Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ประกาศในราชกิจจานุเบกษา6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546ให้ใช้บังคับตั้งแต่วั...
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546เป็น พรบ.ที่กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ ของส่วนราชการของกระทรวงศ...
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน•สำานักนายกฯ•กระทรวง 20•กรม•จังหวัด•อำาเภอ•อบจ.•เทศบาล•อบต.•กทม./ พัทยาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ...
สพฐสพฐ..เป็นส่วนราชการในเป็นส่วนราชการในสังกัดสังกัดกก.. ส่วนกลางส่วนกลางขข.. ส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคคค.. ส่วนท้องถิ่นส่วน...
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546มี 5 หมวด 82 มาตราหมวด 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางหมว...
 มาตรา 1 ชื่อ พรบ. (พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า..........)มาตรา 2 การใช้บังคับมาตรา 3 ให้ยกเลิก พรบ.มหาวิทยาลัย พรบ.สปช.มาตร...
อำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติรัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธร...
อำานาจหน้าที่ตามพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมกระทรวงศึกษาธิการ : มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับ1. การส่งเสริมและกำากับดูแลการศึก...
มาตรามาตรา 66การจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ1. ระเบียบบริหารราชการในส...
หมวด 1การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางส่วนที่ 1 ทั่วไป
มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารส่วนกลาง ดังนี้1. สำานักงานปลัดกระทรวง2. ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าก...
1. สำานักงานรัฐมนตรี (ไม่เป็นกรม)2.2. สำานักงานปลัดกระทรวงสำานักงานปลัดกระทรวง ((กรมกรม))3.3. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษ...
1.สำานักงานรัฐมนตรี(ไม่เป็นกรม)หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ศธ. มี 5องค์กร2.สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(กรม)3.สำ...
1. ส่วนราชการในข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก. สำานักงานรัฐมนตรีข. สำานักงานปลัดกระทรวงค. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาง. สำ...
2. ส่วนราชการในข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคลก. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค. สำานักง...
มาตรา 11:: การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตาม มาตรา 10ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในก...
มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนายศักดา คงเพชรมาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่า...
มาตรา 14 ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระด...
4. ประเมินผลการจัดการศึกษา5. ให้ความเห็นหรือคำาแนะนำาในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษาการเสนอนโยบาย แผนการศึก...
คณะกรรมการสภาการศึกษามีกรรมการ จำานวน 59 คน ประกอบด้วย1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธาน2. กรรมการโดยตำาแหน่ง 16 คน3...
มาตรา 15 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่1. พิจารณาเสนอ นโยบาย+แผน+มาตรฐาน+หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. การส...
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำานวน 27 คนประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ (ประธานมาจากการสรรหาและเลือก)2. กรรมการโดยตำาแหน่ง 9 คน ได้แก่2.1 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2.2 ปลัดกระทรวงมหา...
3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1คน4. ผู้แทนองค์กรเอกชน 1 คน5. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 1 คน6. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 13 คน7. เ...
มาตรา 16 คณะกรรมการอุดมศึกษา(27คน)ประธานกรรมการมาจากการสรรหามีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา เน้นความเป...
มาตรา 17 คณะกรรมการอาชีวศึกษา(31คน)ประธานกรรมการมาจากการสรรหาและการเลือก จากผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าทีีี่พิจ...
มาตรา 19 สำานักงานรัฐมนตรีมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองมีเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บัง...
ส่วนที่ 2การจัดระเบียบบริหารราชการในสำานักงานปลัดกระทรวงมาตรา 23 กระทรวงการศึกษาธิการ มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำานาจหน้าที่ ...
2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำานักงานปลัดกระทรวง รองจากรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงานปลัดกระทรวงม...
ส่วนที่ 3การจัดระเบียบในสำานักงานการจัดระเบียบในสำานักงาน มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญ...
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา สพฐ.)มีหน้าที่1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำาในสำานักงานแปลงนโยบายเป็นแนวทางแล...
2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำานักงานรองจากรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสำานักงาน ตลอดจนการจั...
สำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีดังนี้(๑) สำำนักอำำนวยกำร(๒) สำำนักกำรคลังและสินทรัพย์(๓) สำำนักติดตำมและประเมินผล...
หมวด 2กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มำตรำ 33 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้ยึดเขตพื้นที่ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยคำำแนะนำำของสภำกำรศึกษ...
กำรแบ่งส่วนรำชกำรกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้จัดทำำเป็นประกำศกระทรวงและให้ระบุอำำนำจหน้ำที่ของแต่ละส...
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำกำำหนดมำตรำ 35 สถำนศึกษำขั้นพื้น มีฐ...
1. บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำำนักงำนคณะก...
สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(สพท.)มีผู้อำำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำำนักงำน ให้เป...
1. สอดคล้องกับภำรกิจหลักและรองรับกำรกกระจำยอำำนำจ2. มีควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร ควำมยืดหยุ่น3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมภำรก...
สำำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ส่วนรำชกำร สพม.10•กลุ่มอำำนวยกำร•กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์•กลุ่มบริหำรงำนบ...
สำำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ส่วนรำชกำร สพป.1 สุรินทร์•กลุ่มอำำนวยกำร•กลุ่มบริหำรงำนบุคคล•กลุ่มนโยบำยแ...
1. จัดทำำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำ2. จัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไป ของสถำนศึกษำ3.ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และ...
6. ระดมทรัพยำกร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ8. ประสำน ส่งเสร...
1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กนักเรียนไม่เกิน 300 คน กรรมกำร 9 คน2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดใหญ่นักเรียนเกินกว่ำ 300 คน กรร...
1.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กกรรมกำรกรรมกำร 99 คนคน1. ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน2. ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่...
1.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดใหญ่ กรรมกำรกรรมกำร 1515 คนคน1. ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน2. ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน3. ผู้แทนองค์กรปกครอ...
หมวด 4กำรปฏิบัติรำชกำรแทนมำตรำ 44 : ให้ปลัดกระทรวง เลขำธิกำร (สภำ,เลขำ สพฐ.เลขำ สกอ. เลขำธิ อชว.กระจำยอำำนำจ ด้ำนวิชำกำร ง...
มาตรา 45 อำานาจการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการมอบให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้1. รัฐมนตรี มอบอำา...
การมอบอำานาจ(การปฏิบัติราชการแทน)ให้ทำาเป็นหนังสือ
มาตรา 54 การรักษาราชการแทน กรณีต่อไปนี้1. ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง เช่น ตาย ย้าย2. หรือมีผู้ดำารงตำาแหน่งแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้า...
การรักษาราชการแทนกับการรักษาการในตำาแหน่งใช้ต่างกันอย่างไร
มาตรา 48 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง รัฐมนตรี ให้ รมช.เป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 49 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรี ให้ผ...
มาตรา 52 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ผอ.สำานัก ให้ รองผอ.สำานักเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 53 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ผอ.สพท. ให้ ร...
การรักษาราชการแทน เป็นถ้อยคำาที่ใช้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หมวด 5 ตั้งแต่มาตรา48-54 กรณีไม่มี...
การรักษาการในตำาแหน่ง เป็นถ้อยคำาที่ใช้ใน มาตรา 68 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ได้กล่าวถึง...
แล้วเมื่อไรจะใช้ รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำาแหน่ง ถ้าดูตามบทบัญญัติ มาตรา 68 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทา...
แต่..... ถ้าไม่มีตำาแหน่งใดที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงถ้าไม่มีตำาแหน่งใดที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ...
ข้าราชการการเมือง1. เลขานุการรัฐมนตรี 2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี3. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น4. กรรมการบริหาร...
ข้าราชการประจำา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา...
กระทรวงศึกษาธิการสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)สถานศึกษา
1. สำานักอำานวยการ2. สำานักการคลังและทรัพย์สิน3. สำานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน4. สำานักทดสอบทางการศึกษ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

5.2พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546

25 448 vues

Publié le

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546

5.2พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546

 1. 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ประกาศในราชกิจจานุเบกษา6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 2. 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546เป็น พรบ.ที่กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ ของส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน เพื่อมิให้การปฏิบัติงานทับซ้อนกัน รวมทั้งการจัดระบบราชการในระดับต่าง ๆ และการมอบอำานาจให้ปฏิบัติราชการแทนการรักษาราชการแทน
 3. 3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน•สำานักนายกฯ•กระทรวง 20•กรม•จังหวัด•อำาเภอ•อบจ.•เทศบาล•อบต.•กทม./ พัทยาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นwww.sobbanju.netsrayudhb@hotmail.comTel. 081 977 0464
 4. 4. สพฐสพฐ..เป็นส่วนราชการในเป็นส่วนราชการในสังกัดสังกัดกก.. ส่วนกลางส่วนกลางขข.. ส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคคค.. ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นงง.. สำานักนายกรัฐมนตรีสำานักนายกรัฐมนตรี
 5. 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546มี 5 หมวด 82 มาตราหมวด 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางหมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาหมวด 3 การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลหมวด 4 การปฏิบัติราชการแทนหมวด 5 การรักษาราชการแทน
 6. 6.  มาตรา 1 ชื่อ พรบ. (พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า..........)มาตรา 2 การใช้บังคับมาตรา 3 ให้ยกเลิก พรบ.มหาวิทยาลัย พรบ.สปช.มาตรา 4 ให้นำากฎหมายว่าด้วย พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาใช้บังคับแก่กระทรวงโดยอนุโลมมาตรา 5 กระทรวงศึกษาธิการ มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม
 7. 7. อำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติรัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 8. 8. อำานาจหน้าที่ตามพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมกระทรวงศึกษาธิการ : มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับ1. การส่งเสริมและกำากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท2. หน้าที่กำาหนดหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา3. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา4. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา6. ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำาหนด
 9. 9. มาตรามาตรา 66การจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
 10. 10. หมวด 1การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางส่วนที่ 1 ทั่วไป
 11. 11. มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารส่วนกลาง ดังนี้1. สำานักงานปลัดกระทรวง2. ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 12. 12. 1. สำานักงานรัฐมนตรี (ไม่เป็นกรม)2.2. สำานักงานปลัดกระทรวงสำานักงานปลัดกระทรวง ((กรมกรม))3.3. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ((กรมกรม))4.4. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฐาน((กรมกรม))5.5. สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ((กรมกรม))6.6. สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ((กรมกรม))มาตรา 10 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลาง โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ศธ. ดังนี้
 13. 13. 1.สำานักงานรัฐมนตรี(ไม่เป็นกรม)หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ศธ. มี 5องค์กร2.สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(กรม)3.สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(กรม)4.สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรม)5.สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(กรม)6.สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(กรม)ส่วนราชการทั้ง 5 องค์กร เป็นนิติบุคคล และ
 14. 14. 1. ส่วนราชการในข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก. สำานักงานรัฐมนตรีข. สำานักงานปลัดกระทรวงค. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาง. สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาออกสอบครู สพฐ.10 ตค.47 อบต.47
 15. 15. 2. ส่วนราชการในข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคลก. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค. สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาง. สำานักงานปลัดกระทรวงจ. ทุกข้อที่กล่าวมาออกสอบครู สพฐ.10 ตค.47 อบต.4
 16. 16. มาตรา 11:: การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตาม มาตรา 10ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวด้วยตัวอย่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 17. 17. มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนายศักดา คงเพชรมาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำารงเวช
 18. 18. มาตรา 14 ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ2. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม ข้อ1.3. พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 19. 19. 4. ประเมินผลการจัดการศึกษา5. ให้ความเห็นหรือคำาแนะนำาในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษาการเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อ “คณะรัฐมนตรี”
 20. 20. คณะกรรมการสภาการศึกษามีกรรมการ จำานวน 59 คน ประกอบด้วย1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธาน2. กรรมการโดยตำาแหน่ง 16 คน3. ผู้แทนเอกชน 2 คน4. ผู้แทน อปท. 2 คน5. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 2 คน6. ผู้แทนพระภิกษุ 2 รูป อิสลาม 1 คน ศาสนาอื่น2 คน7. ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คน8. เลขาธิการสภาการศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ
 21. 21. มาตรา 15 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่1. พิจารณาเสนอ นโยบาย+แผน+มาตรฐาน+หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน4. เสนอนโยบายในการออก ระเบียบ กฎเกณฑ์และประกาศ
 22. 22. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำานวน 27 คนประกอบด้วย
 23. 23. 1. ประธานกรรมการ (ประธานมาจากการสรรหาและเลือก)2. กรรมการโดยตำาแหน่ง 9 คน ได้แก่2.1 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2.2 ปลัดกระทรวงมหาดไทย2.3 เลขาธิการสภาการศึกษา2.4 เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา2.5 เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา2.6 เลขาธิการคุรุสภา2.7 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ2.8 ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2.9 ผอ. สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 24. 24. 3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1คน4. ผู้แทนองค์กรเอกชน 1 คน5. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 1 คน6. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 13 คน7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ
 25. 25. มาตรา 16 คณะกรรมการอุดมศึกษา(27คน)ประธานกรรมการมาจากการสรรหามีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา เน้นความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา
 26. 26. มาตรา 17 คณะกรรมการอาชีวศึกษา(31คน)ประธานกรรมการมาจากการสรรหาและการเลือก จากผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าทีีี่พิจารณานโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับโดยคำานึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
 27. 27. มาตรา 19 สำานักงานรัฐมนตรีมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองมีเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำานักงานรัฐมนตรี
 28. 28. ส่วนที่ 2การจัดระเบียบบริหารราชการในสำานักงานปลัดกระทรวงมาตรา 23 กระทรวงการศึกษาธิการ มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำาในกระทรวง2.แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ3.กำากับการทำางานของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และ4.ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน5.รวมทั้งเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง
 29. 29. 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำานักงานปลัดกระทรวง รองจากรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงานปลัดกระทรวงมีรองปลัดกระทรวง เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการรองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง
 30. 30. ส่วนที่ 3การจัดระเบียบในสำานักงานการจัดระเบียบในสำานักงาน มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำานักงานมาตรา 29 ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี คือเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
 31. 31. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา สพฐ.)มีหน้าที่1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำาในสำานักงานแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการกำากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 32. 32. 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำานักงานรองจากรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสำานักงาน ตลอดจนการจัดทำาแผนพัฒนาของหน่วยงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขา สพฐ.)เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน สพท.+สถานศึกษาเลขา สพฐ.ชื่อดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์
 33. 33. สำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีดังนี้(๑) สำำนักอำำนวยกำร(๒) สำำนักกำรคลังและสินทรัพย์(๓) สำำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(๔) สำำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ(๕) สำำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน(๖) สำำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(๗) สำำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ(๘) สำำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ(๙) สำำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร(๑๐) สำำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 34. 34. หมวด 2กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 35. 35. มำตรำ 33 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้ยึดเขตพื้นที่ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยคำำแนะนำำของสภำกำรศึกษำมีอำำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำกำำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมำตรำ 34 ระเบียบบริหำรรำชกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้1. สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ2. สถำนศึกษำ
 36. 36. กำรแบ่งส่วนรำชกำรกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้จัดทำำเป็นประกำศกระทรวงและให้ระบุอำำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรไว้ในประกำศกระทรวงทั้งนี้โดยคำำแนะนำำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 37. 37. กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำกำำหนดมำตรำ 35 สถำนศึกษำขั้นพื้น มีฐำนะเป็นนิติบุคลเมื่อมีกำรยุบสถำนศึกษำให้ควำมเป็นนิติบุคลสิ้นสุดลงมำตรำ 36 เขตพื้นที่กำรศึกษำมีคณะกรรมกำรและสำำนักงำนเขตพื้นที่ทำำหน้ำที่ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่
 38. 38. 1. บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน2. กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ3. รับผิดชอบในกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมำตรำ 37 สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำำหน้ำที่ ดังนี้
 39. 39. สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(สพท.)มีผู้อำำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำำนักงำน ให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงมีรองผู้อำำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำรองจำกผู้อำำนวยกำรเพื่อช่วยปฏิบัติรำชกำร
 40. 40. 1. สอดคล้องกับภำรกิจหลักและรองรับกำรกกระจำยอำำนำจ2. มีควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร ควำมยืดหยุ่น3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ ควำมคุ้มค่ำ ลดขั้นตอนกำรบริหำร4. คำำนึงถึงระดับ ประเภท ปริมำณ คุณภำพของสถำนศึกษำ และผู้รับบริกำรกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำในแต่ละเขต ให้กำำหนดตำมแนวทำง ดังนี้
 41. 41. สำำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ส่วนรำชกำร สพม.10•กลุ่มอำำนวยกำร•กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์•กลุ่มบริหำรงำนบุคคล•กลุ่มนโยบำยและแผน•กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ•กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ•หน่วยตรวจสอบภำยใน
 42. 42. สำำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ส่วนรำชกำร สพป.1 สุรินทร์•กลุ่มอำำนวยกำร•กลุ่มบริหำรงำนบุคคล•กลุ่มนโยบำยและแผน•กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ•กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำ•กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ•หน่วยตรวจสอบภำยใน•หน่วยประสำนงำน
 43. 43. 1. จัดทำำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำ2. จัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไป ของสถำนศึกษำ3.ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำ4. กำำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำ5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นอำำนำจหน้ำที่ของสำำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 44. 44. 6. ระดมทรัพยำกร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำเอกชน9. ดำำเนินกำรประสำนส่งเสริมสนับสนุน กำรดำำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร คณะทำำงำนด้ำนกำรศึกษำ
 45. 45. 1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กนักเรียนไม่เกิน 300 คน กรรมกำร 9 คน2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดใหญ่นักเรียนเกินกว่ำ 300 คน กรรมกำร 15คนมำตรำ 38คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
 46. 46. 1.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กกรรมกำรกรรมกำร 99 คนคน1. ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน2. ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน4. ผู้แทนครุ 1 คน5. ผู้แทนศิษย์เก่ำ 1 คน6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือศำสนำอื่น 1 รูป/คน7. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน8. ผอ.สถำนศึกษำ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรประธำนกรรมกำรเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
 47. 47. 1.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนำดใหญ่ กรรมกำรกรรมกำร 1515 คนคน1. ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน2. ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน4. ผู้แทนครู 1 คน5. ผู้แทนศิษย์เก่ำ 1 คน6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือศำสนำอื่น 2 รูป/คน7. ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน8. ผอ.สถำนศึกษำ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
 48. 48. หมวด 4กำรปฏิบัติรำชกำรแทนมำตรำ 44 : ให้ปลัดกระทรวง เลขำธิกำร (สภำ,เลขำ สพฐ.เลขำ สกอ. เลขำธิ อชว.กระจำยอำำนำจ ด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป ไปยังคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ สถำนศึกษำโดยตรง
 49. 49. มาตรา 45 อำานาจการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการมอบให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้1. รัฐมนตรี มอบอำานาจให้รัฐมนตรีช่วย ปลัดระทรวงเลขาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด2. ปลัดระทรวง มอบอำานาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดหรือเลขาธิการ อธิการบดี หรือ ผอ.สพท.หรือผู้ว่าราชการจังหวัด3. เลขาธิการ มอบอำานาจให้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำานวยการสำานัก ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด4. ผอ.สพท. มอบอำานาจให้ ข้าราชการใน สพท. หรือผอ.สถานศึกษาได้5. ผู้อำานวยการสถานศึกษา มอบอำานาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาได้
 50. 50. การมอบอำานาจ(การปฏิบัติราชการแทน)ให้ทำาเป็นหนังสือ
 51. 51. มาตรา 54 การรักษาราชการแทน กรณีต่อไปนี้1. ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง เช่น ตาย ย้าย2. หรือมีผู้ดำารงตำาแหน่งแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เช่น ไปราชการ ป่วย ลาหมวด 5การรักษาราชการแทน
 52. 52. การรักษาราชการแทนกับการรักษาการในตำาแหน่งใช้ต่างกันอย่างไร
 53. 53. มาตรา 48 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง รัฐมนตรี ให้ รมช.เป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 49 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรี ให้ผู้ช่วยเลขานุการรมช.เป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 50 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ปลัด ศธ. ให้ รองปลัดเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 51 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง เลขา สพฐ. ให้ รองเลขาเป็นผู้รักษาราชการ
 54. 54. มาตรา 52 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ผอ.สำานัก ให้ รองผอ.สำานักเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 53 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ผอ.สพท. ให้ รองผอ.สพท.เป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 54 ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ผอ.สถานศึกษาให้ รอง ผอ.สถานศึกษา เป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา 55 ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
 55. 55. การรักษาราชการแทน เป็นถ้อยคำาที่ใช้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หมวด 5 ตั้งแต่มาตรา48-54 กรณีไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้โดยกฎหมายกำาหนดให้ตำาแหน่งตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มาตรา 48) ไปจนถึงผู้อำานวยการสถานศึกษา (มาตรา 54)
 56. 56. การรักษาการในตำาแหน่ง เป็นถ้อยคำาที่ใช้ใน มาตรา 68 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ได้กล่าวถึงกรณีที่ตำาแหน่งข้าราชการครูว่างลง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ผู้มีอำานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป รักษาการในตำาแหน่ง นั้นได้
 57. 57. แล้วเมื่อไรจะใช้ รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำาแหน่ง ถ้าดูตามบทบัญญัติ มาตรา 68 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใช้ถ้อยคำาข้อความตอนต้นว่า“...ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ...” โดยนัยดังกล่าวก็คือ ต้องไปดูระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก่อนว่า ตำาแหน่งใดบ้างที่กฎหมายกำาหนดให้“รักษาราชการแทน” ได้ เช่น กรณีตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษา ถ้าไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ กฎหมายกำาหนดให้รองผู้อำานวยการสถานศึกษา เป็น“ผู้รักษาราชการแทน”
 58. 58. แต่..... ถ้าไม่มีตำาแหน่งใดที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงถ้าไม่มีตำาแหน่งใดที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำาหนดไว้ เช่น กรณีตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการศึกษาธิการ กำาหนดไว้ เช่น กรณีตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ซึ่งกรณีที่กฎหมายระเบียบบริหารราชกระทรวงศึกษาธิการได้ ซึ่งกรณีที่กฎหมายระเบียบบริหารราชกระทรวงศึกษาธิการมิได้กำาหนดให้มีการรักษาราชการในตำาแหน่งนี้ไว้ กรณีนี้ก็ต้องมิได้กำาหนดให้มีการรักษาราชการในตำาแหน่งนี้ไว้ กรณีนี้ก็ต้องใช้ใช้ “รักษาการในตำาแหน่ง” ตามมาตราตามมาตรา 6868 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ..ศศ..25472547ที่มา : เอกศักดิ์ คงตระกูล รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย นสพ.มติชน รายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 16พค.2548 หน้า 30 คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.
 59. 59. ข้าราชการการเมือง1. เลขานุการรัฐมนตรี 2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี3. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น4. กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 60. 60. ข้าราชการประจำา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา อธิบดีอธิบดี
 61. 61. กระทรวงศึกษาธิการสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)สถานศึกษา
 62. 62. 1. สำานักอำานวยการ2. สำานักการคลังและทรัพย์สิน3. สำานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน4. สำานักทดสอบทางการศึกษา5. สำาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน6. สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน7. สำานักบริหารการศึกษาพิเศษ8. สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา9. สำานักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและนิติการ10. สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มีส่วนราชการ 10 สำานัก ดังต่อไปนี้

×