Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à 13 Vidare arbeid med velferdsteknologi. Grøtte- IT-forum 10 des.(20)

Plus de Western Norway Research Institute(19)

Publicité

13 Vidare arbeid med velferdsteknologi. Grøtte- IT-forum 10 des.

  1. Vidare arbeid ? Open diskusjon
  2. Finansiering •Mars 2015: Fornyingsmidlar Fylkesmannen i S&Fj •Nye midlar på Statsbudsjettet til fylka - Sant, men uklart •Nasjonale utlysingar ? •Innovasjon Norge for bedrifter •Internasjonale prosjekt (EU-foU, Interreg etc..)
  3. Hovedtema? 1.Felles kunnskapsutvikling/formidling 2.Felles opplæring 3.Pilotforsøk 4.Prosessar rundt kommunale utbyggingar 5.Mobilisering på brukarsida 6.Nødnett
  4. 1. Felles kunnskapsbygging/formidling •Formidle kunnskap og aktivitet frå andre •Studietur(ar) fortsatt •Infomøte fylkesvis / regionalt –”Meldingsløftet” hadde mest regionale.. –Standardiseringsstatus –Sjekklister/behovsanalysar –Fremme bruk av gevinstrealisering ? –ROS-analysar –Personvern –Sikkerheit/etikk
  5. 2. Felles opplæring –Både eldre + yngre med stort hjelpebehov (størst auke) –Systematisk kartlegging brukarar.. Behov + teknologi –Involvering fagpersonar, adm og politikarar, pårørande.. –Demonstrasjonsrom / leilegheit –Velferdsteknologiens ABC (planlagd juni -15) –Kartleggingsverktøy frå Lindås/Midt-Norge/Sarpsborg? –Test/utvikling + deretter ”drift” via VGS, USHT, NAV, KS, etc
  6. 3. Avgensa pilotar / læring ”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det må vi lære ved å gjøre det” Aristoteles •Pilotar / visningsopplegg.. fylke/regionalt? •Fall / einsomheit / kognitiv svikt -> pakker –Tryggheits- og sikkerheitsteknologi –Kompensasjons- og velværeteknologi –Teknologi for sosial kontakt –Teknologi for behandling og pleie –Integrering med fagsystem –Integrering med alarmsentral •Teste rettleiing / sjekklister / forankring / prosjektgrupper i kommunane •Teste ROS-analysar/gjevinstrealisering, etc •Oppsummering/dokumentasjon
  7. 4. Prosessar ved planlegging i kommunane •Førebuing på ”passeleg nivå / minimumsnivå” for dei mange utbyggingsprosjekta som er på gang.. (trekkerøyr ++) •Dialogkonferansar med næringslivet før innkjøp –Dialogkonferanse -> Innspel frå deltakarar -> Ein-til-ein konferansar -> Kravspek –Treng ITB-koordinator
  8. 5. Mobilisering av brukarar •Nye modellar for lokal mobilisering & introduksjon av grunnteknologi.. •Bu lenger heime – eldre vs. ulike andre grupper •Bruke eldreorganisasjonar til å informere ? •Mobiliserer utover kommunane sine folk?
  9. 6. Nødnett •Etablere dialog med Nødnett •Teste kommunikasjon via Nødnett –Alarmar –All kommunikasjon
  10. Hovedtema? 1.Felles kunnskapsutvikling/formidling 2.Felles opplæring 3.Pilotforsøk 4.Prosessar rundt kommunale utbyggingar 5.Mobilisering på brukarsida 6.Nødnett
Publicité