Publicité
262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx
262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx
262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx
262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx
Publicité
262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx
262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx
262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx
Prochain SlideShare
Soalan Percubaan Geo S2 2019 - SMK Pamol, Sandakan, SabahSoalan Percubaan Geo S2 2019 - SMK Pamol, Sandakan, Sabah
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Contenu connexe

Publicité

262538586 soalan-percubaan-penggal-2-stpm-2015-docx

  1. SULIT* 1 STPM 942/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................ GEOGRAFI KERTAS 2 (Dua jam) SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN TRIANG, PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN. Jawab empat soalan. Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Bahagian B: Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5 atau soalan 6. Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A dan sama ada soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama-sama dengan kertas soalan ini. Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Untuk kegunaan pemeriksa Bahagian A 1 2 3 Bahagian B 4 5 6 Jumlah Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak dan 1 halaman kosong. 942/2 STPM 2015
  2. SULIT* 2 STPM 942/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan akuifer? [3] ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (b) Bezakan maksud akuifud dengan akuiklud dalam sistem akuifer [4] (i). ............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (ii). ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  3. SULIT* 3 STPM 942/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* (c) Jelaskan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air [4] (i). ............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (ii). ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (d) Jelaskan kepentingan air bawah tanah kepada aktiviti manusia. [4] (i). ............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (ii). ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  4. SULIT* 4 STPM 942/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. 2 (a) Sejauhmanakah faktor fizikal menyebabkan perbezaan taburan suhu secara mendatar di permukaan bumi. [13] (b) “Taburan suhu di kawasan yang berbeza banyak mempengaruhi kehidupan manusia.”. Terangkan. [12] 3 (a) Jelaskan faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di bandar-bandar besar di Malaysia. [12] (b) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko banjir di sesebuah negara. [13]
  5. SULIT* 5 STPM 942/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [40 markah] Jawab semua soalan. 4 (a) Takrifkan maksud dasar luar negara Malaysia. [3] ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (b) Jelaskan faktor yang diambil kira untuk pembentukan dasar luar negara Malaysia. [4] (i). ............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (ii). ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  6. SULIT* 6 STPM 942/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* (c) Mengapakah pembentukan dasar luar penting kepada negara Malaysia? [4] (i). ............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (ii). ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (d) Bagaimanakah konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) telah berjaya di capai di rantau Asia Tenggara? [4] (i). ............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (ii). ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  7. SULIT* 7 STPM 942/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6 5 (a) Huraikan empat faktor yang menyebabkan kawasan Lembah Klang, Pulau Pinang dan Johor Bahru menjadi tumpuan sektor perindustrian di Malaysia. [12] (b) Bincangkan masalah yang dihadapi oleh sektor industri perkilangan di Malaysia. [13] 6 (a) Jelaskan faktor yang menyebabkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ditubuhkan. [12] (b) “Penubuhan AFTA akan meningkatkan kuasa beli penduduk dan meningkatkan aliran perdagangan di negara-negara ASEAN”. Bincang [13]
Publicité