SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā


              Diāna Ziediņa
        Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu,
    piespiedu un sabiedriskā darba departamenta
           Izlīguma nodaļas vadītāja
           diana.ziedina@vpd.gov.lv
     Tel. +371 6701116, mob. tel. +371 26340776

         Rīgā, 2013.gada 6.februārī
• Izvērtēšanas ziņojums

• Izlīgums starp cietušo un likumpārkāpēju ar starpnieka  palīdzību
Izvērtēšanas ziņojums
    Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 15.panta 3.daļu
          izvērtēšanas ziņojuma mērķis ir:

1.sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts
jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai pienākumiem
uzraudzības ietvaros, ņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi
un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus

2. sniegt informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu
atjaunošanu vai tās iespēju
Izvērtēšanas ziņojums
 Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr. 271. „Noteikumi
 par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un
        tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību”

 Amatpersona sazinās ar cietušo (ja ir zināma viņa kontaktinformācija), lai
 iegūtu informāciju par cietušā aizskarto tiesību vai likumisko interešu
 atjaunošanu vai tās iespēju
 Amatpersona netiekas ar cietušo, ja tiesa vai prokurors norāda, ka tikšanās
 ar cietušo nav vēlama, vai amatpersona uzskata, ka pārrunas ar cietušo nav
 lietderīgas vai var atstāt negatīvu iespaidu uz cietušo
 Amatpersona (ne vēlāk kā triju darbdienu) nosūta uzaicinājumu cietušajam
 pa pastu
 Ja cietušais ir nepilngadīga persona - uzaicinājumu nosūta arī viņa
 likumiskajam pārstāvim. Uzaicinājumu nenosūta, ja amatpersonai izdevies
 sazināties ar cietušo un viņa likumisko pārstāvi un izsniegt uzaicinājumu
 personīgi
Izvērtēšanas ziņojums     Iesakot tiesai piemērot pienākumus probācijas klientam
 iespējamās nosacītas notiesāšanas gadījumā vai nosacītas pirms termiņa
no soda izciešanas gadījumā, izvērtēšanas ziņojuma sagatavotāji ņem vērā
   cietušā viedokli, piemēram, ja nepieciešams ieteikt ierobežojumu
      probācijas klientam tuvoties vai sazināties ar cietušo.
    Tas pats attiecas arī uz kaitējuma atlīdzināšanu cietušajam.

Sastādot pirmstiesas izvērtēšanas ziņojumu gan probācijas klientam, gan
   cietušajam tiek piedāvāta iespēja iesaistīties izlīguma procesā.
Izlīgums Valsts probācijas dienestā (VPD)


Brīvprātīgs sarunu process starp cietušo un likumpārkāpēju, kuru
         vada neitrāla persona – starpnieks,
palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu
            un taisnīgu risinājumu
Ārējie normatīvie akti, kas regulē izlīgumu

 Valsts probācijas dienesta likums

 Kriminālprocesa likums (97., 377., 379., 381. pants)

 Krimināllikums (7., 47.panta otrā daļa, 49., 58.panta otrā daļa)

 Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.825 “Kārtība, kādā
 Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka
 palīdzību”
Kurš ir izlīguma starpnieks?

 apmācīts un sertificēts brīvprātīgais probācijas darbinieks vai
 amatpersona
 speciāli apmācīts konfliktu risināšanā
 neiesaka risinājumus
 nemoralizē
 ievēro:
• konfidencialitāti
• neitralitāti
Pamatprincipi:

  Personīga un brīvprātīga dalība
  Izlīgums var notikt visās kriminālprocesa stadijās
  Piedalās likumiskais pārstāvis, ja iesaistās nepilngadīgais
  Likumpārkāpējs atzīst, ka ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu
  Nav domstarpību par nodarījuma faktiem
  Iespēja jebkurā brīdī atteikties no dalības procesā
  Starpnieks – procesa vadītājs nevis tiesnesis vai psihoterapeits
  Konfidencialitāte
  Procesu vada apmācīts starpnieks
  Starpnieks ievēro ētikas principus
  Konfidencialitāte
  Izlīgumu var organizēt par jebkuru noziedzīgu nodarījumu
Kad sākas izlīguma organizēšana?

Kad saņemts pieprasījums no:
 policijas
 prokuratūras
 tiesas

 Kad saņemts ierosinājums no tiesneša (Likums “Par audzinoša rakstura
 piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem“)

Kad saņemts iesniegums no:
 Cietušā
 Personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu
 Likumiskā pārstāvja (ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais vai rīcībnespējīga
 persona)
Taisnīgumu atjaunojošā procesa principi        (H.Zehr)• noziegums ir nodarījums pret cilvēkiem un to attiecībām
Kurš ir cietis nozieguma rezultātā?

• noziegums rada pienākumus
Kādas ir cietušā vajadzības?

• Taisnīguma atjaunošanas procesā iesaista cietušos, likumpārkāpējus un
 sabiedrības pārstāvjus, lai kopīgi rastu taisnīgu risinājumu
Kā atbildība tā ir?

  Fokusēšanās uz cietušā vajadzībām un likumpārkāpēja atbildības
     uzņemšanos, lai mazinātu nodarītā nodarījuma sekas
Izlīgums un izlīguma sanāksme


Izlīgums
 Piedalās cietušais un likumpārkāpējs
 Vecāki, ja iesaistīts nepilngadīgais
 Atbalsta personas


Izlīguma sanāksme
 Saruna norit pēc speciāla scenārija (pamatojoties uz sagatavotajiem
  jautājumiem noteiktā kārtībā )
 Piedalās visas puses, kuras ietekmēja nodarījums
 Iesaistīts plašāks dalībnieku loks
Kuru metodi izvēlēties?


•  Abas metodes dod abām pusēm iespēju ar starpnieka palīdzību organizēt
  dialogu

•  Abas metodes dod iespēju likumpārkāpējam un cietušajam apzināt sekas
  un kopā meklēt risinājumu

•  Izlīgums vai izlīguma sanāksme – izlemj iesaistītās puses
Situācija
Iesaistītie:
cietušais – Andris 15 gadi, vecākiem ir atņemtas vecāku aprūpes tiesības
likumpārkāpējs – Antons 15 gadi, ir mamma un patēvs

Nepilngadīgo ar uzvedības traucējumiem centrā “X” Antons, kuram tika uzlikts
aizliegums pamest centra telpas nepieņemamas uzvedības dēļ, kas saistīta ar
agresīvu uzvedību pret citiem centrā dzīvojošiem, dusmu vadīts, ieskrēja
atpūtas telpā un trieca ar spēku pret sienu līmes zīmuli, kas rikošetā trāpīja
aizmugurē telpā ienākušajam Andrim pa aci, kā rezultātā Andrim ir redzes
zudums ar redzes atlikumu – 10%. Pēc notikušā Andris dzīvo bērnu namā
“B”, bet Antons tai pašā centrā “X”.
Situācija
•  Ir ierosināts kriminālprocess un pieprasījums no policijas īstenot izlīgumu

•  Kvalifikācija – likumpārkāpums, jo noziedzīgs nodarījums ir, bet izdarīts
  netīši

•  Par Andra turpmāko likteni neviens atbildību uzņemties nevēlas

•  Antonam varētu tikt piemērots – audzinoša rakstura piespiedu līdzekli

•  Centra “X” audzinātāja saņem disciplinārlietu un viņai netiek izmaksāta
  prēmija uz svētkiem

•  Pabalsts kā cietušajam Andrim no JPA nepienākas, invaliditāte arī
  nepienākas
Izlīguma sanāksmes organizēšana


1.  Noskaidrot, vai Antons un viņa māte vēlas piedalīties izlīgumā. Notiek
   individuāla tikšanās ar Antona māti, jo pats atradās centrā “X”.

2.  Noskaidrot, vai Andris vēlas piedalīties izlīgumā un viņa likumiskais
   pārstāvis tam piekrīt. Likumiskais pārstāvis ir bērnu nama “B” sociālais
   darbinieks. Notiek individuāla tikšanās, kuras laikā tiek izlemts, ka
   Andris nepiedalīsies.

3.  Izlīguma sanāksmē piedalās: Antons, viņa māte, Andra likumiskais
   pārstāvis no bērnu nama “B”, centra “X” pārstāvis un pārstāvis no
   Bērnu tiesību aizsardzības centra.
Izlīguma sanāksmes iznākums


•  Lai kaut nedaudz iepriecinātu Andri, Antona māte apņemas
  uzdāvināt Andrim dāvanu karti

•  Pārstāvis no centra “X” apņemas organizēt atkārtotu vizīti pie kāda
  acu profesora, kā arī Andrim individuāli atvainoties par notikušo

•  Pārstāvis no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apņemas
  organizēt Andrim psihologa konsultācijas
No Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES
Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā:

•   atjaunojošās justīcijas pakalpojumus izmanto tad, ja tie ir cietušā interesēs,
    ņemot vērā visus drošības apsvērumus, un tie balstās uz cietušā brīvu un
    apzinātu piekrišanu, ko var atsaukt jebkurā laikā


•   pirms piekrišanas piedalīties atjaunojošās justīcijas procesā cietušajam sniedz
    pilnīgu un objektīvu informāciju par procesu un iespējamiem tā iznākumiem,
    kā arī informāciju par procedūrām, kas paredzētas, lai uzraudzītu jebkuras
    vienošanās izpildi

•   likumpārkāpējs ir atzinis lietas galvenos apstākļus

•   visas vienošanās panāk brīvprātīgi, un tās var ņemt vērā turpmākā
    kriminālprocesā

•   pārrunas atjaunojošās justīcijas procesos, ja tās nav veiktas publiski, ir
    konfidenciālas, un tās pēc tam neizpauž, izņemot, ja puses ir piekritušas vai ja
    to pieprasa valsts tiesību akti saistībā ar sevišķām sabiedrības interesēm
Ko varētu labāk?

• Grozījumi Kriminālprocesa likumā par izlīguma nosacījumu izpildes
uzraudzīšanu un kriminālprocesa apturēšanu uz izlīguma nosacījumu
izpildes laiku• Uzlabot sadarbību ar procesa virzītājiem plašākas izlīguma piemērošanas
jomā• Veidot sabiedrībā lielāku izpratni par taisnīgumu atjaunojošām vērtībām
un izlīguma iespējām VPD
Paldies par uzmanību!

Contenu connexe

Tendances

Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspektiPreventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
Andrejs Judins
 

Tendances (12)

Cietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbā
Cietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbāCietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbā
Cietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbā
 
Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā
Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestāDarbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā
Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā
 
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspektiPreventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
 
Vardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbību
Vardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbībuVardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbību
Vardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbību
 
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijaPreventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
 
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijaPreventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
 
Valsts kompensācija cietušajiem
Valsts kompensācija cietušajiemValsts kompensācija cietušajiem
Valsts kompensācija cietušajiem
 
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakseSākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizāci...
Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizāci...Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizāci...
Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizāci...
 
Mediācija
MediācijaMediācija
Mediācija
 
Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā
Apcietinājums Latvijas kriminālprocesāApcietinājums Latvijas kriminālprocesā
Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā
 

En vedette

En vedette (7)

Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses analīze
Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses analīzeEiropas Cilvēktiesību tiesas prakses analīze
Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses analīze
 
Atvērtie dati pilsētā
Atvērtie dati pilsētāAtvērtie dati pilsētā
Atvērtie dati pilsētā
 
Atvērto datu rokasgrāmata
Atvērto datu rokasgrāmataAtvērto datu rokasgrāmata
Atvērto datu rokasgrāmata
 
Latvijas likumdošana un rīcībpolitika, atbildīgās institūcijas migrācijas un ...
Latvijas likumdošana un rīcībpolitika, atbildīgās institūcijas migrācijas un ...Latvijas likumdošana un rīcībpolitika, atbildīgās institūcijas migrācijas un ...
Latvijas likumdošana un rīcībpolitika, atbildīgās institūcijas migrācijas un ...
 
Krīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismi
Krīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismiKrīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismi
Krīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismi
 
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
 

Plus de Centre for Public Policy PROVIDUS

Plus de Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
 
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg..."Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
 
Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2
 
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļaMentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
 
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsAktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
 
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
 
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
 

Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā

 • 1. Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā Diāna Ziediņa Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta Izlīguma nodaļas vadītāja diana.ziedina@vpd.gov.lv Tel. +371 6701116, mob. tel. +371 26340776 Rīgā, 2013.gada 6.februārī
 • 2. • Izvērtēšanas ziņojums • Izlīgums starp cietušo un likumpārkāpēju ar starpnieka palīdzību
 • 3. Izvērtēšanas ziņojums Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 15.panta 3.daļu izvērtēšanas ziņojuma mērķis ir: 1.sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus 2. sniegt informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju
 • 4. Izvērtēšanas ziņojums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr. 271. „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību”  Amatpersona sazinās ar cietušo (ja ir zināma viņa kontaktinformācija), lai iegūtu informāciju par cietušā aizskarto tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju  Amatpersona netiekas ar cietušo, ja tiesa vai prokurors norāda, ka tikšanās ar cietušo nav vēlama, vai amatpersona uzskata, ka pārrunas ar cietušo nav lietderīgas vai var atstāt negatīvu iespaidu uz cietušo  Amatpersona (ne vēlāk kā triju darbdienu) nosūta uzaicinājumu cietušajam pa pastu  Ja cietušais ir nepilngadīga persona - uzaicinājumu nosūta arī viņa likumiskajam pārstāvim. Uzaicinājumu nenosūta, ja amatpersonai izdevies sazināties ar cietušo un viņa likumisko pārstāvi un izsniegt uzaicinājumu personīgi
 • 5. Izvērtēšanas ziņojums Iesakot tiesai piemērot pienākumus probācijas klientam iespējamās nosacītas notiesāšanas gadījumā vai nosacītas pirms termiņa no soda izciešanas gadījumā, izvērtēšanas ziņojuma sagatavotāji ņem vērā cietušā viedokli, piemēram, ja nepieciešams ieteikt ierobežojumu probācijas klientam tuvoties vai sazināties ar cietušo. Tas pats attiecas arī uz kaitējuma atlīdzināšanu cietušajam. Sastādot pirmstiesas izvērtēšanas ziņojumu gan probācijas klientam, gan cietušajam tiek piedāvāta iespēja iesaistīties izlīguma procesā.
 • 6. Izlīgums Valsts probācijas dienestā (VPD) Brīvprātīgs sarunu process starp cietušo un likumpārkāpēju, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu
 • 7. Ārējie normatīvie akti, kas regulē izlīgumu  Valsts probācijas dienesta likums  Kriminālprocesa likums (97., 377., 379., 381. pants)  Krimināllikums (7., 47.panta otrā daļa, 49., 58.panta otrā daļa)  Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”  Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.825 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību”
 • 8. Kurš ir izlīguma starpnieks?  apmācīts un sertificēts brīvprātīgais probācijas darbinieks vai amatpersona  speciāli apmācīts konfliktu risināšanā  neiesaka risinājumus  nemoralizē  ievēro: • konfidencialitāti • neitralitāti
 • 9. Pamatprincipi:  Personīga un brīvprātīga dalība  Izlīgums var notikt visās kriminālprocesa stadijās  Piedalās likumiskais pārstāvis, ja iesaistās nepilngadīgais  Likumpārkāpējs atzīst, ka ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu  Nav domstarpību par nodarījuma faktiem  Iespēja jebkurā brīdī atteikties no dalības procesā  Starpnieks – procesa vadītājs nevis tiesnesis vai psihoterapeits  Konfidencialitāte  Procesu vada apmācīts starpnieks  Starpnieks ievēro ētikas principus  Konfidencialitāte  Izlīgumu var organizēt par jebkuru noziedzīgu nodarījumu
 • 10. Kad sākas izlīguma organizēšana? Kad saņemts pieprasījums no:  policijas  prokuratūras  tiesas  Kad saņemts ierosinājums no tiesneša (Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem“) Kad saņemts iesniegums no:  Cietušā  Personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu  Likumiskā pārstāvja (ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais vai rīcībnespējīga persona)
 • 11. Taisnīgumu atjaunojošā procesa principi (H.Zehr) • noziegums ir nodarījums pret cilvēkiem un to attiecībām Kurš ir cietis nozieguma rezultātā? • noziegums rada pienākumus Kādas ir cietušā vajadzības? • Taisnīguma atjaunošanas procesā iesaista cietušos, likumpārkāpējus un sabiedrības pārstāvjus, lai kopīgi rastu taisnīgu risinājumu Kā atbildība tā ir? Fokusēšanās uz cietušā vajadzībām un likumpārkāpēja atbildības uzņemšanos, lai mazinātu nodarītā nodarījuma sekas
 • 12. Izlīgums un izlīguma sanāksme Izlīgums  Piedalās cietušais un likumpārkāpējs  Vecāki, ja iesaistīts nepilngadīgais  Atbalsta personas Izlīguma sanāksme  Saruna norit pēc speciāla scenārija (pamatojoties uz sagatavotajiem jautājumiem noteiktā kārtībā )  Piedalās visas puses, kuras ietekmēja nodarījums  Iesaistīts plašāks dalībnieku loks
 • 13.
 • 14. Kuru metodi izvēlēties? • Abas metodes dod abām pusēm iespēju ar starpnieka palīdzību organizēt dialogu • Abas metodes dod iespēju likumpārkāpējam un cietušajam apzināt sekas un kopā meklēt risinājumu • Izlīgums vai izlīguma sanāksme – izlemj iesaistītās puses
 • 15. Situācija Iesaistītie: cietušais – Andris 15 gadi, vecākiem ir atņemtas vecāku aprūpes tiesības likumpārkāpējs – Antons 15 gadi, ir mamma un patēvs Nepilngadīgo ar uzvedības traucējumiem centrā “X” Antons, kuram tika uzlikts aizliegums pamest centra telpas nepieņemamas uzvedības dēļ, kas saistīta ar agresīvu uzvedību pret citiem centrā dzīvojošiem, dusmu vadīts, ieskrēja atpūtas telpā un trieca ar spēku pret sienu līmes zīmuli, kas rikošetā trāpīja aizmugurē telpā ienākušajam Andrim pa aci, kā rezultātā Andrim ir redzes zudums ar redzes atlikumu – 10%. Pēc notikušā Andris dzīvo bērnu namā “B”, bet Antons tai pašā centrā “X”.
 • 16. Situācija • Ir ierosināts kriminālprocess un pieprasījums no policijas īstenot izlīgumu • Kvalifikācija – likumpārkāpums, jo noziedzīgs nodarījums ir, bet izdarīts netīši • Par Andra turpmāko likteni neviens atbildību uzņemties nevēlas • Antonam varētu tikt piemērots – audzinoša rakstura piespiedu līdzekli • Centra “X” audzinātāja saņem disciplinārlietu un viņai netiek izmaksāta prēmija uz svētkiem • Pabalsts kā cietušajam Andrim no JPA nepienākas, invaliditāte arī nepienākas
 • 17. Izlīguma sanāksmes organizēšana 1. Noskaidrot, vai Antons un viņa māte vēlas piedalīties izlīgumā. Notiek individuāla tikšanās ar Antona māti, jo pats atradās centrā “X”. 2. Noskaidrot, vai Andris vēlas piedalīties izlīgumā un viņa likumiskais pārstāvis tam piekrīt. Likumiskais pārstāvis ir bērnu nama “B” sociālais darbinieks. Notiek individuāla tikšanās, kuras laikā tiek izlemts, ka Andris nepiedalīsies. 3. Izlīguma sanāksmē piedalās: Antons, viņa māte, Andra likumiskais pārstāvis no bērnu nama “B”, centra “X” pārstāvis un pārstāvis no Bērnu tiesību aizsardzības centra.
 • 18. Izlīguma sanāksmes iznākums • Lai kaut nedaudz iepriecinātu Andri, Antona māte apņemas uzdāvināt Andrim dāvanu karti • Pārstāvis no centra “X” apņemas organizēt atkārtotu vizīti pie kāda acu profesora, kā arī Andrim individuāli atvainoties par notikušo • Pārstāvis no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apņemas organizēt Andrim psihologa konsultācijas
 • 19. No Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā: • atjaunojošās justīcijas pakalpojumus izmanto tad, ja tie ir cietušā interesēs, ņemot vērā visus drošības apsvērumus, un tie balstās uz cietušā brīvu un apzinātu piekrišanu, ko var atsaukt jebkurā laikā • pirms piekrišanas piedalīties atjaunojošās justīcijas procesā cietušajam sniedz pilnīgu un objektīvu informāciju par procesu un iespējamiem tā iznākumiem, kā arī informāciju par procedūrām, kas paredzētas, lai uzraudzītu jebkuras vienošanās izpildi • likumpārkāpējs ir atzinis lietas galvenos apstākļus • visas vienošanās panāk brīvprātīgi, un tās var ņemt vērā turpmākā kriminālprocesā • pārrunas atjaunojošās justīcijas procesos, ja tās nav veiktas publiski, ir konfidenciālas, un tās pēc tam neizpauž, izņemot, ja puses ir piekritušas vai ja to pieprasa valsts tiesību akti saistībā ar sevišķām sabiedrības interesēm
 • 20. Ko varētu labāk? • Grozījumi Kriminālprocesa likumā par izlīguma nosacījumu izpildes uzraudzīšanu un kriminālprocesa apturēšanu uz izlīguma nosacījumu izpildes laiku • Uzlabot sadarbību ar procesa virzītājiem plašākas izlīguma piemērošanas jomā • Veidot sabiedrībā lielāku izpratni par taisnīgumu atjaunojošām vērtībām un izlīguma iespējām VPD