Publicité

Xarxes.pdf

plaboet
1 Feb 2023
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Publicité
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Publicité
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Prochain SlideShare
XARXES.pdfXARXES.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 11
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Xarxes.pdf

 1. Xarxes informàtiques Linus Isern 4t-ESO
 2. Índex Contenido 1 2 1 2 2 2 3 3  Cable de router de parells trenats:3  Cable coaxial:4  Cable de fibra òptica:4  El mitja sense fil:4 5  Bus:5  Anell:5  Estrella:5 6 6 6 6 7 7 7
 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius + Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de la xarxa a l’ordinador
 5. 3 Switch Dispositius que permet concertar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. Cable de xarxa Els cable de la xarxa ens permet connectar el switch amb la targeta de la xarxa. Hi ha quatre tipus de cable diferent.  Cable de router de parells trenats:Es el mes utilitzat en les xarxes domestiques i en empreses. Esta format per diferents cables de colors.   
 6. 4  Cable coaxial:Té un nucli de coure embotat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica:La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. Es el mitja més ràpid però també el més car.  El mitja sense fil:La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconectar enter ells de diferents maneres. Les mes utilitzades són:  Bus:Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell: Els ordinador que componen la xarxa formen un anell.  Estrella:Els ordinadors es connecten atraves dun dispositiu que forma el nucli de la xarxa son les mes utilitzades
 8. 6  Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. Configuracio de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa te assignada un numero que lidentifica sense possiblitat d’error. Aquest numero ve assignat pel fabricant. Adreça física (MAC): 8c:16:45:d5:01:3c Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host . Adreça IPv4: 192.168.3.11/22 Sistemes operatius Els sistema operatiu es el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos basics d’un sistema informàtic i permet l’exsudació normal de la resta de les operacions.
 9. 7 Els sistemes utilitzats son: Windows Linux MAC·OS
 10. 8 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binar. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un Bités la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. El bit s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 Byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabyte 1 terabyte 1024 gigabyte Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols 0 i 1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari en dues maneres diferents. La primera consiteix en en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resulta t 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
 11. 9
Publicité