Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

PAPA

379 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

PAPA

 1. 1. mÉÉmÉÉ(author: badultse)CxÉxÉå mÉåWûsÉå qÉælÉå ClxÉåxOû Måü oÉÉUå qÉå MÑüNû xÉccÉÉD oÉiÉÉD jÉÏ. qÉæ LMü xÉccÉÏ bÉOûlÉÉ oÉiÉÉ UWûÉWÕû eÉÉå qÉåUå LMü ÍqÉ§É Måü xÉÉjÉ WÒûD AÉæU ExÉlÉå qÉÑfÉå qÉeÉoÉÔUÏ qÉå oÉiÉÉrÉÉ. qÉæ LxÉå ExÉÏ MüÐeÉÑoÉÉlÉÏ oÉiÉÉ UWûÉ WÕû. qÉæ LMü urÉÉmÉÉUÏ WÕû. qÉåUÉ urÉÉmÉÉU oÉWÒûiÉ AcNûÉ cÉsiÉÉ Wæû AÉæU AcNûÏ MüqÉÉDMüU sÉåiÉÉ WÕû. qÉåUå MüÉå LMü oÉåOûÉ AÉæU LMü qÉÏlÉÉ Wæû. oÉåOåû MüÉ lÉÉqÉ UWÒûsÉ AÉæU qÉÏlÉ MüÉ lÉÉqÉqÉleÉÑ Wæû. oÉåOû 12 uÉÏ csÉxxÉ qÉå mÉQûiÉÉ Wæû AÉæU qÉÏlÉÉ 10 uÉÏ YsÉÉxÉ qÉå mÉQûiÉÏ Wæû. qÉåUÏ mɦÉÏLMü AcNåû bÉUÉlÉå MüÐ xÉÑlSU x§ÉÏ Wæû. WûqÉ sÉÉåaÉ oÉWÒûiÉ xÉÑZÉÏ eÉÏuÉlÉ eÉÏ UWåû Wæû. qÉåUÏ qÉlÉ qÉåWûqÉåvÉÉ iÉUWû iÉUWû Måü AÉæUiÉÉåÇ MüÐ cÉÔcÉÏ SåZÉlÉå MüÐ iÉjÉÉ ÌMüxÉÏ iÉUWû ElWåû cÉÉåSlÉå MüÐ CcNûÉWûÉåiÉÏ UWûiÉÏ Wæû. qÉæ ÌMüxÉÏ pÉÏ sÉSMüÐ MüÉå SåZÉiÉå WûÏ aÉUqÉ WûÉå eÉiÉÉ WÕû. qÉåUÏ xÉoÉxÉå oÉQûÏ MüqÉeÉÉåUÏ rÉå Wæû MüÐ qÉÑfÉå lÉD-lÉD eÉuÉÉlÉ WÒûD sÉQûMüÐ MüÐ NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ cÉÔcÉÏ MüÉå SoÉÉlÉå AÉæU MüxÉÏWÒûD cÉÔiÉ MüÉå cÉÉOûlÉå LuÉqÉ cÉÉåSlÉå MüÐ Wæû. WûsÉlMüÏ qÉÑfÉå AoÉ iÉMü MüÉåD pÉÏ LåxÉÏ sÉQûMüÐ lÉWûÏÍqÉsÉÏ.LMü ÌSlÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû qÉåUÏ mɦÉÏ MüÉå ÌMüxÉÏ eÉÃUÏ MüÉqÉ xÉå AmÉlÉÏ qÉÉ Måü bÉU eÉÉlÉÉ jÉÉ. qÉæAmÉlÉ MüÉqÉ cÉÉåQû MüU lÉWûÏ eÉÉ xÉMüiÉÉ jÉÉ iÉÉå qÉælÉå AmÉlÉå oÉåOåû MüÉå xÉÉjÉ ExÉå pÉåeÉ ÌSrÉÉ, AÉæUExÉå uÉWûÉ cÉÉåQû MüU eÉÉlÉå MüÉ YrÉÉålMüÏ oÉåOåû MüÉ xZÉÔsÉ ZÉÑsÉÉ jÉÉ AÉæU AoxÉålOû MüUlÉå mÉU ÄTæülÉWûÉå eÉiÉÉ Wæû. qÉælÉå oÉåOåû MüÉå §ÉælÉ mÉU cÉRû ÌSrÉÉ AÉæU bÉU cÉsÉÉ AÉrÉÉ. bÉU qÉå ÍxÉÄTïü qÉæ AÉæU qÉåUÏqÉÏlÉÉ UWû aÉrÉå. qÉælÉå AmÉlÉÏ qÉÏlÉ MüÉå MüWûÉ AÉeÉ MüÉ ZÉÉlÉÉ WûqÉ sÉÉåaÉ oÉÉWûU ZÉÉ sÉålaÉå AÉæU MüsÉxÉå qÉæ xÉÑoÉWû lÉÉxiÉÉ oÉlÉÉ SÒlaÉÉ, AÉæU vÉÉqÉ MüÉå ÍqÉsÉ MüU ZÉlÉÉ oÉlÉÉ sÉålaÉå. UÉiÉ MüÉå AÉPû oÉeÉåqÉælÉå AmÉlÉÉ qÉÉåOûÉåU xÉæMüsÉ ÌlÉMüÉsÉÉ AÉæU qÉÏlÉÉ MüÉå iÉrrÉU WûÉålÉå Måü ÍsÉrÉå MüWûÉ . qÉÏlÉ LMü sÉqoÉÏxMüOïû AÉæU MüÉsÉå UlaÉ MüÐ OûÉåmÉ mÉWûlÉ MüU qÉåUå xÉÉjÉ ZÉÉlÉÉ ZÉÉlÉå oÉÄeÉÉU cÉsÉlÉå MüÉå AÉ aÉD. qÉælÉåExÉå qÉÉåOûÉåU xÉæMüsÉ mÉU ÌoÉPûÉrÉÉ AÉæU oÉÄeÉÉU cÉsÉ ÌSrÉÉ. oÉÉÄeÉÉU qÉåUå bÉU xÉå sÉaÉ pÉaÉ cÉÉU MüÐ qÉÏSÕU Wæû. oÉÉÄeÉÉU eÉÉ MüU qÉæ LMü AcNåû xÉå UåxOûUålOû qÉå cÉsÉÉ aÉrÉÉ AÉæU LMü MåüÌoÉlÉ qÉå eÉÉMüU oÉæPûaÉrÉÉ. UåxOûUålOû qÉå MüÉTüÐ MüqÉ sÉÉåaÉ jÉå. qÉælÉå oÉåUU MüÉå ZÉÉlÉå MüÉ AÉåQïûU ÌSrÉÉ AÉæU CliÉeÉÉU MüUlÉåsÉaÉÉ, iÉpÉÏ qÉåUÏ lÉÄeÉU qÉÏlÉ mÉU aÉD uÉÉå oÉSÏ aÉÉæU xÉå MåüÌoÉlÉ Måü xÉqÉlÉå SÒxÉUÏ MåüÌoÉlÉ MüÉå SåZÉUWûÏ jÉÏ ÎeÉxÉqÉå LMü sÉQûMüÉ AÉæU LMü sÉQûMüÐ LMü SÒxÉUå Måü WûÉålPû cÉÔxÉ UWåû jÉå. sÉQûMåü WûÉjÉxÉå sÉQûMüÐ MüÐ cÉÔcÉÏ MüÉå qÉxÉsÉ UWûÉ jÉÉ.qÉåUÏ qÉÏlÉÉ ExÉå SåZÉlÉå qÉåC CiÉlÉÏ ZÉÉå aÉD MüÐ ExÉå krÉÉlÉ WûÏ lÉWûÏ UWûÉ MüÐ qÉæ ExÉå SåZÉ UWûÉ WÕû.iÉpÉÏ oÉåUU ZÉÉlÉÉ sÉåMüU AÉ aÉrÉÉ AÉæU WûqsÉÉåaÉ ZÉÉlÉÉ ZÉÉlÉå sÉaÉå. qÉÏlÉÉ MüÉ krÉÉlÉ ZÉlÉÉ qÉå MüqÉAÉæU ElÉ SÉålÉÉå MüÐ WûUMüiÉÉåÇ mÉU erÉÉSÉ jÉÉ. qÉæ pÉÏ MüÎlZÉrÉÉåÇ xÉå ElÉ SÉålÉÉå MüÉ ZÉåsÉ SåZÉ UWûÉjÉÉ. ÌTüU qÉælÉå SåZÉÉ MüÐ qÉåUÏ qÉÏlÉÉ MüÉ ZÉÉlÉÉ uÉæxÉå ÌWû mÉSÉ Wæû AÉæU qÉælÉå AmÉlÉ ZÉÉlÉÉ sÉaÉ pÉaÉZÉiÉqÉ MüU ÌSrÉÉ, iÉÉå qÉælÉå ExÉxÉå MüWûÉ.. "iÉÑqWûÉUÉ krÉÉlÉ MüWûÉlÉ Wæû? ZÉÉlÉÉ eÉsSÏ ZÉsÉÉå SxÉ oÉeÉaÉrÉå Wæû bÉU eÉÉlÉå UxiÉÉ xÉÑlxÉÉlÉ WûÉå eÉrÉåaÉÉ AÉæU AmÉlÉÏ lÉÄeÉU ElÉ mÉëåÍqÉAÉåÇ MüÐ iÉUÄTü aÉD. qÉÑfÉå 1
 2. 2. ElÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå SåZÉiÉå WÒûrÉå SåZÉ MüU qÉÏlÉ fÉålÉmÉ aÉrÉÏ AÉæU ZÉÉlÉÉ eÉsSÏ-eÉsSÏ ZÉÉlÉå sÉaÉÏ.mÉUliÉÑ ExMüÉ krÉÉlÉ EkÉU WûÏ jÉÉ. OûpÉÏ SÉålÉÉå MüÉå qÉælÉå SåZÉÉ MüÐ sÉQûMüÐ sÉQûMåü MüÉ ÎÄeÉmÉ ZÉÉåsÉUWûÏ Wæû AÉæU sÉQûMåü lÉå sÉQûMüÐ Måü vÉOïû MüÉ oÉÑOûlÉ ZÉÉåsÉ ÌSrÉÉ, AÉæU oÉëÉ FmÉU ZÉÏlcÉ MüU cÉÔcÉÏMüÉ ÌlÉmmÉsÉ cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ AÉæU sÉQûMüÐ lÉå sÉQûMüÉ MüÉ sÉlQû WûÉjÉ qÉå sÉåMüU AÉaÉå mÉÏNåû MüUlÉåsÉaÉÏ. rÉWû lÉÄeÉÉUÉ SåZÉ MüU qÉåUÉ sÉlQû pÉÏ ZÉQûÉ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU qÉælÉå AmÉlÉÏ qÉÏlÉÉ MüÉå SåZÉÉ uÉWûLYSqÉ AÉlZÉÉåÇ TüÉQû MüU rÉWû lÉÄeÉÉUÉ SåZÉ UWûÏ jÉÏ. AoÉ qÉÑfÉå AmÉlÉÏ qÉÏlÉÉ Måü aÉUqÉ WûÉålÉå MüÉLWûxÉÉxÉ WÒûAÉ AÉæU qÉåUå qÉlÉ qÉå ExÉå cÉÉåSlÉå MüÐ pÉuÉlÉÉ eÉÉaÉlÉå sÉaÉÏ. iÉpÉÏ qÉåUÏ qÉÏlÉÉ MüÐ lÉÄeÉUqÉÑfÉ mÉU mÉSÏ MüÐ qÉæ ExÉå WûÏ SåZÉ UWûÉ WÕû iÉÉå uÉÉå bÉoÉUÉ aÉrÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ.."mÉÉmÉÉ AoÉ qÉæ ZÉÉlÉÉ lÉWûÏ ZÉÉFlaÉÏ"qÉælÉå mÉÑNûÉ.. "YrÉÉåÇ qÉÏlÉÉ? xÉÉqÉlÉå YrÉÉ jÉÉ eÉÉå iÉÑqÉ ZÉlÉÉ pÉÏ pÉÔsÉ aÉrÉÏ?", iÉÉå uÉÉå xÉU fÉÑMüÉ sÉÏAÉæU MÑüNû pÉÏ lÉWûÏ oÉÉåsÉÏ.qÉælÉå MüWûÉ "AaÉU ExÉå SåZÉlÉå qÉå qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû iÉÉå eÉÃU SåZÉÉå. qÉælÉ MÑücÉ lÉÌWû MüWÕûlaÉÉ. qÉÑfÉåpÉÏ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû"CxÉmÉU pÉÏ uÉÉå MÑücNû lÉWûÏ oÉÉåsÉÏ, qÉæ EPèMüU ExÉMåü oÉaÉsÉ qÉå oÉæPû aÉrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ mÉÏPû mÉUWûÉjÉ xÉWûsÉÉiÉå WÒûrÉå mÉÑNûÉ.. "eÉliÉÏ WûÉå uÉÉå sÉÉåaÉ YrÉÉ MüU UWåû Wæû?"CxÉmÉU pÉÏ uÉÉå MÑüNû lÉWûÏ oÉÉåsÉÏ, ÌTüU qÉælÉå mÉÑNûÉ.. "iÉÑqWåû ExÉå SåZÉlÉå qÉå qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû?"iÉÉå ExÉlÉå AmÉlÉÉ qÉÑWû AÉæU lÉÏcÉå fÉÑMüÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU qÉÑxMÑüUÉ SÏ. qÉælÉå ÌTüU mÉÑNûÉ.. "AcNûÉ oÉiÉÉAÉåExÉå SåZÉ MüU iÉÑqWûÉUå vÉUÏU qÉå MÑüNû ÄTüÏÍsÉlaÉ WûÉå UWûÏ Wæû?"ExÉlÉå qÉÑWû cÉÑmÉÉiÉå WÒûrÉå WûÏ MüWû.. "mÉiÉ lÉÌWû"ÌTüU qÉælÉå mÉÑNûÉ.. "iÉÑqWûÉUå xiÉlÉ qÉå MÑüNû qÉWûxÉÔxÉ WûÉå UWûÉ Wæû?" uÉÉå xÉU EPûÉ MüU oÉÉåsÉÏ.. "xiÉlÉÌMüxÉå MüWûiÉå Wæû?"qÉælÉå AmÉlÉÉ LMü WûÉjÉ ExÉMåü xiÉlÉ mÉU UZÉ MüU MüWûÉ "CxÉå". uÉÉå vÉUqÉÉ aÉD AÉæU oÉÉåsÉÏ.. "mÉiÉÉlÉWûÏ"iÉpÉÏ qÉælÉå qÉWûxÉÔxÉ ÌMürÉÉ MüÐ ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ Måü ÌlÉmmÉsÉ xÉ£ü WûÉå aÉrÉÉ Wæû, NûÉåOåû-NûÉåOåû qÉxÉÔU MåüSÉlÉå MüÐ iÉUWû. qÉælÉå cÉÑiÉMüÐ xÉå ExÉMåü ÌlÉmmÉsÉ MüÉå mÉMüQû MüU MüWûÉ.. "rÉå iÉÉå OûlÉå WÒûrÉå sÉaÉ UWåûWæû", iÉÉå uÉÉå WûlxÉ mÉSÏ.qÉæ xÉqÉfÉ aÉrÉÉ CxÉå AoÉ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ Wæû. AoÉ qÉælÉå SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ MüÉåxÉWûsÉÉlÉå sÉaÉÉ. uÉWû "EyyWû AyyWû" MüUlÉå sÉaÉÏ. qÉÑfÉå sÉaÉÉ AoÉ qÉæ ÂMü aÉrÉÉ AÉæU ExÉå ZÉÉlÉÉZÉiÉqÉ MüUlÉå MüÉå MüWûÉ. iÉoÉ iÉMü uÉÉåSÉålÉÉåÇ mÉëåqÉÏ cÉsÉå aÉrÉå jÉå. ZÉÉlÉÉ ZÉiÉqÉ MüU Måü WûqÉ sÉÉåaÉ bÉU MüÐ AÉåU cÉsÉ ÌSrÉå.UÉxiÉå qÉå qÉæ ExÉxÉå MüWûÉ "qÉÉåOûU xÉæMüsÉ cÉsÉÉAÉåaÉÏ?"ExlÉå MüWûÉ "qÉÑfÉå lÉWûÏ AÉiÉÏ"iÉÉå qÉælÉå MüWûÉ.. "UÉiÉ MüÉTüÐ WûÉå cÉÑMüÐ Wæû UÉxiÉÉ xÉÑlxÉÉlÉ Wæû. cÉsÉÉå qÉæ iÉÑqWåû ÍxÉZÉsÉÉiÉÉWÕû. iÉÑqÉÍxÉÄTïü WûÉlQûsÉ mÉMüQûÉå qÉæ oÉÉMüÐ xÉqpÉÉsÉÑlaÉÉ"qÉælÉå ExÉå AÉaÉå ÌoÉPûÉ ÌSrÉÉ AÉæU xOûÉOïû MüUMåü mÉÏNåû oÉæPû MüU cÉsÉlÉå sÉaÉÉ. qÉåUÉ ZÉQûÉ sÉlQû 2
 3. 3. ExÉMüÐ aÉÉlQû xÉå xÉOûÉ WÒûAÉ jÉÉ. qÉælÉå ExÉå WûÉlQûsÉ xÉqpÉÉsÉlÉå MüWûÉ AÉæU ZÉÑS ExÉMüÐ cÉÔcÉÏqÉxÉsÉlÉå sÉaÉÉ. CxÉ iÉUWû ZÉåsÉ MüUiÉå MüUiÉå qÉåUÉ sÉlQû ExÉMüÐ aÉÉlQû xÉå UaÉQûlÉå sÉaÉÉ AÉæU qÉæoÉUSÉvÉ lÉWûÏ MüU mÉÉrÉÉ AÉæU fÉQû aÉrÉÉ. qÉåUÉ mÉlOû ÌuÉrÉï xÉå pÉÏaÉ aÉrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ aÉÉlQû mÉU pÉÏsÉaÉ aÉrÉÉ.eÉoÉ ExÉå aÉÏsÉÉ qÉWûxÉÔxÉ WÒûAÉ iÉÉå ExÉlÉå mÉÑNûÉ.. "YrÉÉ WÒûAÉ"qÉælÉå MüWûÉ.. "bÉU mÉU oÉiÉÉEÇaÉÉ"bÉU mÉWÕûlcÉ MüU qÉælÉå SUuÉÉÄeÉÉ AcNûÏ iÉUWû oÉlS ÌMürÉÉ AÉæU qÉÏlÉÉ Måü MüqÉUå qÉå cÉsÉÉ aÉrÉÉ. qÉÏlÉMümÉQåû oÉSsÉ UWûÏ jÉÏ. uÉÉåWû OûÉåmÉ EiÉÉU cÉÑMüÐ jÉÏ iÉpÉÏ qÉæ uÉWûÉlÉ mÉWÕûlcÉ aÉrÉÉ. uÉÉåWû cÉÉælMü aÉrÉÏ.qÉælÉå MüWûÉ.. "oÉåOåû ÎeÉxÉ ZÉåsÉ MüÉå iÉÑqÉlÉå UåxOûÉUålOû qÉå SåZÉÉ ExÉå MüUlÉå MüÉ qÉlÉ lÉWûÏ MüU UWûÉWæû?"uÉWû qÉÑxMÑüUÉ MüU xÉU fÉÑMüÉ sÉÏ AÉæU lÉæOûÏ mÉWûlÉlÉå Måü ÍsÉrÉå lÉæOûÏ EPûÉrÉÉ iÉpÉÏ qÉæ AÉaÉå oÉRû MüUExÉMüÉ WûÉjÉ mÉMüQû ÍsÉrÉÉ AÉæU ExÉå cÉÔqÉlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ, ExÉMüÐ xÉÑlSU NûÉåOûÏ NûÉåOûÏ cÉÔcÉÏ oÉëÉMåü AlSU WûÏ iÉlÉÉuÉ qÉå AÉlÉå sÉaÉÏ. ÌTüU qÉælÉå ExÉå aÉÉåS qÉå EPûÉ MüU ÌoÉxiÉU mÉU ÍsÉOûÉ ÌSrÉÉ AÉæUoÉëÉ MüÉ WÕûMü ZÉÉåsÉ ÌSrÉÉ AÉæU AmÉlÉå WûÉålPû ExÉMåü WûÉålPû mÉU UZÉ ÌSrÉÉ AÉæU cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ. ExÉlÉåSÉålÉÉå WûÉjÉ xÉå qÉåUå aÉSïlÉ MüÉå sÉmÉåOû ÍsÉrÉÉ AÉæU WûÉålPû cÉÔxÉlÉå qÉå qÉåUÉ xÉÉjÉ SålÉå sÉaÉÏ. AoÉ qÉåUÉEixÉÉWû AÉæU oÉRû aÉrÉÉ. qÉælÉå ExÉMüÐ oÉëÉ MüÉå EiÉÉU ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ. ExÉMüÐcÉÔcÉÏ CiÉlÉÏ NûÉåOûÏ jÉÏ MüÐ mÉÔUÏ cÉÔcÉÏ qÉåUå qÉÑWû qÉå xÉqÉÉ aÉD, qÉæ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ExÉMüÐ SÉålÉÉåcÉÔÍcÉrÉÉåÇ MüÉå oÉÉUÏ-oÉÉUÏ xÉå cÉÔxÉlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ. AoÉ ExÉMåü qÉÑWû xÉå AÉWû-EEWû ÌlÉMüsÉlÉåsÉaÉÏ. 15 ÍqÉlÉOû iÉMü qÉæ ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ Måü UxÉ MüÉ mÉÉlÉ MüUiÉÉ UWûÉ AÉæU AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå ExÉMüÐcÉÔiÉ MüÉå mÉælOûÏ Måü FmÉU xÉå WûÏ UaÉQûiÉÉ UWûÉ. ExÉMüÐ mÉælOûÏ eÉoÉ ExÉMåü cÉÔiÉ Måü UxÉ xÉå mÉÔUÏiÉUWû xÉå pÉÏaÉ aÉrÉÏ iÉoÉ qÉælÉå ExÉMüÐ mÉælOûÏ EiÉÉU SÏ. AoÉ qÉåUå xÉqÉlÉå SÒÌlÉrÉÉ MüÐ xÉÑlSU cÉÏeÉjÉÏ. ExÉMüÐ cÉÔiÉ mÉU NûÉåOåû-NûÉåOåû pÉÔUå UlaÉ Måü UÉålrÉå jÉå. ÌoÉsMÑüsÉ AlÉ-cÉÔD cÉÔiÉ, MüsÉÏ MåüxÉÉqÉÉlÉ eÉÉå ApÉÏ ÎZÉsÉlÉå qÉå SåU jÉÏ. ExÉMüÐ CiÉlÉÏ iÉæOû cÉÔiÉ MüÉå SåZÉ MüU qÉåUÉ sÉlQû fÉQûlÉåMüÐ ÎxiÉiÉÏ qÉå AÉ aÉrÉÉ AÉæU sÉÑlaÉÏ UaÉQû xÉå sÉÑlaÉÏ qÉå WûÏ fÉQû aÉrÉÉ. qÉælÉå sÉÑlaÉÏ MüÉå EiÉÉU ÌSrÉÉAÉæU oÉÌlÉrÉÉlÉ pÉÏ EiÉÉU ÌSrÉÉ.ExÉMüÐ iÉæOû cÉÔiÉ lÉå qÉÑfÉå CiÉlÉÉ qÉSWûÉåvÉ MüU ÌSrÉÉ MüÐ qÉåUÉ sÉlQû fÉQûlÉå Måü oÉÉS pÉÏ lÉWûÏqÉÑfÉÉïrÉÉ. AoÉ qÉælÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ MüÉå cÉOûlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ. AmÉlÉÏ eÉÏpÉ MüÉå cÉÔiÉ MüÐ SUÉU qÉåbÉÑxÉÉ MüU ExÉMüÉ aÉÏsÉÉ mÉSÉjÉï cÉÉOûlÉå sÉaÉÉ. qÉåUÏ CxÉ WûUMüiÉ xÉå uÉÉåWû oÉåMüÉoÉÑ WûÉå aÉrÉÏ AÉæUÍxÉxMüÉUÏ sÉålÉå sÉaÉÏ. ExÉlÉå SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå qÉåUå xÉU MüÉå AmÉlÉÏ cÉÔiÉ mÉU SoÉÉlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ.AoÉ qÉæ pÉÏ oÉåMüÉoÉÑ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU OåûoÉsÉ mÉU xÉå uÉxÉsÉÏlÉ sÉå AÉrÉÉ AÉæU ElaÉsÉÏ xÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉqÉå bÉÑxÉÉ MüU AcNûÏ iÉUWû xÉå sÉaÉÉ ÌSrÉÉ AÉæU RåûU xÉUÉ uÉxÉsÉÏlÉ sÉåMüU AmÉlÉå sÉlQû qÉå pÉÏ sÉaÉÉÌSrÉÉ. AoÉ qÉælÉå ExÉMüÐ SÉålÉÉå mÉæU MüÉå TæüsÉÉ AÉæU AmÉlÉÏ MüqÉU Måü FmÉU sÉmÉåOû ÍsÉrÉÉ AÉæU AmÉlÉåsÉlQû MüÉå cÉÔiÉ MüÐ SUÉU mÉU sÉaÉÉ MüU SoÉÉuÉ SålÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ. uÉåxÉsÉÏlÉ Måü MüÉUlÉ qÉåUÉ sÉlQûÌTüxÉsÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ, ÌTüU qÉælÉå AmÉlÉå sÉlQû MüÉå WûÉjÉ xÉå xÉWûÉUÉ Så MüU SUÉU qÉå xÉOûÉrÉÉ AÉæUAmÉlÉå qÉÑWû xÉå ExÉMåü WûÉålPû MüÉå oÉlS MüU ÌSrÉÉ AÉæU WûsMüÉ xÉÉ fÉiÉMüÉ ÌSrÉÉ. uÉÉåWû cÉÏZÉ EPûÏ. 3
 4. 4. sÉåÌMülÉ qÉÑWû oÉlS WûÉålÉå Måü MüÉUlÉ AÉuÉÉÄeÉ lÉWûÏ ÌlÉMüsÉ mÉÉD. qÉæ ÌTüU LMü fÉOûMüÉ ÌSrÉÉ AÉæUAÉkÉÉ sÉlQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉå bÉÑxÉÉ ÌSrÉÉ. ExÉMåü qÉÑWû xÉå cÉÏZÉ MüÐ eÉaÉWû aÉÔlÉ-aÉÔlÉ MüÐ AuÉÉÄeÉÌlÉMüsÉ UWûÏ jÉÏ AÉæU SÉålÉÉå AÉlZÉÉåÇ xÉå AÉlxÉÔ ÌlÉMüsÉ UWåû jÉå. sÉlQû AkÉÉ bÉÑxÉÉlÉå Måü oÉÉS qÉæÂMü aÉrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÔÍcÉ qÉxÉsÉlÉå sÉaÉÉ. eÉoÉ ExÉMåü qÉÑWû xÉå AÉuÉÉÄeÉ AÉlÉÏ oÉlS WÒûD iÉÉåqÉælÉå ExÉMåü WûÉålPû MüÉå cÉÔxÉlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉ. CxÉ iÉUWû sÉaÉ pÉaÉ AÉkÉå bÉlOåû iÉMü ÌoÉlÉÉ sÉlQûÌWûsÉÉrÉå qÉæ ExÉå WûÉålPû cÉÔxÉiÉÉ UWûÉ AÉæU cÉÔcÉÏ qÉxÉsÉiÉÉ UWûÉ.eÉoÉ qÉæ AxuÉxOû WûÉå aÉrÉÉ MüÐ ExÉMüÉ SSï MüqÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉoÉ qÉælÉå AmÉlÉÉ qÉÑWû ExÉMåü qÉÑWû xÉåWûOûÉrÉÉ AÉæU mÉÑNûÉ.."SSï MüqÉ WÒûA?"uÉWû oÉÉåÍsÉ.. "WûÉ sÉåÌMülÉ CxÉå ÌlÉMüÉÍsÉrÉå. lÉWûÏ iÉÉå qÉæ qÉU eÉÉElaÉÏ"qÉælÉå MüWû.. "mÉUåvÉÉlÉ qÉiÉ WûÉå. jÉÉåQûÏ SåU qÉå qÉÄeÉÉ AÉlÉÉ vÉÑà WûÉå eÉrÉåaÉÉ"ÌTüU qÉælÉå sÉlQû MüÉå AÉaÉå mÉÏNåû MüUlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ. CxÉxÉå ExÉå ÌTüU SSï WûÉålÉå sÉaÉÉ. qÉæ ÂMüaÉrÉÉ AÉæU ÍkÉUå xÉå AmÉlÉÉ sÉlS oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÍsÉrÉÉ, ExÉMüÐ cÉÔiÉ xÉå ZÉÔlÉ ÌlÉMüsÉlÉå sÉaÉÉ. qÉæiÉÑUliÉ ExÉå MüUå xÉå mÉÉåNûÉ AÉæU eÉÏpÉ bÉÑxÉÉ MüU cÉÉOûlÉå sÉaÉÉ. MÑüNû SåU cÉÉOûlÉå Måü oÉÉS uÉWû ÌTüUqÉxiÉÏ qÉå AÉ aÉD.qÉælÉå ExÉxÉå mÉÔNûÉ.. "SSï ZÉiÉqÉ WûÉå aÉrÉÉ"ExlÉå MüWû.. "WûÉlÉ sÉåÌMülÉ AoÉ sÉlQû qÉiÉ QûÍsÉrÉåaÉÉ"qÉæ qÉÉlÉ aÉrÉÉ AÉæU AmÉlÉå sÉlQû MüÉå qÉÔPû qÉÉU MüU ExÉMüÐ NûÉåOûÏ xÉÏ cÉÔcÉÏ Måü FmÉU fÉQû ÌSrÉÉAÉæU ÍsÉmÉOû MüU xÉÉåaÉrÉÉ. SÕxÉUå ÌSlÉ xÉÑoÉWû eÉoÉ qÉæ eÉaÉÉ iÉÉå SåZÉÉ qÉåUÏ qÉÏlÉÉ ÌMücÉålÉ qÉå lÉxiÉÉ oÉlÉlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉMüU UWûÏ jÉÏ. qÉæ ÌMücÉålÉ qÉå eÉÉMüU ExÉå oÉÉWûÉåÇ qÉå pÉU ÍsÉrÉÉ AÉæU MüWûÉ.."oÉåOåû qÉæ lÉÉviÉÉ oÉÄeÉÉU xÉå sÉå AÉFlaÉÉ. iÉÑqÉ lÉWûÉ MüU iÉærÉÉU WûÉå eÉÉAÉå. iÉÑqWåû xZÉÔsÉ eÉÉlÉÉ Wæû"ÌTüU qÉælÉå MümÉQåû mÉWûlÉå AÉæU oÉÄeÉÉU cÉsÉ ÌSrÉÉ. sÉÉæOû MüU qÉæ pÉÏ iÉærÉÉU WûÉå aÉrÉÉ AÉæU WûqÉ SÉålÉÉå lÉålÉÉviÉÉ ÌMürÉÉ AÉæU ExÉå xZÉÔsÉ NûÉåQû MüU qÉæ SÄniÉU cÉsÉÉ aÉrÉÉ. CxÉ oÉÏcÉ WûqÉÉUå oÉÏcÉ UÉiÉ MüÐbÉOûlÉÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏ WÒûC. vÉÉqÉ MüÉå qÉæ ExÉå xZÉÔsÉ xÉå sÉåMüU bÉU AÉrÉÉ AÉæU UÉiÉ Måü ZÉÉlÉÉ MåüÍsÉrÉå WûÉåOåûsÉ qÉå AÉåQïûU Så AÉrÉÉ. ÌTüU qÉæ AmÉlÉå MüqÉUå qÉå ÌoÉÍxÉlÉåxÉ MüÐ ÄTæüsÉ sÉåMüU oÉæPû aÉrÉÉ.7:30 qÉæ WûÉåOåûsÉ xÉå ZÉlÉÉ sÉå AÉrÉÉ AÉæU WÒûqÉlÉå xÉÉjÉ-xÉÉjÉ ZÉÉlÉÉ ZÉÉrÉÉ AÉæU iÉWûsÉlÉå Måü ÍsÉrÉåsÉÉlÉ qÉå ÌlÉMüsÉ AÉrÉÉ. MüUÏoÉ 5 ÍqÉlÉÑOû iÉWûsÉlÉå Måü oÉÉS qÉælÉå qÉÏlÉ xÉå mÉÔNûÉ MüÐ.."MüsÉ UÉiÉ MæüxÉÉ sÉaÉÉ"uÉWû WûlxÉ SÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ.. "qÉæ lÉWûÏ oÉiÉÉElaÉÏ"qÉæ xÉqÉfÉ aÉrÉÉ MüÐ ExÉå MüÉÄTüÏ qÉÄeÉÉ AÉrÉÉ jÉÉ. ÌTüU qÉæ uÉWûÏ sÉÉlÉ qÉå bÉÉxÉ mÉU oÉæPû aÉrÉÉ AÉæUqÉÏlÉ MüÉå aÉÉåS qÉå ÌoÉPûÉ ÍsÉrÉÉ. AÉæU ExÉMåü cÉÔiÉ MüÉå MümÉQåû Måü FmÉU xÉå WûÏ xÉWûsÉÉlÉå sÉaÉÉ AÉæUmÉÔNûÉ MüÐ.."MüsÉ UÉiÉ Måü ZÉåsÉ qÉå qÉåUÏ MüÉælÉ-MüÉælÉ ÍxÉ oÉÉiÉå AcNûÏ sÉaÉÏ"iÉÉå ExÉlÉå kÉÏUå xÉå eÉuÉÉoÉ ÌSrÉ.. "xÉoÉ MÑüNû" 4
 5. 5. ÌTüU qÉælÉå MüWûÉ.. "eÉlÉiÉÏ WûÉå eÉÉå WûqÉlÉå ÌMürÉÉ ExÉå YrÉÉ MüWûiÉå Wæû?"ExÉlÉå MüWûÉ.. "lÉÌWû"qÉælÉå MüWûÉ.. "ExÉå cÉÑSÉD MüWûiÉå Wæû AÉæU CxÉå cÉÔiÉ MüWûiÉå Wæû"ÌTüU qÉælÉå ExÉMüÉ WûÉjÉ mÉMüQû MüU AmÉlÉå sÉlQû mÉU sÉå aÉrÉÉ AÉæU MüWûÉ.. "CxÉå sÉlQû MüWûÉ eÉiÉWæû"eÉoÉ ExÉMüÉ WûÉjÉ qÉåUå sÉlQû mÉU mÉQûÉ iÉÉå uÉWû ExÉå qÉÑPûÏ qÉå mÉMüQû MüU ÌWûsÉÉlÉå sÉaÉÏ. qÉælÉåqÉWûxÉÔxÉ ÌMürÉÉ MüÐ ExÉMüÐ cÉÔiÉ aÉÏsÉÏ WûÉå UWûÏ Wæû iÉÉå qÉælÉå ExÉå MüqÉUå qÉå cÉsÉlÉå MüÉå MüWûÉ AÉæUaÉÉåS qÉå EPûÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU AmÉlÉå MüqÉUå qÉå sÉå aÉrÉÉ. ÌTüU qÉælÉå ExÉMåü xÉÉUå MümÉQåû EiÉÉU ÌSrÉå AÉæUZÉÑS pÉÏ lÉlaÉÉ WûÉå aÉrÉÉ. ÌTüU qÉæ ExÉå aÉÉæU xÉå SåZÉlÉå sÉaÉÉ. ÌMüiÉlÉÏ ZÉÔoxÉÔUiÉ sÉaÉ UWûÏ jÉÏ qÉåUÏqÉÏlÉÉ, qÉæ vÉoSÉåÇ qÉå lÉWûÏ oÉiÉÉ xÉMüiÉÉ. aÉÉåUÏ-aÉÉåUÏ mÉiÉsÉÏ xÉÏ xÉÑlSU iÉÉlaÉå. ÌoÉlÉÉ fÉlOû uÉsÉÏÍcÉMülÉÏ cÉÔiÉ. xÉÏlÉå mÉU NûÉåOåû-NûÉåOåû ÌlÉqoÉÔ xÉÏ cÉÔÍcÉrÉÉ. ExÉmÉU qÉxÉÔU Måü SÉlÉå Måü xÉqÉÉlÉÌlÉmmÉsxÉ. qÉæ mÉÉaÉsÉ xÉÉ WûÉå aÉrÉÉ ExÉå SåZÉ MüU. ÌTüU qÉæ AÉaÉå oÉRû MüU ExÉMüÐ cÉÔiÉ xÉWûsÉÉlÉåsÉaÉÉ. uÉWû qÉåUÉ sÉlQû mÉMüQû MüU ÌWûsÉÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ.."YrÉÉ CiÉlÉÉ oÉQûÉ sÉlQû MüsÉ qÉåUå cÉÔiÉ qÉå bÉÑxÉ jÉÉ?"qÉælÉå MüWûÉ.. "WûÉlÉ mÉU mÉÔUÉ AlSU lÉWûÏ aÉrÉÉ jÉÉ"ÌTüU WûqÉ sÉÉåaÉ ÌoÉxiÉU mÉU sÉåOû aÉrÉå AÉæU qÉæ ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ MüÉå eÉÉåU-eÉÉåU xÉå cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ. uÉWûpÉÏ ÍxÉxÉMüÉUÏ sÉålÉå sÉaÉÏ AÉæU AmÉlÉÉ cÉÔiÉ ZÉÑS WûÏ UaÉQûlÉå sÉaÉÏ. ÌTüU qÉæ kÉÏUå-kÉÏUå ExÉMüÐlÉÉpÉÏ MüÉå cÉÔqÉiÉå WÒûrÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉcÉÉOûlÉå sÉaÉÉ. uÉWû pÉÏ EcÉMü-EcÉMü MüU qÉåUå eÉÏpÉ MüÉå AmÉlÉå cÉÔiÉ qÉå sÉålÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ MüUlÉåsÉaÉÏ. AÉæU eÉÉåU-eÉÉåU xÉå oÉÑQû oÉÑQûÉlÉå sÉÌaÉ."eÉsSÏ xÉå cÉÉåS QûÉÍsÉrÉå mÉÉmÉÉ qÉåUå cÉÔiÉ MüÉå. AÉeÉ TüÉQû SÏÎeÉrÉå.. EEEEEWû AÉAÉAWû eÉÉåU xÉåL L L L AÉAÉAÉWû"AÉæU ExÉMüÐ cÉÔiÉ xÉå UxÉ ÌlÉMüsÉlÉÉ vÉÑà WûÉå aÉrÉÉ AÉæU pÉÏ ExÉMåü cÉÔiÉ Måü UxÉ MüÉå xuÉÉS sÉå-sÉåMüU cÉÉOû aÉrÉ. AoÉ qÉælÉå uÉåxÉÍsÉlÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU AmÉlÉå sÉlQû AÉæU ExÉMåü cÉÔiÉ mÉU AcNûÏ iÉUWû xÉåsÉaÉÉrÉÉ AÉæU sÉlQû MüÉ xÉÑmÉÉUÉ ExÉMåü cÉÔiÉ Måü NåûS mÉU UZÉ MüU kÉYMüÉ ÌSrÉÉ."AÉAÉWû qÉæ qÉU aÉD. msÉÏxÉ qÉÑfÉå cÉÉåQû SÉå"uÉWû ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ. qÉæ ÂMü aÉrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ. iÉoÉ iÉMü qÉåUÉ AÉkÉÉ sÉlQûAlSU eÉÉ cÉÑMüÉ jÉÉ, cÉÔcÉÏ cÉÔxÉlÉå mÉU uÉWû vÉliÉ WûÉå aÉrÉÏ AÉæU cÉÔcÉÏ MüÉå eÉÉåU-eÉÉåU xÉå cÉÔxÉlÉåsÉaÉÉ eÉoÉ qÉÑfÉå sÉaÉÉ ExÉMüÉ SSï ZÉiÉqÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå qÉælÉå cÉÔcÉÏ cÉÉåQû MüU ExÉMåü WûÉålPû MüÉåcÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ. WûÉålPû cÉÔxÉiÉå cÉÔxÉiÉå qÉæ LMü AÉæU fÉOèZÉÉ ÌSrÉÉ ’AÉAÉAÉAÉA’ AÉæU sÉaÉ pÉaÉ mÉÑUÉsÉlQû AlSU cÉsÉÉ aÉrÉÉ, qÉåUÉ WûÉålPû cÉÔxÉlÉÉ sÉaÉÉiÉÉU eÉÉUÏ jÉÉ AÉæU WûÉjÉ ExÉMüÐ cWûÉåcÉÏ Måü SÉlÉåMüÉå qÉxÉsÉ UWûÉ jÉÉ. 10 ÍqÉlÉÑOû rÉåWû xÉoÉ MüUlÉå Måü oÉÉS uÉWû kÉÏUå-kÉÏUå AmÉlÉÉ SSï pÉÔsÉ MüUqÉxiÉÏ qÉå AÉlÉå sÉaÉÏ. eÉoÉ uÉWû qÉxiÉÏ qÉå oÉÑQû oÉÑQûÉlÉå sÉaÉÏ iÉoÉ qÉælÉå kÉÏUå-kÉÏUå kÉYMåü sÉaÉlÉÉvÉÑà MüU ÌSrÉÉ. 5-7 ÍqÉlÉÑOû iÉMü kÉYMåü ZÉÉlÉå Måü oÉÉS uÉWû pÉÏ AmÉlÉÏ MüqÉU EPûÉ MüU cÉÑSÉDqÉå xÉWûrÉÉåaÉ MüUlÉå sÉaÉÏ. qÉæ xÉqÉfÉ aÉrÉÉ AoÉ ExÉå qÉxiÉÏ AÉlÉå sÉaÉÏ Wæû. qÉæ kÉYMåü MüÐ UÄniÉÉU 5
 6. 6. iÉåÄeÉ MüUlÉå sÉaÉÉ. uÉWû pÉÏ ExÉÏ UÄniÉÉU xÉå cÉÔiÉQû EcWûÉsÉlÉå sÉaÉÏ. 15 ÍqÉlÉÑOû Måü oÉÉS uÉWû AmÉlÉåvÉUÏU MüÉå MüQûÉ MüU ÍsÉrÉÉ AÉæU cÉÔiÉQû MüÐ xmÉÏQû oÉRûÉ SÏ. qÉæ pÉÏ kÉYMåü mÉå kÉYMüÉ SålÉÉ eÉÉUÏUZÉÉ ÌTüU uÉWû oÉÑQû oÉÑQûÉlÉå sÉaÉÏ.."AÉæU iÉåÄeÉ mÉÉmÉÉ.. AÉeÉ TüÉQû SÉå CxÉ cÉÔiÉ MüÉå AÉæU iÉåÄeÉ"qÉælÉå AÉæU xmÉÏQû oÉRûÉ ÌSrÉÉ ’AÉAÉAÉAÉA’ AÉæU uÉWû ÌlÉkÉÉsÉ WûÉå aÉD. qÉæ pÉÏ AZÉUÏ xÉÏqÉÉ qÉåjÉÉ AÉæU qÉåUå sÉlQû EsiÉÏ MüUlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ AÉæU WûqÉ vÉÉliÉ WûÉå aÉrÉå. ÌTüU qÉælÉå AmÉlÉÉ sÉlQûÌlÉMüÉsÉÉ AÉæU oÉÉjÉ-ÃqÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ. uÉWû EPû MüU AmÉlÉÉ cÉÔiÉ mÉÉåNû sÉÏ AÉæU ÌTüU WûqÉ SÉålÉÉåÍsÉmÉOû MüU lÉlaÉå WûÏ xÉÉå aÉrÉå.AaÉsÉÏ pÉÉaÉ iÉMü CliÉåeÉÉU MüÐÎeÉrÉå...mÉÉmÉÉ (pÉÉaÉ-2)mÉWûsÉå AÉmÉlÉå mÉRûÉ MüÐ ÌMüxÉ iÉUWû qÉælÉå AmÉlÉÏ oÉåOûÏ MüÉå osÉÉMü-qÉæsÉ ÌMürÉÉ. AoÉ ExÉMüÐ cÉÑSÉDMüÐ SÉxxiÉÉ oÉiÉÉiÉÉ WÕû.qÉælÉå qÉÏlÉÉ MüÉå MüWûÉ MüÐ AoÉ LåxÉÉ qÉÉæMüÉ ÍqÉsÉåaÉÉ lÉWûÏ CxÉÍsÉrÉå LMü lÉÉOûMü MüUiÉå Wæû, iÉÑqÉAmÉlÉå xÉælxÉ MüÐ ÌMüiÉÉoÉ Måü MÑüNû xÉuÉÉsÉ RÕûlRû MüU UZÉÉå ÎeÉxÉå qÉqqÉÏ oÉiÉÉ lÉWûÏ xÉMåüaÉÏ. ÌTüUiÉÑqWåû qÉqqÉÏ oÉÉU-oÉÉU qÉåUå mÉÉxÉ pÉåeÉåÇaÉÏ. LMü-SÉå LåxÉÉ WûÉålÉå mÉU qÉæ iÉÑqWåû UÉåeÉ UÉiÉ MüÉå 9 oÉeÉåMåü oÉÉS mÉRûÉlÉå oÉÑsÉÉElaÉÉ ÌTüU WûqÉ sÉÉåaÉ qÉÄeÉÉ MüUålaÉå.ExÉÏ UÉiÉ MüÉå 8:30 oÉeÉå qÉÏlÉ lÉå qÉqqÉÏ xÉå LMü jÉÏAÉåUÏ Måü oÉÉUå qÉå mÉÑNûÉ. qÉqqÉÏ lÉå MüWûÉ mÉÉmÉÉxÉå mÉÔNûÉå qÉÏlÉÉ qÉåUå mÉÉxÉ AÉ aÉrÉÏ AÉæU qÉælÉå ExÉMüÐ mÉëÉåosÉåqÉ xÉÉåsuÉ MüU SÏ AÉæU cÉÔcÉÏ qÉxÉsÉMüU pÉåeÉ ÌSrÉÉ. ÌTüU uÉWû LMü AÉæU xÉuÉÉsÉ mÉÔNûlÉå cÉsÉÏ AÉrÉÏ. qÉælÉå ExÉå eÉuÉÉoÉ oÉiÉÉrÉÉ AÉæUqÉqqÉÏ MüÉå xÉÑlÉÉiÉå WÒûrÉå eÉÉåU xÉå oÉÉåsÉÉ.."iÉÑqÉ UÉåeÉ qÉåUå mÉÉxÉ mÉRûlÉå AÉ eÉrÉÉ MüUÉå. qÉæ 8 oÉeÉå iÉMü AÉåÌÄTüxÉ MüÉ MüÉqÉ ÌlÉmÉOûÉ ÌSrÉÉMüÃlaÉÉ AÉæU ÌTüU iÉÑqWåû mÉRûÉFlaÉ"SÕxÉëå MüqÉUå xÉå ExÉMüÐ qÉqqÉÏ qÉÑfÉ xÉå oÉÉåsÉÏ.. "qÉæ ExÉMåü ÍsÉrÉ eÉÉaÉÏ lÉWûÏ UWÕûlaÉÏ mÉkÉlÉå Måü oÉÉSExÉå xÉÑsÉ SålÉ"qÉælÉå MüWûÉ "PûÏMü Wæû" AÉæU qÉåUÉ lÉÉiÉMü MüqÉrÉÉoÉ WûÉå aÉrÉÉ.SÕxÉUå ÌSlÉ 8:30 oÉeÉå qÉÏlÉÉ qÉåUå MüqÉUå qÉå AÉ aÉrÉÏ. qÉæ ExÉå mÉRûÉlÉå sÉaÉÉ. oÉÏcÉ-oÉÏcÉ qÉå ExÉMüÐcÉÔcÉÏ pÉÏ qÉxÉsÉ SåiÉÉ AÉæU MüpÉÏ-MüpÉÏ ExÉMüÐ cÉÔiÉ pÉÏ UaÉQû SåiÉÉ. CxÉ iÉUWû sÉaÉpÉaÉ 10:30iÉMü ExÉå mÉRûÉiÉÉ UWûÉ. ÌTüU EPû MüU SåZÉÉ MüÐ xÉÑlÉÏiÉÉ xÉÉå aÉrÉÏ Wæû iÉoÉ qÉælÉå ÌTüU ExÉ ÌSlÉ uÉÉsÉåMürÉï¢üqÉ MüÉå SÉåWûUÉrÉÉ. ÄTüMïü ÍxÉÄTïü CiÉlÉÉ jÉÉ MüÐ AÉeÉ qÉæ ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉå SÉå ElaÉsÉÏ bÉÑxÉÉlÉå qÉåxÉÄTüsÉ UWûÉ. iÉÏxÉUå ÌSlÉ qÉælÉå ÌTüU uÉWûÏ ÌMürÉÉ. AoÉ qÉÏlÉÉ MüÉå ElaÉsÉÏ xÉå SSï lÉWûÏ WûÉåiÉÉ jÉÉ.AoÉ qÉåUÉ mÉëÉåaÉëÉqÉ ExÉå sÉlQû xÉå cÉÉåSlÉå MüÉ jÉÉ. sÉåÌMülÉ sÉaÉ-pÉaÉ MüD ÌSlÉ iÉMü MüÉåD qÉÉæMüÉ 6
 7. 7. lÉWûÏ ÍqÉsÉÉ, qÉÑfÉå sÉaÉ UWûÉ jÉÉ MüÐ rÉSÏ cÉÑSÉD qÉå qÉÏlÉÉ cÉÏZÉ mÉQûÏ iÉÉå qÉÑÎvMüsÉ WûÉå eÉrÉåaÉÏ.ÌTüU qÉÏlÉÉ MüÐ aÉUqÉÏ MüÐ NÒûPûÏ WûÉå aÉD. qÉælÉå xÉÑlÉÏiÉÉ AÉæU oÉcNûÉåÇ MüÉå NÒûÎOèOûrÉÉåÇ qÉå ÌWûsÉ xOåûvÉlÉcÉsÉlÉå MüÉå MüWûÉ, uÉWû iÉærÉÉU WûÉå aÉrÉÏ. oÉåOûÉ MüÉå xÉqqÉU uÉMïü-vÉÉåmÉ jÉÉ. CxÉÍsÉrÉå iÉrÉ ÌMürÉÉ MüÐ uÉÉåAmÉlÉå SÉSÏ Måü bÉU qÉå UWû MüU AmÉlÉÉ OíæûÌlÉlaÉ qÉå eÉÉrÉÉ MüUåaÉÉ. ÌTüU qÉåUÏ ÌoÉuÉÏ AÉæU qÉÏlÉÉ bÉÔqÉlÉåcÉsÉ ÌSrÉå. ÌWûsÉ xOåûvÉlÉ mÉU ÌMüxÉÏ pÉÏ WûÉåOåûsÉ qÉå iÉÏlÉ oÉåS uÉsÉÉ MüqÉUÉ lÉWûÏ ÍqÉsÉÉ. LMü WûÉåOåûsÉqÉå qÉæ SÉå oÉåQû uÉsÉÉ SÉå MüqÉUÉ oÉÑMü ÌMürÉÉ. LMü MüqÉUå qÉå qÉæ AÉæU SÕxÉUå qÉå xÉÑlÉÏiÉÉ AÉæU qÉÏlÉÉ.SÉålÉÉå MüqÉUå AsÉaÉ-AsÉaÉ cÉÉåU mÉU jÉå. xÉÑlÉÏiÉÉ MüÉå erÉÉSÉiÉU bÉÔqÉlÉå MüÉ qÉlÉ MüUiÉÉ jÉÉ AÉæU uÉWûÌSlÉ pÉU bÉÔqÉiÉÏ jÉÏ AÉæU xÉuÉåUå SåU iÉMü xÉÉåiÉÏ UåWûiÉÏ jÉÏ. LMü ÌSlÉ WûqÉ sÉÉåaÉ bÉÔqÉlÉå ÌlÉMüsÉåmÉWûÉQûÉåÇ mÉU SÕU iÉMü ÌlÉMüsÉ aÉrÉå AÉæU UÉiÉ sÉÉæOûlÉå qÉå SåU WûÉå aÉrÉÏ. WûÉåOåûsÉ AÉ MüU qÉåUå MüqÉUå qÉåWûÏ WûqÉlÉå ZÉÉlÉÉ ZÉÉrÉÉ AÉæU WûqÉ sÉÉåaÉ oÉÉiÉå MüUlÉå sÉaÉå.xÉÑlÉÏiÉÉ oÉÉåsÉÏ.. "qÉÑfÉå lÉÏlS AÉ UWûÏ Wæû, qÉÏlÉÉ cÉsÉÉå xÉÉålÉå"qÉÏlÉ oÉÉåsÉÏ.. "qÉqqÉÏ qÉæ jÉÉåQûÏ SåU qÉå AÉFlaÉÏ. qÉÑfÉå cÉÉoÉÏ Så SÉå"xÉÑlÉÏiÉÉ lÉå SUuÉÉÄeÉÉ ZÉÉåsÉ MüU cÉÉoÉÏ qÉÏlÉÉ MüÉå Så SÏ. xÉÑlÉÏiÉÉ MüÉå eÉÉiÉå WûÏ qÉÏlÉÉ qÉÑfÉ xÉåÍsÉmÉOû aÉrÉÏ AÉæU cÉÔqÉlÉå sÉaÉÏ. qÉælÉå pÉÏ ExÉå aÉÉåS qÉå ÌoÉPûÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU cÉÔcÉÏ qÉxÉsÉlÉå sÉaÉÉ AÉæUExÉMåü WûÉålPû mÉÏlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ. ÌTüU qÉæ AsÉaÉ WûÉå MüU ExÉMåü ÄTëüÉåMü MüÉå ZÉÉåsÉ ÌSrÉÉ AÉæUcÉÔcÉÏ cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ, ExÉMüÐ cÉÉåOûÏ-cÉÉåOûÏ cÉÔcÉÏ cÉÔxÉlÉå qÉå oÉQûÉ qÉÄeÉÉ AÉiÉÉ jÉÉ, mÉÔUÉ cÉÔcÉÏ WûÏqÉÑWû qÉå AÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ AÉæU LMü WûÉjÉ xÉå ExÉMüÐ mÉålOûÏ EiÉÉU ÌSrÉÉ AÉæU cÉÔiÉ MüÉå ElaÉsÉÏ xÉåcÉÉåSlÉå sÉaÉÉ eÉoÉ ExÉMüÐ cÉÔiÉ mÉÔUÏ iÉUWû xÉå aÉÏsÉÏ WûÉå aÉrÉÏ. iÉoÉ qÉæ uÉåxÉÍsÉlÉ sÉå AÉrÉÉ AÉæUElaÉsÉÏ xÉå ExÉMåü cÉÔiÉ Måü AlSU iÉMü AcNûÏ iÉUWû xÉå sÉaÉÉ ÌSrÉÉ AÉæU AmÉlÉå sÉlQû mÉU pÉÏ mÉÔUÏiÉUWû xÉå qÉsÉ ÍsÉrÉÉ. uÉåxÉÍsÉlÉ sÉaÉÉlÉåMåü oÉÉS ExÉå ÌoÉxiÉU mÉU ÍsÉOûÉ ÌSrÉÉ AÉæU OûÉlaÉå ÄTæüsÉÉ MüUExÉMåü FmÉU sÉåOû aÉrÉÉ AÉæU sÉlQû MüÉå ExÉMåü cÉÔiÉ mÉU sÉaÉÉ ÌSrÉÉ AÉæU WûsMüÉ xÉÉ SoÉÉ ÌSrÉÉ.sÉlQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ MüÐ ÄTåülMü qÉå oÉæPû aÉrÉÉ CxÉMåü oÉÉS qÉæ LMü WûÉjÉ ExÉMåü qÉÑWû mÉU UZÉÉ AÉæUsÉlQû MüÉå kÉYMüÉ ÌSrÉÉ. uÉWû SSï xÉå cÉmÉOûÉlÉå sÉaÉÏ. qÉÑWû oÉlS WûÉålÉå MüÐ uÉeÉWû xÉå MüÉåD AuÉÉÄeÉlÉWûÏ ÌlÉMüsÉÏ. sÉlQû MüÉ 1/3 pÉaÉ AlSU cÉsÉÉ aÉrÉÉ. qÉælÉå ExÉMåü SSï MüÐ mÉUuÉÉ lÉÉ MüUiÉå WÒûrÉåAÉaÉå mÉÏNåû MülÉÉï cÉÉsÉÔ MüU ÌSrÉÉ AÉæU qÉÑWû xÉå ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ MüÉå eÉÉåU-eÉÉåU xÉå cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ.10 ÍqÉlÉÑiÉ oÉÉS ExlÉå aÉÔÎlaÉrÉÉlÉÉ oÉlS MüU ÌSrÉÉ. qÉælÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ ExÉMåü qÉÑWû xÉå WûOûÉ ÍsÉrÉÉ.uÉWû UÉåiÉå WÒûrÉå oÉÉåsÉÏ.. "qÉÑfÉå lÉWûÏ cÉÑSuÉÉlÉÉ Wæû CxÉå ÌlÉMüÉsÉ sÉÏÎeÉrÉå"qÉælÉå ExÉå xÉqfÉrÉÉ.. "jÉÉåQûÏ SåU qÉå SSï ZÉiÉqÉ WûÉå eÉrÉåaÉÉ AÉæU iÉÑqÉ WûÏ oÉÉåsÉÉåaÉÏ AÉæU QûÍsÉrÉå"AÉæU rÉWûÏ WÒûAÉ jÉÉåQûÏ SåU oÉÉS ExÉå qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ. uÉWû oÉÉåsÉÏ.."AÉæU kÉYMü SÏÎeÉrÉå"qÉælÉå pÉÏ ÌTüU ExÉMåü qÉÑWû mÉU WûÉjÉ UZÉ MüU LMü kÉYMüÉ AÉæU ÌSrÉÉ uÉWû cÉÏZÉ EPûÏ mÉU AuÉÉÄeÉlÉWûÏ ÌlÉMüsÉ mÉÉD. qÉæ MÑüNû SåU ÎxjÉU UWûÉ AÉæU WûÉjÉ AÉæU qÉÑWû xÉå ExMüÏ cÉÔÍcÉrÉÉåÇ MüÉå qÉxÉsiÉAÉæU cÉÔxÉiÉÉ UWûÉ. AoÉ sÉlQû AÉkÉÉ AlSU eÉÉ cÉÑMüÉ jÉÉ. qÉæ CiÉlÉå qÉå WûÏ ExÉMüÐ kÉÏUå-kÉÏUåcÉÑSÉD vÉÑà MüU SÏ. jÉÉåQûÏ SåU qÉå ExÉMüÉ SSï MüqÉWûÉå aÉrÉÉ AÉæU.."EEEEEEEEEyyyyWû AÉAÉAÉyyyyWèûyyWû qÉÄeÉÉ AÉ UWû Wæû" oÉÉåslÉå sÉÌaÉ. 7
 8. 8. ExÉMüÐ ÍxÉxMüÉUÏ Måü UÄniÉÉU xÉå WûÏ qÉælÉå pÉÏ AmÉlÉÏ UÄniÉÉU oÉRûÉ SÏ. uÉWû AoÉ EcÉMü-EcÉMü MüUqÉåUå kÉYMüÉåÇ Måü xÉÉjÉ AmÉlÉÏ MüqÉU pÉÏ EcÉMüÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU ÌTüUï AÉæU ’EEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCC AÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉ’ oÉÉåsÉiÉå WÒûL ExÉlÉå MüxÉ MüU qÉÑfÉå eÉMüQû ÍsÉrÉÉ. qÉæpÉÏ kÉYMüÉåÇ MüÐ UÄniÉÉU iÉåÄeÉ MüU SÏ AÉæU uÉÉå ÌlÉkÉÉsÉ WûÉå aÉrÉÏ. AÉæU qÉæ kÉYMåü mÉU kÉYMüÉ SåiÉÉUWûÉ. mÉåWûsÉÏ oÉÉU ExÉMåü cÉÔiÉ qÉå fÉQû aÉrÉÉ. jÉÉåQûÏ SåU iÉMü qÉæ ExÉmÉU WûÏ sÉåOûÉ UWûÉ. ÌTüU WûqÉAsÉaÉ WûÉå aÉrÉå. ÌTüU qÉælÉå MüÉaÉÄeÉ xÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ MüÉå mÉÉåNûÉ. ExÉqÉå ZÉÔlÉ AÉæU ÌuÉrÉï MüÉ ÍqÉ´ÉlÉsÉaÉÉ jÉÉ.ÌTüU qÉælÉå ExÉxÉå oÉÉåsÉÉ.. "MüsÉ iÉÑqÉ AÉUÉqÉ MüUlÉÉ YrÉÉåÎlMü rÉÑqWåûClÉ cÉslÉå qÉåClÉ iÉÎYsÉÄTü WûÉåÌaÉ"uÉWû ZÉQûÏ WûÉå aÉrÉÏ oÉÉåsÉÏ.. "xÉcÉ qÉÑcÉ oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ Wæû. qÉæ AmlÉå MüqÉUå iÉMü pÉÏ lÉWûÏ cÉsÉmÉÉFlaÉÏ"qÉælÉå LMü AxmÉËUlÉ MüÐ aÉÉåsÉÏ ExÉå ZÉlÉå MüÉå SÏ. MÑüNû SåU oÉÉS ExÉMüÉ SSï MüqÉ WÒûAÉ iÉÉå AmÉlÉåMüqÉUå qÉå cÉsÉÏ aÉrÉÏ. CxÉMåü oÉÉS SÉå ÌSlÉ iÉMü WûqÉlÉå MÑüNû lÉWûÏ ÌMürÉÉ. SÉå ÌSlÉ oÉÉS qÉælÉå ExÉåÌTüU AmÉlÉå MüqÉUå qÉå oÉÑsÉÉrÉÉ AÉæU xÉÑlÉÏiÉÉ MüÉå xÉÉålÉå pÉåeÉ ÌSrÉÉ. xÉÑlÉÏiÉÉ Måü eÉÉiÉå WûÏ qÉælÉå AmÉlÉåMümÉQåû EiÉÉUå AÉæU qÉÏlÉÉ MüÉå pÉÏ lÉlaÉÉ MüU ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÔcÉÏ MüÉå cÉÔxÉlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉAÉæU cÉÔiÉ qÉå ElaÉsÉÏ cÉsÉÉlÉå sÉaÉÉ eÉoÉ ExÉMüÐ cÉÔiÉ aÉÏsÉÏ WûÉå aÉrÉÏ. iÉoÉ qÉælÉå ExÉMåü cÉÔiÉ AÉæUAmÉlÉå sÉlQû qÉå uÉåxÉÍsÉlÉ sÉaÉÉrÉÉ AÉæU sÉlQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ Måü NåûS mÉU UZÉ MüU kÉYMüÉ ÌSrÉÉ.AÉkÉÉ sÉlQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉå bÉÑxÉ aÉrÉÉ. CxÉMåü oÉÉS qÉæ ÂMüÉ UWûÉ AÉæU cÉÔcÉÏ MüÉå WûÉjÉ xÉåqÉxÉsÉlÉå sÉaÉÉ AÉæU oÉÉåsÉÉ.."qÉÏlÉÉ eÉoÉ WûqÉ cÉÑSÉD MüUlÉÉ vÉÑà MüUå iÉÉå qÉÑfÉå mÉÉmÉÉ qÉiÉ MüWûlÉÉ. ExÉ uÉ£ü iÉÑqÉ qÉåUÏ UlSÏAÉæU qÉæ iÉåUÉ ZÉxÉqÉ oÉlÉ eÉrÉÉ MüUålaÉå"qÉÏlÉÉ lÉå WûÉqÉÏ pÉU SÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ.. "qÉåUå ZÉxÉqÉ AoÉ ÍxÉÄTïü oÉÉåsÉÉåaÉå MüÐ qÉåUå oÉÑU MüÉå pÉÉåxÉQûÉpÉÏ oÉlÉÉAÉåaÉå? qÉæ cÉÑSuÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå oÉåiÉÉoÉ WÕû. eÉsSÏ sÉlQû mÉåsÉlÉÉ vÉÑà MüUÉå"rÉWû xÉÑlÉ MüU qÉÑfÉå eÉÉåvÉ AÉ aÉrÉÉ AÉæU qÉæ LMü eÉÉåU SÉU kÉYMüÉ ÌSrÉÉ."AÉAÉAÉAÉAÉAÉA qÉU aÉrÉÏCCCCC".. MüWû MüU uÉWû cÉÏZÉ EPûÏ.qÉælÉå eÉsSÏ xÉå ExÉMåü qÉÑWû mÉU WûÉjÉ UZÉ MüU ExÉå cÉÑmÉ ÌMürÉÉ AÉæU cÉÔcÉÏ MüÉå cÉÔxÉlÉå sÉaÉÉ.aÉeÉoÉ MüÐ cÉÔiÉ jÉÏ. qÉåUÉ sÉlQû mÉÑUÉ AlSU eÉÉ cÉÑMüÉ jÉÉ LYSqÉ MüxÉÏ WÒûD cÉÔiÉ Måü AlSU.ÌoÉsMÑüsÉ OæûOû cÉÔiÉ jÉÏ, qÉåUå sÉlQû MüÉå LMü SÒqÉ cÉUÉå iÉUÄTü xÉå MüxÉå WÒûrÉå jÉÏ. sÉaÉ UWûÉ jÉÉ qÉæAmÉlÉÉ sÉlQû WûqÉåvÉÉ ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉå WûÏ QûÉsÉ MüU UZÉÔ. ÌTüU qÉælÉå ExÉMüÐ cÉÑSÉD vÉÑà MüU SÏ.YrÉÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ MüxÉÏ WÒûD cÉÔiÉ qÉå. uÉWû pÉÏ AmÉlÉå cÉÉåOåû-cÉÉåOåû cÉÔiÉQû EcÉÉsÉ MüU sÉlQûMüÉå mÉÑUÉ cÉÔiÉ qÉå xÉqÉåOûlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ MüU UWûÏ jÉÏ."eÉÉåU xÉå cÉÉåSÉå qÉåUå UeÉÉ. TüÉQû SÉå qÉåUå cÉÔiÉ MüÉå. qÉÄeÉÉ AÉ aÉrÉÉ"qÉæ pÉÏ qÉxiÉÏ qÉå AÉ MüU oÉÉåsÉlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ.. "qÉåUÏ QûÉÍsÉïlaÉ AÉeÉ qÉæ iÉåUå cÉÔiÉ MüÉ xÉUÉ UxÉmÉÏ eÉÉFlaÉÉ qÉåUÏ UlQûÏ AoÉ qÉæ iÉåUÏ aÉÉlQû pÉÏ qÉÉÃlaÉÉ"oÉÉåsÉiÉå WÒûL aÉcÉÉ aÉcÉ kÉYMåü mÉU kÉYMüÉ Så UWûÉ jÉÉ. MüxÉå WÒûL cÉÔiÉ MüÐ uÉÄeÉWû xÉå qÉæ mÉÔUÏ xmÉÏQûqÉå jÉÉ AÉæU uÉWû cÉÔiÉQû EcÉÉsÉiÉå-EcÉÉsÉiÉå LMü SqÉ AmÉlÉå MüÉå MüUÉ MüU ÍsÉrÉÉ.. 8
 9. 9. "AÉAÉAÉAÉAÉAÉ EEEEEEEEEEEE eÉÉåU U U U U U U xÉå L L L L L LAÉAÉAÉAÉAÉAÉA".. AÉæU uÉWû fÉQû aÉrÉÏ.qÉæ pÉÏ AmlÉÉ xÉÉUÉ uÉÏrÉï ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉå ÌaÉUÉ ÌSrÉÉ. CxÉoÉÉU WûqÉUÏ cÉÑSD xÉoÉxÉå eÉÉåSÉïU jÉÏCxÉÍsÉrÉå ÌoÉsMÑüsÉ WÒûqSÉålÉÉåÇ ÌlÉkÉsÉ WûÉå aÉrÉå. MÑüNû SåU uÉæxÉå mÉQåû UWûlÉå Måü oÉÉS uÉWû AmÉlÉå MüqÉUå qÉåcÉsÉÏ aÉrÉÏ. ExÉMåü oÉÉS WûqÉ sÉÉåaÉ sÉaÉ pÉaÉ UÉåeÉ cÉÑSÉD MüiÉåï Wæû. LMü ÌSlÉ qÉælÉå ExÉMüÐ aÉÉlQûpÉÏ qÉÉUÏ, MüxÉÏ aÉÉlQû qÉå oÉWÒûiÉ WûÏ qÉÄeÉÉ AÉrÉÉ. AoÉ WûqÉ sÉÉåaÉ UÉåeÉ WûÏ mÉRûÉD Måü oÉÉS cÉÑSÉDMüUiÉå Wæû.--xÉqÉÉmiÉ-- 9

×