eteryczne, które powinieneś nanieść w tym celu bezpośrednio na czakry. Wypełniają one twoją aurę czystym promieniowaniem i neutralizują napięcia i dysharmonijne wpływy, przechodzące z zewnątrz na twoją aurę. Noszony przy sobie kryształ górski wzmacnia jakość światła i chroniącą siłę promienną twojej aury. Jego działanie moŜna bardzo dobrze uzupełnić wpływem olejków eterycznych. TakŜe jedwabna bielizna tworzy bardzo efektywną ochron? energetyczną i godna jest polecenia dla niemowląt i małych dzieci. Jeśli z jakiegoś powodu opanuje cię nagły strach, szok, gniew i duŜe napięcie, chcemy polecić bardzo skuteczną metodę, pozwalającą rozładować natychmiast spiętrzone energie. Stań z lekko rozstawionymi nogami i napnij na kilka sekund wszystkie mięśnie tak mocno, jak tylko potrafisz. Jeśli jesteś sam, krzycz przy tym najgłośniej jak moŜesz lub zamiast tego wypuść po prostu powietrze bardzo silnym strumieniem. Powtarzaj to ćwiczenie tak długo, aŜ poczujesz się lepiej. Likwiduje ono blokady, które powstały dlatego, Ŝe twój system energetyczny nie mógł przetworzyć nieoczekiwanego doświadczenia. Jeśli ci to dobrze zrobiło, moŜesz na koniec przeciągnąć się jak po głębokim śnie, dającym odpoczynek. Ciekawe, Ŝe u niektórych ludzi zjawisko napięcia mięśni występuje spontanicznie w czasie medytacji i to w rejonach ciała, które chcą się właśnie odblokować. Jest to wyraźny dowód na przydatność i skuteczność tego ćwiczenia.
 28. 28. Jak ustalić, które czakry są zablokowane PoniewaŜ proponujemy w tej ksiąŜce wiele moŜliwości harmonizowania i równowaŜenia twoich czakr, jest naturalne, iŜ w pierwszym rzędzie naleŜy ustalić, jakie czakry w kaŜdym z przypadków są niezrównowaŜone lub zablokowane. Bez tej wiedzy mógłbyś zharmonizować wszystkie czakry zaproponowanymi metodami terapii całościowej, co zresztą bardzo ci polecamy. Skoro jednak wiesz, Ŝe np. jakieś dwie czakry przede wszystkim potrzebują terapii, moŜesz obu tym centrom energetycznym poświecić uwag? w pierwszej kolejności. W wiedzy o nie zharmonizowanych czakrach leŜy ponadto wielka szansa samopoznania, mogąca otworzyć się przed zainteresowanym. Chodzi w tej wiedzy przede wszystkim o nas samych i dopiero w drugiej kolejności o innych, którym moŜemy opowiadać o naszych doświadczeniach. Celem jej nie jest wszakŜe nawracanie innych, lecz rozpoznawanie samego siebie i rozwiązywanie własnych problemów. Innych moŜna potem z całą troskliwością wprowadzić na tę samą drogę samopoznania. Istnieje kilka moŜliwości diagnozy czakr. Jeśli tylko choć jedną z tych szans wykorzystasz, moŜe okazać się dla ciebie zupełnie wystarczająca, aby postawić prawidłową diagnozę systemu czakr samemu sobie lub innym. 1. Podajemy w tej ksiąŜce przy opisie kaŜdej czakry wyraźne cechy rozpoznawcze pozwalające ocenić, która z twoich czakr znajduje się w stanie harmonii, dysharmonii lub niedoczynności. Posługując się tymi kryteriami kaŜdy moŜe dość szybko rozpoznać obszary swoich problemów. Podjęliśmy przy tym próbę przedstawienia niedomagać konkretnej czakry w bardzo wyraźnej, czasami nawet trochę przesadzonej formie, aby określone tendencje były dla ciebie zupełnie jednoznaczne i jasne. Czytając odpowiednie teksty powinieneś pamiętać, Ŝe nie wszystkie opisane konsekwencje występują u kaŜdego człowieka. MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe przy pewnych fragmentach poczujesz się dotknięty lub wręcz zaatakowany. Nie jest to naszym celem. Chcemy jednak spowodować, byś mógł rozpoznać i zobaczyć siebie jasno i jednoznacznie, zatem jeśli niektóre opisy dotyczą ciebie i są trafne, to mogą być zarazem peszące. Nie jest to nasz zarzut wobec ciebie, nie chcemy cię ranić, lecz pomóc w rozpoznaniu. Samopoznanie nie zawsze jednak jest przyjemne, takŜe nasze ciemne strony trzeba czasem oświetlić, bowiem tylko w ten sposób mogą być zlikwidowane. Droga poznania opłaca się zatem na pewno, poniewaŜ jednocześnie dajemy ci do ręki cały szereg moŜliwości samoleczenia i harmonizowania czakr. 2. Dalsza moŜliwość analizowania systemu czakr polega na dokładnej obserwacji, które czakry reagują w widoczny sposób na niezwykłe sytuacje stresu lub szoku. MoŜe się zdarzyć, Ŝe w pewnych trudnych sytuacjach Ŝyciowych doświadczasz ciągle tych samych dolegliwości. Jeśli np. czakra podstawowa znajduje się w stanie niedoczynności, moŜesz mieć w sytuacji silnego obciąŜenia uczucie, “Ŝe grunt ucieka ci spod nóg", ewentualnie moŜesz dostać biegunki. Przy nadfunkcji pierwszej czakry popadasz łatwo we wściekłość i agresję. Przy niedoczynności drugiej czakry dochodzi łatwo do blokady uczuć w sytuacji nadzwyczajnych napięć, a przy jej nadmiernej działalności jest bardzo prawdopodobne, Ŝe zaczynasz płakać lub reagujesz niekontrolowanymi emocjami. Skutkiem niedoczynności w trzeciej czakrze jest pojawienie się w czasie wielkich obciąŜeń uczucia omdlewania, bezsilności, mdłości w Ŝołądku albo bezsilnej nerwowości. Przeładowanie w tej czakrze zaznacza się przez nerwowe podniecenie oraz próbę kontrolowania sytuacji poprzez hiperaktywność. Jeśli masz uczucie, Ŝe “serce ci staje", to powodem jest niedoczynność czakry serca. Bicie serca w sytuacjach stresowych wskazuje na ogólną niedoczynność czwartej czakry. Przy niedomaganiu czakry gardła powstaje uczucie, jakby coś w nim utkwiło, gardło pozornie zaciska się, zaczynasz się jąkać albo twoja głowa trzęsie się począwszy od gardła. Przy dysharmonicznej nadfunkcji próbujesz opanować sytuację przez zalew nieprzemyślanych słów. Jeśli zaś z powodu stresu lub szoku nie moŜesz zebrać myśli, oznacza to niedoczynność czakry czoła, jej przeładowanie wyraŜa się teŜ często w bólach głowy. Takie reakcje pojawiają się zawsze w słabych punktach naszego systemu energetycznego. Ich uwaŜna obserwacja moŜe nam otworzyć oczy na wiele dolegliwości. 3. Teraz moŜemy posłuŜyć się językiem ciała. Po pierwsze na podstawie zewnętrznego wyglądu i własności ciała człowieka naleŜy ocenić, czy któryś z jego obszarów nie znajduje się równieŜ w stanie energetycznej dysharmonii. Nasze ciało jest przecieŜ tylko lustrzanym odbiciem subtelnych struktur energetycznych i jeśli gdzieś pojawiają się nieprawidłowości cielesne, jak deformacje, obrzęki, napięcia, słabości, itp., to moŜemy zgodnie z miejscem ich występowania przyporządkować je odpowiedniej czakrze. Wszyscy znamy odstępstwa od normalnego wyglądu ludzkiego ciała, po których spontanicznie i bez namysłu moŜemy bardzo trafnie stworzyć obraz danego człowieka. Ten obraz bardzo często moŜna łatwo przenieść na struktury czakr. Tak więc spotykamy ludzi, którzy w

×