Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

999 บทสัมภาษณ์ smedu ทำสื่อ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

999 บทสัมภาษณ์ smedu ทำสื่อ

Télécharger pour lire hors ligne

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา รางวัลของครูปิยะฤกษ์ บุญโกศล

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา รางวัลของครูปิยะฤกษ์ บุญโกศล

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (15)

Similaire à 999 บทสัมภาษณ์ smedu ทำสื่อ (20)

Publicité

Plus par Piyarerk Bunkoson (20)

Plus récents (20)

Publicité

999 บทสัมภาษณ์ smedu ทำสื่อ

  1. 1. ๑. ข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล ตําแหน่ง ครู โรงเรียน เขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี รายวิชาที่สอน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ได้รับจากการพัฒนาบล็อกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ๑. รางวัล ประเภทยอดเยี่ยม “ThailandSocial Media Award 2013” ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ผลงานที่ URL : http://krupiyarerk.wordpress.com/ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. รางวัลชนะเลิศ “Thailand Blog Awards 2013” ปีที่ ๔ สาขา Education Blog จาก บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ๒. เหตุใดจึงสนใจที่จะพัฒนาบล็อกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเป็นศาสตร์ที่นักเรียนไทยต้องรู้ ซึ่งต้องรู้ให้กว้าง รู้ให้จริง และต้องมีความสุขกับการ เรียนรู้ ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน ดังนั้นครูจึงต้องนํา ศาสตร์ภาษาไทยเข้าสู่สื่อออนไลน์โดยเฉพาะการสอนผ่านบล็อกอีกทางหนึ่ง ๓. คุณครูใช้บล็อกในการเรียนการสอนอย่างไร การนําเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาที่เหลือหลังจาก เลิกเรียนหรือเมื่ออยู่ที่บ้านได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสร้างขึ้นนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่งมีสาระหรือเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยสาระการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและ การพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ผนวกกับสื่อสังคมออนไลน์ที่นักเรียนใช้เป็นประจํา อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) สไลด์แชร์ (SlideShare) เป็นต้น หากผู้เรียนมีปัญหาหรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถสอบถามครูได้จากสื่อสังคมออนไลน์หลัก ๆ ดังกล่าว ซึ่งการใช้ เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยนี้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สอนและผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้สนใจทั่วไปทั่วโลกในการแสวงหาและศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อีกทางหนึ่ง ๔. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังจากเรียนรู้ผ่านบล็อก นักเรียนมีความสนใจเรียนในบล็อกตามอัธยาศัย ทําให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีกับครูผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อมีข้อสงสัยในการเรียนรู้
  2. 2. ๕. แนวทางในการพัฒนาต่อยอด ครูสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ๖. คุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ให้ความสําคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีบทบาท สําคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับและเป็นกลไกที่สําคัญยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและยกระดับ ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่มี ความสําคัญอย่างมากต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ๗. เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณครูชื่นชอบคืออะไร เพราะเหตุใด ชื่นชอบสไลด์แชร์ (SlideShare) เพราะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่รับบริการฝากไฟล์จํานวนมากและ หลากหลาย สามารถนําไฟล์เหล่านั้นมาแบ่งปันให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ครูสอนในรูปแบบ ออนไลน์หรือนักเรียนสามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้เป็นของตนเองเพื่อใช้ศึกษาทบทวนย้อนหลังได้ รางวัล ประเภทยอดเยี่ยม “Thailand Social Media Award 2013” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานที่ URL : http://krupiyarerk.wordpress.com/ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” จากท่านชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร
  3. 3. รางวัล ประเภทยอดเยี่ยม “Thailand Social Media Award 2013” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานที่ URL : http://krupiyarerk.wordpress.com/ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” จากท่านชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร
  4. 4. รางวัลชนะเลิศ “Thailand Blog Awards 2013” ปีที่ ๔ สาขา Education Blog จาก บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานชั้น ๑ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร

×