Publicité
Inf
Inf
Prochain SlideShare
Impreso solicitud admision_anexo_iiiImpreso solicitud admision_anexo_iii
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Inf

  1. 9HUVLyQ ,1)250( '( ,19(67,*$&,21 '( ,1&,'(17(6 &yGLJR *,B/,$3&0&=B)5B 3iJLQD GH &$62 1ƒ 5(63216$%/( '( /$ % 8 -()( '( 352<(&72 $'0,1,675$'25 '( ,1)250$&,Ð1 *(1(5$/ %8 120%5(6 < $3(//,'26 $&&,'(17$'2 2 ,192/8&5$'2 68&856$/ 003 )$(1$6 0,1(5$6 -8$1 :,//,6 ,9$1 /,0 :$< &$5/26 '( /$ 627$ &$5+8$5,&5$ 623257( 6+28*$1* /8*$5 '(/ ,1&,'(17( 'RQGH RFXUULy FXLGDG .P HWF )(&+$ < +25$ '(/ ,1&,'(17( )(&+$ '(/ ,1)250( )(&+$ GG PP DD +25$ 7$//(5 '( 0(&$1,&$ 3(6$'$ 0,1$ 6$1 1,&2/$6 6$1 -8$1 '( 0$5&21$ ,&$ SP 7,32 '( ,1&,'(17( 3(5621$6 /(6,21(6 '$f26 $ 3523,('$' ,03$&72 $0%,(17$/ &8$6, 3(5','$ y 327(1&,$/,'$' 352%$%,/,'$' &216(&8(1&,$ $/7$ 0(',$ %$-$ *5$9( 02'(5$'2 /(9( 2&855(1&,$ y 0É; 352%$%/( y '(6&5,3&,21 ¢ 4Xp IXH OR TXH RFXUULy " 'HVFULED VROR ORV KHFKRV QR HVSHFXOH FRQ UHVSHFWR D ODV &$86$6 QR GH RSLQLRQHV QL HQYtH R HVFULED LQIRUPDFLyQ VXEMHWLYD TXH QR SXHGD VHU FRPSUREDGD 6LHQGR ODV +UV DSUR[LPDGDPHQWH HO FRRUGLQDGRU GH RSHUDFLRQHV GH 6KRXJDQJ FRPXQLFy GH XQD IDOOD SUHVHQWDGD HQ HO HTXLSR WUDFWRU .RPDWVX 0RGHOR ' $; ( HTXLSR GH SURSLHGDG GH 6KRXJDQJ +LHUUR 3HU~ 6 $ $ VH SUHVHQWy HQ OD RILFLQD GH 003 VROLFLWy OD SUHVHQFLD GH XQ WpFQLFR SDUD UHYLVDU HO WUDFWRU SRUTXH OD PiTXLQD HVWDED SUHVHQWDQGR IDOODV (O 6U &DUORV 'H OD 6RWD VH GLULJH HQWRQFHV D DWHQGHU HO HTXLSR HQ FDPSR GHVSXpV GH HYDOXDUOR HQFRQWUy TXH OD WUDQVPLVLyQ SUHVHQWDED DOWD WHPSHUDWXUD SRU LQGLFDFLRQHV GHO RSHUDGRU OD PDTXLQD HVWDED IUHQDGD SRU OR TXH VH FRRUGLQy FRQ HO SHUVRQDO GH 2SHUDFLRQHV OOHYDU HO HTXLSR DO WDOOHU GH 0HFiQLFD 3HVDGD SDUD SURFHGHU FRQ XQD HYDOXDFLyQ PiV FRPSOHWD D TXH pVWH HTXLSR VH HQFXHQWUD HQ SHUtRGR GH JDUDQWtD (O RSHUDGRU XELFy HO HTXLSR HQ OD EDKtD GHMy DO 6U &DUORV GH OD 6RWD WUDEDMDQGR HQ HO HTXLSR (O RSHUDGRU VH GLULJLy OXHJR D OD RILFLQD GH 003 HQ HO WDOOHU SDUD GHFLUOH DO 6U -XDQ 9DVTXH] TXH HO HTXLSR D VH HQFRQWUDED HQ OD EDKtD (O RSHUDGRU VH UHWLUy GH OD RILFLQD OXHJR OOHJy HO 6U &DUORV GH OD 6RWD SDUD FRPHQWDU DO 6U -XDQ 9DVTXH] TXH HO SUREOHPD VH GHEtD D TXH HO FRPSRQHQWH WHQtD DFHLWH HQ H[FHVR FRQ GUHQDUOR VH VROXFLRQDED HO SUREOHPD $ ODV +UV DSUR[LPDGDPHQWH HO 6U -XDQ 9DVTXH] VH GLULJLy D OD ]RQD GH WUDEDMR SDUD DSRDU DO 6U &DUORV GH OD 6RWD FRQ HO GUHQDMH GHO DFHLWH HQFRQWUDQGR WRGRV ORV HOHPHQWRV GLVSXHVWRV SDUD UHDOL]DU HO WUDEDMR FLOLQGUR GH UHVLGXRV OXEULFDQWHV HQ OD ]DQMD OD WDSD GH GUHQDMH GHO HTXLSR DELHUWD PDQJXHUD GH GUHQDMH FRORFDGD OLVWD SDUD SURFHGHU FRQ HO GUHQDMH GH DFHLWH pVWD PDQJXHUD HVWDED VXMHWDGD FRQ XQD OODYH GH ERFD SHJDGD DO EDVWLGRU L]TXLHUGR 3RU LQGLFDFLyQ GHO 6U &DUORV GH OD 6RWD HO 6U -XDQ 9DVTXH] VH GLULJLy D OD SDUWH VXSHULRU GH OD PiTXLQD SDUD UHWLUDU HO PHGLGRU GH QLYHO GH DFHLWH -XDQ 9DVTXH] UHWLUy HO PHGLGRU &DUORV GH OD 6RWD TXLHQ VH HQFRQWUDED HQ OD ]DQMD DEULy OD YiOYXOD GH GUHQDMH VH SURFHGLy D HYDFXDU HO H[FHGHQWH GHO DFHLWH OXEULFDQWH 3DUDOHODPHQWH -XDQ 9DVTXH] YHULILFDED TXH HO QLYHO GH DFHLWH OOHJXH DO QLYHO UHFRPHQGDGR SRU HO IDEULFDQWH GHO HTXLSR XQD YH] TXH VH QLYHOy OD FDQWLGDG GH DFHLWH HQ HO HTXLSR ' &DUORV GH OD 6RWD SURFHGLy D FHUUDU OD YiOYXOD FRORFy OD WDSD GH LQVSHFFLyQ HQ VX OXJDU ( 7HUPLQDGR OR DQWHULRU DPERV VH HQFRQWUDURQ HQ OD FDELQD HV HQ HVH LQVWDQWH TXH HO 6U &DUORV GH OD 6RWD OH FRPHQWD DO 6U -XDQ 9DVTXH] TXH VX PHPRULD 86% VH 6 & OH KDEtD FDtGR DO LQWHULRU GHO HTXLSR PLHQWUDV HVWXYR UHYLVDQGR SRU OD SDUWH VXSHULRU DQWH OR FXDO HO 6U -XDQ 9DVTXH] DXGD HQ OD E~VTXHGD GH OD PHPRULD 86% HQ OD 5 ]RQD GH OD ]DQMD SRU GHEDMR GHO HTXLSR VLQ UHVXOWDGRV IDYRUDEOHV , 'DGD OD VLWXDFLyQ DPERV GHFLGLHURQ FHUUDU ODV WDSDV GHO SLVR GH OD FDELQD TXH VRQ HPSHUQDGDV D TXH HO WUDEDMR D VH KDEtD FXOPLQDGR HV FXDQGR HO 6U 7DVDFR 3 WUDEDMDGRU GH 6KRXJDQJ TXLHQ VH HQFRQWUDED WUDEDMDQGR HQ OD EDKtD FRQWLJXD 1UR HQ HO WUDFWRU OH KDFH HO FRPHQWDULR DO 6U &DUORV GH OD 6RWD GH EDMDU & , OD FRUD]D GHO HTXLSR SDUD EXVFDU OD PHPRULD 86% HV HQ HVWH LQVWDQWH TXH HO 6U &DUORV GH OD 6RWD FRPHQWy ³VRQ SRTXLWRV SHUQRV«´ GHMD LQGLFDFLRQHV DO 6U -XDQ 2 9DVTXH] SDUD TXH FRQWLQ~H FRQ HO FLHUUH GH ODV WDSDV HQ OD FDELQD GH SDVR UHYLVH OD SDODQFD GH GLUHFFLyQ HO 'LDO GH $FHOHUDFLyQ D TXH D ODV KRUDV VH KDEtD 1 UHSRUWDGR OD SUHVHQFLD GHO FyGLJR GH HUURU '. .$ (O 6U &DUORV GH OD 6RWD EDMy GHO HTXLSR UiSLGDPHQWH GHMDQGR DO 6U -XDQ 9DVTXH] HQ OD SDUWH VXSHULRU GHO HTXLSR UHDOL]DQGR ORV WUDEDMRV D PHQFLRQDGRV DO SRFR WLHPSR HO 6U &DUORV GH OD 6RWD VXELy DO OXJDU GRQGH VH HQFRQWUDED HO 6U -XDQ 9DVTXH] FRPXQLFiQGROH TXH QR KDEtD HQFRQWUDGR VX PHPRULD 86% DQWH OR FXDO HO 6U -XDQ 9DVTXH] OH LQFUHSy SRU OD SpUGLGD GH WLHPSR DO KDEHU EDMDGR OD FRUD]D GHO WUDFWRU H LQGLFiQGROH TXH OR DSRDUtD HQ FHUUDU OD FRUD]D DO FXOPLQDU ORV WUDEDMRV HQ OD SDUWH VXSHULRU GHO HTXLSR 8QD YH] FXOPLQDGR HO WUDEDMR VROLFLWDURQ DSRR DO 6U $OOFD HPSOHDGR GH 6KRXJDQJ SDUD RSHUDU OD JU~D SXHQWH D ILQ GH VXELU OD FRUD]D XWLOL]DQGR XQ HVWURER GH ´ FRPR H[WHQVLyQ GHO HOHPHQWR VXMHWDGRU GHO SXHQWH JU~D JDQFKR HQFRQWUiQGRVH HO 6U &DUORV GH OD 6RWD HO 6U -XDQ 9DVTXH] HQ OD ]DQMD SDUD XELFDU OD FRUD]D SURFHGHU D HPSHUQDUOR HO 6U $OOFD VXELy OD FRUD]D FRQ OD JU~D SXHQWH SHUR DO YHU TXH ORV DJXMHURV GH pVWD QR TXHGDEDQ DOLQHDGDV FRQ ORV SHUQRV ORV 6UHV 9DVTXH] GH OD 6RWD GHFLGLHURQ FDPELDU GH HVWURER EXVFDU XQR GH PHQRU GLiPHWUR (O 6U $OOFD VH UHWLUy GH OD ]RQD GH WUDEDMR VH GLULJLy D OD EDKtD 1UR HO 6U -XDQ 9DVTXH] IXH D OD ]RQD GH DOPDFHQDPLHQWR GH HVWURERV WUDMR FRQVLJR GRV HVWURERV XQD GH PP RWUD GH ´ GiQGROH OD RSFLyQ DO 6U &DUORV GH OD 6RWD D HVFRJHU TXLHQ GHFLGLy WRPDU OD GH PP FRORFDQGR HO HVWURER HQ OD RUHMD GH VXMHFLyQ GH OD FRUD]D OXHJR HO 6U -XDQ 9DVTXH] GHMy DO 6U &DUORV GH OD 6RWD HQ OD ]DQMD VXELy D OD RUXJD SDUD UHFLELU HO HVWURER SDViQGROR pVWH HQWUH HO FKDVLV HO EDVWLGRU GHUHFKR DQFOiQGROR HQ HO JDQFKR GHO SXHQWH JU~D SURFHGLHQGR OXHJR D RSHUDU HO SXHQWH JU~D D ILQ GH OHYDQWDU OD FRUD]D XQD YH] TXH &DUORV GH OD 6RWD FRQILUPD TXH OD FRUD]D HVWi DOLQHDGD FRQ ORV SHUQRV HO 6U -XDQ 9DVTXH] GHMD GH RSHUDU HO SXHQWH JU~D VH GLVSRQH D EDMDU D OD ]DQMD SDUD DXGDU DO 6U &DUORV GH OD 6RWD D DMXVWDU ORV SHUQRV FHUUDU OD FRUD]D FXDQGR HVWDED GLULJLpQGRVH D OD ]DQMD REVHUYD TXH OD FRUD]D FDH LQWHPSHVWLYDPHQWH $QWH HVWD VLWXDFLyQ HO 6U -XDQ 9DVTXH] FRUUH D RSHUDU HO SXHQWH JU~D D ILQ GH LQWHQWDU OHYDQWDU OD FRUD]D FUHHQGR TXH HO FDEOH WRGDYtD VXMHWDED OD FRUD]D SHUR REVHUYy TXH HO HVWURER VH KDEtD URWR FRUULy D YHU OD VLWXDFLyQ GHO 6U &DUORV GH OD 6RWD UHFXHUGD KDEHU YLVWR IOXLU PXFKD VDQJUH TXH DOJXLHQ PDV OR MDODED D XQ FRVWDGR OH GHFtD TXH D QR VH SRGtD KDFHU QDGD WDPELpQ UHFXHUGD TXH KDEtDQ WUDEDMDGRUHV GH 6KRXJDQJ WUDWDQGR GH DXGDU HQWUDQGR HQ HVWDGR VKRFN /(6,21 3(5621$/ )$7$/ $FFLGHQWH ,QFDSDFLWDQWH $FFLGHQWH /HYH (1) 352) (3 120%5(6 < $3(//,'26 &DUORV GH OD 6RWD &DUKXDULFUD ('$' 7,32 '( ,1&,'(17( 2&83$&,Ï1 7HFQLFR 0HFiQLFR GH GD $17,*8('$' DxRV PHVHV (;3(5,(1&,$ (1 /$ ',6&,3/,1$ 6, 12 +25$6 75$%$-$'$6 35(9,2 $&& KUV y (175(1$'2 (1 /$ ',6&,3/,1$ 6, 12 ',$6 (1 78512 75$%$-2 48( 5($/,=$%$ ,QVSHFFLyQ GHEDMR GHO HTXLSR y ',5(&&,Ï1 )212 /(6,21 2 (1)(50('$' /HVLyQ ',$6 '( '(6&$162 2%-(72 (48,32 68%67$1&,$ 48( &$862 /$ /(6,21 &RUD]D GH 7UDFWRU .RPDWVX ' ILOR GH OR]D GH ]DQMD GH LQVSHFFLyQ 3$57( '(/ &8(532 =RQD GHO &XHOOR 3RVWHULRU ,]TXLHUGR
  2. 9HUVLyQ ,1)250( '( ,19(67,*$&,21 '( ,1&,'(17(6 &yGLJR *,B/,$3&0&=B)5B 3iJLQD GH $1$/,6,6 &$86$6 ,10(',$7$6 ¢&yPR RFXUULy" 3UREOHPDV $SDUHQWHV $&72 68% (67$1'$5 &21',&,Ð1 68%(67$1'$5 12 DVHJXUDU OD FRUD]D FRQ XQ WDFR R VRSRUWHV DGHFXDGRV 3RFD ,OXPLQDFLyQ HQ OD ]RQD GH WUDEDMR 8ELFDUVH GHEDMR GH FDUJDV VXVSHQGLGDV (VSDFLR UHGXFLGR ]DQMD (VWURER FRORFDGR LQDFXDGDPHQWH (VWURERV WUHQ]DGRV PDQXDOPHQWH 1R WLHQHQ FDSDFLGDG GH FDUJD FRQRFLGD ,QFRUUHFWD 6HOHFFLyQ GH (VWURER SDUD OD FDSDFLGDG UHTXHULGD &RUD]D VREUHFDUJDGD FRQ PDWHULDO IHUURVR DFXPXODGR YHU IRWRV 7UDEDMR UHDOL]DGR SRU GRV SHUVRQDV FXDQGR VH UHTXLHUHQ WUHV 1R FXPSOLPLHQWR GH QRUPDV FRPSOHWDU $67 DQWHV GH LQLFLDU XQ WUDEDMR 5HDOL]DU XQ WUDEDMR QR SODQLILFDGR EDMDU FRUD]D VLQ FRPXQLFDU D VX MHIH $1$/,6,6 GLUHFWR &$86$6 %$6,&$6 ¢3RU TXp RFXUULy" 3UREOHPDV UHDOHV )$&725(6 3(5621$/(6 )$&725(6 '( 75$%$-2 $SXUR <D TXH VH KDEtD UHSRUWDGR HO ILQDO GHO WUDEDMR EDMDU OD FRUD]D QR HUD SDUWH GHO PLVPR )DOWD GH HVWiQGDUHV SDUD OD FRUUHFWD VHOHFFLyQ GH HVWURERV &DSDFLWDFLyQ LQVXILFLHQWH HQ OD LGHQWLILFDFLyQ GH SHOLJURV HYDOXDFLyQ GH )DOWD GH 3URFHGLPLHQWRV RSHUDWLYRV HVFULWRV 7UDEDMRV GH ULHVJRV GHVPRQWDMH GH FRUD]D WDQWR SRU SDUWH GH 003 FRPR GHO FOLHQWH 6KRXJDQJ )DOWD GH FRPXQLFDFLyQ SRU SDUWH GH &DUORV 'H /D 6RWD SDUD LQIRUPDU DO )DOWD GH 6XSHUYLVLyQ HQ DVSHFWRV GH 6HJXULGDG SRU SDUWH GH -HIH VREUH HO WUDEDMR D UHDOL]DU EDMDGR GH FRUD]D 6KRXJDQJ 003 )DOOD HQ OD PRWLYDFLyQ SDUD UHDOL]DU HO WUDEDMR WRPDU ODV PHGLGDV )DOWD GH LQYRXFUDPLHQWR GHO 6XSHUYLVRU GH JXDUGtD GH 6KRXJDQJ SUHYHQWLYDV %~VTXHGD GH 86% QR HUD SDUWH GHO WUDEDMR SDUD ORV WUDEDMRV UHDOL]DGRV SRU 003 'DQGR SLH D RFDFLyQ SHUPLWLGD )$/7$ '( &21752/ &DSDFLWDFLyQ (QWUHQDPLHQWR 3HUVRQDO QR FRQWDED FRQ FDSDFLWDFLyQ SDUD RSHUDU SXHQWH JUXD &21752/ 0RQLWRUHR 0HGLFLyQ GHO 'HVHPSHxR )DOOD HQ OD REVHUYDFLyQ GH WDUHDV *HVWLyQ GH ,QFLGHQWHV )DOWD GH 3URFHGLPLHQWRV RSHUDWLYRV ,GHQWLILFDFLyQ GH 3HOLJURV ,GHQWLILFDFLyQ GH $VSHFWRV )DOWD GH FXPSOLPLHQWR D QRUPDV HVWDEOHFLGDV $PELHQWDOHV 0(','$6 &255(&7,9$6 '(6&5,3&,21 5(63216$%/( 67$786 )(&+$ ),50$ $ SDUWLU GHO 5HIXHU]R SDUD SHUVRQDO DQWLJXR FDSDFLWDFLyQ DO SHUVRQDO 6620$ (Q SURFHVR QXHYR HQ HO ,3(5 6620$ -HIDWXUD GH $ SDUWLU GHO (YDOXDFLyQ GH ULHVJR GH WRGDV ODV DFWLYLGDGHV GH 003 3URHFWR 6XFXUVDO 5(&20(1'$&,21(6 (Q SURFHVR (ODERUDFLyQ FDSDFLWDFLyQ HQ 3URFHGLPLHQWRV RSHUDWLYRV GH DOWR 6620$ -HIDWXUD GH ULHVJR 3URHFWR 6XFXUVDO (Q SURFHVR GH 2FW &DSDFLWDFLyQ FRQ WHPDV GH DOWR LPSDFWR SDUD OD VHQVLELOL]DFLyQ GHO SHUVRQDO HQ OD SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV 6620$ (Q SURFHVR GH 2FW 'LIXVLyQ GH SURFHGLPLHQWR GH $FFHVRULRV GH ,]DMH D WRGR HO SHUVRQDO 6620$ (Q SURFHVR GH 2FW (YDOXDU OD FDQWLGDG VXILFLHQWH GH SHUVRQDO SDUD ODV WDUHDV GH DOWR 6620$ -HIDWXUD GH ULHVJR HQ WRGDV ODV DFWLYLGDGHV WDUHDV GH 003 3URHFWR 6XFXUVDO (Q SURFHVR GH 2FW $GMXQWH KRMD DGLFLRQDO GH VHU QHFHVDULR 5 5HDOL]DGD 3 3HQGLHQWH ( (Q (MHFXFLyQ 6H $GMXQWDQ 6, 12 6, 12 'HFODUDFLyQ $IHFWDGR 7HVWLJR [ (QWUHQDPLHQWR [ (9,'(1&,$6 &URTXLV )RWRJUDItDV [ 3HUPLVR GH WUDEDMR $67 [ ,QVWUXFFLyQ LQLFLDO )RUPDO [ 0RGHOR GH &DXVDOLGDG GH 3pUGLGDV 2WURV HVSHFLILFDU &20(17$5,26 '(/ /,'(5 '( % 8 (1 5(/$&,21 $ /$ ,19(67,*$&,21 '(/ ,1&,'(17( < /$6 5(9,6,21 < $352%$&,21 0(','$6 &255(&7,9$6 35238(67$6 &20(17$5,26 '(/ /,'(5 '( % 8 6(*85,'$' 6$/8' 2&83$&,21$/ < 0(',2 $0%,(17( ,QFOXLU HQ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV GH ORV /tGHUHV DFFLRQHV GHPRVWUDEOHV GH 6HJXULGDG 6DOXG 2FXSDFLRQDO 0HGLR $PELHQWH (VWDGtVWLFDV TXH LQFOXDQ HO FXPSOLPLHQWR GH HODERUDFLyQ GH $67 SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR RSHUDWLYR 2EVHUYDFLRQHV GHO GHVHPSHxR &DPSDxDV GH &LHQ 'LDV 6HJXURV &XLGDQGR D OD *HQWH HQWUH RWURV &20,7e '( ,19(67,*$&,Ð1 120%5( &$5*2 ),50$ 3$57,&,3$17(6 ,YDQ /LP :D (MHFXWLYR &RPHUFLDO GH 1HJRFLRV 0LQHUtD &DUPHQ 4XLVSH /ySH] /tGHU 6HJXULGDG 6620$ ,YDQ 6RWR (VSLQR]D -HIH GH 3ODQHDPLHQWR 0LQHUtD
Publicité