Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

กฎหมายในชีวิตประจำวัน 31 พค 57

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

กฎหมายในชีวิตประจำวัน 31 พค 57

 1. 1. กฎหมายในชีวิตประจาวัน 31 พฤษภาคม 2557
 2. 2. การติดต่อราชการขั้นพื้นฐาน • การแจ้งเกิด 15 วัน • การแจ้งตาย 24 ชั่วโมง
 3. 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางาน • การปฏิบัติงานของลูกจ้าง • สิทธิ์ของนายจ้างในการไล่ออก
 4. 4. กฎหมายจราจร • การทาใบอนุญาตขับขี่ • การให้สัญญาณเลี้ยว
 5. 5. ประเภทของยาเสพติด จาแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบ ประสาท แบ่งเป็น ๔ ประเภท • ประเภทกดประสาท • ประเภทกระตุ้นประสาท • ประเภทหลอนประสาท • ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน
 6. 6. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อม ประสาทเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็ก เกอร์ น้ามันเบนซิน กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอม เหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้ งซ่าน อารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย
 7. 7. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้ม คลั่ง หรือทาในสิ่งที่คนปกติ ไม่กล้าทา เช่น ทาร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น
 8. 8. ประเภทหลอนประสาท • ได้แก่ แอลเอสดี และ เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาท หลอน ฝันเฟื่องเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแว่ว ได้ยินเสียง ประหลาดหรือ เห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วย เป็นโรคจิต
 9. 9. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกันได้แก่ ผู้เสพติดมักมี อาการ หวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้ และป่วยเป็นโรคจิตได้
 10. 10. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา • เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่ • 1. เงิน • 2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคานวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง • 3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคานวณได้เป็นเงิน • 4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ • 5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
 11. 11. การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กาหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หัก ค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนาเงินได้ที่ เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ • 1. การหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป • 1.1 ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท • 1.2 สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 30,000 บาท • 1.3 การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสาหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย • 1.4 เบี้ยประกันภัย 1.5 เงินสะสม ที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

×