Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à Velferdsteknologi- USHT (20)

Publicité

Plus par Western Norway Research Institute (18)

Velferdsteknologi- USHT

 1. 1. VELFERDSTEKNOLOGI Behov og status i kommunane IT-Forum 01.10.14 Marta Strandos, Førde kommune Leiar Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane
 2. 2. Korleis forstå «Velferdsteknologi»? Ei fellesnemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan bidra til: • Auka tryggleik, sikkerheit, sosial deltaking, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet • Styrke den enkelte si evne til å klare seg sjølv i kvardagen trass sjukdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsett funksjonsevne • Teknologisk støtte til pårørande • Forbetre tilgjengelegheit, ressursutnytting og kvalitet på tenestetilbodet • Førebygge behov for tenester eller innlegging i institusjon (NOU 2011:11: Innovasjon i omsorg)
 3. 3. Tryggleiks- og sikkerheitsteknologi • Alarmar: varme/brann, komfyrvakt, vatn, besøk av uvedkommande • Varsling ved utilsikta hendingar/aktivitet: fall, dør.. • Tilkalle hjelp (assistanse, helse/omsorg) • Lokaliseringsteknologi - GPS
 4. 4. Kompensasjons- og velværeteknologi • Kontroll av omgjevnader v/fjernstyring av lys, varme, vindu, dører, komfyr ol. • Hjelp til å hugse avtalar, tider, strukturere dagen (memoplanner) • Medisindosett med påminning om når medisin skal takast. • Rullestol, rullator, forflytningsheisar… • Toalett m/spyl tørk osv. for å ivareta eigen personlig hygiene • Robotstøvsugar • Syn – hørsel • Spelteknologi til hjelp i trening (Wii, X-Box osv.)
 5. 5. Teknologi for sosial kontakt • Videokommunikasjon (PC, Skype …) • Webtenester (sosiale media - Facebook, Twitter..) • Robotteknologi (tekniske kjæledyr som f.eks. Paro )
 6. 6. Teknologi for behandling og pleie • Heimebehandling via PC m/berøringsskjerm og kamera • Eigenregistrering av kliniske data • Automatisk måling av blodtrykk, blodsukker, vekt • Kommunikasjon med helsepersonell • Telemedisin Illustrasjonsfoto: Svein G. Lunde
 7. 7. Utviklingstrekk og framtid • Fleire yngre med auka hjelpebehov (4 av 10) • Tal 80-åringar blir dobla mellom 2020 og 2050 • Sterk auke i tal personar med demenssjukdom – ei dobling i løpet av 25-30 år  frå 70 000 i dag, til om lag 140 000 i 2045 • Vanskar med å ha nok helseutdanna i åra som kjem  Same teneste som i dag: treng kvar 3. ungdom! • Kommunale tenester når det er oppstått eit hjelpebehov VELFERDSTEKNOLOGI  Brukarane skal mestre sin eigen kvardag på ein meir sjølvstendig måte  Betre kvalitet og ressursnytting
 8. 8. SAMSPEL VELFERDSTEKNOLOGI OG TENESTEINNOVASJON
 9. 9. Tenkje nytt ? • Korleis få innbyggarane til å starte planlegginga av eigen alderdom i eigen bolig tidlegare? • Kva er kommunane sine oppgåver? • Kva kan private aktørar bidra med? • Kva kan lag og organisasjonar bidra med? • Kvar er opplæringsinstitusjonane i dette bilete? • Behov for «lokal» kompetanse på alle felt, ikkje berre helse.
 10. 10. Føresetnader • Dokumentere i pasientjournal – fagprogram • Strenge krav til datatryggleik – Norsk helsenett • Stabilt breiband og god mobildekning «der folk bur»  Videoteknologi, varslingar via mobilnettet og elektronisk datafangst vert ein viktig del av framtidas omsorgsteneste. • Nasjonale standardar for velferdsteknologi  Nasjonalt velferdsteknologiprogram  Tryggleiksalarmar/-pakkar  Utstyr som kommuniserer med pasientjournalsystema Gerica CosDoc Profil
 11. 11. Tryggleikspakkar: • Tryggleiksalarm • Sjølvutløysande alarmar • Fallsensor • Røykdetektor • Elektronisk døropnar • Lokaliseringsteknologi (GPS) • Mobiltelefon • PC og nettbasert teknologi • Andre løysingar som skal gje betre tryggleik for brukar og pårørande og gjere det mogeleg å kunne bu i eigen bustad lengr
 12. 12. Generelle tiltak • Planlegge eigen bustad for å kunne bu lengst mogeleg heime – Legge til rette for nødvendig teknologi. – Kven kan hjelpe med dette? (Ikkje ei kommunal oppgåve ?) • Kunnskap og det å kunne bruke teknologi. – Organisert opplæring av dei som treng omsorgsteneste om nokre år – i bruk av pc og nettbrett? – Friske eldre kan hjelpe /lære andre eldre. – Seniorkurs – utfordre bedrifter, skular(elevbedrifter), organisasjonar mm. • Legge til rette for velferdsteknologi inn i alle nye kommunale sjukeheimar og omsorgsbustader • Informasjon, forankring, haldningsendring på alle nivå
 13. 13. Hjelpemiddel - Nav • Ein viktig aktør • Leverandør av mykje hjelpemiddel som kan karakteriserast som velferdsteknologi. • Søknadsprosess:  kommunen hjelp til med kartlegging  Nav sakshandsamar og tildeler  kommunen plasserer ut. o Tidsbrytar o Komfyrvakt o Støttestang o Dusj/toalettstol o Digital kalendar o Hørsel og synshjelpemiddel o ……….
 14. 14. Kommunal teneste • Kommunal institusjon eller privat heim? Ulike utfordringar Behov for:  lokale «driftspersonar» som kan rykke ut når tekniske komponentar sviktar  opplæring – både av brukar og av personell  Trygg/stabil teknologi - Stole på, vere ressurssparande  «smarte» løysingar som skal hjelpe oss med datafangst og som integrerer seg med pasientjournalsystema. - Meir effektiv rapportering.
 15. 15. Prosjekt i fylket • Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester (USHT). Kartlegge behov for kunnskap og kompetanse. Pilotprosjekt. • IT-forum velferdsteknologi - koordinerer satsinga i fylket – Saman med USHT: Kartlegging av satsingar, aktive og planlagde prosjekt/tiltak i kommunane – God respons – 24/26 kommunar har svart og viser interesse for prosjektet • Flora – søkjarkommune på fornyingsmidlar hos Fylkesmannen saman med Eid og IT-forum. Etablere eit fylkesovergripande samarbeid om planlegging og iverksetting i S & Fj • Eid – leverandørutviklingsprosjekt. Skal bygge nytt omsorgssenter. Demoleiligheit. Dialogkonferanse i vår • Gloppen – fornyingsmidlar. Kva eksisterer av teknologiske løysingar som lett kan takast i bruk, demorom, spreie kunnskap, forankre politisk, knytte til kvardagsrehabilitering • Vidaregåande skule i Eid og Stryn – tenkjer opplæring på fagarbeidarnivå
 16. 16. Etablert eit samarbeid… • Kartlegging kommunane • Kjennskap til kvarandre • Deltek på konferansar lokalt/nasjonalt • Studietur til Ålesund + Trøndelag • Ein viss oversikt kva som skjer - nasjonale føringar og anbefalingar, prosjekt.. • Arrangere seminar for kommunane ………..
 17. 17. Vidare arbeid – forslag til organisering Kva namn? Forslag ? Prosjektgruppe – repr. frå aktuelle aktørar Utdanning, forsking USHT – kartlegging, kompetanse Demorom/- Pilot/ leiligheit utprøving I Leverandør-utvikling Pilot/ utprøving II ALV - Møre Prosjektgruppe/arbeidsgruppe: Vestlandsforsking/IT-forum, USHT, kommunar, fylkesmann, høgskule, Nav…..
 18. 18. Ei oppsummering.. • Velferdsteknologi er så mykje • Nye digitale tryggleiksalarmar – Ikkje standarar endå – kjem til hausten (?) – KS ber oss vente til standarar er på plass • Integrasjonar med plo-fagsystem – Ikkje standardiserte grensesnitt – kjem til hausten (?) – Mange leverandørar med eigne system – som må integrerast om det skal avlevere data i journalsystema • Få er komne langt – det meste på pilotstadiet • Umoden teknologi – og «umoden» bestillarkompetanse • Demorom/-leiligheit • Komme i gang med: informasjon, forankring, kompetanse
 19. 19. Ei lita liste…Kva veit vi om? • Fredrikstad kommune – heimebuande – kraftselskap med i samarbeidet • Cathinka Gulberg – Digitale pasientrom • Lindås kommune – plassert ut i 250 husstandar – knytt opp mot satsinga til Høgskulen i Bergen. • Alv-prosjektet i Ålesund. (spelteknologi og bruk av nettbrett til kommunikasjon) • Tradisjonelle leverandørar av automasjonsløysingar til nybygg – anna tilnærming til velferdsteknolog. (Dialog-konferanse på Eid) • Lister-kommunane – har gjort ein del mot heimebuande. • Værnesregionen • Trondheim • Elektronisk nøkkelhandtering – med integrasjonar mot å kunne kvittere for utførde oppdrag. • «Intelligente» medisindoseringsboksar som varslar om at medisinen skal takast, «slepp ut» rett dose, og varslar sentralt at no er medisinen ute/tatt. • Ulike treningsopplegg – Ergometersykkel i kombinasjon m video frå distriktet – Bruk av spelteknologi • Elektroniske memoar – kalender som varslar både brukarar, pårørande og kommunen om avtalar. • Værnes regionen – «studietur» til Biltema, Clas Ohlson og Enklere liv.

Notes de l'éditeur

 • Det er foreløpig ingen internasjonal definisjon på velferdsteknologi, og i Norge forholder vi oss til denne definisjonen fra Hagenutvalget i 2011.

  Utfordringsbiletet
  Ta i bruk kjend teknologi på ny måte
  «Velferdsteknologi» - «omsorgsteknologi»?

  Omsorgsplan 2015 m/delplanar (før NOU-en)
  + andre st.meldingar / planar + utdanning for velferd

  NOU – Innovasjon i omsorg
  Velferdsteknologi – Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030
  Morgendagens omsorg


  Utfordringsbildet (NOU)/St.meld 25 ++?:
  Meir av – nye yngre brukargr
  - fleire eldre med hjelpebehov
  For lite av – helse- og sos.personell + frivillege omsorgsytarar (Pårørande)
  - manglande samhandling og medisinsk oppfølging
  -aktivitet, dekka psykososiale behov

  Velferd – omsorg: sjølv om ikkje brukaren er «inne i « omsorgstenestene/har behov for omsorgstenester
  Def:

 • Utfordringsbildet (NOU)/St.meld 25 ++?:
  Meir av – nye yngre brukargr
  - fleire eldre med hjelpebehov
  For lite av – helse- og sos.personell + frivillege omsorgsytarar (Pårørande)
  - manglande samhandling og medisinsk oppfølging
  -aktivitet, dekka psykososiale behov

  Velferd – omsorg: sjølv om ikkje brukaren er «inne i « omsorgstenestene/har behov for omsorgstenester

  Møte dette utforsringsbiletet: Velferdsteknologi ei av satsingane

 • «Velferdsteknologi handler ikkje om teknologi – men om mennesker.»
  (Frå «Morgendagens omsorg», Nils Peter Nissen)

  «Ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare cirka 20 prosent av de endringene som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering»
  (Frå «Innovasjon i omsorg», Dorthe Kusk)


  erfaringskunnskap og forskningskunnskap.
  Organisering defineres som ledelse, holdninger og koordinering, bla. strukturer for kommunikasjon, varsling, alarmhåndtering samt bygningsmessig
  infrastruktur.
  Teknologi kan defineres som teknologi ut fra hensikten med å benytte teknologi.
  Produkt defineres som den gjenstand/objekt brukeren forholder seg til, og representerer i stor grad brukergrensesnittet i velferdsteknologi.
 • Verktøy som utprøving av velferdsteknologi fra KS
 • Norsk helsenett: Sikker tilgang til internett. Sende/motta meldingar med sensitive data. Kommunikasjonsløysing tilknytta journalsystemet (Gerica, Profil,CosDoc)

  Nasjonalt velferdsteknologiprogram: 32 kommunar. Utviklings- og utprøvingsprosjekt. Tryggh.løysingar prioritert. 10 prosjekt. Ingen i Sogn og Fj.. 14.-15. oktober. 21. oktober

  Helsedirektoratet ber kommunene vente med å anskaffe trygghetsalarmer. Det vil komme konkrete anbefalinger i midten av oktober 2014.
  De fleste kommuner må skifte ut sine trygghetsalarmer på grunn av utfasingen av det analoge telefonnettet som starter i 2017. Helsedirektoratet har som del av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram satt i gang et arbeid med å beskrive framtidas trygghetsalarmer og hvilke funksjoner kommunene bør ta høyde for.
  Arbeidet som pågår kan få stor innvirkning på kommunenes anskaffelse av trygghetsalarmer, derfor bes kommunene å vente

 • Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende
  Ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging
  for personer med funksjonsnedsettelse innen eget fylke.
  Tidsbryter
  Komfyrvakt
  Støttestang
  Dusj/toalettstor
  Digital kalender
  Hørsel og synshjelpemiddel
 • Ulike utfordringar avhengig av om det er ein kommunal institusjons eller om det er i ein privat heim.
 • USHT: Førde kommune vertskommune. Klar fylkesrolle - pådrivar for kunnskap og kvalitet i pleie- og omsorgstenesta i fylket
  utvikling og gjennomføring av lokale prosjekter for innovasjonstiltak og velferdsteknologi.

  velferdsteknologiprogrammet → viderefører påbegynt arbeid ..dokumentere erfaringer og effekt av tiltak.
  «..kartlegge behov i fylket for kunnskap og kompetanse om tjenesteinnovasjon for deretter å iverksette pilotprosjekt innen relevant tema for fylket.»

  standardisere, koordinere, prøve ut

  Vestlandsforsking/IT-forum: eit satsingsområde
  Gloppen: fornyingsmidlar til å starte arbeidet med velferdsteknologi
 • Etablert eit samarbeid

×