Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (12)

Publicité

Plus par Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā

 1. 1. Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā Diāna Ziediņa Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta Izlīguma nodaļas vadītāja diana.ziedina@vpd.gov.lv Tel. +371 6701116, mob. tel. +371 26340776 Rīgā, 2013.gada 6.februārī
 2. 2. • Izvērtēšanas ziņojums • Izlīgums starp cietušo un likumpārkāpēju ar starpnieka palīdzību
 3. 3. Izvērtēšanas ziņojums Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 15.panta 3.daļu izvērtēšanas ziņojuma mērķis ir: 1.sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus 2. sniegt informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju
 4. 4. Izvērtēšanas ziņojums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr. 271. „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību”  Amatpersona sazinās ar cietušo (ja ir zināma viņa kontaktinformācija), lai iegūtu informāciju par cietušā aizskarto tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju  Amatpersona netiekas ar cietušo, ja tiesa vai prokurors norāda, ka tikšanās ar cietušo nav vēlama, vai amatpersona uzskata, ka pārrunas ar cietušo nav lietderīgas vai var atstāt negatīvu iespaidu uz cietušo  Amatpersona (ne vēlāk kā triju darbdienu) nosūta uzaicinājumu cietušajam pa pastu  Ja cietušais ir nepilngadīga persona - uzaicinājumu nosūta arī viņa likumiskajam pārstāvim. Uzaicinājumu nenosūta, ja amatpersonai izdevies sazināties ar cietušo un viņa likumisko pārstāvi un izsniegt uzaicinājumu personīgi
 5. 5. Izvērtēšanas ziņojums Iesakot tiesai piemērot pienākumus probācijas klientam iespējamās nosacītas notiesāšanas gadījumā vai nosacītas pirms termiņa no soda izciešanas gadījumā, izvērtēšanas ziņojuma sagatavotāji ņem vērā cietušā viedokli, piemēram, ja nepieciešams ieteikt ierobežojumu probācijas klientam tuvoties vai sazināties ar cietušo. Tas pats attiecas arī uz kaitējuma atlīdzināšanu cietušajam. Sastādot pirmstiesas izvērtēšanas ziņojumu gan probācijas klientam, gan cietušajam tiek piedāvāta iespēja iesaistīties izlīguma procesā.
 6. 6. Izlīgums Valsts probācijas dienestā (VPD) Brīvprātīgs sarunu process starp cietušo un likumpārkāpēju, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu
 7. 7. Ārējie normatīvie akti, kas regulē izlīgumu  Valsts probācijas dienesta likums  Kriminālprocesa likums (97., 377., 379., 381. pants)  Krimināllikums (7., 47.panta otrā daļa, 49., 58.panta otrā daļa)  Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”  Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.825 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību”
 8. 8. Kurš ir izlīguma starpnieks?  apmācīts un sertificēts brīvprātīgais probācijas darbinieks vai amatpersona  speciāli apmācīts konfliktu risināšanā  neiesaka risinājumus  nemoralizē  ievēro: • konfidencialitāti • neitralitāti
 9. 9. Pamatprincipi:  Personīga un brīvprātīga dalība  Izlīgums var notikt visās kriminālprocesa stadijās  Piedalās likumiskais pārstāvis, ja iesaistās nepilngadīgais  Likumpārkāpējs atzīst, ka ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu  Nav domstarpību par nodarījuma faktiem  Iespēja jebkurā brīdī atteikties no dalības procesā  Starpnieks – procesa vadītājs nevis tiesnesis vai psihoterapeits  Konfidencialitāte  Procesu vada apmācīts starpnieks  Starpnieks ievēro ētikas principus  Konfidencialitāte  Izlīgumu var organizēt par jebkuru noziedzīgu nodarījumu
 10. 10. Kad sākas izlīguma organizēšana? Kad saņemts pieprasījums no:  policijas  prokuratūras  tiesas  Kad saņemts ierosinājums no tiesneša (Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem“) Kad saņemts iesniegums no:  Cietušā  Personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu  Likumiskā pārstāvja (ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais vai rīcībnespējīga persona)
 11. 11. Taisnīgumu atjaunojošā procesa principi (H.Zehr) • noziegums ir nodarījums pret cilvēkiem un to attiecībām Kurš ir cietis nozieguma rezultātā? • noziegums rada pienākumus Kādas ir cietušā vajadzības? • Taisnīguma atjaunošanas procesā iesaista cietušos, likumpārkāpējus un sabiedrības pārstāvjus, lai kopīgi rastu taisnīgu risinājumu Kā atbildība tā ir? Fokusēšanās uz cietušā vajadzībām un likumpārkāpēja atbildības uzņemšanos, lai mazinātu nodarītā nodarījuma sekas
 12. 12. Izlīgums un izlīguma sanāksme Izlīgums  Piedalās cietušais un likumpārkāpējs  Vecāki, ja iesaistīts nepilngadīgais  Atbalsta personas Izlīguma sanāksme  Saruna norit pēc speciāla scenārija (pamatojoties uz sagatavotajiem jautājumiem noteiktā kārtībā )  Piedalās visas puses, kuras ietekmēja nodarījums  Iesaistīts plašāks dalībnieku loks
 13. 13. Kuru metodi izvēlēties? • Abas metodes dod abām pusēm iespēju ar starpnieka palīdzību organizēt dialogu • Abas metodes dod iespēju likumpārkāpējam un cietušajam apzināt sekas un kopā meklēt risinājumu • Izlīgums vai izlīguma sanāksme – izlemj iesaistītās puses
 14. 14. Situācija Iesaistītie: cietušais – Andris 15 gadi, vecākiem ir atņemtas vecāku aprūpes tiesības likumpārkāpējs – Antons 15 gadi, ir mamma un patēvs Nepilngadīgo ar uzvedības traucējumiem centrā “X” Antons, kuram tika uzlikts aizliegums pamest centra telpas nepieņemamas uzvedības dēļ, kas saistīta ar agresīvu uzvedību pret citiem centrā dzīvojošiem, dusmu vadīts, ieskrēja atpūtas telpā un trieca ar spēku pret sienu līmes zīmuli, kas rikošetā trāpīja aizmugurē telpā ienākušajam Andrim pa aci, kā rezultātā Andrim ir redzes zudums ar redzes atlikumu – 10%. Pēc notikušā Andris dzīvo bērnu namā “B”, bet Antons tai pašā centrā “X”.
 15. 15. Situācija • Ir ierosināts kriminālprocess un pieprasījums no policijas īstenot izlīgumu • Kvalifikācija – likumpārkāpums, jo noziedzīgs nodarījums ir, bet izdarīts netīši • Par Andra turpmāko likteni neviens atbildību uzņemties nevēlas • Antonam varētu tikt piemērots – audzinoša rakstura piespiedu līdzekli • Centra “X” audzinātāja saņem disciplinārlietu un viņai netiek izmaksāta prēmija uz svētkiem • Pabalsts kā cietušajam Andrim no JPA nepienākas, invaliditāte arī nepienākas
 16. 16. Izlīguma sanāksmes organizēšana 1. Noskaidrot, vai Antons un viņa māte vēlas piedalīties izlīgumā. Notiek individuāla tikšanās ar Antona māti, jo pats atradās centrā “X”. 2. Noskaidrot, vai Andris vēlas piedalīties izlīgumā un viņa likumiskais pārstāvis tam piekrīt. Likumiskais pārstāvis ir bērnu nama “B” sociālais darbinieks. Notiek individuāla tikšanās, kuras laikā tiek izlemts, ka Andris nepiedalīsies. 3. Izlīguma sanāksmē piedalās: Antons, viņa māte, Andra likumiskais pārstāvis no bērnu nama “B”, centra “X” pārstāvis un pārstāvis no Bērnu tiesību aizsardzības centra.
 17. 17. Izlīguma sanāksmes iznākums • Lai kaut nedaudz iepriecinātu Andri, Antona māte apņemas uzdāvināt Andrim dāvanu karti • Pārstāvis no centra “X” apņemas organizēt atkārtotu vizīti pie kāda acu profesora, kā arī Andrim individuāli atvainoties par notikušo • Pārstāvis no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apņemas organizēt Andrim psihologa konsultācijas
 18. 18. No Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā: • atjaunojošās justīcijas pakalpojumus izmanto tad, ja tie ir cietušā interesēs, ņemot vērā visus drošības apsvērumus, un tie balstās uz cietušā brīvu un apzinātu piekrišanu, ko var atsaukt jebkurā laikā • pirms piekrišanas piedalīties atjaunojošās justīcijas procesā cietušajam sniedz pilnīgu un objektīvu informāciju par procesu un iespējamiem tā iznākumiem, kā arī informāciju par procedūrām, kas paredzētas, lai uzraudzītu jebkuras vienošanās izpildi • likumpārkāpējs ir atzinis lietas galvenos apstākļus • visas vienošanās panāk brīvprātīgi, un tās var ņemt vērā turpmākā kriminālprocesā • pārrunas atjaunojošās justīcijas procesos, ja tās nav veiktas publiski, ir konfidenciālas, un tās pēc tam neizpauž, izņemot, ja puses ir piekritušas vai ja to pieprasa valsts tiesību akti saistībā ar sevišķām sabiedrības interesēm
 19. 19. Ko varētu labāk? • Grozījumi Kriminālprocesa likumā par izlīguma nosacījumu izpildes uzraudzīšanu un kriminālprocesa apturēšanu uz izlīguma nosacījumu izpildes laiku • Uzlabot sadarbību ar procesa virzītājiem plašākas izlīguma piemērošanas jomā • Veidot sabiedrībā lielāku izpratni par taisnīgumu atjaunojošām vērtībām un izlīguma iespējām VPD
 20. 20. Paldies par uzmanību!

×