Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
‘Ó+>±D≤ sêh e´ekÕj·T s¡+>∑ düeTdü´T ` |ü]cÕÿs¡+
e´ekÕj·Tdü+øå√uÛÑìyês¡D≈£îã&Ó®{Ÿπø{≤sTT+|ü⁄Tô|+#ê*
¬s’‘·Tdü«sê»´y˚~ø£‘Ó+...
2
‘Ó+>±D≤e´ekÕj·Ts¡+>∑|ü⁄q]ïsêàD+ø√dü+‘·ø£åD+#˚|ü≥ºedæq#·s¡´T
<äXÊu≤›T>± ‘Ó+>±D≤ Á|ü» Äø±+ø£å, ñ<ä´e÷ |òü*‘·+>±, ‘Ó+>±D≤ _...
3
sêÅcÕº |ü]~Û˝Àì n+X¯y˚T nsTTHê, nìï n+XÊ ø√düeT÷ πø+Á<ä+ yÓ’ù| #·÷dü÷Ô sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·TT <äTT|ü⁄≈£î+≥Tqï~.
dæ.m.dæ....
4
‘Ó+>±D≤e´ekÕj·Ts¡+>∑|ü⁄q]ïsêàD+ø√dü+‘·ø£åD+#˚|ü≥ºedæq#·s¡´T
q÷‘·q dü+düú @sêŒ≥T:
sêh kÕúsTT˝À e´ekÕj·T n_Ûeè~∆ uÀs¡T¶ @s...
5
nìï dü+<äsꓤ˝Àq÷ kÕúìø£ $‘·Ôq s¡ø±qT ø±bÕ&É&É+, yê{Ï ø£åD≤qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+, Ä $‘·ÔHêqT ¬s’‘·T≈£î
n+<äTu≤≥T˝À e⁄+#·&É...
6
e⁄eTà&ç>± $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ yê]˙, uÀs¡T u≤e⁄q÷ dü+|òüT{Ï‘·+ #˚j·÷*. kÕ>∑T˙{Ï $ìjÓ÷>±ìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î
nedüs¡yÓTÆq kÕ+πø‹...
7
ì<ÛäTqT πø{≤sTT+#ê*. |ü⁄s¡T>∑T eT+<äTT yê&Éì e´ekÕj·T+˝À, ùd+Á~j·T e´ekÕj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø e∫Ãq |òü*‘êqT
Áø√&ûø£]+∫, uÛÑ$wü...
8
‘Ó+>±D≤sêh+˝À<ä[‘·T≈£îuÛÑ÷$Tø=qT>√T`
nqTuÛÑyêT, düyêfi¯ófl, $<Ûëq|üs¡yÓTÆq dü÷#·qT
&܈ˆmdt.d”‘ê˝øÏåà
e´ekÕj·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü...
9
Ä<Ûës¡|ü&çq ø±s¡´Áø£eT+. ªªô|<ä› ø£eT‘ê≈£î dü_‡&ûqT ‘·–Z+∫ yê]øÏ e´ekÕj˚T‘·s¡ dü<äTbÕj·÷qT ø£*Œ+∫q≥¢sTT‘˚ yês¡T
uÛÑ÷eTTq...
10
Ç≥Te+{Ï $yê<ëqT ‘·|æŒ+#·{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT>± ˇø£ bÕs¡<äs¡Ùø£ |ü<ä∆‹˝À uÛÑ÷$T ˝Òì yê] ˝…ø£ÿT rdæ,
Á>±eTeTT ˝Òø£ |...
11
‘Ó+>±D≤sêhÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ...uÛÑ÷ùdø£s¡D#·{≤ºìøÏdües¡Dô|’dü÷#·qT
&Üø£ºsYñcÕd”‘êøÏåà,|æ.X¯+ø£sY,dæ.ôV≤#Y.s¡$≈£îe÷sY
‘Ó+>±D≤...
12
6.düeTÁ>∑yÓTÆquÛÑ÷$ìjÓ÷>∑Á|üD≤[ø£
Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î e´ekÕj·÷ìø°, |ü]ÁX¯eT≈£L, Çfi¯fl ìsêàD≤ìø°, Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷≈£L ned...
13
nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
14
nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
15
nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
16
nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
17
nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTTuÛÑ÷$T˝Òìù|<äπø#Ó+<ë*
18
nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTTuÛÑ÷$T˝Òìù|<äπø#Ó+<ë*
19
nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTTuÛÑ÷$T˝Òìù|<äπø#Ó+<ë*
20
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
21
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
22
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
23
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
24
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
25
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
26
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
27
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
28
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
29
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
30
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
31
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
32
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
33
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
34
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
35
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
36
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
37
uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
38
e´ekÕj·Tdü+øå√uÛÑìyês¡D≈£îs¡TDe÷|ò”ˇø£ÿfÒdü]b˛<äT
e´ekÕj·T≈£î≥T+u≤≈£îÄ<ëj·TuÛÑÁ<ä‘·ì#˚Ã$<ÛëHêTø±yê*
ø£HÓï>∑+{Ïs¡$,sêhø£...
39
Á|üuÛÑT‘·«+s¡÷bı+~+#˚e´ekÕj·T$<ÛëHêT,
s¡TDe÷|ò”˝≤+{Ï|ü<∏äø±Tme]øÏñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü*?
e´ekÕj·Ts¡+>∑+ dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄+<äì kÕ<Û...
40
düqï, ∫qï ø±s¡T ¬s’‘·TT:
z y˚Ts¡≈£î dü«+‘· uÛÑ÷$T e⁄Hêï, ‘·–q+‘· ô|≥Tºã&ç ˝Òø£, ùdÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò’HêHé‡ Á|üø±s¡+ |ü+≥ s¡TD...
41
e´ekÕj·T s¡TD≤T ` s¡TD e÷|ò” ` düeTdü´T
e´ekÕj·T<ës¡TT e´ekÕj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ kÕ>∑T uÛÑ÷$T, kÕ>∑T˙s¡T, eT+∫ $‘·Ôq+ m+‘· ø...
42
|ü+≥ s¡TD≤T:
e´ekÕj·T s¡+>∑ s¡TD≤˝À ø°ø£yÓTÆq$ |ü+≥ s¡TD≤T. á |ü+≥ s¡TD≤ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü $kÕÔs¡yÓTÆq ìs¡«#·q+
e⁄+&É&É+ ...
43
øöT ¬s’‘·T≈£î s¡TD ns¡Ω‘· >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ *#˚Ã+<äT≈£î #·≥º+ e∫ÃHê, Ä#·s¡D˝À ‘·–q+‘· |òü*‘êqT
kÕ~Û+#·˝Ò<äì >∑D≤+ø±T ‘Ó*...
44
‘Ó+>±D≤˝À øöT ¬s’‘·Tø£T Ç∫Ãq s¡TD≤T (2013`14)
õ˝≤¢ ù|s¡T øöT ¬s’‘·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T s¡TD≤T <äøÏÿq yêfi¯ófl n+~q s¡TD+ (...
45
e.dü+.õ˝≤¢ù|s¡T199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012yÓTT‘·Ô+
1ôV’≤<äsêu≤<éq>∑s¡+1364...
46
ˇø£ÿ mø£s¡+ kÕ>∑T uÛÑ÷$T˝Òì ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï e´ekÕj·T s¡TD≤T #·÷&É+&ç (ø√≥¢˝À)
dü+e‘·‡s¡+ |ü+≥s¡TD≤T XÊ‘...
47
øöT ¬s’‘·T≈£î s¡TD≤ |ü+|æD° Ç˝≤ e⁄+~
2011`12 2012`13 2013`14
ø±.bı.¬s’‘·TT s¡TD≤T ø±.bı.¬s’‘·TT s¡TD≤T ø±.bı.¬s’‘·TT s¡...
48
‘Ó+>±D≤ 9 õ˝≤¢˝À e´ekÕj·T ;e÷ neTT rs¡T
Áø£.dü+. dü+e‘·‡s¡+ (KØ|òt) ø£esY nsTTq ¬s’‘·TT
1. 2000 KØ|òt 5,99,051
2. 2001 ...
49
2014 mìïø£˝À ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫q
{Ï.ÄsY.mdt bÕغ mìïø£ e÷ìô|òk˛º˝Àì Vü‰MTT
kÕ>∑T ˙{Ï bÕs¡T<ä:
ã#êe‘Y Á{ÏãT´q˝...
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
140810 telangana agriculture 2.0
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

140810 telangana agriculture 2.0

Notes on Telangana Agriculture

 • Soyez le premier à commenter

140810 telangana agriculture 2.0

 1. 1. 1 ‘Ó+>±D≤ sêh e´ekÕj·T s¡+>∑ düeTdü´T ` |ü]cÕÿs¡+ e´ekÕj·Tdü+øå√uÛÑìyês¡D≈£îã&Ó®{Ÿπø{≤sTT+|ü⁄Tô|+#ê* ¬s’‘·Tdü«sê»´y˚~ø£‘Ó+>±D≤sêhø£$T{Ï ‘Ó+>±D≤$<ë´e+‘·Ty˚~ø£ sö+&éfÒãT˝Ÿdüe÷y˚X¯+ 11`08`2014 z.j·TT.dæ.◊.|æ.ø±qŒ¤¬sHé‡Vü‰˝Ÿ,ôV’≤<äsêu≤<é
 2. 2. 2 ‘Ó+>±D≤e´ekÕj·Ts¡+>∑|ü⁄q]ïsêàD+ø√dü+‘·ø£åD+#˚|ü≥ºedæq#·s¡´T <äXÊu≤›T>± ‘Ó+>±D≤ Á|ü» Äø±+ø£å, ñ<ä´e÷ |òü*‘·+>±, ‘Ó+>±D≤ _&ɶ ‘ê´>± ø±s¡D+>± pHé 2 qT+&û ‘Ó+>±D≤ sêh+ ñìøÏ˝ÀøÏ sêe&É+ eTq+<äs¡+ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z |ü]D≤eT+. ‘Ó+>±D≤ Á|ü‘˚´ø£ sêh Ä$sꓤe+‘√ ‘·eT J$‘êT yÓTs¡T>∑T|ü&É‘êj·Tì sêh Á|ü»T Ä•düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± Á>±MTD Á|ü»T ` e´ekÕj·T <ës¡TT, #˚‹ eè‘·TÔ yês¡T, |üX¯ób˛wü≈£îT ` n|ü‘√, nsêúø£*‘√ ì+&çb˛sTTq ‘·eT J$‘ê˝À >∑TD≤‘·àø£ e÷s¡TŒT ekÕÔj·Tì m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. 1995 qT+&û 2012 es¡≈£L ‘Ó+>±D≤ sêh |ü]~Û˝À 23973 eT+~ ¬s’‘·TT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&É+, á ÁbÕ+‘· e´ekÕj·T<ës¡T ≈£î≥T+u≤˝À HÓø=qï dü+øå√uÛ≤ìøÏ ˇø£ dü÷∫ø£. nH˚ø£ eT+~ e´ekÕj·T<ës¡TT, e´ekÕj·T+ –≥Tºu≤≥T >±ø£, n|üT rs¡Ã˝Òø£, uÛÑ÷eTTT ny˚TàdüTø√e&Ü˙ï, Á>±eT+ e~* edü yÓ[flb˛e&Ü˙ï ≈£L&Ü dü+øå√uÛ≤ìøÏ dü÷∫ø£T>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê*. ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À esê¸<Ûës¡ ÁbÕ+‘· e´ekÕj·T+ m≈£îÿe>± e⁄+~. kÕ>∑T˙{Ï ø√dü+ ¬s’‘·TT Á|ü<Ûëq+>± uÀs¡T¢, u≤e⁄ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T. #Ós¡Te⁄T ‘·–Zb˛e&É+, ÁbÕC…≈£îº ÁøÏ+<ä e⁄qï ø±e |ü]~Û˝À Äj·Tø£≥Tº ‘·–Zb˛e&É+ e¢, ¬s’‘·TT kÕ>∑T˙{Ï ø√dü+ m≈£îÿyÓ≈£îÿe>± uÀs¡T¢ y˚düTÔHêïs¡T. á |ü]D≤eT+ ¬s’‘·TqT n|ü bÕT #˚j·T&Éy˚T ø±<äT, uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤T ≈£L&Ü n&ÉT>∑+{Ï b˛e&ÜìøÏ ø±s¡DeTÚ‘·Tqï~. e´ekÕj·÷ìøÏ HêD´yÓTÆq $<äT´‘Y, ø£˙dü+ 9 >∑+≥T≈£L&Ü n+<äø£b˛e&É+ e¢ ¬s’‘·TT Çã“+<äT HÓ<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. sêÁ‹ |üP≥ $<äT´‘Y düs¡|òüsê‘√ $<äT´‘Y cÕø˘ eTs¡D≤÷ ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. e´ekÕj·T XÊK πøåÁ‘· kÕúsTT˝À ¬s’‘·T≈£î ùdeqT n+~+#·˝Òb˛‘·Tqï~. $düÔs¡D $uÛ≤>∑+˝À dæã“+~ ø=s¡‘· rÁe+>± e⁄+~. Á>±eT kÕúsTT˝À ìj·T$T+∫q Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T e´edüú ≈£L&Ü ¬s’‘·T $XÊ«kÕ«ìï bı+<ä˝Òø£ b˛sTT+~. ¬s’‘·TT ‘·eT≈£î nedüs¡yÓTÆq ùde ø√dü+, dü_‡&û |ü<∏äø± ø√dü+ m<äTs¡T ‘ÓqTïT #·÷&Éedæ edüTÔqï~. ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À e⁄qï e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHê kÕúHêT, ÁbÕ+rj·T e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHê kÕúHêT, ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ëT, &Ü{Ÿ ôd+≥s¡T¢, ¬s’‘·T kÕúìø£ nedüsê≈£î, yê‘êes¡D+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ≈£î, |ü+≥ bı+~ø£˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ≈£î nqT>∑TD+>± XÊÅdüÔ |ü]XÀ<ÛäqT kÕ–+#·&É+˝À, e∫Ãq |òü*‘êqT ¬s’‘·T≈£î n+~+#·&É+˝À $|òüeTe⁄‘·THêïsTT. e´ekÕj·T $<ä´q+~+#˚ bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊT, Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊT ‘Ó+>±D≤ sêh nedüsê≈£î ‘·–qìï HÓø=Œã&É˝Ò<äT. e´ekÕj·T $<ë´ dæãdt˝Àq÷ #ê˝≤ e÷s¡TŒT sêedæ e⁄+~. ‘Ó+>±D≤qT d”&é uÖ˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷>± r]à ~<äT›‘êeTì q÷‘·q sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#·&É+ ÄVü‰«ì+#·<ä–q $wüj·T+. á sêh+˝À ñqï H˚T, yê‘êes¡D+, ¬s’‘·T˝À e⁄qï ì|ü⁄D‘· $‘·ÔHê_Ûeè~∆øÏ nqT≈£LyÓTÆq$. ø±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ‘Ó+>±D≤ ÁbÕ+‘· $‘·Ôq ¬s’‘·T≈£î Hê´j·TyÓTÆq –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡T _Û+#·˝Ò<äT. ø£+|ü˙ qT+&ç yÓ÷kÕ÷ m<äTs¡j·÷´sTT. $‘·ÔHêT |ü+&ç+#˚ eTq sêh+˝À ¬s’‘·TT ø£+|ü˙T, &ûs¡T¢ n$Tàq ø£©Ô $‘·ÔHê eq #ê˝≤ kÕs¡T¢ qwüºb˛j·÷s¡T. Á|ü‹ |ü+≥ $‘·Ôq+ ø√düeT÷ ø£+|ü˙ô|’ Ä<Ûës¡|ü&˚ <äTdæúr <ë|ü⁄]+∫+~. $‘·ÔHê <Ûäs¡T u≤>± ô|]–b˛j·÷sTT. ‘Ó+>±D≤ ÁbÕ+‘·+ yÓ’$<Ûä´yÓTÆq |ü+≥≈£î ìj·T+>± e⁄+&˚~. e], #Ós¡≈£î, |üdüT|ü⁄, y˚s¡TX¯q>∑, ñ*¢, |ü|ü<ÛëHê´T, Ç‘·s¡ q÷HÓ –+» |ü+≥T, ∫s¡T<ÛëHê´T $düÔè‘·+>± |ü+&˚$. ≈£Ls¡>±j·TT |ü+&ç+#˚ ÁbÕ+‘ê÷, Á|ü‹ õ˝≤¢˝Àq÷ Á|ü‘˚´ø£+>± e⁄+&˚$. ø±˙ >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê˝À |ü+≥ bı+~ø£˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ e∫Ã+~. es¡+>∑˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À ;{° |ü‹Ô ˇø£ÿfÒ Á|ü<Ûëq |ü+≥>± e÷]+~. Ç{°e ø±+˝À k˛j·÷;Hé, yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥T eTTK´yÓTÆq |ü+≥T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. nH˚ø£ s¡ø± |ü+≥T kÕ>∑T uÛÑ÷eTT qT+&ç e÷j·TyÓTÆb˛‘·THêïsTT. nqTe⁄>±ì uÛÑ÷eTT˝À, esê¸<Ûës¡ uÛÑ÷eTT˝À ;{° |ü‹Ô $düÔ]+#·&É+ e¢, ¬s’‘·TT rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. n|ü bÕ˝…’ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+≥Tqï yê]˝À ;{° |ü‹Ô ¬s’‘·T˝Ò m≈£îÿe. ¬s’‘·TT |ü+&ç+#˚ |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡T _Û+#·&É+ ˝Ò<äT. |ü+≥ ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃT ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìy˚~ø£T |ü+|ü⁄‘·THêï, πø+Á<ä+ n+<äTø£qT>∑TD+>± ø£˙dü eT<ä∆‘·T <Ûäs¡T ìs¡ísTT+#·&É+ ˝Ò<äT. sêC≤´+>∑ |üs¡+>± e´ekÕj·T+
 3. 3. 3 sêÅcÕº |ü]~Û˝Àì n+X¯y˚T nsTTHê, nìï n+XÊ ø√düeT÷ πø+Á<ä+ yÓ’ù| #·÷dü÷Ô sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·TT <äTT|ü⁄≈£î+≥Tqï~. dæ.m.dæ.|æ. ìs¡«Væ≤+#˚ |ü+≥ ø√‘· |üØø£å≈£L, ns¡ú >∑D≤+ø£ XÊK ìs¡«Væ≤+#˚ |ü+≥ ø√‘· |üØø£å≈£L eT<Ûä´ ~>∑Tã&ç $wüj·T+˝À rÁe e´‘ê´dü+ e⁄+≥THêï yê{Ïì XÊÅd”Ôj·T |ü<äú‹˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î |üPqTø√e&É+ ˝Ò<äT. ◊.¬ø.|æ. ôd+≥s¡¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü+≥ ùdø£s¡D nqTuÛÑe+ eT+∫ |òü*‘ê˝Ò Ç∫ÃHê yê{Ïì |üP]Ô kÕúsTT˝À ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä∆+ ø±˝Ò<äT. yêdüÔe kÕ>∑T<ës¡T+<ä]ø° ùdÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò’HêHé‡ Á|üø±s¡+ |ü+≥ s¡TD≤T n+<ä&É+ ˝Ò<äT. nìï õ˝≤¢˝˝À, nìï |ü+≥≈£L Á>±eT+ j·T÷ì{Ÿ>± |ü+≥ ;e÷ kÂø£s¡´+ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. ≈£s¡Te⁄ e÷qT´e˝Ÿ˝À e⁄qï |ü]$T‘·T e¢, esê¸<Ûës¡ ÁbÕ+‘·+ ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· ÁbÕ+‘·+ m≈£îÿe>± e⁄+&˚ ‘Ó+>±D≤˝À ¬s’‘·T≈£î <ëì e¢ y˚TT »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À $kÕÔs¡yÓTÆq ôw&É÷´˝Ÿ¶ @]j·÷ e⁄+~. nø£ÿ&É Ä~yêd”T, nH˚ø£ ø£wüºqcÕº ø√]à e´ekÕj·T+ #˚düTÔHêïs¡T. Ä~yêd” Á|ü» e´ekÕj·T n_Ûeè~∆ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ @B Ç+‘· es¡≈£L s¡÷bı+~+#·ã&É˝Ò<äT. $$<Ûä uÛÑ÷ |ü+|æD° |ü<∏äø± ÁøÏ+<ä ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À mdt.dæ., mdt.{Ï, yÓqTø£ã&çq ≈£î˝≤≈£î #Ó+~q ìs¡Tù|<äT uÛÑ÷$Tì bı+<ës¡T. M]˝À ø=+<ä]ì ø√Ä|üπs{Ïyé C≤sTT+{Ÿ bòÕ]à+>¥ kıôd’{° (dæ.C….m|òt.mdt) T>± ≈£L&Ü ìsêàD+ #˚XÊs¡T. ø±˙ M] uÛÑ÷$T Vü≤≈£îÿ |üÁ‘ê˝À XÊXÊ«‘· Vü≤≈£îÿT ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ e¢, M]øÏ dü+kÕú>∑‘· s¡TD≤T, ;e÷ kÂø£s¡´+ _Û+#·&É+ ˝Ò<äT. M]øÏ e´ekÕj·T+ ø√dü+ ‘·–q+‘· ô|≥Tºã&ç ˝Òø£b˛e&É+ e¢ uÛÑ÷eTTqT ;&ÉT>± e~˝ÒdüTÔHêïs¡T. ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À Á>±MTD eTVæ≤fi¯T e´ekÕj·T+˝À ø°ø£yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. ø±˙ #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À M]øÏ uÛÑ÷$T ô|’ |ü{≤º Vü≤≈£îÿT ˝Òø£b˛e&É+ e¢, M]ì ¬s’‘·TT>± >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äT. Ms¡T kÕ–+#˚ e´ekÕj·÷ìøÏ dü+kÕú>∑‘· düVü‰j·Ty˚TB n+<ä&É+ ˝Ò<äT. eTTK´+>± ˇ+≥] eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·TT, á düeTdü´qT m≈£îÿe>± m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ô|’q y˚TeTT Á|ükÕÔ$+∫q düeTdü´˙ï MT <äèwæº˝À e⁄+&ç e⁄+{≤sTT. <äXÊu≤›T>± M{Ï |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê«T düeTÁ>∑ <äèw溑√ $<ÛëHêT s¡÷bı+~+#·≈£î+&Ü, ns¡ø=s¡ #·s¡´‘√, ø=ìï d”ÿeTT‘√ dü]ô|{≤ºsTT. nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäTT πø{≤sTT+|ü⁄ ≈£L&Ü #˚j·T˝Ò<äT. ‘Ó+>±D≤ sêh |ü⁄q]ïsêàD+ ø£å´+‘√ @s¡Œ&çq q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ á düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ e´ekÕj·T, ñ<ë´q, Ç‘·s¡ nqTã+<Ûä s¡+>± düeTq«j·T+‘√ #·s¡´T #˚|ü{≤º*. e´ekÕj·T s¡+>∑ J&û|”, |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ ô|s¡T>∑T<ä øå±´‘√ bÕ≥T, e´ekÕj·T<ës¡T ≈£î≥T+u≤≈£î Ä<ëj·T uÛÑÁ<ä‘· ø£å´+>± $<ÛëHêT s¡÷bı+<ë*. e´ekÕj·T ≈£î≥T+u≤T n|ü }_ qT+&ç ãj·T≥ |ü&˚˝≤, yê] Ä<ëj·÷T ô|]π>˝≤, e´ekÕj·T+ >ös¡e Á|ü<äeTsTTq eè‹Ô>± e÷πs˝≤, |üsê´es¡D |üs¡+>± düTdæús¡‘·qT kÕ~Û+#˚ e´ekÕj·T |ü<ä∆‘·TqT (‘·≈£îÿe kÕ>∑T˙{Ï yê&Éø£+, s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄, |ü⁄s¡T>∑T $cÕ $ìjÓ÷>∑+ ‘·–Z+#·&É+, ¬s’‘·TT ‘·eT dü«+‘· $‘·ÔHêqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+) Áb˛‘·‡Væ≤+#˚˝≤ $<ÛëHêT e⁄+&Ü*. |ü+≥ ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃT ‘·π>Z˝≤ nìï s¡ø± eT<䛑·T e´edüúq÷ |ü⁄qsY ìs¡«∫+#ê*.
 4. 4. 4 ‘Ó+>±D≤e´ekÕj·Ts¡+>∑|ü⁄q]ïsêàD+ø√dü+‘·ø£åD+#˚|ü≥ºedæq#·s¡´T q÷‘·q dü+düú @sêŒ≥T: sêh kÕúsTT˝À e´ekÕj·T n_Ûeè~∆ uÀs¡T¶ @s¡Œs¡#ê*. e´ekÕj·T+, <ëì nqTã+<Ûä s¡+>± eT+Á‹‘·« XÊKT, Äj·÷ XÊK n~Ûø±s¡TT á uÀs¡T¶˝À e⁄+&Ü*. á uÀs¡T¶ düe÷y˚XÊT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü (ø£˙dü+ ¬s+&ÉT HÓ ø=ø£kÕ]) ìs¡«Væ≤+#ê*. e´ekÕj·T <ës¡T Á|ü‹ì<ÛäTqT ≈£L&Ü á uÀs¡T¶˝À düuÛÑT´T>± e⁄+#ê*. sêh+˝À e´ekÕj·T s¡+>∑+ |üìrs¡T, e´ekÕj·T <ës¡T düeTdü´T, $<ÛëHê˝À rdüT≈£îsêedæq e÷s¡TŒT, ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄T ` Ks¡Tà ne⁄‘·Tqï rs¡T, ‘·~‘·s¡ $wüj·÷˙ï mC…+&Ü>± uÀs¡T¶ #·]Ã+#ê*. áuÀs¡T¶|ü]~Û˝À... sêh kÕúsTT e´ekÕj·T<ës¡T Ä<ëj·T ø£MTwüHéqT XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q @s¡Œs¡#ê*. á ø£MTwüHé e´ekÕj·T <ës¡T ≈£î≥T+u≤ Ä<ëj·÷qT, dæú‹>∑‘·TqT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*. $esêqT qyÓ÷<äT #˚j·÷*. á ø£MTwüHé dæbòÕs¡düT Ä<Ûës¡+>± e´ekÕj·T ≈£î≥T+u≤ Ä<ëj·T uÛÑÁ<ä‘· ø£å´+>± ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄T #˚j·÷*. dü_‡&û |ü<∏äø±T #˚|ü{≤º*. eT<ä∆‘·T <Ûäs¡qT ìs¡ísTT+#ê*. Ç‘·s¡ e´ekÕj·T s¡+>∑ eT<ä∆‘·T e´edüúqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷*. e´ekÕj·T ≈£î≥T+u≤ Jeq e´j·÷ìï ‘·–Z+#˚ #·s¡´T #˚|ü{≤º*. sêh kÕúsTT e´ekÕj·T Ks¡TÃ, <Ûäs¡ ø£MTwüHé @sêŒ≥T #˚j·÷*. á ø£MTwüHé nìï s¡ø± |ü+≥ ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃqT XÊÅd”Ôj·T |ü<ä∆‹˝À ˝…øÏÿ+#ê*. ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃqT ‘·–Z+#·T≈£îH˚ e÷sêZqT dæbòÕs¡düT #˚j·÷*. ñ‘·Œ‹Ô Ks¡Tà ø£qT>∑TD+>± ø£˙dü eT<ä∆‘·T <Ûäs¡qT dæbòÕs¡düT #˚j·÷*. á dæbòÕs¡düTqT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷~+∫, neTT #˚j·÷*. ¬s’‘·Tùdyêπø+Á<ëT Á|üdüTÔ‘·+ |üì #˚düTÔqï e´ekÕj·T $düÔs¡D e´edüú ¬s’‘·T≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ ¬s’‘·T≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï ùdeqT ˇπø <ä>∑Zs¡ n+~+#˚ $<Ûä+>± Á|ü‹ 5 Á>±e÷ eT<Ûä´˝À ˝Ò<ë 3500 mø£sê≈£î ˇø£ #√≥ ¬s’‘·T ùdyê πø+Á<ä+ (m|òtmdtdæ) @s¡Œs¡#ê*. e´ekÕj·T n~Ûø±] H˚‘·è‘·«+˝À |üì #˚ùd á πø+Á<ä+˝À, e´ekÕj·T, nqTã+<Ûäs¡+>± dæã“+~ e⁄+{≤s¡T. nìï ùde÷ Çø£ÿ&ç qT+&˚ n+~kÕÔs¡T. $‘·ÔHêT, ms¡Te⁄T, |ü+≥ s¡TDêT, ;e÷, dü_‡&û |ü<∏äø±T, ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&ûT, qwüº|ü]Vü‰s¡+ ‘·~‘·sê˙ï á πø+Á<ä+ qT+&˚ ¬s’‘·T≈£î n+~+#ê*. á πø+Á<ä+ |ü]~Û˝À |ü+≥ Ä<Ûës¡+>± e´ekÕj·T ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T dü+|òü÷qT @s¡Œs¡#ê*. ø£¢düºsY kÕúsTT˝À >√<ëeTTT, ÁbÕôddæ+>¥ j·T÷ì≥T¢, ∫qï j·T+Á‘ê ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·÷*. á dü+e‘·‡s¡+ 9 õ˝≤¢˝À ø£˙dü+ 90 ¬s’‘·T ùdyê πø+Á<ëqT Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± @s¡Œs¡#ê*. yê{Ï nqTuÛÑyê Ä<Ûës¡+>± sêheT+‘·{≤ $düÔ]+#ê*. e´ekÕj·÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ: e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|{≤º*. kÕ<Ûës¡D ã&Ó®{Ÿ˝À ø£˙dü+ 10 XÊ‘·+ H˚s¡T>± e´ekÕj·T ã&Ó®{Ÿ≈£î πø{≤sTT+#ê*. s¡TD e÷|ò”, kÕ>∑T˙{Ï |ü<∏äø±qT #˚ùd πø{≤sTT+|ü⁄qT Bì˝À ø£|ü≈£L&É<äT. e´ekÕj·T ã&Ó®{Ÿ s¡÷|üø£Œq≈£î eTT+<äT e´ekÕj·T<ës¡T Á|ü‹ì<ÛäTqT #·s¡Ã˝À uÛ≤>∑kÕ«eTTqT #˚j·÷*. $‘·Ôq düeTdü´: sêh kÕúsTT˝À düeTÁ>∑yÓTÆq $‘·Ôq #·{≤ºìï rdüT≈£îsêyê*. $‘·ÔHêô|’ ¬s’‘·T Vü≤≈£îÿqT ø±bÕ&É&É+‘√ bÕ≥T, $‘·Ôq <Ûäs¡qT ìj·T+Á‹+#˚˝≤, HêD´‘·≈£î Vü‰MT Ç#˚Ã˝≤, $‘·ÔHê ø±s¡D+>± ¬s’‘·TT qwüºb˛sTTq|ü&ÉT ‘·–q |ü]Vü‰s¡+ _Û+#˚˝≤ á $‘·Ôq #·≥º+ s¡÷bı+<ë*. sêh $‘·ÔHê_Ûeè~∆ dü+düúqT |ü⁄qs¡«´ed”úø£]+∫, ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷*. ¬s’‘·Tø£edüs¡yÓTÆq $‘·ÔHêqT á dü+düú qT+&˚ düs¡|òüsê #˚j·÷*. $‘·Ôq ¬s’‘·TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+, $‘·ÔHêqT ùdø£]+#·&É+, $‘·Ôq e÷¬sÿ{Ÿ˝À ÁøÏj·÷o+>± e´eVü≤]+#·&É+ á dü+düú Á|ü<Ûëq ø£å´+>± e⁄+&Ü*. $‘·Ôq ¬s’‘·TqT, $‘·Ôq Á>±e÷qT n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ |ü<∏äø±qT #˚|ü{≤º*. nedüs¡yÓTÆq, nìyês¡´yÓTÆq dü+<äsꓤ˝À e÷Á‘·y˚T ôV’≤Á_&é $‘·ÔHêô|’ |ü]XÀ<ÛäqT kÕ–+#ê*. Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*. $T–*q
 5. 5. 5 nìï dü+<äsꓤ˝Àq÷ kÕúìø£ $‘·Ôq s¡ø±qT ø±bÕ&É&É+, yê{Ï ø£åD≤qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+, Ä $‘·ÔHêqT ¬s’‘·T≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+#·&É+ Á|ü<Ûëq ø£å´+>± e⁄+&Ü*. nq+‘·yÓTÆq Je, $‘·Ôq yÓ’$<Ûä´+ e⁄qï eTq sêÅcÕºìøÏ »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥ nedüs¡+ @ e÷Á‘·eT÷ ˝Ò<äT. ø±˙ <äXÊã› ø±+ ÁøÏ‘·y˚T, ;{° |ü‹Ô s¡÷|ü+˝À »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥ ¬s’‘·T bı˝≤˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ $kÕÔs¡+>± yê´|æ+∫+~. á ;{° |ü‹Ô ¬s’‘·T Ä<ëj·÷qT, |ü‹Ô ~>∑Tã&ÉTqT @ e÷Á‘·+ yÓTs¡T>∑T |üs¡#·ø£ b˛>± nH˚ø£ ø=‘·Ô düeTdü´qT düèwæº+∫+~. Bìô|’ düeTÁ>∑ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ê*‡ e⁄+~. düeTÁ>∑yÓTÆq JeuÛÑÁ<ä‘ê |üØø£åT |üP]Ô ø±q+‘· es¡≈£L, yê{Ï |òü*‘êT ãVæ≤s¡+>∑ |üs¡#·q+‘· es¡≈£L Ç‘·s¡ »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥ πøåÁ‘·kÕúsTT |üØø£åqT eTq sêh+˝À m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝Àq÷ nqTeT‹+#·sê<äT. Ç+<äTø√dü+ düTÁ|”+ø√s¡Tº kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT ø£$T{° (2013), bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° (2012) dæbòÕs¡düTqT ÁbÕ‹|ü~ø£>± #˚düTø√yê*. ø=ìï #√≥¢ ø£+|ü˙T H˚s¡T>± ¬s’‘·T bı˝≤˝À Jm+ |ü+≥ πøåÁ‘· kÕúsTT |üØø£åT s¡Vü≤dü´+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïj·Tì yês¡ÔT edüTÔHêïsTT. n≥Te+{Ï dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|æ, dü+ã+~Û‘· ø£+|ü˙ô|’ ø£]ƒq #·s¡´T rdüTø√yê*. |ü+≥ bı+~ø£˝À e÷s¡TŒ: nqTe⁄>±ì uÛÑ÷eTT˝À, kÕ>∑T˙{Ï edü‹˝Òì esê¸<Ûës¡ uÛÑ÷eTT˝À ;{° |ü‹Ô y˚j·T≈£î+&Ü Ä+ø£åT $~Û+#ê*. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À ;{° |ü‹Ô $‘·ÔHêT neTà≈£î+&Ü ø£+|ü˙ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#ê*. ¬s’‘·T˝À á $wüj·T+ô|’ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ kÕ–+#·&É+‘√ bÕ≥T, Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥qT dü÷∫+#ê*. n+<äTø£edüs¡yÓTÆq $‘·ÔHêqT n+<äTu≤≥T˝À e⁄+#ê*. Äj·÷ |ü+≥≈£î eT<ä∆‘·T <Ûäs¡T, e÷¬sÿ{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ n+~+#ê*. Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥T y˚j·T&ÜìøÏ #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À ø√‘·TT, n&É$ |ü+<äT u…&É<ä Á|ü<Ûëq Ä≥+ø£+>± e⁄+~. á düeTdü´qT ≈£L&Ü ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê*. ;{° |ü‹ÔøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥T y˚dæq|ü&ÉT, Äj·÷ |ü+≥≈£î ≈£L&Ü dü+düú>∑‘· s¡TD kÂø£s¡´+, ;e÷ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*. ∫s¡T<ÛëHê´T |ü+&˚ ÁbÕ+‘ê≈£î, |ü+&ç+#˚ ¬s’‘·T≈£î Á|ü‘˚´ø£ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±T Çyê«*. Äj·÷ <ÛëHê´qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡T #Ó*¢+∫ ùdø£]+#ê*. ∫s¡T<ÛëHê´ dü>∑≥T ~>∑Tã&ÉTqT ô|+#˚+<äT≈£î |ü]XÀ<ÛäqT kÕ–+#ê*. ≈£Ls¡>±j·TT, |ü+&ÉT¢ |ü+&ç+#˚ ÁbÕ+‘êqT, ¬s’‘·TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î HêD´yÓTÆq $‘·ÔHêqT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î n+~+#ê*. |ü⁄s¡T>∑T $cÕT yê&Éì (j·THé.|æ.j·T+.) düTdæús¡ e´ekÕj·T |ü<䛑·TqT Äj·÷ ¬s’‘·T˝À Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*. $»j·T &Ó’Ø bÕ ùdø£s¡D #˚|ü{Ϻq $<Ûä+>±H˚, Á|üuÛÑT‘·«y˚T ì]∆wüº <Ûäs¡T ìs¡ísTT+∫, Á>±e÷ qT+&ç H˚s¡T>± |ü+&É¢qT, ≈£Ls¡>±j·TqT ø=qT>√T #˚j·÷*. yê{Ïì q>∑sê˝Àì $ìjÓ÷>∑<ës¡T≈£î ¬s’‘·T ãC≤s¡¢ <ë«sê $Áø£sTT+#ê*. ø£¢düºsY πø+Á<ëT eT+&É πø+Á<ëT, ∫qï |ü≥ºD≤T, q>∑sê˝À o‘· –&ɶ+>∑TqT Á|üuÛÑT‘·«y˚T @sêŒ≥T #˚j·÷*. ìC≤+ wüß>∑sY‡ *$Tf…&éqT Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê*. Ç‘·s¡ düVü≤ø±s¡ #·¬øÿs¡ bòÕ´ø£ºØqT Á|üuÛÑT‘·«+ e]ÿ+>¥ ø±´|æ≥˝Ÿ düeT≈£L]à |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê*. #Ós¡≈£î ¬s’‘·T≈£î ≥qTï≈£î ø£˙dü+ 3000 s¡÷bÕj·T <Ûäs¡ Á|üø£{Ï+#ê*. #Ós¡≈£î s¡yêD≤ Ks¡TÃqT bòÕ´ø£ºØ˝Ò uÛÑ]+∫ ¬s’‘·TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*. |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T≈£î Hê´j·TyÓTÆq –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡T #Ó*¢+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√T #˚j·÷*. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À |üdüT|ü⁄ |ü]XÀ<ÛäHê πø+Á<ë˙ï, |üdüT|ü⁄ Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eTq÷ HÓø=˝≤Œ*. e´ekÕj·T $<äT´‘Y, uÀs¡T¢: e´ekÕj·÷ìøÏ 9 >∑+≥ ñ∫‘· $<äT´‘YqT |ü>∑{Ï |üP≥ düs¡|òüsê #˚j·÷*. e´ekÕj·÷ìøÏ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚ùd |ò”&És¡¢qT y˚s¡T #˚j·÷*. HêD´yÓTÆq $<äT´‘Y n+~+#˚+<äT≈£î kÕ+πø‹ø£+>± rdüTø√edæq nìï #·s¡´qT #˚|ü{≤º*. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ‘·s¡Vü‰˝À Ç+<äTø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ì<ÛäTT πø{≤sTT+#ê*. ¬s’‘·TT m≈£îÿyÓ≈£îÿe uÀs¡T¢ y˚j·T≈£î+&Ü, Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+Á‘·D $~Û+#·&É+‘√ bÕ≥T, uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤qT ¬s’‘·T+<äs¡÷
 6. 6. 6 e⁄eTà&ç>± $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ yê]˙, uÀs¡T u≤e⁄q÷ dü+|òüT{Ï‘·+ #˚j·÷*. kÕ>∑T˙{Ï $ìjÓ÷>±ìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T+ (Á&ç|t, ÅdæŒ+ø£¢sY‡) Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT‘√ n+~+#ê*. düTdæús¡ e´ekÕj·÷ìøÏ eT<ä∆‘·T: s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄qT, |ü⁄s¡T>∑T $cÕqT n~Ûø£ kÕúsTT˝À $ìjÓ÷–+#·&É+ e¢ edüTÔqï düeTdü´qT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ düTdæús¡, ùd+Á~j·T e´ekÕj·÷ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*. sêh ùd+Á~j·T e´ekÕj·T $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+#ê*. uÛÑ÷kÕs¡ |ü]s¡ø£åDqT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q u≤<Ûä´‘·>± d”«ø£]+#ê*. s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄øÏ#˚à dü_‡&û˝À, ø£˙dü+ 25 XÊ‘·+ ùd+Á~j·T uÛÑ÷kÕs¡ j·÷»e÷q´+ô|’ Ks¡TÃô|{≤º*. Á>±MTD≤_Ûeè~∆ eT+Á‹‘·«XÊK, mdt.Ç.ÄsY.|æ. Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕ>∑T‘·Tqï ªÁ|ü» j·÷»e÷q´+˝À düTdæús¡ e´ekÕj·T+µ ø±s¡´Áø£eT+‘√ e´ekÕj·T XÊK ø£*dæ |üì #˚j·÷*. ñeTà&ç ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#ê*. nø£ÿ&É e∫Ãq eT+∫ nqTuÛÑyêqT e´ekÕj·TXÊK ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À, ¬s’‘·T dü<ädüT‡˝À Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*. j·THé.|æ.j·T+., ùd+Á~j·T e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ≈£î e÷¬sÿ{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´T #˚|ü{≤º*. e´ekÕj·T <ës¡T≈£î dü+kÕú>∑‘· eT<ä∆‘·T: e´ekÕj·T+ #·Ts¡T≈£î+>± kÕ>±+fÒ e´ekÕj·T<ës¡T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü+kÕú>∑‘· eT<ä∆‘·T n+~+#ê*. yêdüÔe kÕ>∑T<ës¡T+<ä]ø° dü+kÕú>∑‘·+>± u≤´+≈£î s¡TD≤T n+~+#ê*. ùdÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò’HêHé‡≈£î #·≥ºã<ä∆‘· ø£*Œ+∫ neTT #˚j·÷*. øöT ¬s’‘·T+<ä]ø° >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T Çyê«*. yê]øÏ u≤´+≈£îT s¡TD≤T Ç#˚Ã+<äT≈£î >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ u≤´+≈£î≈£î øö+≥sY >±´s¡+{° Çyê«*. Ç+<äTø√dü+ ì~Ûì πø{≤sTT+#ê*. uÛÑ÷$Tô|’ Vü≤≈£îÿT ˝Òø£b˛sTTHê e´ekÕj·T+ #˚düTÔqï eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·TqT >∑T]Ô+∫, yê]øÏ |ü+≥ s¡TD≤T n+~+#ê*. Á>±eT+ j·T÷ì{Ÿ>± |ü+≥ ;e÷qT nìï õ˝≤¢˝À nìï |ü+≥≈£L e]Ô+|ü #˚j·÷*. ;e÷ |ü]Vü‰sêìï ¬s’‘·T≈£î d”»Hé |üPs¡ÔsTTq 3 HÓ˝À|ü⁄ n+~+#ê*. ø£s¡Te⁄T, e&É>∑fi¯fl yêqT, uÛ≤Ø esê¸ ø±s¡D+>± |ü+≥T qwüºb˛sTTq dü+<äs¡“¤+>±, |ü]Vü‰sêìï yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ã&Ó®{Ÿ˝À ì<ÛäTT πø{≤sTT+#ê*. ø£s¡Te⁄ e÷qT´e˝Ÿ˝À e÷s¡TŒT #˚dæ neTT #˚j·÷*. yê‘êes¡D dü÷N j·T+Á‘êqT Á|ü‹ ø£¢düºsY kÕúsTT˝À @s¡Œs¡#ê*. M{Ï Ä<Ûës¡+>± ¬s’‘·T≈£î dü÷#·qT n+~+#ê*. ø£¢düºsY kÕúsTT˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶qT @s¡Œs¡#ê*. ¬s’‘·TT ‘Ó∫Ãq ñ‘·Œ‘·TÔ≈£î m+&É, yêq qT+∫ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*. e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ÄVü‰s¡ <ÛäHê´ô|’ y˚ùd ôddüT‡qT s¡<äT› #˚j·÷*. <äfi≤s¡T <√|æ&ûì n]ø£fÒº+<äT≈£î nìï #·s¡´÷ #˚|ü{≤º*. ø±+Á{≤≈£îº e´ekÕj·T |ü<ä∆‹˝À ø£+|ü˙T/ yê´bÕs¡TT, ¬s’‘·T eT<Ûä´ »]π> ˇ|üŒ+<ë˝À e´ekÕj·T XÊK eT÷&Ée uÛ≤>∑kÕ«$T>± e⁄+&Ü*. ¬s’‘·T≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ á ˇ|üŒ+<ëqT neTT #˚j·÷*. ¬s’‘·T≈£î nedüs¡yÓTÆq düeT#êsêìï ø£¢düºsY kÕúsTT˝À ¬s’‘·T ùdyê πø+Á<ë <ë«sê n+~+#ê*. Ç+<äTø£edüs¡yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï Äj·÷ πø+Á<ë≈£î düeT≈£LsêÃ*. e´ekÕj·T $<ä´, |ü]XÀ<ÛäqT: sêh+˝Àì Á|ü‹ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé ˝Àq÷, Á|üuÛÑT‘·« e´ekÕj·T bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊqT HÓø=˝≤Œ*. Á|ü‹ õ˝≤¢˝Àq÷ e´ekÕj·T Ç+»˙]+>¥ (nÁ–ø£Ãs¡˝Ÿ _.md”‡) ø£fi≤XÊqT, |”J ø√s¡T‡‘√ düVü‰ HÓø=˝≤Œ*. 80 XÊ‘·+ d”≥¢qT e´ekÕj·T ≈£L©T, øöT ¬s’‘·T‘√ düVü‰ e´ekÕj·T<ës¡T |æ¢≈£î πø{≤sTT+#ê*. |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ kÂø£sê´ìï á ø£fi≤XÊ≈£î ≈£L&Ü $düÔ]+#ê*. e÷]q yê‘êes¡D |ü]dæú‘·TT, |ü+≥ bı+~ø£≈£î nqT>∑TD+>± e´ekÕj·T $<ä´ dæãdtqT e÷sêÃ*. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHê kÕúHê˝À XÊÅdüÔy˚‘·Ô b˛düTºqT uÛÑØÔ #˚j·÷*. |ü]XÀ<ÛäqqT, ì<ÛäT Ks¡TÃqT, |òü*‘êqT k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ ÁøÏ+<ä≈£î rdüT≈£îsêyê*. düTdæús¡ e´ekÕj·T |ü<ä∆‘·Tô|’ |ü]XÀ<Ûäq≈£î 50 XÊ‘·+ XÊÅdüÔy˚‘·ÔqT,
 7. 7. 7 ì<ÛäTqT πø{≤sTT+#ê*. |ü⁄s¡T>∑T eT+<äTT yê&Éì e´ekÕj·T+˝À, ùd+Á~j·T e´ekÕj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø e∫Ãq |òü*‘êqT Áø√&ûø£]+∫, uÛÑ$wü´‘Y |ü]XÀ<ÛäqqT ø=qkÕ–+#ê*. Ä~yêd” /<ä[‘· e´ekÕj·T <ës¡T≈£î eT<ä∆‘·T: ôw&É÷´˝Ÿ¶ ÁbÕ+‘·+˝À Ä~yêd”T kÕ>∑T #˚düTÔqï |ü+≥qT s¡øÏå+#ê*. yê] |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ≈£î, n&ÉM ñ‘·Œ‘·TÔ≈£î e÷¬sÿ{Ï+>¥ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê*. á ÁbÕ+‘ê˝À e´ekÕj·T s¡kÕj·THê neTàø±qT ìùw~Û+#ê*. $$<Ûä uÛÑ÷ |ü+|æD° |ü<∏äø± ÁøÏ+<ä kÕ>∑T uÛÑ÷$T bı+~q <ä[‘· ¬s’‘·T e´ekÕj·÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê*. yê]øÏ dü+kÕú>∑‘· eT<ä∆‘·T n+~+#ê*. ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤≈£î düVü‰j·T+: ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìï{Ïø° J.y√.HÓ+. 421 Á|üø±s¡+ mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+#ê*. mø˘‡ Áπ>wæj·÷ yÓTT‘êÔìï 5 ø£å≈£î ô|+#ê*. Äj·÷ ≈£î≥T+u≤ u≤´+≈£î n|üqT |üP]Ô>± e÷|ò” #˚j·÷*. ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´qT ìsê∆]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î m|òt.◊.ÄsY.qT ÁbÕ‹|ü~ø£>± #˚düTø√yê*. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À e´ekÕj·T, ¬syÓq÷´, ¬s’‘·T, dü«#·Ã¤+<Ûä dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT‘√ ˇø£ ø£$T{°ì y˚dæ, m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üs¡´y˚øÏådü÷Ô u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤≈£î Hê´j·T+ #˚ùd Á|üÁøÏj·TqT 3 HÓ˝À |üP]Ô #˚j·÷*. $<äT´‘Y cÕø˘‘√ eTs¡DÏ+∫q e´ekÕj·T<ës¡T≈£î ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê*.
 8. 8. 8 ‘Ó+>±D≤sêh+˝À<ä[‘·T≈£îuÛÑ÷$Tø=qT>√T` nqTuÛÑyêT, düyêfi¯ófl, $<Ûëq|üs¡yÓTÆq dü÷#·qT &܈ˆmdt.d”‘ê˝øÏåà e´ekÕj·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq <ä[‘· ≈£î≥T+u≤≈£î 3 mø£sê uÛÑ÷$Tì Çyê«ì ‘Ó+>±D≤ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ ÄVü‰«ì+#·<ä–q~. uÛÑ÷$T ˝Òì ù|<ä≈£î Á|ü‘˚´øÏ+∫ eTVæ≤fi¯≈£î uÛÑ÷$T Vü≤≈£îÿT _Û+#·≥+ dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. {Ï.ÄsY.mdt. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»≈£î Ç∫Ãq mìïø£ Vü‰MTì |üP]Ô #˚j·T≥+ ø√dü+ Ä>∑düTº 15e ‘˚Bq nìï õ˝≤¢˝À 500 eT+&É˝≤˝Àì 500 Á>±e÷˝À (m+|æø£ #˚düT≈£îqï Á>±e÷˝À) á uÛÑ÷ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ô|’{Ÿ |ü<ä∆‹ ô|’ m+|æø£ #˚düT≈£îqï Á>±e÷˝À uÛÑ÷$T ˝Òì, ˝Òø£ 3 mø£sê ø£+fÒ ‘·≈£îÿe uÛÑ÷$T >∑ yê]ì >∑T]Ô+∫ Ä ≈£î≥T+u≤≈£î 3 mø£sê uÛÑ÷$Tì |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. Ä ≈£î≥T+u≤T e´ekÕj·T+ #˚düTø√e&ÜìøÏ MT>± ˇø£ @&Ü~ es¡≈£î nedüs¡yÓTÆq $$<Ûä eT<ä∆‘·T e´edüúT, ùdeT n+~+#·≥+ ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± e⁄+~. á uÛÑ÷ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT $~Û $<ÛëHêT Ç+ø± s¡÷bı+<˚ <äX¯˝ÀH˚ e⁄qï|üŒ{Ïø° {Ï.ÄsY.mdt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü<Ûëq+>± e÷¬sÿ{Ÿ qT+&ç uÛÑ÷$Tì ø=qT>√T #˚dæ uÛÑ÷ |ü+|æD° »s¡bÕì Á|üj·T‹ïdüTÔqï~. nsTT‘˚ Ç~ nH˚ø£ Á|üX¯ïT, düyêfi¯fl‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï~. á uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ mdt.dæ., mdt.{Ï. düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäTqT $ìjÓ÷–+#·uÀ‘·Tqï≥T¢ ‘ÓTdüTÔqï~. Ç~ 80% Á>±+{Ÿ >±q÷, 20% e&û¶˝Òì s¡TD+>±q÷ ÇdüTÔqï≥T¢ ‘ÓTdüTÔ+~. ù|<äT uÛÑ÷$Tì bı+<ä{≤ìøÏ uÛÑ÷$T ø=qT>√T #˚j·T≥+ nH˚ eP´Vü≤+ ø=‘·Ô<˚MT ø±<äT. 1980˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä, uÛÑ÷$T ˝Òì <ä[‘· eTVæ≤fi¯≈£î ôw&É÷´˝Ÿ ≈£î˝≤ düVü≤ø±s¡ ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé (m.|æ.mdt. dæ.dæ.m|òt) <ë«sê bÕøÏåø£ Á>±+≥T, bÕøÏåø£ ãTTD+ ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’q düVü‰j·÷ìï n+~+#·{≤ìøÏ z |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á |ü<∏äø£+ nH˚ø£ J.y√. <ë«sê |üT e÷s¡T¢ dües¡DT »]– Ç|üŒ{Ïø° neTT˝À e⁄+~. 2004˝À Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ (◊.¬ø.|æ)˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä eTVæ≤fi¯≈£î ñ‘êŒ<äø£yÓTÆq uÛÑ÷eTTqT n+~+#·{≤ìøÏ uÛÑ÷$T ø=qT>√T |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü|ü+#·u≤´+≈£î Ä]úø£ düVü≤ø±s¡+ n+~+∫+~. Bìì sêh+˝Àì 128 eT+&É˝≤˝Àì 190 Á>±e÷˝À neTT #˚XÊs¡T. Bìì 2009˝À eTT–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 2,937.45 ø£å ô|≥Tºã&ç‘√, 5,303 eT+~ uÛÑ÷$T ˝Òì ù|<ä eTVæ≤fi¯ ø√dü+ 4,539.24 mø£sê uÛÑ÷$Tì ø=qT>√T #˚XÊs¡T. á |ü<∏äø£+ <ë«sê uÛÑ÷$Tì bı+~q yê]˝À 90 XÊ‘·+ eT+~ mdt.dæ., mdt.{Ï.≈£î #Ó+~q yêπs. n$uÛ≤»´ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À 6 õ˝≤¢˝Àì <ë<ë|ü⁄ 25 Á>±e÷˝À á s¡#·sTT‘· eTVæ≤fi¯T ` uÛÑ÷$T Vü≤≈£îÿ ô|’ #˚dæq $düÔè‘· n<Ûä´j·Tq+˝À uÛ≤>∑+>± ◊.¬ø.|æ.`mdt.Ç.ÄsY.|æ. m.|æ.mdt.dæ.dæ.mdt uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷˝À eTVæ≤fi¯ nqTuÛÑyêqT ˝À‘·T>± |ü]XÀ~Û+#·≥+ »]–+~. uÛÑ÷$T ø=qT>√T <ë«sê <ä[‘·T≈£î uÛÑ÷$Tì n+~+#êH˚ Á|üdüTÔ‘· dü+<äs¡“¤+˝À uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£eT+˝À düeTdü´T, düyêfi¯flqT $X‚¢wæ+∫ ø=ìï ø°ø£yÓTÆq >∑TDbÕsƒêqT, $<Ûëq|üs¡yÓTÆq dü÷#·qqT s¡÷bı+~+#·{≤ìøÏ HêT>∑T Á>±e÷ πøåÁ‘·kÕúsTT |ü]XÀ<ÛäHê $esêqT, ø=ìï >∑D≤+ø±qT Ä<Ûës¡+ #˚düTø√e&É+ »]–+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ Vü≤düHé|ü]Ô eT+&É+ dü÷&ÜHé|ü*¢, ø£s¡÷ïT õ˝≤¢ q+~ø=≥÷ÿs¡T eT+&É+ n÷¢s¡T, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ d”‘·+ù|≥ eT+&É+ ~ã“>∑÷&É, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢, m&É¢bÕ&ÉT eT+&É+ k˛˝≤dü nH˚ HêT>∑T Á>±e÷˝À uÛÑ÷$T ø=qT>√T |ü<∏äø£+ô|’ |ü]XÀ<Ûäq #˚j·T≥+ »]–+~. ◊.¬ø.|æ.`mdt.Ç.ÄsY.|æ. uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT+˝Àì dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ëT neTàø±ìøÏ e⁄qï uÛÑ÷$Tì, neTà{≤ìøÏ dæ<ä∆+>± e⁄qï neTàø£+ <ës¡TqT >∑T]Ô+#·edæ e∫Ã+~. |ü]$T‹øÏ $T+∫q $T>∑TT uÛÑ÷eTTqT >∑T]Ô+#·≥+ ˝Òø£ nqs¡TΩ˝…’q, Á>±eT+˝À ìedæ+#·ì uÛÑ÷kÕ«eTTqT+&ç uÛÑ÷eTTqT ‹]– rdüTø√e≥+ e+{Ï #·s¡´ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘·´ø£å+>± uÛÑ÷ dü+düÿs¡DqT neTT #˚j·T{≤ìøÏ ã<äTT á Áø£eT+˝À dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ëqT uÛ≤>∑kÕ«eTTqT #˚dæ+~. Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î ô|<ä› m‘·TÔq ¨¬s‹Ô+∫q e÷¬sÿ{Ÿ Ä<Ûë]‘· uÛÑ÷ dü+düÿs¡DqT eTT+<äT≈£î ‘˚e≥+˝À uÛ≤>∑+>± #·÷&Ü*. Ç~ ªªù|<ä≈£î uÛÑ÷$T |ü⁄q:|ü+|æD° #˚j·T≥+˝À e÷¬sÿ{ŸqT $»j·Te+‘·+>± e⁄|üjÓ÷–+#·e#·Tõµ nH˚ ˇø£ <äTs¡“yÓTÆq }Vü≤ ô|’
 9. 9. 9 Ä<Ûës¡|ü&çq ø±s¡´Áø£eT+. ªªô|<ä› ø£eT‘ê≈£î dü_‡&ûqT ‘·–Z+∫ yê]øÏ e´ekÕj˚T‘·s¡ dü<äTbÕj·÷qT ø£*Œ+∫q≥¢sTT‘˚ yês¡T uÛÑ÷eTTqT neTà{≤ìøÏ Áb˛‘ê‡Vü≤+ _ÛdüTÔ+~. n|ü&ÉT e÷¬sÿ{Ÿ˝À uÛÑ÷$T neTàø±ìøÏ e⁄+≥T+~. <ëìì uÛÑ÷ ø=qT>√T |ü<∏äø± <ë«sê ù|<äT ø=qTø√ÿe{≤ìøÏ MT ø£*Œ+#·e#·Tõµ nH˚~ á dæ<ë∆+‘êìøÏ Ä<Ûës¡+. nsTT‘˚ á }Vü≤ ì»+ ø±<ä˙, Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q <Ûäs¡≈£î uÛÑ÷$Tì neTà{≤ìøÏ m≈£îÿe eT+~ uÛÑ÷ j·T»e÷qTT eTT+<äT≈£î sê˝Ò<ä˙ πøåÁ‘· kÕúsTT n<Ûä´j·Tq+ <ë«sê ‘ÓTdüTÔqï~. uÛÑ÷eTT <Ûäs¡≈£î ¬sø£ÿT uÛÑ÷ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚•+∫q|ü&ÉT Ä #·T≥Tº Á|üø£ÿ ÁbÕ+‘ê˝À uÛÑ÷$T <Ûäs¡T nq÷Vü≤´yÓTÆq y˚>∑+˝À ô|]–q≥T¢ |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘ÓTdüTÔqï~. Bì e¢ Bs¡Èø±+˝À uÛÑ÷$T ø=qT>√T |ü<∏äø£+ eTqC≤<äT. á |ü<∏äø£+ |ü]~Û˝À ˝Òì ù|<ä ¬s’‘·TT uÛÑ÷$Tì ø=q≥+ ˝Òø£ øöT≈£î rdüTø√yêqT ≈£îqï|ü&ÉT Ç~ yê]ô|’ Á|ü‹≈£L Á|üuÛ≤yêìï ø£*–düTÔ+~. e÷¬sÿ{Ÿ πs≥T ô|s¡T>∑T‘·T+<äH˚ ÄX¯‘√ uÛÑ÷ j·T»e÷qTT uÛÑ÷$Tì neTà≈£î+&Ü e⁄+&É≥+ ˝Òø£ n+‘·≈£î eTT+<äT neTTà‘êeTqï <ëìø£+fÒ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe uÛÑ÷$Tì neTà≥+ ≈£L&Ü »]–q dü+<äsꓤT e⁄HêïsTT. n+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT>± e´ekÕj·T+ #Ój·T´ì, Á>±eT+˝À ìedæ+#·ì uÛÑ÷ j·T»e÷qTqT uÛÑ÷eTT qT+&ç U≤∞ #˚sTT+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ ø=ìï Áb˛‘ê‡Vü‰qT Á|üø£{Ï+#·≥+ <ë«sê ˇø£ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± e´ekÕj·T uÛÑ÷ e÷¬sÿ{Ÿ ôV≤#·Tà ‘·>∑TZ≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü dæúØø£]+#ê*. <ëì‘√bÕ≥T uÛÑ÷ ]ø±s¡T¶qT qMø£]+#·≥+, uÛÑ÷ >∑]wüº |ü]$T‹ì düe]+#·≥+, nHê´Áø±+‘·yÓTÆq nôd’qT¶ uÛÑ÷eTTqT, nqs¡TΩ˝…’q e´≈£îÔ #˚‹˝À e⁄qï Ç‘·s¡ kÕ>∑T jÓ÷>∑´yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTTqT ‹]– kÕ«BÛq+ #˚düTø√e≥+ e+{Ï #·s¡´qT ≈£L&Ü #˚|ü{≤º*. ˝Òq≥¢sTT‘˚ ˇø£ÿ uÛÑ÷$T ø=qT>√T |ü<∏äø£+ <ë«sê e÷Á‘·y˚T ù|<ä≈£î |ü+∫ Çe«{≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷eTTqT düMTø£]+#·≥+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. nqs¡TΩ˝…’q uÛÑ÷ j·T»e÷qT˝ô|’Hê, uÛÑ÷ e÷¬sÿ{Ÿ ô|’Hê m+‘√ ø=+‘· n~Ûø±]ø£ n+ø£å #·s¡´qT $~Û+#˚ #·s¡´T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ uÛÑ÷ ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷T Bs¡Èø±+˝À eTqC≤eì πøåÁ‘· kÕúsTT n<Ûä´j·Tq+ dü÷∫düTÔqï~. kÕe÷õø£ ndüe÷q‘·qT ‘=–+#·ì uÛÑ÷ ø=qT>√T ø±s¡´Áø£eT+ ≈£î|üs¡yÓTÆq, uÛÑ÷ j·÷»e÷q´ |üs¡yÓTÆq e´ed”Ôø£è‘· ndüe÷q‘·qT á uÛÑ÷ ø=qT>√T ø±s¡´Áø£eT+ ô|<ä›>± |ü]wüÿ]+#·˝Òø£b˛sTT+<äì |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘ÓTdüTÔqï~. ô|’>± uÛÑ÷$T ˝Òì ‘·qeTTq÷, ù|<ä]ø±˙ï |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ e÷¬sÿ{Ÿ nqT≈£L ô|ò’HêqT‡ ô|≥Tºã&ç e÷sêZìï nqTdü]+#·≥+ e¢ n≥Te+{Ï ndüe÷q‘·qT ø£|æŒ|ü⁄#˚à Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘·T+~. n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq nìï Á>±e÷˝Àq÷ ≈£L&Ü ◊.¬ø.|æ., mdt.Ç.ÄsY.|æ, m.|æ.mdt.dæ.dæ.m|òt düVü‰j·T+‘√ »]–q uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷˝À _›<ës¡TT n|üŒ{Ïπø Ä uÛÑ÷eTT˝À #ê˝≤ ø±+>± øöT <ës¡TT>±H√, e´ekÕj·T ≈£L©T >±H√ |üì #˚düTÔHêïs¡T. uÛÑ÷ dü+düÿs¡D <äèø√ÿD+ qT+&ç #·÷ùdÔ á ≈£î≥T+u≤≈£î nqs¡TΩ˝…’q uÛÑ÷ j·T»e÷qTqT U≤∞ #˚sTT+∫ Ä uÛÑ÷eTTô|’ j·÷»e÷q´ Vü≤≈£îÿT Çe«edæ e⁄+~. yêdüÔe kÕ>∑T<ës¡T $esêT Á|ü‹|òü*+#˚ $<Ûä+>± uÛÑ÷$T ]ø±s¡T¶qT düMø£]+#·edæ e⁄+~. <ëìøÏ ã<äTT uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ëT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T‘√ ø£dæ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡≈£î uÛÑ÷$Tì ny˚Tà≥≥T¢ uÛÑ÷ j·T»e÷qT‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄≈£î ~>∑T‘ês¡T. uÛÑ÷ ø=qT>√T ø±s¡´Áø£eT+ eTVæ≤fi¯≈£î ø£*Œ+∫q Ä]úø£ kÕ~Ûø±s¡‘· #ê˝≤ |ü]$T‘·yÓTÆq~. n~ Á|üdüTÔ‘·+ Á>±e÷˝À ñ ìøÏ˝À e⁄qï ≈£î+, *+>∑|üs¡yÓTÆq (C…+&ÉsY) ndüe÷q‘·qT ô|<ä›>± e÷s¡Ã˝Òø£ b˛sTT+~. eTVæ≤fi¯ eT<Ûä´ ‘·>±<ëT: uÛÑ÷ ø=qT>√T |ü<∏äø£+ mdt.ôV≤#Y.õ. eTVæ≤fi¯ eT<Ûä´ dü+|ò”TuÛ≤yê˙ï, düVü≤ø±sê˙ï |ü{Ïwüº|üs¡#·edæ+~ b˛sTT yê] eT<Ûä´, Á>±eT+˝Àì $$<Ûä kÕe÷õø£ ôdø£åqT¢, düeT÷Vü‰ eT<Ûä´ ndü+‘·è|æÔ˙, ‘·>±<ëq÷ ô|+#·{≤ìøÏ <ë] rdæ+~. ◊.¬ø.|æ.` mdt.Ç.ÄsY.|æ. m.|æ.mdt.dæ.dæ.m|òt ` á ¬s+&ÉT ø±s¡´Áø£e÷˝À ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« bÕÁ‘· e⁄+&É&É+‘√ uÛÑ÷$T j·÷»e÷q´+ ø√dü+ uÛÑ÷$T ˝Òì ≈£î≥T+u≤˝À Äø±+ø£åT ô|]>±sTT. nsTT‘˚ neTàø±ìøÏ uÛÑ÷$T ‘·≈£îÿe>± ñqï+<äTq ãè+<ë˝Àì düuÛÑT´ eT<Ûä´ ndü+‘·è|æÔøÏ <ë] rdæ+~. _› bı+~q yê]˝À ≈£L&Ü ndü+‘·è|æÔ HÓø=qï~. m+<äTø£+fÒ yês¡T Ä•+∫q <ëì ø£+fÒ yês¡T ì»+>± ø=qT>√T #˚j·T>∑*–+~ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. (ˇø£ mø£s¡+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe)
 10. 10. 10 Ç≥Te+{Ï $yê<ëqT ‘·|æŒ+#·{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT>± ˇø£ bÕs¡<äs¡Ùø£ |ü<ä∆‹˝À uÛÑ÷$T ˝Òì yê] ˝…ø£ÿT rdæ, Á>±eTeTT ˝Òø£ |ü+#êsTTr kÕúsTT˝À uÛÑ÷ |ü+|æD°øÏ m+‘· $d”Ôs¡í+˝À kÕ>∑T uÛÑ÷$T n+<äTu≤≥T˝À e⁄qï<√ e÷|æ+>¥ #Ój·÷´*. yês¡dü‘·«Vü≤≈£îÿT uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷T eTVæ≤fi¯≈£î uÛÑ÷$T Vü≤≈£îÿT ø£*Œ+#·{≤ìøÏ ñ<˚›•+∫q$. nsTT‘˚ yê{Ïì ˇø£ ‘·s¡+ ‘·sê«‘· ≈£î≥T+ã+˝À|ü eTVæ≤fi¯≈£î uÛÑ÷$T j·÷»e÷Hê´ìï ø=qkÕ–+#˚ $<Ûä+>± C…+&ÉsY düŒèVü≤ ø£*–q $<Ûä+>± s¡÷bı+~+#·˝Ò<äT. ñ<ë: ˇø£ eTVæ≤fi≤ _›<ës¡T eTs¡DÏ+∫q≥¢sTT‘˚ Ä uÛÑ÷$T me]øÏ #Ó+<äT‘·T+~ nH˚ $wüj·T+ô|’ düŒwüº‘· ˝Ò<äT. uÛÑ÷$T ø=qT>√T |ü<∏äø±T ˝Òø£ eTπs<Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷ <ë«sê eTVæ≤fi¯qT ì»+>± kÕ~Ûø±s¡TqT #Ój·÷´qT≈£î+fÒ, ≈£î≥T+ã+˝À Ç‘·s¡ eTVæ≤fi¯≈£î yês¡dü‘·« Vü≤≈£îÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊqT á ø±s¡´Áø£e÷˝À düŒwüº+>± n+‘·sꓤ>∑+ #Ój·÷´*. HêeTe÷Á‘·yÓTÆq uÛÑ÷$T Vü≤≈£îÿT ◊.¬ø.|æ. <ë«sê ø±˙, mdt.dæ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê >±˙ neTT »]–q uÛÑ÷ ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷T uÛÑ÷$T ˝Òì yê]øÏ Ç∫Ãq$ πøe+ HêeT e÷Á‘·yÓTÆq ˝Òø£ ø±–‘êπø |ü]$T‘·yÓTÆq Vü≤≈£îÿT. ◊.¬ø.|æ. $wüj·T+˝À _›<ës¡T uÛÑ÷$T dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ë Á>±eT düe÷K´ e<ä› 10`15 dü+e‘·‡sê˝À yês¡T n|ü rπsà es¡≈£î ‘·qU≤˝À ô|≥º≥+ »]–+~. mdt.dæ. ø±s√ŒπswüHé $wüj·T+˝À ≈£L&Ü n|ü rπses¡≈£î uÛÑ÷$T |ü{≤ºT eTVæ≤fi¯≈£î ã~© #Ój·T´˝Ò<äT. Bì ns¡ú+ á |ü<∏äø± ÁøÏ+<ä uÛÑ÷$T bı+~q _›<ës¡TT yÓTT‘·Ô+ n|ü rπsà es¡≈£î ˇø£ s¡ø£yÓTÆq ˇ|üŒ+<ä+˝À e⁄qï øöT<ës¡TT>±H˚ ø=qkÕ>±s¡T. yÓTT<ä≥ uÛÑ÷$T j·T»e÷qT≈£î, ‘·sê«‘· u≤´+≈£î≈£î, ‘·sê«‘· Á>±eT düe÷K´≈£î. yês¡T ì»yÓTÆq uÛÑ÷ j·T»e÷qTT ø±e{≤ìøÏ 10 @fi¯ó fl ô|’q |ü{Ϻ+~. á nqTuÛÑe+ <äècÕº´ uÛÑ÷$Tì ø=qT>√T #˚dæq ˝Òø£ ã~© #˚dæq yÓ+≥H˚ ù|<ä≈£î |üP]Ô n~Ûø±s¡ Vü≤≈£îÿqT ≈£L&Ü ã~© #˚ùd ˇø£ e´edüúqT s¡÷bı+~+#ê*. <ëì‘√bÕ≥T uÛÑ÷$T ˝Òì yê]øÏ ø=qT>√T #˚dæq uÛÑ÷$T $wüj·T+˝ÀqsTTHê, |ü+|æD° #˚dæq uÛÑ÷$T $wüj·T+˝ÀqsTTHê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À uÛÑ÷eTTqT Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ ù|s¡T‘√ ‹]– rdüTø√e≥+ ˝Òø£ eT[fl+#·{≤ìï ìs√~Û+#˚ $<Ûä+>± s¡ø£åD ìj·Te÷T bı+<äT|üs¡#ê*. yÓTT‘·Ô+ MT<ä uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷ nqTuÛÑyê <ë«sê ‘ÓTdüTÔqï<˚$T≥+fÒ M{Ï e¢ _› bı+~+~ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe XÊ‘·+ ≈£î≥T+u≤˝Òqì. uÛÑ÷$Tì n$Tàq yê] $esê˝ÀøÏ yÓ[‘˚ á ≈£î≥T+u≤˝À n‘·´~Û≈£î≈£î e+<ä mø£sê uÛÑ÷$T e⁄qï≥T¢, ô|’>± yês¡T Ç‘·s¡ Ä<ëj·T eqs¡TT ø£*– e⁄qï≥T¢ ˝Òø£ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê˝À`|ü≥ºD≤T, q>∑sê˝À, Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À ìedædüTÔqï≥T¢ ‘ÓTdüTÔ+~. yê]˝À #ê˝≤ eT+~ ‘·eT≈£îqï uÛÑ÷$T˝À n‹ ø=~› $d”Ôs¡í+˝À uÛÑ÷$Tì e÷Á‘·y˚T neTà≥+ <ë«sê e<äTT≈£îì Ç+ø± ô|<ä› $d”Ôs¡í+ uÛÑ÷$Tì ‘·eT e<˚› e⁄+#·T≈£îHêïs¡T. Bìì ã{Ϻ $$<Ûä uÛÑ÷ dü+düÿs¡D #·{≤ºqT ñ¢+|òæTdüTÔqï yê] uÛÑ÷eTTqT e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe{≤ìøÏ yê]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±qT n+~+#·≥eTH˚~ Bs¡Èø±+>± #·÷dæq|ü&ÉT uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä≈£î uÛÑ÷$Tì n+~+#·≥+˝À Ç~ eTq>∑*–q |ü<ä∆‘˚Hê nH˚ Á|üX¯ï ‘·˝…‘·TÔ‘·T+~. á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·q+‘· es¡≈£î n<äq|ü⁄ uÛÑ÷$T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sê<äT. uÛÑ÷$T ø=qT>√T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷$T ≈£L&Ü <=s¡ø£<äT. n+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷$T ø=qT>√TqT e÷Á‘·y˚T @¬ø’ø£ e÷s¡Z+>± #·÷&É≈£î+&Ü Ç‘·s¡ neø±XÊ˝À <ëìì ˇø£{Ï>± #·÷&Ü*. Á>±e÷˝À Á|üdüTÔ‘·+ kÕúìø£+>± uÛÑ÷$T uÛÑ´‘· m+‘· e⁄+~? m+‘· eT+~ uÛÑ÷$T˝Òì yês¡THêïs¡T, e´ekÕj·T+ #Ój·T´ì yês¡T, Á>±e÷˝À ìedæ+#·ì yês¡T, uÛÑ÷$T ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Éì uÛÑ÷ j·T»e÷qT #˚‘·T˝À m+‘· uÛÑ÷$T e⁄+~ nH˚ $esêqT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê*. (s¡#·sTT‘· dü«‘·+Á‘·´ |ü]XÀ<Ûä≈£îT, ¬s’‘·T dü«sê»´ y˚~ø£ sêh ø£$T{° düuÛÑT´T)
 11. 11. 11 ‘Ó+>±D≤sêhÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ...uÛÑ÷ùdø£s¡D#·{≤ºìøÏdües¡Dô|’dü÷#·qT &Üø£ºsYñcÕd”‘êøÏåà,|æ.X¯+ø£sY,dæ.ôV≤#Y.s¡$≈£îe÷sY ‘Ó+>±D≤ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ 2013 uÛÑ÷ ùdø£s¡D #·{≤ºìï sêhkÕúsTT˝À düeTs¡∆e+‘·+>± neTT #˚ùd+<äT≈£î >±qT ì]∆wüºyÓTÆq dües¡DT, ìj·Te÷qT s¡÷bı+~+#·{≤ìøÏ eT+Á‘·T kÕúsTT ø£$T{°ì ìj·T$T+∫+~. Ä ø£$T{° düuÛÑT´&Ó’q l Vü≤Øwtsêe⁄ >±]øÏ ªuÛÑ÷$T ø√dü+ ◊ø£´ y˚~ø£µ n+~+∫q dü÷#·qqT Çø£ÿ&É ÇdüTÔHêï+. 1. eTÚ*ø£ dü÷Á‘êT: Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ ø√dü+ uÛÑ÷$Tì ùdø£]+∫q Á|ü‹ dü+<äs¡“¤+˝Àq÷ ‘ê´>±T #˚düTÔqï uÛÑ÷$T j·T»e÷qTT, ¬s’‘·TT, Ç‘·s¡ u≤~Û‘· kÕúìø£ düeT÷Vü‰≈£î kÕe÷õø£ Hê´j·T+, bÕs¡<äs¡Ùø£‘· nH˚ dü÷Á‘êô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç uÛÑ÷ùdø£s¡D »s¡>±*. á ôdø£åqT¢ uÛÑ÷$Tì ø√˝ÀŒe≥+ e¢ yê] kÕe÷õø£, Ä]úø£ dæú‹>∑‘·TT eT]+‘· ~>∑C≤s¡≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î>±qT yê] u≤<ÛäqT, nee÷HêqT ‘·–Z+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e÷qe‘ê <äèø£Œ<Ûä+‘√ e´eVü≤]+#ê*. 2. Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ ù|s¡T‘√ Á|üuÛÑT‘ê«T ãe+‘·+>± uÛÑ÷ ùdø£s¡D »s¡|ü{≤ìøÏ e´‹πsø£+>± kÕúìø£ düeT÷Vü‰ qT+&ç m<äT¬s’q $düÔè‘· Á|ü‹|òüT≥q |òü*‘·+>±H˚ á ø=‘·Ô uÛÑ÷ùdø£s¡D #·≥º+ ñìøÏ˝ÀøÏ e∫Ã+<äì ns¡ú+ #˚düTø√yê*. á ø=‘·Ô uÛÑ÷ ùdø£s¡D #·≥º+ Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ nH˚ <ëìì düŒwüº+>± ìs¡«∫+#·ø£b˛>± <ëì eTTdüT>∑T˝À nH˚ø£ Á|üsTTy˚≥T Á|üjÓ÷»HêqT ≈£L&Ü rdüTø=#˚à $<Ûä+>± $düÔè‘· |ü]∫+~. á ñ|ü ø£$T{° Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ ÁøÏ+<ä≈£î @ @ n+XÊT ekÕÔsTT, @ n+XÊT sêe⁄ nH˚~ düŒwüº+ #˚dü÷Ô ìs¡«#·q+ Çyê«*. ñ<ë: Á|üsTTy˚≥T ˝≤uÛ≤qT ø£*–+#˚ Á|üsTTy˚≥T ÁbÕC…≈£îº≈£î nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷ùdø£s¡DqT Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ ÁøÏ+<ä >∑T]Ô+#·≈£L&É<äT, n≥Te+{Ï yê{ÏøÏ n‘·´Œ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*. Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ nH˚ n+XÊìï ìs¡ísTT+#˚≥|ü&ÉT <ëì e¢ düŒwæº+#·ã&É‘êeTì #ÓãT‘·Tqï ñbÕ~Û neø±XÊqT, uÛÑ÷$Tì ø√˝ÀŒe≥+ e¢ kÕúìø£ Á|ü»T ø√˝ÀŒ‘·Tqï JeH√bÕ<ÛäTqT uÒØE y˚düT≈£îì ˝…ø£ÿ ø£{≤º*. 3.n¬s®˙‡ø±¢E(dü‘·«s¡ùdø£s¡D) $$<Ûä ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ uÛÑ÷ ùdø£s¡D »]ù| düeTj·T+˝À >∑‘·+˝À dü‘·«s¡ ùdø£s¡D ø±¢EqT @ø£|üø£å+>±, nÁ|üC≤kÕ«$Tø£+>± ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e¢ $|üØ‘· |ü]e÷D≤T dü+uÛÑ$+#êsTT. Bì |ü≥¢ kÕúìø£ düeT÷Vü‰ qT+&ç rÁeyÓTÆq Á|ü‹|òüT≥q m<äT¬s’ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·≥+ ≈£L&Ü »]–+~. s¡+>±¬s&ç¶, yÓT<äø˘, q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À ôdCŸ ø√dü+ ‘=+<äs¡bÕ≥T‘√ nÁ|üC≤kÕ«$Tø£+>± ùdø£]+∫q ‘·sê«‘· 5`6 @fi¯fl es¡≈£î nø£ÿ&É m≥Te+{Ï |ü]ÁX¯eTT HÓø=Œ≥+ »s¡>∑˝Ò<äH˚~ bÕ‘· nqTuÛÑe+. ø=‘·Ô uÛÑ÷ùdø£s¡D #·≥º+ uÛÑ÷ùdø£s¡D Áø£e÷ìï $|üØ‘·+>± Ädü´+ #˚düTÔ+<äì n~Ûø±s¡T˝À ˇø£ ‘·|ü n_ÛÁbÕj·T+ e⁄qï≥T¢ ‘ÓTdüTÔqï~. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À ì»+ ˝Ò<äT. uÛÑ÷ ùdø£s¡D e¢ »s¡>∑uÀj˚T kÕe÷õø£ Á|üuÛ≤yêìï, |üsê´es¡D Á|üuÛ≤yêìï n+#·Hê y˚j·T{≤ìøÏ 6 HÓ qT+&ç dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. á |üqTqT |üP]Ô #˚j·T{≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq dæã“+~ì ìj·T$T+∫ •ø£åD Çe«≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q bÕÁ‘· ‘·|üŒì dü]>± ìs¡«]Ô+#ê˝Ò ‘·|üŒ Ädü´eTe⁄‘·T+<äqï kÕ≈£î‘√ n¬s®˙‡ ø±¢EqT e⁄|üjÓ÷–+#· {≤ìøÏ <ëìøÏ >∑ n~Ûø±sêqT $ìjÓ÷–+#· ≈£L&É<äT. 4.uÛÑ÷|ü+|æD°≈£L&ÜÁ|üC≤Á|üjÓ÷»qy˚T mdt.dæ., mdt.{Ï., _.dæ.˝˝À uÛÑ÷$T ˝Òì ù|<ä≈£î |ü+∫ Ç∫Ãq uÛÑ÷eTTqT Á|üuÛÑT‘·«+ m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ @ Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ ø√düeT÷ ‹]– rdüTø√≈£L&É<äT. uÛÑ÷$T ˝Òì yê]øÏ uÛÑ÷$Tì |ü+#·≥+ ≈£L&Ü ªªÁ|üC≤ Á|üjÓ÷»qy˚Tµµ >∑qTø£ á uÛÑ÷eTTqT ‹]– rdüTø√e≥+ ˝Òø£ Ç‘·s¡ nedüsê≈£î eT[fl+#·≥+ Á|üC≤Á|üjÓ÷»q+ dü÷Á‘êìï e⁄¢+|òæT+#·≥y˚T ne⁄‘·T+~. 5. ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e⁄qï uÛÑ÷eTTqT yÓTT<ä≥ ùdø£]+#ê* sêh+˝À $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·«, Á|üsTTy˚≥T ø±s√Œπswüq¢ e<ä› U≤∞>±, ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± |ü&ç e⁄qï, ô|<ä› $d”Ôs¡í+˝À e⁄qï uÛÑ÷eTTqT yÓTT<ä≥ ùdø£]+#·{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ï+#ê*. Ç≥Te+{Ï uÛÑ÷eTTqT >∑T]Ô+∫, $esê‘√ C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T #˚dæ n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À e⁄+#ê*. ñ<ë: m|æ◊◊dæ, @|æôV≤#Y;T ùdø£]+∫ Ç‘·s¡ ø£+ô|˙≈£î eT[fl+∫q uÛÑ÷eTTqT Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q ÁbÕC…≈£îºø√dü+ $ìjÓ÷–+#·{≤ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*. (ø=‘·Ô>± uÛÑ÷$T ùdø£]+#˚ eTT+<äT)
 12. 12. 12 6.düeTÁ>∑yÓTÆquÛÑ÷$ìjÓ÷>∑Á|üD≤[ø£ Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î e´ekÕj·÷ìø°, |ü]ÁX¯eT≈£L, Çfi¯fl ìsêàD≤ìø°, Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷≈£L nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷$Tì ns¡úe+‘·+>± πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ düeTÁ>∑yÓTÆq uÛÑ÷ $ìjÓ÷>∑ Á|üD≤[ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚j·T{≤ìøÏ #=s¡e rdüTø√yê*. uÛÑ÷ ùdø£s¡D, e´ekÕj·T+, |ü]ÁX¯eTT, ñbÕ~Û ø£Œq≈£î dü+ã+~Û+∫q $<ÛëHêqT $&ç$&ç>± #·÷&É≈£î+&Ü $düÔè‘·kÕúsTT uÛÑ÷ $ìjÓ÷>∑ Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± e⁄+&Ü*. á Á|üD≤[ø£ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝Àì e´ekÕj·÷ìï, ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·qT, Je yÓ’$<Ûë´ìï ø±bÕ&˚ $<Ûä+>± #·s¡´T rdüTø√yê*, e´ekÕj·T uÛÑ÷eTTqT e´ekÕj˚T‘·s¡ uÛÑ÷eTTT>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ ˇø£ |ü]$T‹ $~Û+#ê*. 7. bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+ ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À $$<Ûä s¡+>±˝À, $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À |ü]ÁX¯eTqT <äX¯yêØ>± n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î ˇø£ düŒwüºyÓTÆq bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+ e⁄+&Ü*. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê e¢ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê eT<Ûä´ »]–q ndüe÷q‘·qT Ç~ dü]~<˚› $<Ûä+>± e⁄+&Ü*. |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~∆ kÕúìø£ nedüsêT, eqs¡TT, ñbÕ~Û ø£Œq neø±XÊ Ä<Ûës¡+>± »s¡>±*. |ü]ÁX¯eT ø√dü+ uÛÑ÷ùdø£s¡D, ìsê«dæ‘·+ n‹ ‘·≈£îÿe>± e⁄+&˚≥≥T¢ #·÷&Ü*. 8. JeH√bÕ<ÛäTT ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê]ì ≈£L&Ü ÁbÕC…≈£îº u≤~Û‘·TT>± #˚sêÃ* á ø=‘·Ô uÛÑ÷ùdø£s¡D #·≥º+ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ] uÛÑ÷ùdø£s¡DqT |ü⁄qsêyêdü+, |ü⁄qs¡«´ed”Ôø£s¡D n+XÊ‘√ ø£*|æ |ü]>∑DÏdüTÔqï~. πøe+ uÛÑ÷$Tì ø√˝ÀŒ‘·Tqï yêπs>±ø£ <ëìô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq Ç‘·s¡ ÁbÕ<∏ä$Tø£ JeH√bÕ<ÛäTqT ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê]ì ≈£L&Ü ªªÁbÕC…≈£îº u≤~Û‘·TT>±µµ á #·≥º+˝À >∑T]Ô+#·&ÉeTH˚~ nH˚ø£ Á|üC≤ ñ<ä´e÷T, bÂs¡ düe÷» dü+düúT kÕ–+∫q Á|ü#ês¡ ñ<ä´eT+ |òü*‘·+>±H˚ »]–+~. uÛÑ÷ùdø£s¡D e¢ Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± u≤~Û‘·Te⁄‘·Tqï ¬s’‘·TT, øöT ¬s’‘·TT, e´ekÕj·T ≈£L©T, #˚‹ eè‘·TÔ yês¡T, #˚H˚‘· ø±s¡TT, ∫qï <äTø±D<ës¡TT yÓTT<ä˝…’q yê]q+<ä]˙ >∑T]Ô+∫ ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± ñ|üø£$T{° #˚dæq J.y√. HÓ+. 68˝Àì e⁄|üj·TTø£ÔyÓTÆq n+XÊqT rdüTø√yê*. JeH√bÕ<ÛäTT ø√˝ÀŒsTTq yê] $esêqT »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿT, kÕe÷õø£ Á|üuÛ≤e n+#·Hê ]b˛s¡Tº Ä<Ûës¡+>± düeTs¡úe+‘·+>± #˚j·÷*. 9. ns¡TΩ˝…’q ejÓ÷»qT+<ä]ø° ñbÕ~Û ˇø£ ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£]øÏ e÷Á‘·y˚T Á|ü‘ê´e÷ïj·T ñbÕ~Û ø£*Œ+#êH˚ dü÷Á‘·+ ≈£î≥T+ã+˝Àì Ç‘·s¡ ejÓ÷»qT˝ô|’ Á|üuÛ≤yêìï ø£T>∑CÒdüTÔ+~. Ç~ Á|ü‘˚´øÏ+∫ eTVæ≤fi¯qT u≤>± <Óã“rdüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ yês¡T ‘·eT ≈£î≥T+ã+˝Àì eT>∑ yê]‘√H˚ b˛{°|ü&Éedæ edüTÔ+~ ø£qTø£. kÕe÷õø£ Á|üuÛ≤e n+#·Hê Áø£eT+ uÛÑ÷ùdø£s¡D e¢ u≤~Û+|üã&˚ ≈£î≥T+ã+˝À n+<ä]˙ >∑T]Ô+∫ ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ ‘Ó#˚à $<Ûä+>± s¡÷bı+~+#·ã&Ü*. yês¡T ø=‘·Ô s¡+>±˝À ñbÕ~Û bı+<˚ $<Ûä+>± yê] HÓ’|ü⁄D≤´qT ô|+#˚+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´T rdüTø√yê*. 10.dæ+–˝Ÿ$+&√ uÛÑ÷ ùdø£s¡D, |ü⁄qsêyêdü+, Øôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ nH˚$ Á{ÏãT´q˝Ÿ ˝Òø£ n<∏ë]{° s¡÷|ü+˝À Á|ü‹ õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑT‘·«+ n˙ï ˇπø n~Ûø±s¡ dü+düú <ë«sê neTT »]π> $<Ûä+>± dæ+–˝Ÿ $+&√ |ü<ä∆‹ì @sêŒ≥T #Ój·÷´*. 11.ne>±Vü≤qô|+#˚ø±s¡´Áø£eT+ uÛÑ÷ùdø£s¡D »]–q|ü⁄&ÉT JeH√bÕ<ÛäTqT ø√˝ÀŒsTTq yês¡T á #·{≤ºìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚kÕÔs¡ì nqTø√e≥+˝À ì»+˝Ò<äT. m+<äT≈£+fÒ #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À #ê˝≤ eT+~øÏ á #·≥º+ >∑T]+∫ ø±˙, á #·≥º+ e¢ yê]øÏ e#˚à Vü≤≈£îÿ >∑T]+∫ ø±˙ ‘Ó*j·T<äT. n+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ á #·≥º+ >∑T]+∫ Á|ü»˝À $düÔè‘· kÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·{≤ìøÏ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+#ê*. #·≥º+˝Àì eTTK´yÓTÆq n+XÊqT kÕúìø£ uÛ≤wü˝À Á|ü»≈£î #˚s¡y˚j·T{≤ìøÏ $q÷‘·ï |ü<ä∆‘·T˝À Á|ü#ês¡ ø±´+ô|sTTHé »s¡bÕ*. 12.$düÔè‘·kÕúsTTdü+Á|ü~+|ü⁄T 2013 uÛÑ÷ùdø£s¡D #·{≤ºìøÏ nedüs¡yÓTÆq e÷s¡TŒT #˚j·T≥+, ìj·Te÷T s¡÷bı+~+#·≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ bÂs¡ düe÷» dü+düúT, mHéõzT, |ü]XÀ<Ûä≈£îT, $<ë´y˚‘·Ô‘√ $ÅdüÔ‘· kÕúsTT dü+Á|ü~+|ü⁄T ìs¡«Væ≤+#ê*. n+‘·ø£+fÒ eTTK´+>± ñ|ü ø£$T{° düuÛÑT´T Ç{°e uÛÑ÷ ùdø£s¡D »]–q ÁbÕ+‘ê˝À |üs¡´{Ï+∫ u≤~Û‘· Á|ü»‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´qT ns¡ú+ #˚düTø√e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. sêh+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À ìsê«dæ‘·T˝…’q Á|ü»‘√ $&ç>± dü+Á|ü~+|ü⁄ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê*.
 13. 13. 13 nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
 14. 14. 14 nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
 15. 15. 15 nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
 16. 16. 16 nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTqT|ü{≤ºuÛÑ÷eTTT>±e÷s¡Ãe#·TÃHê?
 17. 17. 17 nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTTuÛÑ÷$T˝Òìù|<äπø#Ó+<ë*
 18. 18. 18 nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTTuÛÑ÷$T˝Òìù|<äπø#Ó+<ë*
 19. 19. 19 nôd’HéyÓT+{ŸuÛÑ÷eTTTuÛÑ÷$T˝Òìù|<äπø#Ó+<ë*
 20. 20. 20 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 21. 21. 21 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 22. 22. 22 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 23. 23. 23 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 24. 24. 24 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 25. 25. 25 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 26. 26. 26 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 27. 27. 27 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 28. 28. 28 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 29. 29. 29 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 30. 30. 30 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 31. 31. 31 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 32. 32. 32 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 33. 33. 33 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 34. 34. 34 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 35. 35. 35 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 36. 36. 36 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 37. 37. 37 uÛÑ÷$T>∑D≤+ø±T
 38. 38. 38 e´ekÕj·Tdü+øå√uÛÑìyês¡D≈£îs¡TDe÷|ò”ˇø£ÿfÒdü]b˛<äT e´ekÕj·T≈£î≥T+u≤≈£îÄ<ëj·TuÛÑÁ<ä‘·ì#˚Ã$<ÛëHêTø±yê* ø£HÓï>∑+{Ïs¡$,sêhø£$T{°düuÛÑT´T,¬s’‘·Tdü«sê»´y˚~ø£ pHé 2 qT+&û ‘Ó+>±D≤, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s+&ÉT Á|ü‘˚´ø£ sêÅcÕºT>± ñìøÏ˝ÀøÏ e#êÃsTT. á ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫q {Ï.ÄsY.mdt (‘Ó+>±D≤), {Ï.&ç.|æ (Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ) bÕغT mìïø£≈£î eTT+<äT Á|ü»qT Vü‰MT es¡<ä˝À eTT+#Ó‘êÔsTT. ã+>±s¡T ‘Ó+>±D≤ kÕ~ÛkÕÔeTì ˇø£s¡÷, dü«sêí+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ì]àkÕÔeTì ˇø£s¡÷ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á mìïø£ dü+<äs¡“¤+>± á ¬s+&ÉT bÕغ÷ Ç∫Ãq Vü‰MT˝À s¡TD e÷|ò” Vü‰MT ø°ø£yÓTÆq~. {Ï.ÄsY.mdt. bÕغ, ‘Ó+>±D≤˝À ‘êqT Ä~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ø£å s¡÷bÕj·T es¡≈£L |ü+≥s¡TD≤T (‘ÓT>∑T y˚Tìô|òk˛º˝À ¬s’‘·T s¡TD≤T nqï~) e÷|ò” #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+∫+~. ‘ÓT>∑T <˚X¯+ bÕغ, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘êqT n~Ûø±s¡+˝À eùdÔ yÓTT‘·Ô+ e´ekÕj·T s¡TD≤T e÷|ò” #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ã+~. mìïø£ H√{Ï|òæπøwüHé yÓTe&çHêø£, mìïø£ ø√&é Ä|òt ø±+&Éø˘º Á|üø±s¡+ sê»ø°j·T bÕغT, ‘êeTT mìïø£ dü+<äs¡“¤+>± Ç#˚à Vü‰MT $wüj·T+˝À, Vü‰MT Ç∫Ãq dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚, yê{Ï neTT rs¡T, _›<ës¡TT mes¡T, ã&Ó®{Ÿ m+‘· nedüs¡eTe⁄‘·T+~, á ã&Ó®{ŸqT m˝≤ düeT≈£Ls¡TÃ≈£î+{≤s¡T. Vü≤MT neTT≈£î $~Û$<ÛëHêT Á|üø£{Ï+#êì ìã+<Ûäq e⁄+~. ø±˙ kÕ<Ûës¡D+>± á ìã+<ÛäqqT @ sê»ø°j·T bÕغ bÕ{Ï+#·&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ ¬s’‘·T dü«sê»´ y˚~ø£ á $wüj·T+ô|’ $es¡yÓTÆq yÓTyÓ÷sê+&É+ ‘·j·÷s¡T #˚dæ, s¡TDe÷|ò” Vü‰MT≈£î dü+ã+~Û+∫, Vü‰MTT Ç∫Ãq bÕغ qT+&ç |üP]Ô $esêT sêã{Ϻ Á|ü» eTT+<äT e⁄+#êì ø√s¡T‘·÷ sêh mìïø£ dü+|òü÷ìøÏ Ç∫Ã+~. mìïø£ ø£MTwüHé sê»ø°j·T bÕغ≈£î H√{°düTT Ç∫à $esêT ø√]+~. bÕغT Ç∫Ãq $es¡DT dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ˝Òeì ù|s=ÿ+≥÷, mìïø£ ø£MTwüHé ‘·<äT|ü] #·s¡´ ø√dü+ ô|ò’TqT &Ûç©¢øÏ |ü+|æ+~. á ø£<∏ä n+‘·{Ï‘√ eTT–dæ+~. Äs√CÒ ¬s’‘·T dü«sê»´y˚~ø£ á s√E #·]Ã+#·ã&ÉT‘·Tqï $wüj·÷ìï{Ï˙ Á|üX¯ïT>± ˝ÒeHÓ‹Ô+~. á Vü‰MT neTTì kÕ<Ûä´+ ø±<ä˙, kÕ<Ûä´+ ø±ì Vü‰MTT Ç∫à sê»ø°j·T bÕغT Á|ü»qT yÓ÷dü+ #˚j·T<äTÃ≈£îHêïj·T˙ Á|üø£{Ï+∫+~. Vü‰MTT Ç∫à ñ ¢+|òæT+#˚ sê»ø°j·T bÕغ >∑T]Ô+|ü⁄qT s¡<äT› #˚j·÷˙, Äj·÷ bÕغ n~ÛH˚‘·T mìïø£˝À b˛{° #˚j·T≈£î+&Ü ìùw~Û+#ê˙, Vü‰MT neTT ø√s¡T‘·÷ ø√s¡Tº≈£î yÓfi‚fl Vü≤≈£îÿ Á|ü»≈£î ø£*Œ+#ê˙ ÄHê&˚ ¬s’‘·T dü«sê»´ y˚~ø£ &çe÷+&é #˚dæ+~. y˚TeTT mìïø£ dü+|òü÷ìøÏ Ç∫Ãq ˝ÒK dæú‹ @yÓTÆq|üŒ{Ïø° {Ï.&ç.|æ, {Ï.ÄsY.mdt bÕغT e÷Á‘·+ á Vü‰MTì |ü<˚, |ü<˚ Á|üø£{Ïdü÷Ô, mìïø£ Á|ü#ês¡+ kÕ–+#êsTT. Á|ü»qT Á|ü˝ÀuÛÑô|{≤ºsTT. z≥¢qT <ä+&ÉT≈£îHêïsTT. mìï ø£˝À $»j·T+ kÕ~Û+#êsTT. Ç|ü&ÉT s¡TDe÷|ò” neTT #˚j·÷*‡q düeTj·T+ e#˚Ãdü]øÏ ≈£î|æŒ >∑+‘·TT y˚düTÔHêïsTT. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nsTT‘˚ s¡TDe÷|ò” ô|ò’Tô|’ ø±≈£î+&Ü, s¡TDe÷|ò” kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T&ÜìøÏ ˇø£ ø£$T{°ì ìj·T$Tdü÷Ô ô|ò’Tô|’ dü+‘·ø£+ #˚XÊ&ÉT. me]øÏ s¡TDe÷|” #˚j·÷*? @ s¡TD≤T e÷|ò” #˚j·÷*? @ y˚Ts¡≈£î s¡TDe÷|ò” #˚j·÷*? ˝≤+{Ï $wüj·÷ô|’ #·s√Ã|ü#·s¡ÃT kÕ>∑T‘·THêïsTT. Á|ü‹ |üø£å+˝À ñqï sê»ø°j·T bÕغT, á neø±XÊìï n+~|ü⁄#·TÃ≈£îì n~Ûø±s¡|üøå±ìï Çs¡T≈£îq ô|≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‘êïT ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. Á|ü» u≤<Ûä´‘· ˝Ò≈£î+&Ü, Vü‰MT |ü≥¢ >ös¡e+ ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]+#˚ n~Ûø±s¡ |üøå±ìï K∫Ñ·+>± ìBj·÷*‡+<˚. ø±˙ @ Vü‰MT neTT ÁXÊ$Tø£es¡Z Á|ü»≈£î Á|ü<Ûëq Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡TdüTÔ+<äqï~ ÁbÕ‹|ü~ø£>± #·s¡Ãø=qkÕ>±*. n≥Te+{Ï &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê« MT<ä ˇ‹Ô&ç ‘˚e&ÜìøÏ eTT+<äT>± Á|üj·T‹ï+#ê*. ã&Ó®{Ÿ nH˚~ ¬ø.dæ.ÄsY. ˝Ò<ë #·+Á<äu≤ãT kı‘·TÔ ø±<äT. n~ Á|ü» Ädæú. ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü<Ûëq yê{≤ ù|<ä≈£î, dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄qï yê]øÏ eTT+<äT>± n+<ë*. ÁXÊ$Tø£ Á|ü» JeH√bÕ<ÛäTqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷*. n+<äTø£edüs¡yÓTÆq $<ÛëHêT s¡÷bı+<ë*. á H˚|ü<Ûä´+˝À s¡TDe÷|ò” $wüj·T+ô|’ #·s¡ÃqT eTq+ |ü]o*+#ê*. Bì˝À e⁄qï ˝À‘·T bÕ‘·TqT ns¡ú+ #˚düTø√yê*. $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± á Vü≤MTì neTT #˚j·T&É+ e¢ ì<ÛäTT m˝≤ <äT]«ìjÓ÷>∑eTe⁄‘êjÓ÷ ns¡ú+ #˚düTø√yê*. nqs¡TΩ≈£î ì<ÛäTT yÓfi¯fl≈£î+&Ü Ä|ü>∑*–q e÷sêZ˝Ò$T{À Ä˝À∫+#ê*.
 39. 39. 39 Á|üuÛÑT‘·«+s¡÷bı+~+#˚e´ekÕj·T$<ÛëHêT, s¡TDe÷|ò”˝≤+{Ï|ü<∏äø±Tme]øÏñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü*? e´ekÕj·Ts¡+>∑+ dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄+<äì kÕ<Ûës¡D+>± n+<äs¡÷ e÷{≤¢&ÉT‘·T+{≤s¡T. yêdüÔyêìøÏ e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À e⁄qï yês¡+<äs¡÷ dü+øå√uÛÑ+˝À ˝Òs¡T. dü+øå√uÛÑ+˝À˝Òìyês¡T: s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄T, |ü⁄s¡T>∑T $cÕT, ø£T|ü⁄ eT+<äTT, $‘·ÔHêT, e´ekÕj·T |üìeTT≥T¢, j·T+Á‘êT ny˚Tà ø£+|ü˙÷, yê´bÕs¡T÷, &ûs¡÷¢ dü+øå√uÛÑ+˝À ˝Òs¡T. ¬s’‘·T qT+&ç e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔT ø=ì, ÁbÕôddæ+>¥ #˚dæ e÷¬sÿ{Ÿ #˚ùd yê´bÕs¡T÷, e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔqT m>∑TeT‹ #˚ùd yê´bÕs¡T÷ dü+øå√uÛÑ+˝À ˝Òs¡T. e+<ä mø£sê ‘√≥ j·T»e÷qT÷, kÕ>∑T˙{Ï edü‹, ô|≥Tºã&ç e⁄+&ç dü+e‘·‡s¡+˝À ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT |ü+≥T |ü+&ç+#˚ ô|<ä› ¬s’‘·T÷ dü+øå√uÛÑ+˝À ˝Òs¡T. e´ekÕj·T uÛÑ÷eTTqT #˚‹˝À e⁄+#·Tø=ì e´ekÕj˚T‘·s¡ eè‘·TÔ˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷, øöT s¡÷|ü+˝À >±˙, e´ekÕj·T<ës¡TT>± #·˝≤eTD° ne⁄‘·÷ ‘·≈£îÿe e&û¶≈£î dü+kÕú>∑‘· s¡TD≤ s¡÷|ü+˝À >±˙ Á|üjÓ÷»q+ bı+<äT‘·Tqïyês¡T dü+øå√uÛÑ+˝À ˝Òs¡T. e´ekÕj·T $<ä´ uÀ~Û+#˚ n<Ûë´|ü≈£î÷, e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäqT kÕ–düTÔqï |ü]XÀ<Ûä≈£î÷, XÊÅdüÔy˚‘·Ô÷, e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T÷, dæã“+B dü+øå√uÛÑ+˝À ˝Òs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê÷, dü+kÕú>∑‘· s¡TD≤÷, dü_‡&û÷, Ç‘·s¡ eT<ä∆‘·T e´edüú÷, ô|’ 5 ø±´≥Ø yê]πø m≈£îÿe>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïsTT. dü+øå√uÛÑ+˝Àe⁄qïyês¡T ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤T: $T–*q nìï ÁX‚DT ø£+fÒ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤T rÁe dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄HêïsTT. e´ekÕj·T ≈£L©T: esê¸<Ûës¡ ÁbÕ+‘ê˝À dü]>± e´ekÕj·T |üqTT <=s¡ø£ø£, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ‘·|üŒ, Ç‘·s¡ @ ñbÕ~Û neø±XÊ÷ <=s¡ø£ì e´ekÕj·T ≈£L©T dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄Hêïs¡T. øöT ¬s’‘·TT: dü«+‘· uÛÑ÷$T˝Òø£, ô|≥Tºã&ç ˝Òø£, dü+kÕú>∑‘· s¡TD≤T, ;e÷ kÂø£s¡´+ n+<äø£, Åô|’y˚≥T s¡TD≤ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT øöT ¬s’‘·TT dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄Hêïs¡T. M]øÏ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û÷ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. Ä~yêd” ¬s’‘·TT: Ä~yêd” e´ekÕj·÷ìøÏ m≥Te+{Ï eT<ä∆‘·T e´edüú÷ ˝Òe⁄. dü+kÕú>∑‘· s¡TD≤T ndüT n+<ä&É+ ˝Ò<äT. |ü+≥ ;e÷ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äT. ‘·–qìï kÕ>∑T˙{Ï edü‘·TT ≈£L&Ü ˝Òø£ dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄Hêïs¡T. $$<ÛäuÛÑ÷|ü+|æD°|ü<∏äø±ÁøÏ+<äuÛÑ÷$Tbı+~qù|<ä¬s’‘·TT: $$<Ûä uÛÑ÷ |ü+|æD° |ü<∏äø± ÁøÏ+<ä uÛÑ÷$T bı+~q mdt.dæ., mdt.{Ï., yÓqTø£ã&çq ≈£î˝≤ ù|<ä≈£î uÛÑ÷$Tì kÕ>∑TjÓ÷>∑´+ #˚düTø√e&ÜìøÏ >±˙, e´ekÕj·T+ #˚düTø√e&ÜìøÏ >±˙ ‘·–q dü+kÕú>∑‘· eT<ä∆‘·T _Û+#·ø£ dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄Hêïs¡T. dæ.C….m|òt.mdt. ˝Àì düuÛÑT´÷ á ø√e˝Àπø ekÕÔs¡T. eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·TT: uÛÑ÷$T ô|’ |ü{≤º Vü≤≈£îÿT ˝Òì eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·T≈£î, eTTK´+>± ˇ+≥] eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·T≈£î ≈£L&Ü @ $<ÛäyÓTÆq dü+kÕú>∑‘· eT<ä∆‘·÷ n+<ä&É+ ˝Ò<äT.
 40. 40. 40 düqï, ∫qï ø±s¡T ¬s’‘·TT: z y˚Ts¡≈£î dü«+‘· uÛÑ÷$T e⁄Hêï, ‘·–q+‘· ô|≥Tºã&ç ˝Òø£, ùdÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò’HêHé‡ Á|üø±s¡+ |ü+≥ s¡TD≤T n+<äø£, Åô|’y˚≥T s¡TD≤ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT Ms¡T dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄Hêïs¡T. esê¸<Ûës¡ ÁbÕ+‘ê ¬s’‘·TT: esê¸<Ûës¡ ÁbÕ+‘ê˝À, nqTe⁄>±ì uÛÑ÷eTT˝À ;{° |ü‹Ô ˝≤+{Ï yêDÏ»´ |ü+≥qT y˚dæq ¬s’‘·TT ~>∑Tã&ÉTT dü]>± sêø£, Ks¡Tà uÛ≤s¡+ ô|]– dü+øå√uÛÑ+˝À e⁄Hêïs¡T. Ms¡+<äs¡÷ e´ekÕj·÷H˚ï eè‹Ô>± qeTTà≈£îHêï, kÕ>∑T uÛÑ÷$T ˝Ò≈£, kÕ>∑T˙s¡T ˝Òø£, ô|≥Tºã&ÉTT ˝Òø£, dü+kÕú>∑‘· s¡TD≤T, ;e÷ kÂø£s¡´+ n+<äø£, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡T sêø£, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À eTÚ*ø£ edü‘·TT ˝Òø£ qwüºb˛‘·THêïs¡T. dü+øå√uÛÑ+˝À |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« e´ekÕj·T $<ÛëHê÷, s¡TD e÷|ò” ˝≤+{Ï |ü<∏äø±÷ M]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ s¡÷bı+<ë*. neTT #˚j·Tã&Ü*. Ç+<äTø√dü+ ì<ÛäT πø{≤sTT+|ü⁄ »s¡>±*. Çe˙ï kÕe÷õø£ ‘·ìF (k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ) ÁøÏ+<ä ø=qkÕ>±*.
 41. 41. 41 e´ekÕj·T s¡TD≤T ` s¡TD e÷|ò” ` düeTdü´T e´ekÕj·T<ës¡TT e´ekÕj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ kÕ>∑T uÛÑ÷$T, kÕ>∑T˙s¡T, eT+∫ $‘·Ôq+ m+‘· ø°ø£yÓTÆqy√, e´ekÕj·T ø±s¡´ø£˝≤bÕ ø√dü+ ô|≥Tºã&û n+‘˚ eTTK´+. ¬s’‘·T≈£î á ô|≥Tºã&ç Á|ü<Ûëq+>± s¡TD+ (n|ü) s¡÷|ü+˝À edüTÔ+~. düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£îT, yêDÏ»´ u≤´+≈£îT, ÁbÕ+rj·T Á>±MTD u≤´+≈£îT ¬s’‘·T≈£î dü+kÕú>∑‘· s¡TD+ n+~ùdÔ, ¬s’‘·T ô|≥Tºã&ç ø√dü+ Ç‘·s¡ e÷sêZqT (n~Ûø£ e&û¶‘√ Åô|’y˚≥T s¡TD≤T, yÓTÆÁø√ô|ò’HêHé‡T, e´ekÕj·T ñ‘êŒ<äø±T ny˚Tà ($‘·ÔHêT, ms¡Te⁄T, |ü⁄s¡T>∑T $cÕT, j·T+Á‘êT) &ûs¡¢ <ä>∑Zs¡, e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔT ø=H˚ yê´bÕs¡T <ä>∑Zs¡ nH˚ø£ wüs¡‘·T‘√ s¡TD≤T ‘Ó#·TÃø√e&É+) nH˚«wæ+#ê*‡q nedüs¡+ e⁄+&É<äT. eTØ eTTK´+>± |ü+≥ kÕ>∑T #˚j·T&ÜìøÏ Ç#˚à |ü+≥ s¡TD≤qT e&û¶ ˝Ò≈£î+&ÜH√, ‘·≈£îÿe e&û¶ø√ (bÕe˝≤ e&û¶) ¬s’‘·T≈£î`eTTK´+>± düqï, ∫qï ø±s¡T ¬s’‘·TT, øöT ¬s’‘·TT, eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·TT, Ä~yêd” ¬s’‘·TT, ñeTà&ç e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷ düuÛÑT´T, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTTT, $T>∑TT uÛÑ÷eTTT, $$<Ûä uÛÑ÷ |ü+|æD° |ü<∏äø± ÁøÏ+<ä kÕ>∑T uÛÑ÷$T bı+~q ¬s’‘·TT, ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ düuÛÑT´˝…’q ¬s’‘·TT, ÁøÏ+~ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·T≈£î ` n+~ùdÔ, yês¡T Åô|’y˚≥T n|ü }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛≈£î+&Ü ø±bÕ&Ée#·TÃ. $T–*q ¬s’‘·T≈£î ≈£L&Ü eT]ø=+‘· m≈£îÿe e&û¶øÏ |ü+≥ s¡TD≤qT n+~+#·&ÜìøÏ nuÛÑ´+‘·s¡+ ñ+&Ü*‡q |üì ˝Ò<äT. ø±˙ |ü+≥ s¡TD≤qT n+<äTø√e&É+˝À eTq ¬s’‘·TT #ê˝≤ düeTdü´qT m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTÔqï |ü+≥ s¡TD≤T Á|ü<Ûëq+>± uÛÑ÷eTT j·T»e÷qT≈£î yÓfi¯ó‘·THêïsTT. ô|’>± u≤´+≈£îT n+~+#˚ ªªÁ|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&çµµ ìs¡«#·Hêìï $düÔ]+#·&É+ e¢ |ü+≥ s¡TD≤˙ï yêdüÔe kÕ>∑T <ës¡Tπø n+<äT‘êj·Tqï >±´s¡+{° ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ÁbÕ<Ûëq´‘ês¡+>∑ s¡TD≤ $wüj·T+˝À ]»sY« u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ #Ó|æŒq n+XÊq÷, Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ç ìs¡«#·q+ ÁøÏ+<ä #˚]Ãq n+XÊq÷ >∑eTìùdÔ |ü+≥ s¡TD≤T mø£ÿ&çøÏ yÓfi‚fl neø±X¯+ e⁄+<√ ns¡úeTe⁄‘·T+~. 1. düqïø±s¡T ¬s’‘·T+fÒ 1 ôV≤ø±ºs¡T ˝À|ü⁄ uÛÑ÷$T e⁄qï yês¡T 2. ∫qï ¬s’‘·T+fÒ 1 ôV≤ø±ºs¡T qT+&ç 2 ôV≤ø±ºs¡¢˝À|ü⁄ uÛÑ÷$T ñqï yês¡T 3. ÁbÕ<Ûëq´‘ê s¡+>∑ s¡TD≤ ø√dü+ uÛÑ÷$T˝Òì e´ekÕj·T ≈£L©T, øöT ¬s’‘·TT, eTÚœø£ ˇ|üŒ+<ä øöT <ës¡TT, |ü+≥˝À uÛ≤>∑+ |ü+|æD° ˇ|üŒ+<ä øöT<ës¡TT, ô|’q ù|s=ÿqï |ü]$T‹øÏ ˝Àã&ç uÛÑ÷$T yê{≤ ø£*–q Ç‘·s¡T+<ä]˙ düqï, ∫qï ø±s¡T ¬s’‘·TT>± eØZø£]+#ês¡T. u≤´+≈£îTs¡TD≤≈£îdü+ã+~Û+∫s¡÷bı+~+∫qø=ìïìã+<ÛäqT: 1. ÁbÕ<Ûëq´‘ê s¡+>∑ s¡TD≤ ÁøÏ+<ä, s¡TD+ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î #Ó|æŒq ñ<˚›X¯´eT÷, s¡TD≤ìï yê&çq ø£å´eT÷ ˇø£fÒHê nH˚~ |ü]o*+#˚+<äT≈£î ˇø£ n+‘·s¡Z‘· e´edüúqT u≤´+≈£îT @sêŒ≥T #˚j·÷*. 2. ÁbÕ<Ûëq´‘ê s¡+>∑ s¡TD+ ø√dü+ e∫Ãq <äs¡U≤düTÔìï{Ïø° u≤´+≈£îT s¡d”<äTT Çyê«*. Á|ü‹ u≤´+≈£î ø=+‘· ø±|ü]$T‹ $~Û+#·T≈£îì <äs¡U≤düTÔqT |ü]o*+#ê*. ìs¡íj·÷ìï <äs¡U≤düTÔ <ës¡T≈£î Áyê‘· |üPs¡«ø£+>± ‘Ó*j·TCÒj·÷*. (Ç~ mø£ÿ&Ü neTT ø±e&É+ ˝Ò<äT) 3. ÁbÕ<Ûëq´‘ês¡+>∑ s¡TD≤ ø√dü+ e∫Ãq <äs¡U≤düTÔT, eT+ps¡T #˚dæq s¡TD≤T / ‹s¡düÿ]ùdÔ n+<äT≈£î ø±s¡D≤T / s¡TD |ü+|æD° ‘·~‘·s¡ $esê‘√ ˇø£ ]õdüºsYqT (ø£+|üP´≥sY˝À ≈£L&Ü) Á|ü‹ u≤´+≈£î ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*. |ü]o*+#˚+<äT≈£î e∫Ãq nìï dü+düú≈£î yê{Ïì n+<äTu≤≥T˝À e⁄+#ê*. (Ç~ ≈£L&Ü neTT ø±e&É+ ˝Ò<äT) 4. ÁbÕ<Ûëq´‘ês¡+>∑ s¡TD+ ÁøÏ+<ä Ç∫Ãq 25000 s¡÷ˆˆ s¡TD+ es¡≈£L m≥Te+{Ï s¡TD dü+ã+~Û‘· düØ«düT #ÛêØ®T Ç‘·s¡ n<äq|ü⁄ s¡TdüT+T $~Û+#·≈£L&É<äT. 5. ÁbÕ<Ûëq´‘ê s¡+>∑ s¡TD≤ ÁøÏ+<ä yêDÏ»´ u≤´+≈£îT Çyê«*‡q s¡TD≤qT Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ e÷]à 31˝À|ü⁄ |ü+|æD° #˚j·T˝Òø£ b˛‘˚, $T–*q ì<ÛäTqT Hêu≤sY¶ HÓø=*Œq ÄsY.◊.&ç.m|òt ` (Á>±MTD eTÚ*ø£ edü‘·T n_Ûeè~∆ ì~Û) ÁøÏ+<ä≈£î ã~© #˚j·÷*.
 42. 42. 42 |ü+≥ s¡TD≤T: e´ekÕj·T s¡+>∑ s¡TD≤˝À ø°ø£yÓTÆq$ |ü+≥ s¡TD≤T. á |ü+≥ s¡TD≤ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü $kÕÔs¡yÓTÆq ìs¡«#·q+ e⁄+&É&É+ e¢, yêdüÔe kÕ>∑T <ës¡T≈£î |ü+≥ s¡TD≤T n+<ä&É+ ˝Ò<äT. πøåÁ‘· kÕúsTT˝À á $wüj·T+ Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ kÕs¡T¢ ãTTEyÓ’+~. e´ekÕj·T<ës¡T≈£î ÇdüTÔqï |ü+≥ s¡TD≤T ≈£L&Ü õ˝≤¢kÕúsTT kÕ+πø‹ø£ ø£$T{° ìs¡ísTT+∫q ùdÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò’HêHé‡ Á|üø±s¡+ Çe«&É+ ˝Ò<äT. u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T $#·ø£åD Á|üø±s¡y˚T s¡TD≤T ÇdüTÔHêïs¡T. ¬s’‘·TT |ü+&ç+#˚ nìï |ü+≥≈£î, eTTK´+>± esê¸<Ûës¡ |ü+≥≈£î s¡TD+ _Û+#·&É+ <äTs¡¢uÛÑ+>± e÷]+~. |ü‹Ô ˝≤+{Ï |ü+≥≈£î s¡TD+ Çe«&ÜìøÏ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ædüTÔqï u≤´+≈£î n~Ûø±s¡TT, ∫s¡T<ÛëHê´T, |ü|ü<ÛëHê´T, ≈£Ls¡>±j·T |ü+≥≈£î s¡TD+ Çe«&ÜìøÏ yÓqTø±&ÉT‘·THêïs¡T. Çyê«*‡q s¡TD+˝À πøe+ 10 qT+&ç 25 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ¬s’‘·T #˚‹˝À ô|&ÉT‘·THêïs¡T. Bìe¢ |ü+≥ kÕ>∑T #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡eTsTTq ô|≥Tºã&ç ø√dü+ Åô|’y˚≥T s¡TD≤ô|’ ¬s’‘·TT Ä<Ûës¡|ü&Ü*‡ edüTÔqï~. |ü+≥ s¡TD≤T, kÕ<Ûës¡D+>± |ü+≥ kÕ>∑T #˚düTÔqï yê]øÏ, ˝Ò<ë Á>±MTD õ˝≤¢≈£î m≈£îÿe>± yÓfi¯‘êj·Tì eTq+ Ä•kÕÔ+. e´ekÕj·T ø±*ø£ s¡TD≤T, nqTã+<Ûä s¡+>±≈£î Ç#˚à s¡TD≤T, yÓTT‘·Ô+>± e´ekÕj·T s¡TD≤T ≈£L&Ü ¬s’‘·T≈£î, ˝Ò<ë Á>±MTD Á|ü»≈£î n+<ë*. ˝Ò<ë Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñbÕ~Û neø±XÊT ø£*Œ+#˚ e´ekÕj·÷<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT≈£î, ˝Ò<ë Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·TT ø£*Œ+#˚+<äT≈£î (>√<ëeTTT, o‘· –&ɶ+>∑TT, Á>±MTD s√&ÉT¢, ∫qï ˙{Ï eqs¡T ø£Œq, e´ekÕj·÷ìøÏ ñ|üø£]+#˚ ø=‘·Ô #˚‹ eè‘·TÔ ø£Œq), |üX¯óe⁄ b˛wüD ‘·~‘·s¡ nedüsê≈£î n+<ë*. ø±˙ e´ekÕj·T s¡TD≤˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ Á>±MTD Áu≤+N <ë«sê ø±≈£î+&Ü, |ü≥ºD≤T, q>∑sê Áu≤+N <ë«sê |ü+|æD° ne⁄‘·THêïsTT. düqï, ∫qïø±s¡T, ÁøÏ+~ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·T≈£î nedüs¡eTj˚T´ ∫qï yÓTT‘êÔ s¡TD≤ yê{≤ Áø£eT+>± ‘·–Zb˛‘·÷ ˝ø£å s¡÷bÕj·TT s¡TD+>± rdüT≈£îH˚ yê´bÕs¡T, ø£+|ü˙, e´ekÕj˚T‘·s¡T yê{≤ (q>∑sê˝À¢ ã+>±s¡+ ô|{Ϻ rdüT≈£îH˚ ˝ÀqT¢ ≈£L&Ü e´ekÕj·T s¡TD≤T>± #·÷|ædüTÔHêïs¡T) Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·÷ e⁄+~. á $esêT ì]úwüº+>± Ç+ø± |ü]o*+#ê*‡ e⁄+~. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ yÓfi¯ó‘·Tqï e´ekÕj·T s¡TD≤ yê{≤qT #·÷ùdÔ Ç<˚ eTq≈£î ns¡úeTe⁄‘·T+~. øöT ¬s’‘·T≈£î s¡TD≤T: sêh+˝À øöT ¬s’‘·T dü+K´ô|’ s¡ø£s¡ø± n+#·HêT ñqï|üŒ{Ïø°, ø£˙dü+ 25 ˝ø£å eT+~ øöT <ës¡TT e⁄+{≤s¡H˚ $wüj·T+˝À @ø±_ÛÁbÕj·T+ e⁄+~. á øöT ¬s’‘·TT kÕ<Ûës¡D+>± <ä[‘·, yÓqTø£ã&çq ≈£î˝≤≈£î #Ó+~q yês¡T, yÓTÆHê]{°T, Ä~yêd”T (ôw&É÷´˝Ÿ¶ ÁbÕ+‘ê ãj·T≥), Ä~Û|ü‘·´ ≈£î˝≤˝Àì ù|<äT. #ê˝≤ õ˝≤¢˝À M]H˚ yêdüÔe kÕ>∑T <ës¡Tqe#·TÃ. Äs¡T>±+ ø£wüº|ü&ç |ü+≥rùd M]øÏ dü+kÕú>∑‘· s¡TD kÂø£s¡´+ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ e¢ Åô|’y˚≥T s¡TD≤ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Éedæ edüTÔqï~. u≤´+≈£î s¡TD+ _Û+#·ø£b˛e&É+‘√, |ü+≥ ;e÷ ≈£L&Ü neTT ø±e&É+ ˝Ò<äT. Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘ê´ dü+<äs¡“¤+˝À qwüº|ü]Vü‰s¡eT÷ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê« $$<Ûä d”ÿeTT÷ M]øÏ _Û+#·&É+ ˝Ò<äT. á ø±s¡D≤ìï{Ï e˝≤¢, Ä]úø£+>± ∫‹øÏ b˛sTT, n|ü }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT øöT ¬s’‘·TT Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕŒ&ÉT‘·THêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À, nìï ¬s’‘·T dü+|òü÷ Ä+<√fi¯q |òü*‘·+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ 2011˝À nBÛø£è‘· kÕ>∑T<ës¡T #·≥º+ #˚dæ+~. á #·≥º+ Á|üø±s¡+ sêh+˝À øöT<ës¡TqT >∑T]Ô+∫, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T ÇkÕÔeT˙, á ø±s¡T¶ Ä<Ûës¡+>± øöT ¬s’‘·TT u≤´+≈£î s¡TD≤T, Ç‘·s¡ kÂø£sê´T bı+<äe#·Ã˙ #Ó|æŒ+~. #·≥º+ e∫à 3 dü+e‘·‡sêT >∑&ç∫ b˛j·÷sTT. á #·≥º+ neTT rs¡T <ës¡TD+>± e⁄+~.
 43. 43. 43 øöT ¬s’‘·T≈£î s¡TD ns¡Ω‘· >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ *#˚Ã+<äT≈£î #·≥º+ e∫ÃHê, Ä#·s¡D˝À ‘·–q+‘· |òü*‘êqT kÕ~Û+#·˝Ò<äì >∑D≤+ø±T ‘Ó*j·T#˚düTÔHêïsTT. ø±s¡T¶T bı+<äT‘·Tqïyê] dü+K´ >∑D˙j·T+>± |ü&çb˛‘·Tqï~. bÕ‘· ø±s¡T¶T ≈£L&Ü ¬sqT´e˝Ÿ≈£î sêe&É+ ˝Ò<äT. eT+&É, Á>±eT kÕúsTT˝À ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶*#˚Ã+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #=s¡e #·÷|ü&É+ ˝Ò<äT. BìøÏ 3 ø±s¡D≤T yêfi¯ófl #ÓãT‘·THêïs¡T. 1. s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶T Ç#êÃø£, n+<äT˝À dü>∑+ eT+~¬ø’Hê u≤´+≈£î qT+&ç ˝ÀqT¢ Ç|æŒ+#˚ u≤<Ûä´‘·qT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡Tô|’H˚ ô|≥º&É+. 2. øöT <ës¡T≈£î, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T e⁄Hêï s¡TD≤T Ç#˚Ã+<äT≈£î u≤´+≈£îT dæ<ä∆+>± ˝Òe⁄. 3. á |üìì Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻ #˚ùdÔ ‘·|üŒ |òü*‘êT sêe⁄. uÛÑ÷eTT j·T»e÷qTT, øöT ¬s’‘·T≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶*#˚Ã+<äT≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. ø±s¡D+, yê]øÏ ñqï uÛÑj·÷T. á düeTdü´e¢ øöT ¬s’‘·TT ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T bı+~Hê, ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ ¬sqT´e˝Ÿ ø√dü+ sêe&É+ ˝Ò<äT. á yê<äq˝À ø=+‘· yêdüÔeeTTHêï, ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ ≈£L&Ü á #·≥º+ neTT ø√dü+ ‘·–q+‘· <äèwæº ô|≥º&É+ ˝Ò<äqï~ yêdüÔe+. øöT ¬s’‘·T≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T Ç∫Ã+<˚, s¡TD ns¡Ω‘·qT ìsê∆]+#·&ÜìøÏ. ø±˙, á ø±s¡T¶ bı+~q øöT ¬s’‘·T≈£î ≈£L&Ü s¡TD≤T Ç#˚Ã+<äT≈£î u≤´+≈£îT eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<äT. u≤´+≈£îT #Óù|Œ ø±s¡D≤T eT÷&ÉT... 1. ˇø£ÿ dü+e‘·‡s¡+ e÷Á‘·y˚T #ÓT¢ u≤≥j˚T´ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ô|’ øöT ¬s’‘·T≈£î ˝ÀqT ÇùdÔ, Ä s¡TD+ edü÷T≈£î u≤<Ûä´‘· me]~? øöT <ës¡T&ÉT s¡TD+ #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ me]ì n&É>±*? 2. uÛÑ÷$T j·T»e÷ì ˇø£ düπs« HÓ+ãsYô|’, eTT+<äT>±H˚ e∫à |ü+≥s¡TD+ rdüT≈£î+fÒ, n<˚ düπs« q+ãsYô|’ øöT<ës¡T&çøÏ ‹]– |ü+≥s¡TD+ m˝≤ Çe«>∑+? 3. s¡TD+ Çe«&É+, edü÷T #˚j·T&É+ nqï<ëìøÏ u≤´+≈£î y˚TH˚»πs u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#êì ]»s¡T« u≤´+≈£î #ÓãT‘·Tqï~. ø±ã{Ϻ m≥Te+{Ï wüO´]{° ˝Ò≈£î+&Ü øöT ¬s’‘·T≈£î s¡TD+ m˝≤ Çe«>∑+? á yê<äHê düããT>±H˚ ø£ì|æ+∫Hê, u≤´+≈£î n~Ûø±s¡TT, ˇø£ÿ øöT ¬s’‘·T $wüj·T+˝À e÷Á‘·y˚T á yê<äqT #˚düTÔHêïs¡˙, ø=ìï yê´bÕs¡ dü+düú≈£î, m≥Te+{Ï |ü]oHê ˝Ò≈£î+&ÜH˚ $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± e+<ä ø√≥¢ s¡TD≤*#êÃs¡˙, n$ edü÷T >±ø£ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTúT (j·THé.|æ.m) y˚ ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·T˙ nH˚ø£ ø£<∏äHêqT, $+≥THêï+. ìy˚~ø£qT #·<äTe⁄‘·THêï+. ˇø£ ñqï‘· kÕúsTT u≤´+≈£î n~Ûø±] #Ó|æŒq≥T¢, bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô <ë«sê ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔT 7 XÊ‘·+ n˙, ¬s’‘·T s¡TD≤ <ë«sê ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTúT 2 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚Tq˙ ns¡ú+ #˚düTø√yê*. Äj·TH˚ u≤´+≈£î≈£î dü÷∫+∫q≥T¢, ¬s’‘·T≈£î m≈£îÿyÓ≈£îÿe s¡TD≤T Çe«&É+ <ë«sê ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTúqT ‘·–Z+#·Tø√yê*‡q nedüs¡eTT+~. øöT ¬s’‘·T≈£î s¡TD≤ $wüj·T+˝À ô|’q Á|ükÕÔ$+∫q düeTdü´ô|’ |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü, #·≥º+ neTT eTT+<äT≈£îb˛j˚T neø±X¯y˚T ˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+ e´ekÕj·T s¡TD≤ $wüj·T+˝ÀH˚ düeTÁ>∑ #·s¡Ã »s¡>±*. yêdüÔe kÕ>∑T<ës¡T≈£î, Á>±MTD ÁbÕ+‘· düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆øÏ á s¡TD≤T ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü*. Á|üuÛÑT‘·«+, e´ekÕj·T, ¬syÓq÷´ XÊKT, u≤´+≈£îT, ¬s’‘·T dü+|òü÷T á #·s¡Ã˝À bÕ˝§ZHê*. |ü]cÕÿsêT ø£qT>=Hê*.
 44. 44. 44 ‘Ó+>±D≤˝À øöT ¬s’‘·Tø£T Ç∫Ãq s¡TD≤T (2013`14) õ˝≤¢ ù|s¡T øöT ¬s’‘·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T s¡TD≤T <äøÏÿq yêfi¯ófl n+~q s¡TD+ (ø√≥¢˝À) ìC≤e÷u≤<äT 6,409 235 0.20 yÓT<äø˘ 2009 833 2.19 es¡+>∑˝Ÿ 12,136 65 0.22 ø£Ø+q>∑sY 9,413 2088 7.18 n~˝≤u≤<é 2,947 600 1.74 s¡+>±¬s&ç¶ 113 25 0.09 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 656 40 0.27 q˝§Z+&É 3,021 979 2.49 KeTà+ 21,830 3,503 9.54 yÓTT‘·Ô+ 58,534 83688368836883688368 23.9223.9223.9223.9223.92 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À øöT ¬s’‘·Tø£T Ç∫Ãq s¡TD≤T (2013`14) õ˝≤¢ ù|s¡T øöT ¬s’‘·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶T s¡TD≤T <äøÏÿq yêfi¯ófl n+~q s¡TD≤T (ø√≥¢˝À) lø±≈£îfi¯+ 27,882 347 0.47 $»j·Tq>∑s¡+ 22,991 8,873 7.32 $XÊK|ü≥ï+ 3,142 632 1.60 ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] 62,147 49,292 87.42 |ü•ÃeT >√<ëe] 1,22,420 52,096 132.00 ø£èwüí 12,255 9,519 25.72 >∑T+≥÷s¡T 22,912 11,145 25.50 Á|üø±X¯+ 3,761 770 3.00 HÓ÷¢s¡T 47,898 5,233 16.32 ∫‘·÷Ôs¡T 9,399 388 0.68 ø£&É|ü 13,362 2,156 1.34 nq+‘·|ü⁄s¡+ 1,005 91 0.20 ø£s¡÷ï˝Ÿ 35,447 3,500 5.02 yÓTT‘·Ô+ 3,84,621 1,44,042 306.59
 45. 45. 45 e.dü+.õ˝≤¢ù|s¡T199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012yÓTT‘·Ô+ 1ôV’≤<äsêu≤<éq>∑s¡+13642150113411045555555555 2ôd’ãsêu≤<é0000926070523720581071228536536536536536 3s¡+>±¬s&ç¶1861631301950162191182166130122169018119771977197719771977 4.eTVü≤ã÷uŸq>∑sY158160204429315838814418035428524219221922192219221922 5q˝§Z+&É226068716415115311914217618017933117118871887188718871887 6ìC≤e÷u≤<é1421311891301022093643013353052051734115927862786278627862786 7yÓT<äø˘6622315173164157193135143137119998414741474147414741474 8es¡+>∑˝Ÿ422247478221201238332265771089400026832683268326832683 9es¡+>∑˝Ÿ(ns¡“Hé)00000000000766780223223223223223 10KeTà+18367581046979172211159907711513011811181118111811181 11ø£Ø+q>∑sY30021630365557513431651143309619629543944334433443344334433 12Ä~˝≤u≤<é70185033545950405645497151601601601601601 13dæøÏ+Á<ëu≤<é000845892131313053607321321321321321 ¬s’˝Ò«b˛©dt yÓTT‘·Ô+‘Ó+>±D≤8011143735121515509439951245129520301802193210711575121315361316157623973 ‘Ó+>±D≤sêh+˝Àe´ekÕj·T+eT]j·TTe´ekÕj·Tø±s¡´ø£˝≤bÕø±s¡D+>±¬s’‘·TÄ‘·àVü≤‘·´T(1995qT+&ç2012es¡≈£î) ñeTà&çÄ+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸsêh+˝À1995qT+&ç2012es¡≈£î35898eT+~¬s’‘·TTe´ekÕj·T+eT]j·TTe´ekÕj·Tø±s¡´ø£˝≤bÕø±s¡D+>±Ä‘·àVü≤‘·´#˚düT≈£îHêïs¡T.düe÷#ês¡Vü≤≈£îÿ#·≥º+ÁøÏ+<ä sêhH˚s¡qyÓ÷<äT$uÛ≤>∑+(mdt.dæ.ÄsY._)á$esêqTn+~+∫+~.Á|ü‹dü+e‘·‡s¡+C≤rj·TH˚s¡qyÓ÷<äT$uÛ≤>∑+(j·THé.dæ.ÄsY._)≈£L&ÜÇ<˚$esêqTyÓ¢&çdüTÔqï~.ø±˙á$esê≈£î _Ûqï+>±õ˝≤¢H˚s¡qyÓ÷<äT$uÛ≤>∑+(&ç.dæ.ÄsY._)düe÷#ês¡Vü≤≈£îÿ#·≥º+ÁøÏ+<än+~+∫q$esêTy˚s¡T>±ñHêïsTT. J.y√HÓ+.421Á|üø±s¡+¬s’‘·TÄ‘·àVü≤‘·´u≤~Û‘·≈£î≥T+u≤≈£îmø˘‡Áπ>wæj·÷n+~+#˚+<äT≈£îsêhÁ|üuÛÑT‘·«+13s¡ø±&Ü≈£î´yÓT+≥¢qTdüeT]Œ+#êìu≤~Û‘·≈£î≥T+u≤qTø√s¡‘·Tqï~.á13 &Ü≈£î´yÓT+≥¢qTn+~+∫qdü+<äs¡“¤+˝ÀH˚Äj·÷Ä‘·àVü≤‘·´qTªªHê´j·TyÓTÆq¬s’‘·TÄ‘·àVü≤‘·´T>±>∑T]ÔdüTÔqï~. m|òt.◊.ÄsY.Ä<Ûës¡+>±¬s’‘·TÄ‘·àVü≤‘·´qT>∑T]Ô+#êì¬s’‘·Tdü«sê»´y˚~ø£,Ç‘·s¡dü+düúT#ê˝≤ø±+>±ø√s¡T‘·THêïsTT.Äj·÷≈£î≥T+u≤≈£îmø˘‡Áπ>wæj·÷yÓTT‘êÔqTyÓ+≥H˚n+~+#·≥+‘√ bÕ≥TyÓTT‘·Ô+¬s’‘·TÄ‘·àVü≤‘·´u≤~Û‘·≈£î≥T+u≤u≤´+≈£îs¡TD≤qT,ø£ås¡÷bÕj·Tes¡≈£îÅô|’y˚≥Ts¡TD≤qTe÷|ò”#˚j·÷ìø√s¡T‘·THêïsTT.Äj·÷≈£î≥T+u≤$T–*qÅô|’y˚≥Ts¡TD≤qT dü+kÕú>∑‘·s¡TD≤T>±e÷]Ã3qT+&ç5dü+e‘·‡sê˝Àe&û¶˝Ò≈£î+&Ürs¡TÃ≈£îH˚$<Ûä+>±neø±X¯+Çyê«ìø√s¡T‘·THêïsTT.Äj·÷≈£î≥T+u≤Te´ekÕj·T+˝ÀHÓ<=≈£îÿ≈£îH˚+<äT≈£î,Ç‘·s¡ JeH√bÕ<ÛäTqT@sêŒ≥T#˚düT≈£îH˚+<äT≈£îÁ|üuÛÑT‘·«+düVü≤ø£]+#êìø√s¡T‘·THêïsTT.Äj·÷≈£î≥T+u≤≈£în+‘√´<äj·TπswüHéø±s¡T¶TÇyê«ì,yê]|æ¢#·<äTe⁄≈£îu≤<Ûä´‘·eVæ≤+#êì ø√s¡T‘·THêïsTT.
 46. 46. 46 ˇø£ÿ mø£s¡+ kÕ>∑T uÛÑ÷$T˝Òì ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï e´ekÕj·T s¡TD≤T #·÷&É+&ç (ø√≥¢˝À) dü+e‘·‡s¡+ |ü+≥s¡TD≤T XÊ‘·+ ø±*ø£s¡TD≤T XÊ‘·+ nqTã+<Ûä XÊ‘·+ yÓTT‘·Ô+ s¡TD≤T s¡TD≤T XÊ‘·+ 2008-09 657.2 111.98 - - - - 657.2 111.98 2009-10 935.47 91.43 625 - 1860 - 3420.47 334.32 2010-11 480 327.44 3939.86 1345.21 184 290.19 6259.86 583.1 2011-12 245.29 49058 2574.71 2974.82 1874.77 560.5 4694.77 1113.75 2012-13 434.18 33398.46 3127.12 4071.77 484.07 218.74 4045.37 1351.16 e´ekÕj·T ≈£î≥T+u≤ HÓ dü] Ä<ëj·T+, Ks¡TÃT uÛÑ÷$T (mø£sê˝À) $uÛ≤>∑+ HÓdü] Ä<ëj·T+ HÓdü] Ks¡TÃT ¬s’‘·T XÊ‘·+ <0.01 uÛÑ÷$T ˝Òì yês¡T 1380 2297 36% 0.01-1.0 1633 2390 1.0-2.5 düqï ø±s¡T ¬s’‘·TT 1809 2672 31% 2.5-5.0 ∫qï ø±s¡T ¬s’‘·TT 2493 3148 17% 5.0-10.0 3589 3685 10% 10.0-25.0 eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·TT 5681 4626 6% >25.0 ô|<ä› ¬s’‘·TT 9667 6418 dü>∑≥T 2115 2770 Source:Reportof NationalCommitteeonEmploymentinUnorganizedSector,ArjunSenGuptaCommittee,2007
 47. 47. 47 øöT ¬s’‘·T≈£î s¡TD≤ |ü+|æD° Ç˝≤ e⁄+~ 2011`12 2012`13 2013`14 ø±.bı.¬s’‘·TT s¡TD≤T ø±.bı.¬s’‘·TT s¡TD≤T ø±.bı.¬s’‘·TT s¡TD≤T 1. ìC≤e÷u≤<é 8543 5.73 6644 0.06 6409 0.20 (986) (101) (235) 2. ø£Ø+q>∑sY 15857 8.62 9513 8.51 9413 7.18 (2797) (3519) (2088) 3. Ä~˝≤u≤<é 6029 0.76 7268 1.71 2947 1.74 (635) (895) (600) 4. es¡+>∑˝Ÿ 30801 4.95 22181 2.63 12136 0.22 (2356) (937) (3503) 5. q¢>=+&É 31365 250.78 17774 6.55 3021 2.49 (9401) (2327) (979) 6. KeTà+ 31974 14.59 17598 10.69 21830 9.54 (8600) (5019) (3503) 7. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 25097 9.60 11159 1.05 656 0.27 (5787) (222) (40) 8. yÓT<äø˘ 6383 2.74 2542 389 2009 2.19 (1185) (1032) (833) 9. s¡+>±¬s&ç¶ 6301 3.48 3572 2.42 113 0.09 (1943) (662) (25) yÓTT‘·Ô+ 58,534 23.92 (11,806) >∑eTìø£: ø±s¡T¶ bı+~q ¬s’‘·TT (¬sqT´e˝Ÿ G ø=‘·Ô$) Áu≤¬ø{À¢ : s¡TD+ bı+~q ¬s’‘·TT (¬sqT´e˝Ÿ G ø=‘·Ô$) s¡TD≤T (ø√≥¢ s¡÷bÕj·T˝À) Ä<Ûës¡+: uÛÑ÷ |ü]bÕq Á|ü<Ûëq ø£MTwüqsY (dæ.dæ.m˝Ÿ.m)
 48. 48. 48 ‘Ó+>±D≤ 9 õ˝≤¢˝À e´ekÕj·T ;e÷ neTT rs¡T Áø£.dü+. dü+e‘·‡s¡+ (KØ|òt) ø£esY nsTTq ¬s’‘·TT 1. 2000 KØ|òt 5,99,051 2. 2001 KØ|òt 5,27,526 3. 2002 KØ|òt 5,04,168 4. 2003 KØ|òt 3,74,906 5. 2004 KØ|òt 7,68,566 6. 2005 KØ|òt 5,86,200 7. 2006 KØ|òt 5,17,048 8. 2007 KØ|òt 5,98,687 9. 2008 KØ|òt 5,10,150 10. 2009 KØ|òt 11,57,455 11. 2010 KØ|òt 5,59,909 12. 2011 KØ|òt 7,02,692 ‘Ó+>±D≤ 9 õ˝≤¢˝À e´ekÕj·T ;e÷ neTT rs¡T Áø£.dü+. dü+e‘·‡s¡+ (s¡;) ø£esY nsTTq ¬s’‘·TT 1. 2000`01 s¡; 1,19,826 2. 2001`02 s¡; 1,09,978 3. 2002`03 s¡; 69,482 4. 2003`04 s¡; 1,29,496 5. 2004`05 s¡; 1,21,087 6. 2005`06 s¡; 1,48,121 7. 2006`07 s¡; 1,27,134 8. 2007`08 s¡; 1,11,800 9. 2008`09 s¡; 1,97,710 10. 2009`10 s¡; 1,58,640 11. 2010`11 s¡; 1,85,030 ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À e´ekÕj·T ;e÷ ø£esY nsTTq ¬s’‘·T dü+K´qT >∑eTìùdÔ m≈£îÿe dü+e‘·‡sê˝À KØ|òt d”»Hé˝À 5, 6 ø£å eT+~ ¬s’‘·TT e÷Á‘·y˚T |ü+≥ ;e÷ kÂø£sê´ìï bı+<äT‘·THêïs¡ì ns¡úeTe⁄‘·T+~. s¡;˝À ˝ø£å qT+&ç ¬s+&ÉT ø£å eT+~ ¬s’‘·TT e÷Á‘·y˚T ;e÷ kÂø£sê´ìï bı+<äT‘·THêïs¡T. ;e÷ kÂø£s¡´+ bı+<äT‘·Tqïyê]˝À q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ dü+kÕú>∑‘·+>± u≤´+≈£î s¡TD+ bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±s¡D+ yê] u≤´+≈£î s¡TD+˝ÀH˚ Á|”$Tj·T+ $TqVü‰sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Bìì ã{Ϻ á sêh+˝À 6, 7 ø£å eT+~ ¬s’‘·T≈£î $T+∫ u≤´+≈£î s¡TD+ bı+<ä&É+ ˝Ò<äì ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. $T–*q ¬s’‘·T+<äs¡÷ Åô|’y˚≥T s¡TD≤ MT<äH˚ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêïs¡qï e÷≥.
 49. 49. 49 2014 mìïø£˝À ‘Ó+>±D≤ sêh+˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫q {Ï.ÄsY.mdt bÕغ mìïø£ e÷ìô|òk˛º˝Àì Vü‰MTT kÕ>∑T ˙{Ï bÕs¡T<ä: ã#êe‘Y Á{ÏãT´q˝Ÿ eTT+<äT yê<äqT $ì|æ+∫, n<äq|ü⁄ ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄qT kÕ~ÛkÕÔ+. sêuÀj˚T 5 @fi¯fl˝À j·TT<ä∆ ÁbÕ‹|ü~ø£q #Ós¡Te⁄, ≈£î+≥ |üP&çø£T rsTT+∫ ˙{Ï ì« kÕeTsêú´ìï ô|+∫, Á>±e÷≈£î |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ rdüT≈£îekÕÔ+. qB »˝≤‘√ #Ós¡Te⁄qT nqTdü+<Ûëì+∫ ìs¡+‘·s¡+ #Ós¡Te⁄T ì+&çe⁄+&˚˝≤ #·s¡´T #˚|ü&É‘ê+. ô|+&ç+>∑T˝À ô|{Ϻq ÁbÕC…≈£îº˙ï j·TT<ä∆ ÁbÕ‹|ü~ø£q |üP]Ô #˚kÕÔ+. bÕeT÷s¡T m‹Ôb˛‘· |ü<∏äø±ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫à |üP]Ô #˚kÕÔ+. 72 ìjÓ÷»ø£esêZ≈£î, ˇø√ÿ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ˝ø£å mø£sê #=|üq kÕ>∑T˙s¡T n+~kÕÔ+. ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T ¨<ë ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔ+. á ÁbÕC…≈£îºqT 5 @fi¯fl˝À |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ+. psê, bÕø± m‹Ôb˛‘· |ü<∏äø±ìï #˚|ü&É‘ê+. qø£ÿ>∑+&ç, &ç+&ç m‹Ôb˛‘· |ü<∏äø£+ |üP]Ô #˚dæ q¢>=+&É Á|ü»≈£î eT+∫˙s¡T n+~kÕÔ+. b˛es¡+ ÁbÕC…≈£îº Á|üdüTÔ‘· &çC…’Hé e÷πsà es¡≈£î sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔ+. <äTeTTà>∑÷&Ó+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY f…sTT˝ŸbÕ+&é ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìï rÁe+>± e´‹πsøÏkÕÔ+. ‘Ó+>±D˝Àì yê>∑TT, e+ø£ MT<ä #Óø˘ &Ü´+ e+{Ï ∫qï kÕ>∑T˙{Ï e´edüú |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D <ë«sê uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤T ô|]π>$<Ûä+>± #·s¡´T rdüT≈£î+{≤+. $<äT´‘Y: sêuÀj˚T ¬s+&˚+&ÉT¢ ‘Ó+>±D≤ $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘˚ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. eT÷&√ @&Ü~ qT+&ç yÓTT‘·Ô+>± 5400 yÓT>±yê≥¢ $<äT´#·Ã¤øÏÔ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔ+. (Á|üdüTÔ‘· eTTqï~ 2280 yÓT>±yê≥¢ kÕú|æ‘· <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´#·Ã¤øÏÔ sêuÀj˚T 3 @+&É¢˝À ø£˙dü+ 5000 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y nedüs¡+) e#˚à 5 @+&É¢˝À 1000 qT+&ç 1500 yÓT>±yê≥¢ k˛˝≤sY $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚kÕÔ+. k˛˝≤sY |ü+|t ôd≥¢qT ¬s’‘·T≈£î n+~+#·&É+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ dü_‡&ûqT n+~kÕÔ+. ‘Ó+>±D≤˝À n<äq|ü⁄ $<äT´‘Y πø+Á<ëqT C…Héø√ Ä<Ûä«s¡´+˝À ì]àkÕÔ+. ‘·<ë«sê ˝ø£å eT+~øÏ ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊT ø£*ŒkÕÔ+. e´ekÕj·T s¡+>∑+: ¬s’‘·T+<ä]ø° ø£å s¡÷bÕj·T s¡TD+ e÷|ò” #˚kÕÔ+. e´ekÕj·÷ìøÏ 8 >∑+≥ bÕ≥T ñ∫‘· $<äT´‘Y n+~kÕÔ+. $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô 3 @fi¯fl˝À ô|+∫, ¬s’‘·T≈£î 24 >∑+≥ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ+. |ü+|ü⁄ ôd≥¢ô|’ $~Û+∫q düsY #Ûê]® s¡<äT› #˚kÕÔ+. ¬s’‘·TT Ä‘·àVü≤‘·´T n~Ûø£+>± #˚düT≈£î+≥Tqï ÁbÕ+‘êqT >∑T]+∫, yê]ì Äj·÷ |ü+≥ qT+∫ eT[fl+#˚+<äT≈£î ˝Ò<ë düeTs¡∆e+‘·+>± |üs&ç+#· >∑*π>+<äT≈£î e´ekÕj·T ì|ü⁄DT <ë«sê düVü‰j·÷ìï n+~kÕÔ+. e´ekÕj·T+ –≥Tºu≤≥T nj˚T´ $<Ûä+>± ‘·–q #·s¡´T rdüT≈£î+{≤+. sêuÀj˚T dü+e‘·‡sê˝À ‘Ó+>±D≤˝Àì Á|ü‹ ¬s’‘·T uÛÑ÷$T˝À uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£åT (kÕsTT˝Ÿ f…dæº+>¥) Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡«Væ≤düTÔ+~. H˚ s¡ø±ìøÏ nqTyÓ’q |ü+≥qT y˚ùd $<Ûä+>± ¬s’‘·TqT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+~. @ ÁbÕ+‘·+˝À @ |ü+≥ m≈£îÿe>± |ü+&ÉT‘·T+<√ ìsê∆]+∫, Ä ÁbÕ+‘êìï Ä |ü+≥≈£î Áø±|t ø±˙>± n_Ûeè~∆ |üs¡TdüTÔ+~. á $<Ûä+>± yÓTT‘·Ô+ ‘Ó+>±DqT $$<Ûä Áø±|t ø±˙T>± Á|üuÛÑT‘·«+ n_Ûeè~∆ #˚düTÔ+~.

×