Publicité
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Publicité
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Publicité
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Prochain SlideShare
XarxesXarxes
Chargement dans ... 3
1 sur 12
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Xarxes.pdf

 1. Xarxes Informàtiques Xavier Angel Corral, 4tB
 2. Índex Introducció................................................................................................................................ 1 Parts d’una xarxa informàtica.......................................................................................... 2 Router........................................................................................................................................ 2 Targeta de xarxa........................................................................................................................ 2 Switch........................................................................................................................................ 3 Cables de xarxa.......................................................................................................................... 3 Cable de coure de parells trenats. ........................................................................................ 3 Cable coaxial:............................................................................................................................. 3 Cable de fibra òptica: ................................................................................................................ 4 El mitjà sense fil. Wifi................................................................................................................ 4 Arquitectura de xarxa.......................................................................................................... 5 Bus:............................................................................................................................................ 5 Anell: ......................................................................................................................................... 5 Estrella:...................................................................................................................................... 6 Cel·lular: .................................................................................................................................... 6 Configuració de la xarxa..................................................................................................... 7 Adreça Mac ............................................................................................................................... 7 Adreça IP ................................................................................................................................... 7 Sistemes operatius.................................................................................................................. 8 Windows.................................................................................................................................... 8 Linux .......................................................................................................................................... 8 Mac OS ...................................................................................................................................... 8
 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefónica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent: Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors. Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.
 6. 4 Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que forma un xarxa d’informació es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus: Els ordinadors surten d’un punt central Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell
 8. 6 Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut. Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 9. 7 Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa o l’adreça de host.
 10. 8 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són: Windows Linux Mac OS
 11. 9 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. El bit s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1. 1. Pas de decimal al binari Podem pasar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugun més. La segona manera consisiteix en crear una taula formada per pòtencies de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat.
 12. 10 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 1 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Publicité