Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Rkul trysil 10062010

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Dei Gode DøMa 2010  Final
Dei Gode DøMa 2010 Final
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Rkul trysil 10062010 (18)

Plus par Oystein Johannessen (20)

Publicité

Rkul trysil 10062010

 1. 1. Innovate or Die? Om ledelse i den digitale skolen og informasjonssamfunnet RKUL Trysil 10. juni 2010 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst • IKT i skolen: Begrunnelse og effekter • Teknologiutvikling • Innovasjon: Akser for innovasjon • Skoleledelse og IKT • Dokumentasjon: www.slideshare.net/oysteinj/ • http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Hvorfor IKT? • Skolens læreplaner • Skolens samfunnsoppdrag → det digitale medborgerskapet • Arbeidsliv som bruker IKT 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. IKT er integrert i norske læreplaner • Grunnleggende ferdigheter i alle fag på alle nivå: Lese, skrive, regne, muntlig språkferdighet, bruke digitale verktøy • Læreplanene for fag er organisert i kompetansemål for ulike trinn • Metodefrihet • Fra teknologibruk til teknologiforståelse 4 Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Kunnskapsdepartementet
 6. 6. Are New Millennium Learners Making the Grade? • I dag er alle studenter i OECD-land fortrolige med Pcer • Hyppigere bruk hjemme enn på skolen • Til tross for økte investeringer i IKT-infrastruktur i skolene er elev-PC ratio fortsatt et hinder for IKT-bruk i skolen. • Digitale media blir i økende grad brukt som læringsressurser, men forskjellene mellom landene er store • Den viktigste bruken av Pcer er knyttet til Internet eller underholdning Kunnskapsdepartementet
 7. 7. Are New Millennium Learners Making the Grade? • Et utvalg studentprofiler er knyttet til ulike forme for teknologibruk • Fortrolighet med bruk av IKT spiller en rolle for læringsutbytte • Det er en sterkere korrelasjon mellom læringsutbytte og bruk av PC hjemme enn på skolen • Med de rette ferdighetene og den rette bakgrunnen kan hyppigere PC-bruk lede til bedre læringsutbytte • Den første generasjonen digtale skiller er på vei tilbake, men neste generasjon digitale skiller er i emning. Kunnskapsdepartementet
 8. 8. http://www.edutopia.org/media/dg/dgp_welcome/dgp_w Kunnskapsdepartementet
 9. 9. 9
 10. 10. Horizon Report 2010: Teknologitrender • Cloud computing (1 år) • Collaborative Environments (1 år) • Game-based learning (2-3 år) • Mobiles (2-3 år) • Augmented reality (4-5 år) • Flexible displays (4-5 år) Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Teknologibruk • 6 av 10 nettbrukere bruker sosiale medier regelmessig (Eurostat) • Rask vekst i tidsbruk på sosiale medier (Nielsen, 2009) • Barn og unge har “hybride liv” (Hulme, 2009) • Bruk av IKT på 7. og 9. trinn i Norge har stagnert, mens den har økt på VG2 (ITU Monitor 2009) • Ikke alle barn og unge er “digitalt innfødte” eller genererer innhold på nettet. Stor spredning. • Digital mobbing: 2 av 10 jenter har opplevd plagsomme eller trakasserende ting via mobil eller nett. (Synovate, 2010) • Økende andel 5-6 åringer tar digitale medier i bruk (Medietilsynet, 2010) Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Ulike brukerprofiler Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Innovasjon på IKT-området: Behov for økt bevissthet og struktur • Innovasjon: planlagt endring for å forbedre • Innovasjonsbetingelser: Kombinasjon av bottom-up og top-down (ref Michael Fullan) • Faser i en innovasjonssyklus: Initiere, implementere, oppskalere, evaluere • Struktur og vokabular for innovasjon: – Systemisk/policy – Kunnskapsaksen – Infrastruktur og teknologi – Pedagogisk akse 13 Kunnskapsdepartementet
 14. 14. Policy for innovasjon • Vertikal integrasjon: Sammenheng mellom nivåer • Horisontal integrasjon mellom policyelementer • Medierende agenter, f eks nasjonale sentra 14 Kunnskapsdepartementet
 15. 15. Senter for IKT i utdanningen • Sammenslåing av ITU, Uninett ABC og utdanning.no • Budsjett 2010: 85 millioner kroner • Mål (utvalg) o Utvikle og spre forskningsbasert kunnskap o Fremme digital dømmekraft og jobbe for universell utforming av IKT o Styrke digital kompetanse hos elever, lærlinger og studenter uavhengig av bosted og sosial status o Styrke arbeidet med innføring og faglig bruk av IKT o Bidra til at IKT blir en pådriver for faglig innovasjon o Følge opp arbeidet med Feide o Samle og gjøre tilgjengelig info om utdanning og yrker Kunnskapsdepartementet
 16. 16. Kunnskapsaksen • Den dobbelte kunnskapsutfordringen – Kunnskapsinnhenting – Kunnskapsspredning • Lærernes kompetanseutvikling og læringsarenaer • Hvilke tjenester og mekanismer trenger vi? • “En studie av profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er utviklet spesielt for å hjelpe dem i jobben” (Stortingsmelding nr 31 (2007-2008) 16 Kunnskapsdepartementet
 17. 17. Teknologisk akse • Unngå teknologistøy. Infrastrukturen må ikke bare være tilgjengelig, den må også virke. • Kapasitet og kompetanse på IKT-drift: Profesjonaliseringsbehov? • Innovasjon gjennom overrisling nedover i utdanningssystemet? • Mot større mangfold 17 Kunnskapsdepartementet
 18. 18. Pedagogisk akse • Innovasjonssoner i fagenes læreplaner • Slipp innovatørene frem – rom for og tillit til utprøving • Del og Bruk - www.delogbruk.no • Tidstyvdebatten – utenomfaglig bruk av IKT er en utfordring for mange. Svaret er klasseledelse! • IKT i den fagdidaktiske debatten 18 Kunnskapsdepartementet
 19. 19. Skoleledere og IKT Kunnskapsdepartementet
 20. 20. Skoleledelse med IKT • Skoledelse med IKT finner sted omgitt av endringer innenfor teknologi og kultur → kompleksitet • Skolens IKT-bruk er relativt sett lite modent • IKT har et naturlig pedagogisk fokus, men vi skal heller ikke glemme de administrative sidene ved IKT. Kunnskapsdepartementet
 21. 21. Skoledelse med IKT…. Noen tanker • Infrastruktur som virker • Fagdidaktisk vakthund? • Stimulere og kreve faglig trygghet hos lærerne • Skape rom for utprøving for lærere som vil noe • Lærende nettverk blant lærere og skoleledere • Kunnskapsdeling (”You are what you share”) • Integrere i fredagskaffe, vinlotteri eller lignende Kunnskapsdepartementet
 22. 22. Digital Natives and Libraries http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWs Kunnskapsdepartementet

×