Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2014 ఎన్నికలలో రైతుల ఎజెండా

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

2014 ఎన్నికలలో రైతుల ఎజెండా

 1. 1. రైతుల ఎజెండా 2014 ఎన్నికలల రైతు స్వరాజయ వేదికల బషీర్ బాగ్ ప్రెస్ ్లబ్ 11.00 noon -12.00 pm, 11th March, 2014 Farmers Agenda 2014 Elections
 2. 2. స్మస్యల • రైతుల ఆతమహతయల • పెరుగుతున్ి పెట్టు బడి ఖరుుల • లాభసాట్ి కాన్న ధరల , మారెట్ిెంగ్ స్మస్యల • న్నరవవరయమైన్ విస్తరణ, పరిశోధన్, విత్ాత న్భివృదిి స్ెంస్థల • నీట్ి స్మస్య • విద్యయతుత స్మస్య • భూమి స్మస్య • కౌల రైతుల స్మస్య • మౌలికల స్ద్యపాయాల లేకలపో వట్ెం
 3. 3. మౌలికలమైన్ మారుుల • రాష్టుర సాథ యిలో ‘వ్యవ్సాయ అభివ్ృద్ధి బో ర్డు ’ • దాన్న ఆధవరయెం లో • ఆహార పెంట్లకి ధరల న్నరాా యకల కలమిష్టన్ • రైతుల ఆదాయ భద్రత్ా కలమిష్టన్ • ముఖయమైన్ వాణిజయ పెంట్లకల పరత్యయకల బో రుు ల • స్మగర విపతుత ల యాజమాన్య వయవస్థ • పరిశోధన్, విస్తరణ వయవస్థ బలోపేతెం • ఉతుత్తతదారుల/స్హకార స్ెంఘాల న్నరామణెం, బలోపేతెం • మౌలికల వస్తుల కలలున్ • గిడ్ుెంగుల • పార సెసెంగ్ యూన్నట్స్ • రవాణా, మారెట్ిెంగ్ యారుు ల • వయవసాయదారులెంద్రికి స్ెంసాథ గత రుణాల
 4. 4. రాష్టుర వయవసాయ ధరల న్నరాా యకల కలమిష్టన్ • వయవసాయెం లో ఖరుుల , ధరల పారద్రశకలెం గా అెంచనా వేయట్ాన్నకి రాష్టుర సాథ యిలో కలమిష్టన్ ఏరాుట్ట చేయాలి • అెంచనా వేస సఫారుస్య చేసన్ ధరల కలెంట్ే తకల ెవ ధర కెంద్రెం పరకలట్ిెంచిన్పపుడ్ు వయత్ాయసాన్ని ‘బో న్స్’ రూపెం లో భరవత చేసే భాద్యత రాష్టుర పరభుతవెం తీస్యకోవాలి • గార మాలకల 5 కి.మీ పరిదిలో పెంట్ల సేకలరణ కెందార ల ఏరాుట్ట చేయాలి. ఇెంద్యకల మహిళా స్ెంఘాలన్య, రైతు స్ెంఘాలన్య విన్నయోగిెంచయకోవాలి • కెంద్ర CACP పరిధి లో లేన్న పాల , కలూరగాయల , పస్యపప, మిరప, ఉలిి, పామ్ ఆయిల్ వెంట్ి ఉతుతుత లకి కలూడా ధరల న్నరాయిెంచి, స్మస్యల వచిన్పపుడ్ు మారెట్స లో జోకలయెం చేస్యకోవట్ాన్నకి 1000 కోట్ి ధరల సథరవకలరణ న్నధి ఏరాుట్ట చేయాలి.
 5. 5. రైతుల కి ఆదాయ భద్రత • రైతుల ఆదాయ భద్రత్ా కలమిష్టన్ ఏరాుట్ట • ఎపుట్ికలపపుడ్ు రైతుల పెంట్ ఆదాయ, వయయాల , జీవన్ వయయెం, స్బ్స్డీ లన్య అెంచనా వేస లోట్టన్య భరవత చేయాలి
 6. 6. స్మగర విపతుత యాజమాన్యెం • వయవసాయ భీమా, పరకలృత్త వైపరిత్ాయల జరిగిన్పపుడ్ు పెంట్లకల , పశువపలకల చయలిిెంచే న్ష్టు పరిహారెం అెంచనా వేయట్ెం, చయలిిెంచట్ెం అన్ివి ఒక స్ెంస్థ పరిధి లోకి త్ేవాలి • గార మాన్ని యూన్నట్స గా తీస్యకోవాలి • మెండ్లాన్నకి కలనీస్ెం మూడ్ు వాత్ావరణ న్మోద్య కెందార ల ఏరాుట్ట చేస, వివరాల , తీస్యకోవాలి్న్ జాగరతల రైతులకి, పరభుత్ావన్నకి వెంట్నే అెందిెంచే వయవస్థ ఏరాుట్ట చేయాలి • తరుచయ కలరువప కల గురయియయ అన్ెంతపూర్, మహబూబ్ న్గర్ మరియు ఇతర వరాా ధార పార ెంత్ాలకల పెంట్న్య కాపాడ్ట్ాన్నకి ‘రక్షిత సాగు నీట్ి’ న్న అెందిెంచే ఏరాుట్ట చేయాలి • తరచూ తుపాన్య పీడిత పార ెంత్ాలలో పెంట్ న్ష్ాు లన్య న్నవారిెంచట్ాన్నకి ‘డయైైనేజి వయవస్థ న్య బాగు చేస వాడ్ుకలలోకి త్ేవాలి. అలాగ పెంట్లన్య కాపాడ్ుకోవట్ాన్నకి క్షతర సాథ యిలో గోదాముల , రైతు సాథ యిలో ట్ారాులిన్ పట్ాు ల అెంద్యబాట్టలో ఉెంచాలి • డయలాు కాలవల పపన్రుద్ిరణ చేయాలి • కలృష్ాా , గోదావరి బేసన్ లో భూమి కల ెంగ కల ెండా స్హజ వాయువప వలికి తీత లో జాగరతల తీస్యకోవాలి • తుఫాన్య త్ో పాట్ట కలరువపన్య కలూడా పరకలృత్త వైపరవతయెం గా గురితెంచి చరయల చేపట్ాు లి. • భీమా, న్ష్టు పరిహారెం మొత్ాత లన్య రైతులకల ఆరు మాసాల లోపప చయలిిెంచాలి.
 7. 7. భూమి స్మస్య • భూమి సెట్ిల్ మెంట్స స్రవ తక్షణ చేపట్ాు లి • భూవిన్నయోగ విధాన్ెం పరకలట్ిెంచాలి • అసెైన్ు భూముల అభివృదిి భాధయత పరభుతవెం తీస్యకోవాలి • కొతత భూసేకలరణ చట్ాు న్ని ఇపుట్ిక సేకలరిెంచిన్, నోట్ిఫకష్టన్ విడ్ుద్ల చేసన్ భూములకి వరితెంప చేయాలి • వయవసాయియతరుల వయవసాయ భూముల కొన్కల ెండా న్నషేదిెంచాలి • భూవివాదాల పరిష్టెరాలకి పరత్యయకల ట్ిరబుయన్ల్ ఏరాుట్ట చేయాలి
 8. 8. కౌల రైతులకి రక్షణ • రుణ అరహత గురితెంపప కారుు ల వయవస్థన్య స్ెంసాథ గత పరకిరయ గా మారాులి. కారుు కలనీస్ెం మూడ్ు స్ెంవత్రాల కాల పరిమిత్త త్ో ఇవావలి • కౌల రైతులకి వయవసాయ రుణాల ఇవవట్ాన్నకి బాయెంకల లకల రుణ గారెంట్ీ పరభుతవమే ఇవావలి, అెంద్యకల పరత్యయకల న్నధి ఏరాుట్ట చేయాలి • వాస్తవ సాగుదారులెంద్రికి సేెల్ అఫ్ ఫెైనాన్య్ పరకారెం పెంట్ రుణాల అెందిెంచాలి • కౌల రైతుల చట్ాు న్ని మారిన్ పరిసథతులకల అన్యగుణెంగా, కౌల రైతుల రక్షణ ద్ృషు త్ో మారాులి.
 9. 9. స్యసథర వయవసాయాన్నకి పోర త్ా్హెం • సాత న్నకల వన్రుల ఆధారెం గా చేసే వయవసాయన్నకి వయవసాయ శాఖా, వయవసాయ విశ్వవిదాయలయెం పార ధాన్యత ఇచిు పోర త్హిెంచాలి. • భూసార యాజమాన్యెం పెై పరత్యయకల ద్యర షు పెట్ిు, పరభుతవెం పెట్టు బడ్ుల పెట్ాు లి, రసాయన్నకల ఎరువపల విన్నయోగెం వచేు ఇద్య స్ెంవత్రాల కాలెం లో స్గాన్నకి పెైగా తగిగెంచే విధెంగా చరయల చేపట్ాు లి. • పరపెంచ వాయపతగా న్నషేదిెంచ బడిన్ పపరుగు మెంద్యల ఇకలెడ్ న్నషేదిెంచాలి • సేెందిరయ వయవసాయ విధానాన్ని పరకలట్ిెంచాలి
 10. 10. వరాా ధార వయవసాయాన్నకి మద్దతుత • వరాా ధార వయవసాయాన్ని పపన్రుజీీవాన్నకి స్మగర కారాయచరణ పరణాళికల, సాస్వత యెంత్ార ెంగెం ఏరాుట్ట చేయాలి • మట్ు పెంట్లకల పోర త్ా్హెం, స్న్ి జీవాలత్ో స్హా పశుపో ష్టణ కల స్హకారెం అెందిెంచాలి • కలరువప స్మయెం లో పస్యవపలన్య కాపాడ్ు కోవట్ాన్నకి పరత్యయకల ‘పశుశాల’ లన్య ‘గడిు బాయెంకల లన్య ఏరాుట్ట చేయాలి • పశువపల ఆరోగయెం, భీమా సౌకలరయెం • భూగరభ జలాల విన్నయోగెం పెై న్నయెంతరణ, కొతత బో రుల వేయకల ెండా స్హకార నీట్ి పెంపణి కి ముెంద్యకల వచిున్ గార మాలకి పరత్యయకల పోర త్ా్హాల ఇవావలి • చిరు ధానాయల ఎకల ెవగా సాగు లో వపన్ి పార ెంత్ాలలో పార సెసెంగ్, మారెట్ిెంగ్ స్ద్యపాయాల కలలిుెంచాలి
 11. 11. గ్ాా మీణ వాణిజ్యం మరియు మౌలి్ వ్సతుల అభివ్ృద్ధి ప్ ోత్ె ాహ ం • వయవసాయ/ఫపడ్ పార సెసెంగ్, ఉతుతుత లకల విల వ జోడిెంపప, వయవసాయ ఉత్ాుద్కాల ఉతతపత్తత తదితర చిన్ి మధయ తరహ పరిశ్రమల గార మీణ పార ెంత్ాలలో ఏరాుట్ట చేయట్ాన్నకి పరత్యయకల పోర త్ా్హకాల ఇవావలి. రైతు స్హకార స్ెంఘాల ఆధవరయెం లో ఏరాుట్ట చేస్యకల ెంట్ే అద్న్పప స్హాయెం అెందిెంచాలి • వైవిధయ పరమైన్ జీవనో పద్యల పెెంచయకోవట్ాన్నకి గార మీణ యువత కల కలరమబద్ిమైన్ శిక్షణ, న్నపపణత పెెంపప లక్షయెం గా పెట్టు బడ్ుల పెట్ాు లి • పరత్త కల ట్టెంబాన్నకి కలనీస్ెం నలకల 5000 ఆదాయెం వచేు విధెంగా ఉపాథి అవకాశాల కలలిుెంచట్ాన్నకి పరభుతవెం భాద్యత తీస్యకోవాలి
 12. 12. రైతు స్హకార స్ెంఘాల /ఉతుత్తత దారుల స్ెంఘాల ఏరాుట్ట • రైతు స్హకార స్ెంఘాల ఏరాుట్ట చేయాలి. వపనాి వాట్ిన్న బలోపేతెం చేయాలి • స్హకార స్ెంఘాలన్య జిలాి సాత యి, రాష్టుర సాత యి ఫెడ్రష్టన్ల గా ఏరాుట్ట చేయాలి • గార మా సాత యి లో ఉతుత్తత గూర ప్ లన్య (commodity groups) ఏరాుట్ట చేస పరత్యయకల శిక్షణ, పరణాళికల ల త్ాయారు చేస స్హకారెం అెందిెంచాలి • మెండ్లాన్నకి కలనీస్ెం మూడ్ు చొపపున్ పరత్త ఇద్య గార మాలకల (ఒకల కలిస్ుర్) లేదా మూడ్ు వేల ఎకలరాలకల గాన్న, రెండ్ు వేల మెంది రైతులకి గాన్న ఒకల రైతు సేవ కెంద్రెం ఏరాుట్ట చేయాలి. • రైతు సేవ కెందార ల అన్ని శాఖల న్యెండి అన్ని సేవలన్య ఒక చోట్ (single window) అెందిెంచాలి • ఈ రైతు సేవ కెందార ల , సాత న్నకల గార మ పెంచాయత్తల పరయవేక్షణలో వపెండాలి.
 13. 13. చిన్ి నీట్ి పారుద్ల వయవస్థ పెై పరత్యయకల ద్యర షు • పెద్ద డాయముల , ఎత్తతపో తల పధకాల పెై పెడ్ుతున్ి ద్యర షు న్న, చిన్ి, మధయ తరహ సాగు నీట్ి వయవస్థలన్య బలోపేతెం చేయట్ెం పెై పెట్ాు లి • చయరువపల వయవస్థన్య పపన్రుద్దరిెంచాలి • ఆయకలట్టు పార ెంతెంలో అధికల నీట్ి విన్నయోగపప పెంట్లకల , పద్ితులకల కాకల ెండా ఇపపుడ్ున్ి పార జకల లు, ఎత్తతపో తల పధకాల నీట్ిన్న చయరువపల న్నెంపట్ాన్నకి ఉపయోగిెంచాలి • భూగరబ జలాల విన్నయోగెం, రక్షణ, పపన్రుద్దరణ, స్హకార విన్నయోగెం పెై ద్యర షు పెట్ిు స్హకారెం అెందిెంచాలి • 4 హె లోపప రైతులకల పగల ఆరు గెంట్ల ఉచిత విద్యయతుత వయవసాయాన్నకి అెందిెంచాలి • సో లార్ విద్యయతుత రైతులకి అెందిెంచే వయవస్థ ఏరాుట్ట చేయాలి
 14. 14. న్నయెంతరణ వయవస్థ బలోపేతెం • వితతనాల ఉతుత్తత చేసే రైతులకి, కొన్యకల ెనే రైతులకి రక్షణ కలలిుెంచే విధెంగా రాష్టుర వితతన్ బ్సలి త్ేవాలి • పట్ిష్టుమైన్ జీవభద్రత వయవస్థ అమల లోకి త్యచిు, జీవ భద్రత పరవక్షల జరిగిన్ తరువాత్ే జన్యయ మారిుడి పెంట్ల క్షతర పరవక్షలకల అన్యమతుల ఇవావలి • రైతులకి రక్షణ ఇచేువిధెంగా ఎ.ప.ఎెం.స. చట్ుెం స్వరిెంచాలి • చిలిర వరతకలెం లో విదేశి పెట్టు బడ్ుల న్నషేదిెంచాలి

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

1 432

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

69

Actions

Téléchargements

10

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×