Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Safe trong tinh toan san btct

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn
SAFE TRONG TÍNH TOÁN SÀN BTCT
Bài 1: Tính toán sàn BTCT t k t qu ...
Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn
3) Run
4) Khai thác k t qu n i l c
Show Deformed Shape: xem chuy ...
Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn
Show Beam Force: xem n i l c ph n t d m
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 41 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Safe trong tinh toan san btct

 1. 1. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn SAFE TRONG TÍNH TOÁN SÀN BTCT Bài 1: Tính toán sàn BTCT t k t qu c a ETABS Các bư c th c hi n 1) Xu t k t qu t Etabs 2) Nh p k t qu vào SAFE
 2. 2. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 3) Run 4) Khai thác k t qu n i l c Show Deformed Shape: xem chuy n v c a h k t c u sàn Show Slab Force: Xem n i l c ph n t sàn
 3. 3. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Show Beam Force: xem n i l c ph n t d m
 4. 4. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Show Strips Forces: xem n i l c t ng dãy c a sàn (g m l c c t và moment u n theo 2 phương X và Y), dùng ñ khai thác n i l c dãy trên c t và dãy dư i c t c a h th ng sàn n m, sàn không d m Show Reactions Forces: Xem ph n l c t i v trí c t (hay vách c ng) ñ h k t c u sàn Show Output Table: Xu t k t qu ra d ng File Text
 5. 5. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Bài 2: Tính toán sàn ph ng t mô hình m u c a SAFE Các mô hình m u c u SAFE 1/ Mô hình sàn ph ng (Flat Slab)
 6. 6. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Along X Direcion: các kích thư c theo phương X Left Edge Distance: kho ng cách c nh phía bên trái Right Edge Distance: kho ng cách c nh phía bên ph i Number of Spans: S nh p theo phương X Spacing: kho ng cách gi a các lư i Along Y Direcion: các kích thư c theo phương X Top Edge Distance: kho ng cách c nh phía trên tr c Y Bottom Edge Distance: kho ng cách c nh phía dư i tr c Y Number of Spans: S nh p theo phương Y Spacing: kho ng cách gi a các lư i Slab Thickness: chi u dày b n sàn Column Size (square): di n tích ti t di n c t Column Height Below: chi u cao c t dư i Dead load: Tĩnh t i phân b trên sàn Live load: Ho t t i phân b trên sàn Drop panel: mũ c t ñ sàn (sàn n m) Size (square): di n tích mũ c t Thickness: chi u dày mũ c t
 7. 7. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Các kích thư c hình h c c a mũ c t (Drop panel) ñ u có th thay ñ i ñư c b ng cách Click chu t vào ph n t Panel và b m chu t ph i, s xu t hi n b ng d li u ñ thay ñ i
 8. 8. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 2/ ð nh nghĩa các ñ c trưng hình h c c a sàn-d m-c t-vách c ng ð nh nghĩa ñ c trưng hình h c sàn
 9. 9. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Modulus of elasticity: Modul ñàn h i c a bê tông (VD: M300 =28500Mpa = 28500.00 Ton= 28500.000kN) Poisson’s ratio: h s Possion Unit Weight: tr ng lư ng riêng c a bê tông (2.5Ton = 25kN) Type: d ng ph n t sàn Thickness: chi u dày ph n t sàn Design Property Data: các ñ c trưng c t thép ñ thi t k c t thép cho sàn X Cover Top (to Centroid): kho ng cách c t thép phía trên theo phương X
 10. 10. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Y Cover Top (to Centroid): kho ng cách c t thép phía trên theo phương Y X Cover Bottom (to Centroid): kho ng cách c t thép phía dư i theo phương X Y Cover Bottom (to Centroid): kho ng cách c t thép phía dư i theo phương Y Concrete Strength, fc: Cư ng ñ ch u nén c a bê tông Reinforcing Yield stress, fy: cư ng ñ ch u kéo c a c t thép ð nh nghĩa ñ c trưng hình h c d m: 3/ ð nh nghĩa các trư ng h p t i
 11. 11. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 4/ ð nh nghĩa các t h p t i tr ng 5/ Gán ñ c trưng hình h c cho sàn 6/ Khai báo t i tr ng trên b m t sàn
 12. 12. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Trong trư ng h p ñã khai báo tĩnh t i, ho t t i r i, nhưng có thêm t i trên sàn thì dùng trư ng h p này ñ khai báo thêm, chương trình s c ng thêm vào v i t i ñ ng tác d ng lên sàn. 7/ Gi i bài toán 8/ Khai thác k t qu Có 2 giá tr c n quan tâm khi gi i sàn không d m, ñó là giá tr Moment-L c c t theo t ng dãy (Strip) cho dãy trên c t và dãy dư i c t theo phương X và phương Y
 13. 13. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Bi u ñ Moment theo phương X (trư ng h p tĩnh t i)
 14. 14. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Bi u ñ Moment theo phương Y (trư ng h p tĩnh t i) Bi u ñ L c c t theo phương X (trư ng h p tĩnh t i)
 15. 15. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Bi u ñ L c c t theo phương Y (trư ng h p tĩnh t i) Xem k t qu b ng s :
 16. 16. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn
 17. 17. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Ghi k t qu thành file text: K t qu n i l c các dãy trên c t và các dãy dư i c t
 18. 18. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn K t qu n i l c t ng ph n t Bài 3: Tính toán sàn BTCT có d m bao quanh chu vi sàn Depth (X): chi u cao d m theo phương X Stem With (X): chi u r ng d m theo phương X Depth (Y): chi u cao d m theo phương Y Stem With (Y): chi u r ng d m theo phương Y
 19. 19. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Các kích thư c hình h c c a mũ c t (Drop panel) ñ u có th thay ñ i ñư c b ng cách Click chu t vào ph n t Panel và b m chu t ph i, s xu t hi n b ng d li u ñ thay ñ i 2/ Gán ñ c trưng v t li u cho sàn-d m Ch n sàn:
 20. 20. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Chương trình s t ñ ng gán các ph n t sàn (SLAB), d m (BEAM) và ph n t mũ c t (DROP), ph n t c t (COL) nh ng v trí tương ng
 21. 21. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 3/Gi i bài toán 4/ Khai thác k t qu a. Xem chuy n v c a sàn, n i l c ph n t theo t ng dãy c a sàn
 22. 22. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Displacements: chuy n v nút c a h k t c u Reactions: ph n l c g i t a trên sàn Integrated Strip Moments and Shears: Moment và l c c t c a t ng dãy c a sàn Beam Element Moment and Shears: Moment và l c c t c a ph n t d m Slab Element Moment and Shears: Moment và l c c t c a t ng nút c a ph n t sàn và mũ c t K t qu chuy n v nút (UZ là chuy n v theo phương Z) RX và RY là chuy n v xoay theo X và Y.
 23. 23. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn K t qu n i l c c a ph n t sàn Có th xu t k t qu n i l c và chuy n v thành File Excel như sau:
 24. 24. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn STRIP WIDHT (WIDTH): b r ng c a dãy sàn (g m dãy theo phương X và Y, giá tr moment và l c c t tương ng. STATION X-ORDINATE (X): kho ng cách theo tr c X so v i g c t a ñ * Chương trình tính ñư c b r ng c a t ng dãy tương ng v i giá tr moment và l c c t tương ng, giúp vi c tính c t thép ñư c thu n ti n và ñơn gi n hơn Bài 4: Tính toán sàn ph ng theo 2 phương nh p 12m 1/ Khai báo ñ c trưng hình h c
 25. 25. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Lưu ý: Các d m s ñư c quy ñ nh như sau
 26. 26. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Các kích thư c hình h c c a mũ c t (Drop panel) ñ u có th thay ñ i ñư c b ng cách Click chu t vào ph n t Panel và b m chu t ph i, s xu t hi n b ng d li u ñ thay ñ i 2/ Khai báo ñ c trưng v t li u ð thay ñ i ñ c trưng ti t di n d m ð thay ñ i ñ c trưng sàn ð thay ñ i t i tr ng tác d ng lên sàn, click chu t ch n sàn, khi ch n sàn s có nét ñ t bao quanh như hình dư i 3/Gi i bài toán 4/ Khai thác k t qu a.Xem chuy n v c a sàn, n i l c ph n t theo t ng dãy c a sàn
 27. 27. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Bài 5: Móng bè trên n n ñàn h i (t m trên n n ñàn h i) 1/ T o mô hình hình h c bài toán Along X Direction Left Edge Distance: kho ng cách theo c nh bên trái Right Edge Distance: kho ng cách theo c nh bên ph i Number of Spans: S nh p theo phương X Spacing: kho ng cách Along Y Direction Top Edge Distance: kho ng cách theo c nh trên Bottom Edge Distance: kho ng cách theo c nh dư i Number of Spans: S nh p theo phương Y Spacing: kho ng cách Mat thickness: chi u dày b n móng bè Typical Point Load (Dead): tĩnh t i t p trung (t i v trí c t) Typical Point Load (Live): ho t t i t p trung (t i v trí c t) Load size: di n tích truy n t i Soild Modulus: Modul ñàn h i c a ñ t n n
 28. 28. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 2/ Thay ñ i ñ c trưng ti t di n c a móng bè Mu n thêm sư n cho móng bè, khai báo ñ c trưng ti t di n sư n móng bè, sau ñó dùng bi u tư ng v d m cho b n móng bè (tương t công c t o ph n t d m c a Etabs) Sư n móng bè có th khai báo ñ c trưng ti t di n ch T l t ngư c b ng cách:
 29. 29. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Wed width at Top: b r ng ch T phía bên trên Wed width at Bottom: b r ng ch T phía dư i Depth: chi u cao tiêt di n ch T (s n móng bè) Flange Width: chi u r ng cánh móng bè Slab Depth: chi u dày b n móng bè 3/ Gi i bài toán
 30. 30. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 4/ Khai thác k t qu a. Xem chuy n v , n i l c c a ph n t theo t ng dãy c a sàn Bài 6: Sàn ô c (Sàn caro) 1/ T o mô hình hình h c bài toán Along X Direcion: các kích thư c theo phương X Left Edge Distance: kho ng cách c nh phía bên trái Right Edge Distance: kho ng cách c nh phía bên ph i Number of Spans: S nh p theo phương X Spacing: kho ng cách gi a các lư i Along Y Direcion: các kích thư c theo phương X Top Edge Distance: kho ng cách c nh phía trên tr c Y Bottom Edge Distance: kho ng cách c nh phía dư i tr c Y Number of Spans: S nh p theo phương Y
 31. 31. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Spacing: kho ng cách gi a các lư i Slab Thickness: chi u dày b n sàn Column Size (square): di n tích ti t di n c t Column Height Below: chi u cao c t dư i Dead load: Tĩnh t i phân b trên sàn Live load: Ho t t i phân b trên sàn Drop panel: mũ c t ñ sàn (sàn n m) Size (square): di n tích mũ c t Thickness: chi u dày mũ c t Joist: d m chia caro cho sàn Depth: chi u cao d m Stem Width Top: b r ng d m phía trên Stem Width Bottom: b r ng d m phía dư i Spacing: kho ng cách gi a các d m Các kích thư c hình h c c a mũ c t (Drop panel) ñ u có th thay ñ i ñư c b ng cách Click chu t vào ph n t Panel và b m chu t ph i, s xu t hi n b ng d li u ñ thay ñ i 2/ Thay ñ i ñ c trưng ti t di n c a sàn ô c
 32. 32. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 3/ Gi i bài toán 4/ Khai thác k t qu a. Xem chuy n v , n i l c c a ph n t theo t ng dãy c a sàn Bài 7: Sàn chia thêm h d m song song v i phương X ho c Y 1/ T o mô hình h c bài toán
 33. 33. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Joist: d m chia thêm cho sàn (N u ch n Y-Direction thì s t o d m song song v i tr c Y và ngư c l i Depth: chi u cao d m Stem Width Top: b r ng d m phía trên Stem Width Bottom: b r ng d m phía dư i Spacing: kho ng cách gi a các d m Transverse Beam: d m n m ngang
 34. 34. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Các kích thư c hình h c c a mũ c t (Drop panel) ñ u có th thay ñ i ñư c b ng cách Click chu t vào ph n t Panel và b m chu t ph i, s xu t hi n b ng d li u ñ thay ñ i 2/ Thay ñ i ñ c trưng ti t di n c a sàn
 35. 35. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 3/ Gi i bài toán 4/ Khai thác k t qu a. Xem chuy n v , n i l c c a ph n t theo t ng dãy c a sàn Bài 8: Móng ñơn trên n n ñàn h i 1/ T o mô hình hình h c bài toán
 36. 36. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 2/ Thay ñ i ñ c trưng ti t di n c a sàn
 37. 37. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 3/ Gi i bài toán 4/ Khai thác k t qu a. Xem chuy n v , n i l c c a ph n t theo t ng dãy c a sàn Bài 9: Móng băng trên n n ñàn h i (móng kép) 1/ T o mô hình hình h c bài toán
 38. 38. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn Footing Thickness: chi u dày móng Soil Modulus: Modul ñàn h i c a ñ t n n Load Size (square): di n tích truy n t i Spacing: kho ng cách gi a 2 ñư ng lư i theo phương X và Y 2/ Thay ñ i ñ c trưng ti t di n c a sàn
 39. 39. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn 3/ Gi i bài toán 4/ Khai thác k t qu a. Xem chuy n v , n i l c c a ph n t theo t ng dãy c a sàn TÍNH TOÁN C T THÉP TRONG SAFE THEO TIÊU CHU N M Sau khi gi i bài toán xong, vào , Chương trình s t ñ ng tính toán và b trí c t thép cho t t c các c u ki n sàn, d m, mũ c t tương ng
 40. 40. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn K t qu b trí thép theo phương X c a dãy gi a sàn
 41. 41. Compiler: Civil.Ngo Hoc Khiem YIM: hockhiem@yahoo.com.vn K t qu b trí thép theo phương Y c a dãy gi a sàn ð hi n th b ng s và xu t b n v B n v b trí c t thép do SAFE xu t ra (theo tiêu chu n c a USA)

×