Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)

  1. 1. แบบทดสอบกลางภาคการเขียนรายงานการ ประชุม กศน. ม.ปลาย 1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการทาผิดวินย ั ก. การประมาทเลินเล่อ ข. ความจาเป็ นบังคับ ค. การสนับสนุนหรื อสมยอมของผูได้รับ ้ บริ การ ง. การบีบบังคับขู่เข็ญ 2. ข้อใดไม่เป็ นความผิดวินยอย่าง ไม่ร้ายแรง ั ก. ไม่รักษาความลับของทางราชการ ข. การประมาทเลินเล่อ ค. ขัดคาสั่งผูบงคับบัญชา ้ ั ง. ต้องรับโทษจาคุก 3. โทษทางวินยของข้าราชการมีกี่สถานะ ั ก. 6 สถานะ ข. 5 สถานะ ค. 4 สถานะ ง. 3 สถานะ 4. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินย ั ก. ให้ออก ข. ปลดออก ค. ภาคทัณฑ์ ง. ลดขั้นเงินเดือน 5. การลาของพนักงานเทศบาลมีกี่ประเภท ก. 5 ประเภท ข. 6 ประเภท ค. 9 ประเภท ง. 10 ประเภท 6. การลาป่ วยกี่วนจึงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ั ก. ลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ข. ลาป่ วยตั้งแต่ 15 วันขึ้น ค. ลาป่ วยตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป ง. ลาป่ วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป 7. พระราชบัญญัติเทศบาลประกาศใช้เมื่อใด ก. พ.ศ.2409 ข. พ.ศ.2495 ค. พ.ศ.2496 ง. พ.ศ.2535 8. การจัดตั้งเทศบาลเมืองต้องมีประชาชนตั้งแต่ กี่คนขึ้นไป ก. 5,000 คน ข. 10,000 คน ค. 50,000 คน ง. 150,000 คน 9. กฎหมายที่เทศบาลออกมาบังคับใช้เรี ยกว่า กฎหมายใด ก. พระราชกฤษฎีกา ข. ข้อบัญญัติเทศบาล ค. ข้อบังคับเทศบาล ง. เทศบัญญัติ 10. ในปี หนึ่งจะมีการประชุมสภาเทศบาลสมัย สามัญได้กี่สมัย ก. หนึ่งสมัย ข. สองสมัยแต่ไม่เกินสี่ สมัย ค. สามสมัย ง. สี่ สมัย 11. กลไกของรัฐที่มีส่วนเสริ มความแข็งแกร่ ง ่ เป็ นปึ กแผ่นให้แก่ส่วนที่อยูนอกกลไกและ ขอบวงอานาจรัฐเรี ยกว่า ก. ประชาสังคม ( Civil Society ) ข. โครงสร้างส่ วนบน ( Super-structure )
  2. 2. ค. การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development ) ง. ความเป็ นเอกภาพในสังคม 12. ข้อใดคือความหมายของ IT ก. Information Technology ข. Information Team ค. Information TRIS ง. Information The Best 13. Good Governance ตรงกับธรรมข้อใดใน พุทธศาสนา ก. ทศพิธราชธรรม ข. อิทธิบาท 4 ค. พรหมวิหาร 4 ง. อริ ยสัจ 4 14. หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการ บริ หารงานบุคคลปัจจุบนคือ ั ก. Put the right Job on the right man ข. Put the Job on the right man ค. Put the right man on the right Job ง. Put the right man on the right Job 15 ข้อใดคือ Good Governance ก. การบริ หารบ้านเมืองและสังคมที่ดี มี คุณธรรม โปร่ งใส ยุติธรรม ข. การมอบอานาจให้ผวา CEO บูรณาการ ู้ ่ ระดับจังหวัด ค. การที่ประชาชนต้องเป็ นพลเมืองที่ดี จะ นาความเจริ ญสู่ ชาติ ง. การปฏิบติตน พลเมืองให้ทนกับ ั ั เหตุการณ์โลก 16. รัฐมนตรี ถูก……ไปสอบสวน ก. พา ข. เชิญ ค. เรี ยก ง. ควบคุม 17. การประชุมวันนี้ดูท่าทาง……..เป็ นพิเศษ สมาชิกมาประชุมอย่าง…….. ก. เข้มแข็ง-พร้อมเพรี ยง ข. เข็มแข็ง-คับคัง ่ ค. คึกคัก-คับคัง ่ ง. คึกคัก-พร้อมเพรี ยง 18. ด้วยเหตุน้ ีจึงมีการยกร่ างพระราชบัญญัติ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้น มี…….ให้ เอกชนตั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ ใน……ของรัฐบาล ก. โครงการ-ความควบคุม ข. แผนงาน-ความดูแล ค. หลักการ-ความควบคุม ง. หลักการ-ความเห็นชอบ ่ ั่ 19. ………เศรษฐกิจตกต่ามีอยูทวโลก ก. สภาวะ ข. สภาพ ค. ภาวะ ง. สถานะ 20. ที่นง……….ออกแบบได้อย่าง…….. ั่ ก. อัฒจันทน์ - มหัศจรรย์ ข. อัฒจันทร์ - มหัศจรรย์ ค. อัศจันทร์ - มหัศจันทร์ ง. อรรศจันทน์ - มหัศจันทร์ 21. ความผิดหวังที่ได้…….บ้าง ทาให้ชีวตมี…… ิ ยิงขึ้น ่ ก. ประสพ - รสชาติ ข. ประสบ - รสชาติ ค. ประสพ - รดชาด
  3. 3. ง. ประสบ - รดชาด จงเรี ยงข้อความต่อไปนี้ให้ต่อเนื่องกันอย่าง ถูกต้อง 22. 1. อนุชนที่กาลังเกิดมาควรรู ้ซ้ ึ งถึงความเป็ น มนุษย์ 2. เลขาธิ การสหประชาติได้กล่าวว่า 3. ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ 4. เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า 5. และสนองความต้องการเป็ นพิเศษให้แก่ เด็ก ก. 3 5 2 1 4 ข. 1 4 5 2 3 ค. 2 1 4 3 5 ง. 4 3 2 1 5 23. 1. ถึงทุกข์ใครในโลกที่โศกเศร้า 2. ใช้แต่ตาต่างถ้อยสุ นทรวอน 3. จะพลัดพรากจากกันไม่ทนลา ั 4. ไม่เหมือนเราภุมริ นถวิลหา ก. 1 4 3 2 ข. 2 1 3 4 ค. 4 3 2 1 ง. 3 4 1 2 24. 1. ศิษย์จะมีชื่อหรื อล่มจม 2. อาจเป็ นเพราะอบรมหนึ่งนาที 3. เพียงแต่วนละนาทีก็ดีถม ั 4. การอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์น้ น ั ก. 1 2 3 4 ข. 3 1 4 2 ค. 4 3 2 1 ง. 4 3 1 2 25. ข้อใดทาให้เกิดอารมณ์ ั ก. ลมโชยมาแผ่วๆ กิ่งไม้เสี ยดสี กน ข. ระลอกคลื่นน้อยๆ ทยอยเข้าสู่ ฝั่ง ค. ท้องฟ้ าเวิงว้างในยามตะวันรอนๆ ้ ง. นกน้อยโผบินไปมาน่าดูเหลือเกิน 26. ข้อใดใช้คากากวม ก. ปู่ ทองเล่าเรื่ องเก่าๆ ให้หลานฟัง ข. น้ าเย็นที่แช่ไว้แต่เช้าหมดแล้ว ค. ผมมาขอใบรับรองแพทย์ ง. ห้ามไม่ให้จอดรถตรงนี้ 27. ข้อใดใช้ถอยคาผิดหลักภาษา ้ ก. เขาไปเที่ยวทั้งวัน ข. พรุ่ งนี้เราต้องไปทางาน ค. ที่ตลาดฉันเดินไปซื้ อของ ง. ดูแต่ตา มืออย่าต้อง ของจะเสี ย 28. ข้อใดใช้ลกษณะนามเหมือนกันหมดทุกคา ั ก. แห อวน เบ็ด ข. ขวาน เสี ยม ปากกา ค. เลื่อย สิ่ ว ค้อน ง. มีด เข็ม คัมภีร์ 29. ข้อใดมีความหมายแสดงความเสี ยเปรี ยบ ก. กินน้ าใต้ศอก ข. ใกล้เกลือกินด่าง ค. ตาบอดได้แว่น ง. อาภัพเหมือนปูน ่ ่ 30. เขาพูดอยูนานแต่ฟังไม่ได้วาใจความคืออะไร ช่างเหมือน……. ั ก. หมาไล่กดหางตนเอง ข. คนร้อยลิ้นกระลาวน
  4. 4. ค. นกเอี้ยงเลี้ยงความเฒ่า ง. น้ าท่วมทุ่งผักบุงโหรงเหรง ้ 31. ถ้าโต้เถียงกับคนพาลเหมือนกับ ก. เอาเป็ ดขันประชันไก่ ข. หมาเห่าใบตองแห้ง ค. สี ซอให้ควายฟัง ง. เขาไม้ส้ ันไปรันขี้ 32. ผูหญิง : สวย → ผัก : ? ้ ก. งาม ข. เขียว ค. สด ง. กรอบ 33. ลูกไก่ : ไข่ → ผลไม้ :? ก. หน่อ ข. เมล็ด ค. ตาก ง. ดอก 34. . พ่อ : แม่ →ลุง :? ก. พี่ ข. ป้ า ค. น้า ง. อา 35. เรื อ : สมอ → รถยนต์ : ? ก. คลัตช์ ข. เบรก ค. พวงมาลัย ง. เกียร์ 36. มีนกฟุตบอลอยู่ 10 ทีม แบ่งออกเป็ น 2 สาย ั ๆ ละ 5 ทีม ถ้าจะแข่งขันกันแต่ละสายแบบ พบกันหมด แล้วนาผูชนะเลิศแต่ละสายมาชิง ้ ชนะเลิศกัน จะต้องแข่งขันกันทั้งหมดกี่ครั้ง 37. 38. 39. 40. ก. 20 ครั้ง ข. 21 ครั้ง ค. 22 ครั้ง ง. 23 ครั้ง ปศุสัตว์แห่งหนึ่งมีชาง วัว และเป็ ด ซึ่ งนับขา ้ รวมกันได้ 20 ขา นับตัวรวมกันได้ 12 ตัว ถ้า มีชาอยู่ 1 เชือก แล้วจะมีววทั้งหมดกี่ตว ้ ั ั ก. 1 ตัว ข. 2 ตัว ค. 3 ตัว ง. 4 ตัว พนักงานคนหนึ่งถูกลดเงินเดือน 20% อยาก ทราบว่าในปี ต่อไปเขาจะต้องได้รับเงินเดือน อีกกี่เปอร์ เซ็นต์ เขาจึงจะได้รับเงินเดือนเท่า เดิม ก. 20 % ข. 25 % ค. 30 % ง. 40 % พี่นอง 3 คนอายุรวมกันได้ 18 ปี คนสุ ดท้อง ้ อ่อนกว่าคนกลาง 2 ปี และคนโตแก่กว่าคน กลาง 2 ปี อยากทราบว่าคนโตอายุเท่าไร ก. 6 ปี ข. 8 ปี ค. 10 ปี ง. 12 ปี ่ นกเอี้ยงกับควายอยูในนารับหัวได้ 100 หัว นับขารวมกันได้ 280 ขา อยากทราบว่ามี ควาย กี่ตว ั ก. 35 ตัว ข. 40 ตัว
  5. 5. ค. 45 ตัว ง. 50 ตัว จงหาเลขจานวนถัดไปที่เกิดจากความสัมพันธ์ ทางตัวเลข ดังนี้ 41. 83, 62 , 98 , 18 , 27, 14 ,…. ก. 29 ข. 18 ค. 14 ง. 8 42. 1, 1 , 8 ,46,… ก. 278 ข. 320 ค. 720 ง. 760 43. 74 , 50 , 38 , 32 ,…. ก. 29 ข. 30 ค. 31 ง. 32 44. 1, 1, 2, 3, 3, 6, 5, 5… ก. 6 ข. 8 ค. 10 ง. 12 45. A, C, F, J,… ก. M ข. N ค. O ง. P 46. (0.24 x 1.5) +0.002 =? 47. 48. 49. 50. ก. 180 ข. 18 ค. 33 ง. 32 จงหาค่าของ 1.42 x 0.76 ก. 10.792 ข. 10.0792 ค. 10.798 ง. 1.0798 5- 4.003+0.876-0.000001 เท่ากับจานวนใด ก. 0.123399 ข. 0.123669 ค. 0.123699 ง. 0.123339 ( 0.545-0.4215 ) + (0.875-0.525 ) เท่ากับ จานวนใด ก. 0.2237 ข. 0.3547 ค. 0.4273 ง. 0.4763 ยอดเขาแห่งหนึ่งสู ง 8.64 กิโลเมตร ถ้ามานะ ใช้ลิฟต์ เขาจะขึ้นไปได้สูง 0.0006 กิโลเมตร ต่อวินาที ลิฟท์จะต้องใช้เวลานานเท่าไรเขา จึงจะขึ้นถึงยอดเขา ก. 24 นาที ข. 22 นาที ค. 21 นาที ง. 20 นาที

×