Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

10. Pazarlama Zirvesi

10. Pazarlama Zirvesi Ana Broşür

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

10. Pazarlama Zirvesi

 1. 1. SET RE THINK CREATE Ana Sponsorlar Ana Ulafl›m Sponsoru Sunan Düzenleyen
 2. 2. SET RE THINK CREATE Mutlaka dinleyin! DONPEPPERS Peppers & Rogers, Kurucu Orta¤ı Ölüm sebebi: Word of Mouth (Kulaktan kula¤a pazarlama) DR.STEVEBARNETT Antropolog, Minority Report Filminin Futuristi Varsay›mlar›n›z› gömün: Yeni kurallara göre oynay›n DR. JONASRIDDERSTRÅLE Kapitalizmin flifre uzman› Rekabetin sizi aflmas›na izin vermeyin! 13. s›rada DR.JOSEPHPINE Deneyim tasar›m uzman›, “Authenticity: What Consumers Really Want” kitab›n›n yazar› Art›k satan tek fley: Deneyim
 3. 3. SET RE THINK CREATE TANYERSÖNMEZER Bir sabah kalkt›k ve günefl do¤mad›. Hep do¤an günefl T›pk› elektronik aletlerde yapt›¤›m›z gibi bafllang›ç art›k yok ya da sislerin, bulutlar›n, karanl›klar›n ard›nda durumuna dönerek ilk ad›m› atmak ve ard›ndan yeni kald›. Y›llard›r al›flt›¤›m›z ifl dünyas› global krizle birlikte dönemde, pazarlama dünyas›nda daha öncekinden bir anda de¤iflti. Bir anda tekrar eski günlere dönüp farkl› bir bak›fl aç›s›na sahip olmak. dönmeyece¤imizi bilmedi¤imiz bir dönemin içine girdik. RETHINK: Sonra yeniden etrafl›ca düflünmek, h›zla Bu dönemde ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda birçok tekrar tekrar yeniden düflünmek. Kimi? Öncelikle kimsenin bir görüflü olmad›¤› gibi, görüflü olanlar›n da müflteriyi. Ard›ndan bu farkl› bak›fl aç›s› ile pazarlama do¤ru yönü gösterip göstermedi¤ini bilmiyoruz. dünyas›nda yeniden düflünmemiz gereken alanlar› müflterinin etraf›nda oluflturmak. ‹flte bu y›l Pazarlama Zirvesinin temas›n› belirlemeye RECREATE: Ve her fleyi yeniden yaratmaya haz›r olmak. böyle bir ortamda bafllad›k. Ama bafllarken flu sözü Yeni dönemde, farkl› bak›fl aç›m›z ile bu öncelikli unutmayal›m dedik: “‹nsan denize düfltü¤ü için de¤il alanlarda daha öncekinden farkl› yapacaklar›m›z ç›kamad›¤› için bo¤ulur”. Böyle bir ortamda flirketlerin konusunda kararl› olmak. ‹flte flimdi elimizde f›rça daha pazarlamaya bak›fl›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini oturduk önce yapmad›¤›m›z bir resmi yapmak için bofl bir tuvalin çal›flt›k. Gerek dan›flma kurulumuz, gerek pazarlama önünde heyecanla bekliyoruz. Benzerlere benzer de¤il dünyas›n›n üst düzey yöneticilerinden oluflan olmaya odaklanaca¤›m›z bu dönemde gelin bu resmi MKTNGZONE kat›l›mc›lar›m›z ortak bir yaklafl›m›n hep beraber yapal›m. etraf›nda birleflti. Y›llar önce bir temam›z “Oyunun Kurallar› De¤ifliyor mu?” idi. fiimdi “Oyunun Kurallar› De¤ifliyor mu?” Bu defa üç fleyi bir arada yaparak baflar›y› kovalamak yaz›l›m›n›n 2.0 versiyonunu paylaflma zaman› geldi. gerekti¤ini düflünüyoruz. Zorunlu de¤iflim gerektiren 10 -11 Aral›k 2009’da sizleri yeniden bafllatmak, yeniden bu dönemi üç ad›mda geçece¤imize inan›yoruz. düflünmek ve yeniden yaratmak için 10. Pazarlama Zirvesi’ne davet ederken biliyorum ki bu dönemi iyi RESET | RETHINK | RECREATE yönetenler f›rt›na geçtikten sonra çabalar›n›n karfl›l›¤›n› alacaklar. Bu çabalar›m›z›n karfl›l›¤›n› hep beraber almak RESET: Öncelikle zihnimizi bafltaki konuma getirip dile¤iyle... bildiklerimizi unutmak hatta ezberimizi bozmak zaman›. Tanyer Sönmezer Management Centre Türkiye Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
 4. 4. ANA OTURUM SET RE THINK CREATE Oturum Sponsoru DONPEPPERS Peppers & Rogers, Kurucu Orta¤ı Ölüm sebebi: Word of Mouth (Kulaktan kula¤a pazarlama) Bruno adl› filmini ilk seyreden grup bilinçsizce görüfllerini •Tüketiciler sosyal medyay› nas›l kullan›yor ve bunun ve yorumlar›n› online olarak paylafl›nca, gifle has›lat› flirketler için etkileri lansman› yap›ld›ktan sonra 24 saat içinde % 40 düfltü. •Sosyal medya kanallar›n› kullanarak sa¤lam müflteri Tüketicilerin %14’ü reklamlara inand›klar›n› söylerken, iliflkileri yaratmak için en iyi uygulama örnekleri %78’i ise çevrelerinden duyduklar› görüfllere ve • Web 2.0 dünyas›nda pazarlama yöntemlerinizin krizden deneyimlere inand›klar›n› belirtiyorlar. ‹çinde etkilenmemesini sa¤lamak bulundu¤umuz dönemde markalar›n ilk etkileri art›k •Sosyal medya kanallar›nda dolaflan müflteri paylafl›mlar›n› Twitter, Facebook ve Google taraf›ndan yay›l›yor. Sosyal anlaml› hale getirmek için “duygu analizi”nin önemi medya devrimi ifl modelleri için internetten daha fazla •Müflterileri ve çal›flanlar› müflteri odakl› bir organizasyon tehdit yarat›yor. Bunun sonucunda flirketler kurumsal yaratmak ve marka hayranlar› oluflturmak için önemli pazarlama stratejilerini ve misyonlar›n› tekrar gözden taktikler geçiriyor. Art›k e-mail adresleri yerine Facebook veya MySpace’i tercih ediyorlar. Don Peppers oturumunda flirketinizin nas›l daha etkili pazarlama programlar› yaratabilece¤i ve daha üstün müflteri deneyimi ile kuvvetli müflteri ba¤l›l›¤› yaratabilece¤ini en iyi uygulama örnekleri ile anlat›yor. Don Peppers kimdir? Müflteri odakl› iliflki yönetimi stratejileri üzerine uzun süredir önde koydu. Global ithalat konular›na dair derin düflünceleri ve ikna gelen bir otorite kabul edilen Don Peppers, alk›fllanan bir yazar edici gözlemleri, “Strategy Speaks-Strateji Önemlidir” blogunda ve dünyan›n ilk müflteri merkezli dan›flmanl›k firmas› olan Peppers yer almaktad›r. & Rogers Group’un kurucu orta¤›d›r. Don Peppers’›n global ifl uygulamalar›na dair vizyonu, perspektifi ve özenli analizi, uluslararas› Dr. Martha Rogers ile Don’un efl yazarl›¤›n› yapt›¤› eserler 18 platformda kendisinden önemli al›nt›lar yap›lmas›n› sa¤lad›. The dilde, toplamda bir milyonun üzerinde sat›larak uluslararas› Times of London kendisini, “Top 50 Business Brains-En Üst platformda en çok satanlar listesine girdi. Peppers ve Rogers’›n Seviyede 50 ‹flletme Beyni” listesine dahil ederken, ‹ngiltere’nin görüfllerini aktard›¤› en son kitaplar› “Rules to Break & Laws to bafll›ca pazarlama organizasyonu olan Chartered Institute for Follow-Y›k›lmas› Gerekli Kurallar ve ‹zlenmesi Gereken Kaideler” Marketing, Peppers’› günümüz pazarlama ve ifl dünyas›nda “50 2008 y›l›nda yay›mland›. Bu eser, Microsoft’un “Executive en etkili düflünür” aç›l›fl listesinde gösterdi. Leadership Series-Üst Düzey Liderlik Serisi”nde ilk s›rada yer almaktad›r. Dünya çap›nda aranan bir konuflmac› olan Peppers, "Peppers Unplugged" adl› global ifl fikirlerine dair bir video güncesini ortaya
 5. 5. ANA OTURUM SET RE THINK CREATE Oturum Sponsoru DR.STEVEBARNETT Antropolog, Minority Report Filminin Futuristi Varsay›mlar›n›z› gömün: Yeni kurallara göre oynay›n Dijital iletiflim, pazarlama oyununun kurallar›n› •Genç tüketiciler ürün ve hizmetlere yönelik yorumlar de¤ifltirmekle kalmad›, ayn› zamanda oynad›kça yeni aç›s›ndan “objektif” puanlama sitelerine göz at›yor, kurallar›n ortaya ç›kt›¤› bir ortam meydana getirdi. Örne¤in Chicago Intercontinental Hotel rezervasyonlar› Buna bir de küresel krizi ilave edin, böylece yeni ortaya bir tek kötü online de¤erlendirme nedeniyle düflüfl ç›kan kurallar daha da h›zl› de¤iflir hale geldi. Bu yeni gösterdi. düzenin flartlar› özellikle de genç yafltaki tüketiciler aç›s›ndan pazarlama ve iletiflim aç›s›ndan •Genç tüketiciler en son trendlere yönelik olarak sosyal varsay›mlar›m›za karfl› ç›k›yor. network siteleri ve mesajlaflma sitelerinden faydalan›yor. Örne¤in sinema filmi de¤erlendirmeleri için Twitter. •Genç tüketiciler tek yönlü mesajlar de¤il etkileflim beklentisi içerisinde- pazarlamaya dâhil olmak •Genç tüketiciler, online alanlar›na izinsiz giren reklamlara arzusundalar. Örne¤in tüketiciler taraf›ndan oluflturulan sinirleniyorlar. Örne¤in ana sayfada yer alan otomobil BMW online videolar. reklamlar›. •Genç tüketiciler sadece ürün de¤il flirket hakk›nda da Steve Barnett oturumunda geleneksel pazarlama bilgi sahibi olmak istiyorlar. Örne¤in Coca Cola ne araflt›rmas› stratejileri yerine etnografik yöntemleri kadar “çevreci”, Starbucks kahveyi “dürüst ticaret” kullanarak bir sonraki de¤iflim ve geliflim aflamas›n› yöntemi ile mi sat›n al›yor. öngörebilmeniz için bu kurallardan baz›lar›n› sizinle paylaflacak. •Genç tüketiciler kendi ürünlerini tasarlama peflinde. Örne¤in spor ayakkab› dizayn›na katk› sa¤lanmas›na izin veren Nike’›n web sitesi. Steve Barnett kimdir? Steve Barnett, tüketici ve pazarlama stratejisi, marka ve ifl stratejisi Wal*Mart ve Home Depot dahil olmak üzere, tüketici davran›fl gelifltirme (özellikle finans, otomotiv, tekstil ve tüketim ürünleri, ve de¤erlerinin tam bir foto¤raf›n› çekmek üzere en son teknolojiler büyük ölçekli perakende, enerji ve ilaç sektörlerinde) ve risk analizi yard›m›yla araflt›rma yürüttü¤ü SmartRevenue'da, Tüketici Araflt›rma uzmanl›¤›yla uluslararas› üne sahip bir konuflmac›. Steve’in ifl ve Anlay›fl› Bölüm Baflkan›. alan›ndaki üstün sezileri ve elde etti¤i baflar›lar ifl dünyas› kitaplar›nda ve Advertising Age, American Demographics, “Build Brand and Leadership Through Anthropology and Scenario European Management Journal gibi yay›nlarda s›kça yer ald›. Planning-Antropoloji ve Senaryo Planlama yoluyla Marka Oluflturma Kendisi halen Wharton School'da k›demli araflt›rma görevlisi olarak ve Liderlik” ve Wharton School Press taraf›ndan 2007’de çal›fl›yor. yay›nlanan”Consuming Beliefs” kitaplar›n›n yazar› olan Barnett, yaklafl›k 100,000 dinleyicisi olan bir internet radyosunda çevre Hem etnografik yöntemlerden hem de gerçek zamanl› yaz›l›m program› (The Paradise Parking Lot) yap›yor. Ayr›ca In Debt We veri analizinden faydalanan tüketici araflt›rma ve strateji projelerini Trust adl› belgeselde rol al›yor. Advertising and Society ve Whole tasarlay›p yönetti¤i BardoConsulting'in baflkan› olan Barnett, Earth dergilerinin yay›n kurulunun yan› s›ra çok say›da flirketin Procter & Gamble, Pepsi, Colgate, Pfizer, Heineken, Cadbury dan›flma kurulunda görev al›yor. Global Business Network'ün Schweppes, Saatchi & Saatchi, Universal Studios, U.S. Navy ve düflünce liderli¤i a¤›nda yer alan Steve Barnett, Dünya Ekonomik Cap Gemini gibi dünya çap›nda flirketlerle çal›fl›yor. Ayr›ca, Forumu’nun da üyesi.
 6. 6. ANA OTURUM SET RE THINK CREATE DR. JONASRIDDERSTRÅLE Kapitalizmin flifre uzman› 13. s›rada Kapitalizmin flifresini çözen delififlek, Thinkers 50 listesinde 13 numara Rekabetin sizi aflmas›na izin vermeyin! En baflar›l› ça¤dafl flirketler yetkinlik konusunda rekabet baflar›n›n “gerçekten” gerçeklefltirilebildi¤i flirketlerin ettiklerini söyleseler de kat› gerçek hepsinin artan nas›l oluflturulaca¤›n› dinleyicisiyle paylaflacak. biçimde bilgisiz olduklar›d›r. Be¤enseniz de be¤enmeseniz de do¤ru bildiklerimiz aras›nda büyük 1. Toplumun bilgisinden faylan›p, kendini düzenleyen farklar var. Bir de bunun üzerine, her fley gittikçe sistemleri baflar›yla taklit ederek kuvvetli flirketler karmafl›k hale geliyor. Büyük küresel köyde, dünya yarat›n. ekonomisinin farkl› parçalar› ve toplumlar flimdiye kadar görmedi¤imiz biçimde birbirine ba¤›ml›. Aptall›k 2. Gelecek tahmin edilemezse yeniden yarat›lmal›! soka¤› ve kar›fl›kl›k bulvar› kavfla¤›nda, radikal baflar› için geleneksel tarifleri yeniden düflünmek zorunda 3. Rekabetin kurallar› de¤ifliyor. fiirketler art›k hem kal›yoruz. entellektüel hem de psikolojik ve sosyal sermaye potansiyellerini kullanmal›! Dr. Jonas Ridderstråle oturumunda gelece¤i öngören, enerjisini yenileyen, yeteneklerini kendine ba¤layan ve Dr. Jonas Ridderstråle kimdir? Yeni kuflak önde gelen Avrupa kökenli ifl gurulardan Dr. Jonas çekti. Stockholm School of Economics’de doçentlik yapan Ridderstråle gerçekçi bir global yaklafl›mla, küresel ekonomiyi Ridderstråle okulun befl haftal›k en üst yönetim program› olan saran delilik ve abart›ya meydan okuyor. Jonas Ridderstråle’in ‹skandinav tepe yöneticilerine yönelik ‹leri Yönetim Program›ndan ödün vermeyen, yarat›c›, kararl›, yeni ve ça¤dafl ifl yaflam› anlay›fl› sorumluydu. Ridderstråle halen ‹ngiltere'deki Ashridge Business kendisini dünyan›n en çok aranan ve takdir edilen School'da misafir profesör olarak görev yap›yor. Bilgi ça¤›nda konuflmac›lar›ndan biri yapt›. Dünyan›n en tepe yönetim yeni kurumsal modeller ve liderlik tarzlar›na odaklanan araflt›rmalar› düflünürlerini içeren “2007 Thinkers 50”, Ridderstråle ve partneri Business Strategy Dergisi, Organization Science ve CritcalEYE Dr. Kjell A. Nordström'u, tüm dünya s›ralamas›nda 13’üncülü¤e Magazine dahil olmak üzere önde gelen akademik yay›nland›. yerlefltirdi. Ridderstråle, Financial Times’›n en çok satan kitaplar›ndan iflletme ve yönetim rehberi “Financial Times Handbook of Management Bir dizi çok uluslu firmaya dan›flmanl›k yapan ve kendi ifli olan and Business: The Ultimate Resource”a da katk› sa¤lad›. Ayr›ca Business Investment Group'u yöneten Dr. Ridderstråle, uluslararas› Capstone ‹fl Ansiklopedisinin yay›n kurulunda yer al›yor. iflletme alan›nda MBA ve doktora derecelerine sahip. Kariyerinin bafllang›c›nda ‹sveç'te “parlak genç akademisyen” olarak dikkat
 7. 7. ANA OTURUM SET RE THINK CREATE JANHOFMEYR, Ph. D. ‹novasyon Direktörü, Synovate Pazar araflt›rmalar›n› dan›flmanl›k sahas›na tafl›mak: The Brand Value Creator™ (Marka De¤er Yarat›c›s›) 2000 y›l›ndan bu yana, insan beyni konusunda bilimsel CreatorTM’ ise pazarlama araflt›rmalar›n› bir ad›m öteye, olarak çok çarp›c› geliflmeler oldu. Buna ra¤men, 40 “dan›flmanl›k” mertebesine tafl›maktad›r. y›ld›r bir çok araflt›rmada, geleneksel, al›fl›lagelmifl veri toplama ve yorumlama yöntemleri kullan›l›yor. Bu Bu oturumda, pazarlama araflt›rmalar›n›n nas›l nedenle, pazarlama araflt›rmalar› sektörünün dünyadaki gelifltirilebilece¤i, insan zihninin evrimi ile ilgili en “tutucu (conservative)” sektörlerden biri oldu¤unu ilerlemelerin nas›l iflin içine kat›labilece¤i ile ilgili çok söylemek çok da abart›l› olmayacakt›r. fley bulacaks›n›z. Pazarlama ve pazar araflt›rmalar› konusundaki ‹flte konuflmadan baz› bafll›klar: düflünceleri ve uygulamalar› ile zaman›n çok ilerisinde 1.Evrimsel psikoloji, nöroloji bilimi, modern matematik giden bir fikir lideri olan Dr. Hofmeyr, uzun y›llard›r pazarlama araflt›rmalar›n› nas›l de¤ifltirdi? pazarlama araflt›rmalar› sektörüne yeni yaklafl›mlar sunmaktad›r. Tüketicilerin, markalar ile iliflkilerine farkl› 2.Günümüzde kulland›¤›m›z baz› yaklafl›mlar pek çok bir ölçümleme yaklafl›m› getiren ve s›ra d›fl› ölçümleme aç›dan neden zay›f kal›yor? Geliflim noktalar› neler? yöntemlerini, araçlar›n› kullanan Dr. Hofmeyr, sektörün 3.Markan›n özüyle ilgili ço¤u tan›m çok s›n›rl›. Yeni ve markalara bak›fl›n› ve buna ba¤l› olarak pazarlamac›lar›n devrimsel bir yaklafl›m nas›l kurgulanabilir? ve pazarlama araflt›rmac›lar›n›n ifl yap›fl flekillerini de¤ifltirmifltir. 4.Reklam›n etkisini üzerine ço¤u ölçüm, yanl›fl sorular üzerine kurulu! Do¤ru sorular neler? Dr Hofmeyr’›n, Synovate bünyesinde son olarak 5.Karar vermenin deneysel ve sezgisel boyutu üzerine gelifltirdi¤i “Marka De¤eri” modeli olan ‘Brand Value kurulu en yeni yöntemler hangileri? Jan Hofmeyr, Ph. D. kimdir? Jan Hofmeyr, Cape Town Üniversitesi’nden din psikolojisi doktoras› modelini gelifltiren Dr Hofmeyr, yenilikçi bak›fl aç›s› ve yaklafl›mlar› ile 1979 y›l›nda mezun oldu. 1985 y›l›nda, bir din de¤ifltirme ile Synovate “Research Reinvented” ekibine liderlik ediyor. teorisi gelifltirdi ve sonras›nda bu teoriyi “The Conversion Model TM” ad› ile pazarlama araflt›rmas› modeline dönüfltürdü. 2005 y›l›nda Hofmeyr ödüllü bir konuflmac› ve yazar. Jan Hofmeyr, Uluslararas› Marka ve ‹letiflim Araflt›rmalar› ‹novasyon Direktörü olarak Synovate’e kat›ld›. Synovate bünyesinde, marka 2001 y›l›nda yay›nlanan “Commitment-Led Marketing” isimli de¤eri ve iletiflimin etkisinin ölçümlenmesi konusunun kökten kitaba efl yazarl›k yapt›. de¤iflimine destek verdi. Bu dönemde “Brand Value Creator TM”
 8. 8. ANA OTURUM SET RE THINK CREATE DR.JOSEPHPINE Deneyim tasar›m uzman›, “Authenticity: What Consumers Really Want” kitab›n›n yazar› TIME dergisinde “Dünyay› De¤ifltiren 10 Fikir” olarak yer alan kitab›. Art›k satan tek fley: Deneyim Ürün ve hizmetlerin art›k her yerde benzer oldu¤u bir 1.Deneyim ekonomisinin do¤as›n› anlay›n. dönemdeyiz. Dolay›s›yla flirketler ciddi bir de¤iflimle 2.Ekonomik de¤er yaratabilmeyi tekrar düflünün. yeni bir ekonomik de¤er yaratmal›, her kiflinin bireysel 3.Ürün veya hizmetiniz ne olursa olsun, deneyimleri olarak etkilenece¤i “deneyimler” tasarlamal›lar. fiöyle kullanarak talep yaratmay› keflfedin. geçmifle bak›n; önce tar›msal ekonomiden endüstriyel 4.Toplu uyarlaman›n bireysel ihtiyaçlar› karfl›lamadaki ekonomiye geçtik. Yirminci yüzy›lda hizmet ekonomisi rolünü anlay›n. önem kazand›. fiimdi ise deneyimin üstün oldu¤u bir 5.Daha fazla ekonomik de¤er yaratabilmek için dönemdeyiz. Yöneticiler zaman›nda mal ürettikleri, deneyimin ötesine ne zaman geçmeniz gerekti¤ini verimli hizmet sunduklar› gibi ayn› flekilde de¤er katan ö¤renin. ve fark yaratan deneyimler tasarlamay› ö¤renmeliler. Joseph Pine, oturumunda müflteriyle bire bir iliflkide olan tüm yöneticiler için deneyim ekonomisinin detaylar›n› paylaflacak. Dr. Joseph Pine II kimdir? Uluslararas› arenada kabul gören bir yazar, konuflmac›, Fortune 500 Pine s›k s›k Forbes, The New York Times, Wired, Business 2.0, USA flirketlerinin ve giriflimlerin yönetim dan›flman› olan B. Joseph Pine II ayn› TODAY, Investor’s Business Daily, ABC News, Good Morning America, zamanda yeni ifl fikirleri ortaya atan ve ekonomik katma de¤er sa¤lamak Fortune, Business Week ve Industry Week gibi mecralarda yer buluyor. üzere yeni yollar tasarlayan düflünce stüdyosu Strategic Horizons LLP’nin Dünya Ekonomik Forumunda konuflmalar yapan Pine, MIT Tasar›m de kurucular›ndan biri. Laboratuar›nda misafir e¤itmen olarak dersler veriyor. Pine ayn› zamanda Penn State, Duke Corporate Education, the University of Minnesota, Pine ve orta¤› James H. Gilmore 2007 y›l›nda Harvard Business Press UCLA’s Anderson Graduate School of Management ve Harvard Design taraf›ndan ç›kar›lan “Authenticity: What Consumers Really Want- School’da dersler verdi. Strategy & Leadership ve Strategic Direction’›n Orijinallik: Tüketiciler Asl›nda Ne ‹ster” Amazon.com taraf›ndan y›l›n en yay›n kurulunda olan Pine, The International Journal of Mass iyi on ifl kitab›ndan biri olarak lanse edildi ve TIME dergisinde “Dünyay› Customization’da fahri editörlük yap›yor, Extremadura-‹spanya’daki de¤ifltiren 10 fikir” bafll›¤›yla ön kapakta kendisine yer buldu. Pine’›n Gençlik Hayal Gücü ‹nisiyatifi dan›flma kurulu üyeli¤ini yürütüyor ve di¤er kitaplar› aras›nda “The Experience Economy: Work Is Theatre & kurulufllar›nda yer ald›¤› Deneyim Ekonomisi Avrupa Merkezi ve Tasar›m Every Business a Stage – Deneyim Ekonomisi: ‹fl Tiyatrodur ve Her Gelece¤i Konseyi’nin k›demli üyesi unvan›n› tafl›yor. ‹flletme Bir Sahne” ve “Mass Customization: The New Frontier in Business Competition – Müflteriye Özel Üretim: Rekabette Yeni Hudut” bulunuyor.
 9. 9. ANA OTURUM SET RE THINK CREATE SOPHIEROMET Dragon Rouge Ajansı'nın Kurucu Orta¤ı ve Genel Müdürü Ejderin gözünden 2009 Bilinmezli¤in kural haline geldi¤i ve bireylerin çok sosyo-ekonomik de¤iflimlere ve bu de¤iflimlerin tüketici yüksek bask› alt›nda oldu¤u bir dünyada, tüketim davran›fllar›na, marka & iletiflim kodlar›na olan herhalde her birimizin hala karar verebildi¤i ve angaje yans›mas›n› temel al›yor. olabilidi¤i son yer haline geldi. Tüketimde çok büyük bir teklif içerisinde, inan›lmaz bir seçme, karfl›laflt›rma Eye of the dragon, içinde yaflad›¤›m›z dünyan›n gizemini ve müzakere özgürlü¤ü var. çözmek ve baflar›l› marka konumland›rmas› için yol haritalar› sunmak amac›yla, 7 farkl› trendi tan›mlar. Bu çevrede asla marka sahiplerinin, kendi tüketicilerinin ve seyircilerinin, davran›fl ve tav›rlar›n› anlamaya ve tan›mlamaya çok fazla ihtiyaç duymalar›na izin vermeyin. Onlara bu konuda yard›m etmek, ayr›ca onlar›n adapte olup, önceden haz›rl›kl› olmalar›n› sa¤layacak bir pozisyona gelmeleri için, önde giden uluslararas› markalardan biri olan Dragon Rouge, trendlerle ilgili eflsiz bir bak›fl aç›s› gelifltirdi. Bu bak›fl aç›s› makro Sophie Romet kimdir? Sophie Romet, La Vache Qui Rit, Perrier, Vittel Su, Bulgari Profesyonel bir konferans konuflmac›s› ve en favori konular› Kozmetik, Martell XO Konyak, Caudalie Kozmetik, Petit Bateau marka, inovasyon ve tasar›m. Dragon Rouge'a kat›lmadan önce gibi dünyaca ünlü markalar›n pazarlama iletiflimi ve reklamlar›n›n müflteri direktörü olarak görev yapt›¤› ve daha sonra Barselona yarat›c›s›, Frans›z Dragon Rouge Ajans›'n›n kurucu orta¤› ve genel ofisinde sat›fl ve pazarlama direktörü olarak yer ald›¤› Shining müdürü olarak görev yap›yor. Strategic Design'da çal›flt›. Müflteri taraf›ndaki deneyimini ise L'Oreal ve P&G Avrupa ve Latin Amerika'da kazand›. 1992 y›l›ndan beri Dragon Rouge bünyesinde çal›flan Sophie Romet, Nestle Waters, Krafts Foods, SCA, Ferrero, Unilever gibi Ekonomi masterini Paris Dauphine Üniversitesi'nde ve MBA flirketlerin tüketici markalar›n›n uluslararas› arenada geliflmesine derecesini HEC Grande Ecole'de tamamlayan Romet, Frans›zca, katk›da bulundu. Paris'teki görevlerinin yan› s›ra ayn› zamanda ‹ngilizce, ‹spanyolca ve Portekizce konufluyor. yedi farkl› ülkedeki 320 kiflilik ekip ile dünyadaki bir numaral› marka ve tasar›m ajans› konumunda olan Dragon Rouge International Group of Agencies'in yönetimi ve gelifliminden sorumlu.
 10. 10. ANA OTURUM SET RE THINK CREATE ‹flte en be¤enilen 10 pazarlamac› ‹fi’TE ‹NSAN taraf›ndan geçti¤imiz aylarda yap›lan ve yapaca¤› oturumda, baz›lar›ndan canl› olarak sahneden, Türkiye’nin önde gelen beyin avc›lar›ndan oluflan bir baz›lar›ndan da çekece¤imiz videolar arac›l›¤› ile dan›flma kurulu taraf›ndan en be¤enilen 10 pazarlama ekrandan, pazarlama ve içinde bulunduklar› durum ile yöneticisini 10. Pazarlama Zirvesi’nde kat›l›mc›lar ile ilgili görüfllerini al›yor olaca¤›z. buluflturuyoruz. Moderatörlü¤ünü Tanyer Sönmezer’in Ç‹ÇEKTENBECEL MÜGETAfiER HP MEMA (Ortado¤u, Akdeniz ve Afrika) Mey ‹çki Pazarlama Direktörü Bölgesi Teknoloji Çözümleri Pazarlama Direktörü Mey ‹çki Pazarlama Direktörü Kariyerine Unilever’de bafllayan HP’de son 14 y›ld›r flöyle bir söz var: “Müge ald›ysa o ifl biter”. Becel, 1997 sonunda 10 y›l boyunca çal›flt›¤› Coca Cola’da marka Kendini bu cümleyle ve “motive olmak için d›fl etkenlere gerek müdür yard›mc›l›¤›ndan direktörlü¤e kadar yükseldi. 2008 y›l›nda duymayan biri” olarak tan›mlayan Tafler, 1995 y›l›nda girdi¤i Mey’e kat›lan Becel hem pazarlama ekibini hem de pazardaki HP’de planl› çal›flmalar› sayesinde hep iki y›l arayla terfi etti. yaklafl›mlar› de¤ifltirdi. Birbirinden kopuk çal›flan sat›fl ve pazarlama S›ras›yla Servis Pazarlama Müdürlü¤ü, MEMA Bölgesi Kurumsal ekiplerini güçlendirdi. Maliyetleri sat›r sat›r bilen, verimlilik için Sunucu ve Veri Depolama Grubu Pazarlama Müdürü olan Tafler, fikir gelifltiren, sahada da en iyi flekilde uygulayan bir ekip oluflturdu. bu pazarlardaki büyümenin sonucunda MEMA Bölgesinde kurumsal Becel flu anda, 25 kiflilik bir ekibe liderlik ediyor. pazarlamadan sorumlu direktörlü¤üne getirildi. Bu s›rada global HP içerisinde “yüksek potansiyelli yönetici” listesine giren Tafler’in yönetiminde MEMA bölgesindeki ciro yüzde 17 büyüme kaydetti. PINARMAV‹TUNA Shell Türkiye Pazarlama Müdürü 1995 y›l›ndan beri Shell ekibinde yer alan P›nar Mavituna bu süre Di¤er en be¤enilen pazarlamac›lar; boyunca birçok baflar›l› projelere imza att›. Türkiye’de Shell & Turcas birleflme sürecinde marka de¤iflim projesini yöneten Lale Saral Develio¤lu Mavituna, alt› ayda bin 200 istasyonun yenilenme projesini Turkcell Pazarlama Direktörü gerçeklefltirdi. Birleflmelerde yaflanan pazar kayb› korkusuna karfl›n o y›l Shell & Turkas pazardaki pay›n›, yüzde 20’lerden fiükrü Dinçer 25’lere ç›karmay› baflard›. Son dönemde “yak›t ekonomisi” projesi Algida Pazarlama Müdürü kapsam›nda V-Power gibi performans ürünlerinin lansman›n› Zeynep Yal›m Uzun yönetti. Bu alanda yeni bir ürünü de geçti¤imiz haftalarda pazara Unilever Ev ve Kiflisel Bak›m Pazarlamadan sunan Mavituna’n›n hedefi, müflteri sadakati oran›n› yüzde 70’lere Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› ulaflt›rmak ve 5 milyon aktif müflteriyi kazanmak. fiule Atabey fiaml› ET‹ Pazarlama Grup Baflkan› Dilek Baflar›r Efes Bira Grubu Türkiye Bölge Baflkanl›¤› Pazarlama Direktörü DERYASEVG‹N Ülker Grubu Pazarlama Müdürü Serhan Algim CarrefourSA Türkiye Marka ve ‹letiflim Müdürü Y›ld›z Holding G›da Grup Baflkanl›¤›’nda, Ya¤-Mutfak ve Fonksiyonel G›dalar Pazarlama Genel Müdürü olarak görev alan Derya Sevgin, çal›flma hayat›na 1996 y›l›nda Gillette Company Boston ofisinde at›ld›. Gillette ABD Global, Gillette Türkiye & Akdeniz Bölgesi ve Gillette Bat› Avrupa Bölgesi pazarlama yönetiminde üst düzey yöneticilik, ve Procter & Gamble Bat› Avrupa Bölgesi pazarlama direktörü olarak görev yapt›. Derya Sevgin 2008 y›l›nda Y›ld›z Holding’e kat›ld›.
 11. 11. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE JACEKUTKO Gazete tirajlar›n› %100 art›ran dahi tasar›mc› Tasar›m sadece ürününüzü de¤il, sizi de de¤ifltirir! Tasar›m sadece ürününüzü de¤il, sizi de de¤ifltirir! gereken mikro tipografiye kadar, sürecin her Tasar›m yapmak yaln›zca görüntüyü de¤ifltirmek aflamas›nda iflin içinde olun. Yani bilinçli tasar›mc› de¤il, ayn› zamanda ürünü tamamen gelifltirmek olun! anlam›na gelmeli. Tasar›mdan önce ifle önemli stratejik sorulardan ve detayl› düflünmekten bafllamal›. Gerçek 1: Daha bütünsel bir yaklafl›mla departmanlar›n Tasar›mc›lar de¤iflimi ve geliflimi yaratmak için entegrasyonunu sa¤layan bu tarz bir yeniden tasar›m kendilerine öncelikle de¤iflimi neden yapmak istiyoruz, süreci, tüm çal›flanlar› motive ediyor. hedefimiz ne diye sormal› ve sürecin her aflamas›nda Gerçek 2: Sonuçlar ise tavan yapacak. yer almal›. Ortaya ç›kan sonuç ise hedeflenen stratejiler ve beklenen de¤iflimlerle uyumlu olmal›. ‹flte bu yüzden bizim geçirdi¤imiz bu yeniden tasar›m Di¤er türlü baflar›s›zl›k kaç›n›lmaz. Gördü¤üm birçok süreci sonucunda inan›lmaz büyüdük. Buna “iç “iyi” tasar›ml› gazeteler tiraj› art›rmad›. Tam tersine markalaflma” dedik. Yani, tasar›m sadece ürününüzü baz›lar› gazetenin yok olmas›na bile sebep oldu. de¤il, ayn› zamanda ifl yap›fl flekillerinizi, markan›z› Neden? Çünkü yap›lanlar yanl›fl okuyucular için ve flirketinizi de de¤ifltirecek. Hatta sizi bile “güzel” tasar›mlard›. de¤ifltirebilir! Yeni tasar›mc›lar için çok önemli bir kural var: Stratejinin oluflturulmas›ndan, en son yap›lmas› Jacek Utko kimdir? Jacek Utko, Varflova kökenli bir Polonyal› tasar›mc›. Kariyerine tasar›m yar›flmas›nda Society for News Design taraf›ndan dünyan›n mimar olarak bafllayan Utko, arad›¤›n› bulamay›p iç tasar›m, film en iyi tasarlanm›fl gazeteleri seçildi. Puls Biznesu, Orta Avrupa’da çekimleri için set tasar›m› ve grafik tasar›m da dahil olmak üzere bu ödüle lay›k görülen ilk gazete oldu. Jacek Utko bunlar d›fl›nda baflka alanlara yöneldi. Birkaç y›l sonra ‹sveçli Bonnier Business Society for New Design’›n kiflisel porfoliolar, gazete tasar›mlar› Press taraf›ndan yönetilen Puls Biznesu gazetesinin sanat yönetmeni ve ön sayfa tasar›mlar› da dahil olmak üzere baflka ödüllerin de oldu ve ard›ndan sekiz Orta Avrupa ülkesinde bütün grubun sanat sahibi oldu. direktörü olarak ilerledi. Küçük gazetelerde, küçük ekipler ve düflük bütçelerle çal›flmas›na ra¤men k›sa sürede de¤iflik tasar›m Puls Biznesu’nun Utko’ya ait bafl sayfa tasar›mlar› 3 y›l arka arkaya yar›flmalar›nda 40’tan fazla ödül ald›. “cover of the year” s›fat›n› ald›. Konuflmac› olarak konuk oldu¤u konferanslar ve seminerler aras›nda SND Konferans› ve 2009’da Yeniden tasarlad›¤› gazetelerden iki tanesi, Polonya’n›n Puls Long Beach, California’da yap›lan TED Konferans› yer almaktad›r. Biznesu ve Estonya’n›n Aripaev gazeteleri, dünyadaki en büyük
 12. 12. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE Oturum Sponsoru AYfiENUZ GÜNER Kaleseramik Marka ve ‹letiflim Müdürü DR. HAKANTET‹K Dataport BT Çözümleri, Yönetici Ortak Gerçek vaka, gerçek baflar› hikayesi “Kale ekosisteminin özel Facebook'u...” Çanakkale Seramik & Kalebodur, dünyada bir ilke imza a¤› yarat›lmas› ile bafllanan yolculukta, Çanakkale atarak çok katmanl› sat›fl kanal›nda yer alan ve kaliteyi Seramik & Kalebodur ekosistemi içerisindeki ihtiyaçlara en çok etkileyen ekosistem bileflenlerini dikkate alarak karfl›l›k verebilen; iletiflim, eflitim, sosyalleflme ve sat›fl bayi çal›flanlar›n› KALEWORKS, ustalar›n› ise KALETECH performans›n› gelifltirme gibi ana fonksiyonlar üzerine markalar› alt›nda birlefltirdi. infla edilen, web ve mobilden de eriflilen portaller olufltuldu. Bu sayede Çanakkale Seramik & Kalebodur Çanakkale Seramik & Kalebodur, bu yap›larla zincirindeki hem maliyet hem de zaman anlam›nda sa¤lanan tüm oyuncular› yak›ndan tan›may›, üreticiden nihai ciddi kaynak tasarrufu sa¤larken bunun yan› s›ra nihai müflteriye kadar akan süreçte etkin de¤er katt›¤›na müflterilerine çok daha yak›n olmay› baflard›. inan›lan bayi sat›fl çal›flanlar›, seramik ustalar› ve sektör Ayflen Uz Güner ve Dr. Hakan Tetik bu oturumda, profesyonellerinin tümünün kendi aralar›nda da kendi alan›nda tüm dünyada yap›lan ilk uygulama koordinasyonunu sa¤layarak toplamda ifl veriminin olmas› sebebiyle Microsoft™ taraf›ndan tüm dünyada artmas›n› ve müflteri memnuniyeti skalas›n› yükseltmeyi baflar› hikâyesi olarak lanse edilen KALETECH projesini amaçl›yor. Sadakat kulübü ortak platformunun paylaflacak. yönetilmesi amaçl› Facebook benzeri sosyal iletiflim Ayflen Uz Güner kimdir? Dr. Hakan Tetik kimdir? Pazarlamada paradigma s›çramalar› ve de¤iflen oyun kurallar›n› Dataport Bilgi ‹fllem Çözümleri'nin kurucusu Dr. Hakan Tetik, f›rsata çevirerek stratejik pazarlama ve marka iletiflimi konular›nda internet ve mobil dünyan›n insanlara ve ifl dünyas›na getirdi¤i uzmanlaflan Ayflen Uz Güner, sadakat kulüpleri ve uygulamalar›, de¤iflikliklere odaklanarak uzmanl›¤›n› bu alanda gelifltirdi. Müflteri e-ticaret, dijital platformlar ve interaktif kanallar olmak üzere iliflkileri yönetimi, ifl zekas›, sadakat sistemleri ve bunlar›n teknolojik birçok dikey pazarlama fonksiyonlar›nda gelifltirdi¤i projelerle uygulamalar› konusunda çok say›da flirkete farkl›laflman›n yollar›n› pazarlama fonksiyonlar›n› güçlendirdi. 2009 y›l›nda Çanakkale açt›. Stratejiyi hem bireyler hem iflletmeler için birinci sorun olarak Seramik & Kalebodur markalar› için projelendirip, hayata geçirdi¤i tarif eden Hakan Tetik, stratejinin uygulanmas›nda pazarlama “‹nteraktif Destekli Sektörel Sadakat Projesi” kendi alan›nda tüm ve inovasyonun en etkili araçlar oldu¤unu ve bu konuda dünyada yap›lan ilk uygulama olmas› sebebi ile Microsoft™ iflletmelerin sürekli geliflim sa¤lamas› gerekti¤ini düflünüyor. ‹fl taraf›ndan tüm dünyada baflar› hikâyesi olarak yay›nland›. Halen modellerinde her zaman “stratejik konumlanma”, “yenilik” ve Kaleseramik firmas›nda marka ve iletiflim müdürlü¤ü görevine ”farkl›laflt›rma” öneren Hakan Tetik iki çocuk babas›, ‹ngilizce, devam ediyor. Almanca ve orta düzeyde ‹talyanca biliyor.
 13. 13. WORKSHOP SET RE THINK CREATE KUBAKARLINSKI Dan›flman ve ‹fl Koçu SERGIUSZSAWIN Innovatika kurucu orta¤› ve Inovasyon Mimari Baflkan› Sonuç Odakl› Pazarlama Strategyn’in gelifltirdi¤i sonuç odakl› metodoloji etkinli¤i •Kat›l›mc›lar 4-6 kiflilik tak›mlarla çal›fl›r. son 15 y›ld›r hemen hemen bütün sektörlerde sürekli •Her tak›ma üzerinde çal›flmak üzere farkl› endüstrilerden uygulama ve gelifltirme ile kan›tland›. Bu yaklafl›m belirli bir iddial› konu ürün ya da hizmet seçme flans› inovasyon yönetimini yap›land›r›lmam›fl bir süreçten, verilir. ölçülebilir girdi-ç›kt›lar› olan, kural bazl› bir disipline •Çal›flmalar›n› desteklemek için özel bir çal›flma minderi dönüfltürüyor. ve oyun ka¤›tlar› tasarlan›r. Bu materyaller tüm gruplar›n ayn› süreçten geçmesine yard›mc› olacakt›r. •Seans›n sonunda her grubun yeni çözümlerini Sonuç odakl› pazarlama atölyesi, sonuç odakl› prototipleme ve bunu di¤erlerine sunma f›rsat› olur. inovasyon’un pazarlama ve yeni ürün gelifltirme ekiplerinin “büyük bulufl” olarak adland›r›labilecek ürün Bu workshop zirvenin her 2 günüde gerçekleflecektir. ve hizmetler gelifltirmelerine nas›l yard›mc› olabilece¤ini Kat›l›m 100 kifli ile s›n›rl›d›r. Kay›t için seran@mct.com.tr anlatan 2 saatlik bir çal›flmad›r. adresinden ve 0212 3101716’dan fienay Eran’a ulaflabilirsiniz Kuba Karlinski kimdir? Segiusz Sawin kimdir? De¤erli bir dan›flman, ifl koçu, strateji, ürün ve hizmet yenilikçili¤inde Sergiusz Sawin Innovatika’n›n kurucu orta¤› ve Inovasyon Mimari uzman olan Kuba Karlinski, Strategyn Orta ve Do¤u Avrupa Baflkan›d›r. Sawin’in derin inovasyon bilgisi, Polonya’da Kraft ekibinin yöneticisi ve Innovatika-Thinkdom Business Innovators’un Foods’da (KFP) çal›flt›¤› y›llarda edindi¤i engin tecrübelere dayan›r. orta¤›d›r. fiirketlerin büyümeleri üzerine odaklanarak, son y›llarda Yeni ürün gelifltirme projelerinden baz›lar›n›n çok baflar›l› inovasyon Avrupa ve ABD’de telekomünikasyon, ilaç, finans ve bankac›l›k, lansmanlar› ile sonuçlanmas› sonucunda, ürünler KFP flekerleme endüstriyel tasar›m ve üretim sektörlerinin lider flirketlerinde portfolyosunun anahtar ürünleri haline geldi. Aralar›nda inovasyon projeler yürüttü. Afrika, Asya, Okyanusya ve Güney Amerika’da trampleni, ürün düflünyeri ve inovasyon antrenman› gibi ürün da say›s›z inovasyon projelerinde yer ald›. ve hizmetler bulunan, pek çok Innovatika ürün ve hizmetinin gelifliminde bulunan Sawin, ayn› zamanda deneyimli bir e¤itmen ve moderatördür.
 14. 14. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE GÖKHANGÜMÜfiLÜ Peppers & Rogers Group, Danıflman YÜCELERSÖZ Peppers & Rogers Group, Danıflman Finans sektöründe, “Müflteri deneyiminde mükemmeliyete kafay› tak›n!” Banka servislerinin birbirine benzedi¤i ve müflteri • Müflterilerin güvenini kazanmaya yönelik bir ifl kazan›m›n›n yüksek masrafl› oldu¤u günümüzde, felsefesi müflteri kayb›n› önlemek bir öncelik oldu. Mükemmel • Müflteri getirisi platformunu oluflturan araçlar müflteri deneyimi, müflteri getirisini etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak kompleks ve çok boyutlu bir Müflteriyi elde tutma süreçtir. • Müflteri avukatl›¤› • ‹letiflim kalitesi Müflteri getirisi (Return on customer) • Güvenilirlik ve verilen sözlere ba¤l›l›k Don Peppers ve Martha Rogers taraf›ndan yarat›lan • fieffafl›k bir terim • Müflterilerin yaratt›¤› de¤eri ölçmek için ekonomik bir de¤er Gökhan Gümüfllü kimdir? Yücel Ersöz kimdir? Finansal hizmetler endüstrisindeki flirketlere yönelik müflteri, sat›fl Yücel Ersöz, uzun y›llara dayanan yöneticilik geçmifli ve farkl› ve pazarlama stratejilerinin tan›mlanmas›nda ve hayata birçok sektörü içeren yönetim dan›flmanl›¤› deneyimi sayesinde geçirilmesinde uzmanlaflt›. Süreçlerin yeniden yap›land›r›lmas›ndan, flirket operasyonlar› hakk›nda derin bir deneyime ve bilgiye stratejik performans yönetimi için gelifltirilen modellere kadar, sahiptir. Uzmanl›k alan›, müflteri odakl›l›¤› ve karl›l›¤› artt›rmak Gökhan Gümüfllü müflteri iliflkilerinin daha iyi yönetilmesi, için ifl süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas›d›r. ‹çinde yer ald›¤› rekabetteki konumland›rman›n iyilefltirilmesi ve verimli¤in art›r›lmas› fizibilite çal›flma dizaynlar› ve uygulamalar›, flirket birleflme ve ile müflterilerinin ifl sonuçlar›na katk›da bulunmaktad›r. Bafll›ca sat›n alma süreçleri, büyüme stratejileri ve stratejik pazarlama odakland›¤› alanlar içerisinde müflteri odakl› dönüflüm, stratejik deneyimleri uzmanl›k alan›n› desteklemektedir. Peppers & Rogers performans yönetimi, organizasyonel yeniden yap›land›rma, Group’a kat›lmadan önce Yücel, Türkiye’nin önde gelen sat›nalma & birleflme sonras› entegrasyon, de¤iflim yönetimi ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› flirketlerinden Yap› Kredi Koray’da büyük ölçekli sistem uygulamalar› yer al›yor. Gökhan Gümüfllü, (YKK) CEO olarak görev yapm›fl ve organizasyonun karl›l›k odakl› Peppers and Rogers Group'a kat›l›m›ndan önce Andersen Business dönüflümünü gerçeklefltirmifltir. Consulting ve Accenture'da çal›flt›.
 15. 15. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE BURÇAKGÖKBAYRAK GfK Türkiye Kalitatif Arafltırmalar Grup Yöneticisi ZEYNEPKIRIMLI GfK Türkiye Kalitatif Arafltırmalar Grup Yöneticisi Bu tüketiciyi tan›yor musunuz? De¤iflen Tüketici: Kalitatif ve kantitatif bulguların ıflı¤ında ortaya çıkan tüketici tipolojileri Kurumlar›n hedef kitlelerinin ihtiyac›n› karfl›layacak al›flverifl ve tüketim al›flkanl›klar› irdelenerek farkl› tüketici do¤ru stratejiler gelifltirebilmeleri, ancak ve ancak tipolojileri ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu araflt›rmalardan elde tüketiciyi ve tüketim kal›plar›n› iyi anlayarak mümkün edilen kalitatif ve kantitatif bulgular GfK Türkiye olmaktad›r. GfK Türkiye araflt›rma uzmanlar› taraf›ndan Kalitatif Araflt›rmalar Grup Yöneticileri Burçak Gökbayrak gerçeklefltirilen araflt›rmalar ile tüketicilerin son dönemde ve Zeynep K›r›ml› taraf›ndan Pazarlama Zirvesi de¤iflen piyasa ve ekonomik flartlara verdi¤i tepki, kat›l›mc›lar› ile paylafl›lacakt›r. Burçak Gökbayrak kimdir? Zeynep K›r›ml› kimdir? Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Burçak Marmara Üniversitesi, ‹ngilizce ‹flletme Fakültesi, Pazarlama Gökbayrak 1999 y›l›ndan beri GfK Türkiye'de kalitatif araflt›rmalar Bölümü mezunu olan Zeynep K›r›ml› 1993'ten beri pazar araflt›rma alan›nda çal›flmaktad›r. Halen GfK Türkiye fiiflli ofisinde Kalitatif sektöründe, 2009'dan beri GfK Türkiye'de kalitatif araflt›rmalar Araflt›rmalar Grup Yöneticisi olarak çal›flmalar›n› sürdürüyor. alan›nda çal›flmaktad›r. Halen GfK Türkiye Kuzguncuk ofisinde FMCG, telekomünikasyon, dayan›kl› tüketim mallar›, otomobil, Kalitatif Araflt›rmalar Grup Yöneticisi olarak çal›flmalar›n› tekstil, finans ve perakende sektörleri ve kullan›m ve tutum sürdürüyor. Konsept, ürün, isim ve ambalaj testleri, pre-post araflt›rmalar›, marka imaj› ve konumland›rmas›, ürün gelifltirme reklam testleri, marka ve kurumsal imaj çal›flmalar›, marka ve konsept testleri, reklam araflt›rmalar›, efllikli al›flverifl ve gözlem konumlama, tüketici içgörüsü ve pazar› anlama, tutum-kullan›m özellikle uzmanlaflt›¤› konular aras›ndad›r. Paris (2000), Barselona araflt›rmalar› ve B2B görüflmeler konusunda deneyimlidir. (2004), Cannes (2004) ve Brüksel'de (2005/2009) seminer, Budapeflte (2003), Viyana (2005), Prag (2006) ve Brüksel (2009)'de toplant› ve e¤itimlere kat›ld›. Association of Qualitative Research seminer, toplant› ve e¤itimlere kat›ld›. Türkiye Araflt›rmac›lar (AQR) üyesidir. Çok iyi düzeyde ‹ngilizce ve bafllang›ç düzeyinde Derne¤i üyesidir. ‹ngilizce ve Frans›zca bilmektedir. ‹talyanca bilmektedir.
 16. 16. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE ÖZGÜRALAZ PromoQube Kurucusu Sosyal network ça¤ında pazarlama Türk kullan›c›lar›yla Facebook, e¤er bir flehir olsayd›, Sunumdaki amac›m›z sosyal network ça¤›nda Türkiye'nin en büyük flehri olurdu. Sosyal network markalar›m›z› nas›l güçlendirece¤imizi gerçek örneklerle dünyas› ile pazar›n kurallar› tekrar yaz›l›yor. Dünya ve gerçek test sonuçlar›yla ortaya koymak. de¤ifliyor. Bu de¤iflimin öncüsü siz misiniz? Çünkü, bu dünyan›n farkl› araçlar›, farkl› ifl yapma biçimleri, farkl› yenilik f›rsatlar› var. Öncü olarak markan›z› güçlendirebilirsiniz. Özgür Alaz kimdir? PromoQube pazarlama ajans›n›n kurucusudur. Markalar›n sosyal insanlar›n› ayl›k olarak biraraya getiren "Likemind Istanbul" network ça¤›nda tam performans göstermeleri, gelir elde etmeleri organizasyonunun kurucusudur. ‹nsanlar›n kredi kart› alma ve ve yeniliklerle pazarda fark yaratmalar› için çözümler ve teknolojiler kredi kart›yla yapacaklar› harcamalar konusunda kolaylaflt›r›c› gelifltirmektedir. Marketallica.com sitesinde befl y›ld›r pazarlama olmay› hedefleyen Kartguru.com projesini yürütmektedir. insanlar›na ilham vermek için fikirler paylaflmaktad›r. Yaz›lar› psfk.com, trendwatching.com gibi sitelerce referans olarak gösterilmifltir. Dünyan›n en büyük trend networku springspotters.com'un en aktif üyeleri aras›ndad›r. Pazarlama
 17. 17. Da¤›t›m kanallar›n›z ne kadar etkin çal›fl›rsa, ba¤l›l›klar› ne kadar yüksek olursa flirketinizin baflar›s› da o kadar artar. ‹fl Orta¤ı Geliflim Programı* * fiirketlere iflletme yönetimi, pazarlama yönetimi, satıfl yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları ve genel flirket yönetimi gibi operasyonel alanlarında çok önemli bir know-how sa¤lar.
 18. 18. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE ‹fl orta¤› geliflim program› “‹fl Orta¤› Geliflim Program›” ifl ortaklar›n›n daha Program›n sonuçlar›n› ölçmek üzere ‹spanya'da 20 rekabetçi olmalar›, yeni f›rsatlar› etkili bir flekilde adet ifl orta¤›yla yap›lan araflt›rmadan baz› sonuçlar: de¤erlendirebilmeleri ve sürdürülebilir büyümeyi •20 ifl orta¤› 9 ay içerisinde 66 yeni sat›fl gerçeklefltirdi. sa¤layabilmeleri için takip etmeleri gereken süreçler, •‹fl ortaklar›n›n % 95’i ortalama 67 gün içinde ilk sat›fllar›n› araçlar ve flablonlar› içeren entegre bir yaklafl›md›r. ‹lk gerçeklefltirdi. defa Microsoft ifl ortaklar›na özel olarak afirma group •‹fl ortaklar›n›n % 70’i ortalama 85 gün içinde ikinci sat›fllar›n› gerçeklefltirdi. taraf›ndan gelifltirilen afirmative adl› bu sistem, iflletme •‹fl ortaklar›n›n % 60’› 9 ay içinde 4 veya daha fazla yönetimi, pazarlama, sat›fl, proje yönetimi, insan sat›fl gerçeklefltirdi. kaynaklar› ve genel flirket yönetimi gibi operasyonel alanlarda çok önemli bir know-how sa¤lamaktad›r. Çoklu da¤›t›m kanallar›na sahip flirketlere örnek teflkil edecek bu yenilikçi program›n geliflimini ve iflleyiflini mutlaka dinleyin. Alejandro Pradas kimdir? Çetin ‹pekçi kimdir? afirmaGroup’un Dan›flman Direktörü ve afirmative’in stratejik 2004 y›l›ndan itibaren Microsoft Dynamics ifl çözümleri ürünlerinin ideolojisti olan Alejandro Pradas, ayn› zamanda Navision sat›fl, pazarlama ve ifl orta¤› kanal› yönetiminden sorumlu Latinoamérica’n›n kurucu ortaklar›ndan biridir. grubunun direktörü olarak Microsoft Türkiye ofisinde bulunan Çetin ‹pekçi, flu anda Management Centre Türkiye bünyesinde Microsoft ‹fl Orta¤› Geliflim Program›n›n Uygulama Lideri olarak görev yapmaktad›r. Juan Antonio Herrero kimdir? afirmaGroup’un kurucu ortaklar›ndan biri olan Juan Antonio BT (ifl çözümleri) sektöründe, kanal ve üretimde 20 y›ldan fazla Ifl›k Deliorman Ayd›n kimdir? deneyimi olan bir giriflimcidir. Teknoloji sektöründe önem kazanan ifl metodolojisinin hem kurucusu, hem de lider Kurumsal pazarlama iletiflimi, kurumsal ve kamu sektörleri, kurumsal uygulay›c›s›d›r. ürün ve hizmetler, CRM gibi çeflitli alanlarda deneyim sahibi olan Ifl›k Ayd›n, Microsoft Türkiye’de Müflteri ve ‹fl Ortaklar› ‹liflki Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görev yap›yor. Cecilia Flombaum kimdir? ‹fl Orta¤› Geliflim Merkezi konseptini gelifltiren Cecilia Flombaum, Microsoft Dynamics Uluslararas› ‹fl Ortaklar› iflal›m›n›n yönetimini yapmaktad›r.
 19. 19. SET RE THINK CREATE WORKSHOP MASTERCLASS OZANBAYÜLGEN Dan›flmanl›k, Pazarlama ve Çözüm Önerileri Sat›fl Uzman› MARTINFORSTER Dan›flmanl›k, Pazarlama ve Çözüm Önerileri Sat›fl Uzman› ‹ç pazardaki konumun yarat›l›fl› ‹laç sektöründe müflteri katma Müflteri analizleri ne zaman süper uygulamalar haline de¤erini art›rmak gelir? Organizasyonunuzu elinden tutup en iyi müflteri f›rsatlar›na do¤ru götürdü¤ü zaman... •Doktorlar›n, kliniklerin, eczac› ve sa¤l›k sigorta •Günümüzde flirketler kaynaklar›n› nas›l tahsis ediyor? kurumlar›n›n de¤iflik ihtiyaçlar›n›n anlafl›lmas› Peki bunun neden de¤iflmesi gerekiyor? •Tüm müflteri grubu için uyarlanan ürün say›lar›n›n •Analizlerin çat›lar›n›n güçlendirilmesi ve müflteri odakl› art›r›lmas› (mass customization) ifl yönetimi •Sat›fl gücünüzün etkisini art›rmak için yönlendirilmesi •Organizasyonel bölücü müflteri yönetimi •Kurumunuzun donan›m›n› gözden geçirin Stratejik planlama döngüsünü yeniden gözden geçiriyoruz! Ozan Bayülgen kimdir? Martin Forster kimdir? Ozan Bayülgen genifl çapl› ifl alan› dönüflümleri konusunda Martin Forster dan›flmanl›k, pazarlama ve çözüm önerileri sat›fl›nda uzmanlaflm›flt›r. Ozan, Amerika, Avrupa ve Orta Do¤u’da bir uzmand›r ve son 15 y›l boyunca birçok global flirkette yönetici telekomünikasyon, enerji ve ulafl›m sektörlerinde birçok önde pozisyonlar›nda müflteri odakl› pazarlama stratejileri gelifltirerek gelen özel ve kamu flirketine organizasyonel yap›lanma ve ciro flirket operasyonlar›ndaki de¤iflimleri yönetmifltir. Yüksek kaliteli analiz için dolu ve do¤ru müflteri datas›n›n gereklili¤ine inanan ve karl›l›¤›n›n artt›r›lmas› konusunda dan›flmanl›k hizmeti vermifltir. Martin, bu prensibi basit ama 盤›r açan projelere uygulayarak, fiirketlerden baz›lar› U.S. Postal Service, Verizon, Orange SA, müflterilerine flirketlerinin karl›l›k hedeflerini yeniden Jaguar Land Rover, HM Revenue & Customs ve Devlet Planlama yap›land›rmalar›nda, müflteri deneyimlerini ölçmek için istatistik Teflkilat›’d›r. Ozan, Pazarlama Baflkan Yard›mc›s› pozisyonunda, toplaman›n ötesine geçmelerinde, sosyal a¤lar› yönlendirmelerinde Star Gas Partners fiirketi’nin karl›l›k odakl› olarak yeniden ve müflteri iliflkileri merkezlerinin müflteriler üzerindeki gerçek yap›land›r›lmas› sürecini yönetmifltir. PRG Benelux ofisini kuran etkilerini anlamalar›nda yard›mc› olmufltur. PRG’den once Martin ve telekomünikasyon ve kamu sektörü alanlar›na liderlik eden SAS Institute, Vodafone, Accenture ve Siemens’te çal›flm›flt›r. Ozan, yurtiçinde ve yurtd›fl›nda birçok telekomünikasyon flirketinin ve merkezi devlet teflkilatlar›n›n de¤iflim programlar›n› yönetmektedir. Ozan Bayülgen ayn› zamanda Avea flirketinde yönetim kurulu üyesidir.
 20. 20. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE Dijital pazarlamanın tüm alanları, Dijital Marketing Forum 09’da mercek altına alınıyor! Trendler Dijital trend çal›flmas› TrendBrief pazarlama profesyonelleri ile bulufluyor! • Makro pazarlama trendleri dijital pazarlamaya nas›l yans›yor? Trendleri oluflturan dijital içgörüler pazarlamay› nas›l dönüfltürüyor? • Dijital dünyada yeni ne var? Sosyal Medya nereye do¤ru gidiyor? Dijital dünyaya ait ilk ve tek “TrendBrief” çal›flmas› Stratejiler Dijital Strateji Modeli Türkiye'de ilk defa Pazarlama Zirvesi'nde! • Makro strateji olmadan dijital strateji olmaz. Türkiye'nin ilk dijital strateji modeliyle tan›fl›p, markan›z için dijital strateji oluflturmaya bafllay›n! Yarat›c›l›k Dijital Pazarlama'da en yarat›c› kampanya örnekleri, baflar› hikayeleri! • Dijital dünyada yarat›c› süreci bafltan yaratmak gerek. Baflar›l› sonuçlar için gerekli yarat›c› atefl nas›l yak›l›r ve bu süreç nas›l yönetilir? • Dünya'dan ve Türkiye'den en yarat›c› kampanya örnekleri. Markan›z için benchmark yapabilece¤iniz dijital pazarlama baflar› hikayeleri
 21. 21. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE Youth Republic Sunar: Gençlik ‹letiflim Zirvesi 2010 SERHATGÜRCÜ ANDRÉRABANÉA Youth Republic Torke Guerilla - Ajans kurucusu Kurucu ortak ve genel müdür AL‹MUHARREMO⁄LU ÖZLEMKARAKURT Synovate Araflt›rma ve Dan›flmanl›k A.fi. Youth Republic-Türkiye - Reklam Yazar› Genel Müdür TÜL‹NTURANLILEHY UTKUYASAVUL Synovate Araflt›rma ve Dan›flmanl›k A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Araflt›rma Direktörü Youth Republic-Türkiye - Reklam Yazar› 10 ARALIK 11 ARALIK Gençlik 2.0 Gençler ve gerilla pazarlama Harçl›k pazar› ve gençlerin tüketim al›flkanl›klar›… Gerilla ve viral pazarlama gençleri ne kadar etkiliyor? •Gençler baz› markalar› neden di¤er markalardan üstün Gençler neden gerilla pazarlamadan etkileniyor? tutuyor? Dünyada ve Türkiye’de gençler üzerinde en baflar›l› •Ne kadar harçl›k al›yorlar ve bu harçl›klar› nereye olmufl kampanyalar hangileri? harc›yorlar? •Gençler, ailelerinin ve arkadafllar›n›n tüketim kararlar›n› Youth Republic ve dünyan›n en yarat›c› gerilla pazarlama nas›l etkiliyor? ajans› Torke; hem kendi iflleri hem de tüm dünyadan •Mecralar›n, gençlerin sat›n alma kararlar› üzerindeki en be¤enilen gerilla kampanyalar hakk›nda flafl›rt›c› bir etkileri… sunuma imza at›yor. Harçl›k pazar›n› bilmek; genç tüketicilere do¤ru flekilde seslenmenin, tüketim al›flkanl›klar›n› yönlendirmenin en önemli yolu… Youth Republic ve Synovate ifl birli¤inde kurulan “Youth Connection Yeni Nesil Gençlik Araflt›rmalar›” flirketinin; harçl›k pazar› ve gençlerin tüketim al›flkanl›klar› üzerine yapt›¤› araflt›rman›n sonuçlar›; Serhat Gürcü, Ali Muharremo¤lu ve Tülin Turanl› Lehy taraf›ndan yorumlan›yor.
 22. 22. WORKSHOP SET RE THINK CREATE Entegre dijital pazarlama iletiflimi çözümleri sunan, Türkiye’nin ilk tam donan›ml› dijital hizmet ajans›d›r. 10.Pazarlama Zirvesi Hizmetlerimiz Ping Workshop’lar› Stratejik Planlama Medya Planlama ve Al›m Pazarlamac›lar için Sosyal A¤lar Search Engine Marketing Burçin ERGÜNT / Ping Yönetici Orta¤› Dijital Pazarlama Web Gelifltirme ve Etkileflim Tasar›m› Dijital Pazarlama Planlar› Social Media Marketing Aylin fiavkan / Ping Stratejik Planlama ve Analiz Direktörü Mobil Pazarlama Ping Mobil Pazarlama Yarat›c› Zihinleri Coflturacak Brief Yazma Ping Mobil Medya ‹lker Uzuner / Ping Kreatif Direktörü Gözde Tezmen / Müflteri ‹liflkileri Direktörü Müflterilerimiz Search Engine Pazarlama Mehmet fiahino¤lu / Ping SEM Yöneticisi 100’ün üzerinde farkl› markaya hizmet veren Ping; Yarat›c› Dijital Medya Planlar› Sarper Dan›fl / Ping Medya Planlama ve Sat›nalma Garanti Bankas› Direktörü T.C. D›fliflleri Bakanl›¤› Garanti Mortgage Dijital Pazarlama’da Ödül Getiren ‹fller Nas›l Sütafl Planland›? Ülker Burçin Ergünt / Ping Yönetici Orta¤› Eti L’OREAL Pazarlamac›lar için Mobil Reklam ve 3G Hitt Prodüksiyon Binatl› Tugay / Ping Mobil Pazarlama Direktörü Toyota Carrefour D-Gym TürkTelekom TTNET Avea Burger King ‹letiflim Peugeot Vestel Büyükdere Cd. Ecza Sk. Safter Ifl Merkezi Kat:6 Levent 34430 Istanbul +90 212 324 02 00 gibi pek çok büyük flirket’e Dijital Ajans hizmeti hello@ping.com.tr sunmaktad›r. www.ping.com.tr
 23. 23. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE PINARMASSENA Back-Up Genel Müdürü Dünyada bir ilk yaratmak..... Bir sabah kalkt›n›z, ifle geldiniz bir bakt›n›z flirketiniz gönlümüzü özgür b›rakmak ve hayat›m›zdan sat›lm›fl! Siz ve ekibiniz baflar›l› ifller yapm›flt›n›z... fiimdi “olmaz” lar› yok etmek zorunday›z.Paul tekrar ifle koyulup, yepyeni bir ifl yaratmak durumunda Arden'in "Akl›n› kullan aksini düflün" adl› kitab›n›n olsayd›n›z ne yapard›n›z? sayfalar›ndan biri tersten okunuyor, bir di¤erinde ayna var. Neden olmas›n? Dünyada bir ilki yaratma fikri iflte böyle bir anda geliverdi. Back-Up'›n do¤uflu ve onun sinerjisiyle, tekrar Gazetenizi, kitab›n›z› online Kindle okuma kiti ile tekrar içinden ç›kan yeni projelerle, 50m elektronik ortamda ayn› duyguyla okuyaca¤›n›z akl›n›za Durmak yok , sürekli yenilikler peflinde olmak hep daha gelir miydi? Sizin olmasa bile birilerinin geldi... iyileri ve hep daha yenileri yapmak için ruhumuzu, P›nar Massena kimdir? Çal›flma hayat›na 1988’de Emek Sigorta’da bafllad›. 1994’den Uzmanl›k alanlar›n› gelifltiren Back-Up’›n içinden Sa¤l›k Sektörü’nün itibaren 7 y›l sektörde G.M.Y. olarak çal›flmalar›na devam etti. bir ilki olan Dr. Back-Up ç›kt›¤›nda 2005 y›l›yd›. Üyelerinin sa¤l›¤›n›, Hep yenilikleri kovalayan birisi olarak, 2001’de Boyner Grubu kurdu¤u Kiflisel Sa¤l›k Sistemi ile takip etmekte olan Dr.Back-Up Advantage Sigorta’da G.M. olarak göreve bafllad›. Tek bir ürün da h›zla geliflip büyüyor. olan “Ferdi Kaza Sigortas›”n› data yönetimi ve telemarketing ile 2008 ‘de üyelerinin ihtiyaçlar› neticesinde “Dr.Back-Up Check-Up satarak, sigortac›l›kta bir devri bafllatt›. Merkezi”ni kurarak, ifllere bir yenisini daha eklenmifl oldu. Daha sonra grubun sigortadan ç›kmas› ile 2003 y›l›nda mevcut Geliflmeye devam eden tüm bu de¤iflik sektörleri içeren hizmet ekibi ile Back-Up ‘›n kuruluflunda çal›flt›. Yepyeni bir proje olan projelerinin hepsinde aktif Genel Müdür olarak görevine devam Back-Up ifline, geniflletilmifl asistans hizmetlerini bireylere satarak etmekte olan P›nar Massena sürekli yenilikçi projelerle beslendi¤ini bafllad›. Zaman içinde ihtiyaçlarla geliflip 4/4’ lük bir hizmetler düflünüyor. bütünü haline gelerek, dünya’da bir ilk oldu. 2004 y›l›nda Back- Up’a ilaveten Boyner Grubu’nun Seyahat Acentesi olan Çarfl› Tatil’in de G.M. görevini üstlendi.
 24. 24. PARALEL OTURUM SET RE THINK CREATE MURATDURAN Ritz-Carlton ‹stanbul Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› KAD‹RCANERKIRALP Teknosa Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Murat Duran kimdir? Kadircan Erk›ralp kimdir? Turizm sektörünün deneyimli isimleri aras›nda yer alan Murat Kadircan Erk›ralp, Tarsus Amerikan Lisesi’nin ard›ndan ‹stanbul Duran, bugüne dek Türkiye'nin yan› s›ra Hollanda, Almanya, Üniverisitesi ‹flletme Fakültesi’nden Bölümü’nden mezun oldu. ‹ngiltere ve ABD'de pek çok seçkin otelde üst düzey görev yapm›fl ‹fl hayat›na ‹ngiltere’de Ünkar Hauser’de uluslararas› nakliyecilik bir isim. 1973 y›l›nda Hollanda'da do¤an Murat Duran, Hollanda sektöründe ad›m att›. Ard›ndan Türkiye’ye dönerek Oriflame’in Maastricht'deki Hotel and Catering College'da lisans ve ABD'deki kurulufl sürecinde yer alarak Operasyon Müdürü olarak görev Boston Üniversitesi'nde pazarlama alan›nda lisans üstü e¤itimini yapmaya bafllad›. tamamlad›. Murat Duran, turizm alan›ndaki kariyerine 1996-1998 aras›nda Boston Marriott Copley Place'de ve 1998-1999 aras›nda Oriflame Türkiye’nin ard›ndan Pepsi Cola’ya Marka Müdürü Munich Marriott Hotel'de görev yapt›. Bu tarihten sonra 2000 olarak geçifl yapt›. Sonras›nda Unilever’de yürüttü¤ü Marka y›l›na dek Glasgow Marriott Hotel'de Etkinlik Sat›fl ve Toplant› Müdürlü¤ü ve Medya Müdürlü¤ü görevlerinin ard›ndan Siemens Müdürü, 2000-2002 aras›nda Conrad London'da K›demli Sat›fl Mobile’da Pazarlama Müdürü olarak görev yapt›. 2002 y›l›ndan ve 2002 y›l›nda InterContinental Hotels and Resorts Londra'n›n bu yana Teknosa’da Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Avrupa Bölgesinden Sorumlu K›demli Sat›fl Müdürlü¤ünü Yard›mc›s› olarak görev yap›yor. Erk›ralp, evli bir çocuk babas›d›r. yürütmeye bafllad›. 2003 y›l›nda Ceylan InterContinental Istanbul'un Sat›fl ve Pazarlama Müdürlü¤ünü üstlenen Murat Duran, 2009 y›l› A¤ustos ay› itibariyle The Ritz-Carlton ‹stanbul'un Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak kariyerine devam ediyor. Murat Duran, 6 dil biliyor.
 25. 25. SET RE THINK CREATE www.mrktngzone.com Yeni dönemde yeni bakıfl açısı, yeni tanımlamalar, yeni aksiyonlar...! RETHINK Yeni dönemde, pazarlama Bu farkl› bak›fl aç›s› ile, pazarlama Yeni dönemde, farkl› bak›fl aç›m›z ile dünyas›nda daha öncekinden farkl› dünyas›nda yeniden düflünmemiz bu öncelikli alanlarda daha öncekinden bir bak›fl aç›s› gereken alanlar farkl› yapacaklar›m›z RESET RECREATE Bu y›l ikinci turunu bafllatt›¤›m›z ‘MRKTNG ZONE’da Önce yeni dönemde ihtiyac›m›z olan bak›fl aç›s›n› birlikte üretmek, dinlemek, paylaflmak, tart›flmak, tan›mlayarak, bu bak›fl aç›s› ile yeniden düflünmemiz, hayat›m›zdan, iflimizden, uygulamalar›m›zdan ele almam›z gereken alanlar› belirlemek ve sonunda bahsetmek birlikte çal›flarak gelifltirmek için pazarlama da pazarlama dünyas›n›n bu alanlar›nda daha profesyonelleri ile bir araya geldik. öncekinden farkl› neler yapabilece¤imizi ortaya ç›kard›k. Bu çal›flmalar sonucunda ‘MRKTNG ZONE’un aktif kat›l›mc›lar› 2 gün boyunca ‘MRKTNG ZONE’ oturumlar›nda afla¤›daki sorular› cevaplayacaklar. BURCUYURTO⁄LU C‹HANKIRIMLI Diageo Dragon Rouge Ne yaparsam, Türkiye’deki pazarlama çal›flmalar›na yönelik global Pazarlaman›n ifller hale gelmesi için ne yapmam gerekiyor? pazardaki sadece adaptasyon yap›l›yor alg›s›n› y›kar›m? ERTU⁄ÇOPURO⁄LU SERHATYILDIRIM Meta Reklam Finans Invest fiirketlerde pazarlama vizyonu olmamas›n›n da etkisiyle meydana Farkl›laflmak noktas›nda, müflterinin vizyonu ile s›n›rl› m› kalmal›y›m, gelen de¤er-maliyet dengesizli¤inin önüne nas›l geçerim? yoksa kendi vizyonumu gelifltirip, onunla ilerleyip, müflterinin vizyonunu da daha ileri mi tafl›mal›y›m? ESRAER‹fiK‹N TÜZÜN ÖZGÜRALAZ Müflterinin do¤ru kanaldan do¤ru bilgiyi almas› ve kimden ne Marketallica isteyece¤ini bilmesi konusunda yaflanan s›k›nt›lar›n nedeni kriz Internet ortam›ndaki gerçek zamanl›, interaktivite içeren sosyal mi, müflterinin alg›s› m›, sektördeki kar›fl›kl›k m›, an›mlamalar›n iletiflim portallar›n›, pazarlama uygulamalar›nda nas›l kullanabilirim? birbirine girmesi mi? Ben bunu de¤ifltirmek için ne yapabilirim? SELDASUSAL MEL‹HMURAT DHL Nortel Networks Netafl Kriz dönemlerinde, global/merkez ofisin yapt›r›mlar›n›n oldu¤u yerde, müflteri iliflkilerinin olumsuz etkilenmemesini, yerel pazar›n Bayi-da¤›t›m kanal›-müflterinin iliflkisini gelifltirmeye yönelik do¤as›na uygun uyglamalar›n devam etmesini, oyun alan›m›n oluflturdu¤umuz plan, hem maliyet, hem müflteri memnuniyeti daralmamas›n› nas›l sa¤layabilirim? anlam›nda flirketime ne kazand›racak? PINARÇ‹MEN RÜYAGÜLMEZ Amirekan Hastanesi Turkcell Yüksek doluluk oran›ndan ve iflletme stratejisinden dolay› agresif ‹letiflim sektöründe sektörel pazarlama konusunun ürün ve hizmet pazarlama içermeyen, daha butik stratejileri olan bir yap›da, baz›nda tamamen sektöre özel farkl›laflabilmesinden çok, sektör sektördeki baflar› ile ilgili içeride ve d›flar›da fark›ndal›k yaratacak ile iletiflim düzeyinde s›n›rl› kal›yorsa, sektörel pazarlama stratejisini pazarlama politikalar›n› nas›l uygulayabilirim? nas›l uygulayabilirim?
 26. 26. GENEL B‹LG‹ SET RE THINK CREATE 10. Pazarlama zirvesine kat›l›m amaçlar› •2000’e yak›n öncü pazarlama profesyoneliyle yüzyüze iletiflim kurabilmek ve sat›fl yapmak •Potansiyel yeni müflterilerle tan›flmak •Yeni/özel/avantaj hizmet ve ürünleri tan›tmak •Kurumsal itibara ve müflteri üzerindeki imaja katk› sa¤lamak •Hedef kitleyle buluflmak ve fuar sonras› için iletiflim bilgilerine ulaflmak •Rakiplerinizle kendinizi karfl›laflt›rma imkan› yaratmak •Pazar araflt›rmas› ve müflteri analizi yapmak •Pazarlama Zirvesi öncesi, Management Centre Türkiye ve Eventus taraf›ndan 10,000’i aflk›n kifliye gönderilen e-bültenlerde yer almak •Pazarlama Zirvesi tan›t›m sürecinde web sitesinde yer almak 10. Pazarlama zirvesine hangi kurulufllar kat›lmal›? Pazarlama flirketleri Pazarlama iletiflimi flirketleri • Mobil pazarlama • Reklam • Do¤rudan pazarlama • Aç›khava reklamc›l›¤› • ‹nteraktif pazarlama • Halkla iliflkiler • Araflt›rma flirketleri Yay›nc›l›k flirketleri Teknoloji / Yaz›l›m flirketleri • Yay›nevleri • Sektörel dergiler • Yaz›l›m • Multivizyon E¤itim flirketleri • Sunum • Destek hizmetleri • E¤itim dan›flmanl›¤› • Yönetici dan›flmanl›¤› • Üniversiteler Bu fuar 5174 say›l› kanun gere¤ince Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i - TOBB - izni ile düzenlenmektedir.
 27. 27. GENEL B‹LG‹ SET RE THINK CREATE 9. Pazarlama zirvesi’ne kat›lan firmalar A Fortis Bank Philip Morris Accor Servisleri G Publicis Yorum Aksoylar Makina Garanti Bankas› R Alarko Garanti Factoring Reach Contact (Sony Ericsson) Alt›nbaflak Garanti Leasing Renault Mais Amway Garanti Ödeme Sistemleri Anadolu Hayat Emeklilik Garanti Portföy S-fi Arçelik Google Sanofi Aventis Artcraft H Sarten Ambalaj Arzum Hisarlar Schneider Elektrik Astel Ka¤›tç›l›k ‹-I Schott Orim Aster Tekstil ‹ltek Shell&Turcas Petrol Avea ‹nci Holding Siemens Aviva Sigorta J Soyak Yap› Axa Sigorta Janssen Cilag Süper Film B JTI Sütafl Barilla K fiiflecam Best Buy Ma¤azac›l›k Karaca-KRC Züccaciye T Betek Boya Kopafl Kozmetik Tad›m Bilyoner L TEB Borusan Holding Levi Strauss Tellcom BP Gaz LG Temsa Bravoo M Tofafl Brisa Mardin Çimento Total BSH Ev Aletleri McDonalds (Anadolu Restoran ‹flletmeleri) TTNET C-Ç Meko Turkcell Canan Kozmetik Mercedes-Benz Finansman Türk A.S Türk Pirelli Lastikleri Club Kostalia Mercedes-Benz Türk Türk Traktör Coca-Cola Sat›fl Da¤›t›m Mercer Sigorta U Ça¤dafl ‹nflaat Mobilnet Ultima Çanakkale Seramik Monier Yap› Unilever Çelikord Mudo Y D N Yap› Merkezi Dermacos Kozmetik (biotalabs) Nielsen Yap› ve Kredi Bankas› Domino's Pizza Nortel Networks Netafl Eczac›bafl› ‹pek Ka¤›t Numil Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri O-Ö Eczac›bafl› Schwarzkopf Oerlikon Efes Omsan Lojistik E-Güven Otokar Eureko Sigorta Özgörkey G›da F Özmaya F›rat Plastik P Finansbank Pfizer Bu fuar 5174 say›l› kanun gere¤ince Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i - TOBB - izni ile düzenlenmektedir.
 28. 28. GENEL B‹LG‹ SET RE THINK CREATE 9. Pazarlama Fuar›’na kat›lan firmalar ALGE E⁄‹T‹M DP‹D METO PERAKENDE PLATFORM B‹LG‹ TEM DA⁄ITIM AKBANK FAVOR‹ REKLAM MEY ‹ÇK‹ PORTAXE THE RITZ CARLTON BACK UP FORTUNE M‹LL‹YET PRINT CENTER TURKCELL CNN TÜRK GFK TÜRK‹YE MONSTER PROJECT HOUSE YOUTH REPUBLIC COCA COLA INTER LIMOUSINE MTM STROER KENT V‹ZYON DANTE KALDER NIELSEN SYNOVATE DATA PROF‹L KARAMEL DANIfiMANLIK NOMADIC TAURUS GROUP CONSULTING/DDI TÜRK‹YE DAVRANIfi B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ MANAGEMENT CENTRE TÜRK‹YE OD YAZILIM TC. KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANLI⁄I DESTEK PATENT MEDYANET OKI PRINTING SOLUTIONS TEKN‹K KART Pazarlama Fuar›’na bugüne kadar kat›lan firmalar 1 Numara Hearst Yay›nc›l›k Do¤rudan Pazarlama ‹letiflimcileri ISI Emerging Markets Momentum-Beç Sistem Yay›nc›l›k 121 Metre Derne¤i ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Mr.Smoky Work Team Skyturk 3M Scotchprint Graphics Do¤ufl Oto ‹stanbul Sailing Academy Sony Eurasia Dolunay N Sortworks A DSS Technology J Neredeucuz.com Spar Turkey ACNielsen Jet Da¤›t›m Netron Biliflim Akademisi Adizes ‹stanbul E NetPoint Interactive T Aerodeon Edding K Teamworks African Healing Dance & Rhythm e-kolay.net KalDer O Teknik At›l›m AK Emeklilik Ekobilgi Kale Organizasyon OD Yaz›l›m Teknoloji Holding Akbank English Time Kapital Medya OKI Printing Solutions Tele Kurye Aktif Da¤›t›m Etkin Da¤›t›m Kariyer Executive OnCard Tepe Alteo Euro Message Kariyer.net Oracle THY Anadolu Sa¤l›k Merkezi Exim Kesiflim Oytel.net T-Kart Apple IMC Kobi-Efor TNS Piar Aras Cargo F kurumsalhaberler.com P Turkcell Araflt›rmac›lar Derne¤i FasTracKids Kültür A.fi Pano Mobil Medya Art Kristal Favori Reklam Parkorman Ü Feedback Pergel ‹letiflim Ülker B Fida Film L Platin Back-up Finansal Forum Literatür Yay›nc›l›k PRCI/ICCO Türkiye W Barem Research International Floor Graphics Litespell Presto WhatIf! BenQ Mobile Frito Lay LS Banquet Print Center Wragh.com Berlitz Dil Merkezi Probil WWF-Türkiye Bileflim International G M Procon Bind Chocolate Garanti Emeklilik Mango Travel Services Project House X Brand It GfK Türkiye Marin's Turkey Protek X Güncel Veri Business Week Türkiye Globus Marketing Türkiye BTL Management Centre Türkiye R Y G Medea ‹letiflim Reklamc›lar Derne¤i yenibir.com C Halkla ‹liflkiler Derne¤i MediaCat Renklam Youth Republic Canon Hayat Yay›nlar› Medline Retail News Dergisi CMC HR Dergi Medya Takip Merkezi Roll Reklam CNN Türk Hyatt Regency Istanbul Medya-Net Roofmediaworks CRM Pro Medyatek Reklam Rota Yay›nlar› CRT Yaz›l›m I-‹ Metan CSA Celebrity Speakers ‹.D.E.A Milliyet S ‹ki A Milliyet Kariyerim Sabah Gazetesi D IKSV Millward Brown SAS Data Sistem Infomag Mimoza Organizasyon Secret CV Digiboard Inter Limousine Services Mobilera Sidera Digiturk Interpress Modus Tourism & Events Siemens Mobile Bu fuar 5174 say›l› kanun gere¤ince Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i - TOBB - izni ile düzenlenmektedir.
 29. 29. GENEL B‹LG‹ SET RE THINK CREATE Kapal› devre TV yay›n›nda reklam Fuar katalo¤unda ilan 2.500 Euro + KDV 1.000 Euro + KDV SET Konferans çantas›nda firma broflürü 2.500 Euro + KDV RE THINK CREATE Düzenleyen Bu fuar 5174 say›l› kanun gere¤ince Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i - TOBB - izni ile düzenlenmektedir.

×