Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б

O
ПроектПроект
“Подобряване качеството на“Подобряване качеството на
образованиетообразованието
в средищните училищав средищните училища
чрез въвеждане начрез въвеждане на
целодневна организация нацелодневна организация на
учебния процес”учебния процес”
обл. Добричобл. Добрич
общ. Крушариобщ. Крушари
с. Коритенс. Коритен
Основно училище “Васил Левски”Основно училище “Васил Левски”
Учениците посещават две групи
за целодневно обучение:
Първа полуинтернатна групаПърва полуинтернатна група
I-IVI-IV клас;клас;
Втора полуинтернатна групаВтора полуинтернатна група
V-VIIIV-VIII клас.клас.
Дейностите в ПИГ протичатДейностите в ПИГ протичат
при следната организация:при следната организация:
1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт;1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт;
2 ч. Самоподготовка;2 ч. Самоподготовка;
3 ч. Самоподготовка;3 ч. Самоподготовка;
4 ч. Занимания по интереси;4 ч. Занимания по интереси;
5 ч. Занимания по интереси;5 ч. Занимания по интереси;
6 ч. Организиран отдих и спорт.6 ч. Организиран отдих и спорт.
Принципите, които се спазватПринципите, които се спазват
при осъществяване на учебно-при осъществяване на учебно-
възпитателния процес са:възпитателния процес са:
Достъпност;Достъпност;
Справедливост;Справедливост;
Толерантност;Толерантност;
Перспективност.Перспективност.
Индивидуална и групова работа;Индивидуална и групова работа;
Прилагане на интегриран подход,Прилагане на интегриран подход,
илюстриращ връзките между отделнитеилюстриращ връзките между отделните
учебни предмети;учебни предмети;
Насърчаване развитието на ключовиНасърчаване развитието на ключови
компетентности, творчески способности икомпетентности, творчески способности и
умения за живот, необходими за реализацияумения за живот, необходими за реализация
в съвременното общество.в съвременното общество.
Възпитателите използват разнообразни
методи, форми и техники на обучение:
В часовете за самоподготовка с ученицитеВ часовете за самоподготовка с учениците
се работи за усвояване на писмения исе работи за усвояване на писмения и
говорим български език и за овладяване наговорим български език и за овладяване на
необходимия минимум от знания и умения,необходимия минимум от знания и умения,
заложени в учебните програми.заложени в учебните програми.
За преодоляване на пропуските иЗа преодоляване на пропуските и
слабостите ежеседмично се повеждатслабостите ежеседмично се повеждат
консултации по учебните предмети сконсултации по учебните предмети с
учителите.учителите.
В резултат на това се подобрява качествотоВ резултат на това се подобрява качеството
на учебно-възпитателния процес и сена учебно-възпитателния процес и се
повишава успеваемостта.повишава успеваемостта.
Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта:
Резултати НВОРезултати НВО IVIV класклас
Сравнение на резултатите от НВО от 2011 до 2013 год.
13 13.33
12.67 12.33
12.83
11.4 11.6
12.2
11.8 11.75
13
12.2
14.2
13.6 13.25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
БЕЛ Матем. ЧП ЧО Общ среден бал
учебни предмети
среденбал
2011 2012 2013
Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта:
Резултати НВОРезултати НВО VIIVII класклас
Сравнение на резултатите от НВО три години назад
14.5
12
4.67 5.33 4.33
8.5
6.5
13.5
8.92
36.88
34.5
8 8 8 8 7.5
17.25
16.02
40.6
24
7.4 8.4
7.2 8.2 8.8
17
15.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
БЕЛ Матем. БЗО ФА ХООС ИЦ ГИ ЧЕ Общ
среден
бал
учебни предмети
среденбал
2011 2012 2013
Спортна дейност;Спортна дейност;
Природолюбитеска дейностПриродолюбитеска дейност;;
Изобразителна дейностИзобразителна дейност;;
Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност;;
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност..
Изобразителна дейност;Изобразителна дейност;
Музикална дейност;Музикална дейност;
Спортна дейност;Спортна дейност;
Литературно-творческа дейност;Литературно-творческа дейност;
Образователни и занимателни игри.Образователни и занимателни игри.
Занимания по интересиЗанимания по интереси
ПИГ I-IV клас
ПИГ V-VIII клас
Провежданите дейности и заниманияПровежданите дейности и занимания
по интереси:по интереси:
Стимулират желание за редовноСтимулират желание за редовно
посещаване на учебните занятия и активнопосещаване на учебните занятия и активно
участие в училищния живот;участие в училищния живот;
Дават възможност за общуване иДават възможност за общуване и
опознаване между деца от различниопознаване между деца от различни
социални, етнически и културни общности;социални, етнически и културни общности;
Допринасят за организиране и провежданеДопринасят за организиране и провеждане
на мероприятия съвместно с родителскатана мероприятия съвместно с родителската
общност и обществените институции.общност и обществените институции.
Самоподготовката на учениците се
провежда в класни стаи с обновена
материално-техническа база.
Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност
Подпомага развитието на физическата и двигателната
активност.
Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност
Подпомага развитието на физическата и двигателната
активност.
Занимания по интересиЗанимания по интереси
Занимания по интересиЗанимания по интереси
Игри на открито при зимни условияИгри на открито при зимни условия
Изобразителна дейностИзобразителна дейност
Развива усет към красивото и творчески умения.
Изобразителна дейностИзобразителна дейност
Развива усет към красивото и творчески умения.
Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
Изгражда съзнателно отношение към природата.
Формира желание за опазване и поддържане на околната
среда.
Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
Мотивира за активно участие в училищния живот.
Посещение на театрална постановка.
Музикална дейностМузикална дейност
Стимулира певческите и танцови умения.
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
Целодневното обучение наЦелодневното обучение на
учениците подпомага:учениците подпомага:
Желанието за редовно посещаване наЖеланието за редовно посещаване на
учебните занятия;учебните занятия;
Подобряването на четивната грамотност иПодобряването на четивната грамотност и
повишаването на успеха;повишаването на успеха;
Формирането на умение за самостоятелна иФормирането на умение за самостоятелна и
групова работа;групова работа;
Общуването на български език;Общуването на български език;
Развиването на творчески умения;Развиването на творчески умения;
Подобряването на хигиенните навици;Подобряването на хигиенните навици;
Активното участие в дейностите иАктивното участие в дейностите и
мероприятията.мероприятията.
1 sur 27

Recommandé

Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру... par
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Katya Dzhubelieva
8.4K vues31 diapositives
мобилност гваделупа български par
мобилност гваделупа българскимобилност гваделупа български
мобилност гваделупа българскиmegikatq
105 vues8 diapositives
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 г par
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 гKвалификацията в ОУ Рила през 2014 г
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 гMilko Tsanzov
855 vues55 diapositives
Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане ... par
Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане ...Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане ...
Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане ...Milko Tsanzov
326 vues63 diapositives
портфолио а.янкова par
портфолио а.янковапортфолио а.янкова
портфолио а.янковаАдреяна Янкова
3.5K vues19 diapositives
Portfolio uzunov par
Portfolio uzunovPortfolio uzunov
Portfolio uzunovfiltodi
1.1K vues11 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б

Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014 par
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014edecheva
753 vues19 diapositives
Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015 par
Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015
Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015edecheva
648 vues19 diapositives
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014 par
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014edecheva
749 vues19 diapositives
Брошура МНПЦ Каварна par
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 vues2 diapositives
презентация цо par
презентация цопрезентация цо
презентация цоVili Dafcheva
490 vues27 diapositives
M1 par
M1M1
M1mn121
815 vues47 diapositives

Similaire à Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б(20)

Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014 par edecheva
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
edecheva753 vues
Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015 par edecheva
Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015
Godishen plan na uchilishteto za 2014 2015
edecheva648 vues
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014 par edecheva
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
edecheva749 vues
Брошура МНПЦ Каварна par mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 vues
M1 par mn121
M1M1
M1
mn121815 vues
Godishen plan 2016 2017 par edecheva
Godishen plan 2016 2017Godishen plan 2016 2017
Godishen plan 2016 2017
edecheva267 vues
Портфолио на старши учител- Соня Колева par Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Социални аспекти на включващото обучение par Иван Пейчев
Социални аспекти на включващото обучениеСоциални аспекти на включващото обучение
Социални аспекти на включващото обучение
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г par Elena Kondilova
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018гГодишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г
Elena Kondilova330 vues
целодневно обучение par Nina Beliova
целодневно обучениецелодневно обучение
целодневно обучение
Nina Beliova562 vues

Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б

 • 1. ПроектПроект “Подобряване качеството на“Подобряване качеството на образованиетообразованието в средищните училищав средищните училища чрез въвеждане начрез въвеждане на целодневна организация нацелодневна организация на учебния процес”учебния процес”
 • 2. обл. Добричобл. Добрич общ. Крушариобщ. Крушари с. Коритенс. Коритен Основно училище “Васил Левски”Основно училище “Васил Левски”
 • 3. Учениците посещават две групи за целодневно обучение: Първа полуинтернатна групаПърва полуинтернатна група I-IVI-IV клас;клас; Втора полуинтернатна групаВтора полуинтернатна група V-VIIIV-VIII клас.клас.
 • 4. Дейностите в ПИГ протичатДейностите в ПИГ протичат при следната организация:при следната организация: 1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт;1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт; 2 ч. Самоподготовка;2 ч. Самоподготовка; 3 ч. Самоподготовка;3 ч. Самоподготовка; 4 ч. Занимания по интереси;4 ч. Занимания по интереси; 5 ч. Занимания по интереси;5 ч. Занимания по интереси; 6 ч. Организиран отдих и спорт.6 ч. Организиран отдих и спорт.
 • 5. Принципите, които се спазватПринципите, които се спазват при осъществяване на учебно-при осъществяване на учебно- възпитателния процес са:възпитателния процес са: Достъпност;Достъпност; Справедливост;Справедливост; Толерантност;Толерантност; Перспективност.Перспективност.
 • 6. Индивидуална и групова работа;Индивидуална и групова работа; Прилагане на интегриран подход,Прилагане на интегриран подход, илюстриращ връзките между отделнитеилюстриращ връзките между отделните учебни предмети;учебни предмети; Насърчаване развитието на ключовиНасърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности икомпетентности, творчески способности и умения за живот, необходими за реализацияумения за живот, необходими за реализация в съвременното общество.в съвременното общество. Възпитателите използват разнообразни методи, форми и техники на обучение:
 • 7. В часовете за самоподготовка с ученицитеВ часовете за самоподготовка с учениците се работи за усвояване на писмения исе работи за усвояване на писмения и говорим български език и за овладяване наговорим български език и за овладяване на необходимия минимум от знания и умения,необходимия минимум от знания и умения, заложени в учебните програми.заложени в учебните програми. За преодоляване на пропуските иЗа преодоляване на пропуските и слабостите ежеседмично се повеждатслабостите ежеседмично се повеждат консултации по учебните предмети сконсултации по учебните предмети с учителите.учителите. В резултат на това се подобрява качествотоВ резултат на това се подобрява качеството на учебно-възпитателния процес и сена учебно-възпитателния процес и се повишава успеваемостта.повишава успеваемостта.
 • 8. Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта: Резултати НВОРезултати НВО IVIV класклас Сравнение на резултатите от НВО от 2011 до 2013 год. 13 13.33 12.67 12.33 12.83 11.4 11.6 12.2 11.8 11.75 13 12.2 14.2 13.6 13.25 0 2 4 6 8 10 12 14 16 БЕЛ Матем. ЧП ЧО Общ среден бал учебни предмети среденбал 2011 2012 2013
 • 9. Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта: Резултати НВОРезултати НВО VIIVII класклас Сравнение на резултатите от НВО три години назад 14.5 12 4.67 5.33 4.33 8.5 6.5 13.5 8.92 36.88 34.5 8 8 8 8 7.5 17.25 16.02 40.6 24 7.4 8.4 7.2 8.2 8.8 17 15.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 БЕЛ Матем. БЗО ФА ХООС ИЦ ГИ ЧЕ Общ среден бал учебни предмети среденбал 2011 2012 2013
 • 10. Спортна дейност;Спортна дейност; Природолюбитеска дейностПриродолюбитеска дейност;; Изобразителна дейностИзобразителна дейност;; Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност;; Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност.. Изобразителна дейност;Изобразителна дейност; Музикална дейност;Музикална дейност; Спортна дейност;Спортна дейност; Литературно-творческа дейност;Литературно-творческа дейност; Образователни и занимателни игри.Образователни и занимателни игри. Занимания по интересиЗанимания по интереси ПИГ I-IV клас ПИГ V-VIII клас
 • 11. Провежданите дейности и заниманияПровежданите дейности и занимания по интереси:по интереси: Стимулират желание за редовноСтимулират желание за редовно посещаване на учебните занятия и активнопосещаване на учебните занятия и активно участие в училищния живот;участие в училищния живот; Дават възможност за общуване иДават възможност за общуване и опознаване между деца от различниопознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;социални, етнически и културни общности; Допринасят за организиране и провежданеДопринасят за организиране и провеждане на мероприятия съвместно с родителскатана мероприятия съвместно с родителската общност и обществените институции.общност и обществените институции.
 • 12. Самоподготовката на учениците се провежда в класни стаи с обновена материално-техническа база.
 • 13. Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност Подпомага развитието на физическата и двигателната активност.
 • 14. Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност Подпомага развитието на физическата и двигателната активност.
 • 17. Игри на открито при зимни условияИгри на открито при зимни условия
 • 18. Изобразителна дейностИзобразителна дейност Развива усет към красивото и творчески умения.
 • 19. Изобразителна дейностИзобразителна дейност Развива усет към красивото и творчески умения.
 • 21. Формира желание за опазване и поддържане на околната среда. Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
 • 27. Целодневното обучение наЦелодневното обучение на учениците подпомага:учениците подпомага: Желанието за редовно посещаване наЖеланието за редовно посещаване на учебните занятия;учебните занятия; Подобряването на четивната грамотност иПодобряването на четивната грамотност и повишаването на успеха;повишаването на успеха; Формирането на умение за самостоятелна иФормирането на умение за самостоятелна и групова работа;групова работа; Общуването на български език;Общуването на български език; Развиването на творчески умения;Развиването на творчески умения; Подобряването на хигиенните навици;Подобряването на хигиенните навици; Активното участие в дейностите иАктивното участие в дейностите и мероприятията.мероприятията.