Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Parakri vyakaranam telugu

6 942 vues

Publié le

తెలుగు వ్యాకరణం ఉపధ్యాయుల , విద్యార్థుల ఉపయోగార్థం తీయారుచేయబడినవి. ముఖ్యముగా 8,9,10 తరగతులకు చార్టులు గాను, ప్లేక్సిలు గాను రూపొందించు కొనవచ్చును.

 • You have to choose carefully. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sc5jbkn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sc5jbkn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/sc5jbkn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sc5jbkn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sc5jbkn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/sc5jbkn } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Parakri vyakaranam telugu

 1. 1. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 1 ¶plµï v°µg¸v¶mÀ hÇwÊp ¥¹«¸åòné VµAlûµ¶ªÀù ¥¹¶ªåòA CAd¹±µÀ. ¶plµï q¸lµ¶¢ÀÀ ¶mAlµw C°µ±¸v¶mÀ v¶TÀ, SµÀ±µÀ¶¢ÁvhÐ £sûµZAW Sµg¸v Dlû¸±µAS¸ VµAlûÐ v°µg¶¢ÀÀv¶mÀ £¶¢±¼AVµÀd Y±µÀSµÀ¶mÀ. JOµ ¶¢Ãhµñ O¸v¶¢ÀÀ ¶pvÀOµÀ¶m£ v¶TÀ¶¢ÁvÀ, l¼ö¶¢Ãhµñ O¸v¶¢ÀÀ GVµÜ±¼A¶psfÉ C°µ±¸vÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ. SµÀ±µÀ ¶ªAUß “ U ” (SµÀ±µÀå) v°µg¶¢ÀÀvÀ: 1. l¿±¸Ù°µ±µ¶¢ÀÀvné±ÀµÀÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ Gl¸:- D,Vµ,Oµ,N,K È¢ÀÀ||¶m£ 2. nAfµÀ¶ªÀ¶méhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ Gl¸:-CA,OµA,±µA, VµA È¢ÀÀ||¶m£ 3. £¶ª±µØ¶¢ÀÀhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ Gl¸: CB, lµÀB, ¶pB È¢ÀÀ||¶m£. 4. qÏvÀô¶¬vÀôhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ. Gl¸: n´m,¶¢À´m,v´m È¢ÀÀ||¶m£. 5. ¶ªA±ÀµÀÀO¸å°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ l¼h¸ö°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ. Gl¸: O¸¶¢ï, ¦vê, Chµå, C¶¢Àî È¢ÀÀ||¶m£. v¶TÀ ¶ªAUß “ I ” (SµÀ±µÀå) v°µg¶¢ÀÀvÀ: 1. ¶¬ñ«¸ö°µ±µ¶¢ÀÀvné±ÀµÀÀ v¶TÀ¶¢ÁvÀ 2. ¶¢dñ¶ªÀfºhÐ OµÃfº¶m ¶¢±µä¶¢ÀÀvÀ v¶TÀ¶¢ÁvÀ. Gl¸: OµÅ»¨, ¶¢ÀÅg¸zn, hµÅg¶¢ÀÀ È¢ÀÀ||¶m£ 3. ±ÇAfµÀ Ê¢±µÀ Ê¢±µÀ ¶plµ¶¢ÀÀËvǶm¶pÁýêfµÀ ±µO¸±µ¶¢ÀÀ (±µ ¶¢hµÀå “ ñ” ) Hl¼ ¶pvÀOµlµÀ O¸¶¢Á¶m v¶TÀ¶¢n SµÀ±¼åA¶pÁfµÀ Gl¸: o¶¢Á Oµñ¶¢À¶¢ÀÀS¸ C¶mÀ¶m¶pÁýêfµÀ Hl¼ ¶pvOµlµÀ. O¸¶¢Á¶m v¶TÀ¶¢Á CSµÀ¶mÀ. ¶ªOµñ¶¢À¶¢ÀÀS¸ C¶mÀ¶m¶pÁýêfµÀ “¶ª” C¶mÀ C°µ±µ¶¢ÀÀ SµÀ±µÀ¶¢SµÀ¶mÀ. Sµg¶¢ÀÀvÀ:- SµÀ±µÀ v¶TÀ¶¢ÁvhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÀ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ. 1. JO¸°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ :- LOÉ C°µ±µ¶¢ÀÀ Sµg¶¢ÀÀS¸ SµÀ±¼åA¶psfº ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. I U C v¹ 2. lµï°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ:- C¶mS¸ ±ÇAfµÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvhÐ J±µêfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ. E£4. SµSµ¶¢ÀÀ vÉl¸ S¸ Sµg¶¢ÀÀ U U Gl¸:- ±¸¶¢Ã vSµ¶¢ÀÀ vÉl¸ ¶¢ Sµg¶¢ÀÀ I U Gl¸:- ±µ¶¢Ã Sµv¶¢ÀÀ vÉl¸ ¶¬ Sµg¶¢ÀÀ U I Gl¸:- ±¸¶¢À vv¶¢ÀÀ vÉl¸ v¹ Sµg¶¢ÀÀ I I Gl¸:- ±µ¶¢À 3. hµñ°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ:- C¶mS¸ ¶¢ÀÃfµÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvhÐ J±µêfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ. E£8. U U U ¶¢À Sµg¶¢ÀÀ I U U ±ÀµÀ Sµg¶¢ÀÀ U I U ±µ Sµg¶¢ÀÀ I I U ¶ª Sµg¶¢ÀÀ U U I hµ Sµg¶¢ÀÀ I U I Y Sµg¶¢ÀÀ U I I sûµ Sµg¶¢ÀÀ I I I ¶m Sµg¶¢ÀÀ
 2. 2. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 2 4. VµhµÀ±µ°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ:- C¶mS¸ m¸vÀSµÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvhÐ J±µêfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ. E£ 16. U U U U ¶¢ÀSµ Sµg¶¢ÀÀ U U U I ¶¢Àv Sµg¶¢ÀÀ I U U U ±ÀµÀSµ Sµg¶¢ÀÀ I U U I ±ÀµÀv Sµg¶¢ÀÀ U I U U ±µSµ Sµg¶¢ÀÀ U I U I ±µv Sµg¶¢ÀÀ I I U U ¶ªSµ Sµg¶¢ÀÀ I I U I ¶ªv Sµg¶¢ÀÀ U U I U hµSµ Sµg¶¢ÀÀ U U I I hµv Sµg¶¢ÀÀ I U I U YSµ Sµg¶¢ÀÀ I U I I Yv Sµg¶¢ÀÀ U I I U sûµSµ Sµg¶¢ÀÀ U I I I sûµv Sµg¶¢ÀÀ I I I U ¶mSµ Sµg¶¢ÀÀ I I I I ¶mv Sµg¶¢ÀÀ EAlµñ Sµg¶¢ÀÀvÀ D±µÀ: ¶mv Sµg¶¢ÀÀ - I I I I ¶mSµ Sµg¶¢ÀÀ - I I I U ¶ªv Sµg¶¢ÀÀ - I I U I sûµ Sµg¶¢ÀÀ - U I I ±µ Sµg¶¢ÀÀ - U I U hµ Sµg¶¢ÀÀ - U U I ¶ªÃ±µï Sµg¶¢ÀÀvÀ ±ÇAfµÀ: ¶m Sµg¶¢ÀÀ - I I I ¶¬ Sµg¶¢ÀÀ - U I ±ÀµÀi«¸æ¶m¶¢ÀÀ: ¶plµï q¸lµAvÑn È¢ÀÀlµdº C°µ±¸né ¶¢z, £¥¹ñAi, £±¸¶¢ÀA, £±µi, ±ÀµÀi Cn CAd¹±µÀ. ¶plµïq¸lµAvÑn È¢ÀÀlµdº C°µ±¸nOº ¶ªAsAlû¼AW¶m C°µ±µA ClÉ q¸lµAvÑ n±¿ähµ «¸æ¶mAvÑ GAdÉ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ CAd¹±µÀ.´m ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ Sµv C°µ±¸vÀ: 1. C,D,K,N,±ÀµÀ,¶¬ 2. E,F,sÀÀ,sÀÀ¹,I,J 3. G,H,L,M 4. Oµ,P,Sµ,¶T 5. Vµ,Vûµ,Y,¶±b,¶¥,¶¨,¶ª 6. d,eµ,fµ,fûµ 7. hµ,kµ,lµ,lûµ, 8. ¶p,¶pû,s,sûµ 9. ¶pÁ,¶pûÁ,sÀ,sûµÀ,¶¢ÀÀ, rÏ,rÒ,sÎ,sûÑ,È¢ÀÀ,Ȣà 10. ±µ-¯,-v-yµ,-v-fµ, ¶m-g E£ S¸Oµ OÍné ¶phÉïOµ ±ÀµÀhµÀvÀ OµÃf¸ Oµv¶¢Á.q¸ñ¶ª ±ÀµÀi C¶mÀ¶ml¼ ¶¢ÀÀPﶢÀÀS¸ S¿hµ ¶plµï¶¢ÀÀvAlµÀ ¶¢VµÀÛ¶mÀ. Sµñ»¬A¶pÁfµÀ. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ: ¶plµï¶¢ÀÀvÑn ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ¶mé ±ÇAfµ¶¢ C°µ±µ¶¢ÀÀ q¸ñ«¸°µ±µ¶¢ÀÀ. ¶plµï¶¢ÀÀvÑn Cné q¸l¸vvÑ ±ÇAfµ¶¢ C°µ±µ¶¢ÀÀ LOÉ ¶¬vÀô¶mOµÀ ¶ªAsAlû¼AW¶m C°µ±µ¶¢ÀÀ GAdÉ l¸nn q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ CAd¹±µÀ.
 3. 3. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 3 ¶plµï¶¢ÀÀvvÑ ±µO¸vÀ:- 1. ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvÀ 2. Y¹hµÀvÀ 3. G¶pY¹hµÀvÀ I. Ghµêv¶¢Ãv : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 20 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ sûµ,±µ,¶m,sûµ,sûµ,±µ,¶¢ C¶mÀ Sµg¸vÀAfµÀ¶mÀ. 4. 1-10 C°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA OµvlµÀ. U I I U I U I I I U I I U I I U I U I U v¹vv v¹vv¹ vvv v¹vv v¹vv v¹vv¹ vv¹ II. VµA¶pOµ¶¢Ãv : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 21 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶m.Y,sûµ,Y,Y,Y.±µ C¶mÀSµg¸vÀ GAfµÀ¶mÀ. 4. 1-11 C°µ±¸vOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA OµvlµÀ. I I I I U I U I I I U I I U I I U I U I U ¶m¶m¶m ¶mm¸¶m m¸¶m¶m ¶mm¸¶m ¶mm¸¶m ¶mm¸¶m m¸¶mm¸ III. ¥¹±µÃçv¶¢ÀÀ : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 19 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶¢À,¶ª,Y,¶ª,hµ,hµ,Sµ C¶mÀSµg¸vÀAfµÀ¶mÀ. 4. 1-13 C°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA GAfµÀ¶mÀ. U U U I I U I U I I I U U U I U U I U m¸m¸m¸ ¶m¶mm¸ ¶mm¸¶m ¶m¶mm¸ m¸m¸¶m m¸m¸¶m m¸ IV. ¶¢ÀhÉåsûµA : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 20 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶ª,sûµ,±µ,¶m,¶¢À,±ÀµÀ,¶¢ C¶mÀSµg¸vÀ GAfµÀ¶mÀ. 4. 1-14 C°µ±¸vOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA OµvlµÀ. I I U U I I U I U I I I U U U I U U I U vvv¹ v¹vv v¹vv¹ vvv v¹v¹v¹ vv¹v¹ vv¹
 4. 4. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 4 III. OµAlµ¶¢ÀÀ : hÇvÀSµÀ Y¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. OµAlµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ. 2. È¢ÀÀlµdº q¸lµ¶¢ÀÀ¶m ¶¢ÀÃfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ, ±ÇAfµ¶¢ q¸lµ¶¢ÀÀ¶m KlµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ. 3. C£ ¶mv,SµSµ,sûµ,Y,¶ª Sµg¶¢ÀÀvvÑ JËÈ¢m¸ O¸¶¢VµÀÛ¶mÀ. 4. EAlµÀvÑ È¢ÀÀlµdº ±ÇAfµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvOµÀ¶pÁ¹±µö±µæ¶¢Àn±ÀµÀÀ , ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvOµÀ Ghµå±¸±µæ¶¢Àn±ÀµÀÀ Êp±µÀ. 5. 1-3 q¸lµ¶¢ÀÀvAlµÀ ±ÀµÀi GAfµlµÀ. 2-4 q¸lµ¶¢ÀÀvAlµÀ Jfµ¶¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀhÐ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. 6. q¸lµ¶¢ÀÀvAlµÀ sÉ»ª ¶ªAPïvÑ YSµg¶¢ÀÀ ¶pnOº ±¸lµÀ. 7. 6 ¶¢ Sµg¶¢ÀÀ YSµg¶¢ÀÀ S¸n ¶mv¶¢ÀÀ S¸n ˱ÀÇÀ GAfµ¶¢vǶmÀ. 8. È¢ÀÀlµdº q¸l¸°µ±µ¶¢ÀÀ SµÀ±µÀËÈ¢¶m SµÀ±µÀ¶¢Á , v¶TÀËÈ¢¶m v¶TÀ¶¢Á Cné q¸lµ¶¢ÀÀv È¢ÀÀlµdº C°µ±µËÈ¢À GAfµ¶¢vǶmÀ. 9. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ Cné q¸lµ¶¢ÀÀvOµÀ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. 10. £Ê¥»¨AW In£Àlµ¶¢ Sµg¶¢ÀÀ S¸ Sµg¶¢ÀÀ S¸n ¶ª Sµg¶¢ÀÀ S¸n C±ÀÀ GAfµÀ¶mn Sµñ»¬A¶p¶¢vǶmÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. OµA|| _____3________ ______5________________ ______3_______ ______5________________ OµA|| OµAlµ¶¢ÀÀ iñ¶ª±µ SµgAsÀvÀ ¶mAlµÀ¶mÀ S¸sûµY ¶ª¶mv¶¢ÀÀ ËvÇlµÀÈm Sµg¶¢ÀÀv³ | qÏAlµÀ¶mÀ m¸±¼d ¶mvY¶¢ÀÀ vÎAlµÀ hµÀl¼SµÀ±µÀ¶¢Á YSµg È¢ÀÀ¶pêlµÀ sÉ»ª´m || I. DdÈ¢vl¼ : hÇvÀSµÀ G¶pY¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. È¢ÀÀlµdº q¸lµ¶¢ÀÀ¶m ¶¢ÀÃfµÀ ¶ªÃ±µï Sµg¶¢ÀÀvÀ ±ÇAfµÀ EAlµñ Sµg¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ. 2. ±ÇAfµ¶m q¸lµ¶¢ÀÀ¶m KlµÀ ¶ªÃ±µïSµg¶¢ÀÀvÉ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. 3. CdÉô ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvn Sµñ»¬A¶pÁfµÀ. 4. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ m¸vض¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀhÐ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. 5. £Ê¥»¨AW q¸ñ¶ª±ÀµÀi OµÃf¸ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA GAfµlµÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. D||È¢|| -----------------3+2------------- ------------------5-------------- _E¶mSµg hµñ±ÀµÀAsÀ__3+2__EAlµñlµö±ÀµÀAsÀ___ __¶¬A¶ª¶pAVµOµAsÀ_____5___DdÈ¢vl¼____
 5. 5. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 5 II. hÉdS¿i: hÇvÀSµÀ G¶pY¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. È¢ÀÀlµdº q¸lµ¶¢ÀÀ¶m LOµ ¶ªÃ±µïSµgA ±ÇAfµÀ EAlµñSµg¶¢ÀÀvÀ ¶¢À±µv¹ ±ÇAfµÀ ¶ªÃ±µï Sµg¶¢ÀÀvÀ È¢ÀÀhµå¶¢ÀÀ KlµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ.CdÉô ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÀ OµÃf¸. 2. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ m¸vض¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀhÐ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. 3. q¸ñ¶ª±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ vÉlµÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. hÉ||S¿|| ------------1+2+2-------------- -----------1+2+2--------------- ____________1+2+2_______________ ¶ªÃ±µÃïmÍOµÖnËÈp ¶ªÀ±µ ±¸YÂwlµç±µÀ l¼¶mOµ±µlµö±ÀµÀ¶¢ÀÀhÉdS¿i || III. ¾ª¶ª¶¢ÀÀ: hÇvÀSµÀ G¶pY¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ D±É»ª EAlµñ Sµg¶¢ÀÀvÀ ±ÇAfµÀ ¶ªÃ±µïSµg¶¢ÀÀvÀ GAfµ¶¢vǶmÀ. 2. El¼ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÉ C±ÀÀ¶m¶mÀ £sûµZAW VµÃ¶pÁdvÑ In£Àl¼ sû¹Sµ¶¢ÀÀvÀS¸ CSµÀ»pAVµÀ¶mÀ. 3. È¢ÀÀlµdº Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ hµÅj±ÀµÀ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ CdÉô LOÉ q¸lµ¶¢ÀÀ¶m Klµ¶¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ Jfµ¶¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. C¶mS¸ LOµ q¸lµ¶¢ÀÀ¶m ±ÇAfµÀ ±ÀµÀhµÀvÀAfµÀ¶mÀ. 4. F £lûµ¶¢ÀÀS¸ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÀ ¶¢ÀÀS¼»ª¶m »p¶¢Àîd DdÈ¢vl¼n S¸n hÉdS¿in S¸n VǶp궢vǶmÀ. 5. F ¶plµï¶¢ÀÀ¶m OµÃf¸ q¸ñ¶ª±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. q¸ñ¶ªo¶¢À¶¢ÀÀ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. 6. In£Àl¼ q¸lµ¶¢ÀÀvÀS¸Sµv F È¢ÀÀhµå¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¾ª¶ª¶¢Àn Êp±µÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. ¾ª|| ----2EA----+---2EA----- ----2EA---+---2¶ªÃ---- ----2EA----+---2EA----- ----2EA---+---2¶ªÃ---- ----2EA----+---2EA----- -----2EA---+---2¶ªÃ---- ----2EA----+---2EA----- -----2EA---+---2¶ªÃ---- S¿|| -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
 6. 6. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v DvAO¸±µ¶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 6 GqÒl¸Ùhµ¶¢ÀÀ:- ¶¥±¿±µ CAlµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ CvAOµ±µg¶¢ÀÀvÀ G¶médÉô ¶plµï¶¢ÀÀv «ÏsSµÀ¶mOµÀ ,«ÏSµ¶ªÀ¶mOµÀ O¸¶¢ï¶¢ÀÀvÀ DvAO¸±µ ¶Tdºhµ¶¢ÀÀS¸ ¢¸ñ±ÀµÀsfº¶m£.¶ªA¶ªÅhµ¶¢ÀÀ¶m “DvA” C¶mÀ lû¸hµÀ¶¢Á¶mOµÀ EAhµOµAdÉ IOµÀÖ¶¢ CAlµ¶¢ÀÀS¸ VµÃ¶pÁdOµÀ ¤vÀ vÉnl¼ Cn C±µæA. CAl¸né ÈpAVÉ ¶pñOºñ±ÀµÀ DvAO¸±µËÈ¢À¶m¶pÁýêfµÀ sû¹©¸ ±ÀÇö¨OµÀ OµÃf¸ E£ DvAOµ±¼A¶psfº¶m£. C£ ¶¥s¹ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ: - ¶¥s涢ÀÀ ¶pñlû¸¶mAS¸ Sµv CvAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ ¶¥s¹ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ. E£ ¶pñlû¸¶m¶¢ÀÀS¸ ¶¢ÀÃfµÀ £lûµ¶¢ÀÀvÀ. 1. C¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ :- LOµ C°µ±µ¶¢ÀÀ S¸n vÉOµ C°µ±µ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÀ¶¢ÀÀ S¸n , ¶plµ¶¢ÀÀS¸n ¶¢À±µv ¶¢À±µv ¶¢WÛ¶m C¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ. E£ m¸vÀSµÀ £lûµ¶¢ÀÀvÀ 1. ¶¢Åhµåþï¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ 2. VûÉO¸¶mÀ q¸ñ¶ª¶¢ÀÀ 3.v¹d¹¶mÀq¸ñ¶ª 4. CAh¸ï¶mÀ q¸ñ¶ª 1. ¶¢Åhµåþï¶mÀq¸ñ¶ª:- LOµdºS¸n CAhµOµAdÉ IOµÀÖ¶¢S¸n ¶¬vÀôvÀ D¶¢ÅhµËÈ¢ÀhÉ (¶pÁ¶m±¸¶¢ÅhµËÈ¢ÀhÉ) C¶mS¸ ¶¢À±µv ¶¢À±µv ¶¢WÛ¶mËdÇþô l¸nn ¶¢Åh¸åþï¶mÀ q¸ñ«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ CAd¹±µÀ. Gl¸: 1. C Yǯºó ¶¢À¯ºó hͯó vÑ t¯ó tSµÀ¶ªÀOµÀAl¼. 2. n¶mé ¶¢Ã C¶méOͶmé Èp¶mÀé ¶¢Ãm¸¶mé OͶméÈp¶mÀé Oµm¸é £À¶mé. 2.VûÉO¸¶mÀ q¸ñ¶ª :-C±µæsÉlûµ¶¢ÀÀ OµwS¼¶m ¶pl¸vÀ ¶¢ï¶¢lû¸¶m¶¢ÀÀ vÉOµÀAf¸ ¶pñ±ÀÇÃS¼A¶psfºhÉCl¼ VûÉO¸¶mÀq¸ñ«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀCSµÀ¶mÀ. Gl¸: 1.OµAlµ±µê lµ±µê ¶ªA¶¬±µÀfµÀ ¶¬±µÀfµÀ. 2.O¸±ÀµÀ nO¸±ÀµÀ S¸±ÀµÀ¶¢ÀÀv O¸AhµvÀ 3.v¹d¹¶mÀq¸ñ¶ª:- C±µæ sÉlûµ¶¢ÀÀ vÉOµ h¸hµê±µïsÉlûµ¶¢ÀÀ OµvÀSµÀ¶mdÀô È¢AdÈ¢AdÊm ¶pñ±ÀÇÃS¼A¶p sfµÀ ¶plµ¶¢ÀÀv¶mÀ v¹d¹¶mÀ q¸ñ¶ª¶¢ÀAlµÀ±µÀ. Gl¸: 1.§ñm¸kµÀ ¶¢±¼äAVµÀ Z¶¬ö Z¶¬ö 4.CAh¸ï¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ:- LOµ ¶plµ¶¢ÀÀW¶¢±µS¸n q¸lµ¶¢ÀÀv W¶¢±µ S¸n ¢¸Oµï¶¢ÀÀv W¶¢±µ S¸n q¸ñ¶ª q¸dºAW¶mËdÇþôhÉ Cl¼ CAh¸ï¶mÀq¸ñ«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ. Gl¸: ¶®±µi ¶pyÇõA - hµvÀ¶pÁ SÍyÇõA - SµÀ±µñ¶pÁ OµyÇõA 2. ±ÀµÀ¶¢ÀO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- LOÉ C°µ±¸v ¶ª¶¢Àö¬¶¢ÀÀ C±µæsÉlûµA hÐ ¶pñ±ÀÇÃS¼A¶p sfºhÉ Cl¼ ±ÀµÀ¶¢ÀO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ Gl¸: 1.¶¢À¶m¶ªÀ Oµ£ ¶¢À¶m¶ªÀOµ£ ChÉñ±ÀµÀ 2.OµA|| ±¸¶¢Ã n¶mÀ¶pÁ¹ZA¶pSµ ±¸¶¢Ã! sûµl¸ñl¼ñvÑÊm ±µAZv lµSµÀm¸ ±¸ - ¶¢Ã OбÇÖvÀ l¿±µêS¸ ±¸¶¢Ã o m¸¶¢ÀÈ¢ÀAhµ ±µ¶¢ÀﶢÀÀlµAf½ñ || 1.C¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ 2.±ÀµÀ¶¢ÀOµ¶¢ÀÀ 3.¶¢ÀÀOµå¶plµSµñ¶ªå¶¢ÀÀ 1. ¶¥s¹ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ 2. C±¸ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ
 7. 7. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v DvAO¸±µ¶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 7 3. ¶¢ÀÀOµå¶plµ Sµñ«¸åvAO¸±µ¶¢ÀÀ :- £fºW Èpdàsf½¶m ¶plµ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢À±µv Sµñ»¬AW ¶pñ±ÀÇÃS¼AW¶m Cl¼ ¶¢ÀÀOµå¶plµ Sµñ«¸åvAO¸±µ¶¢ÀÀ Gl¸: SÐl¸±¼ SµdÀàAl¼ SµdÀà ¤Àlµ VÇdÀàAl¼ VÇdÀà OͶ¢Àî¶m »pdÀàAl¼ »pdà ¶¢À¶m¶ªÀvÑ J¶¢ÀÀAl¼. 1. G¶p¶¢ÃvAO¸±µ¶¢ÀÀ:- G¶p¶¢Ã¶m G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢Àm欱µ¶¢ÀSµÀ «¸lµÅ¶¥ï¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢±¼äAW VÇ»pê¶m G¶p¶¢ÃvAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. EAlµÀ m¸vÀSµÀ CASµ¶¢ÀÀvÀ GAfµÀ¶mÀ. 1.G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ2.G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ.3.G¶p¶¢Ã¢¸VµOµ¶¢ÀÀ4.¶ª¶¢Ã¶mlûµ±µî¶¢ÀÀ Gl¸: ±¸Y ±ÀµÀÀlµè¶¢ÀÀ ¶mAlµÀ »ªA¶¬¶¢ÀÀ ¶¢vÉ qÒ±¸fǶmÀ. £¶¢±µg: G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ --- ±¸Y G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ---- »ªA¶¬¶¢ÀÀ G¶p¶¢À¢¸VµOµ¶¢ÀÀ ---- qÏwOµ¶mÀ hÇwÊp ¶plµ¶¢ÀÀ (¶¢vÉ ,MvÉ, Cv¹, ±¿i,sûµAS¼) ¶ª¶¢Ã¶m lûµ±µî¶¢ÀÀ : ------- qÒ±¸fµÀd 2. ±µÃ¶pO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ ¶mAlµÀ G¶p¶¢Ã¶m lûµ±¸îné D±Ð»pAW VǶpÁýêd¶mÀ ±µÃ¶pO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. Gl¸: ¤±µÀfµSµÀ ±¸Y»ªA¶¬À¶mOµÀ ±ÀµÀÀlµè¶¢ÀÀ¶m IlµÀ±µÀvÉlµÀ. »ªA¶¬¶¢ÀÀ ±ÀÇÀÀOµÖ ¶p±¸Oµñ¶¢À sû¹¶¢¶m ±¸YÂËÈp D±Ð»pAVµsfº¶ml¼. 3. GhÉêò°¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- H¶¬ GhÉêò°µ C¶msfµÀ¶mÀ.G¶p¶¢Ã¶m lûµ±µî ¶ªAsAlûµ ¶¢ÀÀVÉ G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ¶mÀ G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀS¸ H»¬AW VǶpÁýêd¶mÀ GhÉñþê°¸ vAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. Gl¸: D J¶mÀSµÀ ¶mfµSÍAfµ±ÀµÃ C¶mÀ¶mdÀô G¶mél¼. £¶¢±µg: G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ: OÍAfµ , G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ : J¶mÀSµÀ J¶mÀSµÀ ¶mfºVÉ OÍAfµv¹ GAlµn H»¬AVµfµA Y±¼S¼Al¼. 4. C±¸æAhµ±µm¸ï«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- «¸¶¢Ãm¸ïné £Ê¥¶¨A VÉhµ S¸n, £Ê¥©¸né «¸¶¢Ã¶mïA VÉhµS¸n ¶ª¶¢À±¼æAW VÇ»pê¶m C±¸æAhµ±µm¸ï«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ CSµÀ¶mÀ. Gl¸:DAYÊm±ÀµÀÀfµÀ vAOµOµÀ vA»TAVɶmÀ.¶¢À¶¬hµÀîvOµÀ VɱÀµÀvÉn ¶pnvÉlµÀ Oµl¸! £¶¢±µg: EVµÛd È¢ÀÀlµdº ¢¸Oµï¶¢ÀÀ £Ê¥¶¨¶¢ÀÀ . ±ÇAfµ¶¢l¼ «¸¶¢Ã¶mﶢÀÀ. ¶ª¶¢À±¼æA¶p sfº¶ml¼ S¸¶¢Á¶m El¼ C±¸æAhµ±µm¸ï«¸vAO¸±µËÈ¢À¶ml¼. 5. Ci¶¥±ÀÇÃOºå CvAO¸±µA:- G¶mé ¶¢¶ªÀ嶢Á¶mÀ G¶mél¸n OµAdÉ IOµÀÖ¶¢ VÉ»ª VǶpÁýêd. EdÀô Ci¶¥±ÀÀAW VǶpÁýêdVÉ F CvAO¸±µËÈ¢À¶ml¼. Gl¸: D ¶mSµ±µ ¶¢ÀAlµw ÊmvvÀ DO¸¶¥¶¢ÀÀ¶mÀ CAdÀVµÀ¶mé£. £¶¢±µg : £ÀOºÖw IhµÀåS¸ G¶m鶢n sû¹¶¢A. 6. ¶ªösû¹¢ÐOºå CvAO¸±µ¶¢ÀÀ:- Y¹iSµÀg Oºñ±ÀµÃlµÀv¶mÀ G¶mél¼ G¶médÀôS¸ VǶpÁýêd¶mÀ ¶ªösû¹¢ÐOºå CvAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. Gl¸: D¶¢¶m¶¢ÀAlµw vÉfµÀô VǶ¢ÁvÀ nOºÖAW ¶p±µÀS¼fº¶m£. £¶¢±µg: G¶mél¼ G¶médÀôS¸ VǶpêsfº¶ml¼. C±¸ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ
 8. 8. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v ¶ªAU߶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 8 Gl¸: D¶¢¶m¶¢ÀAlµw vÉfµÀô VǶ¢ÁvÀ nOºÖAW ¶p±µÀS¼fº¶m£. £¶¢±µg: G¶mél¼ G¶médÀôS¸ VǶpêsfº¶ml¼. 7. Ê¥ô©¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- m¸m¸±µæ¶¢ÀÀvnVµÀÛ ¶plµ¶¢ÀÀv¶mÀ G¶p±ÀÇÃS¼AW Ê¢±µÀÊ¢±µÀ sû¹¶¢¶¢ÀÀv¶mÀ OµwØAW¶mVÐ Cl¼ Ê¥ô©¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ. Gl¸: ±¸Y OµÀ¶¢v±ÀµÃ¶mAlµOµ±µÀfµÀ £¶¢±µg: “±¸Y” C¶mÀ ¶¥s綢ÀÀ¶mOµÀ VµAlµÀñfµÀ - ¶pñsûµÀ¶¢Á Cn ±ÇAfµÀ C±µæ¶¢ÀÀ vÀ¶mé£. CdÉô OµÀ¶¢v±ÀµÀ¶¢ÀÀ C¶mS¸ sûµÃ£À-OµvÀ¶¢ Cn ±ÇAfµ±µæ¶¢ÀÀvÀ¶mé£.EVµÛd VµAlµÀñfµÀ OµvÀ¶¢vOµÀ , ¶pñsûµÀ¶¢Á sûµÃ£ÀOº C¶mS¸ ¶pñYvOµÀ D¶mAlµ¶¢ÀÀ vÉl¸ ¶ªAhж¨¶¢ÀÀ¶mÀ OµvÀSµYɱÀµÀÀ¶mÀ. 8. lµÅ©¸àAh¸vAO¸±µA:- G¶p¶¢Ã¶m ¢¸O¸ïv±ÀÇÀÀOµÖ Ê¢±µÀ Ê¢±µÀ lûµ±¸îv¶mÀ tAs ¶pñitAs sû¹¶¢AhÐ ¶¢±¼äAW VÇÊpå lµÅ©¸àAh¸vAO¸±µA. Gl¸: ±¸Y¹ oÊ¢ O½±¼å¶¢ÀAhµÀfµ¶¢Á. VµAlµÀñfÉ O¸Ai ¶¢ÀAhµÀfµÀ. £¶¢±µg: ±¸Y VµAlµÀñfµÀn ¶¢Àlûµï tAs ¶pñitAs sû¹¶¢¶¢ÀÀ ¶¢±¼äA¶psfº¶ml¼. sû¹©¸sû¹SµA £¶¢±µg Gl¸¶¬±µg 1.m¸¶¢À¢¸VµOµ¶¢ÀÀ Êp±µÀ¶mÀ hÇw±ÀµÀYɱÀµÀÀ¶ml¼ ±µ£ 2.¶ª±µöm¸¶¢À¶¢ÀÀ m¸¶¢À¢¸VµOµ¶¢ÀÀ¶mOµÀslµÀvÀS¸¢¸fÉl¼. Ê¢À¶¢ÀÀ 3.£Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ m¸¶¢À¢¸VµOµ SµÀg¶¢ÀÀ¶mÀ hÇwÊpl¼. ¶mvôn 4.Oºñ±ÀµÀ Oµ±µå VɱÀµÀÀ ¶pnn hÇvÀ¶pÁ¶mÀ. Vµl¼£in 5.C¶¢ï±ÀµÀ¶¢ÀÀ wASµ,¶¢Vµ¶m,¶pÁ±µÀ¶¨£sûµOµÀåvVÉ ¶¢Ã±µÀê VÇAlµn ¶plµ¶¢ÀÀvÀ D¶®! ¶¢±µä£sû¹SµA ¶plµA £¶¢±µg Gl¸¶¬±µg CVµÀÛvÀ q¸ñg¶¢ÀÀvÀ,¶ªö±µ¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ.E£ 16. C-D-E-F-G-H- sÀÀ-sÀÀ¹-I-J-K-L- M-N ¶¬vÀôvÀ CVµÀÛv ¶ª¶¬±ÀµÀ¶¢ÀÀhÐ ¶pvÀOµsfµÀ ¶¢ïAY¶m¶¢ÀÀvÀ È¢ÀÀhµåA 36. ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvÀ Oµe¼¶m¶¢ÀÀS¸ GVûµÜ±¼A¶psfº¶m£. Oµ-Vµ-Vûµ-d-hµ-¶p ¶ª±µyµ¶¢ÀÀvÀ hÇwOµS¸ GVûµÜ±¼A¶psfº¶m£. Sµ-Y-fµ-lµ-s C¶mÀm¸»ªOµ¶¢ÀÀvÀ ¶¢ÀÀOµÀÖhÐ ¶pvÀOµsfµÀ¶m£. U-c-g-¶m-¶¢À »ªæ±µ¶¢ÀÀvÀ ¶p±µÀ¶¨ ,¶ª±µyµ¶¢ÀÀvÀ O¸n Ehµ±µ¶¢ÀÀËvǶm ¶¬vÀô vné±ÀµÀÀ »ªæ±µ¶¢ÀÀvÀ. P-Vûµ-eµ-kµ-lûµ-¶pû-¶T -¶±b-fûµ-sûµ-±ÀµÀ-±µ-v –yµ-¶¢-¶¥-¶¨-¶ª-¶¬ Gsûµ±ÀµÃ°µ±µ¶¢ÀÀvÀ ¶ªö±ÀµÀA ¶pvÀOµsfº vÉn£ ü A B £sûµOµÀåvÀ ¶pñhµï±ÀµÀ¶¢ÀÀvÀ fµÀ,¶¢ÀÀ,¶¢Á,vÀ ¶pñkµ¶¢Ã £sûµOºå n´m,¶mÀ´m,v´m,OµÃ±¼Û,SµÀ¯ºAW l¼öj±ÀµÃ £sûµOºå VÉhµ´m,VÉ´m,hÐfµ´m,hдm hµÅj±ÀµÃ £sûµOºå OͯOµÀ´m,ËOÇ VµhµÀ±¿æ £sûµOºå ¶¢v¶m´m,OµAdÇ´m,¶pdºà ¶pAVµ¤À £sûµOºå Oº´m,OµÀ´m,±ÀÇÀÀOµÖ,vÑ´m,vѶpv ¶¨¾¨á £sûµOºå CAlµÀ´m,¶m´m ¶ª¶på¤À £sûµOºå M, M±ÀÀ,M±¼, M»ª ¶ªAsÑlûµ¶m ¶pñkµ¶¢Ã £sûµOºå sû¹©¸ sû¹Sµ¶¢ÀÀvÀ £sûµOºå ¶pñhµï±ÀµÃvÀ
 9. 9. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v ¶plµ-¶ª¶¢Ã¶ª ¶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 9 hµhµù¶¢ÀA ¶pñOµÅi ¶ªA¶ªÖýÅhµ ,- q¸ñOµÅhµ ¶¥s趢ÀÀvhÐ ¶ª¶¢Ã¶mËÈ¢À¶ml¼. ±¸¶¢ÀB - ±¸¶¢ÀÀfµÀ CS¿Ø - CS¼Ø hµlµí¶¢A £OµÅi ¶ªA¶ªÖýÅhµ ,- q¸ñOµÅhµ sû¹¶¨v ¶mÀAfº ¶pÁdºà¶ml¼. CUß - C¶m CVÇÛ±µ¶¢ÀÀ - CVÇÛ±µ¶¢Á lɶ¥ïA hÇvÀSµÀ¶m ¢¸fµÀOµ ¶pl¸vÀ H±µÀ – Êp±µÀ- OÐd S¸ñ¶¢ÀïA ¢¸ïOµ±µg £±µÀlµèËÈ¢À¶m sû¹¶¨ ¶¢«¸åfµÀ – hÇ«¸åfµÀ lµÀñhµ ¶pñOµÅiOµA lµÀñhµA (¶mO¸±µA ) W¶¢±µSµv ¶plµA ±¸¶¢ÀÀn´m – VÉ»ªin Oµyµ lµÀñhµA W¶¢±µ vÉn ¶plµA ±¸¶¢ÀÀfµÀ, Sж¢Á ¶ª¶¢Ã¶ªA Êp±µÀ £¶¢±µg ¶ª¶¢Ã¶ª¶plµA £Sµñ¶¬ ¢¸OµïA hµhµÀê±µÀ¶¨¶¢ÀÀvÀ(8) Ghµå±µ¶plµ¶pñlû¸¶mA ±¸YsûµdÀfµÀ I¶¢±¼ ±ÀÇÀÀOµÖ sûµdÀfµÀ? ¶pñkµ¶¢Ã hµhµÀê±µÀ¶¨ ¶pñkµ¶¢Ã£sûµOºåvÑ - ¶¢ÀÀ C±µæ±¸iñ ±¸iñ C±µæ sû¹Sµ¶¢ÀÀ l¼öj±ÀµÃ || l¼ö. £.vÑ- ¶mÀ ¶¢VµÀÛ¶mÀ Èmvh¸vÀê Èmv¶mÀ h¸wÛ¶m ¢¸fµÀ. hµÅj±ÀµÃ || hµÅ.£ vÑ- VÉhµ ±¸Y¶pÁ¹ZhµÀfµÀ ±¸Y VÉhµ ¶pÁ¹ZhµÀfµÀ VµhµÀ±¿æ || Vµ.£. vÑ – OͱµOµÀ lûµm¸¶¥ lûµ¶m¶¢ÀÀ OͱµOµÀ D¶¥ ¶pAVµ¤À || ¶pA.£ vÑ ¶¢v¶m lÍASµsûµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ lÍASµ ¶¢v¶m sûµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ ¶¨¾¨á || ¶¨.£. vÑ ±ÀÇÀÀOµÖ ±¸¶¢À ¶pié ±¸¶¢ÀÀn ±ÀÇÀÀOµÖ ¶pié ¶ª¶på¤À || ¶ª.£. vÑ CAlµÀ ¶¢Ãd Êm±µê±¼ ¶¢Ãd ±ÀµÀAlµÀ Êm±µê±¼ ¶mc hµhµÀê±µÀ¶¨ O¸nl¼,vÉnl¼,-¶¢VµÀÛ¶mÀ. C¶ªhµï¶¢ÀÀ ¶ªhµï¶¢ÀÀ O¸nl¼ ¶ª¶¢Ã¶ªA Êp±µÀ £¶¢±µg ¶ª¶¢Ã¶ª¶plµA £Sµñ¶¬ ¢¸OµïA Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA £Ê¥¶¨g £Ê¥¶¨ï¶¢ÀÀv hÐfº ¶ª¶¢Ãm¸lû¼Oµ±µg¶¢ÀÀ E£ È¢ÀÀhµåA 7 £Ê¥¶¨g ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA £Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ È¢ÀÀlµdº ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. ¶¢Ålµè OµqÒhµ¶¢ÀÀ ¶¢Ålµè ËÈ¢À¶m OµqÒhµ¶¢ÀÀ £Ê¥¶¨g Ghµå±µ ¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA £Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ ±ÇAfµ¶¢ ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. OµqÒhµ ¶¢Ålµè¶¢ÀÀ OµqÒhµ¶¢ÀÀ ¶¢ÅlµèËÈ¢À¶ml¼ £Ê¥¶¨g Gsûµ±ÀµÀ ¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA ±ÇAfµÀ ¶plµ¶¢ÀÀvÀ £Ê¥ ¶¨g¶¢ÀÀËvÇ GAfµÀ¶mÀ. §hж¨ä¶¢ÀÀvÀ IhµÀå¶pvô¶¢ÀÀvÀ §hµ¶¢ÀÀ,-G¶¨ä¶¢ÀÀ IhµÀå, - ¶pvô¶¢ÀÀ G¶p¶¢Ã¶m ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ È¢ÀÀlµdº ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. Ê¢À¶T ¥¹ï¶¢ÀÀfµÀ Ê¢À¶T¶¢ÀÀ ¶¢vÉ ¥¹ï¶¢ÀÀfµÀ G¶p¶¢Ã¶m Ghµå±µ ¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ ±ÇAfµ¶¢ ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. q¸lµ ¶plµî¶¢ÀÀvÀ ¶plµî¶¢ÀÀv ¶¢Adº q¸lµ¶¢ÀÀvÀ C¶¢lû¸±µg ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA El¼ ±µÃ¶pOµ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ ¶¢¶ªÀålûµ±µî D±Ð¶pg¶¢ÀÀ OÍq¸S¼é OͶp¶¢ÀÀ CÈmfº CS¼é ¶ªAsû¹¶¢¶m ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA ¶ªAU¹ß¢¸VµOµ¶¢ÀÀ¶pÁ¹±µö ¶plµËÈ¢À ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ l¸ö±µO¸¶mSµ±µ¶¢ÀÀ l¸ö±µOµ C¶mÀÊp±µÀ Sµv ¶mSµ±µ¶¢ÀÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA Êp±µÀ £¶¢±µg ¶ª¶¢Ã¶ª¶plµA £Sµñ¶¬ ¢¸OµïA C¶¢ï±ÀÃsû¹¶¢ ¶ª|| ¶pÁ¹±µö¶plµ¶pñlû¸¶mA ±ÀµÀk¸£lû¼ £lû¼ IdÑô CdÀô l¼öSµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ ¶ªAP¹ï ¶pÁ¹±µö¶¢ÀÀ ¶m¶¢±¸hµÀñvÀ hÍ£Àîl¼ ±¸hµÀñvÀ lµöAlµö ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ Gsûµ±ÀµÀ¶plµ¶pñlû¸¶m¶¢ÀÀ hµwôlµAfµÀñvÀ hµwô hµAfºñ s¶¬À¤ñ»¬¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ C¶mï ¶plµ¶pñlû¸¶m¶¢ÀÀ Oµ¶¢Àv¹°µÀfµÀ (£¶¨À䶢Á) Oµ¶¢Àv¶¢ÀÀ¶¢Adº Oµ¶mÀévÀ Oµv¢¸fµÀ ¶plµ £sûµY¶m ¶ª¶¢Ã¶ª £sû¹SµA
 10. 10. ¶ªAlûµÀv ¶pñOµ±µgA 10 ¶ªAlû¼ m¸¶¢À¶¢ÀÀ ¶ªAlû¼ O¸±µï¶¢ÀÀ £fµl¿±ÀµÀÀd ¶plµ¶¢ÀÀ ¶ª¶¢±µäl¿±µÙ ¶ªAlû¼ C-E-G-sÀÀvOµÀ ¶ª¶¢±¸äVµÀÛvÀ ¶p±µËÈ¢À¶m¶pÁýêfµÀ ¢¸dº l¿±µÙ¶¢ÀÀ JO¸lɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. ±¸¶¢À+Dv±ÀµÀ¶¢ÀÀ Oµ£+EAlµÀñfµÀ sû¹¶mÀ+Glµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ »phµÅ+sÀÀg¶¢ÀÀ ±¸¶¢Ãv±ÀµÀ¶¢ÀÀ Oµ¤AlµÀñfµÀ sû¹¶mÃlµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ »phµÆg¶¢ÀÀ SµÀg ¶ªAlû¼ CO¸±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ E-G-sÀÀvÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ J-M-D±³C¶mÀ SµÀg¶¢ÀÀvÀ JO¸lɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. lɶ¢+EAlµÀñfµÀ sûµSµé+Gh¸ù¶¬¶¢ÀÀ ¶¢À¶¬+sÀÀ»¨ lÉÊ¢AlµÀñfµÀ sûµSÐéh¸ù¶¬¶¢ÀÀ ¶¢À¶¬±¼ø ¶¢Ål¼è ¶ªAlû¼ CO¸±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ J-K vÀ ¶p±µËÈ¢À¶m¶pÁýêfµÀ KO¸±µ¶¢ÀÀ M-NvÀ ¶p±µËÈ¢À¶m NO¸±µ¶¢ÀÀ ¶¢VµÀÛ¶mÀ. »¬hµ+J»¨ l¼¶¢ï+M¶¨lû¼ »¬ËhÇ»¨ l¼¢Óﶨlû¼ ±ÀµÀg¸lɶ¥ ¶ªAlû¼ E, G, sÀÀ vOµÀ C¶ª¶¢±µä CVµÀÛvÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ ¶m¶pÁýêfµÀ ±À³À,´¢,±³ vÀ Dlɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. Ci+GSµñA ¶ªÀ+DSµhµA »phµÅ+D±¼Ýhµ¶¢ÀÀ ChµÀïSµñA «¸öSµhµA »ph¸ñ±¼Ýhµ¶¢ÀÀ C¶mÀm¸¦Oµ ¶ªAlû¼ Oµ-Vµ-d-hµ-¶p-vOµÀ ¶m,¶¢ÀvÀ ¶p±µËÈ¢ÀhÉ ¢¸dº C¶mÀm¸¦Oµ¶¢ÀÀ £Oµv궢ÀÀS¸ ¶¢VµÀÛ¶mÀ. ¢¸O³+¶¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ hµ´m+¶¢À»¬¶¢À ¢¸Uî±ÀµÀA hµ¶m¶¢À £¶ª±µØ ¶ªAlû¼ 1. £¶ª±µØ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶ªO¸±µ¶¢ÀÀ ¶p±µËÈ¢ÀhÉ £¶ª±µØ ¶ªO¸±µ¶¢ÀÀS¸ ¶¢Ã±µÀ¶mÀ. 2. ¶¬ñ¶ªö CO¸±µA ¤Àl¼ £¶ª±µØ¶¢ÀÀ¶mOµÀ C ¶¢±µäA S¸n ¶¢±µØ hµÅj±ÀµÀ VµhµÀ±µæ ¶pAV¸¶¢À°¸±µ¶¢ÀÀvÀ S¸n ¶¬-±ÀµÀ-¶p-±µ-v C¶mÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ S¸n ¶p±µËÈ¢ÀhÉ £¶ª±µØOµÀ vѶpA¶¢WÛ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé ¶¬ñ¶ªö CO¸±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ MO¸±µ¶¢ÀÀ Dlɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. 3. OÍné VÐdô £¶ª±µØ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ±É¶pû¶¢ÀÀ Dlɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. hµ¶pB+«¸lûµ¶m ±µ°µB+¶¢vôsûµÀfµÀ VµhµÀB+sûµÀYÂfµÀ hµ¶p«¸ùlûµ¶mA ±µ°ÐvôsûµÀfµÀ VµhµÀ±µÀíYÂfµÀ hµ±ÀµÃ±¿ :- ¶pAhµÀv È¢AOµd ±¸lû¸OµÅ¶¨ä - SÉñf³ ¶¢´m hÇvÀSµÀ ¶pAfºd³ - YÇfºêȬV³ I´ª - l¼tìfº. ¶ªA¶ªÖýÅhµ ¶ªAlûµÀvÀ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ Zv¹ô¶p±¼¶¨h³ G¶méhµq¸eµ¥¹v
 11. 11. ¶ªAlûµÀv ¶pñOµ±µgA 11 ¶ªAlû¼ m¸¶¢À¶¢ÀÀ ¶ªAlû¼ O¸±µï¶¢ÀÀ £fµl¿±ÀµÀÀd ¶plµ¶¢ÀÀ CO¸±µ (Chµö) ¶ªAlû¼ ChµÀå¶mOµÀ ¶ªAlû¼ s¶¬Àyµ¶¢ÀÀ (nhµï¶¢ÀÀ) (£Oµv궢ÀÀ) (nʨlûµ¶¢ÀÀ) (C¶mï£lûµ¶¢ÀÀ) ±¸¶¢À+C±ÀµÀï Ê¢À¶m+CvÀôfµÀ C¶¢Àî+EVÇÛ¶mÀ LOµ+LOµ ±¸¶¢À±ÀµÀï(nhµï¶¢ÀÀ) Ê¢À¶mvÀôfµÀ Ê¢À¶m±ÀµÀvÀôfµÀ(£) C¶¢Àî±ÀÀVÇÛ¶mÀ(n) LO¸mÍOµ(C¶mï) EO¸±µ (Ehµö) ¶ªAlû¼ J¶¢ÃïlµÀv EhµÀå¶mOµÀ ¶ªAlû¼ËÈ¢OµwêOµ¶¢ÀÀ(¶¢WÛ¶ml¼) (±¸nl¼) J£À+CAdº£ J£À+CAdº£ J¶¢ÀAdº£ J£À±ÀµÀAdº£ GO¸±µ(Ghµö) ¶ªAlû¼ GhµÀå¶mOµÀ CVµÀÛ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ ¶ªAlû¼ nhµï¶¢ÀÀ ±¸¶¢ÀÀfµÀ+ChµfµÀ ±¸¶¢ÀÀfµhµfµÀ ±µÀS¸Sµ¶¢À ¶ªAlû¼ 1. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ¶mAlµÀ Êpl¸l¼ ¶¥s綢ÀÀvOµÀ DvÀ ¶¥s綢ÀÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ ±µÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ. 2. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀAlµÀ hµhµù¶¢À ¶¥s綢ÀÀ¶mOµÀDvÀ ¶¥s綢ÀÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ Chµö¶¢ÀÀ¶mOµÀ Ghµö¶¢ÀÀ¶mÀ ±µÀS¸Sµ¶¢ÀAsÀ¶mSµÀ. Êplµ+DvÀ lûµ¶m¶¢Ahµ+DvÀ Êplµ±¸vÀ lûµ¶m¶¢AhµÀ±¸vÀ dÀS¸Sµ¶¢À ¶ªAlû¼ 1. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ¶mAlµÀ GhµÀå¶mOµÀ CVµÀÛ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ dÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ. 2. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ ¶mAlµÀ Êp±¸öl¼ ¶¥s綢ÀÀvOµÀ CVµÀÛ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ dÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ Oµ¯OµÀ+C¶¢ÀÀî Êp±µÀ+G±µ¶¢ÀÀ Oµ¯OµÀd¶¢ÀÀî Êp±µÀdÀ±µ¶¢ÀÀ l¼ö±µÀOµå dO¸±µ ¶ªAlû¼ OµÀ¯À,W¯À,OµfµÀ,nfµÀ,¶¥s綢ÀÀv ¯-fµÀvOµÀ CVµÀÛ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ l¼ö±µÀOµådO¸±µ¶¢ÀSµÀ OµÀ¯À+G¶ªÀ±µÀ OµÀdÀඪÀ±µÀ DÊ¢Àñfºhµ ¶ªAlû¼ DÊ¢Àñfºhµ¶¢ÀÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ Oµf¸fµÀv hÍw CVµÀÛ¤Àl¼ ¶¢±µä¶¢ÀÀvOÇvô ClµAhµAsSµÀ l¼ö±µÀOµådO¸±µAsSµÀ Oµfµ+Oµfµ OµdàOµfµ hµ±ÀµÃ±¿ :- ¶pAhµÀv È¢AOµd ±¸lû¸OµÅ¶¨ä - SÉñf³ ¶¢´m hÇvÀSµÀ ¶pAfºd³ - YÇfºêȬV³ I´ª - l¼tìfº. hÇvÀSµÀ ¶ªAlûµÀvÀ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ Zv¹ô¶p±¼¶¨h³ G¶méhµq¸eµ¥¹v
 12. 12. ¶ªAlû¼ m¸¶¢À¶¢ÀÀ ¶ªAlû¼ O¸±µï¶¢ÀÀ £fµl¿±ÀµÀÀd ¶plµ¶¢ÀÀ Sµ¶ªfµlµ¢¸ lɶ¥ ¶ªAlû¼ 1. ¶pñkµ¶¢À¶¢ÀÀ ¤Àl¼ ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvOµÀ Sµ¶ªfµlµ¶¢vSµÀ 2. lµöAlµö ¶ª¶¢Ã¶ªAsÀ¶m ¶plµAsÀ ¤Àl¼ ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvOµÀ Sµ¶ªfµlµ¶¢vSµÀ. H¶ªÀ+qÒOµ hµwô+hµAfºñ H¶ªÀ¢ÐOµ hµwôlµAfµÀñvÀ ¶pÁAq¸ö lɶ¥ ¶ªAlû¼ Oµ±µî lû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀAlµÀ ¶¢ÀÀ¶¢±µä¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶pÁA¶pÁvSµÀ ¶ª±µ¶ª¶¢ÀÀ+¶¢Ãd ¶ª±µ¶ª¶pÁ¶¢Ãd ¶ª±µ¶ªA¶pÁ¶¢Ãd ¶ª±µy¹ lɶ¥ ¶ªAlû¼ 1. lµÅhµ ¶pñOµÅiOµA ¤Àl¼ ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvOµÀ ¶ª±µyµ¶¢ÀÀvSµÀ 2. Dlɶ¥ ¶ª±µyµ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé lµÅhµAsÀ¶mOµÀ tAlµÀ ¶ªAÊ¥ô¶¨vÀ £sû¹¶¨¶mSµÀ. ¶pÁ¹VÇ´m+OµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇ´m+SµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇ´m SµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇA SµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇü SµvÀ¶¢vÀ iñOµ ¶ªAlû¼ 1. D-F-JvOµÀ iñOµ¶¢ÀÀvÀ Cn Êp±µÀ. 2. iñOµAsÀ ¤Àl¼ C¶ªA±ÀµÀÀOµå ¶¬vÀô¶mOµÀ l¼öhµöAsÀ s¶¬ÀyµAsÀS¸¶mSµÀ 3. l¼öh¸ö°µ±µA ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ C¦ÛOµ l¿±µÙAsÀ¶mOµÀ ¶¬ñ¶ªöAsSµÀ D+Oµ¶mï D+OµÖ¶mï C+OµÖ¶mï COµÖ¶mï ¶pf¸öl¼ ¶ªAlû¼ ¶pf¸ölµÀvÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ ¶¢ÀÀ¶¢±µä¶¢ÀÀ¶mOµÀ vѶp ¶pÁ¹±µätAlµÀ¶¢ÁvÀ £sû¹¶¨¶mSµÀ sûµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ+¶pfµÀ sûµ±ÀµÀ¶pfµÀ sûµ±ÀµÀA¶pfµÀ ¶mÀS¸Sµ¶¢À ¶ªAlû¼ 1. ¶¨»¨á hµhµÀê±µÀ¶¨ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀvÑ GO¸±µ ±µÀO¸±µ¶¢ÀÀvOµÀ ¶mÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ 2. GlµAhµAËsǶm hµlûµ±¸î±µæOµ £Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶mÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ 3. ¶ª¶¢Ã¶ª GlµAhµ ¾ªåò ¶ª¶¢À¶¢ÀÀvOµÀ ¶pÁA¶pÁvOµÀ ¶p±µÀ¶¨ ¶ª±µy¹vÀ ¶p±µËÈ¢À¶m ¶mÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ. ±¸YÂ+DUß VɱÀµÀÀ+ChµfµÀ WSµÀ±µÀ+Oµ±ÀÀlµÀ¶¢Á CVµÛ¶pÁ+XOµdº ±¸YÂm¸Uß VɱÀµÀÀ¶mhµfµÀ WSµÀ±µÀSµ±ÀÀlµÀ¶¢Á CVµÛ¶pÁAaOµdº q¸ñh¸l¼ ¶ªAlû¼ q¸ñh¸lµÀv hÍwCVµÀÛ ¤Àl¼ ¶¢±µäAsÀ¶mOÇvô vѶpAsÀ s¶¬ÀyµAsÀS¸¶mSµÀ vÉhµ+È¢ÀÀSµØ vÉÈ¢ÀÀSµØ hµ±ÀµÃ±¿ :- ¶pAhµÀv È¢AOµd ±¸lû¸OµÅ¶¨ä - SÉñf³ ¶¢´m hÇvÀSµÀ ¶pAfºd³ - YÇfºêȬV³ I´ª - l¼tìfº. hÇvÀSµÀ ¶ªAlûµÀvÀ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ Zv¹ô¶p±¼¶¨h³ G¶méhµq¸eµ¥¹v ¶ªAlûµÀv - ¶pñOµ±µgA 12
 13. 13. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 13
 14. 14. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 14

×