Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
สารบัญ            ปีที่	17	ฉบับทีี่	117	พฤศจิกายน	2553	                w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . ...
บทบรรณาธิการ                                   สารี	อ๋องสมหวัง		saree@consumerthai.org ...
จดหมายถึง บก.      ศูนย์ ก.ม. สุขภาพและจริยศาสตร์  เรียน บรรณาธิการฉลาดซือ             ้       ...
กระแสในประเทศ                                                       ...
ไม่พอใจบริการโทรศัพท์                        ผูบริโภคบอกยกเลิกสัญญาได้               ...
เมือคนไทยถูก  ่คุกคาม ด้วยโรค“ข้อเข่าเสือม”      ่      จากการสัมนาวิชาการเรื่อง“ทศวรรษใหม่ในการรักษาโรคกระดูกแ...
กระแสต่างแดน  ถ้าจะรับ ช่วยขยับมาอีกนิด       ไปรษณียเดนมาร์คเขาบอกว่า           ์           ...
พวกนี้ ก่อนทีจะประกาศใช้มาตรการ                                              ...
คูปองลดความอ้วน         สมาชิกที่ติดตามช่วงกระแส              อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร  ต่างแด...
เรื่องเด่น                  กองบรรณาธิการน้ำดืมจากตูนำหยอดเหรียญ   ่   ้ ้    กับเรืองทีตองระวัง...
คนเราทุกคนต้องดืมน้ำเพือหล่อเลียงให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายดำเนินไป               ่   ่   ้     เป็น...
โดยทัวไปร่างกายได้นำมาจากน้ำดืมเครืองดืมและอาหาร                             ่        ...
น้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญปลอดภัยหรือไม่              น้ำดืมจากระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse         ...
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
S mbuyer 117
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

S mbuyer 117

1 651 vues

Publié le

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 117

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

S mbuyer 117

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 117 พฤศจิกายน 2553 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 17 26 33เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 น้ำดืมจากตูนำหยอดเหรียญกับเรืองทีตองระวัง ่ ้ ้ ่ ่ ้ 52 สวยอยางฉลาด ่ความเคลื่อนไหว “โบทอกซ์ กับการลบเลือนริวรอย” ้3 กระแสในประเทศ 54 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่6 กระแสตางแดน ่ “เอาออกด่วน... ศพละห้าร้อยถึงหนึงพัน” ่ 37 55 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต ทดสอบ “เหล็กในคนท้อง”17 สำรวจคณภาพผกในประเทศ(2) ุ ั 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้26 โทรศัพท์มอถือ 2010 ื “พระราชบัญญัตความรับผิดต่อสินค้าทีไม่ปลอดภัย: ิ ่33 “ขนมนำเข้า” เอาอันตรายมาฝากเราหรือเปล่า? กรณีศกษาของประเทศเยอรมนี” ึสัมภาษณ์ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่37 บทความพิเศษ “กุงอบวุนเส้น” ้ ้ “GNH ความสุขมวลรวม เราสร้างได้” หน้าต่างผู้บริโภคเสียงผู้บริโภค 61 คยกบคน ุ ั43 • ซือนมแถมมอด ้ “โจร sms ปล้นเงียบ ตอน 1” • แนะวิธคงสัญญา “เม้าท์ไม่อน” WE PCT ี ั้ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ประกันภัยชัน 1 กับรถเช่า ้ “ตัด ยึด ทวง” • สือลามกกับ 3G เอาไงกันดี ่ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา กฎหมาย “เมือ “ผูหญิง”กลายเป็น“ผี”...บรือ!!!” ่ ้ ๋50 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ Game “ถึงตายเวลาเมา ประกันก็ตองจ่าย” ้ 72 ปัญหาสร้างปัญญา
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org ขายตรงแบบไทยๆ กับ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น กรณีรองเรียนทีเกิดขึนบ่อยๆ จากปัญหาการขาย ้ ่ ้ โทรศัพท์ ตรง ทีสำคัญได้แก่ การขายตรงทีเข้าข่ายแชร์ลกโซ่ ขาย ่ ่ ู หลักสำคัญของธุรกิจขายตรงคือ การลดต้นทุนตรงหลายชัน ซึงผิดกฎหมาย นอกนันมักจะเป็นปัญหา ้ ่ ้ การจัดจำหน่าย เพราะไม่มรานค้า แต่ผบริโภคก็ไม่มี ี้ ู้สินค้าทีได้รบไม่มคณภาพ ไม่เหมือนกับทีโฆษณาในทีว ่ ั ี ุ ่ ี โอกาสจับต้องสินค้า และในอนาคตการขายตรงจะถูกสินค้าชำรุดบกพร่อง สินค้าราคาแพงมากกว่าท้องตลาด พัฒนาควบคูกบระบบเทคโนโลยีมากขึนทังผ่านระบบ ่ ั ้ ้ทังทีตอนโฆษณาดูเหมือนราคาถูก มีของแถมมากมาย ้ ่ โทรศัพท์มอถือ ทีจะเห็นทังข้อความและรูป เรียกว่าขาย ื ่ ้ ผูบริโภคเราๆ ขาดความรูวามีสทธิอะไรบ้างจาก ้ ้่ ิ ตรงถึงตัวกันเลยทีเดียว โดยทีไม่จำเป็นต้องเปิดโทรทัศน์ ่ธุรกิจขายตรง เช่นไม่พอใจสินค้าสามารถคืนเงินได้ภายใน หรือใบแนะนำสินค้าขายตรง 7 วัน เพราะยังไม่ถอว่าเป็นการซือสินค้า ภาระในการ ื ้ สุดท้ายขอให้กำลังใจประชาชนทีเดือดร้อนประสบ ่ส่งคืนสินค้าเป็นของผูขาย สุดท้ายเป็นปัญหาการให้บริการ ้ ปัญหาน้ำท่วมทุกคน บางคนบอกว่า บ้านหายไปกับสายน้ำ ลูกค้าหลังการขายทังการคืนของ การคืนเงิน การเยียวยา ้ และไม่ไหลกลับ วัด กุฏแม่ชหายไปกับสายน้ำเช่นเดียวกัน ิ ีความเสียหายให้กบลูกค้า เช่น หากสังซือสินค้ามักจะได้ ั ่ ้ หลายคนไม่มบานอยู บ้านจมน้ำ เรือกสวนไร่นา เสียหาย ี ้ ่รับของภายใน 3 วัน และจ่ายเงินทันที แต่เมือคืนสินค้า ่ มากมาย จากเหตุนำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศ ้มีเงือนไขคืนเงินล่าช้ายาวนานถึง 45 วัน ่ ไทย ทังภาคอีสานและภาคกลาง และกำลังประสบปัญหา ้ ก็นบเป็นธุรกิจขายตรงแบบไทยๆ ทีมปญหากัน ั ่ ี ั ในภาคใต้ แต่ได้เห็นน้ำใจงามมากมายกว่าสายน้ำเข้ามากในปัจจุบน นอกเหนือจากประสิทธิภาพหรือคุณภาพ ั ช่วยเหลือ ท่ามกลางชีวตทุกชีวตทีเหลือต้องดำเนิน ิ ิ ่ของสินค้าเทคโนโลยีใหม่ทผบริโภครูได้ลำบากว่ามีคณภาพ ่ี ู้ ้ ุ ต่อไป จริงหรือไม่ สินค้าทีมเรืองร้องเรียนมาก เช่น อุปกรณ์ ่ ี ่ ฉลาดซือและทีมของมูลนิธฯ ทังหมด จะย้ายกลับ ้ ิ ้ออกกำลังกาย(ไม่แข็งแรง) เครืองดักหนู(ประสิทธิภาพ) ่ ไปทำงาน ณ อาคารสำนักงานเดิม ซอยวัฒนโยธิน ภายในอุปกรณ์ทำความสะอาด การขายตรงประกันภัยทาง วันที 22 พฤศจิกายนนีเป็นต้นไป ่ ้เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2248-3734-7 ิ ่ ้ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา: สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา: พระไพศาล วิสาโล อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นพ.สุวทย์ วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวฒน์ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท์ ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ์ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ รศ.นพ.อดิศกดิ ผลิตผลการพิมพ์ ทีปรึกษากฎหมาย:ชัยรัตน์ แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร: ั ั ์ ่สารี อ๋องสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ: ทัศนีย แน่นอุดร กองบรรณาธิการ: รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา ์ ่ สุวรรณา จิตประภัสสร์ อิฐบูรณ์ อ้นวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก: เสาวลักษณ์ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษ์เกิด ศิลปกรรม: สราวุธ ลอยศักดิ พิมพ: บริษท พิมพ์ด จำกัด ์ ั ีโทรศัพท์ : 0-2803-2694-7 แยกสี/เพลต: หจก.เลย์ โปรเซส โทรศัพท์ : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. ศูนย์ ก.ม. สุขภาพและจริยศาสตร์ เรียน บรรณาธิการฉลาดซือ ้ ผมได้อานเรืองของ คุณบังอร มีประเสริฐ ่ ่ นันโดยไม่ชกช้า เมือหน่วยงานของรัฐมีคำสังเป็นเช่นใด ้ ั ่ ่ ทียนเรืองต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอค่าชดเชย ่ ื่ ่ แล้ว หากผูเ้ สียหายยังไม่พอใจในผลการวินจฉัยของหน่วย ิ ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีแพทย์วนจฉัยโรคผิด แล้วผ่า ิ ิ งานของรัฐ ก็ให้มสทธิรองทุกข์ตอคณะกรรมการวินจฉัย ี ิ ้ ่ ิ ท้องเธอฟรี ทีวนจฉัยว่าเธอเป็นเนืองอกในท้อง แต่ผาลง ่ิ ิ ้ ่ ร้องทุกข์ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปกลายเป็นการตังครรภ์ อีก 5 เดือนต่อมากระทรวง ้ ได้ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนทีตนได้รบแจ้งผลการ ั ่ ั สาธารณสุขกลับบอกว่าแพทย์ทำถูกแล้ว เพราะการผ่า วินจฉัยิ ท้อง (ฟรี) นันเป็นการวินจฉัยโรค ต่อมาเธอไปยืนฟ้อง ้ ิ ่ มาตรา 14 (ใน พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน) เมือไม่มี ่ ต่อศาลปกครอง ให้เพิกถอนคำวินจฉัยของกระทรวง ิ การจัดตังศาลปกครองขึนแล้ว สิทธิรองทุกข์ตอคณะ ้ ้ ้ ่ สาธารณสุข ตามกระบวนการทีบญญัตไว้ใน พ.ร.บ. ่ ั ิ กรรมการวินจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา 11 ให้ถอว่าเป็น ิ ื ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แต่ศาลปกครอง สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ้ ่ รับฟ้องกรณีให้เพิกถอนคำสังกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ ่ สมมติตอไปว่า กรณีนกระทรวงสาธารณสุข สัง ่ ี้ ่ รับฟ้องเรืองค่าเสียหาย อีก 5 ปีตอมาศาลปกครอง ่ ่ ว่าการผ่าตัดของแพทย์ดงกล่าวเป็นละเมิด แต่ทางราชการ ั กลางมีคำสังยกฟ้อง เมือมีการอุทธรณ์ตอศาลปกครอง ่ ่ ่ ยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียง 10,000 บาท เมือ ่ สูงสุด อีกปีตอมาศาลปกครองสูงสุดวินจฉัยกลับคำวินจฉัย ่ ิ ิ ผูเ้ สียหายไม่พอใจจะไปฟ้องคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ่ ของศาลปกครองกลาง เพิกถอนคำวินจฉัยของกระทรวง ิ 14 ข้างต้น ถ้าศาลปกครองไม่รบฟ้องเรืองค่าเสียหายั ่ สาธารณสุข และวินจฉัยด้วยว่า การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการ ิ โดยให้โจทย์ตองกลับไปฟ้องคดีทศาลยุตธรรมชันต้นใหม่ ้ ี่ ิ ้ ทำละเมิด แต่แทนทีศาลปกครองสูงสุดจะสังให้ศาล ่ ่ อีก มาตรา 11 และมาตรา 14 ตาม พ.ร.บ. ความรับ ปกครองกลางรับวินจฉัยเรืองค่าทดแทนเพือละเมิดไป ิ ่ ่ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จะมีความหมาย เสียทีเดียว กลับให้โจทย์ไปเริมฟ้องคดีใหม่ในศาลจังหวัด ่ อะไร เชือว่าคงไม่มใครใช้ชองทางดังกล่าวในการเรียก ่ ี ่ ทีมเขตอำนาจพิจารณาคดีนอก ดังนันตาม พ.ร.บ. ความ ่ ี ้ี ี ้ ค่าทดแทนจากการละเมิดอีกต่อไป รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 11 ผมไม่แน่ใจว่าการวินจฉัยของศาลปกครองไม่สนอง ิ ทีบญญัตไว้ดงข้อความข้างล่างนียอมไร้ผล ่ ั ิ ั ้่ เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ มาตรา 11 ในกรณีทผเสียหายเห็นว่า หน่วยงาน ี่ ู้ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อย่างแท้จริงหรือเปล่า อยากให้ ของรัฐยึดตามมาตรา 5 ผูเสียหายจะยืนคำขอต่อหน่วย ้ ่ ผูเกียวข้องน่าจะทบทวนข้อกฎหมายดูใหม่ ว่ามีทางทีจะ ้ ่ ่ งานของรัฐให้พจารณาชดใช้คาสินไหมทดแทน สำหรับ ิ ่ แก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างไร เพือให้เป็น ่ ความเสียหายทีเกิดแก่ตนได้ ในการนีหน่วยงานของรัฐ ่ ้ ไปตามปรัชญา กระบวนการยุตธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ ิ ต้องออกใบรับคำขอไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาคำขอ หวังกันไว้ ศ.นพ.วิทรย์ อึงประพันธ์ ู ้ ฉลาดซื้อี่ 117 พฤศจิกายน 25532 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนตุลาคม 25535 ตุลาคม 2553 เครืองสำอาง และนำเสนอสรรพคุณ ่ ซึงข้อมูลงานวิจยและพัฒนา ่ ัอย่าใช้เครืองสำอาง “สเต็มเซลล์ ่ เกินจริง เช่น สามารถทำให้เซลล์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พืช” ไม่สวยแถมเสียง!!! ่ มนุษย์มการแบ่งตัว และเจริญเติบโต ี เซลล์ ต้ น กำเนิ ด จากพื ช ยั ง มี อ ยู่ อย.เตือนผูบริโภคอย่าหลงเชือ ้ ่ ได้ 80%, ทำให้เซลล์ทนทานต่อ ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการเครื่องสำอางอวดอ้างสรรพคุณใช้ รังสี UV อายุของเซลล์ยาวขึน, มี ้ สกั ด สารสำคั ญ จากพื ช มากกว่ าเซลล์ตนกำเนิด (Stem Cell) จาก ้ ประสิทธิภาพเป็นสารต้านอนุมลอิสระ ู การนำเซลล์พืชมาใช้เป็นส่วนผสมพืชเป็นส่วนผสม เพราะไม่ให้ผลตาม เพราะเซลล์จากพืชยังมีข้อจำกัดที่สรรพคุณทีกล่าวอ้าง แถมยังอาจก่อ ่ จะนำมาใช้ จึงขอเตือนผูบริโภคอย่า ้ให้เกิดอันตรายได้อกต่างหาก ี ได้ ห ลงเชื่ อ การโฆษณาอวดอ้ า ง ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รอง ดังกล่าว เพราะนอกจากไม่เกิดผลเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ ตามสรรพคุณทีกล่าวอ้างและเสียเงิน ่ยา (อย.) เปิดเผยว่า มีเครืองสำอาง ่ โดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายอวดอ้างให้เข้าใจผิดว่า มีการผสม อีกด้วยเ ซ ล ล์ ต้ น ก ำ เ นิ ด จ า ก พื ช ใ น15 ตุลาคม 2553 พบเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริน สูรางกาย ในปริมาณมากทีจะทำให้ ่่ ่“เต้าหูย” ดูให้ดกอนทาน ้ ี้ ี ่ เจนส์ (Clostridium perfringens) เกิ ด โรคอาหารเป็ น พิ ษ คลื่ น ไส้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 ตัวอย่าง บาซิลสซีเรียส ั อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสียโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัย (Bacillus cereus) เกิ น เกณฑ์ ใ ค ร ที่ จ ะ ซื้ อ เ ต้ า หู้ ยี้ ม าอาหารได้ ส ำรวจคุ ณ ภาพของ จำนวน 31 ตัวอย่าง โคลิฟอร์ม รับประทาน ควรเลือกทีภาชนะบรรจุ ่“เต้าหูย” ในภาชนะปิดสนิทตังแต่ปี ้ ี้ ้ (Coliforms) เกินเกณฑ์ จำนวน ปิดสนิท ไม่มรอยแตกร้าว ไม่มคราบ ี ีพ.ศ.2550-2552 โดยตรวจวิเคราะห์ 7 ตัว อย่า ง เช้ือ คลอสตริเ ดีย ม เปียกชืน ฉลากมีเลขทะเบียน อย. ้ตั ว อย่ า งเต้ า หู้ ยี้ ที่ น ำเข้ า จากต่ า ง เพอร์ฟรินเจนส์ และบาซิลสซีเรียส ั แจ้งชือผูผลิต วันทีผลิต วันหมดอายุ ่ ้ ่ประเทศ จำนวนทังสิน 47 ตัวอย่าง ้ ้ หากมีการปนเปือนในอาหารและเข้า ้ หากเปิดภาชนะแล้วแต่ทานไม่หมด ควรปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บไว้ในตูเย็น ้ และหากพบว่าเต้าหูยมลกษณะเนือ ้ ี้ ี ั ้ สีกลิ่นผิดปกติ แปลว่าผลิตภัณฑ์ ดั ง กล่ า วเสื่ อ มสภาพไม่ ค วรนำมา รับประทานเด็ดขาด ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 117 พฤศจิกายน 2553 3
 5. 5. ไม่พอใจบริการโทรศัพท์ ผูบริโภคบอกยกเลิกสัญญาได้ ้ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคใน ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งการ เก็ บ เครื่ อ ง กิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. ได้ โทรศัพท์ไว้ก็ต้องซื้อเครื่องจากผู้ใช้ ฝากเตื อ นมายั ง ผู้ ใ ช้ แ ละผู้ ที่ ก ำลั ง บริการตามราคาตลาด ให้ความสนใจจะใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ในกรณีที่ 3 หากบริษัท สมาร์ทโฟนรุนต่างๆ ควรศึกษาดูราย ่ ใช้ วิ ธีใ ห้ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารทำสั ญ ญาโดย 18 ตุลาคม 2553 ละเอียดข้อมูลสัญญาการให้บริการ การหั ก บั ญ ชี ผ่ า นบั ต รเครดิ ต นั้ น “น้ำมันรำข้าว” ไม่ชวยรักษาโรค่ ก่อนตัดสินใจซือ และหากใช้แล้วไม่ ้ ถือเป็นการทำสัญญาด้วยกฎหมาย ปัญหาอาหารเสริมโฆษณา พอใจในบริการสามารถบอกยกเลิก ที่ เ กี่ ย วกั บ บั ต รเครดิ ต โดยเฉพาะ เกินจริงมีมาให้ผบริโภคได้ปวดหัวกัน ู้ สัญญาได้ โดยการยกเลิกสัญญากับ ซึงตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วย ่ อี ก แล้ ว คราวนี้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครือข่ายผูให้บริการต่างๆ สามารถ ้ สัญญา เรืองให้ธรกิจบัตรเครดิตเป็น ่ ุ “น้ ำ มั น รำข้ า วและจมู ก ข้ า ว” ที่ ทำได้ โดยสามารถแยกวิธการและ ี ธุ ร กิ จ ควบคุ ม สั ญ ญา พ.ศ.2542 อวดอ้างว่ารักษาโรคได้สารพัด ทั้ง เงือนไขหลักๆ ได้ 3 กรณี ่ ผูบริโภคมีเวลา 30 วันในการยกเลิก ้ โรคมะเร็ง หัวใจ รูมาตอยด์ ภูมแพ้ ิ กรณีแรก หากผูใช้บริการได้ ้ สัญญา ซึงหากพ้นจากระยะเวลาที่ ่ อัมพฤกษ์ เบาหวาน ความดัน อย. รับบริการทีไม่มคณภาพ ผูใช้บริการมี ่ ีุ ้ กำหนดแล้วจะถือว่าสัญญานันผูกมัด ้ จึงต้องออกโรงเตือนผู้บริโภคอย่าง สิทธิยกเลิกสัญญาได้ทนที ไม่วาจะ ั ่ ผูบริโภค และเป็นไปตามสัญญาบัตร ้ หลงเชือโฆษณา พร้อมย้ำชัดเป็นแค่ ่ เป็นการใช้งานแล้วโทร. ไม่ตดหรือ ิ เครดิต ไม่ใช่สญญาโทรคมนาคม ั ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยารักษาโรค ถูกโอเปอเรเตอร์เปลียนโปรโมชันโดย ่ ่ อย.ฝากเตือนผู้บริโภคอย่า ผูใช้บริการไม่ยนยอม ้ ิ หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรณีทสอง หากผูใช้บริการ ี่ ้ เพื่ อ นำมาทานรั ก ษาโรค เพราะ ต้องการยกเลิกสัญญาเพราะไม่อยาก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเป็ น เพี ย ง ใช้งานต่อ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ รั บ ประทานเสริ ม บริษททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 5 ั นอกเหนือจากการรับประทานอาหาร วัน โดยยกเลิกได้ทงแบบคืนเครือง ั้ ่ หลักตามปกติเท่านั้น ที่สำคัญอาจ โทรศั พ ท์ แ ละไม่ คื น เครื่ อ ง หาก ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษา ต้ อ งการคื น เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ผู้ ใ ช้ โรคทีถกต้อง ยิงผูปวยทีตองเข้มงวด ่ ู ่ ้ ่ ่ ้ บริการจ่ายเฉพาะค่าบุบสลายของ เรืองการรับประทาน อย่างเบาหวาน ่ เครือง แต่ไม่เกินราคาเครือง แต่ถา ่ ่ ้ และมะเร็ง อาจส่งผลข้างเคียงหาก ทานอาหารเสริ ม โดยไม่ ไ ด้ รั บ คำแนะนำหรือการดูแลจากแพทย์ ฉลาดซื้อี่ 117 พฤศจิกายน 25534 ปีที่ 17 ฉบับที
 6. 6. เมือคนไทยถูก ่คุกคาม ด้วยโรค“ข้อเข่าเสือม” ่ จากการสัมนาวิชาการเรื่อง“ทศวรรษใหม่ในการรักษาโรคกระดูกและข้อ” เนื่องในวันโรคข้อสากลประจำปี 2553 มีการเปิดเผยข้อมูลทีนาสนใจว่า ขณะนีคาดว่ามีคนไทย ่ ่ ้มีปัญหาโรคข้อเสื่อม กระดูกพรุนประมาณ 7 ล้านคน กลุมทีพบมาก ่ ่ทีสดคือ ผูสงอายุมประมาณ 6 ล้าน ่ ุ ้ ู ีคน และยังมีผมอาการปวดหลัง ปวด ู้ ีคอ ปวดไหล่ รวมทังโรคข้ออักเสบ ้รูมาตอยด์และโรคเก๊าท์อกประมาณ ี1 ล้านคน แม้วาการเจ็บป่วยด้วยโรค ่นี้ไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่ทำให้ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวด ยิง ่อาการข้อเข่าเสื่อมหากปล่อยทิ้งไว้นาน อาการอาจรุนแรงถึงขันลุกขึน ้ ้ยืนหรือเดินเองไม่ได้ ซึงนิสยของคนไทยเสียงอย่าง ่ ั ่มากต่ อ การเกิ ด โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มทั้ ง การนั่ ง พั บ เพี ย ง นั่ ง ขั ด สมาธิ มากเช่น ช่างเสริมสวย ครู และ ซึ่ ง วิ ธี ก ารสร้ า งกล้ า มเนื้ อ รอบเข่ านั่งยองๆ โดยข้อมูลทางการแพทย์ เกษตรกรเพราะต้องยืนทำงาน เข่า สามารถทำได้ ง่ า ยๆ ด้ ว ยการนั่ งยืนยันแล้วว่าการนั่งในลักษณะดัง จะต้องรับน้ำหนักประมาณ 3-4 เท่า เหยี ย ดขาตึ ง แนบพื้ น พร้ อ มกั บกล่าวทำให้กระดูกอ่อนข้อเข่าเสื่อม ของน้ำหนักตัว กระดกปลายเท้าเข้าหาตัว สลับกับเร็วขึน รวมทังการขึนลงบันไดบ่อยๆ ้ ้ ้ วิธีการป้องกันโรคเข้าเสื่อม การจิกเท้าไปข้างหน้า ทำเป็นประจำก็เสียงต่อการทำให้ขอเข่าเสือมเช่น ่ ้ ่ ด้ ว ยตั ว เอง คื อ ต้ อ งพยามยาม จะช่วยให้กล้ามเนือรอบเข่าแข็งแรง ้กัน นอกจากนี้โรคข้อเสื่อมยังเกิด หลีกเลียงการใช้เข่ามากๆ เช่นการ ่ ขึน หรือหากเริมรูสกตัวว่ามีปญหา ้ ่ ้ ึ ัจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม ยืนหรือการนังงอเข่านานๆ รวมทัง ่ ้ เรื่องเข่าให้รีบไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆน้ำหนักตัว การใช้งานข้อทีไม่ถกต้อง ่ ู ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป เพือจะได้รกษาได้งายและลดอาการ ่ ั ่รวมทั้งอาชีพที่มีการใช้งานของข้อ และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ป่วยทีอาจเรือรัง ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 117 พฤศจิกายน 2553 5
 7. 7. กระแสต่างแดน ถ้าจะรับ ช่วยขยับมาอีกนิด ไปรษณียเดนมาร์คเขาบอกว่า ์ 2019 ตัวเลขนีกจะลดลงเหลือ เพียง ้ ็ เดี๋ยวนี้ปริมาณจดหมายที่จะต้องจัด 70 เท่านัน (นีนอยของเขาแล้วนะ) ้ ่ ้ ส่งน้อยลงอย่างฮวบฮาบ แล้วจะต้อง คิดไปคิดมา Post Denmark ทำอย่างไรถึงจะได้ไปต่อในโลกทีใครๆ ่ ก็ตัดสินใจขึ้นค่าธรรมเนียมการส่ง ก็ใช้แต่จดหมายอิเลคทรอนิกส์ หรือ จดหมายเสียเลย จากเดิมที่เคยคิด ไม่กบบหากันแทบจะทุกนาทีอยูแล้ว ็ ี ี ่ ค่าส่งจดหมายธรรมดาฉบับละ 5.5 ก่อนหน้านี้กิจการเขาก็ดีอยู่ โครเนอร์ (ประมาณ 30 บาท) ก็ขน ึ้ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยการขอ สถิติบอกว่า ในปีค.ศ. 1999 ชาว เปน 8 โครเนอร์ (ประมาณ 44 บาท) ็ ความร่วมมือจากประชากรกว่า 100 แดนิชเขาส่งจดหมายกันคนละ 272 ข่าวว่ามาตรการอัพราคานี้จะทำให้ ครัวเรือน ให้ย้ายกล่องรับจดหมาย ฉบับ อีก 10 ปีตอมา จำนวนจดหมาย ่ Post Denmark มีรายได้เพิมขึน 100 ่ ้ จากหน้ า ประตู บ้ า นตนเองออกมา ลดลงเหลือ 181 ฉบับต่อคนต่อปี ล้านโครเนอร์ ให้ใกล้ถนนให้มากที่สุดด้วย ... นะ เขาคาดว่ า กว่ า จะถึ ง ปี ค .ศ. ยังมีเด็ดกว่านัน เขาตังเป้าจะ ้ ้ ช่วยๆกัน รับบริการตรวจความดันเพิมไหมครับ ่ ต่อไปคุณผูชายทีไปใช้บริการ ้ ่ และตรวจวัดความดันให้ลกค้า ู ร้านตัดผมในรัฐเท็กซัส อเมริกา ก็ ทุกครังทีมาใช้บริการ พร้อม ้ ่ อาจจะได้รบบริการเสริมเป็นการตรวจ ั กับให้ช่างผมคะยั้นคะยอให้ วัดความดันให้ดวย ้ ลูกค้าไปพบแพทย์ ข่าวบอก ทั้งนี้เพราะมีผลการวิจัยออก ว่าถ้าลูกค้ามีผลการตรวจจาก มาแล้ ว ว่ า ถ้ า ทางร้ า นตั ด ผมเสนอ แพทย์มาแสดง ก็จะได้ตดผม ั บริการดังกล่าวให้ทกครังทีลกค้าเข้าไป ุ ้ ู่ ฟรีอกด้วย ี ตัดผม จะทำให้ลกค้าชายเหล่านันมี ู ้ ผลปรากฏว่า ลูกค้า แนวโน้มในการไปพบแพทย์เพือจัดการ ่ ร้านตัดผมเกินกว่าครึ่งหนึ่ง กับปัญหาความดันโลหิตสูงมากขึ้น สามารถควบคุมระดับความ และทำให้ ค นเหล่ า นั้ น ให้ ก ลั บ มามี อเมริกันชนผิวสี ลองเสนอบริการ ดันโลหิตของตนเองได้ ทั้งนี้มีลูกค้า ความดันระดับปกติในทีสด ่ ุ เสรมทวานน โดยแยกการบรการออก ิ ่ี ่ ้ั ิ ถึงร้อยละ 20 ในกลุมทีได้รบบริการ ่ ่ ั งานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสาร เป็นสองระดับ ตรวจเช็ ค ความดั น ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ปใช้ วิ ช าการ Archives of Internal ร้านกลุมแรก (8 ร้าน) แจก ่ บริการในช่วงเวลา 2 ปี กลับมามี Medicine เขาทดลองให้ร้านตัดผม แผ่นพับให้ความรู้กับลูกค้าที่มีความ ความดันโลหิตในระดับปกติด้วย ... 17 ร้าน ในรัฐเท็กซัสในเขตดัลลัส ดันโลหิตสูงเกินปกติ ร้านกลุมทีสอง ่ ่ เป็นบริการเสริม (สุขภาพ) ทีเข้าท่า ่ เคาน์ตี้ ซึงเป็นเขตทีมผอยูอาศัยเป็น ่ ่ ี ู้ ่ (อีก 9 ร้านทีเหลือ) ทังแจกแผ่นพับ ่ ้ ดีเหมือนกันนะนี่ ฉลาดซื้อี่ 117 พฤศจิกายน 25536 ปีที่ 17 ฉบับที
 8. 8. พวกนี้ ก่อนทีจะประกาศใช้มาตรการ ่ ติดฉลากแบบแจ้งเวลาที่เหมาะที่สุด ในการรับประทาน (best-by date) โดยให้ผผลิตอาหารเพิมข้อความเพือ ู้ ่ ่ แจ้ ง ผู้ บ ริ โ ภคว่ า อาหารเหล่ า นั้ น ยั ง สามารถรับประทานได้แม้จะผ่านช่วงฉลากใหม่ลดขยะ เวลา “ทีดทสด” ไปแล้วก็ตาม ่ ี ี่ ุ ข่าวบอกว่าระบบฉลากทีแสดง ่ ญีปนเขาก็มปญหาเรืองฉลาก ่ ุ่ ี ั ่ ไปโดยไม่จำเป็น best-by date นันจะเริมใช้ในเดือน ้ ่กับเขาเหมือนกัน แต่รู้สึกว่าจะเป็น องค์กรผูบริโภคของญีปนเลย ้ ่ ุ่ มีนาคมปีหน้า ปัจจุบนประเทศญีปน ั ่ ุ่คนละแนวกับบ้านเรา ต้ อ งลงมื อ ทำอะไรสั ก อย่ า งเพื่ อ ลด ยงใชระบบฉลากทแสดงวาควรบรโภค ั ้ ่ี ่ ิ เคยเห็ น แต่ ปั ญ หาอาหาร ปริมาณขยะจากอาหารสำเร็จรูปซึ่ง ก่อนวันทีเท่าไร (use-by date) แต่ ่หมดอายุแล้วยังวางขายอยู่ แต่ที่นี่ กระทรวงเกษตรของญีปนประเมินไว้ ่ ุ่ ก็อย่างทีบอกไป บรรดาร้านค้าต่างก็ ่บรรดาร้านค้าปลีกเขารีบเก็บอาหาร ว่ามีปริมาณ 5 ล้าน ถึง 9 ล้านตัน ไมยอมเสยงขายอาหารสำเรจรปทเี่ กบ ่ ่ี ็ ู ็สำเร็จรูปออกจากชั้นก่อนจะถึงวัน ต่อปี ไว้เกินหนึ่งในสามของเวลาระหว่างหมดอายุจริง ซึ่งทำให้อาหารที่ยัง ว่าแล้วก็เสนอให้รัฐบาลออก วนผลตจนถงวนหมดอายุ เรยกวาเสย ั ิ ึ ั ี ่ ีรับประทานได้อยู่ต้องกลายเป็นขยะ คำแนะนำเรื่องการติดฉลากอาหาร ของข้าไม่วา ... เสียหน้าข้ายอมไม่ได้ ่ดูไบเข้มงานคุมครองผูบริโภค ้ ้ ฉลาดซื้อขอพาคุณผู้อ่านไป สำเร็จรูปไว้ให้ร้านต่างๆเข้าไปดาวน์ ใครไม่ ติ ด ประกาศที่ ว่ า ก็ จ ะถู กเยื อ นรั ฐ ดู ไ บ ของประเทศสหรั ฐ โหลดจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน แล้ว ตักเตือนหนึงครัง เตือนแล้วยังไม่ตด ่ ้ ิอาหรับเอมิเรตส์กนบ้าง ั สังพรินท์บนกระดาษขนาด A4 เป็น ่ ๊ ก็จะต้องเสียค่าปรับประมาณ 81,000 ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าที่ อย่างต่ำ ใครอยากพิมพ์เองให้สวย บาท หรออาจจะถกสงปดรานชวคราว ื ู ่ั ิ ้ ่ันันมีแต่ของแพง ของมีระดับ คราว ่ กว่านัน เขาก็ระบุไว้วาขนาดตัวอักษร ้ ่ ไปเลยนี้ดูไบบอกว่าเขาต้องการสร้างชื่อใน ต้ อ งไม่ เ ล็ ก ไปกว่ า ฉบั บ ที่ เ ตรี ย มไว้ การแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบการเป็นแหล่งช็อปปิ้งและท่องเที่ยว สำเรจรปนนแล นอกจากนยงตองแจง ็ ู ้ั ้ี ั ้ ้ ถึงสิทธิของตนเองนั้นครอบคลุมไประดับเวิร์ลด์คลาสด้วยการยกระดับ ให้ทราบด้วยว่าถ้าผูบริโภคถูกละเมิด ้ ถึงธุรกิจอื่นๆ อย่างอสังหาริมทรัพย์การคุมครองผูบริโภคด้วย ้ ้ สิทธิ จะต้องติดต่อทีไหน อย่างไร ่ หรือบริการการเงินการธนาคารด้วย ว่าแล้วก็เริ่มจากการกำหนด ข่าวบอกว่าเขาให้รานค้าต่างๆ ติดประกาศแจ้งสิทธิ ้ จะมีผู้ตรวจการจากของผูบริโภคบริเวณหลังเคานท์เตอร์ ้ ส่ ว นงานคุ้ ม ครองผู้คิดเงิน ให้สามารถมองเห็นได้อย่าง บริ โ ภค กระทรวงชัดเจน ขนาดตัวอักษรนันเขาก็กำหนด ้ พัฒนาเศรษฐกิจ มาไว้ ท างอ้ อ มด้ ว ยการทำประกาศ คอยสอดส่ อ งดู แ ล ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 117 พฤศจิกายน 2553 7
 9. 9. คูปองลดความอ้วน สมาชิกที่ติดตามช่วงกระแส อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ต่างแดน คงจำกันได้วาเมืองนิวยอร์ก ่ พิจารณาของกระทรวง นั้ น เขาช่ า งมุ่ ง มั่ น สร้ า งสุ ข ภาพให้ เกษตร ซึ่งเป็นผู้ดูแล ชาวเมื อ งอยู่ เ นื อ งๆ คราวนี้ น ายก เรื่ อ งคู ป องอาหารของ เทศมนตรีนายไมเคิล บลูมเบิรก สร้าง ์ อเมริกา คุณบลูมเบิรกแกคงต้อง ์ กระแสอีกครังด้วยการเสนอให้มการ ้ ี ลนตวโกง เพราะเมอปค.ศ. 2004 ุ้ ั ่ ่ื ี ตังกฎห้ามใช้คปองอาหารเพือแลกซือ ้ ู ่ ้ กระทรวงเกษตรเคยปฏิเสธข้อ น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มผสมน้ำตาล เสนอของรัฐมินโซตา ทีตองการ ิ ่ ้ ชนิดอืนๆ ่ ให้ห้ามนำคูปองดังกล่าวไปซื้อ ซง ณ ปจจบน คปองดงกลาว ่ึ ั ุ ั ู ั ่ อาหารขยะมาแล้ว ซึ่ ง แจกให้ กั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย เช่ น เหตุที่เมืองนี้เขาจริงจัง ผูอพยพ ผูสงอายุ หรือผูพการฯ ก็ ้ ้ ู ้ ิ กั น มากเรื่ อ งการลดน้ ำ ตาลก็ ไม่สามารถใช้แลกซือบุหรี่ เครืองดืม ้ ่ ่ เพราะมีสถิตอย่างเป็นทางการ ิ อัลกอฮอล์ หรืออาหารสำเร็จรูปได้ ว่า 1 ใน 8 ของผูใหญ่ทนนเป็น ้ ่ี ่ั เขาว่ า เจตนาของมาตรการ โรคเบาหวาน และเกือบร้อย ดังกล่าวคือการลดจำนวนผู้เป็นโรค ละ 40 ของนักเรียนโรงเรียน อ้วนและโรคเบาหวานในเมืองนิวยอร์ก รั ฐ บาลในระดั บ อนุ บ าลถึ ง แต่หลายคนมองว่ามันเป็นการกล่าว มัธยมศึกษาปีที่สอง มีน้ำหนักเกิน “นีเป็นอีกครังทีรฐบาลพยายามจะเข้า ่ ้ ่ั หาผูมรายได้นอยว่าพวกเขาเลือกซือ ้ ี ้ ้ หรือเป็นโรคอ้วน และอัตราการเป็น มากำหนดว่ า คนนิ ว ยอร์ ก จะดื่ ม จะ อาหารไม่เป็น บางคนเสนอว่าแค่จด ั โรคอ้วนในย่านที่ผู้อยู่อาศัยมีรายได้ กินอะไร” โปรแกรมให้ความรูเรืองโทษของการ ้ ่ น้อยนันจะสูงกว่า ในขณะเดียวกันก็ ้ ก็ . .. นะ สำนั ก อนามั ย เขา ดืมน้ำอัดลมก็นาจะเพียงพอ ่ ่ พบวาอตราการบรโภคเครองดมทเตม ่ ั ิ ่ื ่ื ่ี ิ ประเมินไว้วาการดืมน้ำอัดลมปริมาณ ่ ่ บลูมเบิร์กบอกว่าขอทดลอง น้ำตาลในเขตรายได้ต่ำนั้นจะสูงกว่า 12 ออนซ์ซึ่งให้พลังงานสูงถึง 150 ห้ามสักสองปีก่อน เพื่อดูว่าจำนวน ด้วย คาลอรี่ ทุกวัน จะทำให้นำหนักตัวเพิม ้ ่ ผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงหรือไม่ ถ้า เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง นิ ว ย อ ร์ ก ขึนปีละ 15 ปอนด์ ซึงก็ไม่นาจะใช่ ้ ่ ่ คำตอบคอใช่ กอาจจะหามตลอดไป ื ็ ้ เคยเสนอให้ มี ก ารเก็ บ ภาษี จ าก สิงทีคนนิวยอร์กต้องการอยูแล้ว ่ ่ ่ เครื่องดื่มที่อยู่ในข่ายถูกห้ามซื้อด้วย น้ำอัดลมมาแล้ว แต่กถกแรงต้านจาก ็ ู คูปองได้แก่ เครื่องดื่มที่ให้พลังงาน อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและบรรดา สูงกว่า 10 คาลอรีตอ 8 ออนซ์ ่ ่ ร้านขายของชำไม่นอย โฆษกสมาคม้ ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วได้ รั บ การ เครืองดืมแห่งอเมริกาออกมาโต้ตอบ ่ ่ รับรองจากรัฐนิวยอร์กแล้วและกำลัง ข้ อ เสนอของนายกเทศมนตรี ว่ า ฉลาดซื้อี่ 117 พฤศจิกายน 25538 ปีที่ 17 ฉบับที
 10. 10. เรื่องเด่น กองบรรณาธิการน้ำดืมจากตูนำหยอดเหรียญ ่ ้ ้ กับเรืองทีตองระวัง ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่117พฤศจิกายน2553 9
 11. 11. คนเราทุกคนต้องดืมน้ำเพือหล่อเลียงให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายดำเนินไป ่ ่ ้ เป็นปกติ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่อาจขาดน้ำได้ เพราะการขาดน้ำย่อมหมาย ถึงการสิ้นสุดของชีวิต ฉลาดซื้อ10 ปีที่17ฉบับทีี่117พฤศจิกายน2553
 12. 12. โดยทัวไปร่างกายได้นำมาจากน้ำดืมเครืองดืมและอาหาร ่ ้ ่ ่ ่ น้ำทีเราใช้ดมกินมาจากหลายแหล่งทังทีได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ่ ื่ ้ ่ เช่นน้ำฝนน้ำบาดาลและทีผานกระบวนการผลิตเช่นน้ำประปา ่ ่ น้ำดืมบรรจุขวดซึงอย่างหลังเป็นทีนยมกันอย่างแพร่หลายจนเป็น ่ ่ ่ ิ เรืองปกติเนืองจากผูบริโภคส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจในน้ำประปาว่า ่ ่ ้ สะอาดเพียงพอสำหรับการดืมกิน ่ อย่างไรก็ตามน้ำดืมบรรจุขวดนันมีราคาแพงมากน้ำดืม ่ ้ ่ ขนาด600มิลลิลตรทีวางจำหน่ายทัวไปมีราคาสูงถึง7บาทต่อ ิ ่ ่ ขวดและยังอาจมีราคาสูงไปได้อกหากจำหน่ายในร้านอาหารทีไม่มี ี ่ การควบคุมราคาน้ำดืมดังนันหากเป็นการซือมาไว้เพือการบริโภค ่ ้ ้ ่ ในครัวเรือนน้ำดืมบรรจุขวดอาจไม่ใช่ทางเลือกสำหรับครอบครัวที่ ่ ต้องการประหยัดค่าใช้จายการติดตังเครืองกรองน้ำก็เป็นวิธการ ่ ้ ่ ี หนึงทีบางครอบครัวเลือกใช้แต่สำหรับบางครอบครัวหรือบางคนที่ ่ ่ ไม่ได้มบานพักถาวรเช่นผูทตองอาศัยอยูในหอพักหรือห้องเช่าน้ำ ี ้ ้ ี่ ้ ่ ดืมทีกำลังมาแรงสุดตอนนีกคอน้ำดืมทีได้มาจากตูหยอดเหรียญ ่ ่ ้ ็ ื ่ ่ ้ ทีปจจุบนมีกระจายติดตังอยูทวไปในย่านชุมชนทีมหอพักจำนวน ่ ั ั ้ ่ ั่ ่ ี มากเพราะทังสะดวกในการใช้บริการและมีราคาถูกมากเมือเทียบ ้ ่ กับน้ำดืมบรรจุขวดโดยน้ำทีได้จากตูหยอดเหรียญจะมีราคาอยูที่ ่ ่ ้ ่ ประมาณลิตรละ70–85สตางค์เท่านัน ้ ตูนำหยอดเหรียญเป็นการพัฒนาระบบบริการน้ำดืมให้ ้ ้ ่ครอบคลุมความต้องการโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนทีมประชาชน ่ ีอยูจำนวนมากเช่นหอพักห้องเช่าตลาดหรือบริษทห้างร้านที่ ่ ัมีประชาชนจำนวนมากพบได้ในพืนทีของกรุงเทพมหานครและ ้ ่ปริมณฑลตลอดจนในพืนทีเขตเมืองเขตเทศบาลและแหล่งชุมชน ้ ่ใหญ่ๆตามภูมภาคต่างๆทัวประเทศจากการศึกษาล่าสุดโดย ิ ่กองสุขาภิบาลอาหารสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครประมาณการว่าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีมากถึง20,000ตูและส่วน ้ใหญ่เป็นตูนำดืมทีใช้กระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส(Reverse ้ ้ ่ ่Osmosis:RO) ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่117พฤศจิกายน2553 11
 13. 13. น้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญปลอดภัยหรือไม่ น้ำดืมจากระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse ่ โดยวิธการและแหล่งน้ำทีใช้ในการผลิตน้ำน้ำดืม ี ่ ่ Osmosis: RO) อันตรายจริงหรือ จากตูหยอดเหรียญน่าจะมีความปลอดภัยเหมาะสำหรับ ้ เนืองจากน้ำจากตูหยอดเหรียญส่วนใหญ่ผ่าน ่ ้ การบริโภคเพราะใช้นำประปาทีคณภาพน้ำอยูในเกณฑ์ ้ ่ ุ ่ กระบวนการทีเรียกว่ารีเวอร์สออสโมซิส(Reverse ่ มาตรฐานมาผ่านกระบวนการหรือขันตอนทีทำให้ได้นำ ้ ่ ้ Osmosis:RO)ทีเคยมีผกล่าวอ้างว่าเป็นน้ำดืมทีมี ่ ู้ ่ ่ ดืมทีมคณภาพและความสะอาดทีด ่ ่ ี ุ ่ ี อันตรายเพราะเป็นน้ำดืมทีมความบริสทธิสงนันใน ่ ่ ี ุ ์ ู ้ แต่จากการวิจยของหลายหน่วยงานในช่วงสอง ั ความเป็นจริงยังไม่มวจยไหนมารับรองว่าการกินน้ำRO ีิั สามปีทผานมาพบว่าน้ำทีได้จากตูหยอดเหรียญยังมี ี่ ่ ่ ้ จะทำให้เกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ไปมากกว่าน้ำปกติ กระบวนการผลตนำบรโภคดวยระบบรเี วอรสออสโมซส ิ ้ ิ ้ ์ ิ ความเสียงในเรืองของการปนเปือนเชือโรคซึงอาจก่อให้ ่ ่ ้ ้ ่ เป็นการกรองน้ำให้มความบริสทธิเกือบ100%ถือว่า ี ุ ์ เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ เป็นเทคโนโลยีททำให้ได้นำทีสะอาดปลอดภัยวิธหนึง ี่ ้ ่ ี ่ ข้อมูลจากศึกษาวิจยและเฝ้าระวังของคณะเทคนิค ั และไม่วาจะเป็นระบบการผลิตน้ำแบบใดก็ตามหากน้ำ ่ การแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทีได้ ่ ผานการกรองทไดมาตรฐานตามขอกำหนดของกระทรวง ่ ่ี ้ ้ ทำการศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพน้ำดืมจากตูนำหยอด ่ ้ ้ สาธารณสุขซึงยึดหลักเกณฑ์ตามองค์การอนามัยโลก ่ เหรียญโดยสุมตัวอย่างจากพืนที30เขตของกรุงเทพฯ ่ ้ ่ น้ำนันจะไม่มอนตราย ้ ีั จำนวน546ตัวอย่างจาก20ตราผลิตภัณฑ์ในช่วง มี.ค.–มิ.ย.2548โดยอาศัยเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ของ3หน่วยงานได้แก่มอก.257-2521ของกระทรวง อุตสาหกรรมมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที61(2524)และฉบับที135(พ.ศ.2534) ่ ่ และมาตรฐานของการประปานครหลวงในภาพรวมพบ ฉลาดซื้อ12 ปีที่17ฉบับทีี่117พฤศจิกายน2553

×