Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ppt influenza

1 949 vues

Publié le

Ppt influenza

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ppt influenza

 1. 1. นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง 21/07/58 1
 2. 2. • เกิดจากการติดเชื้อ Influenza virus • สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ในคนมีหลายสายพันธุ์ แต่ที่พบกันบ่อยๆ คือ –H1N1 –H3N2 • เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เชื้ออาจจะลามเข้าปอดทาให้เกิด ปอดบวม มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัวและปวดกล้ามเนื้อ 21/07/58 2
 3. 3. 21/07/58 3
 4. 4. • เชื้อนี้ติดต่อระบบทางเดินหายใจ • วิธีการติดต่อ ได้แก่ –ติดต่อโดยการไอหรือจาม เชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตาและปาก –สัมผัสเสมหะของผู้ป่ วยทางแก้วน้า –สัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค 21/07/58 4
 5. 5. • ระยะฟักตัว: ประมาณ 1-4 วัน เฉลี่ย 2 วัน –ไข้สูง 39-40 องศา ตาแดง –เจ็บคอ คอแดง ไอแห้งๆ –มีน้ามูกไหล คัดจมูก อาจจะอยู่ได้1 สัปดาห์ 21/07/58 5
 6. 6. • ระยะฟักตัว: ประมาณ 1-4 วัน เฉลี่ย 2 วัน (ต่อ) –มีอาการอ่อนเพลีย –เบื่ออาหาร คลื่นไส้ –ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดรอบกระบอกตา –ปวดแขนขา ปวดข้อ 21/07/58 6
 7. 7. • ผู้ป่ วยอาจจะมีอาการกาเริบของโรคที่เป็นอยู่ เช่น –หูน้าหนวก –หลอดลมอักเสบ –ปอดบวม ปอดอักเสบ –กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ –สมองอักเสบ 21/07/58 7
 8. 8. • พักผ่อนมากๆ • อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และย่อยง่าย ควรดื่มน้ามากๆ • ถ้ามีไข้ให้ใช้ผ้าชุมน้าเช็ดตัว หากไข้ไม่ลงให้รับประทาน paracetamol • ถ้าไอมากก็รับประทานยาแก้ไอ แต่ในเด็กเล็กไม่ควรซื้อยารับประทานเอง 21/07/58 8
 9. 9. • ผู้ที่เจ็บคอ อาจจะใช้น้า 1 แก้วผสมเกลือ 1 ช้อนกรวกคอ • อย่าสั่งน้ามูกแรง ๆ เพราะอาจจะทาให้เชื้อลุกลาม • ในช่วงที่ระบาดให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์สาธารณะ ลูกบิด ประตู • เวลาไอหรือจามต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก • ต้องสวมผ้าปิดปาก ปิดจมูกตลอดเวลา • ให้หยุดงาน หยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรค คือ –7 วันหลังเริ่มป่วย หรืออย่างน้อย 1 วันหลังไม่มีไข้ 21/07/58 9
 10. 10. • หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ ผู้ป่ วยเด็กควรปรึกษาแพทย์เมื่อมี อาการดังต่อไปนี้ –ไข้สูง ให้ยาลดไข้แล้วไข้ยังเกิน 38.5 องศา –หายใจหอบหรือหายใจลาบาก มีอาการมากกว่า 7 วัน ผิวสีม่วง –เด็กดื่มน้าหรือรับประทานอาหารไม่พอ เด็กซึม หรือไม่เล่น –เด็กไข้ลด แต่อาการไม่ดีขึ้น 21/07/58 10
 11. 11. • สาหรับผู้ใหญ่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์ –ไข้สูงและเป็นมานาน –หายใจลาบาก หรือหายใจหอบ –เจ็บหรือแน่นหน้าอก –หน้ามืดเป็นลม –อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ 21/07/58 11
 12. 12. • กลุ่มผู้ป่ วยเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ควรจะพบ แพทย์เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ –ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจาตัว เช่น โรคตับ โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด –หญิงตั้งครรภ์ –คนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี –ผู้ป่วยโรคเอดส์ –ผู้ที่พักในสถานเลี้ยงคนชรา 21/07/58 12
 13. 13. • ผู้ป่ วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการเหล่านี้ควรจะรักษาในโรงพยาบาล –มีอาการขาดน้าไม่สามารถดื่มน้าได้อย่างเพียงพอ –เสมหะมีเลือดปน –หายใจลาบาก หายใจหอบ –ริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีม่วงเขียว –ไข้สูงมากเพ้อ –มีอาการไข้และไอหลังจากไข้หวัดหายแล้ว 21/07/58 13
 14. 14. • ล้างมือบ่อย ๆ • พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกาลังกาย • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย • อย่าใช้ของส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ร่วมกับผู้อื่น • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นพวกผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง • ฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี 21/07/58 14
 15. 15. 21/07/58 15
 16. 16. 21/07/58 16
 17. 17. 21/07/58 17
 18. 18. • การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด 21/07/58 18 สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการหยุดงานหรือหยุดเรียน
 19. 19. • วัคซีนชนิดเชื้อเป็น –เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยนาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มาทาให้อ่อนฤทธิ์ลง –เข้าสู่ร่างกายโดยใช้วิธีพ่นทางจมูก เพื่อสร้างภูมิต้านทานเฉพาะใน เยื่อบุทางเดินหายใจ –สาหรับประเทศไทยยังไม่ได้นาเข้ามาใช้ และกาลังอยู่ในระหว่าง ทาการศึกษาวิจัยถึงการผลิต 21/07/58 19
 20. 20. • วัคซีนชนิดเชื้อตาย –เป็นวัคซีนที่สกัดมาจากชิ้นส่วนของไวรัส –นาเข้าสู่ร่างกายโดยใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อสร้างภูมิต้านทาน เฉพาะที่ในเลือด –วัคซีนชนิดนี้สามารถฉีดให้แก่บุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยวัคซีนชนิดนี้มีใช้ในประเทศไทยแล้ว 21/07/58 20
 21. 21. • คนอ้วน • หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป • ผู้พิการทางสมอง • เด็กเล็กที่มีอายุ 6 เดือน – 2 ปี • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป • ผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ปอด หอบหืด ไต เบาหวาน หรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 21/07/58 21
 22. 22. • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน • คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนชนิดนี้ผลิตจาก ไข่ไก่ • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง • ผู้ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน • ผู้ป่ วยที่มีโรคประจากาเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน 21/07/58 22
 23. 23. • ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือ –ในช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน) –เป็นช่วงที่วัคซีนสาหรับปีนั้น ๆ จะออกมาพอดี –หากไม่สะดวก จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงใดของปีก็ได้ เนื่องจาก ประเทศไทยสามารถพบไข้หวัดใหญ่ได้เกือบตลอดทั้งปี 21/07/58 23
 24. 24. • ในการฉีดวัคซีนอาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ –อาจมีอาการไข้ –ปวดเมื่อยตามตัว หรือปวดบวมบริเวณที่มีการฉีดวัคซีน –หายเป็นปกติได้ภายใน 1 – 2 วัน 21/07/58 24
 25. 25. • ในผู้ที่แพ้ไข่ไก่แบบรุนแรง จึงไม่จะควรฉีดวัคซีนนี้ • สาหรับผู้ที่มีไข้สูงแบบเฉียบพลัน ก็ควรจะรอให้ไข้ลดลงก่อน แล้วจึงไปเข้ารับการฉีดวัคซีน 21/07/58 25
 26. 26. 21/07/58 26
 27. 27. 21/07/58 27
 28. 28. 21/07/58 28
 29. 29. 21/07/58 29
 30. 30. 21/07/58 30

×