Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych

Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych

 1. 1. Moduł 8 Diagnostyka nadwozia pojazdu samochodowego 1. Wstęp 2. Diagnostyka nadwozia 3. Diagnostyka silnika 4. Układ przeniesienia napędu
 2. 2. 5. Zawieszenie i układ kierowniczy 6. Układ hamulcowy 7. Wyposażenie elektryczne 1. Wstęp Interpretacja wyników pomiarów i badań  diagnostycznych oraz ustalanie usterek  i uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników diagnozy Najprostszym sposobem diagnozowania stanu pojazdu jest wykonanie oględzin zewnętrznych. Dzięki niemu możliwe jest również  ustalenie ewentualnych usterek. Z tego powodu należy w sposób bardzo uważny wykonywać kolejne etapy tego typu diagnozowania.  Jak podaje autor podręcznika Diagnostyka pojazdów samochodowych [3] „wyniki oględzin oraz jazdy próbnej pozwalają wstępnie określić nie tylko charakter niesprawności, ale również potrzebę   i   zakres   ewentualnej   naprawy.   Warunkiem   trafności   wyników   jest   dokładna znajomość   teoretyczna   oraz   praktyczna   budowy   i   działania   mechanizmów   samochodu. Badanie   ma   charakter   subiektywny,   ponieważ   jest   oparte   na   wrażeniach   zmysłowych dokonującego oględzin oraz jego przygotowaniu fachowym. Stąd też, jeżeli podczas próby samochodu   powstaną   wątpliwości   w   sformułowaniu   oceny,   należy   –   w   celu   uzyskania jednoznacznego   wyniku   przeprowadzić   dalsze   badania   na   stanowisku   diagnostycznym   z użyciem specjalnych przyrządów pomiarowo­kontrolnych. 2. Diagnostyka nadwozia Diagnostyka   nadwozia  [3]   sprowadza   się   przede   wszystkim   na   wyszukaniu   miejsc rozpoczynającego   się   lub   trwającego   procesu   korozji,   a   po   jego   zlokalizowaniu   –   na określeniu stopnia skorodowania blach. W wielu samochodach są miejsca charakteryzujące się skłonnością do przyspieszonego korodowania (rys. 8.1). Zwykle są to: dolne części drzwi, progi, dolne części słupków drzwiowych, miejsca przykryte listwami ozdobnymi, podłoga pod dywanikami, obrzeża błotników oraz te miejsca wewnątrz błotników, które stykają się z uszczelkami przegród”. 2
 3. 3. Rys.   8.1.   Miejsca   szczególnie   narażone   na   korozję.   W   nadwoziu   zaznaczone   kolorem czarnym. Źródło: Trzeciak K., Diagnostyka samochodów osobowych, WKiŁ, Warszawa 2005. Zewnętrzne oględziny nadwozia powinny dać odpowiedź na pytanie, jaki jest stan techniczny nadwozia   i   jego   wyposażenie.     Dokładną   ocenę   stanu   nadwozia   bardzo   trudno   jest przeprowadzić   bez   dokonania   pomiarów,   a   zwłaszcza   grubości   powłoki   lakierniczej. Informacje   o   miernikach   grubości   lakieru   oraz   ich   użytkowaniem   można   znaleźć   na następującej stronie: http://www.prodig­tech.pl/miernik_lakieru_gl­8.htm Ważniejszym elementem diagnozowania stanu nadwozia pojazdu jest wykonanie pomiarów geometrii.   Z  metodą   pomiarów   i   urządzeniami   do  tego   służącymi   można   się   zapoznać czytając artykuł zamieszczony na stronie, do której link znajduje się poniżej: http://www.e­autonaprawa.pl/artykuly/105/blacharskie­naprawy­nadwozi­cz­ii­urzadzenia­ pomiarowe.html 3. Diagnostyka silnika Jak podaje autor podręcznika Diagnostyka samochodów osobowych [3] „pierwszą czynnością jest sprawdzenie ilości oleju w misce olejowej silnika. Odczytu dokonuje się po drugim wyjęciu, wcześniej wytartej do sucha, miarki poziomu oleju. Poziom ten powinien znajdować się między kreskami MIN i MAX (rys. 8.2)”.  3
 4. 4. Rys. 8.2. Przykłady końcówek miarek poziomu oleju. Źródło: Trzeciak K., Diagnostyka samochodów osobowych, WKiŁ, Warszawa 2005. Zgodnie   z   podanymi   informacjami   przez   autora   podręcznika   Diagnostyka   samochodów osobowych „stopniowe zmniejszanie się ilości oleju jest zjawiskiem normalnym, jeżeli nie przekracza ok. 0,5 dm3  na 1000 km przebiegu. Wartość ta odnosi się do średnich parametrów eksploatacyjnych   (temperatury   otoczenia,   prędkości   jazdy,   częstości   uruchomień)   oraz dotartego już silnika, którego przebieg nie jest większy niż 60 000 km. W miarę dalszego wzrostu przebiegu samochodu zużycie oleju stopniowo wzrasta, nawet do 1 dm3  na 1000 km. Zbyt szybkie ubywanie oleju z miski olejowej świadczy o nieszczelności w silniku, a jeżeli towarzyszy mu dodatkowo niebieska barwa spalin – o nadmiernym spalaniu oleju (wskutek przyspieszonego zużycia tulei cylindrowych, pierścieni tłokowych lub prowadnic zaworów). Najłatwiej jest wykryć nieszczelności sprawdzając, czy kadłub, głowica, pokrywa rozrządu i miska olejowa nie mają  śladów  wycieku oleju. W  celu właściwej oceny intensywności wycieków należy wytrzeć zaolejone powierzchnie i ponownie je sprawdzić pojeździe próbnej. Niepożądanym   zjawiskiem,   może   nawet   niebezpieczniejszym,   jest   zwiększanie   objętości oleju,   ponieważ   świadczy   o   przedostawaniu   się   do   miski   olejowej   paliwa   bądź   cieczy chłodzącej. Prowadzi to do rozcieńczenia oleju, a w rezultacie do przyspieszonego zużycia niedostatecznie smarowanych elementów silnika. Obecność benzyny w oleju jest wynikiem uszkodzenia pompy paliwa (nieszczelna przepona), nieprawidłowego działania gaźnika, lub – co zdarza się najczęściej – zbyt częstego i długotrwałego włączania urządzenia rozruchowego. Ciecz chłodząca może przedostać się do układu smarowania poprzez uszkodzoną uszczelkę głowicy bądź,  rzadziej  spotykane, pęknięte   ścianki głowicy  lub kadłuba.  Uszkodzeniom uszczelki głowicy zarówno w silnikach chłodzonych cieczą jak i powietrzem towarzyszą takie dodatkowe   objawy,   jak:   utrudniony   rozruch,   charakterystyczny   gwizd   podczas   pracy, nierównomierny bieg jałowy lub spadek mocy. W silnikach chłodzonych cieczą o istnieniu nieszczelności między głowicą a kadłubem świadczą również pęcherzyki gazu wydostające się   na  powierzchnię   cieczy   podczas   pracy   silnika.   Ustalenie   przyczyny  zbyt  wysokiego 4
 5. 5. poziomu oleju jest dość proste. Jeżeli po wyjęciu miarki z otworu będzie rozchodził się silny zapach benzyny, a ponadto na miarce nie będzie można jednoznacznie określić wyraźnej granicy poziomu oleju, oznacza to, że do miski olejowej przedostała się znaczna ilość paliwa. Jeśli  natomiast  olej   na  miarce   będzie   miał   postać   emulsji  o  barwie   mleczno­kakaowej, świadczy to o przedostaniu się cieczy chłodzącej do miski olejowej. Następną czynnością jest sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej w chłodnicy i w zbiorniku wyrównawczym.   Zbyt   niski   poziom,   wymagający   częstego   uzupełnienia,   wskazuje   na uszkodzenie w silniku, o czym już była mowa, lub na nieszczelność w układzie chłodzenia. Aby   ją   zlokalizować,   należy   dokładnie   obejrzeć   chłodnicę,   nagrzewnicę   oraz   złącza przewodów przenoszących ciecz chłodzącą. Do   niedostatecznego   chłodzenia   silnika   może   się   przyczynić   zbyt   mały   naciąg   paska klinowego napędzającego wentylator lub pompę wody. Aby sprawdzić naciąg paska, należy palcem ręki nacisnąć na pasek w środku jego rozpiętości (rys. 8.3). Wartość ugięcia paska powinna mieścić się w granicach 10... 15 mm. W ten sam sposób sprawdza się pasek napędzający prądnicę lub alternator. Rys.   8.3.   Sprawdzenie   naciągu   paska   (Źródło:   Trzeciak   K.,   Diagnostyka   samochodów osobowych, WKiŁ, Warszawa 2005.)  Dalszej kontroli szczelności należy poddać układ zasilania, sprawdzając pewność połączeń oraz szukając ewentualnych śladów wycieku paliwa. Jeżeli przewody paliwa lub odstojnik pompy są wykonane z przezroczystego materiału, można sprawdzić, czy układ zasilania nie 5
 6. 6. jest   zapowietrzony.   Zaobserwowane   podczas   pracy   silnika   pęcherzyki   powietrza   w przypływającym   paliwie   będą   wskazywały   na   nieszczelność   części   ssącej   pompy   lub elementów układu zasilania znajdujących się między pompą a zbiornikiem. Obserwacja   zjawisk   i   odgłosów   towarzyszących   pracy   silnika   pozwala   określić   stopień zużycia poszczególnych jego mechanizmów i osprzętu. Już łatwość uruchamiania silnika świadczy o jego dobrym stanie, a także o sprawności rozrusznika, układu zapłonowego i akumulatora. Podczas włączania rozrusznika zębnik powinien zazębiać się i wyzębiać bez zgrzytów. Jeżeli rozrusznik nie obraca wału korbowego silnika lub obraca go zbyt wolno nie powodując uruchomienia, należy wykonać dodatkową próbę w celu wstępnego określenia przyczyny   niedomagania.   Przed   rozpoczęciem   próby   należy   włączyć   światła   drogowe   i zwrócić uwagę na jasność ich świecenia. Jeśli światła drogowe świecą się słabo, a włączenie rozrusznika   spowoduje   ich   znaczne   przygaszenie,   należy   wnioskować   o   złym   stanie akumulatora. Jeżeli reflektory dają dobre światło, a dopiero włączenie rozrusznika spowoduje ich przygaszenie, usterki należy szukać w rozruszniku. Choć nie tylko, bowiem taki objaw dają albo niedokładne połączenia elektryczne między akumulatorem i rozrusznikiem, albo między tymi zespołami a masą ale wówczas byłoby słyszalne zazębianie się zębnika w rozruszniku z kołem zamachowym bez próby obrócenia nim. Czynnością   kończącą   oględziny   zewnętrzne   silnika   jest   osłuchanie   go   podczas   pracy. Osłuchiwanie może być wykonywane bez żadnych przyrządów, choć lepsze rezultaty uzyska się stosując  stetoskop lub na przykład krótki  odcinek  rury elastycznej.  Do interpretacji słyszanych odgłosów jest jednak potrzebna znajomość budowy danego silnika oraz wprawa w rozróżnianiu wśród ogólnego hałasu tych dźwięków, które są charakterystyczne dla różnych uszkodzeń. Badanie przeprowadza się po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy i po sprawdzeniu poprawności mocowania poszczególnych elementów osprzętu silnika w celu wyeliminowania dodatkowych źródeł hałasu”. Więcej informacji dotyczących osłuchiwania silnika   i   interpretacji   wyników   można   znaleźć   na   stronie: http://jazzu.republika.pl/trabant/zrobtosam/silnik/niedomagania.html Przyrząd obecnie stosowany do osłuchiwania silnika to stetoskop elektroniczny, którego widok przedstawia rysunek 8.4. 6
 7. 7. Rys. 8.4. Stetoskop elektroniczny. (Źródło:  http://www.dte.com.pl/stetoskop­diagnostyczny­ ps7.htm). Informacje dotyczące badań diagnostycznych silnika zestawione w postaci tabelarycznej z dokładnym   opisem   poszczególnych   metod   oraz   interpretacji   wyników   zestawione   są   na stronie http://www.zpid.utp.edu.pl/studenci/1B%20DT.pdf 4. Układ przeniesienia napędu Zgodnie   z   podanymi   informacjami   przez   autora   podręcznika   Diagnostyka   samochodów osobowych „pierwszą próbą jest sprawdzenie skoku jałowego pedału sprzęgła, tj. drogi jaką wykonuje pedał zanim łożysko wyciskowe zostanie dosunięte do dźwigienek lub centralnej sprężyny tarczowej. Badanie przeprowadza się przy pracującym silniku na postoju, wciskając pedał sprzęgła do wyczucia lekkiego oporu. Ruch jałowy pedału powinien wynosić 10...40 mm. Wciskaniu i zwalnianiu pedału sprzęgła nie powinny towarzyszyć żadne dźwięki. Jeżeli pracy włączonego lub wyłączonego sprzęgła będzie towarzyszył hałas, to najczęściej jest spowodowany zużyciem lub uszkodzeniem współpracujących elementów. Włączanie biegów przy wciśniętym pedale sprzęgła powinno odbywać się płynnie i bez zgrzytów. Wystąpienie hałasu świadczy o niecałkowitym wyłączeniu sprzęgła. Oględziny skrzynki biegów oraz przekładni głównej polegają na sprawdzeniu, czy nie są widoczne pęknięcia obudowy lub wycieki   oleju.   Dokładniejszą   kontrolę   działania   układu   napędowego   będzie   można przeprowadzić dopiero podczas jazdy próbnej”. 5. Zawieszenie i układ kierowniczy Zgodnie z informacjami zawartymi w podręczniku Diagnostyka samochodów osobowych „badanie należy rozpocząć od sprawdzenia stanu wszystkich kół jezdnych w samochodzie. Oględzinom poddaje się tarcze kół, gniazda nakrętek lub śrub mocujących koło oraz opony. 7
 8. 8. Niedopuszczalne są skrzywienia i pęknięcia tarczy. Tarczę należy wymienić na nową, jeśli zniekształcenia lub pęknięcia stwierdzi się nawet w gniazdach nakrętek (lub śrub). W oponach sprawdza się stopień i rodzaj zużycia bieżnika. Głębokość rzeźby bieżnika nie może być mniejsza niż 1,5 mm. O osiągnięciu tej granicy informuje pojawienie się dna bieżnika w miejscach   umieszczenia   tzw.   wskaźników   maksymalnego   zużycia,   rozmieszczonych   na obwodzie opony i oznaczonych na jej boku znakiem TWI . Sprawdzając opony należy ponadto zwrócić uwagę na stan elementów, z których są zbudowane. Nie wolno kontynuować jazdy   na   oponach,   w   których   jest   popękana   tkanina   kordowa,   co   można   rozpoznać   po miejscowym wybrzuszeniu gumy lub wypchnięciu nitek kordu, w której są pęknięcia na boku opony,   ubytki   gumy   w   czole   bieżnika,   zdeformowany   lub   przełamany   drut   w   kordzie stalowym lub mechanicznie uszkodzone obrzeże stopki. Rodzaj zużycia bieżnika dostarcza pierwszych informacji o stanie zawieszenia oraz ustawieniu kół”. Najczęściej spotykane zużycie opony przedstawione są w tabeli 8.1. Sposób zużywania się opon Przyczyna 1 2 Zwiększone zużycie  zewnętrznych pasów  rzeźby bieżnika (widok  na prawe koło z tyłu) Zbyt duża dodatnia zbieżność kół, wada trapezu kierowniczego lub skośnie ustawiona oś tylna. Zwiększone zużycie wewnętrznych  pasów rzeźby bieżnika, zewnętrzna  krawędź każdego pasa jest wyższa niż  wewnętrzna (widok na prawe koło z  tyłu) Zbyt duża ujemna zbieżność kół (rozbieżność  kół), wada trapezu kierowniczego lub skośnie  ustawiona oś tylna. Znaczne zużycie wewnętrznych  pasów rzeźby bieżnika, między  wewnętrznymi pasami tworzą się  schodki, podczas gdy zewnętrzne  pasy zużywają się równomiernie (widok na  prawe koło z tyłu). Ujemne pochylenie koła. Znaczne zużycie zewnętrznych pasów rzeźby  bieżnika, różnica w zużyciu zewnętrznej i  wewnętrznej krawędzi pasa (widok na prawe koło z tyłu). Zbyt duże dodatnie pochylenie koła. Szybkie zużywanie się  środkowych pasów rzeźby  bieżnika. Zbyt wysokie ciśnienie w ogumieniu. Szybkie zużywanie się bocznych  pasów rzeźby bieżnika,  środkowy pas wystaje. Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu. Miejscowe zużycie bieżnika,  równomiernie rozmieszczone na  obwodzie. Niewyważenie   koła   przekracza   dopuszczalne granice, Znaczne bicie koła. Wadliwie działający amortyzator. Miejscowe  nierównomierne  „miseczkowanie"  rzeźby bieżnika. Trzepotanie   kół   z   powodu:   luzów   w   układzie kierowniczym,   luzu   w   łożyskach   koła, wyrobionych otworów do mocowania w tarczy koła, nie dokręcenie nakrętki tarczy koła. 8
 9. 9. Tabela   8.1.   Przykłady   nieprawidłowego   zużywania   się   opon.   Źródło:   http://moto­ technik.blogspot.com/2011/08/nierownomierne­zuzycie­opon.html Kolejnym etapem kontroli, jak podaje autor pozycji literaturowej oznaczonej symbolem[3] jest „sprawdzenie elementów zawieszenia i układu kierowniczego. Wymaga zajrzenia pod spód samochodu. Należy ocenić stan wahaczy, elementów sprężystych, drążków kierowniczych i reakcyjnych,   stabilizatora   i   amortyzatorów,   zarówno   dla   przedniego,   jak   i   tylnego zawieszenia. Wahacze i sprężyny nie mogą być pęknięte i odkształcone, a w miejscach mocowania nie powinno być luzów. Niedopuszczalne są braki śrub, nakrętek, zawleczek i zderzaków   gumowych.  Drążki  kierownicze  nie   mogą  być  zgięte,  a   osłony  gumowe  ich przegubów   popękane.     W   celu   sprawdzenia   działania   amortyzatorów   należy   rozkołysać nadwozie   kolejno   nad   każdym   kołem   jezdnym.   Sprawny   amortyzator   powinien   stłumić rozkołysanie nadwozia po dwóch, najwyżej trzech wahnięciach”. 6. Układ hamulcowy Podając za autorem podręcznika Diagnostyka samochodów osobowych „pierwszą czynnością oględzin zewnętrznych układu hamulcowego jest sprawdzenie jego szczelności. Najprostszym sposobem wykrycia nieszczelności jest częste sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom płynu powinien znajdować się między dwiema kreskami oznaczonymi MIN  oraz MAX i nie może w  czasie eksploatacji samochodu zbyt szybko opadać. W przypadku hamulców tarczowych dopuszcza się stopniowe obniżanie się poziomu płynu w zbiorniczku, ponieważ jest to zjawisko normalne, związane ze stopniowym zużywaniem się okładzin klocków hamulcowych. W układach hamulcowych sterowanych dwuobwodowo są albo dwa oddzielne zbiorniczki płynu hamulcowego, albo jeden zbiorniczek przedzielony na dwie   komory.   Sprawdzając   poziom   płynu   hamulcowego  w   takich   zbiorniczkach,  należy dodatkowo zwrócić uwagę, czy poziomy płynu są jednakowe w obu obwodach hamulcowych. Producenci  niektórych pojazdów  montują  w  zbiorniczkach  urządzenia  stale  kontrolujące poziom płynu hamulcowego, które sygnalizują na tablicy wskaźników nadmierny jego ubytek. W przypadku stwierdzenia szybkiego ubywania płynu hamulcowego ze zbiorniczka należy ustalić miejsce wycieku. Rozpoznaje się je po ciemnych, wilgotnych plamach widocznych na powierzchni przewodów hamulcowych, ich gwintowanych połączeń oraz na korpusie pompy hamulcowej.   Nieszczelność  cylinderka   hamulcowego  objawia   się   wyciekiem   płynu   spod bębna hamulcowego na oponę po wewnętrznej stronie koła. Po dokonaniu oględzin należy kilkakrotnie nacisnąć nogą na pedał hamulca i przytrzymać. Jeżeli wyczuje się pod nogą powolne opadanie pedału, będzie to świadczyło o istnieniu nieszczelności   w   układzie   lub   niesprawności   pompy   hamulcowej.   Inny   objaw,   jak sprężynowanie   pedału   hamulca   i   unoszenie   się   go   do   góry,   będzie   wskazywał   na zapowietrzenie układu hamulcowego. Kontrola hamulca awaryjnego polega na zaciągnięciu ręcznej   dźwigni   hamulca   do   oporu.   Przy   takim   położeniu   dźwigni   próba   ruszenia samochodem na przykład na drugim biegu powinna być nieudana. Dźwignia powinna się ustawić w położeniu stanowiącym 1/3...2/3 całkowitego możliwego skoku dźwigni”. 7. Wyposażenie elektryczne 9
 10. 10. Zgodnie z informacjami podanymi w podręczniku Diagnostyka samochodów osobowych [3] „elementami   wyposażenia   elektrycznego,   których  działanie   można   sprawdzić   na  postoju samochodu   są   wszystkie   światła   zewnętrzne,   tj.   światła   pozycyjne,   mijania,   drogowe, hamowania   „stop”,   oświetlenia   tablicy   rejestracyjnej,   cofania,   przeciwmgłowe   oraz kierunkowskazy. Zaświecenie i gaśnięcie kierunkowskazów przednich powinno następować w jednej fazie z tylnymi, z równomierną częstotliwością wynoszącą 90 ± 30 cykli na minutę. Oględziny powinny objąć również akumulator, którego stan techniczny ma decydujący wpływ na działanie podczas postoju wszystkich odbiorników prądu, a także, co jest najważniejsze, na łatwość   uruchamiania   silnika.   Wykorzystując   z   reguły   wygodny   dostęp   do   akumulatora sprawdza się, czy nie ma wycieków elektrolitu wskazujących na pęknięcie obudowy, czy na pokrywie nie nagromadziły się zanieczyszczenia, które mogą przyczynić się do powolnego samo wyładowania akumulatora, czy korki ogniw mają drożne otwory wentylacyjne oraz czy końcówki biegunowe są czyste i trwale umocowane do mostków. Poziom elektrolitu sprawdza się osobno w każdej celi akumulatora. W akumulatorach z obudową przezroczystą powinien znajdować się między dwiema kreskami oznaczającymi poziomy minimalny i maksymalny. W akumulatorach z obudową ebonitową poziom elektrolitu powinien sięgać do wysokości 10... 15 mm powyżej górnej krawędzi płyty ogniwowej. Elektrolit uzupełnia się wyłącznie wodą destylowaną lub tzw. „akumulatorową”. Pomocna do wykonania powyższych czynności pomocna może być karta kontrolna. Przykład takiej karty umieszczony jest na stronie:  http://www.autocentrum.pl/modules/dokumenty­dla­kierowcy/files/checklista.pdf Po wykonaniu gruntownych oględzin zewnętrznych posiadamy już dość obszerną wiedzę na temat   stanu   technicznego   pojazdu   samochodowego.   W   celu   lepszego   zdiagnozowania poszczególnych zespołów i podzespołów pojazdu należy wykonać ich pomiary diagnostyczne. Obecnie bardzo często spotykaną formą diagnostyki jest diagnostyka komputerowa. Daje ona bardzo   precyzyjne   informacje   na   temat   wszystkich   układów,   podzespołów   i   części podłączonych do jednostki sterującej. Skanery diagnostyczne zwane również diagnoskopami umożliwiają   automatyczne   porównanie   badanych   elementów   z   wzorcowymi charakterystykami   dla   nich   przypisanymi.   O   możliwościach   diagnostycznych   z   użyciem diagnoskopu można dowiedzieć się więcej odwiedzając stronę:   http://www.autotop.net.pl/Artyku%C5%82y_techniczne/Urz%C4%85dzenia %20diagnostyczne%20w%20warsztacie%20monta%C5%BCu%20i%20obs%C5%82ugi %20instalacji%20LPG.pdf Bez względu na zastosowaną metodę diagnostyki pojazdu lub poszczególnych części należy dokonać analizy wyników pomiarów oraz zakwalifikować daną część, układ, podzespół do dalszego   użytkowania   lub   naprawy   czy   wymiany.   Podstawową   zasadą   przy   określaniu sprawności   działania   czy   spełniania   warunków   technicznych   dla   niej   określonych   jest spełnienie warunków opisanych w karcie technologicznej danego elementu. Jeżeli w wyniku pomiarów   określamy   konkretną   wartość   musi   ona   znajdować   się   w   przedziale   wartości dopuszczalnych opisanych przez producenta. Jeżeli natomiast wychodzi  ta wartość poza obszar   dopuszczalnej   tolerancji,   wówczas   należy   poddać   ją   naprawie,   jeśli   taka   jest przewidziana przez producenta.  W przeciwnym przypadku należy wymienić ją na nową. 10
 11. 11. Bibliografia: 1. Kubiak P., Zalewski M. (2012). Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych,  Warszawa: WKiŁ, 2. Trzeciak K. (2005). Diagnostyka samochodów osobowych, Warszawa: WKiŁ, 3. Orzełowski S. (2008). Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, Warszawa:  WSiP, 4. Praca zbiorowa, (2003). Budowa pojazdów samochodowych cz.1 i 2, Wydawnictwo  Warszawa: REA. 5. Rychter T. (2012). Mechanik pojazdów samochodowych, Warszawa: WSiP. Netografia: 1. www.wikipedia.pl    2. http://www.iepim.pr.radom.pl/dokumenty/BSiTR/Logistyka/Inst%206.pdf    11

×