Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
इयत्ता : ७ वी
ववषय : मराठी
दिनाांक : ५/३/२०१५
साप - आपला वमत्र!
‘साप - आपला वमत्र!’
जमिनीवर आढळणारे अजगर, धािण,
डुरक्या घोणस, िंडोळ, उडता सोनसाप,
नानेटी, हरणटोळ वगैरे साप मिनमवषाारी
असतात. तर फु रसे, घोणस, ...
िहुधा सापाचा रंग त्याच्या
अवतीभवतीच्या पररसराशी मिळता
जुळता असतो. िातीत राहणारे साप
तांिूसतपमकरी रंगाचे; तर वृक्षावर
आढळणा...
इयत्ता : ७ वी
ववषय : मराठी
दिनाांक : ५/३/२०१५
साप - आपला वमत्र!
१) साप कोठे कोठे राहतात?
‘साप - आपला वमत्र!’
जमिनीवर
झाडावर
पाण्यात
इयत्ता : ७ वी
ववषय : मराठी
दिनाांक : ५/३/२०१५
साप - आपला वमत्र!
• वास्तव्य
इयत्ता : ७ वी
ववषय : मराठी
दिनाांक : ५/३/२०१५
साप - आपला वमत्र!
• वास्तव्य
• जहाल
जमिनीवर आढळणारे अजगर,
धािण, डुरक्या घोणस, िंडोळ,
उडता सोनसाप, नानेटी, हरणटोळ
वगैरे साप मिनमवषाारी असतात. तर
फु रसे, घोणस, ...
जमिनीवर आढळणारे अजगर,
धािण, डुरक्या घोणस, िंडोळ,
उडता सोनसाप, नानेटी, हरणटोळ
वगैरे साप मिनमवषाारी असतात. तर
फु रसे, घोणस, ...
घोणस
िण्यार
उंदीर व घुशी हे सापाचे
प्रिुख अन्न आहे. साप
अडगळीच्या मिकाणी मकं वा
उंदीर, घुशी, तसेच अन्य
प्राण्यांनी के लेल्या मिळात
राह...
इयत्ता : ७ वी
ववषय : मराठी
दिनाांक : ५/३/२०१५
साप - आपला वमत्र!
• वास्तव्य
• जहाल
• प्रिुख
साप अडगळीच्या मिकाणी मकं वा
उंदीर, घुशी, तसेच अन्य प्राण्यांनी
के लेल्या मिळात राहतो; म्हणूनच
म्हणतात ‘आयत्या मिळात
नागोिा...
िहुधा सापाचा रंग त्याच्या
अवतीभवतीच्या पररसराशी
मिळता जुळता असतो. िातीत
राहणारे साप तांिूसतपमकरी
रंगाचे; तर वृक्षावर आढळणा...
िातीत राहणारे
िातीत राहणारे साप
तांिूसतपमकरी रंगाचे; तर वृक्षावर
आढळणारे साप हे महरव्या रंगाचे
असतात. अंधारात भटकणारी
िण्यार ही काळपट रं...
वृक्षावर आढळणारे साप
िातीत राहणारे साप
तांिूसतपमकरी रंगाचे; तर वृक्षावर
आढळणारे साप हे महरव्या रंगाचे
असतात. अंधारात भटकणारी
िण्यार ही काळपट रं...
िण्यार
वास्तव्य
प्रिुख
१) विषारी सापाांची नािे साांगा.
२) सापाचेप्रमुख अन्न कोणतेे?
३) सापाला ‘आयत्या विळाे
नागोिा’ असे का म्हणतेाे?
‘साप - आपला मित्र!’
साप हा एक सरपटणारा प्राणी आहे. साप
संपूणण जगभर पहायला मिळतात. ते जमिनीवर तसेच
पाण्यातही आढळतात. काही स...
ररकाम्या जागा भरा:
१) साप हा एक ………………… प्राणी आहे.
(गाणारा, सरपटणारा , उडणारा )
२) मातीत राहणारे साप ……………………. रंगाचे असत...
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Marathi N.C.E.R.T LESSON
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Marathi N.C.E.R.T LESSON

1 103 vues

Publié le

COMPUTER AIDED LESSON

Publié dans : Formation
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/su3987y } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/su3987y } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/su3987y } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/su3987y } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/su3987y } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/su3987y } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Marathi N.C.E.R.T LESSON

 1. 1. इयत्ता : ७ वी ववषय : मराठी दिनाांक : ५/३/२०१५ साप - आपला वमत्र!
 2. 2. ‘साप - आपला वमत्र!’
 3. 3. जमिनीवर आढळणारे अजगर, धािण, डुरक्या घोणस, िंडोळ, उडता सोनसाप, नानेटी, हरणटोळ वगैरे साप मिनमवषाारी असतात. तर फु रसे, घोणस, िण्यार, नाग, नागराज हे मवषाारी साप आहेत. उंदीर व घुशी हे सापाचे प्रिुख अन्न आहे. साप अडगळीच्या मिकाणी मकं वा उंदीर, घुशी, तसेच अन्य प्राण्यांनी के लेल्या मिळात राहतो; म्हणूनच म्हणतात ‘आयत्या मिळात नागोिा.’
 4. 4. िहुधा सापाचा रंग त्याच्या अवतीभवतीच्या पररसराशी मिळता जुळता असतो. िातीत राहणारे साप तांिूसतपमकरी रंगाचे; तर वृक्षावर आढळणारे साप हे महरव्या रंगाचे असतात. अंधारात भटकणारी िण्यार ही काळपट रंगाची असते.
 5. 5. इयत्ता : ७ वी ववषय : मराठी दिनाांक : ५/३/२०१५ साप - आपला वमत्र! १) साप कोठे कोठे राहतात?
 6. 6. ‘साप - आपला वमत्र!’
 7. 7. जमिनीवर झाडावर पाण्यात
 8. 8. इयत्ता : ७ वी ववषय : मराठी दिनाांक : ५/३/२०१५ साप - आपला वमत्र! • वास्तव्य
 9. 9. इयत्ता : ७ वी ववषय : मराठी दिनाांक : ५/३/२०१५ साप - आपला वमत्र! • वास्तव्य • जहाल
 10. 10. जमिनीवर आढळणारे अजगर, धािण, डुरक्या घोणस, िंडोळ, उडता सोनसाप, नानेटी, हरणटोळ वगैरे साप मिनमवषाारी असतात. तर फु रसे, घोणस, िण्यार, नाग, नागराज हे मवषाारी साप आहेत.
 11. 11. जमिनीवर आढळणारे अजगर, धािण, डुरक्या घोणस, िंडोळ, उडता सोनसाप, नानेटी, हरणटोळ वगैरे साप मिनमवषाारी असतात. तर फु रसे, घोणस, िण्यार, नाग, नागराज हे मवषाारी साप आहेत.
 12. 12. घोणस
 13. 13. िण्यार
 14. 14. उंदीर व घुशी हे सापाचे प्रिुख अन्न आहे. साप अडगळीच्या मिकाणी मकं वा उंदीर, घुशी, तसेच अन्य प्राण्यांनी के लेल्या मिळात राहतो; म्हणूनच म्हणतात ‘आयत्या मिळात नागोिा.’
 15. 15. इयत्ता : ७ वी ववषय : मराठी दिनाांक : ५/३/२०१५ साप - आपला वमत्र! • वास्तव्य • जहाल • प्रिुख
 16. 16. साप अडगळीच्या मिकाणी मकं वा उंदीर, घुशी, तसेच अन्य प्राण्यांनी के लेल्या मिळात राहतो; म्हणूनच म्हणतात ‘आयत्या मिळात नागोिा.’ िहुधा सापाचा रंग त्याच्या अवतीभवतीच्या पररसराशी मिळता जुळता असतो.
 17. 17. िहुधा सापाचा रंग त्याच्या अवतीभवतीच्या पररसराशी मिळता जुळता असतो. िातीत राहणारे साप तांिूसतपमकरी रंगाचे; तर वृक्षावर आढळणारे साप हे महरव्या रंगाचे असतात.
 18. 18. िातीत राहणारे
 19. 19. िातीत राहणारे साप तांिूसतपमकरी रंगाचे; तर वृक्षावर आढळणारे साप हे महरव्या रंगाचे असतात. अंधारात भटकणारी िण्यार ही काळपट रंगाची असते.
 20. 20. वृक्षावर आढळणारे साप
 21. 21. िातीत राहणारे साप तांिूसतपमकरी रंगाचे; तर वृक्षावर आढळणारे साप हे महरव्या रंगाचे असतात. अंधारात भटकणारी िण्यार ही काळपट रंगाची असते.
 22. 22. िण्यार
 23. 23. वास्तव्य प्रिुख
 24. 24. १) विषारी सापाांची नािे साांगा. २) सापाचेप्रमुख अन्न कोणतेे? ३) सापाला ‘आयत्या विळाे नागोिा’ असे का म्हणतेाे?
 25. 25. ‘साप - आपला मित्र!’ साप हा एक सरपटणारा प्राणी आहे. साप संपूणण जगभर पहायला मिळतात. ते जमिनीवर तसेच पाण्यातही आढळतात. काही साप झाडावरदेखील वास्तव्य करतात. पाण्यात राहणाऱयांपैकी गोड्या पाण्यातील सवण साप मिनमवषारी असतात. िात्र सिुद्राच्या पाण्यातील िहुतेक साप हे जहाल मवषारी असतात. जमिनीवर आढळणारे अजगर, धािण, डुरक्या घोणस, िंडोळ, उडता सोनसाप, नानेटी, हरणटोळ वगैरे साप मिनमवषारी असतात.
 26. 26. ररकाम्या जागा भरा: १) साप हा एक ………………… प्राणी आहे. (गाणारा, सरपटणारा , उडणारा ) २) मातीत राहणारे साप ……………………. रंगाचे असतात. (हहरव्या, काळपट, तांबूसतपककरी ) ३) अंधारात भटकणारी ………………… ही काळपट रंगाची असते. मण्यार, नागीण, नानेटी )(

×