Contenu connexe

E Drejta e Procedures Administrative

 1. P r o f . D r . Z e m r i E L E Z I PROCEDURA ADMINISTRATIVEP a
 2. I.Hyrje, • ( njoftimi me Syllabusin, kontrata me studentët per metodat e punes, prezentimi i lendes dhe pritjet e studenteve nga lenda ) I. Zbërthimi dhe lidhshmëria e Procedurës Administrative me : • të drejtën objektive dhe matriale; • të drejtën subjektive dhe formale; • të drejtën administrative ( NJAmatriale); • të drejtën procedurale administrative ( NJA formale); • procedura administrative ( veprimet dhe faktet në procesuimin e çështjeve adm.);
 3. • E drejta objektive - nënkupton tërësinëe normave juridike, të cilat parashohin të drejta dhe obligime për subjektet e së drejtës. Psh: Normat juridike, që parashohinshtetësinë/e drejtë objektive/, e drejta e qytetarit, që ta fitojë shtetësinë e drejtësubjektive/. • E drejta subjektive - nënkupton autorizimin e subjektit të së drejtës që ai të vlerësojë, pavarësisht interesin e vet dhe të ndërmarrëmasa përkatëse për realizimin e tij. • E drejta materiale - nënkupton të gjitha normat juridike, të cilat rregullojnë /percaktojne/ të drejtat (autorizimet)dhe obligimet (detyrimet) e subjekteve të së drejtës. Psh: E drejta civile, penale, administrative,etj. • E drejta formale - nënkupton zbatimin dhe realizimin e normave juridike, me të cilat rregullohen të drejtat dhe obligimet e subjekteve të së drejtës. Psh: E drejta e procedurës civile, penale, administrative, etj. •E drejta publike - përfshinë degët e së drejtës, të cilat rregullojnë marrëdhëniet juridike, në të cilat shteti paraqitet si palë dhe bartës i pushtetit, pra përfshinë normat juridike që mbrojnë interesin e shtetit. Psh: E drejta kushtetuese, penale, administrative, ndërkombëtare publike,etj. •Е drejta private - përfshinë degët e së drejtës, që rregullojnë marrëdhëniet juridike midis personave privat, ku shteti paraqitet në cilësinë e subjektit privat e jo si bartës i pushtetit. Psh: E drejta civile, familjare, trashëgimore, detyrimore,etj.
 4. • E drejta administrative nënkupton, tërsinë e normave juridike me të cilat regullohen marrëdhëniet shoqërore që krijohen në fushën e veprimtarisë administrative. ( Veprimtaria administrative-nënkupton, tërsi të punëve që ushtrohen nga ana e organeve administrative respektivisht punët për organizimin e zbatimit të politikës, dmth. zbatimit të vendimeve themelore me të cilat caktohet politika e një shteti. ) •E drejta e procedures administrative nënkuptonë sistemin e normave juridike te cilat caktojne te drejtat dhe detyrimet e organeve shteterore ne zbatimin e normave juridike materiale, ne raste konkrete si dhe te drejtat dhe detyrimet e pjesemarresve te tjere ne procedure. ( Me dispozita procedurale nenkuptohen rregullat me te cilat percaktohet menyra e procedimit (veprimit) si dhe ndermarrja e veprimeve nga ana e organeve shteterore me rastin e zbatimit te drpdr te dispozitave juridike-materiale ne raste konkrete, dmth gjate vendosjes se ceshtjes konkrete administrative.) ( Çështja administrative është, lënda me zgjidhjen (vendosjen) e së cilës organi shtetëror administrativ , krijon për palën të drejta ose obligime. •Procedura Administrative paraqet, teresi rregullash me te cilat rregullohet procedimi (veprimi) i organeve te admin, org tjera sht, dhe organizatave qe ushtrojne autorizime publike, kur ne ceshtje admin, drpdr, duke zbatuar dispozitat, vendosin mbi te dr dhe detyrimet e individeve, perso jur dhe palevetjera. ( Procedura administrative-paraqet mënyrën më të sigurt për palën që të nxirret vendim i ligjshëm dmth.pajtueshmëri e plotë midis gjendjes juridike dhe faktike. )
 5. K U P T I M I , R O L I , R R Ë N D Ë S I A , A P L I K I M I , E L E M E N T E T , Z H V I L L I M I H I S T O R I K , L L O J E T D H E L I G J Ë S I M I I P R O C E D U R Ë S A D M I N I S T R A T I V E
 6. • Nocioni i Procedurës •Vete shprehja procedure ose proces (lat. procedure, qe do te thote vazhdimesi, zhvillohet) ka domethenie me te gjere e cila perfshine nje sfere shume te gjere te fenomeneve shoqerore, ne te drejten dhe mbikeqyrjen e saj, p.sh., ne prodhim, edukim dhe arsimim, por edhe ne shpjegimin e disa fenomeneve natyrore, p.sh., procesi i vlimit, procesi i semundjes, etj. •Me “procedurë”, nga aspekti i së drejtës, kuptohen rregullat e rendit, mënyrës dhe format e punës se organeve shteterore, si ne aspektin e punes se tyre te brendshme, ashtu edhe ne aspektin e kryerjes se veprimtarise se tyre ne raport me organet tjera, qytetaret dhe personat fi zik. •Sa i perket funksionimit te organeve, keto rregulla te procedures me te cilat eshte rregulluar jane me permbajtje te ndryshme si dhe me emerime te ndryshme, si p.sh., procedura e rendit dhe punes se parlamentit ose qeverise (rregullorja e punës), procedura legjislative me te cilen miratohen ligjet dhe akte tjera, ose procedura penale ose fi nanciare, respektivisht procedura gjyqësore (ne punen e organeve te gjyqesise) etj. •Procedurat gjyqesore (procedura civile dhe penale) permbajne rregulla te te vepruarit ne gjyqe, me rralle edhe ne organe dhe institucione tjera sipas kushteve dhe menyrave te parapara me ligj.
 7. •Rregullat në anën tjetër në organet e administratës shtetërore, (p.sh., ministrite), por edhe ne organet dhe institucionet tjera shteterore, kur ato janë të autorizuara të vendosin, respektivisht të punojnë në shërbimin publik, në çështje administrative veç e veç quhen procedura administrative. •Keto rregulla te procedures administrative jane rregulla per perfshirjen (kompetencen), rendin, formen dhe per menyren e ekzekutimit te te gjitha atyre veprimeve permes te cilave ndodh jetesimi i funksioneve administrative te organeve shteterore (kryesish administrative), por edhe ne organe dhe organizata tjera kur ato zgjidhin nje ceshtje konkrete administrative. •Thene shkurtimisht, procedura administrative paraqet permbledhje te rregullave per formën, rendin dhe mënyrën e punës se organeve shteterore dhe organeve tjera për zgjidhjen e çështjeve të veçanta administrative,respektivisht (lendeve administrative). •Te gjitha rregullat e permendura, me te cilat eshte rregulluar trajtimi i organeve te vecanta shteterore (gjyqet, organet e administrates), duke perfshire edhe ato te procedures administrative, paraqesin, formëdhe jane akte formale-juridike (akte të procesit). •Pervec ketyre ekzistojne edhe akte materiale-juridike me te cilat eshte rregulluar përmbajtja e raporteve juridike nga një sferë e caktuar ose materie e jetës. Jetesimi i akteve materiale-juridike (ligjeve materiale) realizohet perms zbatimit te akteve formale-juridike ne raste konkrete. •P.sh., e drejta e pensionitte rregullt e cila eshte e rregulluar me Ligjin e sigurimit pensional i cili eshte akt material-juridik, mund te realizohet ne procedure administrative e cila eshte rregulluar me aktet e procedurave administrative te pergjithshme dhe te vecanta te cilat bejne pjese ne aktet formale- juridike.Aplikimi i akteve materiale-juridike ne raste konkrete, sipas kesaj, nuk eshte e mundshme pa zbatimin e proceduresperkatese, e rregulluar me aktet formale-juridike.
 8. • Kuptimi i Procedurës Administrative •Që të munden organet e administratës, entet dhe organizatat që kryejnë autorizime publike, drejt t’i zbatojnë dispozitat me karakter materialo-juridik, është e nevojshme të ekzistojnë rregulla ndaj të cilave këto organe, ente dhe organizata, detyrimisht do të përmbahen kur e zbatojnë ligjin në raste konkrete individuale. •Këto rregulla me të cilat rregullohet mënyra e veprimit, quhen rregulla formale (procedural) administrative, përkatësisht ato e përbëjnëprocedurën. •Normat e procedurës administrative përmbajnë rregulla me të cilat rregullohet kompetenca, forma dhe rrjedhoja e veprimeve në procedurë si dhe forma e përmbajtjes së akteve që sillen si rezultat i procedurës nga ana e organeve administrative, enteve dhe organizatave që kryejnë autorizime publike, kur në çështjet administrative, duke zbatuar normat materialo-juridike drejtpërsëdrejti vendosin: - për të drejtat, obligimet dhe interesat juridike të qytetarëve, personave juridikë dhe subjekteve që paraqiten në cilësi të palëve, si dhe rregullat për të drejtat dhe obligimet e palëve pjesmarrëse në procedurën administrative.
 9. • Roli i ProcedurësAdministrative • Me rregullat mbi procedurën administrative sigurohet: - ligjshmëria (materiale dhe formale) e aktvendimeve që sjellin organet e autorizuara, organizatat dhe entet gjatë zbatimit të drejtpërsëdrejti të normave në raste konkrete, me çka nga njëra anë realizohet mbrojtja e të drejtave dhe interesave të qytetarëve dhe subjekteve të tjera, kurse nga ana tjetër mbrohet interesi publik. •Me fjalë të tjera, organet e autorizuara të administratës shtetërore dhe organet e tjera shtetërore, si dhe entet, organizatat, fondet, shoqatat e qytetarëve që u është besuar kryerja e autorizimeve publike, dretëpërsëdrejtë i zbatojnë ligjet nga lëmia administrativo-juridike me zbatimin e tyre në situate dhe raporte konkrete, përkatësisht me zgjidhje në punë administrative. •Gjatë kësaj, normat e përgjithshme juridike të ligjeve zbatohen në raste konkrete me të cilat vendoset për të drejtat, obligimet dhe interesat juridike të qytetarëve dhe subjekteve të tjera në procedurë dhe sillen akte administrative konkrete - aktvendime.
 10.  Rrëndësia Procedurës Administrative •Veprimtaria e zgjidhjes së punëve administrative, posaçërisht në praktikë dhe puna e organeve të administratës shtetërore merr pjesë në përqindje të madhe dhe është me rëndësi ekskluzive për realizimin e të drejtave dhe intereseve të qytetarëve dhe personave juridikë. •Nga kjo, me rëndësi të veçantë është që të ekzistojnë garanci, se gjatë zgjidhjes së të drejtave individuale të qytetarëve, personave juridikë dhe subjekteve të tjera në procedurë, të gjithë këto organe, organizata dhe ente do t’i përmbahen procedurës ligjore dhe do t’i respektojnë të gjitha rregullat me të cilat sigurohet zbatimi i drejtë dhe objektiv i ligjit material dhe garantohen të drejtat procedurale të palës me të cilën mundësohet realizimi i të drejtave të saj, si dhe obligimeve e interesave. •Njëkohësisht dispozitat procedurale për procedurë administrative duhet ta mbrojnë edhe interesin publik nëpërmjet përcaktimit dhe realizimit të obligimeve të qytetarëve, personave juridikë dhe subjekteve tëtjera.
 11. • Aplikimi i ProcedurësAdministrative •Rregullat e procedurës administrative zbatohen vetëm kur në punët administrative, gjatë zbatimit të drejtëpërdrejtë të ligjeve materiale vendoset për të drejtat, obligimet dhe interesat e qytetarëve, të personave juridikë ose palëve të tjera, ndërsa, gjatë sjelljes së akteve të përgjithshme administrative (rregullore, urdhëresa, vendime, etj.), nuk zbatohen rregullat e procedurës administrative. •Procedura administrative paraqet një varg veprimesh procedurale që zhvillohen në disa etapa (inicimi i procedurës, procedura shqyrtuese, sjellja e aktvendimit, procedura sipas ankesës dhe ekzekutimi i aktvendimit) dhe kanë si qëllim përfundimtarë sjelljen e aktvendimit të drejtë dhe ligjor të një lëndë konkrete. •Me rëndësi të veçantë për tërësinë e procedurës administrative dhe realizimin e qëllimit të saj përfundimtar është përmbajtja dhe realizimi i parimeve themelore të procedurës administrative që në RK-ës, sipas LPA janë: - parimi i ligjshmërisë; mbrojtja e të drejtave të qytetarëve dhe mbrojtja e interesit publik; parimi i efikasitetit; parimi i së vërtetës materiale; dëgjimi i palëve; parimi i vlerësimit të lirë të dëshmive; pavarësi në vendosje; parimi i dyshkallësisë (e drejta në ankesë); parimi plotëfuqishmërisë; parimi i ekonomizimit të procedurës; ndihmë palës së paditur; dhe parimi i përdorimit të gjuhës dhe shkrimit. •
 12. • Elementet e kuptimit të procedurës administrative 1.Subjektet e Procedurës Administrative (pjesemarresit e domosdoshem ne PA=organi qe zhvillon proceduren+ pala) 2. Objekti i Procedurës Administrative (ceshtja admin dtth vendosja autoritative mbi te drejtat dhe detyrimet dhe interesat juridike te subjektit te caktuar) 3.Qellimi i Procedurës Administrative (nxjerrja e vendimit valid-te drejt dhe te ligjshem-) 4.Gjendja juridike ( NJA materiale dhe NJAP + Gjendja faktike ( veprimet dhe faktet)
 13. dhe B/ procedurat e veçanta • Llojet e procedurave administrative • Ekzistojnë dy lloj procedurash administrative: A/ procedura e përgjithshme administrative, administrative. •Procedura e përgjithshme administrative përmban rregulla të cilat janë të përbashkëta për veprim dhe punë të numrit më të madh të organeve shtetërore , ente dhe organizatat të cilat kryejnë autorizime publike në rastet kur ato, gjatë zbatimit të normave materialo-juridike, vendosin për të drejtat, obligimet dhe interesat juridikë të qytetarëve dhe personave juridikë. Rregulla të tilla përmban ligji për procedurë të përgjithshmeadministrative. •Por, ekzistojnë raste të caktuara kur nuk mund të zbatohen rregullat e procedurës së përgjithshme administrative, është e nevojshme të ekzistojnë rregulla specifike dhe mënyra të veçanta të punës për organet shtetërore, pë entet dhe organizatat. Në ato raste zbatohen lloje të veçanta të procedures administrative, përkatësisht procedura të veçanta administrative, me të cilat gjithashtu rregullohen kopetenca, forma e veprimit dhe sjellja e akteve por vetëm për organe të caktuara dhe lëmi të caktuara. •Procedurat e veçanta administrative rregullohen me ligje të veçanta dhe procedura të tilla janë p.sh. procedura në punët doganore, procedura në punët tatimore, punët devizore, në punë të veçanta inspektuese, procedura për inspektim, arondim, komosacion, etj. •Procedura e përgjithshme administrative, në raport me procedurat e veçanta administrative, ka karakter plotësues, respektivisht ajo zbatohet nëse me ligj të veçantë nuk është paraparë njdonjë procedurë e veçantë administrative dhe nëse çështjet të caktuara nuk janë rregulluar me normën me të cilën përcaktohet procedura e veçantëadministrative.
 14. • Procedurat e vecanta administrative •(PV) ne disa dege te vecanta te admin.rrespektivisht materie te vecanta admin per shkak te specificiteteve te vecanta, nuk mund te behet zbatimi i plote it e gjitha rregullave te proc.sepergj.admin. •Emertijmi proc. e vecante admin. percakton specificitetin e saj ne raport me rregullat qe jane te perfshira ne ligjin epergjithshem. •Ajo eshte e vecante sepse i perket vetem ceshtjeve te caktuara te proc dhe jot e gjitha ceshtjeve te proc te nje lemi perkates. • Aplikimi supsidiar- i procedurëssë përgjithshme ndaj asaj të veçantë, nënkupton: • aplikimi i rregullavejuridike të përgjithshme për çështjet administrativetë cilat nuk jan të regulluarame rregulla të veçanta juridike.
 15. • Zhvillimi historik i procedures administrative •Përpjekjet që të mblidhen dhe sistematizohen rregullat e procedurës së përgjithshme administrative janë të kohës më të re dhe i gjejmë në pak vende në botë. •Kodifikimi i parë i procedurës së përgjithshme administrative është kryer në vitin 1925 në Austri (ligji për procedurë të përgjithshme administrative). •Shumë shpejt pas kësaj, në vitin 1928 është bërë kodifikimi në Cekosllovaki dhe Poloni, kurse në vitin 1930 është aprovuar ligji për procedure të përgjithshme administrative edhe në Jugosllavinë e vjetër, me çka ajo numërohet në mes të vendeve të para në botë me rregulla të kodifikuara të procedurës administrative2. •Në vitin 1946 është aprovuar ligji i njëjtë në SHBA ( Federal Administrative Procedure Act ) kurse në vitin 1957 Hungaria bëri kodifikimin e procedurës së përgjithshme administrative.Në Spanjë Ligji Për Procedurë të Përgjithshme Administrative është sjellë në vitin 1958. Kodifikime të Procedurës Administrative janë aprovuar edhe në Gjermani (në vitin 1976), Bullgari (në vitin 1979), Danimarkë (në vitin 1985), Portugali (në vitin 1991 ), dhe në Hollandë (në vitin 1994). • Ligji nga Jugosllavia e vjetër është zbatuar edhe pas Luftës së Dytë Botërore deri në vitin 1956, kur RSFJ aprovoi Ligjin për Procedurë të PërgjithshmeAdministrative, i cili hyri në fuqi në vitin 1957. Ligji është plotësuar edhe ndryshuar në vitin 1965 dhe në vitin1977.
 16. • Ligjsimi i PA dhe KA ne Republiken e Kosoves • Ligji Nr. 02/L-28 , PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE Kuvendi i Kosovës, Në bazë të Kreut 9.1.26 (a) dhe 5.1 (i) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9), të datës 15 maj 2001, dhe me qëllim të rregullimit të procedimit administrativ si dhe ofrimit të shërbimeve sa më efektive të administratës publike, pa dallime për të gjithë qytetarët, Miraton: LIGJIN PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE, 22 korrik 2005. •LIGJI Nr. 03/L-202, PËR KONFLIKTET ADMINISTRATIVE.Kuvendi i Republikës së Kosovës, Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Miraton: LIGJ PËR KONFLIKTET ADMINISTRATIVE, 16 shtator2010 .
 17. • Çka rregullohetme Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative? •Ligji për procedurë të përgjithshme administrative (më tej LPPA) është tërësi e rregullave me të cilat rregullohet ingjerenca, veprimet dhe aktet që ndërmerren dhe miratohen nga organet e administratës shtetërore, subjektet juridike të cilave me ligj ju është besuar kryerja e autorizimeve publike, organet komunale, kur në punët administrative përmes zbatimit të rregullativës vendosin për të drejtat, obligimet dhe interesat publikë të personave fizikë, juridikë ose palëve tjera në procedurat administrative. • Kush vepronsipas Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative? •Obligim për veprim sipas LPPA kanë organet - ministritë, organet tjera të administratës shtetërore, organet shtetërore, organet e komunave, si dhe personat tjerë juridikë të cilëve me ligj ju besohet kryerja e autorizimeve publike.
 18. KUPTIMI I PARIMEVE THELEMORE TE PROCEDURES ADMINISTRATIVE
 19. >> Dy fjalë,për PARIMIN në kuptim të rëndomtë ! •Parimi është një përgjithësim themelor që është i pranuar si i vërtetë dhe mund të përdoret si bazë për arsyetimin ose sjelljen njerëzore. •Parimi është nje rregull themelor i mirë përcaktuar i ligjit. Një e vërtetë themelore ose mësim (doktrinë) i padiskutueshëm, një pohim i dhënë ligjor që është i qartë dhe s´ka nevojë të dëshmohet (miratohet). Një princip ushqen themelin për zhvillimin e rregullave dhe ligjeve të tjera. • Shkurtimisht, parimi është një rregull (normë) në vendosjen se si të sillemi. • "Suksesi është aftësia e ngritjes mbi parimet". Gerald Barzan • "Ti nuk mundesh të jetosh parimet që nuk mund t´i kuptosh". Albert Camus • "Në qëndër të paqes është parimi i dashurisë". Martin Luther King (1929-1968)
 20. • Parimet e Procedurës Administrative • Parimet themelore të proc. Admin. janë parime juridike, rregulla të përgjithshme të tërsis së procedurës administrative në të cilat bazohet dhe në baz të të cilave zhvillohet proc. Administrative. • Kemi dy lloje të Parimeve në PA: 1. Parimet themelore ( primare ) të PA,dhe 2. Parimet tjera ( sekundare ) të PA • Parimet themelore të Procedures Administrative: ( ndikojnë në zberthimin e esencës nëProc.adm.) 1. Parimi iligjshmerisë, 2. Parimi i mbrojtjes së të drejtave të qytetarve dhe të intersit publik, 3. Parimi i të vertetës materiale, 4. Parimi i dëgjimit tëpalës, 5. Parimi iefikasitetit, 6. Parimi i çmuarjes së lir tëprovave, 7. Parimi imëvetësisë, 8. Parimi idyshkallshmëris, 9. Parimi i paapelushmeris (plotfuqishmeris)së vendimeve në proc.admin., 10. Parimi i ekonomizimit, (kursimit) dhepershpejtimit, 11. Parimi indihmës së palës të paditur, 12. Parimi i përdorimit të gjuhës së palës në proc.admin, 13. Parimi idrejtësis. • Parimet tjera në ProcedurAdministrative, janë: ( ndihmojnë në zberthimin e esencës në Proc.adm.) 1. Parimi i oficialitetit (maksimaoficiele) dhe maksima private, 2. Parimi i maksimësinkuizitore dhe parimi idisponibilitetit(dispozicionit), 3. Parimi i oralitetit (gojor) dhe parimi i shkrimit, dhe 4. Parimi i publicitetit (transparencës) në proc.Admin.
 21. 1. Parimi iligjshmërisë •Eshte parimi me kryesor i Procedurës Administrative, ndersa perbehet ne obligimin qe te gjitha organet admin., qe veprojne ne ceshtjet admin., te vendosin ne baze te ligjit dhe dispozitave tjera te organeve shteterore •PL ne Procedurën Administrative sigurohet me ane te ankimit dhe te padise ne proc.admin.-gjyq, si dhe me mjetet e jashtezakonshme juridike • Rastet e paligjshmerise: a.Jokompetenca , (vendosja jokompetente) ne vecanti kur eshte fjala per kompetenca lendore, shpie ne pervetesim te autorizimeve te huaja. Dispozitat mbi kompetencen jane te natyres imperative, andaj mospermbajtja e tyre e ben veprimin e organit jote ligjshem. b.Shkelja e dispozitave te procedures, mund ti perket formes se aktit apo dispozites e cila rregullon procesin. c.Shkelja e se drejtes materiale (ligjit), ekziston kur ne ceshtjen konkrete admin, nuk jane zbatuar dispozitat e se drejtes materiale, te cilat eshte dashur t’i zbatoje apo kur dispozitat e tilla nuk jane zbatuar drejte. d.Vertetimi jo i plote apo i gabuar i gjendjes faktike, ekziston si edhe ne proceset e tjera, kur te gjitha faktet vendimtare (relevante) nuk jane vertetuar ne menyre te drejte, perkatesisht kur nuk jane vertetuar. e.Paligjshmeria (joligjshmeria) ne qellim dhe kuptim, provohet ne ate, kur akti eshte nxjerre me qelim te realizimit tjeter jashte asaj qe del nga ligji.
 22. 2. Parimi i mbrojtjes se te drejtavete qytetarevedhe interesitpublik •Ky parim ka te beje me detyren e organeve qe me rastin e zhvillimit te procesit dhe te vendosjes ne çeshtjet admin., paleve t’u beje te mundur qe sa me lehte te mbrojne dhe te realizojne te dr. e tyre, te mos jete ne dem te te drt. te personave te tjere dhe as ne dëmë të interesit publike te percaktuar me ligj. •Nga kjo del se organet gjate udheheqjes dhe vendosjes ne procedure, kane obligim qe qytetarëve t’u mundësojnë që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë dhe t’i mbrojnë të drejtat e tyre, kuptohet, kjo të mos jetë në dëm të të drejtave të personave tjerë dhe mos të jetë në kundërshtim me interesin publik të përcaktuar. • Ne interes publik eshte qe qytetaret t’i realizojne te drejtat e tyre dhe interesat juridike, organet shtetërore për këtë janë të obliguara t’i informojnë dhe t’u ndihmojnë që të drejtat t’i realizojnë, madje edhe kur për ato ende nuk kanë njohuri. •Gjatë procedurës organi është i obliguar që palën ta informojë dhe për ato të drejta të cilat nuk i ka përmendur në kërkesën vet, kurse sipas të drejtës ato i takojnë, si edhe për të drejtat të cilat nga panjohuria do ta kishin vendosur në pozitë tëpavolitshme.
 23. 3. Parimii të vërtetësmateriale •Parimi i te vertetes materiale eshte nga parimet me te rendesishme te procedures administrative per sjelljen e aktvendimit te rregullt ne procedure. • Parimi i së vërtetës materiale - vërtetimi i gjendjes faktike, pra përputhshmëria e çështjes administrative, interesit të pales dhe dispozitave ligjore./ garanton aktvendim të drejt dhe te ligjshëm. • Parimi i të vërtetës materiale e obligon organin që procedura e provave në të cilën përcaktohet gjendja faktike, të realizohet në atë mënyrë siç është në thelbin e vet. •E kunderta e parimit te se vertetes materiale, eshte parimi i së vërtetës formale. Parimi i se vertetes formale lejon, organet te cilat e drejtojne proceduren e provave, te mund të përmbushin edhe atë të cilën vetë palët e paraqesin dhe e pranojnë si të vërtetë. Kjo me fj ale tjera, eshte njohje e palës. Njohja e palës nënkupton se qëllimi në procedurë është arritur dhe se secila udhëheqje e më tejshme e procedurës së provave, në rastin konkret është e panevojshme. •Kuptohet se nga ky rregull ka përjashtime, sepse nese ne procedure administrative ne raste konkrete duhet te permbushet cfaredo qofte interesi privat, atehere organi i cili udheheq me proceduren nuk ka nevoje te insistoje ne gjetjen e domosdoshme te se vertetes materiale dhe ne ate pjese te procedures do te jete e mjaftueshme vetem e vertetaformale. • Kjo ndodh shume rralle, kur p.sh., vendoset nje ceshtje administrative per te cilen ekziston procedure per dy pale e cila eshte ngritur me propozim te pales.
 24. 4. Parimi i degjimit te paleve •Sipas këtij parimi çdo organ i cili udhëheq me një procedurë, është i obliguar që para sjelljes së vendimit, palës t’i jap mundësi që ajo të deklarohet për lëndën në procedurë administrative. Kjo është e drejtë dhe mundësi e palës në procedurë, pala t’i mbrojë dhe të sigurohet për të drejtat e veta të bazuara në interesat e veta. Prandaj, pala para sjelljes së vendimit ka të drejtë të dëgjohet, por edhe të deklarohet për të gjitha çështjet të cilat mund të jenë me ndikim në zgjidhjen e çështjes e cila është lëndë në procedurë administrative. • Nga ky parim i dëgjimit të palës ka edhe përjashtime, kur vendoset në procedurë të përshpejtuar dhe kur pjese te vecante te procedures injorohen dhe vendimi sillet, p.sh., pa degjimin e pales. •Procedura e përshpejtuar zbatohet për çështje të cilat njëherit në procedurë të këtillë i kërkon interesi publik, kur organi i administrates shteterore, p.sh., duhet te marre masa, te cilat jane te nevojshme te cilat shpejte dhe pa vonesa te zbatohen dhe kur gjendja mund te percaktohet ne baze te te dhenave zyrtare per shkak te se cilave organi i cili udheheq me proceduren ka vleresuar se degjimi eshte i panevojshem, si edhe ne disa raste tjera të cilat me ligj në mënyrë të qartë janë të parashikuara. •Ne rast se me proceduren e shpejte administrative preket cfaredo qofte interesi privat i qytetarit, ne ate rast, me ligj eshte dhene e drejta e animimit, si mjet i veçantë juridik, me te cilin pales i kompensohet, ajo e drejte e tij e cila me lenien pas dore te procedures se degjimit nuk ka mundur ta shfrytezoje para se te sillet vendimi.
 25. 5. Parimi iefikasitetit •Parimi i efikasitetit i obligon organet shteterore dhe institucionet tjera, kur vendosin per ceshtje administrative, te sigurojne, sa me shume te jete e mundur realizim më efikas të së drejtave dhe të interesave të të gjithë qytetarëve, persona juridik dhe subjekte tjera kur marrin pjese ne marredhenie administrative-juridike. •Per shkak se parimi i efikasitetit eshte i nderthurur neper te gjitha parimet e procedures administrative, zbatimi i tij nuk do te kete rendesi te madhe nese nuk respektohen te gjitha parimet tjera ne procedure. •Kuptohet se ky parim e pershpejton realizimin e te drejtave te qytetareve dhe ne kete drejtim, vazhdimisht duhet te gjejne rruge me te shkurta, te cilat do ta lehtesojne gjendjen e qytetareve, kur do te gjenden ne rolin e pales, para organeve shteterore dhe organizatave tjera. • Ky parim obligon organet e administrates dhe institucionet tjera qe çeshtjet admininistrative me sukses dhe shpejt t’ivendosin.
 26. 6. Parimi i çmuarjes së lir tëprovave • Në pajtim me këtë parim të vlerësimit të lirë të provave, personi zyrtar i autorizuar, sipas mendimit të tij dhe të pavarur vlerëson nëse një fakt do të llogaritet si i vërtetë ose jo. •Kështu p.sh., nëse sipas teorisë legale të vjetër, e bazuar në provat imeprative ligjore, një fakt është llogaritur si i vërtetë në qoftë se është pohuar nga të paktën dy dëshmitarë (njerit deshmitare nuk eshte guxuar t’i besohet), sipas parimit te vleresimit te lire te provave, personi zyrtar i autorizuar, nese fiton mendimin, nje fakt, nje fakt mund te llogarise si te vertete dhe ne baze te pohimit te nje deshmitari, nga ana tjeter, nese nuk fi ton mendimin te tille ate fakt do ta llogarise si te pacaktuar, madje edhe ne rast se kete e pohojne edhe shume deshmitare tjere. •Keshtu eshte edhe ne baze te te gjitha mjeteve tjera te provave, me perjashtim te dokumentit publik permbajtja e te cilit llogaritet si i vertete derisa nuk provohet ndryshe. •Megjithate, per t’u ve ne perdorim parimi i vleresimit te lire, ishte, sipas vullnetit te lire te personit zyrtar ose per arsye tjera, organi kompetent per udheheqjen e procedures administrative ne lidhje me këtë parim, vlerësimi i lirë i provave është i obliguar t’i ketë parasysh të gjitha momentet relevante dhe objektive, të cilat paraqiten në arsyetimin e aktvendimit, në të cilin shpjegohen momentet të cilat kanë sjellur çështjen ta vlerësojë siç e ka vlerësuar, e jondryshe. •Pa këtë, organi më i lartë nuk do të mund ta shfrytëzojë të drejtën e tij të bëjë kontroll të rregullshmërisë mbi vlerësimin e bërët provave në procedurën administrative.
 27. 7. Parimi imëvetësisë •Percakton poziten e organit kur vendos mbi ceshtjen per te cilen zhvillohet PA. Sipas ketij parimi, organi zhvillon PA dhe nxjerre vendimin ne menyre te mevetesishme, ne kuadrin e autorizimeve qe i jane dhene me ligj me dispozita te tjera dheme akte te tjera te pergjkithshme. •Parimi i pavaresise gjate vendimmarrjes se organit i cili udhëheq me procedurën për ndonjë çështje administrative, i mundëson atij të vendosë në mënyrë plotësisht të pavarur dhe në kuadër të ligjit. Ai eshte i obliguar te veproje ne ate menyre sa i perket fakteve dhe rrethanave ne baze te te cilave bazohet vendimi i tij, sepse ato personi i autorizuar zyrtar ne pajtim me dispozitat dhe rregullat per kryerjen e sherbimit i percakton ne menyre te pavarur. 8. Parimi i paapelueshmërisë (plotfuqishmërisë) së aktvendimit •Sipas ketij parimi, vendimi i formes se prere (kunder te cilit nuk mund te paraqitet ankese dhe as te hapet konflikti admin) me te cilin pala ka fituar te drejta te caktuara, perkatesisht me te cilin pales i jane caktuar disa detyrime, mund te anulohet, te prishet ose te ndryshohet vetem ne rastet e parashikuara me ligj.
 28. 9. Parimi idyshkallshmëris •Sipas ketij parimi, secila ceshtje administrative ne procedure te rregullt administrative mund të vendoset më së shumti dy herë ne administraten shteterore, gjegjesisht organi i shkallës së parë dhe i shkallës së dytë, (si dy instanca për vendim marrje). •Kur ceshtja administrative do te zgjidhet ne organin e shkalles se pare, per te njejten, kjo ceshtje, me parashtrimin e ankesës, mund të vendosë vetëm edhe një organ i autorizuar i shkallës së dytë. Vendimi i shkalles se dyte, si organ i fundit eshte përfundimtar ne procedure administrative. •Nese pala eshte e pakenaqur dhe nga vendimi i shkalles se dyte, ajo me teper nuk mund te ndikoje (te sherbehet) me mjete te rregullta juridike, por per kete ka mundesi te inicioje kontest administrativ për ligjshmërinë e vendimit të shkallës së dytë, per te cilin nuk vendoset ne kuader te procedures administrative. •Kontesti per ligjshmerine mbi aktin perfundimtar administrativ e vendosin organet e autorizuara te gjyqesise, deri kohet e fundit gjykata supreme, kurse tash gjykata administrative. •Përjashtime nga parimi i shkallës së dyfi shtë në procedurë administrative ekzistojnë kur me ligj te vecante kjo eshte parapara ne menyre te qarte, se kunder vendimit te organit te shkalles se pare nuk lejohet ankesa. •Perjashtim ekziston edhe kur sipas kompetences se vecante te caktuar, vendimi i shkalles se pare eshte sjelle nga organ i administrates shteterore mbi te cilen nuk ekziston organ me I larte administrates i shkalles me te larte.
 29. 10. Parimi i ndihmës së palës tëpaditur •Organi, respektivisht personi zyrtar i cili udheheq me proceduren e pales qe nuk di shkrim-lexim ose te pjesemarresve tjere ne procedure te cilet nuk jane mjaft te udhezuar, eshte i obliguar t’u ofroje ndihme, si: keshilla te nevojshme per te drejtat e tyre ne procedure, qe te mos pesoje pasoja te demshme ne rast se nuk u ofrohet ndihma. •Ndihma e ketille per palen qe nuk di shkrim-lexim, organi eshte i obliguar te ofroje gjate gjithe procedures administrative, nga fi llimi deri ne fund, kurse jo vetem ne fazen e procedures hetimore, sikurse zakonisht disa veprojne edhe kur marrin pjese me teper pale, madje edhe sikur interesat e tyre te jene te kundershtuara. 11. Parimi i përdorimit të gjuhës së palës në proc.admin. •Nese pala nuk e njeh gjuhen ne te cilen udhehiqet procedura, do t’i mundesohet deklaratat e veta t’i jap ne gjuhen e vet. Qe te mund ky person t’i ndjeke te gjitha ndodhite ne procedure te cilat ekzekutohen ne gjuhen me te cilen udhehiqet procedura, mund t’i lejohet te shfrytezoje perkthyes. •Kur pale jane pale ose pjesemarres ne proceduren administrative dhe procedura tjera kane te drejte te perdorin gjuhën me shenja. Per kete qellim organi ka obligim ketyre personave t’u siguroje përkthyes. •Gjuha me shenja me te cilen ndermjet veti kuptohen personat me degjim te demtuar, respektivisht ky eshte mjet natyror per komunikim ndermjet ketyre personave dhe personat tjere fi zik dhe juridik te cilet kane nevoje perkomunikim.
 30. 12. Parimi i ekonomizimit (kursimit) dhepershpejtimit • Parimi i kursimtarise dhe i pershpejtimit te procedures obligon procedura administrative në të gjitha fazat e saj të udhëhiqet dhe të vijojë sa më shpejtë të jetë e mundur, të kursehet dhe sa më pak harxhime. •Megjithate, me kursimtarin nuk duhet te ekzagjerohet dhe te arrihet deri ne ate shkalle qe te sjelle ne pikepyetje zbatimin e veprimeve te vecanta te cilat jane te rendesishme per percaktimin e duhur te gjendjes faktike dhe sipas kesaj te sillet vendim i drejte per nje ceshtje te caktuar administrative. •Domethene, parimi i kursimtarise do te zbatohet aq sa mos te vendose ne pikepyetje parimin e ligjshmerise dhe parimin e se vertetes materiale. 13. Parimi i drejtësis(juridik) • Ky parim ose me mire ky institucion juridik perbehet nga rregulla te cilat vlejnë për: 1) shfrytëzimi i së drejtës së ankesës si mjet juridik te rregullt, respektivisht mjet ne procedure administrative, 2) shfrytezimi i se drejtes se padise si mjet i rregullt juridik ne procedure administrative-gjyqesore dhe
 31. • Parimet tjera në ProcedurAdministrative 1. Parimi i Oficialitetit (maksima oficiale) dhe Maksimes Private •Sipa smaksimes oficiele proc.Admin. perher e hap (e fillon) organi kompetent (bartes ipushtetit publik) pa pritur kerkesen e pales (subjekt i interesuar), •Sipas Maksimes Private, organi mund te hap (ta filloj) proc.Admin. vetem sipas kerkeses se pales- neqeshtjen ne te cilat sipas ligjit, ose sipas karakterit te qeshtjes, nevojitet kerkesa epales. 2. Parimi i Maksimes Inkuizitore dhe Parimi iDsponibilitetit • Sipas maksimes inkuizitore provat i mbledh, i siguron dhe i paraqet organi i cili e zhvillon proceduren ose ato i mbledh sipas kerkeses ose urdhrave tetij. • Sipas parimit te Disponibilitetit (dispozicionit) te pales vet palet jane te autorizuara ti mbledhin, tisigurojn dhe ti paraqesin provat ne procedur administrative. 3. Parimi i Publicitetit teProc.Admin •Publiciteti i proc.Admin nenkupton hapjen esaj parimisht ndaj te gjithve, do me then mundesia qe ne proc.Admin. gjat kryerjes seveprimeve procedurale, te asistojn edhe personat madhor qe nuk marrin pjes neproc.Admin. (i ashtuquajturi publik i pergjithshem). 4. Parimi i oralitetit (gojor) dhe parimi i shkrimit •Per komunikim midis paleve ekzistojne dy forma: forma orale dhe forma me shkrim. Forma orale ekziston kur organi paleve dhe palet organit ia shprehin mendimet drejtperdrejt me goje; dhe forma e shkruar ekziston kur palet kerkesat, shkrimet, propozimet e tj i perpilojne me shkrim.
 32. Ligji Nr. 02/L-28-22 korrik 2005 PËR PROCEDURËNADMINISTRATIVETE R KOSOVES KREUII PARIME TË PËRGJITHSHME Neni 3 • Parimi i ligjshmërisë 1.Organet e administratës publike ushtrojnë veprimtarinë administrative në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë, brenda kufijve të kompetencave që u janë dhënë atyre dhe konform qëllimit për të cilat janë dhënë këto kompetenca. 2. Organet e administratës publike sigurojnë zbatimin e akteve administrative të tyre. 3.Aktet administrative të nxjerra në gjendje të jashtëzakonshme, në kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji, do të jenë të vlefshme për aq sa rezultati i kërkuar në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme nuk mund të arrihet me mjete të tjera. 4.Personat fizikë dhe juridikë të dëmtuar nga aktet administrative, sipas paragrafit 3 të këtij neni, kanë të drejtën e kompensimit në përputhje me dispozitat ligjore që rregullojnë përgjegjësinë e administratës publike. Neni 4 • Parimii balancimit të interesavepublike dhe private Organet e administratës publike, në ushtrim të veprimtarisë administrative, duhet të vendosin një balancim të drejtë mes interesave publike dhe interesave private të përfshira në të, në mënyrë që të evitohen ndërhyrjet e panevojshme në të drejtat dhe interesat e personave fizikë dhe juridikë.
 33. • Neni 5 • Parimii barazisë përpara ligjit 1.Organet e administratës publike trajtojnë në mënyrë të njëllojtë të gjitha çështjet në shqyrtim para tyre për aq sa këto çështje janë objektivisht të njëjta. Dallime në trajtimin e çështjeve lejohen vetëm në masën që ato përputhen me ndryshimet objektive mes çështjeve. 2.Organet e administratës publike nuk bëjnë dallimet lidhur me personat fizikë dhe juridikë si: gjini, racë, ngjyrë, gjuhë, opinion politik ose opinion tjetër, origjinë kombëtare ose sociale, pasuri, lindje ose ndonjë status tjetër, gjatë veprimtarisë administrative. Neni 6 • Parimi i proporcionalitetit 1.Gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre ligjore në zbatim të interesit publik, organet e administratës publike do të përdorinmjetet që janënë proporcion meqëllimetqë synohen tëarrihen. 2.Tëdrejtat e njohura ligjërisht, liritë ose interesat e personave fizikë dhe juridikë, mund të kufizohen në pajtim me ligjin dhe në masën që është e domosdoshmepër të realizuarnjë interes publik të rëndësishëm. 3.Në çdo rastorganet e administratës publike do të vlerësojnë nëse qëllimi i kërkuar mund të realizohet me masa sa më pak represive pa komprometuarefektivitetin e tyre. Neni 7 • Parimi i objektivitetit dhe ipaanshmërisë 1.Gjatë veprimtarisë administrative, organet e administratës publike marrin në konsideratë dhe u japin peshën që u takon të gjithë faktorëve që lidhen me një akt të caktuar administrativ. 2.Organet e administratës publike sigurojnë se veprimtaria e tyre nuk është e influencuar nga interesa private ose personale ose paragjykime të nëpunësve që e ushtrojnëkëtë veprimtari.
 34. Neni 8 • Parimii qëndrueshmërisëdhe i parashikueshmërisë Organet e administratës publike do të jenë të qëndrueshme në veprimtarinë e tyre administrative me qëllim të respektimit të pritjeve legjitime të personave fizikë dhe juridikë. Neni 9 Parimi iPublicitetit 1.Organet e administratës publike ushtrojnë veprimtarinë administrative në mënyrë transparente dhe në bashkëpunim të ngushtë me personat fizikë dhe juridikë të përfshirë në të. 2.Çdo person fizik dhe juridik, pa qenë e nevojshme të tregojë interes specifik, në raportet me organet e administratës publike, ka të drejtat procedurale që vijojnë: a) të marrë informacion që është në zotërim të një organi të administratës publike, b) brenda një kohe të arsyeshme, c) në të njëjtën mënyrë si për çdo person tjetër, d) me mjete të përshtatshme dhe efektive. 3.Përjashtimisht nga paragrafi 2, informacionet mund të kufizohen vetëm për qëllime të mbrojtjes së interesave legjitime publike, të jetës ose të interesave të tjera legjitime private, të përcaktuara me Ligje përkatëse. 4.Për refuzimin e qasjes në informacion, organi i administratës publike merr vendim me shkrim, i cili vendim duhet të përmbajë arsyete vendimit dhe udhëzimet për ankesë. Neni 10 Parimi isubsidiaritetit Kur një pjesë ose tërë aspektet e veprimtarisë administrative të rregulluara me këtë Ligj, i nënshtrohen një rregullimi me legjislacion të veçantë, do të zbatohet rregullimi i veçantë i legjislacionit të veçantë
 35. : K O M P E T E N C A : ( P j e s ë m a r r ë s i t n ë P A ; O r g a n i q ë z h v i l l o n P A ; N o c i o n i i p a l ë s n ë P A ; P r e z u m i m e t e p a l ë s n ë P A ; P ë r f a q ë s i m i i p a l ë s n ë P A ; d h e N d i h m ë s i p r o f e s i o n a l i p a l ë s n ë P A )
 36. • Pjesemarrësite ProcedurësAdministrative ( Subjektet e PA) •Pjesemarres ne Procedurën Administrative eshte emertim i perbashket per te gjitha subjektet qe kane rolin e caktuar ne PA(ne nje procedure admin) • Pjesemarres kryesor te Procedurës Administrative jane: - organi kopetent, (zhvillon procedure dhe nxjerre vendimin ne ceshtjen konkrete admin) - pala (personi (fizik-juridik) mbi te drejtat, detyrimet ose interesat juridike te te cilit duhet te vendoset ne rastin konkret nePA) • Pjesemarresit e tjere ne ProcedurësAdministrative: - Mund te paraqiten si: organi i lutur (i porositur), qe ofron ndihme juridike, deshmitaret, ekspertet, perkthyesit (interpretet), ndihmesit profesionale te pales (pjesemarresit eventuale). - Pjesemarres ne PA mund te jene edhe prokurori publik e avokati publik. Keta quhen pjesemarresit e vecante. •Dallohen edhe te ashtuquajturit pjesemarres te rastit-miqte e pales, personat qe mbajne dokumente te domosdoshme per te provuarit ne PA, etj.
 37. • Organi qe zhvillon ProcedurënAdministrative si pjesemarres kryesorne Procedurë Administrative • Kuptimi i organit ne Procedurë Administrative • Organi ne PAeshte subjekt i cili ushtron veprimtarine admin. • Organi shteteror, paraqet pjesemarresin kryesor ne PA.( pa organin sht dhe palen nuk ka PA). • Organi competent ne rastin konkret e zhvillon PA, dhe e nxjerre vendimin ne ceshtjen admin. •Organ competent konsiderohet organ i cili ka competence lendore dhe territoriale per vendosjen e ceshtjes se caktuar admin.
 38. • Kompetenca në procedurënadministrative - Kompetenca nënkupton, të drejtën dhe obligimin të një organi të caktuart të vendos një çështje të caktuar administrative në teritor të caktuar. •Kompetenca ne PA paraqet te dre. dhe detyrimin e organ. Sht. ose organizates se autorizuar per ushtrimin e autorizimeve publike, per te nxjerre vendimin ne ndonje ceshtjeadmin. •Ne kuptimin me te pergjithshem, kompetenca eshte e dr. dhe detyrim i organit te caktuar dhe ne territorin e caktuar. • Ne perkufizimin e nocionit te kompetences perfshihen dy elemente qenesore, e me te cilat percaktohen edhe llojet e kompetences: a. autorizimi per vendosjen e ceshtjeve te caktuara konkrete admin. b. veprimi i organeve brenda territorit te caktuar. • Sanksionet per shkak te shkeljes se kompetences - Shkelja e kompetences paraqet rast tepaligjshmerise. • Vendimi i nxjerre ne PA, nga org jokompetent, mund: a. te anulohet ne P. ankimore (proc. sipas ankeses), nga organ i shkalles se dytë; b. te anulohet apo te prishet sipas te drejtes se mbikqyrjes; c. te shpallet nul; d. inkompetenca eshte shkak edhe per kundershtimin e vendimit me padi, perkatesisht anulimin e tij ne konfliktin admin.;
 39. • Llojet e kompetences • Ne PAdallohen dy lloje themelore te kompetences: 1. Kompetenca lendoredhe 2. Kompetenca territoriale(tokesore) • Ne PAmund te dallohen edhe kompetenca tjera si ajo presumptive dhe funksionale. 1.Kompetenca lendore (KL), cdo organ ka kompetencen e vet lendore per te vendosur ne ceshtje te caktuara admin, prandaj ai duhet te kete kujdes qe te vendose vetem mbi ato ceshtje per te cilat ka competence lendore. •KL eshte e drejte dhe detyre e nje organi qe te vendose ne ceshtjet e vecanta admin. nga lemi ose ceshtje te caktuara admin. • Ajo eshte natyra e materies, eshte lloji, grupi i puneve te cilat i perkasin nje organine PA. • Me ane te KL percaktohetlloji i organit i cili do ta zhvilloje PAne ceshtjen e caktuar admin. •Caktimi i KL, kompetenca lendore, per te vendosur ne PA caktohet me dispozita me te cilat rregullohet lemi i caktuar admin ose me dispozitat me te cilat caktohet kompetenca e organeve te vecanta admin. p.sh. me ligjin e shtetesise caktohet marrja e shtetesise.
 40. 2. Kompetenca territoriale (KT),paraqet autorizimin e organit qe punet nga kompetenca e vet lendore t’i kryeje ne territorin e caktuar. • Pra, KT nenkupton territorin net e cilin organi i vecante shteteror mund t’;i kryeje punet nga kompetenca e vet lendore, dmth territori ne te cilin shtrihet veprimtaria e organit te caktuar shteteror. •Caktimi i KT, kompetenca territoriale caktohet sipas dispozitave mbi ndarjen politico-territoriale dhe sipas dispozitave mbi organizimin e organeve te vecanta te admin. • Kriteret per caktimin e kompetencesterritoriale: 1. Ne ceshtjet qe kane te bejne me paluajtshmerite sipas vendit ku gjendet sendi (forum rei sitae), psh, tek nacionalizmi, arondimi, akspropriimi, komasacionietj. 2. Sipas selise se organit shteteror, sipermarrjes (ndermarrjes) ose personit tjeter juridik, ne ceshtjet qe kane te bejne me ndonje veprimtari te ndonje organi shteteror ose organizates apo personit tjeter juridik. 3. Ne ceshtjet qe kane te bejne me veprimtarine profesionale e personave – per nga vendi ku zhvillohet veprimtaria profesionale e personave te caktuar. 4.Per ceshtje te tjera qe nuk jane theksuar me larte, sipas vendbanimit-vendqendrimit te pales psh, dhenja e pasaportit; nderrimi i emrit personal etj. 5.Ne ceshtjet qe kane te bejne me anijen ose mjetin ajror, apo ne te cilat preteksti per zhvillimin e PA ka lindur ne anije apo ne mjetin ajror- kompetenca caktohet sipas portit ame te anijes perkatesisht aeroportit ame te fluturakes u eshte regjistruar. 6. Sipas vendit ku ka lindur preteksti per zhvillimin e PA.
 41. • Kompetenca funksionale •Me Kompetence funksionale nenkuptohet nje lloj i kompetencës lendore. KF ne te vertete eshte percaktimi me i afert i KL te organit, ku ne menyre te sakte dhe precise, me dispozita, caktohet konkretisht organ i cili eshte competent per vendosjen e ceshtjes konkrete admin, si dhe nxjerrjen e vendimit. •Shkelja e KF paraqet shkak per kontestimin e ligjshmerise se vendimit ne PA dhe ne konfliktin admin, si dhe anulimin e prishjen e vendimit sipas te drejtes se mbikqyrjes. • Caktimi i kompetences presumptive (te supozuar) lendore •LPA si rregull themelor per caktimin e kompetences lendore presumptive, percakton se per te vendosur ne ceshtje admin ne shkalle te pare jane kompetente organet kompetente organet komunale te admin (organet e pushtetit local), nese me ligj nuk eshte caktuar kompetenca e organeve te tjera. • Kufizimi hapesinor ikompetences • Lidhur me KT vlen parimi sipas te cilit secili organ ushtron pune zyrtare brenda kufijve te territorit te vet. •Nese ekziston rreziku i shtyrjes, kurse veprimi duhet te kryhet jashte kufijve te territorit te organit, organi mund ta kryeje veprimin edhe jashte kufijve te territorit te vet, por ai ka per detyre ta njoftoje per kete menjehere organin ne territorin e te cilit e ka ndermarre kete veprim.
 42. • Ndryshimi i kompetences •Kompetenca eshte e caktuar me dispozita juridike imperative (kategorike) te ashq IUS COGENS (dispozita kogente), dhe si e tille parimisht nuk guxon te ndryshohet; nderkaq perjashtimet jane te caktuara rreptesisht vetem me ligj. •Nderrimi i kompetences ne PA mund te behet vetem ne baze te autorizimit shprehimor ligjor, dmth vetem kur kjo eshte parashikur shprehimisht meligj. • Lidhur me ndryshimin e kompetences paraqitet ceshtja e delegimit, subdelegimit, substitucionit, rekuizicionit dhe zevendesimit te kompetences. a. Delegimi i kompetences, autorizimi i organit te shkalles me te larte qe punet e caktuara nga kompetenca e vet lendore, t’i barte ne organet e admin te shkalles me te ulet, por vetem ne rastet e parashikuara vetem me ligj b. Subdelegimi i kompetences, delegimin e kompetences tashme te deleguar, dmth delegimi i dyfishte i kompetences qe nenkupton autorizimin e organit te deleguar qe me tutje te barte kompetencat ne ndonje organ tjeter. • Aty ku ekziston mundesia e delegimit dhe subdelegimit te komp ekziston mundesia e revokimit te tyre. c. Rekvizicioni i kompetences, autorizimi i organeve steterore i shkalles me te larte qe te marre ne vendosje punet e caktuara nga organi i shkalles me te ulet, te barte kryerjen e vetem disa veprim
 43. ç. Substitucioni i kompetences, eshte autorizimi i organit sht i shkalles me te larte qe te marre ne vendosje punet e caktuara nga organ ii shkalles me te ulet.Ky eshte veprim i kundert me delegimin e kompetences. d. Prorogimi i kompetences, nenkuptohet nderrimi i kompetences lendore ose territoriale dmth organet dhe palet mundte merren vesh mbi ndryshimin e kompetences vetem me marreveshje shprehimisht ose heshtazi. dh. Zevendesimi i kompetences, nenkuptojme rastin kur zhvillimi i PAdhe e drejta per nxjerrjen e vendimit merret nga nje organ dhe i besohet organit tjeter. • Konflikti per kompetence ne PA Konflikti per competence ne PAeshte situate kur dy ose me shume organe shpallen kompetente ose jokompetente per vendosjen e te njejtes ceshtje konkrete admin. Konflikti i kompetencave mundte paraqitet ne dytrajta: 1.Konflikti pozitiv per kompetence: kur dy ose me shume organe te admin publike shpallen si kompetente per vendosjen e te njejtes ceshtje admin. 2.Konflikti negative: kur dy ose me shume organe te admin publike e konsiderojne veten inkompetente per vendosjen e te njejtes ceshtje admin. • Zgjidhjae konfliktit te kompetencave •ZKK ne ceshtjet admin dotëthot konstatimi (zbulimi) i organit qe eshte competent per zhvillimin e procedures dhe per vendosjen e ceshtjes konkrete admin sipas dispozitave ekzistuese mbikompetencen. •Konfiktin e kompetencave perhere e zgjidhe organi tjeter me i larte ne raport me ato organe qe gjenden ne konflikt per kompetence. - Pra, eshte parim i pergjithshem se konfliktin per competence e zgjidhe organi perkates drpdr me i larte se organet ne konflikt.
 44. • Ndihma juridike ne Procedurës Administrative •Me ndihmen jur nenkuptohet kryerja e disa veprimeve te vecanta procedurale nga ana e organit tjeter (i cili nuk e zhvillon PA) me kerkesen (lutjen) e organit i cili zhvillon PA. • Veprime te vecanta ne PAjane degjimi i deshmitareve, keqyrja e ekspertimit, dorezimi i shkresave, keqyrja ne vendin e ngjarjes, kontrolli i librave afariste, dhenia e shenimeve zyrtare etj. • Personi zyrtar i autorizuar per zhvillimin e procedures dhe ndermarrjen e veprimeveprocedurale • PA e zhvillon organi competent si pjesemarres kryesor ne PA. Ky organ eshte rogan qe ka competence lendore dhe territoriale per vendosjen e ceshtjes konkrete admin. • Me person zyrtar ne PAkuptohet: 1.EPRORI i organit dhe punetori professional (nepunesi civil) i organit te admin publike, i autorizuar per ndermarrjen e veprimeve ne PApara nxjerrjes se vendimit (kuptimi i gjere). 2.Vetem punetori professional (nepunesi civil) i organit te admin publike, te cilin eprori i organit e autorizon per ndermarrjen e veprimeve ne proceduren para nxjerrjes se vendimit (kuptimi i ngushte). •Zakonisht, nocioni person zyrtar perdoret ne kuptimin e ngushte qe te behet dallimi mes eprorit te organit dhe zyrtareve profesionale te organit te adminpublike. • Karakteristike e personit zyrtar ne PAeshte se ai njekohesisht eshte edhe mbrojtes i interesit public ne PA.
 45. • Zhvillimi i PA dhe vendosja ne organet individuale teadmin •Ne ceshtjen admin per vendosjen e se ciles eshte competent organi individual i admin sht vendimin ne PA e nxjerre eprori (titullari) i organit i cili udheheq me ate organ pqs dispozitat per organizmin e ketij organi ose me dispozirta tjera nuk eshte caktuar ndryshe. •Zhvillimi i PA dhe vendosja e ceshtjes admin nga ana e organit kolegjial.Ne organet kolegjiale (komisione, komitete etj) vendimin ne ceshtjet admin e merre organi kolegjial si trup (in corpore), dmth disa persona pas keshillimit dhe votimit. •Vendimin organi kolegjial (kolektiv) e nxjerre ne séance me shumice votash, nderkaq ate e nenshkruan kryetari i atij organi. • Zhvillimi i PAkur per vendosje ne ceshtje admin eshte competent Kuvendi ose organiekzekutiv • Kuvendi dhe organi ekzekutiv jane kompetent per vendosjen e nr shume te vogel te ceshtjeve admin, sepse vendosja e ceshtjeve (nr te madhe) u besohet organeve te adminpublike. • Nxjerrja e vendimit ne PAne organizaten e cila ushtron autorizime publike • Ne ceshtjet admin net e cilat vendos ndermarrja ose organizata tjeter (institucioni public) vendimin e nxjerre drejtori, perkatesisht kryetari i organit punedrejtues kolegjial. • Perjashtimi i personit zyrtar nga PA Qellimi i perjashtimit te personit zyrtar nga PA eshte qe te sigurohet objektiviteti ne vendosje ne PA sepse mund te ekzistojne rrethanat e caktuara te cilat e vejne ne dyshim objektivitetin e tij ne vendosjen e ceshtjes konkrete admin. Exist: perjashtimi i detyrueshem dhefakultativ.
 46. • Pala dhe perfaqesimi i saj ne PA • Nocioni i pales ne PA • Pala eshte pjesemarres kryesor dhe i domosdoshem ne PA •Kuptimi material: palet jane personat, te drejtat, rrespektivisht interesat juridike te te cileve preken me aktin admin per shkak te te cilit zhvillohetprocedura. • Kuptimi formal: pale jane personat te cilet ose vete kerkojne nxjerrjen e aktit admin ose kunder te cileve kerkohet nxjerrja e ndonje akti ose personat kunder te cileve admin zhvillon proceduren. - Egzistojë tre grupe te paleve: a. Pale aktive- personi me kerkesen e te cilit zhvillohet procedura b. Pale passive- personi, kunder te cilit zhvillohet procedura c. Pale sekondare- personi i cili me qellim te mbrojtjes se te drejtave dhe interesave te veta juridike ka te drejte te merre pjese ne PA. • Si pale mund te paraqiten subjekte te ndryshme si: persona juridik dhe fizike etj. • Ceshtjet admin njepaleshe dhe dy e më shumepaleshe. 1. Per ceshtjen admin 1 paleshe eshte karakteristike se ne PA merr pjese vetem nje pale ose me shume pale te cilet paraqiten bashkarisht me interesa identike (te njejta). 2. Per ceshtjen admin 2-shumepaleshe eshte karakteristike se ne procedure marin pjese dy ose me shume pale me interesa te kunderta (kunderthenese-kunderpale).
 47. • Prezumimet procedurale-juridike per veprimin e pales ne PA. • Qe nje person te jete PALE ne PAduhet te posedoje: 1. Zotesine e pales - (aftesi per te qene titular i atyre te drejtave, detyrimeve dhe interesave juridike mbi te cilat vendoset ne PAdmth aftesi per te qene pale ne PA) 2. Zotesine procedurale, (nenkupton aftesine e kryerjes se mevetesishme te veprimeve procedurale (legitimatio ad processum). Kjo barazohet me zotesine e veprimit) 3. Legjitimacioni i pales - (ose legjitimacioni lendor (legitimacio ad caussam) eshte kushti i trete qe nje person tem und te jete pale ne PA) • Kuptimi i perfaqesuesit tepales •Perfaqesimi i pales ne PA nenkupton kryerjen e veprimeve procedurale ne PA ne emer dhe ne llogari te pales nga ana e personave te cilet kane autorizim te vecante per kete, ne rastin kur pala nuk ka zotesi procedurale ose nuk don qe vet t’I kryeje ato veprime procedurale. •Personat e tjere te cilet jane te autorizuar qe ne vend te pales dhe per llogari te saj te kryeje veprime procedurale. • Perfaqesuesi i pales vepron ne emer te pales, me qellim dhe me efektin sikur te kishte vepruar vete pala. • Ne PAdallohen keto lloje te perfaqesimit: a. Perfaqesuesi ligjor b. – II - i perkohshem c. – II - i perbashket d. I autorizuari i pales
 48. Komunikimi i organeve dhe palëve në PA Ligjerues: Prof.Dr.Zemri Elezi
 49. • Komunikimi i organeve dhe palëve në PA I. Komunikimi i pjesemarrsëve në PA •Komunikimi në PAështë lidhja (kontakti) mes organit që zhvillon PAdhe palëve që kërkojnë vendosjen e cështjes admin. si dhe personave tjeër që marrin pjesë në PA. • Komunikimi i pjesëmarrsëve në PAbëhet në disa mënyra: 1. Palet me parashtresat e veta, u drejtohen organeve; 2. Organet i therrasin palet dhe personat e tjere qe duhet te marrin pjese neprocedurë; 3. Organet u dorezojne (dergojne) paleve shkresat zyrtare; 4. Palet i kqyrin shkresat e lendes dhe informohen mbi rrjedhen e procedures; 5.Organi evidenton ne process-verbal deklaratat gojore dhe kumtesat (komunikimet) e tjera te paleve dhe te pjesemarresve te tjere nePA.
 50. 1. Parashtresat • Kur pala deshiron t’i drejtohet organit te admin. publike qe zhvillon PA, atehere ajo kete e bene me parashtresë. •Parashtresa eshte emertim i perbashket per formen me te cilen subjektet e vecanta juridike ne PAi drejtohen organit qe zhvillon PA. • Me parashtrese nenkuptohet cdo kumtese te cilen pala ia komunikon organit qofte me shkrim, qofte verbalisht (me goje). 1.1 Dorezimi i parashtresave •Parashtresat mund te dergohen ne menyra te ndryshme. Parashtresat, si rregull, dorezohen drejperdrejt ne forme te shkruar, ose dergohen me ane te postes apo komunikohen me goje ne procesverbal. Parashtresat i dorezohen organit gjate orarit te punes, cdo dite pune. 1.2 Regjistrimi i parashtresave • Regjistrimi i perkatesduhet te permbaje: - Numrin eparashtreses; - Daten e parashtrese; - Lenden e paraqitjes; - Numrin e dokumewntave qe i bashkangjiten, plus emrin, mbiemrin dhe adresen e paraqitesit te parshtreses.
 51. 1.3 Nenshkrimi i parashtreses • Eshte obligativ (i detyrueshem). Paraqitesi i parashtreses eshte i detyruar ta nenshkruaje vete parashtresen. • Elementet e parashtreses: 1. Titulli i organit te cilit i drejtohet; 2. Objekti me te cilin ka te beje; 3. Kerkesen, perkatesisht propozimin e paraqitesit; 4. Emrin, mbiemrin e paraqitesit te parashtreses; 5. Daten dhe nenshkrimin e paraqitesit te parashtreses; 6. Kush eshte perfaqesues ose i autorizuar, neqoftese ky ekziston; 2. KEQYRJA E SHKRESAVE DHE NJOFTIMI I PALEVE MBI ZHVILLIMIN E PROCEDURES • Keqyrja e shkresave telendes •Me qellim qe pales t’i mundesohet pjesemarrja sa me aktive dhe sa me e plote ne procedure, si dhe mbrojtja e te drejtave dhe interesave juridike ajo ka te drejte t’i kqyre shkresat (dokumentet) dhe t’i kopjoje me shpenzimet e veta dhe te njoftohet mbi zhvillimin e procedures. • Keqyrja e shkresave (dok.) dhe kopjimi i shkresave te nevojshme behet me kerkesen e pales ose te personit tjeter qe e arsyeton interesin e vet per kete gjë.
 52. 3. Informimi mbi zhvillimin e procedures • Palet dhe cdo person tjeter qe ne lenden per te cilen zhvillohet procedura arsyeton interesin e vet juridik, kane te drejte per t’u informuar nga admin . lidhur me zhvillimin e procesitadmin. 3.1 Veprimet e organit qe zhvillon proceduren 3.1.a Thirrjae personave ne PA •Komunikimi mes organit dhe paleve, si dhe pjesemarresve te tjere ne PAnuk zhvillohet vetem me parashtresa por edhe me takime te drejtpërdrejta. •Thirrja eshte veprim i rendesishem i organit ne PAme te cilen sigurohet prania e personit te caktuar gjate ndermarrjes se ndonje veprimi procedural. • Organi qe zhvillon proceduren eshte i autorizuar qe t’i therrase te gjithe personat, prania e te cileve ne procedure eshte e nevojshme dhe e dobishme. b. Thirrjabehet me shkrim (leterthirrje) ku vecmas duhet te theksohet: 1. emertimi i organit qe e ben thirrjen; 2. emri, mbiemri dhe adresa e personit te ftuar; 3. vendi, dita dhe ora kur duhet t’i paraqitet organit; 4. lenda per te cilen personi thirret; 5. ne cfare cilesie thirret (pale, deshmitar ekspert, etj); 6. cfare mjete provuese duhet te marre me vete;
 53. 3.3.c Detyrimi per t’iu pergjigjur thirrjes Personi qe thirret eshte i detyruar t’i pergjigjet thirrjes, sepse prej pergjigjes se rregullte ndaj thirrjes varet edhe rrjedha e papenguar eprocedures. 3.4.d Sanksionet per mospergjigje thirrjes Personi i thirrur eshte i detyruar ti pergjigjet thirrjes. Nqs personi te cilit i eshte derguar thirrja nuk i pergjigjet thirrjes dhe mungesen nuk e arsyeton, mundte sillet me detyrim dhe vec kesaj te denohet me gjobe. 4. PROCESVERBALI DHE PASSHENIMI 1. Kuptimi dhe rendesia e Proceverbaliit ne PA •Gjate zhvillimit te PAper séancen verbale ose per veprimin tjeter te rendesishem ne procedure, si dhe per deklaratat e rendesishme verbale te paleve, perpilohet procesverbali. •PV jane konstatime me shkrim mbi rrjedhen dhe permbajtjen e veprimeve procedurale te ndermarra verbalisht para organit qe zhvillon proceduren. 2. Elementet qe duhet ti permbaj PV 1. Emertimi i organit qe kryen veprimin proc.; 2. Vendiku kryhet veprimi, dita dheora.; 3. Lenda ne te cilen kryhet veprimi; 4. Emrat e personave zyrtar; 5. Emrat e personve qe jan te pranishem; • PV mbahetnga process mbajtesi.
 54. 4.3 Mbyllja e PV •Mbyllja e Procesverbalit eshte e rregulluar me ligj. Para se te mbyllet PV u lexohet personave te degjuar dhe personave tjer qe kan marr pjes ne veprimin proc. ne menyr qe ti bejn vrejtjet eventuale. Ne PV e nenshkruar asgje nuk ben te shtohet apo te ndryshohet. 4.4 Fuqia provuese e PV •PV eshte prove mbi rrjedhen dhe permbajtjen e veprimeve proc dhe deklaratave te dhena te paleve, deshmitareve, eksperteve etj. lejohet te provohet pasaktesia e PV. 5. Passhenimi ne shkres (akt) •Eshte shenim I shkurter zyrtar te cilin per veprime dhe deklaratat me pak te rendesishme te pales dhe personave te tret ne proc, e perpilon dhe e ve ne vet shkresen (aktin) personi zyrtar qe zhvillon proc. 6. Dergimi (komunikimi ishkresave) 1. Nocioni, koha, menyra dhe vendi I dergimit •Dergimi eshte veprim procedural qe nenkupton proc me ane te se ciles, shkresat zyrtare (vendimet, perfundimet, thirrjet, lajmerimet etj), I dorezohen (komunikohen) adresatit (personi te cilit I destinohen) ose ne ndonje menyre tjeter I vehen ne dijeni. •Dergimi i mire dhe i rregullte i shkresave zyrtare i kontribuon nxjerrjes se shpejte te akteve admin dhe pengon zvarritjen e PA. 2. Llojet e dergimit 1. dergimi indirect i terthorte) 2. dorezimi medoemos personalisht 3. rastet e vecanta te dergimit
 55. 7. Afatet dhe kthimi ne gjendje te meparshme 7.1 Kuptimi dhe llojet e afateve ne PA •Ne PA ndermerren shume veprime te cilat kryhen sipas rendit te caktuar dhe ne kohen e caktuar. Afati eshte koha e caktuar ne te cilen mund te ndermerren veprime te procedures ne procedure. Afatet ne PAjane me rendesi te vecante per krijimin ose humbjen e ndonje te drejte te pales. 2. Llojet e afateve nePA 1. Sipas karakterit te normave juridike: a. afatet juridike formale; b. afatet juridike materiale 2. Sipas kriterit se kush I cakton afatet ato ndahen ne: a. afatet ligjore- afate prekluzive + instruktore; b. afatet zyrtate 3. Sipas fakteve dhe rrethanave qe merren si meritore per fillimine afateve ato ndahen ne: a. objective dhe b. subjective 4. Duke marreparasysh faktin se kur mundte ndermerret veprimiprocedural,afatet ndahen ne: a. afatet pezulluese b. afatet zgjidhese 5. Duke patur parasysh menyren e llogaritjes se afateve, ato ndahen ne: a. afate absolutisht te caktuara b. afate relativisht te caktuara 3. Llogaritja e afateve •Sipas LPA afatet kohore llogariten me dite, muaj dhe vite. Kur afati eshte caktuar sipas diteve, si fillim I afatit merret dita e par pasardhese e punes, po qe se eshte dite pune. Kur afati eshte caktuar sipas muajve, perkatesisht sipas viteve perfundon me kalimin e asaj dite te muajit, perkatesisht vitit qe sipas numrit te vet I pergjigjet dites kur eshte ber dorezimi. Afati skadon diten e fundit por nqs dita e fundit I bije te dielen, ose ne dite feste, afati skadon me kalimin e ditepunes se par te ardhshme.
 56. 8. Kthimi ne gjendje te meparshme 8.1 Nocioni I kthimit ne gjendje te meparshme (eshte mjet juridik) •Kthimi ne gjendje te meparshme, rivendosja ne afat (restitution in integrum) paraqet te drejten e pales e cila ka leshuar afatin per kryerjen e nje veprimi proc dhe per shkak te ati leshimi eshte prekluduar nga kryerja e ati veprimi qe ajo te kerkoj nga organi competent qe ti lejohet ndermarrja e mevonshme e veprimit te leshuar. 8.2 Afati per rivendosje te gjendjes semeparshme •Prpozimi per kthim ne gjendje te meparshme mund te paraqitet ne afatin objektiv dhe subjektiv. Afati objektiv per kthim eshte tre muaj nga dita e leshimit te veprimit. Afati subjektiv per kthim eshte 8 dite nga dita kur jan zhdukur pengesat. 3. Perfundimi lidhur me propozimin per kthim 4. Organicompetent duke vendosur mbi propozimin per kthim me perfundim mund: 1.ta hedhe poshte propozimin pqs eshte paraqitur pas afatit 2.ta refuzoj propozimin per shkaqe te paarsyshme. 3.ta aprovoj (miratoj) propozimin pqs ekzistojn shkaqet e arsyeshme. 8.5 Efekti juridik i propozimit per rivendosjen e gjendjes se meparshme •Propozimi per kthim ne gjendje te meparshme nuk ka efekt suspenziv (nuk e ndalon rrjedhen e proc). Rregull eshte se organi competent edhe pas paraqitjes per propozimin per kthim do ta vazhdoj zhvillimin e procesit. 9. Ndërprerja e Procedurës Administrative •Nënkupton ndarjen, ngecjen ne zhvillimin e proced deri tek e cila vjen për shkak te bashkendodhjes te rrethanave te caktuara, te parapara meligj. • Efekti juridik i lejimit te kthimit ne gjendje te meparshme • Lejimi ka efekt juridik retroaktiv (prapa veprues).
 57. 10. Mbajtja e rendit gjate zhvillimit tePA •Personi zyrtar, qe drejton veprimin procedural, ka per detyre qe te kujdeset per mbajtjen e rendit, gjate punes ne PA. me qellim te mbajtjes se rendit ne proced personi zyrtar mund ti shqiptoj keto masa dhedenime: 1. paralajmrimin 2. largimin per shkak te prishjes te rendit dhe 3. shqiptimin e denimit me gjobe 11. Shpenzimet ne PA •Shpenzimet e PAI perben teresia e hargjimeve te lidhura per punen ne rastin e vendosjes se qeshtjes se caktuar administrative, te cilat I kan pasur pjesmarresit e proced. • Dallohen shpenzimet e organit qe zhvillon proceduren dhe shpenzimet e pjesmarresve tjer ne PA. 11.1 Shpenzimet e pales •Me shpenzime te pales nenkuptohen shpenzimet e ardhjes, te humbjes, shpenzimet per taksa, sh.per perfaqesimin, per ndihmen juridike te shkaktuara ne procedure. 11.2 Vendosja mbi shpenzimet e procedures •Mbi shpenzimet e proced, si rregull vendoset ne aktvendim mbi qeshtjen kryesore. Vendimi mbi shpenzimet e procedures eshte pjes perberese e dispozitivit teaktvendimit. 11.3 Lirimi nga pagimi i shpenzimeve tePA •Organi qe zhvillon proceduren mund ta liroj palen ne teresi ose pjeserisht nga pagimi I shpenzimeve te procedures nqs konstaton se ajo nuk mund ti heq shpenzimet, pa demtuar ushqimin e domosdoshem te vet dhe te anetareve te familjes sevet.
 58. II. Proceduraadmisnistrative ne shkalle te pare 1. Fillimi i procedures asministrative dhe kerkesat e paleve •Fazat e proced. se rregullt admin PA percaktohet si rend i jashtem i veprimeve reciprokisht te lidhura qe nderrmerren per vendosjen e çeshtjes konkrete admin. • Ne teorine juridike (edhe ne praktike) konsiderohet se ekzistojn 5 faza te mundshme te PA. te cilat jane: 1. fillimi PA 2. procedura hetimore (e shqyrtimit) perkatesisht procesi ekzaminues 3. faza e nxjerrjes se vendimeve 4. procedura ankimore (procedura ne shkalle te dyte) 5. ekzekutimi administrative (proc e ekzekutimit admin)
 59. F i l l i m i ( i n i c i m i ) i p r o c e d u r ë s ( p r o c e d i m i t ) a d m i n i s t r a t i v e P r o c e d u r a p ë r g a r a n t i m i n e p a a n s h m ë r i s ë s ë a d m i n i s t r a t ë s p u b l i k e
 60. I. Proceduraadmisnistrative ne shkalle te pare 1. Zhvillimi i procedures asministrative dhe kerkesat epaleve 1. Fazat e proced. se rregullt administrative • Te gjitha veprimet e cilat ndermerren per nje lende gjate procedures, mund te ndahen ne disa grupe veprimesh, prej te cilave formohen pese faza kryesore te procedures administrative, edhe ate: - faza e parë ( grupi i veprimeve), me te cilat iniciohet procedura, - faza e dytë ( grupi i veprimeve), me te cilat ekzaminohen, respektivisht percaktohenfaktet, - faza e tretë ( grupi i veprimeve), me te cilat vendoset ne shkallen e pare (vendim i shkalles se pare), - faza e katërt ( grupi i veprimeve), me te cilat vendoset ne shkallen e dyte (vendim i shkalles se dyte), sipas ankeses, dhe e fundit, - faza e paste ( grupi i veprimeve), me te cilat ekzekutohet vendimi isjelle. • Keto faza te procedures se rregullt administrative, nuk duhet gjithmone te realizohen ne cdo rastkonkret. •Ndonjehere, ndonjera prej ketyre fazave mund te mungoje, mund p.sh., te mungoje procedura e ekzaminimit, shpesh, mungon vendimmarrja ne shkallen e dyte (procedura e shkalles se dyte), ose procedura ne te cilen duhet te ekzekutohet vendimi. •Shumica e veprimeve ne procedure jane te organit para te cilit udhehiqet procedura. Veprime te caktuara ne procedure jane edhe te paleve edhe te personave tjere te cilet mund te marrin pjese ne procedure. •Sipas permbajtjes, veprimet mund te perpilon ne deklarimin e vullnetit, dhenien e mendimit ose dicka qe eshte pare, degjuar e te ngjashme, p.sh., e deshmitareve, eksperteve, etj. Sipas formes veprimet mund te jene formale, joformale, gojore, me shkrim, etj.
 61. 2. INICIMI I PROCEDURËS ADMINISTRATIVE 1. MËNYRATE INICIMIT • Procedura administrative mund te iniciohet, respektivisht te ngritet ne dy menyra: a/ Sipas detyres zyrtare te vete organit dhe b/ me kerkese te vete pales. • Pikerisht me kete edhe dallohet procedura administrative prej procedures gjyqesore per kundervajtje, sepse, e dyta gjithmone iniciohet pas parashtreses se vete pales. a)Organi kompetent eshte i obliguar te inicioje procedure administrative sipas detyrës zyrtare kur kemi te bejme me ceshtje administrative, per te cilen me ligj ashtu eshte parapare te veprohet dhe kur ne baze te fakteve dhe rrethanave te caktuara eshte e nevojshmete kerkohet mbrojtja e interesit publike. •Fleteparaqitjet eventuale te paraqitura, propozime e te ngjashme prej personave te ndryshem per raste te ketilla e te ngjashme jane vetem nje prej menyrave te cilat organit kompetent mund t’i sherbejne per te mesuar per ngjarje te caktuara, por kjo nuk eshte kusht per inicimin e procedures administrative. b) Nëse çështja administrative është me rëndësi vetëm për palën, kur nuk eshte ne pyetje interesi publik, por vetem interesi i individit, organi kompetent per inicimin e procedures administrative, nuk do të iniciojë procedurë, derisa për atë nuk arrin propozim ose kërkesë ngaana e personit të interesuar. •Megjithate, edhe ne rast se nuk arrin nje propozim ose kerkese e tille, kjo nuk do me then se organi kompetent, nuk mund te inicioje procedure, por edhe se, gjithmone kur do te arrije nje propozim ose kerkese e tille eshte i obliguar te inicioje procedure. Organi kompetent as atehere nuk do te inicioje procedure, nese vlereson se sipas dispozitave ne fuqi per kete nuk kakushte.
 62. 3. NDRYSHIMET NË PROCEDURËN E INICUAR •Ne proceduren e iniciuar per nje lende konkrete, qe ne fi llim ose gjate udheheqjes, deri ne sjelljen e vendimit te shkalles se pare, mund te ndodhin me teper ndryshime, te cilat mund te cojne deri ne bashkimin e lendeve ne nje, deri ne ndryshimin e kerkeses, deri ne terheqjen e kerkeses dhe deri te pajtimi. 3.1 BASHKIMI I LËNDËVE NË NJË PROCEDURË •Deri te bashkimi i më tepër lëndëve ne nje procedure, mund te vije, kur me teper lende administrative ne vete, per te cilat, edhe mund te udhehiqen procedura te ndara, bashkohen në një lëndë dhe më tutje për të gjitha ato udhëhiqet një procedurë administrative me sjelljen e një vendimi të përbashkët. •Per kete me Ligjin per procedure te pergjithshme administrative jane percaktuar disa kushte pa te cilat bashkimi nuk eshte i lejuar. •Pa marre parasysh nese per keto ceshtje administrative (lende), te cilat duhet te bashkohen eshte e interesuar nje ose jane te interesuar me teper pale, kushti është: - të gjitha ato lëndë administrative, të bazohen në gjendjen e njëjtë ose të ngjashme faktike, respektivisht në bazë të arsyeve të njëjta ose të ngjashme juridike dhe per te gjitha ato lende administrative kompetent eshte organi injejte. • Bashkimi i me teper lendeve ne nje procedure, me shpesh gjen zbatim ne praktiken pereksproprijim. - P.sh., nese interesi publik ose i pergjithshem imponon ndertim te nje objekti me te madh publik, - p.sh., seksion i autostrades, per ndertimin e se cilit nevojitet eksproprijim i nje varg parcelave tokesore te cilat jane ne pronesi private, respektivisht pronesi civile te me teper personave, ne ate rast ajo do te bashkohej ne nje procedure per eksproprijim, edhe pse secila prej ketyre parcelave, kundrejt secilit prej pronareve do te mund te udhehiqej procedure e ndare per eksproprijim me sjelljen e vendimit tevecante.
 63. 3.2 NDRYSHIMI I KËRKESAVE •Deri te ndryshimi i kerkeses vjen kur kerkesa ne baze te se ciles eshte iniciuar procedura eshte zgjeruar ose korrigjuar ne menyre shtese. •Per te kryer ndryshimin e kërkesës, e cila është parashtruar në mënyrë shtesë, sipas Ligjit per procedure te pergjithshme administrative domosdoshmerish duhet: - të paraqitet më vonë deri në sjelljen e vendimit të shkallës së parë dhe - të bazohet në thelb në bazë të gjendjes së njëjtë faktike, pa marre parasysh nese bazohet ne bazen e njejte ligjore. • Kjo eshte per shkaqe te kuptueshme, sepse, nese nuk eshte permbushur kushti i dyte, do te llogaritet sikur kemi te bejme me nje kerkese plotesisht te re (e pabashkueshme), per te cilen mund te udhehiqet procedure e vecante. •Ne qofte se kerkesa eshte ne keto korniza, ndryshimi i propozuar i kerkeses, do te pranohet qe `eshte edhe ne pajtim me parimin e ekonomise, sepse kursehet ne udheheqjen e procedures sevecante. • Propozimi per ndryshimin e kerkeses do te ekzistonte: - p.sh., kur eshte paraqitur kerkese per regjistrimin e veprimtarise me suvatim ne regjistrin e veprimtari te e pavarura dhe nese gjate udheheqjes se procedures, para sjelljes se vendimit, kerkesa eshte zgjeruar, edhe me nje veprimtari te perafert, te ngjashme me suvatimin, kryerjen e veprimtarise me ngjyrosje, ndryshimi i kerkuar ne kete rast do te ishte pranuar, sepse bazohet ne thelb ne gjendjen e njejte faktike, duke marre parasysh se kemi te bejme me veprimtari te perafert per te cilat nevojitet pergatitje e ngjashme profesionale.
 64. 3.3 HEQJA DORË NGA KËRKESA •Deri te heqja dore prej kerkeses ndodh kur pala, me kerkese te se ciles eshte iniciuar procedura, kerkesen e vete ne nderkohe e ka terhequr. •Tërheqja e kërkesës çon deri në ndalimin e gjithë procedurës administrative mbi lëndën, e iniciuar sipas kërkesës së paraqitur, kuptohet nese eshte ne pyetje ceshtje administrative per te cilen nuk eshte paraqitur (parashtruar) kerkese nga ana e pales, ajo nuk do te mund te iniciohet edhe pse vendimi eshte plotesisht ne interes te propozuesit. •Ndonjehere edhe per lendet e tilla administrative, heqja dorë nuk do të çojë në ndalimin e procedures se iniciuar administrative, nëse vazhdimin e saj e kërkon pala e kundërt, sepse inicimi i procedures administrative nuk është vetëm në interes të propozuesit, respektivisht ai i cili dëshiron të heq dorë prej kërkesës. •Nëse është në pyetje mbrojtja e interesit publik, per shkak te se ciles eshte iniciuar procedura sipas detyres zyrtare, deri te ndalimi i procedurës së iniciuar administrative, nuk do të vijë madje edhe nese eshte paraqitur propozim per terheqjen e propozimit te parashtruar. Me fj ale tjera, kjo procedure e iniciuar sipas detyres zyrtare vazhdon, pa marre parasysh se pala ate nuk e kerkon. •Prej ketij rregulli per zgjidhjen e lendeve administrative per te cilat procedura administrative iniciohet, me propozim te palës ose sipas detyrës zyrtare, parashihet një kufi zim. Ku, kërkesa e pales për vazhdimin e procedurës e cila është ndërprerë, nuk do të ketë asnjë ndikim nëse është në pyetje zgjidhja e nje lënde administrative me interespublik. • Heqja dorë prej kërkesës realizohet me deklaratë të palës te dhene para organit tek i cili udhehiqet procedura. •Pala mund te heq dore prej kerkeses se vet, derisa nuk sillet konkluzion per nderprerjen e procedures dhe ate nuk ia dergon pales. •Terheqja e kerkeses se paraqitur, e cila do te kishte edhe ndikim mbi nderprerjen e procedures se iniciuar, do te kishte, p.sh., kur ajo eshte parashtruar prej prinderve per realizimin e te drejtes se shteses feminore per femijen e vet. • Me kete nuk eshte preket as interesi publik, as interesi i personave te trete.
 65. 3.4 PAJTIMI (UJDIA) •Pajtimi pas kërkesës, paraqet ndryshim ne proceduren e iniciuar administrative, ne te cilen tek procedurat me pale ose me me teper pale, palët me kërkesa të kundërta, janë pajtuar në një pjesë të kërkesës të heqin dorë, respektivisht ne korniza te caktuara ta pranojne kerkesen e pales kundershtare. •Instituti i pajtimit, ne te shumten e rasteve, gjen zbatim ne marredheniet pronesore-juridike, vecanerisht ne proceduren fi nanciare, para gjykatave kompetente. •Në procedurën administrative, instituti i pajtimit gjen, zbatim shumë të vogël. Ligji per procedure te pergjithshme administrative, megjithate, jep mundesi per zbatimin e tij per keto ceshtje administrative, ku ai eshte i mundur, ne pajtim te mund te realizohet parimi i ekonomise ne procedure, sepse me kete, do te sigurohet zgjidhje shume me e shpejte e lendes administrative. •Pikerisht per kete, Ligji per procedure te pergjithshme administrative personit zyrtar i cili udheheq me proceduren edhe me gjate gjithe procedure, i imponon te tentoje edhe me tej aty ku ka mundesi, ndërmjet palëve të arrihet pajtim. •Megjithate, pajtimi eshte i perjashtuar, atje ku do te ishte ne kundershtim me interesin publik ose do te demtonte interesin privat te personave te trete. •Pajtimi, me shpesh konkludohet ne forme te perpilimit te procesverbalit për pajtim, i nenshkruar prej paleve dhe i vertetuar nga organi para te cilit eshte perpiluar procesverbali i cili ka fuqi të vendimit ekzekutiv të sjellë në procedurë administrative.
 66. II. PAANSHMERIA në Procedurën administrative • Profesionalizimi dhe depolitizimi iAP; • Zbatimi i drejtë i ligjit ( matrial dhe formal - LPPA); •Organet në proceduren administrative obligohen të sigurojne zbatimin e barabarte, të paanshem dhe objektiv të ligjeve dhe dispozitave të tjera në zgjidhjen e puneve administrative. II.1 Kushtet e garantimit të paanshmërisë në PA • Transparenca në PA; • Morali dhe etika në PA; • Modernizimi dhe elektronizmi iAP; • Kooperimi dhe bashkëpunimi mbrenda administratës publike; • Motivimi dhe trajnimi nëAP; • Etika dhe morali i palëve në PA; • Komunikimi i drejtë dhe i sinqertë i organeve dhe palëve në PA, etj
 67. II.2 Faktorët që ndikojnë në prishjen e paansisë në PA • Faktori kryesor që prish paansinë e PA, është Konflikti i interesit nëPA. 2. Çfarë është konflikti i interesit? •“Konflikti i interesit” është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike. 2.1. Llojet e konfliktit të interesave: • Konflikti i interesave mund të jetë rast pas rasti ose i vazhdueshëm: - “Konflikt rast për rast i interesit” është: - Gjendja me konflikt interesi, në njërën nga tri llojet (faktik, i mundshëm, në dukje), që shfaqet rast për rast dhe lidhet me një vendimmarrje të veçantë. - “Konflikti i vazhdueshem i interesave” është: - Gjendja, në të cilën konflikti i interesit (i mundshëm apo në dukje) mund të shfaqet në mënyrë të përsëritur dhe/ose të shpeshtë në të ardhmen.
 68. 2.2 Parandalimi i Konfliktit tëinteresit •Sipas Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të interesit në Ushtrimin e funksionit publik (Nr.04/L-051), “Konflikti i interesit është gjendja e mospajtimit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të zyrtarit të lartë, kur ai ka interesa private të drejtpërdrejta ose të tërthorta, personale ose pasurore, të cilat ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në ligjshmërinë, transparencën, objektivitetin dhe paanësinë e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik”. •Në vendin tonë, autoriteti qendror përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligji për parandalimin e konflikti të interesit në ushtrimin e funksionit publik është Agjencia kundër korrupsionit. Kur themi autoritet qendror, nënkuptohet se ka edhe nivele dhe struktura të tjera përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji, që ka të bëjë me parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. •Parandalimi i konfliktit të interesit, në radhë të parë është detyrë e zyrtarit të lartë, që brenda afatit ligjor (30 ditë nga zgjedhja ose emërimi në detyrë), të zgjedh vet çdo situatë të konfliktit të interesit. •Në rast se zyrtari i lartë është në dyshime për ekzistimin ose jo të konfliktit të interesit, ai duhet të këshillohet sa më parë me udhëheqësin e drejtpërdrejtë apo organin e tij udhëheqës. E kur as udhëheqësi i drejtpërdrejtë, e as organi udhëheqës nuk janë të bindur për ekzistimin ose jo të konfliktit të interesit, apo edhe ata dyshojnë se ka ose nuk ka konflikt interesi, u drejtohen Agjencisë për marrjen e një vendimi për rastin. 2.3 Mënyrat bazë të trajtimit dhe të zgjedhjes së konfliktit të interesave janë: - transferimi ose tjetërsimi i interesave private, - vet përjashtimi nga vendimmarrja, - dorëheqje nga angazhimet ose detyrat private, - dorëheqje nga funksioni publik, njoftimi i eprorit, apo (së fundi) institucionit përkatës (në Kosovë – Agjencionit kundër korrupsionit),
 69. 2.4 Perjashtimi i Personit Zyrtar nga Proc.Admin. • Ligjdhensi parashikon dy lloje perjashtimesh te personit zyrtar: 1.perjashtimi i detyrushem dhe 2.perjashtimifakultativ. 1. Perjashtimi i Detyrushem -po qe se personi zyrtar me palën, perfaqesuesin apo teautorizuarin e saj eshte ne gjini te gjakut ne vijë te drejte pakufi, kurse ne vijenansore perfundimisht deri ne shkallen e katert, -ose ne gjinin e krushqisë deri neshkallen e dyt edhe ateher kur martesa eshte zgjidhur., -i autorizuar ose perfaqesusligjor i pales, deshmitar, ekspert etj, po qe se ne shkall te par ka marr pjes nezhvillimin e proc.Admin. ose ne nxjerrjen e vendimit dhe perseri vendos ne shkall tedyt., -qoft se me palen, perfaqesusesin ose te autorizuarin e pales eshte ne raport te kujdestarit, te adoptuesit, te adoptuarit ose te ushqyesit. 2. Perjashtimifakultativ - i personit zyrtar nga proc.Admin.-pala mund te kerkoj perjashtimin e personit zyrtar nga procedura edhe per shkak te rrethanave dhe arsyeve tjera te cilat qartë e vrejn ne dyshim objektivitetin e personitzyrtar, psh.rrethana se pala ka qen ne grindje me personin zyrtar ka pasur ndonje zenkë mendonje te afërm te palës, etj.
 70. Ligji Nr. 02/L-28 - PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE PJESAIII PROCEDURA PËR GARANTIMIN E PAANSHMËRISË TË ADMINISTRATËS PUBLIKE Neni 29 • Pengesatligjore •Nëpunësit publikë të organeve të administratës publike nuk mund të marrin pjesë në proces administrative vendimmarrës në rastetkur: a) nëpunësi publik ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen nëshqyrtim; b)bashkëshorti i tij ose partneri bashkëjetues ose të afërm të tij deri në shkallën e dytë kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim; c)nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në një çështje të ngjashme me çështjen në shqyrtim; d) nëpunësi publik ka marrë pjesë si ekspert, përfaqësues ose avokat privat në çështjen në shqyrtim; e)personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë marrë pjesë si ekspertë, përfaqësues ose avokat privatë në çështjen në shqyrtim; f)ndaj nëpunësit publik ose personave të përcaktuar në pikën (b) të këtij neni ka nisur një process gjyqësor nga palët e interesuara në procedimin administrativ në shqyrtim; g)çështja në shqyrtim është një ankim kundër një vendimi të marrë nga nëpunësi publik ose nga personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni; h)nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni janë debitorë ose kreditorë të palëve të interesuara në procedimin administrativ në shqyrtim; i)nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë marrë dhurata nga palët e interesuara përpara ose pas fillimit të procedurës administrative në shqyrtim; j)nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë miqësi ose armiqësi me palët e interesuara në procedurën administrative nëshqyrtim.
 71. Neni 30 • Deklarimii pengesaveligjore 1.Nëse një nëpunës publik i organeve të administratës publike vëren një nga pengesat e parashikuara në nenin 29, ai duhet të njoftojë me shkrim menjëherë udhëheqësin e tij ose drejtorin e organit kolektiv të administratës publike. 2.Udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv, i cili ka marrë deklaratën lidhur me pengesën ligjore, duhet të njoftojë me shkrim palët e interesuara në procedimin administrativ lidhur me deklarimin e pengesave nganëpunësi. 3.Në vijim të deklarimit vetjak të pengesës dhe derisa udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv të nxjerrë një vendim përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga procesivendim-marrës. Neni 31 •Kërkesa e palëve të interesuara për përjashtim të nëpunësit publik për shkak të ekzistencës së pengesave ligjore 1.Palët e interesuara në procedimin administrativ mund të kërkojnë përjashtimin e një nëpunësi nëse ai ka ose mendohet të ketë interesa të lidhura me ndalimet e parashikuara në nenin 29 të këtij Ligji. 2.Kërkesa e palës së interesuar për përjashtimin e një nëpunësi të organeve të administratës publike duhet të bëhet me shkrim dhe duhet t’i drejtohet udhëheqësit të nëpunësit ose drejtorit të organitkolektiv. 3.Palët e interesuara mund t’ia paraqesin gjithashtu kërkesën e tyre për përjashtim të nëpunësit vetë nëpunësit për të cilin pretendohet pengesa ligjore dhe ky i fundit duhet t’ia kalojë këtë kërkesë udhëheqësit të tij ditën tjetër të punës. 4.Kërkesa e palëve të interesuara për përjashtimin e një nëpunësi duhet të përcaktojë saktësisht llojin e pengesës ligjore dhe të paraqesë të gjitha provat e mundshmenë të cilat mbështetet kërkesa. 5.Në vijim të kërkesës së palës së interesuar për përjashtimin e nëpunësit dhe derisa udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv të ketë nxjerrë një vendim përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga procesi vendimmarrës. 6.Në rastet kur kërkesa për përjashtim të nëpunësit bëhet nga palët e interesuara në procedimin administrativ, nëpunësi i prekur nga kjo kërkesë ka të drejtë të mbrohet.
 72. Neni 32 • Marrja e vendimit në lidhje me përjashtimin 1.Në vijim të vetë deklarimit të nëpunësit ose të kërkesës së palëve të interesuara për përjashtimin e një nëpunësi, udhëheqësi ose drejtori, në rastet e organeve kolektive të administratës publike, merr vendim për përjashtimin ose konfirmimin e nëpunësit në procesin vendimmarrës. 2.Vendimi për përjashtimin ose konfirmimin e nëpunësit merret brenda një afati prej 5 ditë pune nga dita në të cilën palët e interesuara kanë paraqitur kërkesën e përjashtimit ose nëpunësi ka deklaruar pengesën. 3.Në rastet kur pengesat e parashikuara në nenin 29 kanë të bëjnë me drejtorin e organit kolektiv të administratës publike, vendimi për përjashtimin ose konfirmimin e tij nga procesi vendimmarrës do të merret nga mbledhja plenare e organit kolektiv, pa praninë e drejtorit. Neni 33 • Efektet epërjashtimit 1.Nëse udhëheqësi i nëpunësit publik për të cilin pretendohet përjashtimi ose drejtori i organit kolektiv vendos përjashtimin e nëpunësit nga vendimmarrja, nëpunësi në fjalë do të zëvendësohet nga zëvendësi i tij ligjor në përputhje me nenin 25 të këtij Ligji, me përjashtim kur udhëheqësi merr çështjen në shqyrtim nën autoritetin e tij. 2.Kur pengesa ka të bëjë me anëtarin e organit kolektiv të administratës publike, organi do të funksionojë si i tillë pa pjesëmarrjen e anëtarit tëpërjashtuar. 3.Pavarësisht nga përjashtimi i nëpunësit të organit të administratës publike në rastet dhe sipas procedurës së parashikuar në nenet 29 deri 34 të këtij Ligji, nëpunësi i përjashtuar do të vazhdojë të ushtrojë kompetencat e veta në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme, ashtu siç përcaktohet kjo e fundit me Ligj. 4.Të gjitha aktet administrative të nxjerra dhe veprimet e tjera të kryera nga nëpunësi publik, të cilat janë prekur nga ndonjë prej pengesave të parashikuara në nenin 29 të këtij Ligji, janë tëpavlefshme. Neni 34 • Masat disiplinore Mos deklarimi nga nëpunësi publik me kohë për ekzistimin e pengesave ligjore, sipas nenit 29 të këtij Ligji, paraqet shkelje të rëndë të dispozitave ligjore.
 73. PROCEDURA EKZAMINUESE (HETIMORE)
 74. I. PROCEDURA EKZAMINUESE - HETIMORE 1. QËLLIMI DHE DETYRAT E PROCEDURËS EKZAMINUESE •Procedura ekzaminuese eshte faza e dyte e procedures administrative ne te cilen percaktohet gjendja faktike per lenden e cila duhet te shqyrtohet dhe te zgjidhet. - Gjendja faktike, paraqet permbledhje te fakteve dhe rrethanave prej te cilave nxirret konkluzioni per nje ngjarje ose gjendje te caktuar. - Kur lende e shqyrtimit ne procedure administrative eshte nje ceshtjeje administrative konkrete, pikërisht gjendja faktike paraqet thelbin e asaj çështje që të mund të zgjidhet. •Nuk do te mund te zgjidhej cilado ceshtje administrative nese nuk percaktohet gjendja faktike e cila paraqet bazament ne baze te te cilit percaktohen dispozitat materiale te cilat ne rastin konkret duhet te zbatohen. •Zakonisht, organit i cili udheheq proceduren administrative, nuk i jane te njohura faktet dhe rrethanat e lendes ne procedure administrative dhe prandaj, ai nuk mund te sjelle vendim, nese para kesaj nuk i ekzaminon dhe nuk i percakton ato. •Percaktimi i fakteve dhe rrethanave te nevojshme jane shqetesim i vazhdueshem per personin zyrtar i cili udheheq proceduren, te cilat gjate procedures mund te plotesohen, me mbledhjen dhe nxjerrjen e provave te reja te domosdoshme, derisa nuk vjen deri te nje gjendje e qarte faktike. •Personi zyrtar, mund edhe sipas detyres zyrtare te percaktoje nxjerrje te provave te reja ose paleve t’u urdherohet te sjellin edhe prova tjera te nevojshme. Kur jane ne pyetje provat për të cilat vetë organi mban evidencë për të dhënat e tilla ose ato i ka, respektivisht nese per ato është krijuar bazë elektronike e të dhënave (informata), ne ate rast personi zyrtar nuk ka nevoje paleve t’u urdheroje te paraqesin prova te tilla, por ato do t’i sigurojë vet përmes detyrës zyrtare. •Prej kesaj del se qëllimi i procedurës së ekzaminimit është e para ne ate të përcaktohen faktet dhe rrethanat te cilat jane me rendesi per sjelljen e vendimit per ate qe eshte lende e vendimmarrjes ne procedure dhe e dyta, palëve t’u jepet mundesi te realizojne dhe t’i mbrojnë të drejtat dhe interesat e vetaligjore. • Procedura ekzaminuese mund te realizohet ose si procedurë e shkurtër ekzaminuese, ose si e veçantë.
 75. 1.1 PROCEDURA E SHKURTËR EKZAMINUESE • Procedura e shkurtër ekzaminuese eshte perjashtim prej rrjedhes se rregullt te procedures administrative. •Ne kete procedure, ne te cilen nuk realizohen te gjitha veprimet e nevojshme, sic eshte ne proceduren e rregullt, qe me vete inicimin, ne menyre direkte dhe menjehere orientohet kah zgjidhja e ceshtjes administrative (lendes administrative). •Shkaku per shkurtimin eshte se veprime te caktuara procedurale te procedures nuk i marrin parasysh, pervec dy komponentat themelore te procedures ekzaminuese: - përcaktimin e gjendjes faktike dhe sigurimin e mbrojtjes së të drejtave të palës. •Keto dy ceshtje ne proceduren e shkurter ekzaminuese, gjithmone mbeten qellim themelor dhe prmar me nje dallim te vetem, qe ajo ne procedure te shkurter realizohet permes rruges me te shkurt dhe me te shpejte. •Duke u nisur prej parimit te ekonomise, ne kete procedure, gjithmone i leme anesh ato verime te cilat per realizimin e qellimit themelor paraqiten si te panevojshme, si dhe te gjithe ato raste te parapara me Ligjin per procedure te pergjithshme administrative te cilat zgjidhen ne menyre direkte. •Sipas Ligjit, me kerkese te pales, ne procedure te shkurter, p.sh., mund te sillet vendim per rregullimin e te drejtes se pensionit personal, respektivisht te daljes ne pension, nese me kerkesen per pension jane paraqitur te gjitha te dhenat e nevojshme dhe provat per vitet e moshes, stazhin pensional, etj.,ose per sjelljen e vendimit per regjistrim ne nje shitore private artizanale ne regjistrin e veprimtarivete pavarura, me te cilen jane paraqitur te gjitha provat per plotesimin e kushteve te nevojshme ligjore. •Por, nese disa prej ketyre te dhenave jane te kontestuara dhe mund te cojne deri te nje vendim plotesisht ose pjeserisht negativ per palen, ose kur zgjidhja nuk eshte e mundshme dhe per te mos ardhur deri te shkelja e te drejtes themelore te pales te marre pjese ne proceduren ekzaminuese, udheheqja e procedures se shkurter ekzaminuese, sipas ligjit, ne ate rast nuk lejohet.
 76. 1.2 PROCEDURAE VEÇANTË EKZAMINUESE •Per dallim prej procedures se shkurter, ne procedurën ekzaminuese të veçantë ose të rregullt, domosdoshmerish zbatohen te gjitha veprimet e nevojshme të veçanta ne baze te te cilave sigurohet percaktimi i gjendjes faktike dhe mbrojtja e te drejtave te pales. •Procedura e veçantë ekzaminuese, sipas Ligji per procedure te pergjithshme administrative, udhehiqet per te gjitha ato raste per te cilat lenda e ceshtjes administrative nuk do te mund te zgjidhej ne procedure te shkurter, nese per ate nuk realizohen te gjitha veprimet e nevojshme per te realizuar qellimin e permendur: - te percaktohen te gjitha faktet e nevojshme, si dhe te mbrohen te gjitha te drejtat, respektivisht interesat ligjore te pales. • Zhvillimin dhe vellimin e procedures ekzaminuese e percakton personi zyrtar i cili udheheq proceduren administrative. •Duke iu permbajtur rregullave te procedures dhe dispozitave te burimeve materiale te cilat kane te bejme me ceshtjen administrative e cila zgjidhet, personi zyrtar percakton cilat veprime ne procedure administrative do te ndermerren dhe ne kete menyre do te mbaje rregullin ne procedure ekzaminuese ne te cilen ato duhet te kryhen. •Kjo do e thote se ne nje procedure ekzaminuese numri i veprimeve te ndermarra, lloji i provave dhe mjetet e shfrytezuara ligjore, gjithmone varen prej rastit konkret, respektivisht prej lendes se ceshtjes administrative (send) dhe vleresimi i personit zyrtar i cili udheheq proceduren. •Veprime te caktuara zyrtare per te cilat ekziston rrezik prej voneses, per te cilat me pare u tha, organi i cili udheheq proceduren, veprimet e tilla, mund t’i realizoje edhe jashte rajonit te tij, respektivisht ne rajonin per te cilin me kompetence lokale eshte organ tjeter kompetent, vetem se per kete menjehere duhet te njoftohet organi ne rajonin e te cilit jane ndermarre ato veprime. •Veprimet zyrtare te cilat kryhen ne rajonin eksterritorial te nje shteti tjeter, realizohet me ndermjetesimin e organit shteteror per pune te jashtme.
 77. 1.3 ÇËSHTJAPARAPRAKE •Ceshtja e ketille paraprake ose e paragjykuar prej te cilave varet udheheqja e me tejshme e procedures dhe zgjidhja per ceshtjen administrative per lenden administrative ne procedure. •Organi kompetent per zgjidhjen e ceshtjes paraprake, sipas rregulles eshte gjykata ose organ tjeter shteteror, megjithate, me Ligjin per procedure te pergjithshme administrative, autorizimi i këtillë për zgjidhjen e çështjes paraprake mund t’i jepet edhe organit i cili udhëheq procedurë administrative për çështjen kryesore, ne te cilen ajo ceshtje do ta zgjidh vete organi, sipas kushtet e percaktuara me ligj. •Nese organi nuk e shfrytezon kete autorizim, procedura, përkohësisht ndërpritet dhe do te pres kete ceshtje (materia nga e cila eshte ceshtja paraprake) ta zgjidh organi me kompetence lendore (p.sh., gjykata). •Pa marre parasysh se çështja paraprake paraqet pjesë përbërëse të një gjendje faktike për një çështje të caktuar administrative e cila zgjidhet ne procedure administrative, kjo, megjithatë, paraqet tërësi të pavarur ligjore nga një aspekt tjetër juridik, e cila, nese zgjidhet ne baze te dispozitave materiale dhe formale, gjate seances eventuale, ato eshte i obliguar t’i zbatoje organi me kompetence lendore. •Megjithate, organi i administrates shteterore, nese deshiron, mund te shfrytezoje autorizimet ligjore, vete ta zgjidh ceshtjen paraprake, p.sh., ne lidhje me pronesine e nderteses, per te mesuar cilin ta tatimore, nese eshte realizuar fi timi prej nderteses. •Secila ceshtje paraprake e cila eshte zgjidhur ka veprim juridik, vetem per ceshtjen konkrete administrative (ne rastin tone, vetem per tatimimin e fi timit ne baze te pronesise mbi ndertesen). •Nese ndodh, me vone, organi me kompetence lendore (p.sh., gjykata themelore kompetente), ceshtjen per pronesi mbi ndertesen ta zgjidh me ndryshe, ne ate rast, ajo behet e detyrueshme edhe per organin e administrates (ne qofte se pala per kete, p.sh., kerkon rifi llimin e procedures). •Por, nese eshte e nevojshme paraprakisht te zgjidhet ndonje ceshtje, p.sh., per ekzistimin e nje vepre penale, pastaj, per ekzistimin e marteses, percaktimin e atesise ose kur ajo, ashtu me ligj eshte percaktuar, atehere, organi i cili udheheq me proceduren administrative, nuk mund te shfrytezoje autorizimin e lartpermendur, por duhet proceduren administrative ta nderprere me konkluzion dhe te pres aktgjykimin e gjykates kompetente.