مفاهیم اولیه داکر

Ali Rasoulian
Ali RasoulianSoftware Architect à NiazeRooz.com
‫داکـ‬
‫ر‬
‫اول‬ ‫مفاهیم‬ ‫معرفی‬
‫یه‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬
‫گ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫رچ‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ی‬‫ر‬ ‫ا‬‫ز‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫رم‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ره‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ئ‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫رگ‬ ‫ز‬ ‫ب‬
‫ی‬‫ر‬
( C O R E I N S U R A N C E )
‫ر‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ب‬
‫سخنران‬
‫رسولیان‬ ‫علی‬ ‫مهندس‬
‫ارشد‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫تیم‬
‫دانش‬ ‫شرکت‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬
a.rasoulian@iraneit.com
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 2
‫دهنده‬ ‫توسعه‬
‫میکنه‬ ‫کار‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫کامپیوترتون‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫ساختید‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬
.
3
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬
‫سیستم‬‫مدیر‬
‫نمیکند‬ ‫کار‬ ‫بدرستی‬ ‫عملیاتی‬ ‫محیط‬ ‫تو‬ ‫اما‬
.
‫کردن‬ ‫تجربه‬ ‫بارها‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬
.
4
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬
‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫معروف‬ ‫جمله‬
‫میکنه‬ ‫کار‬ ‫من‬ ‫کامپیوتر‬ ‫تو‬
...
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 5
‫تطابق‬ ‫مشکالت‬
‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫وابستگی‬ ‫تفاوتهای‬
◦
‫های‬ ‫بسته‬
nuget
◦
Runtimes
◦
‫فریمورکها‬
◦
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫سطح‬ ‫ویژگیهای‬
◦
‫هرکدام‬ ‫ورژن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬
‫اجرا‬ ‫محیط‬ ‫تفاوتهای‬
◦
‫ویندوز‬
◦
‫لینوکس‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 6
‫هستند‬‫کار‬‫شروع‬ ‫فقط‬ ‫ها‬‫کانتینر‬
…
‫کانتینر‬
‫یک‬
‫واحد‬
‫نرم‬
‫افزاری‬
‫استاندارد‬
‫ا‬
‫ست‬
‫که‬
‫کد‬
‫و‬
‫تمام‬
‫وابستگی‬
‫های‬
‫آن‬
‫را‬
‫بست‬
‫ه‬
‫بندی‬
‫می‬
‫کند‬
‫تا‬
‫برنامه‬
‫به‬
‫سرعت‬
‫و‬
‫با‬
‫اطمینان‬
‫از‬
‫یک‬
‫محیط‬
‫محاسباتی‬
‫به‬
‫محیط‬
‫دیگر‬
‫اجرا‬
‫شود‬
.
‫در‬
‫واقع‬
‫منجر‬
‫به‬
‫ایزوله‬
‫سازی‬
‫برنامه‬
‫از‬
‫محیط‬
‫اجرا‬
‫میگردد‬
.
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 7
‫کانتینر‬‫کارکرد‬‫نحوه‬
‫پذ‬ ‫امکان‬ ‫لینوکس‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫جداسازی‬ ‫با‬ ‫کانتینرها‬
‫می‬ ‫یر‬
‫شوند‬
.
‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬
Cgroups
‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫بین‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ‫برای‬
namespaces
‫کامپو‬ ،‫سیستم‬ ‫مناطق‬ ‫یا‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫فرآیندها‬ ‫مشاهده‬ ‫قابلیت‬ ‫یا‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫جهت‬
‫های‬ ‫ننت‬
‫اشترا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫میزبان‬ ‫از‬ ‫واحد‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫متعدد‬
‫بگذارند؛‬ ‫ک‬
‫همانند‬
‫طوریکه‬
hypervisor
‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫چندین‬
VM
‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬
CPU
،
‫یک‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫حافظه‬
‫بگذارند‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫سرور‬
.
‫مقی‬ ،‫برنامه‬ ‫جداسازی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫تمام‬ ‫کانتینر‬ ‫فناوری‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬
‫اس‬
‫مهم‬ ‫اضافی‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫پذیری‬
‫دیگر‬
‫دارد‬ ‫را‬
.
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 8
‫ب‬‫کانتینر‬‫داخل‬ ‫برنامه‬ ‫بهمراه‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آنچه‬‫هر‬
‫گذارید‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 9
‫کا‬، ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ، ‫فیزیکی‬‫سرور‬ ‫استقرارها‬ ‫تفاوت‬
‫نتینر‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 10
‫انجینها‬
‫کانتینر‬‫اجراکننده‬ ‫و‬
o
Docker
‫تر‬ ‫محبوب‬
o
Container d
o
Cri-o
‫بهتر‬ ‫عملکرد‬
o
RKT
o
Podman
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 11
‫نانوسرور‬ ‫و‬‫کانتینر‬‫ویندوز‬
‫مشابه‬
‫با‬
‫روشی‬
‫که‬
‫کانتینرهای‬
‫لی‬
‫نوکس‬
‫فایل‬
‫ها‬
‫ی‬
‫هسته‬
‫عامل‬‫سیستم‬
‫میزبا‬
‫ن‬
‫را‬
‫اشتراک‬‫به‬
،‫گذارند‬‫می‬
‫کانتینرهای‬
‫وی‬
‫ندوز‬
‫سرور‬
‫نیز‬
‫بر‬
‫مبنای‬
‫روش‬
‫مشابهی‬
‫چن‬
‫ین‬
‫کاری‬
‫را‬
‫انجام‬
‫دهد‬‫می‬
.
‫به‬
‫عبارت‬
،‫دیگر‬
‫در‬
‫حالی‬
‫که‬
‫فضای‬
،‫نام‬
‫فایل‬
‫سیست‬
‫م‬
‫و‬
‫جداسازی‬
‫شبکه‬
‫برای‬
‫جداسازی‬
‫کانتینرها‬
‫از‬
‫یکدیگر‬
‫اعمال‬
‫شوند‬‫می‬
.
(ServerCore, NanoServer)
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 12
‫کانتینر‬‫فناوری‬‫مختصر‬ ‫تاریخچه‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 13
‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫توسعه‬‫در‬‫کانتینر‬‫مزایای‬
o
‫بازار‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬
o
‫بازار‬ ‫در‬ ‫موقعیت‬ ‫تقویت‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 14
‫چیست؟‬‫داکر‬
o
‫کانتینرها‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬
o
‫لینوکس‬ ‫کرنل‬‫قابلیتهای‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬
(
namespace,cgroup
)
o
‫افزار‬ ‫نرم‬‫استقرار‬ ‫استانداردسازی‬
o
‫ایزوله‬ ‫محیطهای‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 15
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 16
‫سیست‬ ‫مدیران‬ ، ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ،‫داکر‬
‫م‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 17
‫داکر؟‬ ‫اهمیت‬
‫سازگاری‬
o
‫ابزارهای‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬
CI/CD
o
‫عاملی‬ ‫سیستم‬‫هر‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬
o
‫زیرساختی‬‫هر‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬
‫داکر؟‬ ‫چرا‬
o
‫بودن‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬
o
‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬
o
‫خودکارسازی‬
o
‫منابع‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫استفاده‬
o
‫کد‬ ‫نوشتن‬ ‫بروی‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫تمرکز‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 18
‫نیست‬ ‫کامل‬‫داکر‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
o
‫سرورفیزیکی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫کانتینرها‬ ‫کمتر‬ ‫سرعت‬
o
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫نمیتوانند‬ ‫کانتینر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫تمامی‬
o
‫گرافیکی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
o
‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫پیچیدگی‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 19
8
‫داکر‬ ‫کاربردهای‬‫از‬ ‫مهم‬ ‫مورد‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 20
‫داکر‬ ‫گذشته‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 21
‫اجزایش‬ ‫و‬‫داکر‬ ‫های‬ ‫کامپوننت‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 22
‫داکر‬ ‫معماری‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 23
‫برنامه‬ ‫مداوم‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫ادغام‬
(
‫نمونه‬‫سناریو‬‫یک‬
)
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 24
‫کنم؟‬‫شروع‬ ‫کجا‬‫از‬
‫تجربه‬ ‫اولین‬
o https://hub.docker.com
o https://labs.play-with-docker.com
o docker run hello-world
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 25
‫بپیوندید‬‫ما‬‫لبخند‬‫به‬
‫پایان‬
‫پویان‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ‫سامانه‬ ‫بنیان‬ ‫گری‬‫بیمه‬ ‫جامع‬ ‫سامانه‬
‫خبره‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوران‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬ 26
‫فناوران‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬
1 sur 26

Recommandé

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد par
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 vues15 diapositives
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری par
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
439 vues23 diapositives
Docker par
DockerDocker
DockerAlirezaGoshayesh
109 vues11 diapositives
Proxmox par
ProxmoxProxmox
ProxmoxYashar Esmaildokht
309 vues91 diapositives
Blockchain proposal-corporation -partly par
Blockchain proposal-corporation -partlyBlockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partlyarmanriazi
65 vues74 diapositives
IranOUG_Oracle_Multitenant par
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_MultitenantOracle Freelancer
28 vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à مفاهیم اولیه داکر

Introduction to Kaa IoT platform par
Introduction to Kaa IoT platformIntroduction to Kaa IoT platform
Introduction to Kaa IoT platformAlireza Doustmohammadi
92 vues14 diapositives
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء par
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءstartupIoT
2.1K vues56 diapositives
Cloud Computing7 par
Cloud Computing7Cloud Computing7
Cloud Computing7amiriano
217 vues31 diapositives
چرا نود.جی اس؟ par
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟Masoud Sharifi
1K vues15 diapositives
Microsoft BI Sumery par
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryReza Bahadorizadeh
64 vues2 diapositives
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns par
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsMorteza Javan
1.1K vues9 diapositives

Similaire à مفاهیم اولیه داکر(20)

پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء par startupIoT
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
startupIoT2.1K vues
Cloud Computing7 par amiriano
Cloud Computing7Cloud Computing7
Cloud Computing7
amiriano217 vues
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns par Morteza Javan
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns
Morteza Javan1.1K vues
توسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلین par Web Standards School
توسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلینتوسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلین
توسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلین
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار par efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 vues

مفاهیم اولیه داکر