All%20 Schemes

531 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance, Business
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
531
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
5
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

All%20 Schemes

 1. 1. 1) ¶ÉɺÉEòÒªÉ +É¸É¨É ¶ÉɳýÉ ºÉ¨ÉÖ½þ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ b÷ÉåMÉ®úɳý ´É nÖùMÉÇ¨É ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ−ªÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä ºÉɨÉÉVÉÒEò ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò |ÉMÉiÉÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ºÉxÉ 1972-73 {ÉɺÉÚxÉ IÉäjÉÊ´ÉEòɺÉÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +¶ÉÉ ¦ÉÉMÉÉSÉÉ ¨ÉڱɦÉÚiÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´½þÉ´ÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉSÉÉ ¡òɪÉnùÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ´½þÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ iÉälÉä ¨ÉÚ³ý EåòpùºlÉÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ +ɸɨɶÉɳýÉ +ɺÉÉ´ÉÒ ªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ <. 10 ´ÉÒ {ɪÉÈiÉSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ, MÉhÉ´Éä¶É,+ÉÆlɯûhÉ {ÉÉÆPɯûhÉ, {ÉÖºiÉEäò ´É <iÉ®ú ±ÉäJÉxÉ ºÉÉʽþiªÉ <. ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉä¡òiÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. +ɸɨÉÒªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ½äþ +ÉÊnù´ÉɺÉÒSÉ +ºÉÉ´Éä. 2. ¨ÉÖ±ÉÉ-¨ÉÖ±ÉÒºÉ 31 VÉÖ±Éè±ÉÉ 5 ´É¹ÉÇ {ÉÚhÉÇ +ºÉÉ´ÉÒ 3. |ÉiªÉIÉ |É´Éä¶É näùiÉä´Éä³ýÒ VÉÉiÉÒ / VɨÉÉiÉÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ, VÉx¨ÉiÉÉ®úJÉäSÉÉ nùÉJɱÉÉ, +É<Ç-´Éb÷Ò±ÉÉÆSÉä |ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ. 4. {Éʽþ±ÉÒ ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ <iÉ®ú ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É |É´Éä¶ÉÉEòÊ®úiÉÉ {ÉÚ´ÉÔSªÉÉ ¶ÉɳäýSÉÉ ¶ÉɳýÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ. 5. +ɸɨɶÉɳäýSªÉÉ 1 ÊEò.¨ÉÒ. {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÖ±Éä-¨ÉÖ±ÉÒ +ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ´É iªÉÉ IÉäjÉÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®úÒ±É ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ ¨½þhÉÚxÉ |É´Éä¶É. 6. +ɸɨɶÉɳäýiÉ |ÉiªÉäEò ´ÉMÉÉÇiÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ 40 ´É ¤ÉʽþºlÉ 10 Ê´ÉtÉlÉÔ. 7. +ɸɨɶÉɳäý¨ÉvªÉä ¨ÉÖ±ÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓSÉä |ɨÉÉhÉ 50 : 50 |ɨÉÉhÉä ´É 50 ]õCEäò ¨ÉÖ±ÉÒ Ê¨É³ýɱªÉÉ xÉɽþÒiÉ®ú Ê´ÉtÉlÉÔxÉÓSÉÒ IɨÉiÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 33 ]õCEäò +ɴɶªÉEò VÉ®ú ºÉnù®ú ]õCEäò´ÉÉ®úÒ {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉÒ xÉɽþÒ iÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |É´Éä¶É näù´ÉÚxÉ IɨÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉä. 8. +ɸɨɶÉɳýÉƨÉvªÉä |ÉiªÉäEò ´ÉMÉÉÇiÉ ¶ÉÉ®úÒ®úÒEò où¹]õªÉÉ +{ÉÆMÉ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ 3 ]õCEäòò +É®úIÉhÉ. nùÉ®úÒpùªÉ ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¦ÉÚʨɽþÒxÉ /+±{ɦÉÚvÉÉ®úEò Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |ÉÉvÉÉxªÉ. ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò, ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ. |É´Éä¶É +VÉÇ ¡òÉä]õÉä
 2. 2. 2) º´ÉäSUôÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉºÉ +lÉǺɽþɪªÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É: +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò Ê´ÉEòɺÉÉEòÊ®úiÉÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ º´ÉäSUôÉ ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆxÉÉ 1953-54 {ÉɺÉÚxÉ +xÉÖnùÉxÉ näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ, MÉhÉ´Éä¹É, ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ ´É <iÉ®ú ºÉ´É±ÉiÉÒ ¨ÉÉä¡òiÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. iªÉÉEòÊ®úiÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉä {ÉMÉÉ®ú ´É {É®úÒIÉhÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê´ÉʽþiÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ +xÉÚnùÉxÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. |É´Éä¶ÉÉSªÉÉ +]õÒ: ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳäýiÉ |É´Éä¶ÉÉEòÊ®úiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ +]õÒ ±ÉÉMÉÚ. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò / ºÉƺlÉÉ SÉɱÉEò. +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳäýºÉ ¨ÉÉxªÉiÉäEòÊ®úiÉÉ +]õÒ : 1. ºÉƺlÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ +ºÉ±ÉÒ {ÉÉʽþVÉä. 2. Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÚxªÉÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÉSÉä ºÉ´ÉæIÉhÉ, ={ɱɤvÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÆJªÉÉ, ºÉƺlÉäSÉÒ +ÉÌlÉEò κlÉiÉÒ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É EòɪÉÇ <. SªÉÉ ¨ÉÉʽþiÉҺɽþ +VÉÇ Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É.
 3. 3. 3) +Énù¶ÉÇ +ɸɨɶÉɳýÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : ¶ÉɺÉEòÒªÉ / +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆiÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ ½Öþ¶ÉÉ®ú / ¤ÉÖvnùÒ´ÉÉxÉ / |ÉYÉÉ´ÉÆiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉtÉ ÊxÉEäòiÉxÉSªÉÉ vÉiÉÔ´É®ú ʴɶÉä¹É º´É¯û{ÉÉSÉÒ ¶ÉɳýÉ ) ®úÉVªÉÉiÉ nùÉäxÉ Ê`öEòÉhÉÒ ºÉxÉ 1990-91 ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉºÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÖ®úÒ Ênù±ÉÒ +ɽäþ {ÉÉjÉiÉÉ : +ɸɨɶÉɳýÉÆiÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ ½Öþ¶ÉÉ®ú / ¤ÉÖvnùÒ´ÉÉxÉ / |ÉYÉÉ´ÉÆiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉtÉ ÊxÉEäòiÉxÉSªÉÉ vÉiÉÔ´É® +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ näùhÉä. ºÉÆ{ÉEÇò: º{ÉvÉÉÇ {ÉÊ®úIÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¶ÉɳýÉÆSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ |É´Éä¶ÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +Énù¶ÉÇ +ɸɨɶÉɳäýSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò. |É´Éä¶É +VÉÇ 4) BEò±É´ªÉ <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳýÉ
 4. 4. (Eåòpù {ÉÖ®úºEÞòiÉ {ÉΤ±ÉEò ºEÚò±É) =qäù¶É ´É º´É¯û{É :- +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ <ÆOÉVÉÒ¨ÉvÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê¨É³ýÉ´Éä ªÉÉEòÊ®úiÉÉ <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳýÉ ½þÒ Eåòpù{ÉÖ®úºEÞòiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉʴɱÉÒ VÉÉiÉ +ɽäþ. +¶ÉÉ ¶ÉɳäýiÉ <. 5 ´ÉÒ iÉä <. 10 ´ÉÒ {ɪÉÈiÉ Ê¶ÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. +¶ÉÉ <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆSªÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳýÉ 1) {Éä`ö®úÉäb÷, xÉÉʶÉEò, ÊVÉ. xÉÉʶÉEò. 2) ¤ÉÉäb÷Ô iÉÉ. b÷½þÉhÉÚ, ÊVÉ. `öÉhÉä 3) iÉɱÉÖºiÉä (¤Éb÷xÉä®úÉ) iÉÉ. xÉÉÆnùMÉÉÆ´É JÉÉÆbä÷·É®ú 4) ÊSÉJɱÉnù®úÉ, iÉÉ. vÉÉ®úhÉÒ, ÊVÉ. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 5) JÉè®úÒ {É®úºÉÉäb÷É, iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ªÉälÉä +ɽäþiÉ. ºÉÖÊ´ÉvÉÉ - +¶ÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳýäiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ, MÉhÉ´Éä¶É, +ÉÆlɯûhÉ, {ÉÉÆPɯûhÉ, {ÉÖºiÉEäò, ±ÉäJÉxÉ ºÉÉʽþiªÉ <iªÉÉnùÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¨ÉÉä¡òiÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. {ÉÉjÉiÉÉ :- 1. Ê´ÉtÉlÉÔ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ, +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ, ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¶ÉɳýÉ Â<iªÉÉnùÒ ¶ÉɳýÉƨÉvªÉä <. 4 lÉÒ SÉÒ {É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ZÉɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ º´ÉiÉÆjÉ º{ÉvÉÉÇ{É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ZÉɱÉä±Éä Ê´ÉtÉlÉÔ. 3. º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ BÊ|É±É ¨Éä ¨ÉvªÉä iªÉÉ-iªÉÉ ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ |ÉEò±{É IÉäjÉÉiÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. ºÉÆ{ÉEÇò :- 1. ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¶ÉɳýÉÆSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò. 2. {ÉΤ±ÉEò ºEÚò±ÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò. |É´Éä¶É +VÉÇ 5) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆ / ¨ÉÖ±ÉÓEòÊ®úiÉÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þä
 5. 5. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆ / ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ ´½þÉ´ÉÒ ´É iªÉÉÆSÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò =zÉiÉÒ ´½þÉ´ÉÒ ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉäxÉÖºÉÉ®ú |É´Éä¶É näù>ðxÉ iªÉÉÆxÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ, +ÉÆlɯûhÉ, {ÉÉÆPÉ°ühÉ, {ÉÉ`öªÉ{ÉÖºiÉEäò, ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É <iÉ®ú +ɴɶªÉEò ºÉÉʽþiªÉ ¨ÉÉä¡òiÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. Ê´ÉtÉlÉÔ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´É ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉÉ ®úʽþ´ÉɺÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ {ÉɱÉEòÉÆSÉä ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ ¯û{ɪÉä 24,000/- {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉÉ´Éä. 3. ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ ¶ÉɳýÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉSÉÉ ´É |É´Éä¶É PÉäiɱªÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ, MÉÖhÉ{ÉÊjÉEòÉ, VÉÉiÉÒSÉÉ, =i{ÉzÉÉSÉÉ ´É ´ÉiÉÇhÉÖEòÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ +ÉÊhÉ ¡òÉä]õÉäºÉ½þ +VÉÇ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ ´É =SSÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ |É´Éä¶ÉɺÉÉ`öÒ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ ÊVɱ½þÉ ´É iÉɱÉÖEòɺiÉ®úÉ´É®ú JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä - 1) EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ®äú -25 ]õCEäò 2) =SSÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ®äú – 65 ]õCEäò 3) ¨ÉÉvªÉ.ʶÉIÉhÉ PÉähÉÉ®äú -10 ]õCEäò ʴɦÉÉMÉÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú 1) Eò.¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ®äú 20 ]õCEäò =SSÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ®äú 80 ]õCEäò ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉSÉä MÉÞ½þ{ÉɱÉ. |É´Éä¶É +VÉÇ ¡òÉä]õÉä 6) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¶ÉɱÉÉÆiÉ {ÉÊ®úIÉÉäkÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
 6. 6. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¶ÉɱÉÉÆiÉ {ÉÊ®úIÉÉäkÉ®ú =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEòÊ®úiÉÉ |ÉÉäiºÉɽþÒiÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ´É iªÉÉÆxÉÉ =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ JÉSÉÇ ¦ÉÉMÉ´ÉÒiÉÉ ªÉÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úuùÉ®úÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉʴɱÉÒ VÉÉiÉä. 1) ´ÉètÊEòªÉ ´É +ʦɪÉÉÆÊjÉEò +¦ªÉÉGò¨ÉÉiÉÒ±É ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ 740/- ¯û ´É +ÊxÉ´ÉɺÉÒ ºÉÉ`öÒ ¯û 330/- 2) iÉÉÆÊjÉEò,+ɪÉÖ´ÉæÊnùEò, ½þÉäʨÉ+Éä{ÉìlÉÒEò <.¶ÉɺjÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉÉiÉÒ±É ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ 510/- ¯û nù®ú¨É½þÉ ´É +ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ 330 /- ¯û. nù®ú¨É½þÉ. 3) {Énù´ÉÒSÉä ºÉɨÉÉxªÉ +¦ªÉɺÉGò¨É, +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ {ÉnùÊ´ÉEòÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉɺiÉÖEò±ÉÉ <.ºÉÉ`öÒ ÊxÉ´ÉɺÉÒ 355/- ¯û +ÊxÉ´ÉɺÉÒºÉÉ`öÒ 185/- ¯û{ɪÉä 4) <. 11´ÉÒ 12 ´ÉÒ ºÉÉ`öÒ ´É {Énù´ÉÒSÉä {Éʽþ±ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ nù®ú¨É½þÉ 235/- ¯û ´É +ÊxÉ´ÉɺÉÒºÉÉ`öÒ 140/- ¯û ÊxÉ´ÉÉǽþ¦ÉkÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1) Ê´ÉtÉlÉÔ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 2) {ÉɱÉEòÉÆSÉä ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ ¯û{ɪÉä 1 ±ÉÉJÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ xɺÉÉ´Éä. 3) Ê´ÉtÉlÉÔ {ÉÚhÉÇ´Éä³ý xÉÉäEò®úÒiÉÒ±É xɺÉÉ´ÉÉ. 4) BEòÉSÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉÒ±É ¡òCiÉ 2 ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ {É®ÆúiÉÖ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÖ±ÉÒ ±ÉÉ¦É PÉähªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ɽäþ. 5) Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÉSÉɪÉÉǨÉÉ¡ÇòiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. 7) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò, {É®úÒIÉÉ ¶ÉÖ±EòÉSÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÖiÉÔ Eò®úhÉä - ªÉÉäVÉxÉÉ
 7. 7. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : EòÉähÉiªÉɽþÒ ºiÉ®úÉ´É®ú ʶÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉä¡òiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉÉ ªÉÉ´Éä ´É =i{ÉzÉ ¨ÉªÉÉÇnäù¨ÉÖ³äý ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒºÉÉ®úJªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ ¡òɪÉnùÉ Ê¨É³Úý xÉ ¶ÉEòhÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈEòÊ®úiÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä `ö®ú´ÉÚxÉ Ênù±É䱪ÉÉ nù®úÉxÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò ´É {É®úÒIÉÉ ¶ÉÖ±EòÉSÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäºÉ |ÉÊiɦÉÚiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. {ÉÉjÉiÉäSªÉÉ +]õÒ : 1. Ê´ÉtÉlÉÔ / Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ºÉ±Éä {ÉÉʽþVÉä. 2. ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ |ɨÉÖJÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ |ɺiÉÉ´É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉEòbä÷ {ÉÉ`öʴɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ºÉÆ{ÉEÇò : 1. <.1±ÉÒ iÉä <.10´ÉÒ - ¶ÉɳýÉÆSªÉÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEòÉƨÉÉ¡ÇòiÉ ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù. 2. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ Ê´ÉtÉlÉÔ - |ÉÉSÉɪÉÉȨÉÉ¡ÇòiÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. 8) ´ªÉɴɺÉɪÉÒEò {ÉÉ`öGò¨ÉÉiÉ Ê¶ÉEòhÉÉ−ªÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ÊxÉ´ÉÉǽþ ¦ÉkÉÉ näùhÉä
 8. 8. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÌlÉEò où¹]õªÉÉ {É®ú´Éb÷iÉ xɺɱªÉɨÉÖ³äý <iÉ®ú +ÉÌlÉEò ºÉ´É±ÉiÉÒʶɴÉÉªÉ ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò ʶÉIÉhÉ PÉähÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ−ªÉÉ VÉÉnùÉ JÉSÉÉÇSÉÒ iÉÉåb÷ʨɳý´ÉhÉÒ Eò®úiÉÉ ªÉÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ÊxÉ´ÉÉǽþ ¦ÉkÉÉ näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 1. 4 iÉä 5 ´É¹ÉÉÈSªÉÉ SªÉÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉɺÉÉ`öÒ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ®úɽþhÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¯û{ɪÉä 700 nù®ú¨É½þÉ ´É ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ xÉ ®úɽþhÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¯û{ɪÉä 1,000/- nù®ú¨É½þÉ. 2. 2 iÉä 3 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉɺÉÉ`öÒ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ®úɽþhÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¯û{ɪÉä 500 nù®ú¨É½þÉ ´É ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ xÉ ®úɽþhÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¯û{ɪÉä 7,00/- nù®ú¨É½þÉ. 2 ´É¹ÉÇ ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉɺÉÉ`öÒ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ®úɽþhÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¯û{ɪÉä 500 nù®ú¨É½þÉ ´É ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ xÉ ®úɽþhÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¯û{ɪÉä 500/- nù®ú¨É½þÉ ÊxÉ´ÉÉǽþ ¦ÉkÉÉ Ênù±ÉÉ VÉÉiÉÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. Ê´ÉtÉlÉÔ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´É ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉÉ ®úʽþ´ÉɶÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. iªÉÉxÉä ´ÉètEòÒªÉ, +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ, +ɪÉÖ´Éænù / ½þÉäʨÉ+Éä{ÉìlÉÒ <iªÉÉnùÒ ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉÉiÉ |É´Éä¶É PÉäiɱÉä±ÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 3. iªÉÉSÉÒ ´ÉiÉÇhÉÚEò, ½þVÉä®úÒ ´É |ÉMÉiÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò +ºÉÉ´ÉÒ. 4. ʴɽþÒiÉ |É{ÉjÉÉiÉ VÉÉiÉÒSÉä, xÉÉMÉÊ®úEòi´ÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ, ¶ÉɳýÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ <. +ɴɶªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉÉƺɽþ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÉSÉɪÉÉǨÉÉ¡ÇòiÉ +VÉÇ Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÉSÉɪÉÉǨÉÉ¡ÇòiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. 9) +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉäiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 9. 9. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É iɯûhÉÉƨÉvªÉä +ÉètÉäÊMÉEò ʶÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ Eò¨ÉÒ +ɽäþ. iÉÉÆÊjÉEò ʶÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉÆxÉÉ xÉÉäEò®úÒ ´É º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®úÉºÉ VÉɺiÉ ´ÉÉ´É +ɽäþ. ½äþ ʶÉIÉhÉGò¨É <. 8 ´ÉÒ ´É 10 ´ÉÒ xÉÆiÉ®úSÉä {É®ÆúiÉÚ {Énù´ÉÒ / {ÉnùÊ´ÉEòÉ +¦ªÉɺÉGò¨É xɺɱªÉÉxÉä iªÉÉÆxÉÉ <iÉ®ú Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÆÉSÉÉ ¡òɪÉnùÉ Ê¨É³Úý ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. {É®ÆúiÉÚ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ Ê¶ÉIÉhÉGò¨ÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ JÉSÉÇ ªÉäiÉÉä. ¨½þhÉÚxÉ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ PÉähªÉÉºÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |ÉÉäiºÉÉʽþiÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. VªÉÉÆSªÉÉ {ÉɱÉEòÉÆSÉä ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ ¯û. 12000/- {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ɽäþ, +¶ÉÉ +ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ nù®ú¨É½þÉ ¯û. 60/- ´É ºÉƺlÉäiÉÒ±É ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ nù®ú¨É½þÉ ¯û. 100/- nù®úÉxÉä Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. {ÉÉjÉiÉäSªÉÉ +]õÒ : 1. Ê´ÉtÉlÉÔ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´É ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉÉ ®úʽþ´ÉɶÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. {ÉɱÉEòÉÆSÉä ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ ¯û.12000/- {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉÉ´Éä. 3. Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉƺlÉÉ |ɨÉÖJÉÉÆEòbä÷ =i{ÉzÉÉSªÉÉ nùÉJɱªÉɺɽþ +VÉÇ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉÉSÉɪÉÇ, +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ. +VÉÇ 10) <ªÉkÉÉ +É`ö´ÉÒ iÉä ¤ÉÉ®úÉ´ÉÒSªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ +{ÉÆMÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
 10. 10. =qäù¶É ´É º´É¯û{É :- +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ +{ÉÆMÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähªÉÉiÉ +b÷SÉhÉÒ ªÉä>ð xɪÉäiÉ. ¶ÉɳäýiÉ VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÉÇSÉÒ +b÷SÉhÉ ªÉä>ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ºÉxÉ 2003-2004 {ÉɺÉÚxÉ <ªÉkÉÉ 8 ´ÉÒ iÉä <ªÉkÉÉ 12 ´ÉÒ {ɪÉÈiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ +{ÉÆMÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |ÉÊiɨɽþÉ ¯û{ɪÉä 500 /- ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ ´É ¯û{ɪÉä 100 /- |ÉÊiɨɽþÉ ´ÉɽþiÉÚEò ¦ÉkÉÉ näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. {ÉÉjÉiÉÉ :- 1. Ê´ÉtÉlÉÔ / Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. 2. 40 % +{ÉÆMÉi´É +ºÉ±ªÉÉSÉÉ ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ. 3. Ê´ÉtÉlÉÔ / Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ <. 8 ´ÉÒ iÉä <. 12 ´ÉÒ SªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +ºÉÉ´ÉÒ. 4. Ê´ÉtÉlÉÔ / Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ, ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ, +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ, ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þ +MÉ®ú ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ +xªÉ ={ÉGò¨ÉÉuùÉ®äú ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ºÉƺlÉäiÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ xɺÉÉ´ÉäiÉ. ºÉÆ{ÉEÇò :- ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¶ÉɳäýSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò, ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. +VÉÇ 11) ¶ÉɱÉÉÆiÉ ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɱÉÉÆiÉ {ÉÊ®úIÉäiÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉÉÊ´ÉhªÉ ʨɳýÊ´ÉhÉÉ-ªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ{É®ú ¤ÉÊIÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
 11. 11. =qäù¶É ´É º´É¯û{É :- +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´½þÉ´ÉÉ ´É iªÉÉÆxÉÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ Ê¨É³ýÉ´Éä ¨½þhÉÚxÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +É`ö½þÒ {É®úÒIÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉiÉÚxÉ =SSÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɱÉÉÆiÉ {É®úÒIÉäiÉ Ê´É¶Éä¹É MÉÖhÉÉƺɽþ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É {Éʽþ±ÉÒ iÉÒxÉ ¨ÉÖ±Éä +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉÒ ªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÊIÉºÉ näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 2003-2004 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò ¯û{ɪÉä 35,000 /- ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ¯û{ɪÉä 25,000 /- ´É iÉÞiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ¯û{ɪÉä 15,000 /- iɺÉäSÉ |ÉiªÉäEò {É®úÒIÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉiÉÚxÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É {Éʽþ±ÉÒ iÉÒxÉ ¨ÉÖ±Éä +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉÒ ªÉÉÆxÉÉ |ÉlÉ¨É {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ¯û{ɪÉä 25,000 /- ÊuùiÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ¯û{ɪÉä 15,000 /- +ÉÊhÉ iÉÞiÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ¯û{ɪÉä 10,000 /- |ÉÉäiºÉɽþxÉ{É®ú ¤ÉÊIÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 2003-2004 {ÉɺÉÚxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. {ÉÉjÉiÉÉ :- 1. Ê´ÉtÉlÉÔ / Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä +ºÉÉ´ÉäiÉ. ºÉÆ{ÉEÇò :- ¶ÉɺÉEòÒªÉ / +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ´É <iÉ®ú ¶ÉɳýÉ EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò / |ÉÉSÉɪÉÇ, ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. 12) nùVÉænùÉ®ú ¶ÉɺÉEòÒªÉ / +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆxÉÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉÉäiºÉɽþxÉ{É®ú ¤ÉÊIÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
 12. 12. =qäù¶É ´É º´É¯û{É :- ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ÉÊhÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳäýSÉä EòɨÉEòÉVÉÉiÉ MÉÖhÉÉi¨ÉEò ¤Énù±É ´½þÉ´ÉÉ. nùVÉænùÉ®ú ʶÉIÉhÉ, ¶ÉɳäýSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ¶ÉɳäýSÉä EòɨÉEòÉVÉ, +ɸɨɶÉɳýÉÆSªÉÉ EòɨÉEòÉVÉÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ´ÉÉføÒºÉ ±ÉÉMÉÉ´ÉÉ ªÉÉ Eò®úÒiÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉƨÉvªÉä º{ÉvÉÉÇ ÊxɨÉÉÇhÉ ´½þÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ SÉÉÆMɱªÉÉ iÉÒxÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆxÉÉ |ÉlɨÉ, ÊuùiÉÒªÉ ´É iÉÞiÉÒªÉ ¤ÉÊIÉºÉ näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 2003-04 {ÉɺÉÖxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. |ÉlÉ¨É {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ¯û{ɪÉä 5 ±ÉIÉ, ÊuùiÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ¯û{ɪÉä 3 ±ÉIÉ ´É iÉÞiÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ¯û{ɪÉä 2 ±ÉIÉ +ºÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. {ÉÉjÉiÉÉ :- +ɸɨɶÉɳýÉÆSÉÉ MÉ䱪ÉÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÈSÉÉ ¶ÉɱÉÉÆiÉ {ÉÊ®úIÉäSÉÉ ÊxÉEòÉ±É ÊEò¨ÉÉxÉ 90 ]õCEäò +ºÉÉ´ÉÉ. xªÉɪÉɱɪÉÒxÉ / ¡òÉèVÉnùÉ®úÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç, ºÉƺlÉÉ +lÉ´ÉÉ ¶ÉɳäýSªÉÉ Ê´É¯ûvnù ZÉɱÉä±ÉÒ ´ÉÉ |ɺiÉÉ´ÉÒiÉ xɺÉÉ´ÉÒ, MÉ䱪ÉÉ 3 ´É¹ÉÉÈSÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ 90 ]õCEäò +ºÉÉ´ÉÒ. Ê{ÉhªÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ, ¶ÉÉèSÉɱɪÉ, ºxÉÉxÉMÉÞ½äþ, ÊGòb÷ÉÆMÉhÉ, {ÉCEòÒ ¶ÉɳäýSÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ, º´ÉªÉÆ{ÉÉEò MÉÞ½þ, ¡òÌxÉSÉ®ú, +ÉÆlɯûhÉ-{ÉÉÆPɯûhÉ, JÉä³ýÉSÉä ºÉÉʽþiªÉ <. ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ={ɱɤvÉ +ºÉÉ´ÉÒ. ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ, VÉä´ÉhÉ, xÉɹ]õÉ ´ÉMÉè®äú ´Éä³ýSªÉÉ ´Éä³ýÒ Ênù±Éä MÉä±Éä {ÉÉʽþVÉä. ´ÉÞIÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷ EòɪÉÇGò¨É ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ ®úɤÉʴɱÉä±Éä +ºÉÉ´Éä. ¨ÉÖ±ÉÉƨÉvªÉä xÉèÊiÉEò ʶÉIÉhÉ, ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê¶ÉIÉhÉ, ¶ÉɳäýSÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÇ, VɴɳýSªÉÉ MÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¶ÉɳäýSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉÉ- ¨ÉÖ±ÉÓSÉä ±ÉéÊMÉEò, ¶ÉÉÊ®ú®úÒEò, ¨ÉÉxÉʺÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò±ªÉÉSªÉÉ iÉGòÉ®úÒ xɺÉÉ´ªÉÉiÉ. ºÉÆ{ÉEÇò :- |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. 13) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÓ¨ÉvÉÒ±É MɳýiÉÒ lÉÉƤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ |ÉÉäiºÉɽþxÉ ¦ÉkÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 13. 13. <ªÉkÉÉ 5 ´ÉÒ iÉä <ªÉkÉÉ 7 ´ÉÒ iɺÉäSÉ <ªÉkÉÉ 8 ´ÉÒ iÉä <ªÉkÉÉ 10 ´ÉÒ ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÓ¨ÉvÉÒ±É MɳýiÉÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ nù®ú¨É½þÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ ¦ÉkÉÉ näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 2003-04 {ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ®úÉVªÉÉiÉ ºÉ´ÉÇjÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉÉMÉÚ ®úɽþÒ±É. <ªÉkÉÉ 5 ´ÉÒ iÉä <ªÉkÉÉ 7 ´ÉÒ ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ iªÉÉ-iªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 70 ]õCEäò ={ÉκlÉiÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ nù®ú¨É½þÉ ¯û{ɪÉä 50 /- iÉ®ú <ªÉkÉÉ 8 ´ÉÒ iÉä <ªÉkÉÉ 10 ´ÉÒ ¨ÉvªÉä ʶÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ 70 ]õCEäò ={ÉκlÉiÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ nù®ú¨É½þÉ ¯û{ɪÉä 100 /- |ÉÉäiºÉɽþxÉ ¦ÉkÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. ¨ÉÖ±ÉMÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VɨÉÉiÉÒSÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. 2. <ªÉkÉÉ 7 ´ÉÒ iÉä 10 ´ÉÒ {ɪÉÈiÉSªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É +ºÉÉ´ÉÒ. 3. VÉÉiÉÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ xɺɱªÉÉºÉ {ÉɱÉEòÉÆSÉÉ VÉÉiÉÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ ËEò´ÉÉ ´ÉÊb÷±ÉÉÆSÉÉ ¶ÉäiÉÒSÉÉ 7/12 SÉÉ =iÉÉ®úÉ ËEò´ÉÉ ¦ÉÉ>ð, ¤ÉʽþhÉ ªÉÉÆSÉÉ VÉÉiÉÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ OÉɽþªÉ vÉ®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 4. +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉÌlÉxÉÓEòbä÷ ´É®úÒ±É nùÉJɱÉä xɺɱªÉÉºÉ ºÉ®ú{ÉÆSÉÉSÉÉ VÉÉiÉÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ OÉɽþªÉ vÉ®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ɸɨɶÉɳäýSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò, Eåòpù |ɨÉÖJÉ iɺÉäSÉ iªÉÉ iªÉÉ IÉäjÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ |ÉEò±{É. +VÉÇ 14) ®úÉVªÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ +{ÉPÉÉiÉ Ê´É¨ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :-
 14. 14. +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉ䱪ÉÉ IÉiÉÒSÉÒ EòɽþÒ |ɨÉÉhÉÉiÉ xÉÖEòºÉÉxÉ ¦É®ú{ÉÉ<Ç näùhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä iɺÉäSÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ Eò´ÉSÉ näùhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ SÉɱÉʴɱÉ䱪ÉÉ ¶ÉɳýÉ, iɺÉäSÉ JÉÉVÉMÉÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ SÉɱÉʴɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉɳýÉ, ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ªÉɨÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ ®úÉVªÉ¶ÉɺÉxÉɨÉÉ¡ÇòiÉ +{ÉPÉÉiÉ Ê´É¨ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eèò. ®úÉVÉÒ´É MÉÉÆvÉÒ, ¨ÉÉVÉÒ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ VÉx¨ÉÊnùxÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 20 +ÉìMɺ]õ 2003 {ÉɺÉÚxÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ Ê´É¨ÉÉ +ÉäÊ®úBx]õ±É <x¶ÉÖ®úxºÉ EÆò{ÉxÉÒ Ê±É., ªÉÉ Ê´É¨ÉÉ EÆò{ÉxÉÒEòbä÷ =iÉ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉ Ê´É¨ÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ 24 iÉɺÉÉiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉDZÉÉ +{ÉPÉÉiÉ ZÉɱªÉÉºÉ iªÉÉºÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ¦É®ú{ÉÉ<ÇSÉÒ ®úCEò¨É ʴɨÉÉ EÆò{ÉxÉÒEòbÚ÷xÉ Ê¨É³äý±É. MÉ]õ +¦ªÉɺÉGò¨É ʨɳýhÉÉ®úÒ Ê´É¨ªÉÉSÉÒ ®úCEò¨É 1. +{ÉPÉÉiÉÒ ¨ÉÞiªÉÚ ¯û. 30,000 /- 2. EòɪɨÉSÉÒ +Æ{ÉMÉi´É (nùÉäxÉ +´ÉªÉ´É / b÷Éä³äý ËEò´ÉÉ BEò ¯û. 50,000 /- +´ÉªÉ´É ËEò´ÉÉ BEò b÷Éä³ýÉ ÊxÉEòɨÉÒ) 3. +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý BEò +´ÉªÉ´É +ÉÊhÉ BEò b÷Éä³ýÉ ÊxÉEòɨÉÒ ¯û. 20,000 /- ½þÉähÉä 4. +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý =nÂù¦É´É±Éä±ÉÉ ´ÉètEòÒªÉ JÉSÉÇ Eò¨ÉÉ±É ¯û. 2000 /- Eò¨ÉÉ±É ¯û. 10,000 /- ¶ÉºjÉÊGòªÉäºÉÉ`öÒ 5. +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý {ÉÖºiÉEäò ½þ®úʴɱªÉÉºÉ Eò¨ÉÉ±É ¯û. 350 /- 6. +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý Ê´ÉtÉlÉÔ {ÉÊ®úIÉäºÉ ¤ÉºÉÖ xÉ ¶ÉEò±ªÉÉºÉ {ÉÊ®úIÉÉ Eò¨ÉÉ±É ¯û. 650 /- ¶ÉÖ±EòÉSÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÚiÉÔ 7. +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý ºÉɪÉEò±É SÉÉä®úÒ±ÉÉ MÉ䱪ÉÉºÉ ËEò´ÉÉ xÉÖEòºÉÉxÉ Eò¨ÉÉ±É ¯û. 1500 /- ZÉɱªÉÉºÉ 8. +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý Sɹ¨ÉÉ ½þ®úʴɱªÉÉºÉ Eò¨ÉÉ±É ¯û. 750 /- ªÉÉ Ê´É¨ÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ JÉɱÉÒ±É Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ +JÉiªÉÉ®úÒiÉÒ±É ¶ÉɳýÉ / ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É <.1±ÉÒ iÉä =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉÉ{ɪÉÈiÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ +{ÉPÉÉiÉ Ê´É¨ÉÉ =iÉ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +ɸɨɶÉɳýÉ 2. ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉɪÉʴɦÉÉMÉ +ɸɨɶÉɳýÉ 3. EÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ EÞò¹ÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä 4. =SSÉ ´É iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä iÉÆjÉÊxÉEäòiÉxÉ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ´É +xªÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƺlÉÉ 5. ´ÉètEòÒªÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´ÉètEòÒªÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ´É <iÉ®ú {ÉÉ`öªÉGò¨É 6. ¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ |ÉÉlÉʨÉEò, ¨ÉÉvªÉʨÉEò, =SSÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ ºÉÆ{ÉEÇò :- ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¶ÉɳýÉ / ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉ¡ÇòiÉ Ê´É¨ÉÉ +ÉäÊ®úBx]õ±É <x¶ÉÖ®úxºÉ EÆò{ÉxÉÒ Ê±É. 15) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ +ÉEòκ¨ÉEò ¨ÉÞiªÉÚ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉÉxÉÖOɽþ +xÉÖnùÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :-
 15. 15. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ½þªÉÉ +ÊiÉnÖùMÉÇ¨É ´É VÉÆMÉ±É¨ÉªÉ |Énäù¶ÉÉiÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳýÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ. iÉälÉä EòɽþÒ xÉèºÉÌMÉEò +É{ÉkÉÒ ´É +{ÉPÉÉiÉɨÉÖ³äý ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ ¨ÉÞiªÉÚ {Éb÷hªÉÉSªÉÉ PÉ]õxÉÉ PÉb÷iÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ {ÉɱÉEòi´ÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ¨½þhÉÚxÉ ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò Ê´ÉEòɺÉÉiÉÒ±É ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò ¨½þhÉÚxÉ ]õÉEòhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ªÉÉoù¹]õÒxÉä Ê´ÉtÉlÉÔ / Ê´ÉtÉlÉÔxÉÓSÉÉ ¨ÉÞiªÉÚ ZÉɱªÉÉºÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò où¹]õÒEòÉäxÉÉiÉÚxÉ iÉÉiÉb÷ÒSÉä +lÉǺɽþɪªÉ ¨½þhÉÚxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ {ÉɱÉEòÉºÉ ¯û. 15,000 /- ºÉÉxÉÖOɽþ +xÉÖnùÉxÉ ¶ÉɺÉxÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ¶ÉɳýÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiɽþÒ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. EòɽþÒ xÉèºÉÌMÉEò +É{ÉkÉÒ ´É +{ÉPÉÉiÉÉƨÉÖ³äý +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ ¨ÉÞiªÉÚ {Éb÷hªÉÉSªÉÉ PÉ]õxÉÉ PÉb÷iÉ +ºÉiÉÉiÉ. +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä {ÉɱÉEòi´É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉƺlÉäEòbä÷ +ºÉ±ªÉÉxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ näùJɦÉÉ±É ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉÉ ¨ÉÞiªÉÚ ZÉɱªÉÉºÉ iÉÉiÉb÷ÒSÉä +lÉǺÉɽþªÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉɱÉEòÉºÉ ¯û. 15,000 /- ºÉÉxÉÖOɽþ +xÉÖnùÉxÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. {ÉÉjÉiÉÉ :- 1. Ê´ÉtÉlÉÔ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ ´É iÉÉä ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ´É +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ +ɸɨÉÒªÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. PÉ]õxÉäSÉÉ Ê®úiɺɮú {ÉÆSÉxÉɨÉÉ ´É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ªÉÆjÉhÉäEòbÚ÷xÉ SÉÉèEò¶ÉÒ ZÉɱÉä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ºÉÆ{ÉEÇò :- ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¶ÉɳäýSÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ´É |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É.
 16. 16. (¤É) +ÉÌlÉEò =zÉiÉÒSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 16) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉVÉ{ÉÆ{É / iÉä±É{ÉÆ{É {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉä.
 17. 17. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : 1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÉ ¶ÉäiÉÒÊ´ÉEòÉºÉ ÊEò¡òɪÉiɶÉÒ®ú{ÉhÉä ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÉvÉxÉÉSÉÉ ´É =VÉæSÉÉ {ÉÖ®äú{ÉÖ®ú ={ɪÉÉäMÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉ´nùÉ®äú VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ VɨÉÒxÉ +ÉäʱÉiÉÉJÉɱÉÒ +ÉhÉÖxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉvÉhªÉÉSªÉÉ ½äþiÉÖxÉ 100 ]õCEäò +xÉÖnùÉxÉÉ´É®ú Ê´ÉVÉ{ÉÆ{É / iÉä±É{ÉÆ{É {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. 2. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ {ÉhÉä 3 ËEò´ÉÉ 5 +·É¶ÉCiÉÒSÉä Ê´ÉVÉ{ÉÆ{É / iÉä±É{ÉÆ{É ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. 3. ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉ ´É IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉEòbä÷ ÊEò¨ÉÉxÉ 60 +É®ú (nùÒb÷ BEò®ú) +ÉÊhÉ Eò¨ÉÉ±É 6 ½äþ.40 +É®ú (16 BEò®ú) <iÉEòÒ ±ÉÉMÉ´ÉÉb÷ÒªÉÉäMªÉ VɨÉÒxÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. +¶ÉÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉä´ÉÖ ¶ÉEòiÉÉiÉ. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉVÉ{ÉÆ{É ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉäiÉÉiÉÒ±É {ÉÉhªÉÉSÉä ºÉÉvÉxÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´Éʽþ®ú / xÉɱªÉÉºÉ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ºÉ½þÉ ¨ÉʽþxÉä {ÉÉhÉÒ ={ɱɤvÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 2. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ º´ÉiÉ: VɨÉÒxÉ EòºÉiÉ +ºÉ±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. 3. 60 +É®ú{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ VɨÉÒxÉ VªÉÉÆSªÉÉ xÉÉÆ´ÉÉxÉä +ºÉä±É +¶ÉÉ ËEò´ÉÉ 3 ±ÉMÉiÉSªÉÉ VɨÉÒxÉ vÉÉ®úEòÉÆxÉÉ BEòÊjÉiÉ ªÉä>ðxÉ Eò®úÉ®ú ʱɽÖþxÉ Ênù±ÉÉ iÉ®ú BEòÉ {ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ±ÉɦÉvÉÉ®úEò BEòÊjÉiÉ{ÉhÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉä>ð ¶ÉEòiÉÒ±É. ¨ÉÉjÉ +¶ÉÉ BEòÊjÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆSÉÒ BEÚòhÉ VɨÉÒxÉ 60 +É®ú{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ +ºÉ±ÉÒ {ÉÉʽþVÉä. 4. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ VªÉÉ MÉÉÆ´ÉÉiÉ / ¶ÉäiÉÉiÉ Ê´ÉVÉ{ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ÉÉ VÉÉ´ÉÖ ¶ÉEòiÉÉä iªÉÉ MÉÉ´ÉSªÉÉ ¶ÉäiÉEò- ªÉÉºÉ Ê´ÉVÉ{ÉÆ{É ´É VÉälÉä ´ÉÒVÉ{ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉ xÉɽþÒ +lÉ´ÉÉ xÉVÉÒEòSªÉÉ 3 ´É¹ÉÉÇiÉ Eäò±ÉÒ VÉÉhªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ xÉɽþÒ +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ iÉä±É{ÉÆ{É {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. |ÉÉnäùʶÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò / ={É|ÉÉnäùʶÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý. +VÉÇ ¡òÉä]õÉä 17) Eåòpù´ÉiÉÔ +lÉǺÉÆEò±{É (xªÉÖÎC±É+ºÉ ¤ÉVÉä]õ)
 18. 18. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : VªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +lÉǺÉÆEò±{ÉÉiÉ xÉɽþÒ +¶ÉÉ +ʦÉxÉ´É º´É¯û{ÉÉSªÉÉ ºlÉÉÊxÉEò ¨É½þi´ÉÉSªÉÉ EòVÉÇÊ´É®ú½þÒiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉiÉb÷ÒxÉä ´É |ɦÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò¯ûxÉ MÉ®úVÉÖ +ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÉ |ÉiªÉIÉ ±ÉÉ¦É Ê¨É³ý´ÉÖxÉ näùhÉä ½þÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒ / EÖò]ÚÆõ¤É EåòpùˤÉnÖù ¨ÉÉxÉÖxÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉÆMÉÇiÉ EòVÉÇ näùhÉä +{ÉäÊIÉiÉ xÉɽþÒ. ªÉÉäVÉxÉäSÉä º´É¯û{É JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ªÉÉäVÉxÉäiÉÆMÉÇiÉ |ÉiªÉäEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒºÉ / EÖò]ÚÆõ¤ÉÉºÉ / ºÉɨÉÖʽþEò |ÉEò±{ÉÉiÉ / EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉÆMÉÇiÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 15000/- {ɪÉÈiÉ. 2. 4 MÉ]õ xɨÉÚnù Eäò±Éä +ºÉÖxÉ +) =i{ÉzÉ ÊxĘ́ÉiÉÒSªÉÉ ËEò´ÉÉ ´ÉÉføÒSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤É) |ÉʶÉIÉhÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eò) ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ºÉÉvÉxɺÉÆ{ÉkÉÒSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ b÷) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Eò±ªÉÉhÉÉi¨ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ 3) + ªÉÉ MÉ]õÉiÉ +xÉÖnùÉxÉÉSÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1) ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÔ - 85 ]õCEäò ´É 15 ]õCEäò ´ÉèªÉÎCiÉEò ºÉ½þ¦ÉÉMÉ 2) +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÔ - 95 ]õCEäò ´É 5 ]õCEäò ´ÉèªÉÎCiÉEò ºÉ½þ¦ÉÉMÉ 3) VÉälÉä +lÉǺɽþɪªÉ ¯û. 2000 +ºÉä±É iÉälÉä 100 ]õCEäò +lÉǺɽþɪªÉ . 4. ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ênù. 31 ¨Éä 2001 SªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉiÉÒ±É +]õÒ ¶ÉiÉÔxÉÖºÉÉ®ú {ÉÉjÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ ´É iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ªÉÉ xÉÖºÉÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ iɪÉÉ®ú Eò¯ûxÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ +{É®ú +ɪÉÖCiÉÉEòbä÷ ÊxÉnæù¶É ºÉʨÉiÉÒSÉä +vªÉIÉ ªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÖ®úÒ PÉähÉä. 5. ªÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ¯û. 7.50 {ɪÉÈiÉSªÉÉ +{É®ú +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¯û. 7.50 iÉä 30.00 ±ÉIÉ{ɪÉÈiÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ´É ¯û. 30.00 ±ÉIÉ {ÉäIÉÉ VÉɺiÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäºÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ 6. +lÉǺÉÆEò±{ÉÉiÉ iÉ®úiÉÚnù +ºÉ±É䱪ÉÉ BJÉÉtÉ ªÉÉäVÉxÉä´É®ú +iªÉɴɶªÉEò +ÉÊhÉ +{É´ÉÉnùÉi¨ÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ {ÉÖ®úEò JÉSÉÇ xªÉÖÎC±É+ºÉ ¤ÉVÉä]õ ¨ÉvÉÖxÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ |ɺiÉÉ´É ¨ÉÆVÉÖ®úÒºÉÉ`öÒ +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä. 7. ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Ê´ÉʽþiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú VÉä EòɪÉÇGò¨É xªÉÖÎC±É+ºÉ ¤ÉVÉä]õ +ÆiÉMÉÇiÉ näùiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒiÉ {É®ÆúiÉÖ ºlÉÉÊxÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒxÉÖºÉÉ®ú JÉÉºÉ EòɪÉÇGò¨É PÉähÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ +ºÉä ÊxÉnæù¶É ºÉʨÉiÉÒºÉ ´ÉÉ]õ±ªÉÉºÉ iªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ |ɺiÉÉ´É ¶ÉɺÉxÉÉEòbä÷ ¨ÉÆVÉÖ®úÒºÉÉ`öÒ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. ±ÉɦÉÉlÉÔ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. + ªÉÉ MÉ]õɺÉÉ`öÒ ±ÉɦÉÉlÉÔ nùÉÊ®úpùªÉ ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É +ºÉÉ´ÉÉ. 3. ±ÉɦÉÉlÉÔxÉÒ ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉɺɽþ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ±ÉɦÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò. 4. ªÉÉäVÉxÉä¶ÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ JÉÉiªÉÉSªÉÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®úÒ±É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä ´É ºÉ¨Éx´ÉªÉÉxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉä. ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. +VÉÇ 18) ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù ªÉÉäVÉxÉÉ (Eåòpù{ÉÖ®úºEÞòiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)
 19. 19. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ªÉÖ´ÉEòÉÆEòÊ®úiÉÉ ºlÉÉÊxÉEò MÉ®úVÉÉÆ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ±É½þÉxÉ ±É½þÉxÉ |ÉʶÉIÉhÉ +¦ªÉɺÉGò¨É ®úɤɴÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®úÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ näùhÉä, iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +iªÉÆiÉ MÉ®úVÉäSÉÒ ªÉÆjÉä ´É +´ÉVÉÉ®äú ºlÉÉÊxÉEòÊ®úiªÉÉ nÖù¯ûºiÉ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä EÖò¶É±É EòÉ®úÉMÉÒ®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä, ½þÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É +ɽäþ. ½þÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpäù ºÉvªÉÉ 4 ÊxÉ´ÉɺÉÒ {ÉÉäº]õ ¤ÉäʺÉEò +ɸɨɶÉɳýÉƨÉvªÉä ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉiÉ <±ÉäC]ÅõÒʶÉ+xÉ, +Éì<Ç±É <ÆÊVÉxÉ / <±ÉäÎC]ÅõEò ¨ÉÉä]õÉ®ú nÖù¯ûºiÉÒ, ¨ÉÉä]õÉ®ú ¨ÉìEìòÊxÉEò <. +¦ªÉɺÉGò¨É ʶÉEòʴɱÉä VÉÉiÉÉiÉ. |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 4 ¨ÉʽþxÉä +ºÉiÉÉä. BEòÉ ºÉjÉÉiÉ 50 Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |É´Éä¶É näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕSªÉÉ <SUäôxÉÖºÉÉ®ú 3 |ÉEòÉ®úSªÉÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉÉÆSÉä |ÉʶÉIÉhÉ iªÉɱÉÉ PÉäiÉÉ ªÉä<DZÉ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉ# nù®ú¨É½þÉ ¯û.400/- Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ iɺÉäSÉ |ÉʶÉIÉhÉÉxÉÆiÉ®ú 3 ¨ÉʽþxÉä ¶É½þ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É EòɪÉǶÉɳäýiÉ |ÉÉiªÉÊIÉEòÉÆSÉÒ ºÉÆvÉÒ, +ɴɶªÉEò EòSSÉä ºÉÉʽþiªÉ ´É +xÉÖ¹ÉÆÊMÉEò +´ÉVÉÉ®äú {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. {ÉÉjÉiÉäSªÉÉ +]õÒ : 1. |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ ´É <.9 ´ÉÒ {ɪÉÈiÉ Ê¶ÉIÉhÉ ZÉɱÉä±Éä +ºÉÉ´Éä. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ {ÉÉäº]õ ¤ÉäʺÉEò +ɸɨɶÉɳýÉÆSÉä ¨ÉÖÚJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ´É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉÉSÉä |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ Eåòp ¶ÉɺÉEòÒªÉ {ÉÉäº]õ ¤ÉäʺÉEò +ɸɨɶÉɳýÉ (1)EòÉä]õMÉÚ±É iÉÉ.EòÉä®úSÉÒ ÊVÉ.MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ (2) EòºÉxɺÉÚ®ú iÉÉ.¦ÉɨɮúÉMÉb÷ ÊVÉ.MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ (3) Ê´ÉxÉ´É±É iÉÉ.VÉ´½þÉ®ú ÊVÉ.`öÉhÉä (4) {ÉÉlÉ®úVÉ iÉÉ.EòVÉÇiÉ ÊVÉ.®úɪÉMÉb÷ (5) {ɳýºÉÚxÉ iÉÉ.Eò³ý´ÉhÉ ÊVÉ.xÉÉʶÉEò (6) ¦ÉÉÆMÉ®úÉ{ÉÉhÉÒ iÉÉ.+CEò±ÉEÖò´ÉÉ ÊVÉ.xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú (7) Eäò³ýÒ¯û¨½þhÉ´ÉÉb÷Ò iÉÉ.+EòÉä±Éä (8) ´ÉÉPÉÊZÉ®úÉ iÉÉ. ªÉÉ´É±É (9) MÉÉä½äþ iÉÉ.+ÉƤÉäMÉÉ´É (10) Eò{É®úÉ iÉÉ.¤ÉɨÉÚ³ýMÉÉ´É (11) ºÉÉ®úJÉhÉÒ iÉÉ. ÊEòxÉ´É]õ (12)®úÉhÉÒMÉÉ´É iÉÉ. vÉ®úhÉÒ (13) Eò´Éb÷ºÉ iÉÉ. ˽þMÉhÉÉ (14)Eò½þÒEòºÉÉ iÉÉ.näù´É®úÒ (15) näù´ÉÉb÷É iÉÉ. ®úÉVÉÚ®úÉ. 19) º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®úɺÉÉ`öÒ EòVÉÇ{ÉÖ®ú´É`öÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (¶É¤É®úÒ Ê´ÉkÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ)
 20. 20. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú iɯûhÉÉÆxÉÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä º´ÉiÉ:SÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä ½þÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É +ɽäþ. ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BxÉ.BºÉ.ºÉÒ.B¡ò.b÷Ò.ºÉÒ, xÉ´ÉÒ Ênù±±ÉÒ ªÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É Ê´ÉkÉÒªÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä BxÉ.BºÉ.ºÉÒ.B¡ò.b÷Ò.ºÉÒ ´É ¶É¤É®úÒ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ 2.50 ±ÉIÉ ¯û{ɪÉÉÆ{ɪÉÈiÉSªÉÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÚEòÒSªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉEòÊ®úiÉÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÇxÉä 5 ]õCEäò º´É¦ÉÉMÉ ¦É®ú±ªÉÉºÉ 95 ]õCEäò EòVÉÇ ´É 2.50 ±ÉIÉ ¯û{ɪÉÉÆ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÚEòÒSªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉEòÊ®úiÉÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÇxÉä 10 ]õCEäò º´É¦ÉÉMÉ ¦É®ú±ªÉÉºÉ 90 ]õCEäò EòVÉÇ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ EòVÉÉÇ´É®ú ¯û 5.00 ±ÉIÉ {ɪÉÈiÉ nù®úºÉÉ±É nù®ú ¶ÉäEòb÷É 7 ]õCEäò ´ªÉÉVÉ ´É iªÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ EòVÉÇ ®úEò¨Éä´É®ú nù®úºÉÉ±É nù®ú¶ÉäEòb÷É 9 ]õCEäò ´ªÉÉVÉ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ´ÉɽþxÉ JÉ®äúnùÒ, ¶Éä³ýÒ{ÉɱÉxÉ, VÉxÉ®ú±É º]õÉä+ºÉÇ +¶ÉÉ Vɴɳý{ÉÉºÉ 128 |ÉEòÉ®úSªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉÆ{ÉèEòÒ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ nù®ú´É¹ÉÔ BxÉ.BºÉ.ºÉÒ.B¡ò.b÷Ò.ºÉÒ xÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±É䱪ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉÆxÉÉ EòVÉÇ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. +VÉÇnùÉ®ú ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉSÉÉ ®úʽþ´ÉɺÉÒ ´É +ÊvɺÉÚÊSÉiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. +VÉÇnùÉ®úÉSÉä ´ÉªÉ 18 iÉä 40 ´É¹ÉÇ ¨ÉªÉÉÇnäùiÉ +ºÉÉ´Éä. 3. +VÉÇnùÉ®úÉSÉä ´ÉÉ̹ÉEò EòÉè]ÚÆõʤÉEò =i{ÉzÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ¯û.31,952 {ɪÉÈiÉ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉɺÉÉ`öÒ ´É ¯û.42,412 ¶É½þ®úÒ ¦ÉÉMÉɺÉÉ`öÒ +ºÉÉ´Éä. 4. VªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉÆxÉÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ / Ê´Éʶɹ`ö {ÉÉjÉiÉÉ +ɴɶªÉEò +ºÉä±É iÉÉä +ɴɶªÉEò {É®ú´ÉÉxÉÉ ´É Ê´Éʶɹ`ö {ÉÉjÉiÉÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 5. {É®ú´ÉÉxÉÉvÉÉ®úEòÉxÉä nùÉäxÉ {ÉÉjÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VÉɨÉÒxÉnùÉ®úÉÆSÉä VÉɨÉÒxÉ{ÉjÉ. 7/12 =iÉÉ®úÉ <.nùºiÉBä´ÉVÉ tÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÒ±É. ºÉÆ{ÉEÇò : ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉkÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ xÉÉʶÉEòSÉÒ JÉɱÉÒ±É EòɪÉÉDZɪÉä :- (+) ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ - xÉÉʶÉEò - ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®úÉVªÉ (¤É) ¶ÉÉJÉÉ EòɪÉÉDZɪÉä ´É EòɪÉÇIÉäjÉ. 1 xÉÉʶÉEò xÉÉʶÉEò ÊVɱ½þÉ 2 VÉ´½þÉ®ú(ÊVÉ.`öÉhÉä) `öÉhÉä, ®úɪÉMÉb÷, ˺ÉvÉÚnÚùMÉÇ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ´É ={ÉxÉMÉ®äú. 3 xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú vÉÖ³äý, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú 4 ªÉÉ´É±É (ÊVÉ.VɳýMÉÉ´É) VɳýMÉÉ´É, +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù, VÉɱÉxÉÉ, ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 5 VÉÖzÉ®ú (ÊVÉ.{ÉÖhÉä) {ÉÖhÉä, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, ºÉÉiÉÉ®úÉ, ºÉÉÆMɱÉÒ, EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú, ±ÉÉiÉÚ®ú, =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù, ¤ÉÒb÷ 6 vÉÉ®úhÉÒ (ÊVÉ.+¨É®úÉ´ÉiÉÒ) +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, +EòÉä±ÉÉ 7 ªÉ´ÉiɨÉɳý ªÉ´ÉiɨÉɳý, ´ÉÉʶÉEò 8 ÊEòxÉ´É]õ (ÊVÉ.xÉÉÆnäùb÷) xÉÉÆnäùb÷, {É®ú¦ÉhÉÒ, ˽þMÉÉä±ÉÒ 9 xÉÉMÉ{ÉÚ®ú xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, ´ÉvÉÉÇ 10 näù´É®úÒ, ÊVÉ.¦ÉÆb÷É®úÉ ¦ÉÆb÷É®úÉ, MÉÉåÊnùªÉÉ 11 ÊSɨÉÚ®ú (ÊVÉ.SÉÆpù{ÉÚ®ú) SÉÆpù{ÉÚ®ú 12 MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ +VÉÇ 20) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉxÉÉSªÉÉ 275(1) +ÆiÉMÉÇiÉ ÊVɱ½þªÉÉiÉ ´ÉÉb÷Ò EòɪÉÇGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhÉä - EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :-
 21. 21. ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ´ÉÉføÒ¨ÉÖ³äý +ÊxɤÉÈvÉ VÉÆMɱÉiÉÉäb÷, ´ÉxÉ =i{ÉÉnùxÉÉSªÉÉ {ÉÖ®ú´É`öªÉÉiÉÒ±É ZÉɱÉä±ÉÒ PÉ]õ, ´ÉxÉ +SUôÉnùxÉÉSÉÉ -½þÉºÉ ªÉÉSÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ ={ÉVÉÒÊ´ÉEäò´É®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉä>ð ±ÉÉMɱªÉÉxÉä ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ +ÊiÉnÖùMÉÇ¨É ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆxÉÉ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ¶ÉäiÉ VÉʨÉxÉ, Ê{ÉEòÉSÉä =i{ÉzÉ PÉähªÉÉºÉ +ªÉÉäMªÉ +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉä ºlɱÉÉÆiÉ®úhÉ ½þÉähªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ ®úÉäJÉhªÉɺÉÉ`öÒSÉÒ {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>ðxÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ®úÉVªÉÉSªÉÉ xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É +CEò±ÉEÖò´ÉÉ ´É vÉb÷MÉÉ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É +ÊiÉnÖùMÉÇ¨É ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ EÖò]ÚÆõ¤ÉÉEò®úÒiÉÉ ´ÉÉb÷Ò EòɪÉÇGò¨É (EÞò¹ÉÒ, ¡ò³ý¤ÉÉMÉ ´É ´ÉxÉÒEò®úhÉ) ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉɱÉÚ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. Ê´ÉEåòºÉ-2003/|É.Gò.114/EòÉ.9, ÊnùxÉÉÆEò 8.9.2003 +x´ÉªÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±ÉÒ +ɽäþ. iªÉɺÉÉ`öÒ ¯û{ɪÉä 252.00 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ºÉnù®úSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Ê¨ÉjÉÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäuùÉ®úÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉºÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä |ɶÉɺÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä, VÉʨÉxÉÒSÉÒ =i{ÉÉnùEò IɨÉiÉÉ ´ÉÉfø, =i{ÉzÉÉiÉ ´ÉÉfø, {ÉÉhªÉÉSªÉÉ ={ɱɤvÉiÉäiÉ ´ÉÉfø, +É®úÉäMªÉ ´É ®úɽþhÉÒ¨ÉÉxÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä ½þÒ |ɨÉÖJÉ =Êqù¹]äõ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ 1,000 ±ÉɦÉÉlªÉÉÇSÉä =Êqù¹]õ `ö®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ºÉÚxÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉȺÉÉ`öÒSÉÉ +ɽäþ. {ÉÉjÉiÉÉ :- 1. ±ÉɦÉÉlÉÔ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. 5 BEò®úÉ{ɪÉÈiÉ VÉʨÉxÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ¦ÉÚ¨ÉÒvÉÉ®úEò +ºÉÉ´ÉÉ. 3. ±ÉɦÉIÉäjÉÉiÉÒ±É ÊEò¨ÉÉxÉ 80 ]õCEäò ±ÉɦÉÉlÉÔ nùÉÊ®úpùªÉ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É +ºÉÉ´ÉÉ. ºÉÆ{ÉEÇò :- +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, xÉÉʶÉEò. +{É®ú +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, xÉÉʶÉEò. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É, iɳýÉänùÉ / xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú.ä +VÉÇ 21) +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒºÉÉ`öÒ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :-
 22. 22. +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉÉiÉ nÖùMÉǨÉiÉä¨ÉÖ³äý {ÉÖ®äú¶ÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ xÉɽþÒiÉ +¶ÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É +ÊiɨÉÉMÉÉºÉ ´É nùÉÊ®úpùªÉ ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉƺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ¶ÉäiÉÒSÉÒ MÉÉäb÷Ò ÊxɨÉÉÇhÉ ´½þÉ´ÉÒ. ¶ÉäiÉÒiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´½þÉ´ÉÒ, {ɪÉÉǪÉÉxÉä iªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´½þÉ´ÉÉ ´É iªÉÉÆSÉÒ +ÉÌlÉEò κlÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úÉ´ÉÒ ´É iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÖJªÉ |É´ÉɽþÉiÉ ºÉɨÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ªÉÉ´Éä ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ´ÉÉb÷Ò Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä {ÉähÉ ´É {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É ªÉÉ |ÉEò±{É IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉÉäEòÉƺÉÉ`öÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. +ÉÊnù¨É-2203/|É.Gò.85/EòÉ.17, ÊnùxÉÉÆEò 19.8.2003 +x´ÉªÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®úSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ <xº]õÒ]õªÉÚÞ]õ +Éì¡ò ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ ]ÅõÉxºÉ¡ò®ú ¡òÉì®ú ¯û®ú±É B®úÒªÉÉVÉ (ʨÉjÉÉ), xÉÉʶÉEò ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä, VÉʨÉxÉÒSÉÒ =i{ÉÉnùxÉ IɨÉiÉäiÉ ´ÉÉfø, ¶ÉäiÉÒSªÉÉ =i{ÉzÉÉiÉ ´ÉÉfø, EÖò]ÚÆõ¤ÉÉSªÉÉ ºlɱÉÉÆiÉ®úɨÉvªÉä PÉ]õ, +É®úÉäMªÉ ´É ®úɽþhÉÒ¨ÉÉxÉ ªÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä ½þÒ |ɨÉÖJÉ =Êqù¹]äõ +ɽäþiÉ. iªÉɺÉÉ`öÒ ¯û{ɪÉä 66.00 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ 300 ±ÉɦÉÉlªÉÉÈSÉä =Êqù¹]õ `ö®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. {ÉÉjÉiÉÉ :- 1. ±ÉɦÉÉlÉÔ +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ ´É iªÉÉ ±ÉÉ¦É IÉäjÉÉiÉÒ±É +ºÉÉ´ÉÉ. 2. ±ÉɦÉÉlÉÔ 5 BEò®úÉ{ɪÉÈiÉ ¦ÉÚ¨ÉÒvÉÉ®úEò +ºÉÉ´ÉÉ. 3. ±ÉɦÉÉlÉÔ nùÉÊ®úpùªÉ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É +ºÉÉ´ÉÉ. ºÉÆ{ÉEÇò :- |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É, {ÉähÉ / {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É. 22) ¨ÉÉä]õÉ®ú ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ. =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 23. 23. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ¨ÉÉMÉÇ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉiÉÒ±É ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É Ê®úCiÉ {ÉnùÉÆSÉÉ +xÉÖ¶Éä¹É ¦É¯ûxÉ ÊxÉPÉÉ´ÉÉ ´É {ɪÉÉǪÉÉxÉä +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÉ ®úÉäVÉMÉÉ®úÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ ´½þÉ´ÉÒ ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ®úÉVªÉÉiÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ´É ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉä {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É ´É MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ªÉälÉä |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù ºÉÖ¯û +ɽäþ. ¨ÉÉä]õÉ®ú ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ |ÉlÉ¨É ºÉjÉ BÊ|É±É iÉä ºÉ{]åõ¤É®ú ´É δnùiÉÒªÉ ºÉjÉ +ÉìC]õÉä¤É®ú iÉä ¨ÉÉSÉÇ ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ |ÉʶÉIÉhÉlÉÔxÉÉ iÉÉÆÊjÉEò, +iÉÉÆÊjÉEò SÉɱÉEò ʴɹɪÉEò ¤ÉɤÉÒ´É®ú ºÉJÉÉä±É |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. iɺÉäSÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlªÉÉÇEòbÖ÷xÉ ´ÉɽþxÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉSÉä |ÉʶÉIÉhÉ näù>ðxÉ ºÉ®úÉ´É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. =¨Éänù´ÉÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. ´ÉªÉ 23 iÉä 25 ´É¹Éæ. =ÆSÉÒ ÊEò¨ÉÉxÉ 163 ºÉå.¨ÉÒ. ʶÉIÉhÉ 7 ´ÉÒ =kÉÒhÉÇ. 3. =¨Éänù´ÉÉ®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´É ¨ÉÉxÉʺÉEòoù¹]õªÉÉ ´ÉɽþxÉSÉɱÉEòÉSÉä EòÉ¨É Eò®úhªÉÉºÉ ºÉIÉ¨É +ºÉÉ´ÉÉ. 4. +´ÉVÉb÷ ´ÉɽþxÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ ´É Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ 2 ´É¹ÉÉÈSÉÉ +´ÉVÉb÷ ´ÉɽþxÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ +xÉ֦ɴÉ. ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. 23) ºÉèxªÉ iÉlÉÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ nù±É ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ. =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 24. 24. ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÉ ®úÉVªÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ nù±É ´É ±É¹Eò®ú iÉlÉÉ iÉiºÉ¨É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÖ®úIÉÉ nù±ÉÉiÉÒ±É +xÉÖ¶Éä¹ÉÉiÉÆMÉÇiÉ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ®úÉVªÉÉiÉ BEÚòhÉ 9 Ê`öEòÉhÉÒ {ÉÉä±ÉÒºÉ iÉlÉÉ ºÉèxªÉ nù±É ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ EåòpùÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò où¹]õªÉÉ ªÉÉäMªÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ iɯûhÉ / iɯûhÉÓxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EÖò]ÚÆõ¤ÉÉSÉÒ +ÉÌlÉEò ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò |ÉMÉiÉÒ ½þÉä<Ç±É ´É iªÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxɨÉÉxÉ =ÆSÉÉ´Éä±É ¨½þhÉÖxÉ ºÉèxªÉnù±É ËEò´ÉÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ nù±ÉÉiÉ ¦É®úiÉÒ ½þÉähÉäºÉÉ`öÒ ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ näùhÉä. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕxÉÉ VÉä´ÉhÉ, ®úɽþhÉä, MÉhÉ´Éä¶É, JÉä³ýÉSÉä ºÉÉʽþiªÉ, ¤ÉÖ]õ ¨ÉÉäVÉä, +ÆlɯûhÉ, {ÉÉÆPɯûhÉ <iªÉÉnùÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¨ÉÉä¡òiÉ {ÉÖ®úʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ºÉèxªÉ iÉlÉÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ nù±É ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ EåòpùÉiÉÒ±É BEòÉ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 4 ¨ÉʽþxªÉÉSÉÉ +ºÉÖxÉ |ÉlÉ¨É ºÉjÉ BÊ|É±É iÉä VÉÖ±Éè, δnùiÉÒªÉ ºÉjÉ +ÉìMɺ]õ iÉä xÉÉä´½åþ¤É®ú ´É iÉÞkÉÒªÉ ºÉjÉ Êb÷ºÉå¤É®ú iÉä ¨ÉÉSÉÇ ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. BEòÉ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉÉiÉ 50 ªÉÖ´ÉEò ´É ªÉÖ´ÉiÉÓxÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉä ´ÉªÉ 18 iÉä VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ 26 ´É¹Éæ 3. ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÉjÉiÉÉ <ªÉkÉÉ 12 ´ÉÒ {ÉÉºÉ 4. ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò {ÉÉjÉiÉÉ ªÉÖ´ÉEò =ÆSÉÒ 165 ºÉå.ʨÉ., UôÉiÉÒ 79 ºÉå.ʨÉ. ªÉÖ´ÉiÉÒ =ÆSÉÒ 155 ºÉå.ʨÉ, UôÉiÉÒ 79 ºÉå.ʨÉ. xÉ ¡ÖòMÉ´ÉiÉÉ. ºÉÆ{ÉEÇò: ºÉƤÉÆÊvÉiÉ EåòpùÉSÉä |ɦÉÉ®úÒ |ɨÉÖJÉ ´É +É{ɱªÉÉ |ÉEò±{É IÉäjÉÉSÉä |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. +VÉÇ 24) JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 25. 25. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ +ÉÌlÉEò κlÉiÉÒ (ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ) +ÊvÉÊxɪɨÉ, 1976 SÉä iÉ®úiÉÖnùÒxÉÚºÉÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´Éʶɹ]õ PÉ]õEòÉEòbÚ÷xÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉÆSÉÒ ½þÉähÉÉ®úÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ +ÉÌlÉEò Ê{ɳý´ÉhÉÚEò ´É ¶ÉÉä¹ÉhÉ lÉÉƤÉÊ´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ´É BäxÉ {ÉɴɺÉɳýªÉÉiÉ ={ÉɺɨÉÉ®ú ½þÉä>ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ¶ÉäiÉ ¨ÉVÉÚ®ú ´É +±{É ¦ÉÚvÉÉ®úEòÉÆSªÉÉ 4 ªÉÖÊxÉ]õ {ɪÉÈiÉSªÉÉ EÖò]ÚõƤÉÉÆxÉÉ |ÉiªÉäEòÒ ¯û.2000/- , 8 ªÉÖÊxÉ]õ {ɪÉÈiÉSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉÆxÉÉ |ÉiªÉäEòÒ ¯û.3000/- ´É iªÉÉ´É®úÒ±É EÖò]ÖÆõ¤ÉÉÆxÉÉ |ÉiªÉäEòÒ ¯û.4000/- +¶ÉÉ ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ nù®úÉxÉä JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉɨÉvªÉä 90 ]õCEäò vÉÉxªÉ ¯û{ÉÉxÉä ´É 10 ]õCEäò ®úÉäJÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ±ÉÉ¦É näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉäSÉÉ EòɺiÉEò®úÒ ºÉ¦ÉɺÉnù +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 2. JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ PÉäiɱÉ䱪ÉÉ EòVÉÉÇSÉÒ {É®úiÉ¡äòb÷ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. 3. EòɺiÉEò®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ ´É iªÉÉSÉäEòbä÷ 7/12 =iÉÉ®úÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉÉSÉä ={É |ÉÉnäùʶÉEò ´É |ÉÉnäʶÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý, ºÉÊSÉ´É, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ. +VÉÇ 25) vÉÉxªÉEòÉä¹É ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 26. 26. ¶ÉɺÉxÉÉ´nùÉ®äú ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉä±ÉÉ {ɪÉÉÇªÉ ¨½þhÉÚxÉ vÉÉxªÉ EòÉä¹É ªÉÉäVÉxÉÉ 1995 {ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉºÉÚ±ÉÒ ½þÉäiÉ xɺɱªÉÉxÉä ¶ÉɺÉxÉÉ´É®ú {Éb÷iÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ¤ÉÉäVÉÉ Eò¨ÉÒ ½þÉä´ÉÚxÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ +ÉÌlÉEò ¤ÉSÉiÉ ´½þÉ´ÉÒ ´É vÉÉxªÉ EòÉä¹É ªÉÉäVÉxÉä´nùÉ®äú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É MÉÉ´ÉEò-ªÉÉƨÉvªÉä +zÉvÉÉxªÉÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ +Éi¨ÉÊxɦÉÇ®úiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ´½þÉ´ÉÒ ½þÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ 3-4 MÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉEòÊ®úiÉÉ (50 iÉä 500 EÖò]ÚÆõ¤Éä) {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉÉ / ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ / OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉnùiÉÒxÉä xÉɨɨÉÉjÉ ¯û.5 iÉä 10 |É´Éä¶É ¶ÉÖ±Eò PÉä´ÉÚxÉ (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´É <iÉ®ú ºÉ´ÉÉÈEòÊ®úiÉÉ) vÉÉxªÉEòÉä¹É ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä ´É iªÉÉ´nùÉ®äú EÖò]ÚÆõ¤ÉÉÆxÉÉ +ɴɶªÉEò iÉä´½þÉ MÉ®úVÉäxÉÚºÉÉ®ú vÉÉxªÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä +ÉÊhÉ 105 iÉä 115 ]õCEäò {ɪÉÈiÉ ½ÆþMÉɨÉÉxÉÆiÉ®ú vÉÉxªÉ ¯û{ÉÉxÉä / ®úÉäJÉÒxÉä ¡äòb÷ Eò®úhÉä ´É SÉGò ºÉÖ¯û `äö´ÉhÉä +ºÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä º´É¯û{É +ɽäþ. vÉÉxªÉEòÉä¹ÉÉSÉä ºÉ¦ÉɺÉnù +ºÉ±Éä±Éä ¦ÉÚvÉÉ®úEò EÖò]ÚÆõ¤É 50 iÉä 100 ÊEò±ÉÉä (1/3 ʽþººÉÉ) vÉÉxªÉ ¯û{ÉÉxÉä ´É ¦ÉÚʨɽþÒxÉ EÖò]ÚÆõ¤É ®úÉäJÉÒxÉä ´ÉMÉÇhÉÒ näù´ÉÚ ¶ÉEòiÉä. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSªÉÉ VɨÉÉ vÉÉxªÉɺÉÉ`öªÉÉSªÉÉ 2/3 ʽþººÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉ´nùÉ®äú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. vÉÉxªÉ ºÉÉ`ö´ÉhÉÖEòÒSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉäEòÊ®úiÉÉ ´É iÉ®úÉVÉÚ, EòÉ]äõ <iªÉÉnùÒEòÊ®úiÉÉ ¯û.3000/- SÉä +lÉÇ ºÉ½þɪªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉÆ{ÉEÇò : (1) ºÉƤÉÆÊvÉiÉ vÉÉxªÉEòÉä¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉƺlÉÉ. (2) vÉÉxªÉ EòÉä¹É ºlÉÉ{ÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É.
 27. 27. (Eò) <iÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ
 28. 28. 26) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉƺÉÉ`öÒ ºÉä´ÉɪÉÉäVÉxÉ xÉÉäÆnùhÉÒ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ xÉÉ´É xÉÉånùhÉÒ ºÉä´ÉɪÉÉäVÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉäiÉÒ. {É®ÆúiÉÚ ªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýhªÉÉºÉ ¡òÉ®ú ʴɱÉÆ¤É ½þÉäiÉÉä ½äþ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>ðxÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´É xÉÉånùhÉÒSÉä EòÉ¨É ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ´É®ú ºÉÉä{ÉʴɱÉä. 1984-85 ¨ÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ½äþ EòÉ¨É |ÉEò±{É EòɪÉÉDZɪÉÉÆEòbä÷ ºÉÉä{ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. MÉ®úVÉÚ, ºÉÖʶÉÊIÉiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä xÉÉånù´ÉÚxÉ iÉÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦É®úiÉÒ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆEòbä÷ ʶɡòÉ®úºÉ Eò¯ûxÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä ´É iªÉÉÆxÉÉ ®úÉäVÉMÉÉ®úÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä ½þÉ ªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É. xÉÉ´É xÉÉånùhÉÒSªÉÉ +]õÒ : 1. xÉÉÆ´É xÉÉånùÊ´ÉhÉÉ®úÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. iªÉÉxÉä Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÚxªÉÉiÉ VÉx¨ÉiÉÉ®úÒJÉäSÉÉ nùÉJɱÉÉ, ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÉjÉiÉäSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ <iªÉÉnùÒ +ɴɶªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉÉƺɽþ +VÉÇ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉÉSÉä |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. +VÉÇ
 29. 29. 27) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉÉ / ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉä´ÉEò / ºÉä´ÉÉ ºÉƺlÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉEòÊ®úiÉÉ =iº¡ÖòiÉÇ{ÉhÉä EòÉ¨É Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +xÉäEò ´ªÉCiÉÒ ´É ºÉƺlÉÉ +ɽäþiÉ.iªÉÉiÉÒ±É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ´ªÉCiÉÒ ´É ºÉƺlÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÉ VÉɽþÒ®ú MÉÉè®ú´É Eò¯ûxÉ +ºÉä EòÉ¨É Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ <iÉ®ú ´ªÉCiÉÒ ´É ºÉƺlÉÉÆxÉÉ |ÉÉäiºÉÉʽþiÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉä´ÉEò / +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉƺlÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 1985 {ÉɺÉÚxÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ½þÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú, |ÉÊiɴɹÉÔ {É®ú¨É{ÉÖVªÉ `öCEò®ú¤ÉÉ{{ÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ VɪÉÆiÉÒ ÊnùxÉÒ (29 xÉÉä´½åþ¤É®ú) 15 ºÉä´ÉEò ´É 7 +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. ªÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉä º´É¯û{É : (1) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉä´ÉEò ¯û.10,001/- ®úÉäJÉ ®úCEò¨É, ¨ÉÉxÉÊSÉx½þ, |ɶɺiÉÒ{ÉjÉEò ´É ºÉiEòÉ®ú. (2) ºÉä´ÉÉ ºÉƺlÉÉ ¯û.25,001/- ®úÉäJÉ ®úCEò¨É, ¨ÉÉxÉÊSÉx½þ, |ɶɺiÉÒ{ÉjÉEò ´É ºÉƺlÉäSªÉÉ |ɨÉÖJÉÉSÉÉ ºÉiEòÉ®ú. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. +VÉÇnùÉ®úÉSÉä ´ÉªÉ 45 ´É¹ÉÉÈ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ +ºÉÉ´Éä. 2. +VÉÇnùÉ®ú JÉɺÉnùÉ®ú / +ɨÉnùÉ®ú / ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù +vªÉIÉ +lÉ´ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ +ÊvÉEòÉ®ú {ÉnùÉ´É®ú xɺÉÉ´ÉÉ. 3. +VÉÇnùÉ®ú / º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉ ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +ʱÉ{iÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 4. +VÉÇnùÉ®ú ´ªÉCiÉÒ ´É ºÉƺlÉÉ ªÉÉÆSªÉÉʴɯûvnù ¡òÉèVÉnùÉ®úÒ º´É¯û{ÉÉSÉä MÉÖx½äþ xÉÉånùʴɱÉä±Éä xɺÉÉ´ÉäiÉ ËEò´ÉÉ Ê¶ÉIÉÉ ZÉɱÉä±ÉÒ xɺÉÉ´ÉÒ. 5. {ÉÖ®úºEòÉlÉÕxÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ʶÉIÉhÉ, +iªÉÉSÉÉ®ú ÊxɨÉÚDZÉxÉ, +ÆvɸÉvnùÉ ÊxɨÉÚDZÉxÉ <. |ÉEòÉ®úSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉEòÊ®úiÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 10 ´É¹Éæ ʴɶÉä¹É ¦É®úÒ´É EòɪÉÇ Eäò±Éä±Éä +ºÉÉ´Éä. 6. +VÉÇnùÉ®úÉÆxÉÒ Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÚxªÉÉiÉÒ±É +VÉÇ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ EòɪÉÉǤÉqù±ÉSªÉÉ ¨ÉÉʽþiÉҺɽþ (ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ºÉƺlÉÉ {ÉΤ±ÉEò ]Åõº]õ / ºÉÉäºÉɪÉ]õÒVÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ +ìC]õJÉɱÉÒ {ÉÆVÉÒ¤Évnù +ºÉ±ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä, PÉ]õxÉäSÉÒ |ÉiÉ ´É ¨ÉÉMÉÒ±É 5 ´É¹ÉÉÈSÉä +½þ´ÉɱÉ) {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä +ɴɶªÉEò. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉÉSÉä |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É. ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ / ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù. +VÉÇ
 30. 30. 28) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ½þºiÉEò±ÉÉ |Énù¶ÉÇxÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ½þºiÉEò±ÉÉ ´ÉºiÉÖÆxÉÉ xÉÉMÉ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉ´É®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö ={ɱɤvÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý nÖùMÉÇ¨É ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ®äú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´É xÉÉMÉ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É OÉɽþEò ªÉÉÆxÉÉ BEòÊjÉiÉ +ÉhÉÚxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÒ ½þºiÉEò±ÉäxÉä iɪÉÉ®ú Eäò±É䱪ÉÉ ´ÉºiÉÚ |Énù̶ÉiÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉGòÒ´nùÉ®äú ªÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®úÉÆxÉÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®úÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä, ½þÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ |Énù¶ÉÇxÉÉiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ½þºiÉEò±ÉÉEòÉ®úÉÆxÉÉ VÉÉhªÉÉ-ªÉähªÉÉSÉÉ JÉSÉÇ, |Énù¶ÉÇxÉ EòɳýÉiÉÒ±É ¦ÉkÉÉ, iªÉÉÆxÉÒ iɪÉÉ®ú Eäò±É䱪ÉÉ ´ÉºiÉÖÆSÉÉ |Énù¶ÉÇxÉ ºlɳýÉ{ɪÉÈiÉSªÉÉ ´ÉɽþiÉÖEòÒSÉÉ JÉSÉÇ +lÉÇ ºÉ½þɪªÉÉSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä |Énù¶ÉÇxÉÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ JÉSÉÇ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. ½þºiÉEò±ÉÉEòÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ºÉ±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. 2. iªÉÉxÉä |Énù¶ÉÇxÉÉiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ nùÉJÉʴɱÉÒ {ÉÉʽþVÉä. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É ´É ºÉÆSÉɱÉEò, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä.
 31. 31. 29) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ {ÉÉ®Æú{ÉÉÊ®úEò xÉÞiªÉº{ÉvÉÉÇ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VɨÉÉiÉÒxÉÖ°ü{É xÉÞiªÉÉÆSÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú +κiÉi´ÉÉiÉ +ɽäþiÉ. +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ ½þÒ º´ÉiÉ:SÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ VÉiÉxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ´É ªÉÉ xÉÞiªÉÉÆxÉÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ näùhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ VɨÉÉiÉÓSªÉÉ xÉÞiªÉ {ÉlÉEòÉÆSªÉÉ º{ÉvÉÉÇ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. ªÉÉ º{ÉvÉÉÇEòÊ®úiÉÉ xÉÞiªÉ Eò±ÉÉEòÉ®úÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ MÉÉ´ÉÉ{ÉɺÉÚxÉ º{ÉvÉÉÇSªÉÉ MÉÉ´ÉÉ{ɪÉÈiÉ VÉÉhªÉÉ-ªÉähªÉÉSÉÉ JÉSÉÇ, ½þVÉä®úÒ ¦ÉkÉÉ, iɺÉäSÉ {ÉÉ®Æú{ÉÉÊ®úEò ´Éä¹É¦ÉÚ¹ÉÉ ´É ´ÉÉtÉƺÉÉ`öÒ +xÉÖnùÉxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. iɺÉäSÉ º{ÉvÉÉÇ +ɪÉÉäVÉxÉÉSÉÉ JÉSÉǽþÒ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉÉSÉä |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É ´É ºÉÆSÉɱÉEò, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä
 32. 32. 30) ´ÉÉ®ú±ÉÒ ÊSÉjÉEò±ÉÉ º{ÉvÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : `öÉhÉä ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É ´ÉÉ®ú±ÉÒ ªÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÉÊ®úEò ʦÉkÉÒ ÊSÉjÉÉÆxÉÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ÊSÉjÉEò±ÉäºÉ VÉMɦɮú ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ê¨É³ýɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ ÊSÉjÉEò±ÉäSÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä |ÉÉèfø MÉ]õ ´É ¶ÉɱÉäªÉ MÉ]õ +ºÉä nùÉäxÉ Eò¯ûxÉ nù®ú´É¹ÉÔ º{ÉvÉÉÇ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ ´É iªÉÉiÉÒ±É MÉÖhÉ´ÉkÉäxÉÖºÉÉ®ú ªÉähÉÉ-ªÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ 31 ÊxÉ´Éb÷Eò ÊSÉjÉÉÆxÉÉ ¤ÉÊIɺÉä näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. º{ÉvÉæiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ º{ÉvÉÇEòÉºÉ ´ÉÉ®ú±ÉÒ ÊSÉjÉEò±ÉÉ ªÉäiÉ +ºÉÉ´ÉÒ. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉÉSÉä |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É ´É +ɪÉÖCiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä.
 33. 33. 31) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ªÉÖ´ÉEòÉÆEòÊ®úiÉÉ xÉäiÉÞi´É |ÉʶÉIÉhÉ ´É º{ÉvÉÉÇ{ÉÖ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ºÉÖʶÉÊIÉiÉ iɯûhÉÉÆxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ iɺÉäSÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä xÉäiÉÞi´É Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ, +ɴɶªÉEò iªÉɤÉɤÉÓSÉä |ÉʶÉIÉhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉälÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉÆiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ / {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ iɯûhÉÉÆEòÊ®úiÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉÆSÉÒ iɪÉÉ®úÒ Eò¶ÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ, iªÉÉEòÊ®úiÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ +¦ªÉɺÉGò¨É / º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉÆSÉä º´É¯û{É, º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉÆxÉÉ +ɴɶªÉEò +ºÉhÉÉ-ªÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ <iªÉÉnùÒ¤ÉɤÉiÉ |ÉʶÉIÉhÉÉ´nùÉ®äú ¨ÉÉʽþiÉÒ näù>ðxÉ iªÉÉÆxÉÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉÆEòÊ®úiÉÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä ½þÉ ªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÉ =qäù¶É. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉä¡òiÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É ¦ÉÉäVÉxÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä ´É |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÉ JÉSÉÇ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕSÉä +ɴɶªÉEò iÉä ʶÉIÉhÉ ZÉɱÉä±Éä +ºÉÉ´Éä. 3. |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔÆSÉä xÉÉÆ´É |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ ºÉƺlÉäEòbä÷ {ÉÉ`öʴɱÉä±Éä +ºÉÉ´Éä. ºÉÆ{ÉEÇò : ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É ´É ºÉÆSÉɱÉEò, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä.
 34. 34. 32) xɴɺÉÆVÉÒ´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ÊxÉζSÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ÊxÉEò¹ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ÊxÉ´Éb÷±É䱪ÉÉ ¦ÉÉMÉÉ´É®ú ±ÉIÉ EåòÊpùiÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ +iªÉɴɶªÉEò ¶ÉɺÉEòÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ BEòÊjÉiÉ ´É ºÉÊxɪÉÆÊjÉiÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉÉxÉä +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhÉä ´É ªÉÉ´nùÉ®äú ªÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ ÊGòªÉɶÉÒ±É +ɪÉÖ¹ªÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä ½þÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É +ɽäþ. xɴɺÉÆVÉÒ´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä JÉɱÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. 1. ®úÉäVÉMÉÉ®ú ʴɹɪÉEò EòɪÉÇGò¨É : Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉ´Éb÷Eò, Ê´Éʶɹ`ö ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ®úʽþ´ÉɶªÉÉÆxÉÉ ´É¹ÉǦɮú {ÉÖ®äú±É B´ÉføÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ºlÉÉÊxÉEò ºiÉ®úÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä ´É iªÉɪÉÉäMÉä ºlɱÉÉÆiÉ®ú ]õɳýhÉä ´É iªÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxɨÉÉxÉ =ÆSÉÉ´ÉhÉä. 2. +É®úÉäMªÉ ʴɹɪÉEò EòɪÉÇGò¨É : ªÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úʽþ´ÉɶªÉÉÆxÉÉ ´É¹ÉǦɮú +É®úÉäMªÉÉSªÉÉ |ÉÉlÉʨÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä, Ê{ÉhªÉÉSÉä ¶ÉÖvnù ´É {ÉÖ®äúºÉä {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä, {ÉɴɺÉɳýªÉÉiÉ ºÉÆ{ÉEÇò iÉÖ]õ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú½þÒ ´É®úÒ±É ºÉÉäªÉÒ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉÒ±É +¶ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhÉä. 3. {ÉÉä¹ÉhÉ Ê´É¹ÉªÉEò EòɪÉÇGò¨É : +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ´É MÉ®úÉänù®ú +ÉÊhÉ ºiÉxÉnùÉ ¨ÉÉiÉÉÆxÉÉ {ÉÖ®úEò {ÉÉèι]õEò +ɽþÉ®ú ´ÉÉ]õhÉä, ¸ÉähÉÒ 3 ´É 4 ¨ÉvÉÒ±É ¤ÉɱÉEòÉÆxÉÉ Ê´É¶Éä¹É {ÉÉèι]õEò +ɽþÉ®ú {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä ´É iªÉɪÉÉäMÉä ¤ÉɱɨÉÞiªÉÖ ]õɳýhÉä. iɺÉäSÉ ¶ÉɳýÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ¶ÉɱÉäªÉ {ÉÉä¹ÉhÉ +ɽþÉ®ú näùhÉä. 4. vÉÉxªÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¹ÉªÉEò EòɪÉÇGò¨É : {ÉɴɺÉɳýªÉÉiÉ <iÉ®ú ¦ÉÉMÉɶÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò iÉÖ]õ±ªÉÉ´É®ú º´ÉºiÉ vÉÉxªÉ nÖùEòÉxÉÉ´nùÉ®úÉ vÉÉxªÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ´ªÉiªÉªÉ ªÉä´ÉÚ xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ +¶ÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ {ÉVÉÇxªÉ{ÉÚ´ÉÇ vÉÉxªÉ ºÉÉ`öÉ ºÉÖÊxÉζSÉiÉ Eò®úhÉä. vÉÉxªÉºÉÉ`öÉ nÖùEòÉxÉä ÊxÉζSÉiÉ Eò¯ûxÉ {ÉɴɺÉɳýªÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÉ vÉÉxªÉºÉÉ`öÉ ={ɱɤvÉ `äö´ÉhÉä ºÉ´ÉÇ vÉÉxªÉ nÖùEòÉxÉÉiÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ +ɴɶªÉEò iÉä´ÉføÉ vÉÉxªÉºÉÉ`öÉ ={ɱɤvÉ `äö´ÉhÉä ®úÉäVÉMÉÉ®ú ½þ¨ÉÒ ªÉÉäVÉxÉä´nùÉ®úÉ vÉÉxªÉɺÉÉ`öÒ - ªÉÉ´nùÉ®äú vÉÉxªÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä. 5. JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ : ºÉÉ´ÉEòÉ®ú ´É ´ªÉÉ{ÉÉ-ªÉÉÆEòbÚ÷xÉ ½þÉähÉÉ®úÒ Ê{ɳý´ÉhÉÚEò ªÉÉÆxÉÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ näùhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ 4 ªÉÖÊxÉ]õ {ɪÉÈiÉ ¯û{ɪÉä 2000/-, 8 ªÉÖÊxÉ]õ {ɪÉÈiÉ ¯û{ɪÉä 3000/-, ´É iªÉÉ´É®úÒ±É ªÉÖÊxÉ]õ Eò®úiÉÉ ¯û{ɪÉä 4000/- JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉVÉÇxªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ®úɤÉÊ´ÉhÉä, EòVÉÉÇSªÉÉ 90 ]õCEäò vÉÉxªÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ´É 10 ]õCEäò ®úÉäJÉ +¶ÉÒ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. 6. vÉÉxªÉ EòÉä¹É ªÉÉäVÉxÉÉ : +zÉvÉÉxªÉ ºÉÉ`öÉ ºÉÖÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ vÉÉxªÉEòÉä¹É ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ, MÉ]õ +¶ÉÉ MÉ®úVÉÚ +ÉÊnù´ÉɺÉÓºÉÉ`öÒ 100 ÊEò±ÉÉä{ɪÉÈiÉ |ÉÊiÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ vÉÉxªÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. iªÉɨÉvªÉä 1/3 ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÉ Ê½þººÉÉ (vÉÉxªÉ º´É¯û{ÉÉiÉ) +{ÉäÊIÉiÉ +ɽäþ. ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Ênù±Éä VÉÉhÉÉ®äú vÉÉxªÉ +xÉÖnùÉxÉ º´É¯û{ÉÉiÉ +ɽäþ. Eåòpù¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ +lÉǺɽþɪªÉɨÉvÉÚxɽþÒ 100 ]õCEäò +xÉÖnùÉxÉÉ´É®ú +¶ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. 33) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 35. 35. +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ VÉÉiÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ iÉ{ÉɺÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ VÉÉiÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (näùhªÉÉSÉä ´É iªÉÉSªÉÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒSÉä Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2000 SÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ ÊnùxÉÉÆEò 4.6.2003 ®úÉäVÉÒ iɶÉÒ ÊxÉªÉ¨É +ÊvɺÉÚSÉxÉÉ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉÉÆSÉä +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ `öÉhÉä, xÉÉʶÉEò , {ÉÖhÉä, +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù ´É +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ªÉälÉä +vÉÇxªÉÉ<ÇEò º´É¯û{ÉÉSªÉÉ ºÉʨÉiªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É +VÉÇ ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉMÉæ +ɴɶªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉÉƺɽþ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉºÉ VÉÉiÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ Ênù±Éä±Éä VÉÉiÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ JÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ±ÉÉ Ênù±Éä ËEò´ÉÉ EòºÉä ªÉÉSÉÒ {Éb÷iÉɳýhÉÒ ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ =CiÉ Ê`öEòÉhÉÒ 6 ºÉʨÉiªÉÉÆSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ ´É iÉiºÉ¨É |ÉEò®úhÉÉÆSÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ªÉÉ ºÉʨÉiªÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆEòbÚ÷xÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä ¨ÉÖ³ý |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ºÉnù®ú |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ |ɺiÉÉ´ÉɺÉÉä¤ÉiÉ (+ɴɶªÉEò iÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä, {ÉÖ®úÉ´ªÉÉƺɽþ) ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉʨÉiªÉÉÆxÉÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ EòɨÉÒ |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú Ê®úiɺɮú {ÉÉä±ÉÒºÉ nùIÉiÉÉ {ÉlÉEòɨÉÉ¡ÇòiÉ +ɴɶªÉEòiÉä|ɨÉÉhÉä |ÉEò®úhÉÉÆSÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ ½þÉä>ðxÉ ´É MÉ®úVÉä|ɨÉÉhÉä ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ ´ÉMÉè®äú ºÉ´ÉÇ |ÉÊGòªÉÉ ½þÉä>ðxÉ ´ÉèvÉiÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒ¨ÉvªÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ +´ÉèvÉ ZÉɱªÉÉºÉ ºÉʨÉiÉÒ´nùÉ®úÉ iɶÉÉ |ÉEòÉ®úSÉä +´ÉèvÉ +Énäù¶É {ÉÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä´ÉÚxÉ +¶ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ VÉÉiÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä ®úqù ´É VÉ{iÉ Eò®úhªÉÉSÉä +vÉÇxªÉÉ<ÇEò º´É¯û{ÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú {Éb÷iÉɳýhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉÆxÉÉ +ɽäþ. +ÊvÉÊxɪɨÉÉ|ɨÉÉhÉä VÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ªÉCiÉÒ JÉÉä]äõ Ê´ÉvÉÉxÉ ËEò´ÉÉ nùºiÉBä´ÉVÉ ´É ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÉnù®ú Eò¯ûxÉ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉä ËEò´ÉÉ iªÉÉ+ÉvÉÉ®äú +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ®úÉJÉÒ´É VÉÉMÉÉÆ´É®ú xÉÉäEò®úÒ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉä ËEò´ÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä |É´Éä¶É PÉäiÉä ËEò´ÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò ±ÉføÊ´ÉiÉä ´ÉÉ iÉiºÉ¨É ¡òɪÉnäù PÉäiÉä +¶ÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ 6 ¨ÉʽþxªÉÉÆ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺÉä±É {É®ÆúiÉÚ nùÉäxÉ ´É¹ÉÉÈ{ɪÉÈiÉ <iÉCªÉÉ ºÉ¸É¨É EòÉ®úɴɺÉÉSÉÒ ËEò´ÉÉ 2000 ¯û{ɪÉÉÆ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺÉä±É {É®ÆúiÉÚ 20000 ¯û{ɪÉÉÆ{ɪÉÈiÉ +ºÉÚ ¶ÉEäò±É <iÉCªÉÉ pù´ªÉ nÆùb÷ÉSÉÒ ËEò´ÉÉ ªÉÉ nùÉäx½þÒ Ê¶ÉIÉÉ ½þÉä´ÉÚ ¶ÉEòiÉÉiÉ. +ÊvÉÊxɪɨÉÉx´ÉªÉä ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ-ªÉÉSÉÒ EòɨÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hÉÉ®úÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ªÉCiÉÒ ËEò´ÉÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ½äþiÉÚ{ÉÚ®úº{É®ú VÉÉiÉÒSÉä JÉÉä]äõ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ näù<Ç±É iªÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ +{É®úÉvÉ ÊºÉvnùÒxÉÆiÉ®ú ºÉ½þÉ ¨ÉʽþxªÉÉ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺÉä±É {É®ÆúiÉÚ nùÉäxÉ ´É¹ÉÉÇ{ɪÉÈiÉ <iÉCªÉÉ ºÉ¸É¨É EòÉ®úÉ´ÉɺÉÉSÉÒ ËEò´ÉÉ 2000 ¯û{ɪÉÉÆ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺÉä±É {É®ÆúiÉÚ 20000 ¯û{ɪÉÉÆ{ɪÉÈiÉ +ºÉÚ ¶ÉEäò±É <iÉCªÉÉ pù´ªÉ nÆùb÷ÉSÉÒ ËEò´ÉÉ ªÉÉ nùÉäx½þÒ Ê¶ÉIÉÉ +ÊvÉÊxɪɨÉÉiÉ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ºÉÆ{ÉEÇò : 1. +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä 2. ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ VÉÉiÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒ ºÉʨÉiÉÒSÉä ={ɺÉÆSÉɱÉEò +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (+VÉÇ)
 36. 36. (b÷) <iÉ®ú ʴɦÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 34) iÉÖ¹ÉÉ®ú Ê`ö¤ÉEò ˺ÉSÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =qäù¶É ´É º´É¯û{É :
 37. 37. ºÉnù®úSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùSªÉÉ EÞò¹ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ EÞò¹ÉÒ =i{ÉÉnùxÉÉiÉ ´ÉÉfø Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉhÉÒ ½þÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ ¨ÉÉä`öÉ PÉ]õEò +ɽäþ. VɱɺjÉÉäiÉ +{ÉÚhÉÇ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ={ɱɤvÉ {ÉÉhªÉÉSÉÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ {ÉvnùiÉÒxÉä {ÉÊ®úhÉɨÉEòÉ®úEò ´ÉÉ{É®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ê`ö¤ÉEò ´É iÉÖ¹ÉÉ®ú ºÉÆSÉ ¤ÉºÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉ |ÉSÉʱÉiÉ +ɽäþ. {ÉÉhªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¨ÉÒ ½þÉä>ðxÉ {ÉÒEò =i{ÉzÉÉiÉ ´ÉÉfø ½þÉähªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ½þÉäiÉä. Ê`ö¤ÉEò ´É iÉÖ¹ÉÉ®ú ºÉÆSÉ ¤ÉºÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ +lÉǺɽþɪªÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 1986-87 ºÉɱÉÒ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ 2 ½äþC]õ®ú{ɪÉÈiÉ ¶ÉäiÉVɨÉÒxÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ 50 ]õCEäò {ɪÉÈiÉ {É®ÆúiÉÖ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ¯û. 20,500 /- SªÉÉ ¨ÉªÉÉÇnäùiÉ, 2 iÉä 6 ½äþC]õ®ú{ɪÉÈiÉ VɨÉÒxÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ¯û{ɪÉä 14,350 /- B´Éfäø Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÊvÉxÉ ®úɽÚþxÉ 35 ]õCEäò B´Éfäø +lÉǺÉɽþɪªÉ 6 ½äþC]õ®ú{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ VɨÉÒxÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ¯û. 12,250 /- SªÉÉ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÊvÉxÉ 30 ]õCEäò nù®úÉxÉä +lÉǺɽþɪªÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. ±ÉɦÉÉlÉÔ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒiÉÒ±É ¶ÉäiÉEò®úÒ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. º´ÉiÉ:SÉÒ VÉʨÉxÉ +ºÉÉ´ÉÒ. 3. {ÉÉhªÉÉSÉä ºjÉÉäiÉ ´É {ÉÉhªÉÉSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ +ºÉÉ´ÉÒ. ºÉÆ{ÉEÇò : MÉ]õÊ´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, iÉɱÉÖEòÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ / +ÊvÉIÉEò EÞò¹ÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù. 35) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ nùÉÊ®úpùªÉ ®äú¹Éä´É®ú +ÉhÉhªÉɺÉÉ`Ò {ÉìEäòVÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
 38. 38. =qäù¶É ´É º´É¯û{É : +É{ɱÉÉ näù¶É EÞò¹ÉÒ |ÉvÉÉxÉ ´É Ê´ÉEòºÉxɶÉÒ±É näù¶É +ɽäþ. +É{ɱªÉÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäiÉÒ±É 80 ]õCEäò ±ÉÉäEò ½äþ ¶ÉäiÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úiÉ +ºÉÚxÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉäiÉÒ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ¶ÉäiÉÒ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉºÉ +xÉxªÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨É½þi´É +ɽäþ. iªÉÉiɽþÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ºÉÖ¨ÉÉ®äú 68 ]õCEäò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ nùÉÊ®úpùªÉ ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É +ɽäþ. +¶ÉÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆSÉä +ÉÌlÉEò =i{ÉzÉ ´ÉÉfø´ÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ºÉɨÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ªÉÉ´Éä ªÉɺÉÉ`öÒ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ EÖò]ÚÆõ¤ÉÉÆxÉÉ ¶ÉäiÉÒSªÉÉ =i{ÉÉnùEòiÉäiÉ ´ÉÉfø ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ½þɪªÉ¦ÉÚiÉ `ö®úhÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉʦÉzÉ ¤ÉɤÉÓ´É®ú +lÉǺɽþɪªÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä. iªÉÉSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä - +.Gò. ¤ÉÉ¤É +xÉÖnùÉxÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ +xÉÖnùÉxÉÉSÉÒ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ 1. ¦ÉÚ-ºÉÖvÉÉ®ú EòɨÉä 11000 100 2. ÊxÉʴɹ`öÉ ºÉÆSÉ 1500 100 3. ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ EÞò¹ÉÒ +´ÉVÉÉ®äú +ÉÊhÉ {ÉÒEò ºÉÆ®úIÉEò 6000 100 ºÉÉʽþiªÉ 4. VÉÖxªÉÉ Ê´Éʽþ®úÒ +ÉÊhÉ {ÉÉ<Ç{É ±ÉÉ<ÇxºÉSÉÒ nÖù¯ûºiÉÒ 4000 50 5. EÖò{ÉxÉʱÉEäòSÉä JÉÉänùEòÉ¨É 8000 100 6. ¤Éè±ÉVÉÉäb÷Ò ´ÉÉ]õ{É 7000 50 7. ¤Éè±ÉMÉÉb÷ªÉÉÆSÉä ´ÉÉ]õ{É 5400 50 8. {ÉÉ<Ç{ɱÉÉ<ÇxÉ 3500 50 9. {ÉÆ{ɺÉä]õ 10000 100 10. xÉ´ÉÒxÉ Ê´Éʽþ®úÒ 50000 100 ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú VªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆSÉä ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ ¯û{ɪÉä 6,400 /- {ɪÉÈiÉ +ɽäþ. iªÉÉÆxÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ®úÉVªÉ¶ÉɺÉxÉÉxÉä `öÉhÉä, ®úɪÉMÉb÷, ªÉ´ÉiɨÉɳý +ÉÊhÉ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉɦÉvÉÉ®úEòÉÆxÉÉ ¤Éè±ÉVÉÉäb÷Ò ´É ¤Éè±ÉMÉÉb÷Ò JÉ®äúnùÒ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 80 ]õCEäò nù®úÉäxÉ +lÉǺɽþɪªÉ ´É =´ÉÇÊ®úiÉ 20 ]õCEäò ®úCEò¨É ʤÉxÉ´ªÉÉVÉÒ EòVÉÇ ¨½þhÉÚxÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä. ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ MÉ®úVÉä|ɨÉÉhÉä BEòÉ ËEò´ÉÉ +ÊvÉEò ¤ÉɤÉÓSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiÉÉ ªÉäiÉÉä. iÉlÉÉ{ÉÒ ½äþ +lÉǺɽþɪªÉ ¡òCiÉ 30,000 /- {ɪÉÈiÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ +ɽäþ. {ÉÉjÉiÉÉ : 1. ±ÉɦÉvÉÉ®úEò ½þÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ +ºÉÉ´ÉÉ. 2. nùÉÊ®úpùªÉ ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É +ºÉÉ´ÉÉ. 3. VªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆSÉä ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ ¯û. 6400 /- {ɪÉÈiÉ +ɽäþ iªÉÉÆxÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ näùªÉ +ɽäþ. ºÉÆ{ÉEÇò : {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ / ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù - ¨ÉvÉÒ±É EÞò¹ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ.

×