Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

บรู

บรูเนอร์

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

บรู

 1. 1. เจอร์โ รม บรูเ นอร์(Jerome Bruner) เป็น นักจิต วิท ยาแนวพุท ธิป ัญ ญา ที่เน้น ที่พ ฒ นาการเกี่ย วกับ ความ ัสามารถในการรับ รู้แ ละความเข้า ใจของผู้เ รีย น ประกอบกับการจัด โครงสร้า งของเนื้อ หาที่จะเรีย นรู้ใ ห้ส อดคล้อ งกัน และได้เ สนอทฤษฎีก ารสอน(Theory of
 2. 2. หลัก การพัฒ นาทางสติปัญ ญาของเพีย เจต์ (Piaget) มาเป็น พื้น ฐานในการพัฒ นา บรูเนอร์ไ ด้เ สนอว่า ในการจัด การศึก ษาควรคำา นึง ถึง การเชื่อ มโยง ทฤษฎีพ ัฒ นาการ กับ ทฤษฎีความรู้ก ับ ทฤษฎีก ารสอน เพราะการจัด เนื้อ หาและวิธ ีก ารสอนจะ
 3. 3. บรูเ นอร์ไ ด้เ สนอว่า การจัด การเรีย นการสอนควรมีการจัด เนื้อ หาวิช าที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ต ่อ เนื่อ งกัน ไปเรื่อ ยๆมีค วามลึก ซึ้ง ซับ ซ้อ นและกว้า งขวางออกไปตามประสบการณ์ข องผู้เ รีย นเรื่อ งเดีย วกัน อาจสามารถ
 4. 4. แนวคิด เกีย วกับ พัฒ นาการ ่ทางปัญ ญาของบรูเ นอร์ มี 3ขั้น ขั้น ที่1 ...Enactiverepresentation (แรกเกิด - 2 ขวบ) ขั้น ที่ 2.... Iconic
 5. 5. ขั้น ที่1 ...Enactive representation (แรกเกิด - 2 ขวบ) เด็กจะแสดงการพัฒนาทางสมอง หรือทางปัญญาด้วยการกระทำา และยังคงดำาเนินต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิต วิธการเรียนรู้ในขั้นนี้จะเป็นการ ีแสดงออกด้วยการกระทำา เรียกว่า Enactivemode จะเป็นวิธการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ีโดยการสัม ผัส จับ ต้อ งด้ว ยมือ ผลัก ดึง รวมถึง การใช้ป ากกับ วัต ถุส ง ของที่อ ยู่ร อบๆตัว ิ่สิง ที่ส ำา คัญ เด็ก จะต้อ งลงมือ กระทำา ด้ว ย ่ตนเอง เช่น การเลียนแบบ หรือการลงมือกระทำา
 6. 6. เกิดจากการมองเห็น และการ ใช้ประสาทสัมผัสแล้ว เด็ก สามารถถ่า ยทอดประสบการณ์ต ่า งๆเหล่า นั้น ด้ว ยการมีภ าพในใจแทน พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจจะเพิ่มตามอายุ เด็กที่โตขึ้นก็จะสามารถสร้างภาพในใจได้มากขึ้น วิธีการเรียนรู้ในขั้นนี้ เรียกว่า Iconicmode เมื่อเด็กสามารถที่จะสร้างจินตนาการ หรือมโนภาพ(Imagery)ในใจได้ เด็กจะสามารถเรียนรู้สิงต่างๆในโลกได้ด้วย Iconic mode ดังนันในการ ่ ้เรียนการสอนเด็ก สามารถที่จ ะเรีย นรู้โ ดยการใช้ภ าพแทนของการสัม ผัส จากของจริง เพื่อที่จ ะช่ว ยขยายการเรีย นรู้ท ี่เ พิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะ ความคิดรวบยอด กฎและ หลักการ ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ บรูเ นอร์ไ ด้เ สนอแนะให้
 7. 7. ขั้น ที่3.... Symbolic representation ในขั้นพัฒนาการทางความคิดที่ผ ู้เ รีย นสามารถถ่า ยทอดประสบการณ์ห รือเหตุก ารณ์ต ่า งๆโดยใช้ส ญ ลัก ษณ์ หรือ ัภาษา บรูเนอร์ถือว่าการพัฒนาในขัน นี้ ้เป็น ขัน สูง สุด ของพัฒนาการทางความรู้ ้ความเข้าใจ เช่น การคิดเชิงเหตุผล หรือการแก้ปญหา และเชื่อว่า การพัฒนาการทาง ัความรู้ความเข้าใจจะควบคูไปกับภาษา วิธี ่การเรียนรู้ในขั้นนี้เรียกว่า Symbolic modeซึ่งผู้เรียนจะใช้ในการเรียนได้เมื่อมีความ
 8. 8. ข อง ้ น พบ กา รค ร ู้โ ดย เ ยน รี ก าร ั กบก ยว ี่
 9. 9. แนวคิด ที่เ ป็น พื้น ฐาน ดัง นี้ 1. การเรีย นรู้เ ป็น กระบวนการที่ผ ู้เ รีย นมีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ับ สิ่งแวดล้อ มด้ว ยตนเอง 2. ผู้เ รีย นแต่ล ะคนจะมีประสบการณ์แ ละพื้น ฐานความรู้ที่แ ตกต่า งกัน การเรีย นรู้จ ะเกิดจากการที่ผ ู้เ รีย นสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสิ่ง ที่พ บใหม่ก ับความรู้เ ดิม แล้ว นำา มาสร้า งเป็น
 10. 10. สรุป ได้ว่า บรูเนอร์ กล่าวว่าคนทุก คนมีพ ัฒ นาการทางความรู้ค วามเข้า ใจ หรือ การรู้ค ิด โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Acting, Imagine และSymbolizing
 11. 11. ซึ่ง อยู่ใ นขั้น พัฒ นาการทางปัญ ญาคือ Enactive,Iconic และ Symbolicrepresentation ซึ่ง เป็น กระบวนการที่เ กิด ขึ้น ตลอดชีว ิตมิใ ช่เ กิด ขึ้น ช่ว งใดช่ว งหนึ่งของชีว ิต เท่า นั้น
 12. 12.      บรูเนอร์เห็นด้วยกับ Piaget ที่ว่ามนุษย์เรามีโครงสร้างทางสติปัญญา(Cognitive structure) มาตั้งแต่เกิด ในวัยเด็กจะมีโครงสร้างทางสติปัญญาที่ไม่ซับซ้อน เมือมี ่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะทำาให้โครงสร้างทางสติปัญญาขยายและซับซ้อนเพิ่มขึ้น หน้า ที่ข องครูค ือการจัด สภาพสิ่ง แวดล้อ มที่ช ่ว ยเอื้อ ต่อ การขยายโครงสร้า งทางสติป ัญ ญาของผู้เ รีย น
 13. 13. ล ้ว แ .. อ .. น .. ส .. เ . ำา .. น .. ร . า บ ก บ บ บจ ๊า ค ร

×