Proje inovasyon merkezi

Serdar Karadağ
Serdar KaradağBir Konu Bir Konuk - Founder à Okan Üniversitesi
Proje inovasyon merkezi
2. İnovasyon Merkezi Amacı

3. Faaliyet Alanları

4. 2014 - 2015 Yılı Planlanan Faaliyetler

5. Uzun Vadede Planlanan Faaliyetler

6. Proje Kısa Özeti
Ülkemizde son zamanlarda sık sık
duymaya başladığımız bir kavram;
"İnovasyon "... Peki nedir
İnovasyon?

İnovasyon latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan
türemiştir. "Toplumsal kültürel ve idari ortamda
yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması "
anlamına gelir.

Kısacası farklı, değişik, yeni fikirler
geliştirmek, daha önce çözülmemiş sorunları
çözmek ya da daha önce karşılanmayan
ihtiyaçlara cevap aramak için yapılan
çalışmalardır.
Bu ruhu ülkemizde yaşatmak üzere biz gençlere çok önemli bir görev
düşmekle birlikte ülkemizde ki bu farkındalığı arttırarak ulusal inovatif
bir kimliği oluşturmamız gerekiyor.

İnovasyon Merkezleri altında;
- İnovasyon tanımı, kavramı nedir ?, ne değildir ? ve türlerini
başta üniversiteler ve kobiler ve yerel halk olmak üzere
inovasyon kavramının gerekliliği üzerine milli bilinç
oluşturmaktır.
- Bu doğrultuda ihtiyaç duyan üniversite gençlerinin yer
alacağı gönüllü etkinlikler düzenlemek ve ilgili etkinliklere
bölgesel halkın katılımını maksimum düzeyde tutmak.

- Bu aşamadan sonra bölgesel olarak inovasyon analizleri
yapmak ve sonuçları ortaya koymak.
• Bilgi toplumuna geçiş aşamasında rekabetçilik ve kalkınma odaklı disiplinlerarası
çalışmalar yaparak inovasyon eksenli çözüm önerileri geliştirmek
• Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında disiplinler arası
araştırmalar yapmak, kongreler düzenlemek ve bunları halk ile paylaşmak.

• Ulusal ve bölgesel rekabet stratejileri ve politika önerileri geliştirmek
• Bölgesel ihracat birlikleri, kalkınma ajansları, sanayi-ticaret odaları, üniversiteler ve
diğer stklar ile işbirliği yapmak
• Üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda her yaş grubuna uygun inovasyon tanıtım
programları düzenlemek.
• Ülkemizin rekabet gücünü biz gençler olarak, artıracak yapılanma
önerileri geliştirmek ve paydaşlarla sonuçları paylaşmak
• Girişimciliği ve yenilikçi düşünce sistemini saha araştırmaları ve eğitim
ile yaygınlaştırmak
• Bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
• Merkezin faaliyet alanlarında ilgili kurumlara danışmanlık ve eğitim
hizmeti vermek
2. İnovasyon Merkezi Amacı

Merkezin amaçları şunlardır:
a) Dönüşüm-inovasyon eksenli bilgi toplumuna
geçişte disiplinlerarası araştırma, uygulama ve
politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform
oluşturmak,
b) Küresel büyümenin itici gücü olan bilgi ve inovasyon odaklı rekabetçiliği
ulusal tabana yaymak,
c) İnovasyon, değişim ve dönüşüme öncülük eden faktörleri takip etmek, bu
alanlarda analitik ve ampirik projeler üretmek, ulusal ve uluslararası referans
olmak,
ç) Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında
disiplinler arası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma ajansları işbirliği ile
yaygın etkiyi sağlamak,
d) İnovasyon, rekabet ve kalkınma alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası
ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
3. Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde rekabetçilik ve kalkınma odaklı disiplinlerarası
çalışmalar yaparak inovasyon eksenli çözüm önerileri geliştirmek,
b) Kentsel ve bölgesel kümelenme stratejileri oluşturmak ve sektörel katma değer
yaratmak,
c) Girişimcilik, inovasyon ve bunların motor görevi gördüğü kümelenme ile ilgili
konularda ders, kurs, seminer veya etkinliklerin düzenlenmesi ve koordinasyonu,
ç) Küresel ticaret dinamikleri çerçevesinde ulusal ve bölgesel dış ticaret rekabet
stratejileri ve politika önerileri geliştirmek,
d) Sektörel düzeyde küresel değer zinciri ve tedarik zinciri yapılarını inceleyerek rekabet
gücünü artıracak yapılanma önerileri geliştirmek ve paydaşlarla sonuçları paylaşmak,
d) Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olan
küçük ve orta boyutlu işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlamak ve
kalıcı kılmak için girişimciliği ve yenilikçi düşünce sistemini saha
araştırmaları ve eğitim ile yaygınlaştırmak,
e) Gelişmiş ve gelişmekte olan sektörler ve bölgeler için kıyaslama
(benchmarking) analizleri yaparak mevcut durumu ve en iyi
uygulamaları belirlemek, kalkınmaya yönelik politikalar üretmek ve
sonuçlarını paydaşlarla paylaşmak,
f) Uluslararası entegrasyon sürecinde, çeşitli ülkeler ve uluslararası
kuruluşlar ile inovasyon, rekabet ve kalkınma konularında projeler
yapmak,
g) Az gelişmiş ülkelerin sosyo-ekonomik sorunlarını araştırmak,
bilgi-teknoloji ve kalkınma kavramlarını bu ülkeler için analiz etmek,
ğ) Çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguların toplumda
yaygın etki sağlamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

h) Merkezin faaliyet alanlarında ilgili kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
ı) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektöre projeler geliştirmek ve ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak (Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları oluşturmak).
İSTANBUL
MERKEZ

İSTANBUL
MERKEZ

KALKINMA
AKANSI

TİM

AVRUPA BİRLİĞİ
BAKANLIĞI

ÜNİVERSİTE

GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI

TEKNOPARKLAR
İlköğretim/Lise
KOSGEB

TİCARET ODASI
SANAYİ ODASI
TĠM
İhraacat yapan firmalarımınız inovasyon gelişim sürecleri hızla artırmak.

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI
Avrupadaki inovasyon örnekelrinin yerinde görünmesinde değişim programlarından yararlanmak
GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençleri sosyal hayata dahil etmek hibe program destek
almak , hemde inovasyon merkezleri dışında tüm
Türkiye’deki gençlik merkezlerinde inovasyon eğitimleri
tanıtım yapmak.
KALKINMA AJANSLARI
Hibe program ile merkez kurulması ve bu merkezleri
üzerinde Girişimci Kuluçka Merkezi adı altında
girimcilere ve inovasyon çalışmaları yapan şirketlere
destek saglamak.
KOSGEB
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı iş birliği yapmak
, kosgeb destekli kurulan firmalara inovasyon süreçlerine destek olmak.
ÜNĠVERSĠTELER
İnovasyon merkezi akademik destek ve üniversiteler de inovasyon dersleri veya setifirka
program oluşturmak.

TEKNOPARKLAR
Teknoparklar yeni kurulacak olan inovatif şirketler destek ve danışmanlık yapmak ve
öğrencileri yeni şirketler kurmak konusunda teşvik etmek.
LĠSE / ĠLKÖĞRETĠM
Öğrencilere inovasyon bilinci aşılamak için gönülü üniversite öğrenciler ve
akademisyenlerle birlikte söyleyişiler yapmak. İlkokul 1.-2.-3. öğrencilerine oyunsal
inovasyon aktivitelerinde bulunmak.
SANAYĠ ODASI

Kalite ve Teknolojik Gelişime Katkı sağlamak.
TĠCARET ODASI
Dünyadaki inovasyon örnekleri ile bizim
ülkemizdeki ilgili kurumlar arasındaki
uygulamaları saglamak ve yapılan çalışmaları
dünya ile entegre kılmak.
4. 2014 - 2015 Yılı Planlanan Faaliyetler
İnovasyon merkezlerinin kurumsal statüsüyle ilgili
alternatifler önerilirken, aşağıdaki temel
gereklilikler göz önünde bulundurulmuştur:
1. Ana merkez İstanbul olmak üzere ilk inovasyon merkezini kurmak
2. İnovasyon merkezi için de ofisin tahsil edilmesi
3. İş birlikteliğinin yapılması (İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanay
Odası, TİM, KOSGEB, İstanbulda ki üniversiteler ile
işbirlikleri, Marmara Teknokent, ARI Teknokent vb.)

4. Üniversite öğrencilerinden oluşan inovasyon elçilerini, inovasyon
konusunda eğitimler vermek
5. İnovasyon elçilerinin kendi üniversiteleri başta olmak üzere
lise, ilkokul vb. Yerlerde inovasyon bilincini arttırmaya yönelik
faaliyetlerde bulunmasını sağlamak ve desteklemek

6. Merkezlerin

finansal destekleri için
kalkınma ajansları, kosgeb, ab bakanlığı, gsb
bakanlıgı, sanayi bilim bakanlığı çeşitli hibe
programlarına başvurmaları öngörülmektedir.

7. Türkiye İnovasyon Haftası’na öncelik
edecek bölgesel konferans zirvelerinin
yapılması ve desteklenmesi.
5. Uzun Vadede Planlanan Faaliyetler

1. 7 bölgede inovasyon merkezlerinin kurulması.
2. Bu bölgelerde kurulacak olan inovasyon merkezlerinin finansmanı konusunda
Tubitak, Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi ilgili kuruluşlarının
ühibe programlarına proje yazılması.
3. Bölgesel inovasyon proje ekiplerinin oluşturulması ve bu ekipler tarafından bölgedeki genç
yaş grubu öncelikli olmak üzere bölge halkına eğitimlerin verilmesi.
4. Bölgesel inovasyon merkezleri kalkınma ajansı, sanayi ve ticaret odası, kosgeb
merkezleri, üniversiteleri kapsayan farklı varyasyonlarda yapılar oluşturmak.
5. Merkezlerin başarısını belirleyecek iki temel unsur, bölgesel ve sektörel sahiplenme ve
sürdürülebilirliktir. Sahiplenme, sürdürülebilirliğin ana belirleyicilerindendir.
Bölgesel ve sektörel sahiplenme, bölgedeki
tüm ilgili paydaşların merkezlerin kurulmalarında
ve faaliyet göstermelerinde aktif rol oynamalarını
gerekli kılarken, sürdürülebilirlik için profesyonel
ve adanmış bir yönetim kadrosu, kurumsal yönetişim
ilkelerini gözetme, uzun dönemli finansman kaynaklarının
yaratılması ve korunması gibi konular ön plana çıkmaktadır.
Bu da şirketleşme ihtiyacını beraberinde getirmektedir.
Dünyadaki farklı uygulamalar da benzer yapıların bir şirket çatısı altında faaliyet gösterdiği
takdirde arzu edilen başarıyı yakaladığını göstermektedir.
6. Bölgedeki işletmelere yardımcı olmak ve normalde üniversite tarafından yapılmayan tarzda
uygulamaya dönük araştırmalar yapmak üzere, Amerika’da ki Standford Araştırma Enstitüsü
tarzı bölgesel enstitüler kurmak.

7. Bölgesel inovasyon, kalkınma ve girişimcilik alanında araştırmalarının desteklenmesi ve bu
alanda yüksek lisans ve doktora tezlerinin öğrencilerine burs vb. çeşitli imkanların
sağlanması.
8. Merkezlerin etkinliğini sağlamak için yönetim ve maliyet
etkinliği ön planda tutulmalıdır.

9. Merkezlerin etkinliğinde diğer bir belirleyici unsur, idari
ve bürokratik yüklerin azlığı olacaktır.
6. Proje Kısa Özeti
İnovasyon Merkezinin önceliği gençlerin ve halkın inovasyon bilincini
arttırmak ve bu sürdürülebilirliği sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu
aşamadan sonra olayı, daha önce bahsedilen ilgili kurumlarca ortaklaşa
oluşturulacak platformlarla daha kapsamlı projelere imza atmak ve
Türkiye’nin uluslararası inovasyonlaşma sıralamasında daha üst sıralara
çıkarmaya yönelik çalışmalara destekte bulunmak.
Kısacası İnovasyon Merkezleri ile amaçlanan hedefleri şu şekilde
özetleyebiliriz:
1. İnovasyon farkındalığı yaratma faaliyeti
2. İnovasyona ilişkin veri ve bilgi toplama ve yayma hizmeti
3. İnovasyon eğitim ve danışmanlık hizmetleri
4. İnovasyon ortaklıkları oluşturma hizmeti
Proje inovasyon merkezi
1 sur 23

Recommandé

Mimari Portfolyo - Architectural Portfolio par
Mimari Portfolyo - Architectural PortfolioMimari Portfolyo - Architectural Portfolio
Mimari Portfolyo - Architectural Portfoliokemalkarasakal
16.3K vues47 diapositives
مركز الرياض الترفيهي par
مركز الرياض الترفيهيمركز الرياض الترفيهي
مركز الرياض الترفيهيMohammad Alqasim
15.2K vues82 diapositives
Jewish museum precedent study par
Jewish museum precedent studyJewish museum precedent study
Jewish museum precedent studyDaniel Yap
7.1K vues1 diapositive
Institut du Monde Arabe By Jean Nouvel par
Institut du Monde Arabe By Jean NouvelInstitut du Monde Arabe By Jean Nouvel
Institut du Monde Arabe By Jean NouvelHanady14
5.4K vues21 diapositives
Agora garden par
Agora gardenAgora garden
Agora gardenRajat Nainwal
1.7K vues14 diapositives
المسرح متعدد الوظائف اسس التصميم ومحددات التشكيل par
المسرح متعدد الوظائف اسس التصميم ومحددات التشكيلالمسرح متعدد الوظائف اسس التصميم ومحددات التشكيل
المسرح متعدد الوظائف اسس التصميم ومحددات التشكيلDr.Ebtehal G
10.4K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Institute du monde arabe par
Institute du monde arabeInstitute du monde arabe
Institute du monde arabeMaha AlGebaly
930 vues8 diapositives
Centre of pompidou par
Centre of pompidouCentre of pompidou
Centre of pompidoubruktigistu
4.2K vues14 diapositives
المتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in Doha par
المتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in Dohaالمتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in Doha
المتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in DohaAhmed SHoukry ELhfnawy
10.7K vues39 diapositives
Amman Review - January 2011| Amman Institute par
Amman Review - January 2011| Amman InstituteAmman Review - January 2011| Amman Institute
Amman Review - January 2011| Amman InstituteAmman Institute
4.1K vues48 diapositives
Structure sys 2020.ppt par
Structure sys 2020.pptStructure sys 2020.ppt
Structure sys 2020.pptDr Walaa Yoseph
2.6K vues58 diapositives
بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1 par
بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1
بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1Ibrahem Qasim
45.7K vues47 diapositives

Tendances(20)

Centre of pompidou par bruktigistu
Centre of pompidouCentre of pompidou
Centre of pompidou
bruktigistu4.2K vues
المتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in Doha par Ahmed SHoukry ELhfnawy
المتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in Dohaالمتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in Doha
المتاحف - متحف الفن الاسلامي بالدوحة Islamic art museum in Doha
Amman Review - January 2011| Amman Institute par Amman Institute
Amman Review - January 2011| Amman InstituteAmman Review - January 2011| Amman Institute
Amman Review - January 2011| Amman Institute
Amman Institute4.1K vues
بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1 par Ibrahem Qasim
بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1
بحث عن المباني الثقافية والترفيهية - نظريات عمارة1
Ibrahem Qasim45.7K vues
The Architctural Graduation Project - Arabic - مشروع التخرج المعمارى - عربى par Galala University
The Architctural Graduation Project - Arabic - مشروع التخرج المعمارى - عربىThe Architctural Graduation Project - Arabic - مشروع التخرج المعمارى - عربى
The Architctural Graduation Project - Arabic - مشروع التخرج المعمارى - عربى
Galala University6.9K vues
Cairo business park , New Cairo par Zayed Home
Cairo business park , New CairoCairo business park , New Cairo
Cairo business park , New Cairo
Zayed Home5.4K vues
Lecture 7: Village architecture in Jordan par Dania Abdel-aziz
Lecture 7: Village architecture in JordanLecture 7: Village architecture in Jordan
Lecture 7: Village architecture in Jordan
Dania Abdel-aziz146 vues
اتجاهات التصميم المعماري (الفكر) 1 par Dr Walaa Yoseph
 اتجاهات التصميم المعماري (الفكر) 1 اتجاهات التصميم المعماري (الفكر) 1
اتجاهات التصميم المعماري (الفكر) 1
Dr Walaa Yoseph40.4K vues
Solar energy endesa pavilion ppt par SOAKASHMIR
Solar energy  endesa pavilion pptSolar energy  endesa pavilion ppt
Solar energy endesa pavilion ppt
SOAKASHMIR240 vues
التصميمات التنفيذية دكتور مجدي تمام par Artline Group
التصميمات التنفيذية  دكتور مجدي تمامالتصميمات التنفيذية  دكتور مجدي تمام
التصميمات التنفيذية دكتور مجدي تمام
Artline Group9.1K vues
Peter eiseman works and theory on deconstructive architecture par kunal singh
Peter eiseman works and theory on deconstructive architecturePeter eiseman works and theory on deconstructive architecture
Peter eiseman works and theory on deconstructive architecture
kunal singh11.3K vues
العمارة الحديثة واشهر روادها - Modern Architecture and Famous Pioneers par Ahmed SHoukry ELhfnawy
العمارة الحديثة واشهر روادها - Modern Architecture and Famous Pioneersالعمارة الحديثة واشهر روادها - Modern Architecture and Famous Pioneers
العمارة الحديثة واشهر روادها - Modern Architecture and Famous Pioneers
Jatiyo sangsad bhaban par adib ankon
Jatiyo sangsad bhabanJatiyo sangsad bhaban
Jatiyo sangsad bhaban
adib ankon1.6K vues

En vedette

Ad blocker to block annoying pop-ups from browsers par
Ad blocker to block annoying pop-ups from browsersAd blocker to block annoying pop-ups from browsers
Ad blocker to block annoying pop-ups from browsersslimbrowser2
373 vues8 diapositives
Introducing power point 2011 par
Introducing power point 2011Introducing power point 2011
Introducing power point 201102emiwat
382 vues14 diapositives
Measurement par
MeasurementMeasurement
MeasurementSamara Sommer
219 vues9 diapositives
Andolfi practica clinica par
Andolfi practica clinicaAndolfi practica clinica
Andolfi practica clinicaCynthia Barahona-morales
253 vues26 diapositives
Guia didactica 3 par
Guia didactica 3Guia didactica 3
Guia didactica 34marina4
613 vues8 diapositives
katavius Brown Wallace community College par
katavius Brown Wallace community Collegekatavius Brown Wallace community College
katavius Brown Wallace community Collegekatavius
193 vues10 diapositives

En vedette(20)

Ad blocker to block annoying pop-ups from browsers par slimbrowser2
Ad blocker to block annoying pop-ups from browsersAd blocker to block annoying pop-ups from browsers
Ad blocker to block annoying pop-ups from browsers
slimbrowser2373 vues
Introducing power point 2011 par 02emiwat
Introducing power point 2011Introducing power point 2011
Introducing power point 2011
02emiwat382 vues
Guia didactica 3 par 4marina4
Guia didactica 3Guia didactica 3
Guia didactica 3
4marina4613 vues
katavius Brown Wallace community College par katavius
katavius Brown Wallace community Collegekatavius Brown Wallace community College
katavius Brown Wallace community College
katavius193 vues
Optimizing your mri practice with kaizen par Andre van Est
Optimizing your mri practice with kaizenOptimizing your mri practice with kaizen
Optimizing your mri practice with kaizen
Andre van Est617 vues
Is a true mentor an Alchemist? | Strengthscape par Strengthscape
Is a true mentor an Alchemist? | StrengthscapeIs a true mentor an Alchemist? | Strengthscape
Is a true mentor an Alchemist? | Strengthscape
Strengthscape253 vues
Double page spread image editing process par molliecorish
Double page spread image editing processDouble page spread image editing process
Double page spread image editing process
molliecorish254 vues
Emerging Technologies par hflowers87
Emerging TechnologiesEmerging Technologies
Emerging Technologies
hflowers87209 vues
Topic 4 Alejandro Donato English 101 par Alex Donato
Topic 4 Alejandro Donato English 101Topic 4 Alejandro Donato English 101
Topic 4 Alejandro Donato English 101
Alex Donato358 vues
Vanilla 52 understand dynamic analytics document par PatrickBeaucamp
Vanilla 52  understand dynamic analytics documentVanilla 52  understand dynamic analytics document
Vanilla 52 understand dynamic analytics document
PatrickBeaucamp233 vues
Reception area power point september 2013 par bigblue13210
Reception area power point september 2013Reception area power point september 2013
Reception area power point september 2013
bigblue13210479 vues
Free DiSC Classic Facilitator Report | Strengthscape par Strengthscape
Free DiSC Classic Facilitator Report | StrengthscapeFree DiSC Classic Facilitator Report | Strengthscape
Free DiSC Classic Facilitator Report | Strengthscape
Strengthscape860 vues

Similaire à Proje inovasyon merkezi

TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu par
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuMustafa Kuğu
635 vues42 diapositives
AB HİBE PROGRAMLARI par
AB HİBE PROGRAMLARI AB HİBE PROGRAMLARI
AB HİBE PROGRAMLARI Ali Osman Öncel
1.3K vues32 diapositives
Ulusal Destek Programları par
Ulusal Destek ProgramlarıUlusal Destek Programları
Ulusal Destek ProgramlarıODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
1.4K vues57 diapositives
Uluslararası Hibe Fırsatları par
Uluslararası Hibe FırsatlarıUluslararası Hibe Fırsatları
Uluslararası Hibe FırsatlarıSelahattin Ciritci
338 vues24 diapositives
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1) par
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)Nurcan Ari
839 vues54 diapositives

Similaire à Proje inovasyon merkezi(20)

TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu par Mustafa Kuğu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
Mustafa Kuğu635 vues
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1) par Nurcan Ari
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
Nurcan Ari839 vues
Hacettepe TTM Proje Destek Fonları Sunumu par Khas iNEO TTO
Hacettepe TTM Proje Destek Fonları SunumuHacettepe TTM Proje Destek Fonları Sunumu
Hacettepe TTM Proje Destek Fonları Sunumu
Khas iNEO TTO403 vues
bilgililer platformu tanıtım sunumu par gueste9c40a
bilgililer platformu tanıtım sunumubilgililer platformu tanıtım sunumu
bilgililer platformu tanıtım sunumu
gueste9c40a558 vues
İstanbul Development Agency presentation par Hande TEK TURAN
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
Hande TEK TURAN347 vues
İstanbul Development Agency presentation par Hande TEK TURAN
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
Hande TEK TURAN844 vues
Sabanci Universitesi Girisimcilik Destek Mekanizmalari - 8 Eylül 2018 Mezunla... par SUCOOL Incubation Center
Sabanci Universitesi Girisimcilik Destek Mekanizmalari - 8 Eylül 2018 Mezunla...Sabanci Universitesi Girisimcilik Destek Mekanizmalari - 8 Eylül 2018 Mezunla...
Sabanci Universitesi Girisimcilik Destek Mekanizmalari - 8 Eylül 2018 Mezunla...
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr par TamunaNL
Modul 6 6.1 presentation_version 1. trModul 6 6.1 presentation_version 1. tr
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr
TamunaNL129 vues
AB MALİ YARDIMLARI par turkates
AB MALİ YARDIMLARIAB MALİ YARDIMLARI
AB MALİ YARDIMLARI
turkates1.4K vues

Proje inovasyon merkezi

 • 2. 2. İnovasyon Merkezi Amacı 3. Faaliyet Alanları 4. 2014 - 2015 Yılı Planlanan Faaliyetler 5. Uzun Vadede Planlanan Faaliyetler 6. Proje Kısa Özeti
 • 3. Ülkemizde son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız bir kavram; "İnovasyon "... Peki nedir İnovasyon? İnovasyon latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiştir. "Toplumsal kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması " anlamına gelir. Kısacası farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ya da daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap aramak için yapılan çalışmalardır.
 • 4. Bu ruhu ülkemizde yaşatmak üzere biz gençlere çok önemli bir görev düşmekle birlikte ülkemizde ki bu farkındalığı arttırarak ulusal inovatif bir kimliği oluşturmamız gerekiyor. İnovasyon Merkezleri altında; - İnovasyon tanımı, kavramı nedir ?, ne değildir ? ve türlerini başta üniversiteler ve kobiler ve yerel halk olmak üzere inovasyon kavramının gerekliliği üzerine milli bilinç oluşturmaktır. - Bu doğrultuda ihtiyaç duyan üniversite gençlerinin yer alacağı gönüllü etkinlikler düzenlemek ve ilgili etkinliklere bölgesel halkın katılımını maksimum düzeyde tutmak. - Bu aşamadan sonra bölgesel olarak inovasyon analizleri yapmak ve sonuçları ortaya koymak.
 • 5. • Bilgi toplumuna geçiş aşamasında rekabetçilik ve kalkınma odaklı disiplinlerarası çalışmalar yaparak inovasyon eksenli çözüm önerileri geliştirmek • Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında disiplinler arası araştırmalar yapmak, kongreler düzenlemek ve bunları halk ile paylaşmak. • Ulusal ve bölgesel rekabet stratejileri ve politika önerileri geliştirmek • Bölgesel ihracat birlikleri, kalkınma ajansları, sanayi-ticaret odaları, üniversiteler ve diğer stklar ile işbirliği yapmak • Üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda her yaş grubuna uygun inovasyon tanıtım programları düzenlemek.
 • 6. • Ülkemizin rekabet gücünü biz gençler olarak, artıracak yapılanma önerileri geliştirmek ve paydaşlarla sonuçları paylaşmak • Girişimciliği ve yenilikçi düşünce sistemini saha araştırmaları ve eğitim ile yaygınlaştırmak • Bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapmak • Merkezin faaliyet alanlarında ilgili kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek
 • 7. 2. İnovasyon Merkezi Amacı Merkezin amaçları şunlardır: a) Dönüşüm-inovasyon eksenli bilgi toplumuna geçişte disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak, b) Küresel büyümenin itici gücü olan bilgi ve inovasyon odaklı rekabetçiliği ulusal tabana yaymak, c) İnovasyon, değişim ve dönüşüme öncülük eden faktörleri takip etmek, bu alanlarda analitik ve ampirik projeler üretmek, ulusal ve uluslararası referans olmak,
 • 8. ç) Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında disiplinler arası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma ajansları işbirliği ile yaygın etkiyi sağlamak, d) İnovasyon, rekabet ve kalkınma alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
 • 9. 3. Faaliyet Alanları Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde rekabetçilik ve kalkınma odaklı disiplinlerarası çalışmalar yaparak inovasyon eksenli çözüm önerileri geliştirmek, b) Kentsel ve bölgesel kümelenme stratejileri oluşturmak ve sektörel katma değer yaratmak, c) Girişimcilik, inovasyon ve bunların motor görevi gördüğü kümelenme ile ilgili konularda ders, kurs, seminer veya etkinliklerin düzenlenmesi ve koordinasyonu,
 • 10. ç) Küresel ticaret dinamikleri çerçevesinde ulusal ve bölgesel dış ticaret rekabet stratejileri ve politika önerileri geliştirmek, d) Sektörel düzeyde küresel değer zinciri ve tedarik zinciri yapılarını inceleyerek rekabet gücünü artıracak yapılanma önerileri geliştirmek ve paydaşlarla sonuçları paylaşmak,
 • 11. d) Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olan küçük ve orta boyutlu işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlamak ve kalıcı kılmak için girişimciliği ve yenilikçi düşünce sistemini saha araştırmaları ve eğitim ile yaygınlaştırmak, e) Gelişmiş ve gelişmekte olan sektörler ve bölgeler için kıyaslama (benchmarking) analizleri yaparak mevcut durumu ve en iyi uygulamaları belirlemek, kalkınmaya yönelik politikalar üretmek ve sonuçlarını paydaşlarla paylaşmak, f) Uluslararası entegrasyon sürecinde, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile inovasyon, rekabet ve kalkınma konularında projeler yapmak,
 • 12. g) Az gelişmiş ülkelerin sosyo-ekonomik sorunlarını araştırmak, bilgi-teknoloji ve kalkınma kavramlarını bu ülkeler için analiz etmek, ğ) Çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguların toplumda yaygın etki sağlamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, h) Merkezin faaliyet alanlarında ilgili kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, ı) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektöre projeler geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak (Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri Merkezin yönetim organları oluşturmak).
 • 13. İSTANBUL MERKEZ İSTANBUL MERKEZ KALKINMA AKANSI TİM AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEKNOPARKLAR İlköğretim/Lise KOSGEB TİCARET ODASI SANAYİ ODASI
 • 14. TĠM İhraacat yapan firmalarımınız inovasyon gelişim sürecleri hızla artırmak. AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI Avrupadaki inovasyon örnekelrinin yerinde görünmesinde değişim programlarından yararlanmak GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI Gençleri sosyal hayata dahil etmek hibe program destek almak , hemde inovasyon merkezleri dışında tüm Türkiye’deki gençlik merkezlerinde inovasyon eğitimleri tanıtım yapmak. KALKINMA AJANSLARI Hibe program ile merkez kurulması ve bu merkezleri üzerinde Girişimci Kuluçka Merkezi adı altında girimcilere ve inovasyon çalışmaları yapan şirketlere destek saglamak. KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı iş birliği yapmak , kosgeb destekli kurulan firmalara inovasyon süreçlerine destek olmak.
 • 15. ÜNĠVERSĠTELER İnovasyon merkezi akademik destek ve üniversiteler de inovasyon dersleri veya setifirka program oluşturmak. TEKNOPARKLAR Teknoparklar yeni kurulacak olan inovatif şirketler destek ve danışmanlık yapmak ve öğrencileri yeni şirketler kurmak konusunda teşvik etmek. LĠSE / ĠLKÖĞRETĠM Öğrencilere inovasyon bilinci aşılamak için gönülü üniversite öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte söyleyişiler yapmak. İlkokul 1.-2.-3. öğrencilerine oyunsal inovasyon aktivitelerinde bulunmak. SANAYĠ ODASI Kalite ve Teknolojik Gelişime Katkı sağlamak. TĠCARET ODASI Dünyadaki inovasyon örnekleri ile bizim ülkemizdeki ilgili kurumlar arasındaki uygulamaları saglamak ve yapılan çalışmaları dünya ile entegre kılmak.
 • 16. 4. 2014 - 2015 Yılı Planlanan Faaliyetler İnovasyon merkezlerinin kurumsal statüsüyle ilgili alternatifler önerilirken, aşağıdaki temel gereklilikler göz önünde bulundurulmuştur: 1. Ana merkez İstanbul olmak üzere ilk inovasyon merkezini kurmak 2. İnovasyon merkezi için de ofisin tahsil edilmesi 3. İş birlikteliğinin yapılması (İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanay Odası, TİM, KOSGEB, İstanbulda ki üniversiteler ile işbirlikleri, Marmara Teknokent, ARI Teknokent vb.) 4. Üniversite öğrencilerinden oluşan inovasyon elçilerini, inovasyon konusunda eğitimler vermek
 • 17. 5. İnovasyon elçilerinin kendi üniversiteleri başta olmak üzere lise, ilkokul vb. Yerlerde inovasyon bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmasını sağlamak ve desteklemek 6. Merkezlerin finansal destekleri için kalkınma ajansları, kosgeb, ab bakanlığı, gsb bakanlıgı, sanayi bilim bakanlığı çeşitli hibe programlarına başvurmaları öngörülmektedir. 7. Türkiye İnovasyon Haftası’na öncelik edecek bölgesel konferans zirvelerinin yapılması ve desteklenmesi.
 • 18. 5. Uzun Vadede Planlanan Faaliyetler 1. 7 bölgede inovasyon merkezlerinin kurulması. 2. Bu bölgelerde kurulacak olan inovasyon merkezlerinin finansmanı konusunda Tubitak, Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi ilgili kuruluşlarının ühibe programlarına proje yazılması. 3. Bölgesel inovasyon proje ekiplerinin oluşturulması ve bu ekipler tarafından bölgedeki genç yaş grubu öncelikli olmak üzere bölge halkına eğitimlerin verilmesi. 4. Bölgesel inovasyon merkezleri kalkınma ajansı, sanayi ve ticaret odası, kosgeb merkezleri, üniversiteleri kapsayan farklı varyasyonlarda yapılar oluşturmak.
 • 19. 5. Merkezlerin başarısını belirleyecek iki temel unsur, bölgesel ve sektörel sahiplenme ve sürdürülebilirliktir. Sahiplenme, sürdürülebilirliğin ana belirleyicilerindendir. Bölgesel ve sektörel sahiplenme, bölgedeki tüm ilgili paydaşların merkezlerin kurulmalarında ve faaliyet göstermelerinde aktif rol oynamalarını gerekli kılarken, sürdürülebilirlik için profesyonel ve adanmış bir yönetim kadrosu, kurumsal yönetişim ilkelerini gözetme, uzun dönemli finansman kaynaklarının yaratılması ve korunması gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu da şirketleşme ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Dünyadaki farklı uygulamalar da benzer yapıların bir şirket çatısı altında faaliyet gösterdiği takdirde arzu edilen başarıyı yakaladığını göstermektedir.
 • 20. 6. Bölgedeki işletmelere yardımcı olmak ve normalde üniversite tarafından yapılmayan tarzda uygulamaya dönük araştırmalar yapmak üzere, Amerika’da ki Standford Araştırma Enstitüsü tarzı bölgesel enstitüler kurmak. 7. Bölgesel inovasyon, kalkınma ve girişimcilik alanında araştırmalarının desteklenmesi ve bu alanda yüksek lisans ve doktora tezlerinin öğrencilerine burs vb. çeşitli imkanların sağlanması.
 • 21. 8. Merkezlerin etkinliğini sağlamak için yönetim ve maliyet etkinliği ön planda tutulmalıdır. 9. Merkezlerin etkinliğinde diğer bir belirleyici unsur, idari ve bürokratik yüklerin azlığı olacaktır.
 • 22. 6. Proje Kısa Özeti İnovasyon Merkezinin önceliği gençlerin ve halkın inovasyon bilincini arttırmak ve bu sürdürülebilirliği sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu aşamadan sonra olayı, daha önce bahsedilen ilgili kurumlarca ortaklaşa oluşturulacak platformlarla daha kapsamlı projelere imza atmak ve Türkiye’nin uluslararası inovasyonlaşma sıralamasında daha üst sıralara çıkarmaya yönelik çalışmalara destekte bulunmak. Kısacası İnovasyon Merkezleri ile amaçlanan hedefleri şu şekilde özetleyebiliriz: 1. İnovasyon farkındalığı yaratma faaliyeti 2. İnovasyona ilişkin veri ve bilgi toplama ve yayma hizmeti 3. İnovasyon eğitim ve danışmanlık hizmetleri 4. İnovasyon ortaklıkları oluşturma hizmeti