10.1 stk

Karel Van Isacker
Karel Van IsackerPhoenixKM (ceo) à PhoenixKM
GÖNÜLLÜ İŞLERİ
1. SAAT
GÖNÜLLÜ İŞLER
 Gönüllü Kimdir : Yaptıkları işler için hiçbir ücret veya kazanç talep etmeden kendi
rızası ile toplum yararına çalışan ve destek olan kişidir.
 Neden Gönüllü Oluruz?
1- Haz ve manevî zenginleşme,
2- Yeni bir çevre ve arkadaşlıklar,
3- Yeni ilgi alanları, beceriler kazanma
4- Bir problemin çözümüne ortak olmak,
5- Ekip çalışması becerilerinde artış, ortak çalışma isteği
NASIL GÖNÜLÜ ÇALIŞILABİLİNİR
 Kurumsal açıdan iki şekilde gönüllü çalışma şekli vardır:
1- Kamu Kurumlarında Gönüllü Çalışma,
2- Sivil Toplum Kuruluşlarında ( Derneklerde) Gönüllü Çalışma,
3- Uluslararası Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen gönüllü çalışmalar,
KAMU KURUMLARINDA GÖNÜLLÜ
ÇALIŞMA
 Kamu yararına gönüllü çalışma yerel yönetimlerde ön görülmüştür. Bu kapsamında
nasıl bir gönüllük hizmeti sunulacağı hususları « İl Özel İdaresi ve Belediye
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği »nde belirlenmiştir.
 Belediye : Mahalleleri kapsayan şehir merkezi içinde hizmet sunmaktadır.
 İl Özel İdaresi : Köyleri kapsayan şehir merkezi dışındaki alanlarda hizmet
sunmaktadır.
KAMU KURUMLARINDA GÖNÜLLÜ
ÇALIŞMA TANIMI
 Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkan ve zamanını ortaya
koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim
hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde
görevlendirecek kamu kuruluşlarını,
YEREL YÖNETİMLERDE HANGİ ALANLARDA
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YAPILABİLİR
 Sağlık, Eğitim, Spor, Çevre, Park, Trafik, İtfaiye, Kütüphane, Kültür, Turizm Ve
Sosyal Hizmetlerle; Yaşlılara, Kadınlara, Gençlere, Çocuklara, Engellilere,
Yoksul Ve Düşkünlere Yönelik Hizmetlere Gönüllü Katılıma yapılabilinir.
YEREL YÖNETİMLERDE HANGİ ALANLARDA
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YAPILABİLİR
 Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere
ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri,
 Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri,
 Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri,
 Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre
kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetleri,
YEREL YÖNETİMLERDE HANGİ ALANLARDA
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YAPILABİLİR
 Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri,
 Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,
 Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,
 Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri
yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir.
YEREL YÖNETİMLERDE GÖNÜLLÜ
ÇALIŞMACILARDA ARANACAK ÖZELLİKLER
 Reşit olması veya reşit olmayanlardan en az oniki yaşını bitiren küçükler
yasal temsilcisinin iznini almış olması,
 Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,
 Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,
YEREL YÖNETİMLERDE GÖNÜLLÜ
ÇALIŞMACILARDA ARANACAK ÖZELLİKLER
 Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından
alınmış sağlık raporunun bulunması,
 Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine bildirilmiş olması gerekir.
 ETKİNLİK : SİZLER HANGİ ALANDA YEREL YÖNETİMLERDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA
YAPABİLİRSİNİZ?
GÖNÜLLÜ İŞLERİ
2. SAAT
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA
 Üyeler, gönüllüler, bağışçılar, bir STK'nın gücünün en önemli unsurlarıdır. Bu tabanın
genişlemesi, STK'nın toplumsal taleplerin sözcüsü olma meşruiyetini artırır
 STK çalışmalarına katılım üye olarak ya da gönüllü katılımcı olarak yer alabilirsiniz.
Ancak STK’ların gönül çalışma beklentileri üye olma üzerinden yürütmektedir.
 Yabancı uyruklu kişiler STK’lara üye olabilirler. Ancak yönetim kurulunda yer
alamazlar.
SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ
 STK’ların, ihtiyaç tespiti yaparak hangi konularda ve ne tür becerileri olan
gönüllülerin desteğine gereksinim duyduklarını belirlemesi önemlidir.
 Bir STK için gönüllüler aşağıdaki işlevleri de üstlenebilir:
1) STK’nın gönüllülerden destek alması kurumun başarısının göstergesidir.
2) STK’nın gönüllülerle çalışması kurumun tanınırlığını artırır, hizmet ve çalışmalarının
toplum tarafından görülmesini sağlar. Gönüllüler bir anlamda, STK'nın topluma nüfuz
etmiş temsilcileri, STK ile toplum arasında birer iletişim aracıdırlar.
SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ
3) Gönüllüler, STK’nın hizmetlerinin daha etkili olmasını sağlar. Örneğin, hizmet alan
kişilerin, gönüllülerin özverili çalışmalarını görmesi STK'nın etkisini artırır.
4) STK’ların kısıtlı bütçelerle ve güçlükle yürüttükleri projeler, gönüllülerin desteğiyle
olanaklı hâle gelir.
5) Gönüllülerin verdiği destek, STK'larda profesyonel olarak çalışan ekip açısından da
teşvik edici bir unsurdur.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GÖNÜLLÜ
DESTEKÇİ İŞ PLANI HAZIRLIK SÜRECİ
1) Gerçekleştirilecek çalışmanın planlamasına gönüllülerin de katılması,
2) Gönüllü çalışacak grup için iş bölümünün belirlenmesi,
3) Gönüllü katkısıyla gerçekleştirilen programların sonucunun mutlaka gönüllülerle
paylaşılması,
4) Proje/etkinlik değerlendirme toplantılarına gönüllülerin de katılması
SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN
GÖNÜLLÜ DESTEKÇİ İŞ TANIMI ÖRNEĞİ
1) Gönüllü işin adı,
2) Gönüllü işin amacı ve hedefleri; gönüllünün yapacağı çalışmanın kime nasıl bir
fayda sağlayacağı?
3) Yapılan çalışmanın sonucunda sağlanacak olan yarar ve yaratılacak olan
değişim,
4) Yürütülecek etkinlikler
SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN
GÖNÜLLÜ DESTEKÇİ İŞ TANIMI ÖRNEĞİ
4) Çalışmanın tahmini süresi ve tamamlanacağı zaman,
5) İhtiyaç duyulan beceriler,
6) Temel sorumluluklar, yapılacak işte gönüllülerden beklenen tutum ve davranışlar,
proje süresince gönüllünün hizmet verdiği kitle ile ilişkilerinde dikkat etmesi gereken
noktalar,
7) Gönüllüye sağlayacağı faydalar,
SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN
GÖNÜLLÜ DESTEKÇİ İŞ TANIMI ÖRNEĞİ
8) Eğitim ve destek planı: Gönüllülerin hangi eğitimi almaları gerekiyor, eğitim ne
zaman, nerede, kim tarafından verilecek ve gönüllü çalışma süresince, gönüllü
ihtiyaç duyduğu takdirde kimden ne tür danışmanlıklar alabilecek?
9) Gönüllülük STK’lar tarafından farklı şekillerde algılanabilir; topluma hizmet, aynî
destek, hayır işi, imece, bağış yapmak, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal hizmet,
sorumlu vatandaşlık vb. Kurumun gönüllülüğe bakış açısı gönüllünün kurum ile
çalışma isteğine etki etmektedir.
İDEAL BİR GÖNÜLLÜNÜN TEMEL
NİTELİKLERİ
1) Bireysel sorumluk
2) Sosyal sorumluluk
3) Ekip çalışmasına yatkınlık
4) İletişim becerisi
5) Farklı kültürlere uyum sağlayabilme
İDEAL BİR GÖNÜLLÜNÜN TEMEL
NİTELİKLERİ
5) Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını uygulayabilme
6) Yeniliklere açıklık
7) Araştırmacı olma
8) Paylaşımcı olma
GÖNÜLLÜLERİN OLASI BEKLENTİLERİ
1) Düzenli bir ortam içinde çalışmak,
2) Kendilerine verilen sorumluluk ve belirlenen görev tanımları kapsamında
çalışmak,
3) Verdikleri destek karşılığında zamanında ve samimiyetle teşekkür edilmek,
4) STK içinde yakınlık ve saygı görmek,
GÖNÜLLÜLERİN OLASI BEKLENTİLERİ
5) Çalışmaları süresince gerektiğinde STK çalışanlarından destek almak,
6) En iyi hizmetin verilmesi anlayışına dayalı standartlarla çalışmak,
7) Kuruma karşı aidiyet hissetmek,
8) Performansının değerlendirilmesini ve gönüllü koordinatöründen geri
bildirim almak ister.
GÖNÜLLÜ İŞLERİ
3. SAAT
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
1- TEMA Vakfı : TEMA Vakfı, erozyonla
mücadele etme, toprağımızı koruma ve
sürdürülebilir yaşam amacıyla
çalışmaktadır. Türkiye’nin doğasını
koruma hedefiyle, ülke çapında eğitim,
ağaçlandırma, kırsal kalkınma ve
savunuculuk çalışmaları yürütmektedir.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
2- KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler
Derneği : KAGİDER, kadınların sosyal,
politik ve ekonomik açılardan
güçlenmesini sağlamak üzere 2002
yılında kurulmuş bir dernek. Kadın
çalışan sayısını arttırmak ve kadın
girişimcileri desteleyip teşvik etmek için
projeler ve etkinlikler yürütüyor. Verilen
eğitimler, rehberlik ve mentörlük
destekleri kadınların güçlenmesine katkı
sağlarken cinsiyet eşitliğini sağlamaya
da olanak tanıyor.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
3- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEGV:
TEGV ilköğretim çağındaki çocukların
düşünen, sorgulayan, akıllı, barışçı,
özgüvenli cinsiyet, ırk, din, dil farkı
gözetmeyen bireyler olarak yetişmesini
amaç edinen bir eğitim vakfıdır. “Bir
çocuk değişir, Türkiye değişir.“ sloganıyla
bizlere aydınlık bir geleceğin
çocuklardan başladığını hatırlatıyor.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
4-Çorbada Tuzun Olsun Derneği: Çorbada
Tuzun Olsun Hareketi olarak başladığı
günden bugüne 3 yıla yakın süredir
kesintisiz olarak sokakta yaşamak zorunda
kalan insanlara bir nebze de olsa yardımcı
olabilmek amacıyla çorba dağıtımı
yapıyor. Sokakta yaşamak zorunda kalan
diyorlar çünkü “Evsiz kalmak kimsenin
tercihi değildir!”. Bu amaçla çıktıkları yolda
dernekleşerek artık bu insanlara daha çok
faydaları olacağını düşünüyorlar.
Beyoğlu’nun sokaklarında üzerlerinde
fosforlu yelekleri ile çorba dağıtım
arabasını iten gönüllülere rastladıysanız
bilin ki ardında büyük bir emek, sabır ve
gönüllük olan harika bir hareketin
gönüllülerine rastladınız.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
5) Adım Adım: Adım Adım, Mart
2008’te, kolektif yardımseverlik koşusunu
Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak
için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur.
Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak
üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi
dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla
ülkemizin önemli sosyal sorumluluk
projelerine maddi kaynak ve tanıtım
desteği sağlamaktadır.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
6) Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük
Vakfı: ÇYOV “Çocuk suçluluğuna dair
çalışmalar yürütmek adına” kurulmuş ilk
sivil toplum kuruluşu ve halen tek vakıftır.
Suça itilmiş çocukların tutuksuz
yargılanması, tutuklulukları ve
hükümlülükleri sırasında ve sonrasında
güven duygularının geliştirilmesi,
çocukların sosyal yaşama
katılabilmelerine yönelik destek
sağlanması ve çocukların yeniden suça
sürüklenmesinin önlenebilmesi yönünde
çalışmalar yürütmekteler.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
7) Belki de Sensin: Belki de Sensin,
insanları kök hücre donörü olmaya teşvik
etmek amacıyla kurulmuş, farkındalık
kazandırmak için projeler yürüten bir
dernek. “Siz de kök hücre donörü olarak
bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz!”
Sloganı ile hayat kurtarmak için hemen
yapabileceğimiz bir çağrıyı bizlere
iletiyorlar.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
8) Gülmek İyileştirir Derneği : Gülmek
İyileştirir Derneği, hayatın getirdiği
zorluklara ‘gülebilmenin’ büyük bir
iyileştirici güç olduğuna inanan ve
toplumda gülmeye ihtiyacı olan
gruplara destek olmak için çalışmak
üzere Temmuz 2016’da kurulmuş bir
dernektir. Ciddi hastalıklar, travmalar,
terör, savaş gibi nedenlerle psikolojik
destek ihtiyacı içinde olan bireylere
destek olmak için çalışmalar
yürütüyorlar.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
9) Türkiye Eğitim Vakfı (TÜGVA): TÜGVA
Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi
ve güzele dair ne varsa savunan, her
daim hakkın ve adaletin tarafında
olacak bir nesil yetiştirme amacıyla
kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.
Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını
Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu
10) Genç Gönüllüler : Gençlik ve
gönüllülük bir arada! “Sen de gönül ver”
sloganıyla yola çıkan gencgonulluler,
gönüllü arayanlar ve gönüllü olmak
isteyenlerin yeni buluşma adresi. Gençlik
ve Spor Bakanlığı gençlerin gönüllü olarak
hizmet etmeleri için pek çok gönüllülük
fırsatı sunuyor. Sizler de bilginizi, emeğinizi
ve zamanınızı başkalarıyla paylaşmak
istiyorsanız sitede yayınlanan gönüllü
ilanlarını takip ederek başvurunuzu
gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan
gönüllülük faaliyetlerini; eğitim, çevre, spor,
kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler
ile afet ve acil durum kategorileri altında
arayabilirsiniz.
GÖNÜLLÜ İŞLERİ
4. SAAT
AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede
2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel
düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş
arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH)
amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü
faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında
gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz
faaliyetlerde yer alırlar.
AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen bir
programdır.
 AGH hakkında detaylı bir bilgi almak için
www.ua.gov.tr web sitemizde yer alan
dokümanları inceleyerek bilgi almalısınız.
 Gönderen bir kuruluşa müracaat etmeniz
gerekmektedir.
AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 Hangi tarihlerde başvuru yapılır?
Gönüllü olarak yıl içerisinde her zaman başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak,
Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan kurum ve kuruluşlar yıl içerisinde 3 dönemde
(Şubat, Nisan, Ekim) Ajansımıza başvurarak projelerini sunabilirler ki gönüllülük
yapmak isteyen gençlerimiz de bu projelerde yer almak suretiyle dahil
olmaktadırlar.
AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 Hangi ülkelere gidebiliriz?
28 Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, üye olmayan 7 program ülkesi, 22 AB’ye
komşu ortaklık ülkeleri ile program kılavuzunda yer alan diğer ülkelerden
herhangi birine gidebilirsiniz.
AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan kurum ve kuruluşlara nereden ulaşabiliriz?
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en adresinden “The
European database on EVS accredited organisations”( AGH Akredite
Kurumları için Avrupa Veri tabanı) kısmından ülkesine ve konusuna göre AGH
yapan kurum ve kuruluşlara ulaşabilirsiniz.
UNİCEF GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), 190 ülkede güçlü bir
varlığa sahip, dünyanın öncü çocuk hakları savunucusudur. Birleşmiş
Milletler tarafından 1989 yılında onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
doğrultusunda uluslararası topluluğun çocuklara verilen sözleri yerine
getirmesi için çaba gösterir. Yerel düzeyde çocukların refahını artırmak, tüm
kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için
çeşitli ortaklarla birlikte çalışır.
UNİCEF TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 Kapsayıcı Eğitim Programı
 UNICEF Türkiye’de her çocuğun kapsayıcı, kaliteli eğitime erişmesi için
çalışıyor.
 "Eğitim, her çocuğun hakkı" diyorsunuz, biliyoruz. Şimdi bize katılın!
UNİCEF TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
 Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar
 1.6 milyon Suriyeli çocuğun kayıp kuşak olmasının önüne geçmenin tek yolu
eğitim! Şimdi destek verin!
UNİCEF TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ
1 sur 44

Recommandé

Türkiye'de Gönüllülük par
Türkiye'de GönüllülükTürkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de GönüllülükSOGLA
3.3K vues104 diapositives
Volunteering par
VolunteeringVolunteering
VolunteeringJaroslav Khorishenko
5.2K vues12 diapositives
Gönüllü Çalışmaları par
Gönüllü ÇalışmalarıGönüllü Çalışmaları
Gönüllü ÇalışmalarıBaturay Özden
1.4K vues27 diapositives
Volunteering par
VolunteeringVolunteering
Volunteeringdanikj
814 vues10 diapositives
Volunteering 2.0: How to Attract, Hire and Manage Online Volunteers par
Volunteering 2.0: How to Attract, Hire and Manage Online VolunteersVolunteering 2.0: How to Attract, Hire and Manage Online Volunteers
Volunteering 2.0: How to Attract, Hire and Manage Online VolunteersSocial Innovation Generation
4K vues37 diapositives
Volunteering - You and Your Community par
Volunteering - You and Your CommunityVolunteering - You and Your Community
Volunteering - You and Your CommunityIllinois workNet
2.4K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Volunteering par
VolunteeringVolunteering
VolunteeringMiki Lee
2K vues14 diapositives
The Benefits of Volunteering par
The Benefits of VolunteeringThe Benefits of Volunteering
The Benefits of VolunteeringPhilip Brown
11.6K vues13 diapositives
Volunteer presentation par
Volunteer presentationVolunteer presentation
Volunteer presentationThe Chamber For a Greater Chapel Hill-Carrboro
15.7K vues15 diapositives
Have you Tried Volunteering? par
Have you Tried Volunteering?Have you Tried Volunteering?
Have you Tried Volunteering?Empowerment International
2K vues42 diapositives
The Hidden Benefits of Volunteering par
The Hidden Benefits of VolunteeringThe Hidden Benefits of Volunteering
The Hidden Benefits of VolunteeringSaudi ADHD Society | جمعية إشراق
4.2K vues49 diapositives
Benefits of volunteerism par
Benefits of volunteerism Benefits of volunteerism
Benefits of volunteerism Leon Singletary, SPHR, SHRM-SCP
8.8K vues11 diapositives

Tendances(20)

Volunteering par Miki Lee
VolunteeringVolunteering
Volunteering
Miki Lee2K vues
The Benefits of Volunteering par Philip Brown
The Benefits of VolunteeringThe Benefits of Volunteering
The Benefits of Volunteering
Philip Brown11.6K vues
Volunteering - Everyone Benefits par Holley Jacobs
Volunteering - Everyone BenefitsVolunteering - Everyone Benefits
Volunteering - Everyone Benefits
Holley Jacobs1.6K vues
Benefits of Volunteering par ChrisC55
Benefits of VolunteeringBenefits of Volunteering
Benefits of Volunteering
ChrisC552.8K vues
HOW TO CONTROL YOUR ANGER par VARUN MODI
HOW TO CONTROL YOUR ANGERHOW TO CONTROL YOUR ANGER
HOW TO CONTROL YOUR ANGER
VARUN MODI3.9K vues
Voluntary Work par toalvarez
Voluntary WorkVoluntary Work
Voluntary Work
toalvarez11.4K vues
Volunteering Powerpoint par Jenny Kotulak
Volunteering PowerpointVolunteering Powerpoint
Volunteering Powerpoint
Jenny Kotulak62.4K vues
Educ 575 Anger Management Presentation par Jnrpsr
Educ 575 Anger Management PresentationEduc 575 Anger Management Presentation
Educ 575 Anger Management Presentation
Jnrpsr7.7K vues
1 2 - what is volunteering and what are the benefits (for slideshare) par Steve Saffhill
1 2 - what is volunteering and what are the benefits (for slideshare)1 2 - what is volunteering and what are the benefits (for slideshare)
1 2 - what is volunteering and what are the benefits (for slideshare)
Steve Saffhill1.5K vues
Importance & Benefits of Volunteering par ADAD
Importance & Benefits of Volunteering Importance & Benefits of Volunteering
Importance & Benefits of Volunteering
ADAD6.5K vues
Community Engagement & Volunteerism PowerPoint par Terri Webb
Community Engagement & Volunteerism PowerPointCommunity Engagement & Volunteerism PowerPoint
Community Engagement & Volunteerism PowerPoint
Terri Webb692 vues
7th & 8th grade Bully Presentation par Jessica Lauver
7th & 8th grade Bully Presentation7th & 8th grade Bully Presentation
7th & 8th grade Bully Presentation
Jessica Lauver2.2K vues
The 3 r's of a volunteer management system par LaValBrewer
The 3 r's of a volunteer management systemThe 3 r's of a volunteer management system
The 3 r's of a volunteer management system
LaValBrewer9.4K vues
Top 10-ways-to-show-your-gratitude-and-appreciation (1) par Sanorah Coaching
Top 10-ways-to-show-your-gratitude-and-appreciation (1)Top 10-ways-to-show-your-gratitude-and-appreciation (1)
Top 10-ways-to-show-your-gratitude-and-appreciation (1)
Sanorah Coaching1.8K vues

Similaire à 10.1 stk

Sivil toplum kuruluslari par
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
1.8K vues23 diapositives
Sivil toplum kuruluslari par
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
1.4K vues23 diapositives
Sivil toplum kuruluslari par
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
864 vues23 diapositives
Sivil toplum kuruluslari par
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
13K vues23 diapositives
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? par
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? alasaraalasara
473 vues12 diapositives
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik par
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikSivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikDOU End Muh Sunum
2.7K vues31 diapositives

Similaire à 10.1 stk(20)

Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha44231.8K vues
Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha44231.4K vues
Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423864 vues
Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha442313K vues
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik par DOU End Muh Sunum
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikSivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
DOU End Muh Sunum2.7K vues
İyilik Pesinde Koşan STK par I. Renay Onur
İyilik Pesinde Koşan STKİyilik Pesinde Koşan STK
İyilik Pesinde Koşan STK
I. Renay Onur1.5K vues
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı par UNDP Türkiye
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
UNDP Türkiye1.8K vues
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar par Ekrem Tufan
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Ekrem Tufan1.2K vues
Sivil toplum kuruluşları par selin
Sivil toplum kuruluşlarıSivil toplum kuruluşları
Sivil toplum kuruluşları
selin1.4K vues
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar par enesulusoy
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
enesulusoy3.5K vues
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma par ozcanayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaMahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
ozcanayma669 vues

Plus de Karel Van Isacker

DIGITOUR IO4: Manual for trainers GR par
DIGITOUR IO4: Manual for trainers GRDIGITOUR IO4: Manual for trainers GR
DIGITOUR IO4: Manual for trainers GRKarel Van Isacker
8 vues28 diapositives
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GR par
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GRDIGITOUR IO4: Manual for trainees GR
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GRKarel Van Isacker
5 vues19 diapositives
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES par
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESDIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESKarel Van Isacker
14 vues18 diapositives
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ES par
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ESDIGITOUR IO4: Manual for trainers ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ESKarel Van Isacker
10 vues28 diapositives
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES par
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESDIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESKarel Van Isacker
11 vues19 diapositives
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NL par
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NLDIGITOUR IO4: Manual for trainers NL
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NLKarel Van Isacker
23 vues28 diapositives

Plus de Karel Van Isacker(20)

DIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ES par Karel Van Isacker
DIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ESDIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ES
DIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ES

10.1 stk

 • 2. GÖNÜLLÜ İŞLER  Gönüllü Kimdir : Yaptıkları işler için hiçbir ücret veya kazanç talep etmeden kendi rızası ile toplum yararına çalışan ve destek olan kişidir.  Neden Gönüllü Oluruz? 1- Haz ve manevî zenginleşme, 2- Yeni bir çevre ve arkadaşlıklar, 3- Yeni ilgi alanları, beceriler kazanma 4- Bir problemin çözümüne ortak olmak, 5- Ekip çalışması becerilerinde artış, ortak çalışma isteği
 • 3. NASIL GÖNÜLÜ ÇALIŞILABİLİNİR  Kurumsal açıdan iki şekilde gönüllü çalışma şekli vardır: 1- Kamu Kurumlarında Gönüllü Çalışma, 2- Sivil Toplum Kuruluşlarında ( Derneklerde) Gönüllü Çalışma, 3- Uluslararası Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen gönüllü çalışmalar,
 • 4. KAMU KURUMLARINDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA  Kamu yararına gönüllü çalışma yerel yönetimlerde ön görülmüştür. Bu kapsamında nasıl bir gönüllük hizmeti sunulacağı hususları « İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği »nde belirlenmiştir.  Belediye : Mahalleleri kapsayan şehir merkezi içinde hizmet sunmaktadır.  İl Özel İdaresi : Köyleri kapsayan şehir merkezi dışındaki alanlarda hizmet sunmaktadır.
 • 5. KAMU KURUMLARINDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA TANIMI  Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirecek kamu kuruluşlarını,
 • 6. YEREL YÖNETİMLERDE HANGİ ALANLARDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YAPILABİLİR  Sağlık, Eğitim, Spor, Çevre, Park, Trafik, İtfaiye, Kütüphane, Kültür, Turizm Ve Sosyal Hizmetlerle; Yaşlılara, Kadınlara, Gençlere, Çocuklara, Engellilere, Yoksul Ve Düşkünlere Yönelik Hizmetlere Gönüllü Katılıma yapılabilinir.
 • 7. YEREL YÖNETİMLERDE HANGİ ALANLARDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YAPILABİLİR  Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri,  Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri,  Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri,  Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetleri,
 • 8. YEREL YÖNETİMLERDE HANGİ ALANLARDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YAPILABİLİR  Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri,  Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,  Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,  Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir.
 • 9. YEREL YÖNETİMLERDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMACILARDA ARANACAK ÖZELLİKLER  Reşit olması veya reşit olmayanlardan en az oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcisinin iznini almış olması,  Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,  Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,
 • 10. YEREL YÖNETİMLERDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMACILARDA ARANACAK ÖZELLİKLER  Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporunun bulunması,  Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine bildirilmiş olması gerekir.
 • 11.  ETKİNLİK : SİZLER HANGİ ALANDA YEREL YÖNETİMLERDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YAPABİLİRSİNİZ?
 • 13. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA  Üyeler, gönüllüler, bağışçılar, bir STK'nın gücünün en önemli unsurlarıdır. Bu tabanın genişlemesi, STK'nın toplumsal taleplerin sözcüsü olma meşruiyetini artırır  STK çalışmalarına katılım üye olarak ya da gönüllü katılımcı olarak yer alabilirsiniz. Ancak STK’ların gönül çalışma beklentileri üye olma üzerinden yürütmektedir.  Yabancı uyruklu kişiler STK’lara üye olabilirler. Ancak yönetim kurulunda yer alamazlar.
 • 14. SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ  STK’ların, ihtiyaç tespiti yaparak hangi konularda ve ne tür becerileri olan gönüllülerin desteğine gereksinim duyduklarını belirlemesi önemlidir.  Bir STK için gönüllüler aşağıdaki işlevleri de üstlenebilir: 1) STK’nın gönüllülerden destek alması kurumun başarısının göstergesidir. 2) STK’nın gönüllülerle çalışması kurumun tanınırlığını artırır, hizmet ve çalışmalarının toplum tarafından görülmesini sağlar. Gönüllüler bir anlamda, STK'nın topluma nüfuz etmiş temsilcileri, STK ile toplum arasında birer iletişim aracıdırlar.
 • 15. SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ 3) Gönüllüler, STK’nın hizmetlerinin daha etkili olmasını sağlar. Örneğin, hizmet alan kişilerin, gönüllülerin özverili çalışmalarını görmesi STK'nın etkisini artırır. 4) STK’ların kısıtlı bütçelerle ve güçlükle yürüttükleri projeler, gönüllülerin desteğiyle olanaklı hâle gelir. 5) Gönüllülerin verdiği destek, STK'larda profesyonel olarak çalışan ekip açısından da teşvik edici bir unsurdur.
 • 16. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GÖNÜLLÜ DESTEKÇİ İŞ PLANI HAZIRLIK SÜRECİ 1) Gerçekleştirilecek çalışmanın planlamasına gönüllülerin de katılması, 2) Gönüllü çalışacak grup için iş bölümünün belirlenmesi, 3) Gönüllü katkısıyla gerçekleştirilen programların sonucunun mutlaka gönüllülerle paylaşılması, 4) Proje/etkinlik değerlendirme toplantılarına gönüllülerin de katılması
 • 17. SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN GÖNÜLLÜ DESTEKÇİ İŞ TANIMI ÖRNEĞİ 1) Gönüllü işin adı, 2) Gönüllü işin amacı ve hedefleri; gönüllünün yapacağı çalışmanın kime nasıl bir fayda sağlayacağı? 3) Yapılan çalışmanın sonucunda sağlanacak olan yarar ve yaratılacak olan değişim, 4) Yürütülecek etkinlikler
 • 18. SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN GÖNÜLLÜ DESTEKÇİ İŞ TANIMI ÖRNEĞİ 4) Çalışmanın tahmini süresi ve tamamlanacağı zaman, 5) İhtiyaç duyulan beceriler, 6) Temel sorumluluklar, yapılacak işte gönüllülerden beklenen tutum ve davranışlar, proje süresince gönüllünün hizmet verdiği kitle ile ilişkilerinde dikkat etmesi gereken noktalar, 7) Gönüllüye sağlayacağı faydalar,
 • 19. SİVİL TOPLUM KURULUŞRI AÇISINDAN GÖNÜLLÜ DESTEKÇİ İŞ TANIMI ÖRNEĞİ 8) Eğitim ve destek planı: Gönüllülerin hangi eğitimi almaları gerekiyor, eğitim ne zaman, nerede, kim tarafından verilecek ve gönüllü çalışma süresince, gönüllü ihtiyaç duyduğu takdirde kimden ne tür danışmanlıklar alabilecek? 9) Gönüllülük STK’lar tarafından farklı şekillerde algılanabilir; topluma hizmet, aynî destek, hayır işi, imece, bağış yapmak, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal hizmet, sorumlu vatandaşlık vb. Kurumun gönüllülüğe bakış açısı gönüllünün kurum ile çalışma isteğine etki etmektedir.
 • 20. İDEAL BİR GÖNÜLLÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ 1) Bireysel sorumluk 2) Sosyal sorumluluk 3) Ekip çalışmasına yatkınlık 4) İletişim becerisi 5) Farklı kültürlere uyum sağlayabilme
 • 21. İDEAL BİR GÖNÜLLÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ 5) Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını uygulayabilme 6) Yeniliklere açıklık 7) Araştırmacı olma 8) Paylaşımcı olma
 • 22. GÖNÜLLÜLERİN OLASI BEKLENTİLERİ 1) Düzenli bir ortam içinde çalışmak, 2) Kendilerine verilen sorumluluk ve belirlenen görev tanımları kapsamında çalışmak, 3) Verdikleri destek karşılığında zamanında ve samimiyetle teşekkür edilmek, 4) STK içinde yakınlık ve saygı görmek,
 • 23. GÖNÜLLÜLERİN OLASI BEKLENTİLERİ 5) Çalışmaları süresince gerektiğinde STK çalışanlarından destek almak, 6) En iyi hizmetin verilmesi anlayışına dayalı standartlarla çalışmak, 7) Kuruma karşı aidiyet hissetmek, 8) Performansının değerlendirilmesini ve gönüllü koordinatöründen geri bildirim almak ister.
 • 25. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 1- TEMA Vakfı : TEMA Vakfı, erozyonla mücadele etme, toprağımızı koruma ve sürdürülebilir yaşam amacıyla çalışmaktadır. Türkiye’nin doğasını koruma hedefiyle, ülke çapında eğitim, ağaçlandırma, kırsal kalkınma ve savunuculuk çalışmaları yürütmektedir.
 • 26. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 2- KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği : KAGİDER, kadınların sosyal, politik ve ekonomik açılardan güçlenmesini sağlamak üzere 2002 yılında kurulmuş bir dernek. Kadın çalışan sayısını arttırmak ve kadın girişimcileri desteleyip teşvik etmek için projeler ve etkinlikler yürütüyor. Verilen eğitimler, rehberlik ve mentörlük destekleri kadınların güçlenmesine katkı sağlarken cinsiyet eşitliğini sağlamaya da olanak tanıyor.
 • 27. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 3- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEGV: TEGV ilköğretim çağındaki çocukların düşünen, sorgulayan, akıllı, barışçı, özgüvenli cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesini amaç edinen bir eğitim vakfıdır. “Bir çocuk değişir, Türkiye değişir.“ sloganıyla bizlere aydınlık bir geleceğin çocuklardan başladığını hatırlatıyor.
 • 28. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 4-Çorbada Tuzun Olsun Derneği: Çorbada Tuzun Olsun Hareketi olarak başladığı günden bugüne 3 yıla yakın süredir kesintisiz olarak sokakta yaşamak zorunda kalan insanlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek amacıyla çorba dağıtımı yapıyor. Sokakta yaşamak zorunda kalan diyorlar çünkü “Evsiz kalmak kimsenin tercihi değildir!”. Bu amaçla çıktıkları yolda dernekleşerek artık bu insanlara daha çok faydaları olacağını düşünüyorlar. Beyoğlu’nun sokaklarında üzerlerinde fosforlu yelekleri ile çorba dağıtım arabasını iten gönüllülere rastladıysanız bilin ki ardında büyük bir emek, sabır ve gönüllük olan harika bir hareketin gönüllülerine rastladınız.
 • 29. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 5) Adım Adım: Adım Adım, Mart 2008’te, kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır.
 • 30. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 6) Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı: ÇYOV “Çocuk suçluluğuna dair çalışmalar yürütmek adına” kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu ve halen tek vakıftır. Suça itilmiş çocukların tutuksuz yargılanması, tutuklulukları ve hükümlülükleri sırasında ve sonrasında güven duygularının geliştirilmesi, çocukların sosyal yaşama katılabilmelerine yönelik destek sağlanması ve çocukların yeniden suça sürüklenmesinin önlenebilmesi yönünde çalışmalar yürütmekteler.
 • 31. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 7) Belki de Sensin: Belki de Sensin, insanları kök hücre donörü olmaya teşvik etmek amacıyla kurulmuş, farkındalık kazandırmak için projeler yürüten bir dernek. “Siz de kök hücre donörü olarak bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz!” Sloganı ile hayat kurtarmak için hemen yapabileceğimiz bir çağrıyı bizlere iletiyorlar.
 • 32. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 8) Gülmek İyileştirir Derneği : Gülmek İyileştirir Derneği, hayatın getirdiği zorluklara ‘gülebilmenin’ büyük bir iyileştirici güç olduğuna inanan ve toplumda gülmeye ihtiyacı olan gruplara destek olmak için çalışmak üzere Temmuz 2016’da kurulmuş bir dernektir. Ciddi hastalıklar, travmalar, terör, savaş gibi nedenlerle psikolojik destek ihtiyacı içinde olan bireylere destek olmak için çalışmalar yürütüyorlar.
 • 33. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 9) Türkiye Eğitim Vakfı (TÜGVA): TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.
 • 34. Gönüllüsü Olup Başkalarının Dünyasını Güzelleştirebileceğiniz 10 Sivil Toplum Kuruluşu 10) Genç Gönüllüler : Gençlik ve gönüllülük bir arada! “Sen de gönül ver” sloganıyla yola çıkan gencgonulluler, gönüllü arayanlar ve gönüllü olmak isteyenlerin yeni buluşma adresi. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin gönüllü olarak hizmet etmeleri için pek çok gönüllülük fırsatı sunuyor. Sizler de bilginizi, emeğinizi ve zamanınızı başkalarıyla paylaşmak istiyorsanız sitede yayınlanan gönüllü ilanlarını takip ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan gönüllülük faaliyetlerini; eğitim, çevre, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler ile afet ve acil durum kategorileri altında arayabilirsiniz.
 • 36. AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.
 • 37. AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen bir programdır.  AGH hakkında detaylı bir bilgi almak için www.ua.gov.tr web sitemizde yer alan dokümanları inceleyerek bilgi almalısınız.  Gönderen bir kuruluşa müracaat etmeniz gerekmektedir.
 • 38. AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  Hangi tarihlerde başvuru yapılır? Gönüllü olarak yıl içerisinde her zaman başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak, Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan kurum ve kuruluşlar yıl içerisinde 3 dönemde (Şubat, Nisan, Ekim) Ajansımıza başvurarak projelerini sunabilirler ki gönüllülük yapmak isteyen gençlerimiz de bu projelerde yer almak suretiyle dahil olmaktadırlar.
 • 39. AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  Hangi ülkelere gidebiliriz? 28 Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, üye olmayan 7 program ülkesi, 22 AB’ye komşu ortaklık ülkeleri ile program kılavuzunda yer alan diğer ülkelerden herhangi birine gidebilirsiniz.
 • 40. AVRAPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan kurum ve kuruluşlara nereden ulaşabiliriz? http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en adresinden “The European database on EVS accredited organisations”( AGH Akredite Kurumları için Avrupa Veri tabanı) kısmından ülkesine ve konusuna göre AGH yapan kurum ve kuruluşlara ulaşabilirsiniz.
 • 41. UNİCEF GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), 190 ülkede güçlü bir varlığa sahip, dünyanın öncü çocuk hakları savunucusudur. Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda uluslararası topluluğun çocuklara verilen sözleri yerine getirmesi için çaba gösterir. Yerel düzeyde çocukların refahını artırmak, tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır.
 • 42. UNİCEF TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  Kapsayıcı Eğitim Programı  UNICEF Türkiye’de her çocuğun kapsayıcı, kaliteli eğitime erişmesi için çalışıyor.  "Eğitim, her çocuğun hakkı" diyorsunuz, biliyoruz. Şimdi bize katılın!
 • 43. UNİCEF TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ  Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar  1.6 milyon Suriyeli çocuğun kayıp kuşak olmasının önüne geçmenin tek yolu eğitim! Şimdi destek verin!