Revista Catalunya 87 Juny 2007

Revista Catalunya
Revista CatalunyaPeriodisme à CGT Catalunya

Revista Catalunya 87 Juny 2007

Catalunya
w Òrgan d’expressió de la CGT de Catalunya • Juny 2007 • número 87 • 0,50 euros • www.revistacatalunya.cat  www.cgtcatalunya.cat
         Amb tota la raó
          OKUPACIÓ!!!
                                                                  Foto: Mireia Bordonada
Editorial
                               EDITORIAL CRONOLOGIA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA


  > ON ENS TROBEM?...
  SECRETARIAT PERMANENT DEL
  COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT
                           Repressió brutal i
  DE CATALUNYA
  Via Laietana, 18, 9è
  08003 Barcelona - spccc@cgt.es
  Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10
                           retallada de llibertats:
  FEDERACIONS SECTORIALS
  • Federacio Metal·lúrgica de Catalunya
   (FEMEC)
  • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i
                           la recepta neoliberal
   Entitats de Crèdit de Catalunya
  • Federació Catalana d’Indústries
   Químiques (FECIQ)
  • Federació de Sanitat de Catalunya
  • Federació d’Ensenyament de Catalunya
   (FEC)
  • Federació d’Administració Pública de
   Catalunya (FAPC)
  Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona
  Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10


  FEDERACIONS COMARCALS
  Anoia                          a brutal repressió exercida      nivells, muntatges policials com el
  Rambla Sant Isidre, 15, 1r
  08700 Igualada. Tel. i fax 93 804 29 85
  cgtanoia@yahoo.es
  Baix Camp/Priorat
  Raval de Sta. Anna, 13, 2n, 43201 Reus
                           L   pels mossos d'esquadra con-
                               tra la manifestació convoca-
                           da per l'Assemblea d'Okupes de
                                                  de la Núria Pòrtulas, manifesta-
                                                  cions segrestades per un immens
                                                  cordó policial, i el que ja ens faltava
  baixc-p@cgt.es / cgtreus@estil.net
                           Barcelona el dissabte 19 de maig,       per veure, la policia utilitzant armes
  Tel. 977 34 08 83. Fax 977 12 80 41        suposa un nou i greu pas més en        no reglamentàries en forma de
  Baix Llobregat                  l'escalada repressiva que estem        punxons contra els manifestants... I
  Cra. Esplugues, 46                patint els moviments socials i els      tot això amb una policia comanda-
  08940 Cornellà - cgtbaixll@cgtcatalunya.cat
  Tel. 93 377 91 63. Fax 93 377 75 51        dissidents que lluitem contra         da per IC-V-EUiA, amb el Saura de
                           aquesta farsa democràtica que         Conseller d'Interior.
  Jacint Verdaguer, 23,
  08640 Olesa de Montserrat             estem vivint.                  L'informe presentat públicament
  Tel. 93 778 04 93                  El més irònic del cas és que a       per la Coordinadora per a la Pre-
  Baix Penedès                   Catalunya ens governa un tripartit      venció de la Tortura acaba de
  Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell
  Tel. i fax 977 66 09 32              d'esquerres format per aquells polí-     donar-nos un panorama ben fotut:
  cgt.baix.penedes@gmail.com            tics d'esquerres que corrien davant      Catalunya al capdavant de les de-
  Barcelonès Nord                  del grisos als anys 70 i que deien      núncies de casos de tortura i mal-
  Alfons XII, 109. 08912 Badalona
  cgt_bn@wanadoo.es                 que volien canviar el món. Doncs ja      tractaments. La democracia està
  Tel. i fax 93 383 18 03              ho veiem com han canviat les         sent segrestada. Això no pot conti-
  Garraf-Penedès                  coses. Ja no sabem si anem enda-       nuar així. Cal fer veure als que ens
  Lepant, 23, baixos
  08800 Vilanova i la Geltrú - cgtvng@pangea.org
                           vant o tornem als temps del fran-       governen que no estem disposats
  Tel. i fax 93 893 42 61


                                                                            Còmic - Ácido Crítico
                           quisme.                    a tolerar ni la repressió, ni la retalla-
  Maresme                       Coaccions a la llibertat d'expres-     da de llibertats, ni la negació del
  Plaça Cuba, 18, 2n
  08302 Mataró - cgt_maresme@yahoo.es        sió i manifestació, repressió a tots     dret de manifestació.
  Tel. i fax 93 790 90 34
  Vallès Oriental
  Francesc Macià, 51                Agnòstica                  “Catalunya”, l’expressió “Països
  08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com                             Catalans” no hi apareix a més del
  Tel. 93 593 15 45. Fax 93 579 31 73        nacional?                  TRES per cent dels articles i en

  FEDERACIONS INTERCOMARCALS
                                                  canvi els altres tres hi són en el
                            Jordi Martí Font, coordinador
                             del a revista “Catalunya”
                                                  NORANTA-SET restant. Entre al-
  Girona
                                                  tres coses perquè no neguem a
  Av. Sant Narcís, 28, entl. 2a           En el darrer número del “Catalu-       ningú la possibilitat de parlar de
  17005 Girona - cgt_gir@cgtcatalunya.cat
  Tel. 972 23 10 34. Fax 972 23 12 19
                           nya”, la companya Laura Vicente       l’àmbit territorial que vulgui, encara
  Ponent                      deia que tenia la sensació que a la     que aquest, com els Països Cata-
  Av. Catalunya, 82è                revista “hi ha un to nacionalista”.     lans, no tingui estat ni comunitat
  25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat
  Tel. 973 27 53 57. Fax 973 27 16 30        Deia que això es veu tant en el to      autònoma ni res més que llengua.
  Camp de Tarragona
                           com en l’ús de conceptes com el de      O només són “no nacionalistes” els
  Rambla Nova, 97, 2n 1a, 43001 Tarragona      “Països Catalans”, “que s’utilitza      territoris que tenen estat?
  cgttarragona@cgtcatalunya.cat
  Tel. 977 24 25 80 i fax 977 24 15 28
                           amb molta freqüència”. Em sorprèn        Companya, reflexionem plegats
                           moltíssim que la utilització d’un      sobre la utiltzació de paraules com
  FEDERACIONS LOCALS
                           concepte cultural com és Països       aquests en àmbits com el nostre
                           Catalans pugui ser titllat de “nacio-    que es diu racionalista, de pensa-
  Barcelona
  Via Laietana, 18, 9è
                           nalista” i en canvi la utilització d’al-   ment crític, antidogmàtic i, sobretot,
  08003 Barcelona - flbcn@cgtbarcelona.org     tres conceptes territorials com “Ca-     llibertari.
  Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 70 80
                           talunya”, “Espanya” o “Estat           Per la resta, completament d’a-
  Manresa
  Circumval·lació, 77, 2n
                           espanyol”, no. Perquè a la revista      cord.
  08240 Manresa - manre@cgtcatalunya.cat
  Tel. 93 874 72 60. Fax 93 874 75 59
  Rubí                        “Catalunya”, publicació de la CGT de Catalunya. 8a època. DLB 36.887-92. Edició:                  Aquest número del ‘Catalunya’ s’ha tancat el diumenge 20 de
  Colom, 3-5                     Col·lectiu Catalunya: Ramon Aubà, Joan Rosich, Pau Juvillà, Jose Cabrejas, Mireia Bordonada, Dídac         maig del 2007.
  08191 Rubí - flcgt_rubi@hotmail.com
  Tel. i fax 93 588 17 96               Salau, Josep Garganté, Josep Estivill, Xavi Roijals, Jordi Martí i Òscar Purqueras. Col·laboren en
  Sabadell                      aquest número: Belén Vicéns, CNT-F, Bruno Salter, Assemblea Pagesa, Marxa dels Maquis, Araceli             “La discrepència té un cost. Però
  Unió, 59                                                                                  el silenci davant de segons què
  08201 Sabadell - cgtsabadell@hotmail.com
                            Prieto, Mariona Parra, Marta Pi Morera, Elba S. Mansilla, Antonio Aranda, federacions i seccions sindi-
  Tel. i fax 93 745 01 97               cals de CGT. Fotografies: Mireia Bordonada (portada), Antonio Aranda i Dídac Salau. Il·lustra-               és la més covarda de les
  Terrassa                      cions: Ácido Crítico. Tirada: 10.000 exemplars. Informàtica: Germán ‘Mozzer’. Redacció i                 unanimitats perquè amaga la
  Ramon Llull, 130-136                subscripcions: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977 340 883. Col·labo-                  discussió”
  08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com
  Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04         racions a: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat i (cronologia) cronocata@cgtcatalunya.cat                      Toni Mollà a “Espill d’insolències”
  Castellar del Vallès                No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.
  Pedrissos, 9 bis
                                       Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència "Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya"
  08211 Castellar del Vallès
                                       Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
  cgt.castellar@terra.es, tel. i fax 93 714 21 21             - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.
  Sallent                                 - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
  Clos, 5, 08650 Sallent -                         - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.
                                         Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si ob-
  sallent@cgtcatalunya.cat
                                       teniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.
  Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61                     Més informació a http://cat.creativecommons.org/

2                                                                                                         Catalunya. Juny de 2007
REPORTATGE                                                            La repressió de les
           Malgrat la repressió, el moviment per                                               porres i els ‘kubotan’
           l’ocupació de cases ha esdevingut un dels                                             és l‘únic diàleg que el
           desafiaments més important al poder capitalista                                          poder entén
                       OKUPACIÓ
    Brutal repressió contra qui posa
    en qüestió la propietat privada
Per a aquest “Catalunya”, i amb motiu de la             gament policial i repressiu que els Mossos             pes, de la repressió exercida contra la gent
Quinzena per l’Okupació organitzada per               d’Esquadra van exercir contra la manifesta-             que porta a la pràctica les teories que molts
l’Assemblea d’Okupes de Barcelona, tení-              ció d’aquest col·lectiu ens ha fet replantejar           defensen només amb la boca. El reportatge
em previst un reportatge sobre el moviment             el tema i, com a mínim, parlar, a través del            hi continua sent però ampliat amb aquest
d’okupació de cases, però el brutal desple-             comunicat de la mateixa Assemblea d’Oku-              tema.
 Text: Assemblea d'Okupes de                                              blic.                   tolerància zero a qualsevol forma
Barcelona; foto: Mireia Bordonada                                              Continuarem defensant el carrer    d'expressió de la dissidència dins de
                                                             com a espai de participació política.   l'espai públic.


S
    ota el lema "Defensem els es-                                           No instauraran la por, el 19 de       -La desmesurada actuació poli-
    pais alliberats. Per una cultu-                                          maig, en plena campanya de farsa     cial contra una manifestació que es
    ra popular i anticapitalista",                                          electoral, ens ha quedat clar. Des    va plantejar des d'un primer mo-
l'Assemblea d'Okupes de Barcelo-                                             d'avui no hi ha dubte.          ment lúdico- festiva i comunicativa.
na vam convocar una manifestació                                              Els mossos d'esquadra agredei-     Això va quedar impossibilitat degut
el dissabte 19 de maig a Barcelona.                                           xen amb punxons a la manifestació     a que la intimidació exercida va
Es tractava de l'acte final una quin-                                          en defensa dels espais alliberats.    provocar que molta gent no pogués
zena per l'okupació, amb actes als                                             La manifestació del dissabte 19    exercir el seu dret a manifestar-se
diversos centres socials okupats                                             de maig va ser un exemple més del     per por. I que acte seguit altre gent
entre el 7 i el 19 de maig.                                               gir a la dreta que caracteritza al tri-  intentés marxar degut a l'ansietat
  L'aplicació de la tolerància zero   festants, que no podien travessar el  l'objectiu de boicotejar la manifes-   partit i en concret als responsables   provocada per una situació de terror
cap a les diferents formes de fer po-  corró policial, es van produir nom-  tació, la fermesa i l'enteresa de la   de la conselleria d'interior IC-V-    i se li negués el dret a abandonar
lítica ha fet caure la façana de la   broses intimidacions i atacs vio-   gent va posar en evidència que l'u-   EUiA amb en Joan Saura com a       l'espai de manifestació convertint-
pluralitat democràtica. Des del 19    lents cap a persones que estaven en  nica violència que hi havia al carrer,  màxim responsable. També ho va      se aquesta, un cop desconvocada,
de maig ja ningú pot parlar més de    la manifestació i inclús contra via-  era la policial.             ser de la brutalitat exercida per un   en un segrest.
participació ciutadana, ni d'exercici  nants que no s'estaven manifestant.    La repressió de les demandes que   cos policial amb curta però intensa     -La impunitat policial a l'hora
del dret democràtic a la ciutat de    Arribats a l'alçada de Via Laietana  motivaven la mobilització: defen-    tradició repressiva i de l'ús d'armes   d'emprar punxons coneguts com a
Barcelona.                amb Plaça Urquinaona es va voler    sem els espais alliberats, per una    desconegudes, punxons, per agredir    Kobutan en una manifestació on es
  A partir de les 17h, la manifesta-  desconvocar la manifestació però el  cultura popular i anticapitalista,    els manifestants sense ser vistos,    van provocar més de 15 ferits per
ció convocada per l'Assemblea d'O-    desmesurat dispositiu policial im-   prou la repressió, volem habitatge    degut a les petites dimensions de     aquesta arma a més d'altres perso-
kupes de Barcelona va ser desme-     pedia que cap persona l'abandonés,   per a totes, aturem la destrucció    l'arma. Es per això que volem de-     nes contusionades amb porres, pa-
suradament coaccionada. Els 1500     produint-se una situació de segrest  dels barris i prou de manipulació    nunciar:                 tades i cops de puny dins d'una ma-
manifestants van ser rodejats de     en plena via pública per part de les  informativa, ha fet evident la com-     -Les polítiques repressives contra   nifestació de la qual era impossible
mossos d'esquadra des del seu inici   forces policials.           plicitat activa de Saura i de tots els  els moviments socials que s'estan     marxar ni accedir-hi.
impedint l'assistència de molts dels    Malgrat les continuades agres-   polítics amb el model repressor de    incrementant en els darrers temps,      Més informació: http://oku-
participants o la sortida dels mani-   sions per part de la policia amb    l'exercici democràtic en l'espai pú-   enmarcades dins d'una consigna de     pesbcn.net
Catalunya. Juny de 2007                                                                                       3
REPORTATGE
Llista de CSO
Miles de Viviendas
(www.sindominio.net/miles/)
                            Per què okupar: cinc
Pge. Borbó, 11 - Barceloneta <M>
L1 Marina
Kasa de la Muntanya
(www.nodo50.org/kasadelamun-
tanya/). Av. Santuari Sant Josep de
                           bones raons per fer-ho
la Muntanya, 33 <M> L3 Lesseps       Text: Assemblea d’Okupes de                                             3. Un espai okupat és un espai que
Can Masdeu                  Barcelona; foto: Mireia
                          Bordonada
                                                                                permet reunir i practicar l'autoges-
(www.canmasdeu.net/). Camí de                                                                  tió a col·lectius i grups, sense de-
Sant Llatzer, s/n <M> L3 Canye-     1. Un habitatge okupat és un crit de                                          pendre de les institucions, funcio-
lles                   lluita contra aquest sistema econò-                                          nant assambleàriament, sense
Sin Salida                mic que ens obliga a dedicar la                                            especialització, etc. Permet dissen-
(http://sinsalida.squat.net/)      major part del nostre sou/diners a                                           yar la vida personal i colectiva. Ser
c/ Independència, 362 <M> L5       pagar per un sostre. Quelcom que                                            la pròpia fontanera...
Hospital de Sant Pau (L-5)        és de primera necessitat. És un acte                                          4. Un espai okupat és un record i
Can Vies                 d'insubmisió contra la lògica del                                           una reafirmació de la lluita de gran
(www.barrisants.org/canvies/)      sistema capitalista que tot ho con-                                          part de la humanitat: dels jornalers
c/Jocs Florals, 42 <M> L1 Mercat     verteix en mercaderia. És un acte                                           que ocupaven i ocupen terres, de
Nou                   de ruptura a l'oferta i la demanda,                                          les associacions de veïns i col·lec-
L’oficina RAM              és un espai mort del canvi moneta-                                           tius de barri que ocupaven cases
(http://ram.squat.net/) i la bibliote-  ri, és un stop, un prou, un atura’t.                                          als anys 70, dels obrers que prenen
ca KILOMBO                Un lloc que permet fugir del xan-                                           i autogestionen els tallers i fàbri-
(http://kilombo.squat.net/) en el    tatge econòmic i poder relacionar-                                           ques, de les festes populars que
CSOA Ruina Amàlia            te fora d'ell.                                                     ocupen els carrers i places, etc.
c/ Reina Amàlia - <M> L2 San       2. Un espai okupat és un lloc que                                           5. Ens estan obligant a ser totes
Antoni                  permet dur a terme activitats                                             propietàries, a pagar 40 anys als
La Fibra                 col·lectives, a establir llaços comu-                                         bancs, a estar lligats a la hipoteca i
(www.musaik.net/), pl. Pintor Cu-    nitaris. No és tan sols un espai físic                                         viure sota el terror de perdre el lloc
sach - Renfe Mataró           que es comparteix sinó caminar i                                            de treball, a respectar la propietat
Can Pascual               escollir plegades, escapant-se de                                           privada per sobre de les necessitats
Camí de Can Belasch, Collserola     l'aïllament i la soletat que ens im-                                          de les persones, ens estan obligant
- FFCC Les Planes (segueix pasta-    posa la societat on vivim.                                               a trair-nos a nosaltres mateixes.
nagues).
La Ópera
c/ Josep Prats, 56-58 - Hospitalet de
Llobregat <M> Av. Carrilet (L-1)
Kan Kadena
                     Les FAQ (frequent asked questions) sobre okupació
c/ Laureà Miró, 134 - Esplugues de
Llobregat <M> Can Vidalet (L-5)
La Muerte
c/ Congost, 31 <M> Fontana (L-3)
                     T  ot el que sempre havies volgut
                       saber sobre els okupes i mai
                     no t'havies atrevit a preguntar. Hi
                                                                                -Però vosaltres treballeu?
                                                                                -Doncs sí. Eduquem als vostres
                                                                                fills, repartim les vostes cartes, fem
La TDN                  ha preguntes que es repeteixen una                                           pàgines web ximples (però amb
c/ Treball, 105 - Poblenou        vegada i una altra, te les expliquem                                          estil), traduïm els vostres textos,
Diana                  aquí perquè no les hagis de repetir:                                          estem al darrere de la finestra quan
c/ Ruis de Padron, <M> L1-L2                                                                  feu els vostres tràmits,...
Clot                   -Hola, que tal?                                                      Però la pregunta adequada es:
Ateneu Popular de l’Eixample       -Aquesta és la pregunta que més                                            per què treballem? Si em volgués
Pge. Conradi, 3 <M> L5-L2 Sda.      ens fan i més ens costa respondre.                                           comprar una pantalla plana hauria
Família                 Tot i això, com que som éssers hu-                                           de dedicar-hi sis mesos del meu
La Papa                 mans, ens sentim afalagats quan                                            sou, d'aquesta manera em puc per-
c/Sagrega 14 <M> L5-L1 Sagrera      s'interessen per nosaltres, i no ens                                          metre buscar-me la vida.
PHRP                   importarà que ho continueu pre-                                            -Per què predomina la música
c/Magdalenes, 13-15 <M> L4 Ur-      guntant. Nosaltres també ho farem,                                           dels anys 80 en les festes okupes?
quinaona                 perquè ens agrada cuidar el nostre                                           -No ho sé, fa molt de temps que no
Metges                  entorn.                                                        vaig a Can Vies.
c/Metges, 16 <M> L1 Arc de        -Saps que el que fas és il·legal?                                           -Què fas a més de fer festes i
Triomf                  -Sí, però okupar és una pràctica                                            amoinar als veïns?
LaFabriketa               que posa sobre la taula el problema                                          -En general, intentem respectar la
c/Santa Rosa, 23 <M> L1 Sta Co-     de l'habitatge. Quan la legalitat                                           gent que viu als voltants dels cen-
loma                   permet tot un seguit de pràctiques                                           tres socials. Moltes de les activitats
El Barco                 especulatives, coercitives, repressi-                                         que fem no només no amoïnen els
c/ Pere Pau, 26-28 <M> L5 Horta     ves... és legítim okupar         ció.                 dono ús i vida a una finca que     veins sinó que ells mateixos hi par-
Els Timbres               -De debò creus que canviaràs el     -Però si tot ho compartiu, què    havia estat abandonada, de mo-     ticipen.
Av. Generalitat, 27 - Renfe Vilade-   món?                   passa amb la teva parella?      ment és meva.               I si vols saber més detalls de les
cans                   -Ufff... m'encantaria. Com a molt    -Aquesta és una pregunta que es    -Què faràs quan vigui la policia?    altres activitats que fem pots con-
Els Tòxics                canviaré la meva pròpia vida, que    fan molts col·lectius que treballen  -Primer de tot, tancar la porta. Des-  sultar l'”Infousurpa”.
Passatge dels Ferrocarrils, 15-17 -   ja és prou. Després, si ens ajuntem   per una transformació de les rela-  prés hi ha diferents estratègies per  -La policia t'ha pegat alguna ve-
Cornellà de Llobregat          unes quantes, potser podem fer al-    cions socials i afectives des de fa  fer-hi front... i molta creativitat.  gada?
KOP-Alta Tensió             guna cosa. Però el que tinc clar és   una pila d'anys, i encara no hi ha  -Que faràs quan tinguis nens?      -La policia no només pega els oku-
El Prat FFCC El Prat           que les lluites que mai es guanyen    una resposta clara. Seguim inten-   -No tothom vol tenir fills. Hi ha    pes. Reprimeix els pobres i tothom
La Banka Rota              són les que ni s'intenten.        tant-ho...              gent que educa els seus nens en     qui pensa diferent. Llàstima que
c/ Rubió i Ors, 103 - <M> L5 Kor-    -Tens la teva pròpia habitació?     -Per què els okupes fan pudor?    cases okupades. I també n'hi ha     els resulti més pràctic pegar els
neya                   -En general, sí, però cada casa s'or-  -No entenc aquesta pregunta.     que els matriculen a La Pinya.     okupes que els perillosos polítics i
Bloke Sta. Eulàlia            ganitza de manera diferent i deci-    -Però saps que aquesta casa no    -Que faràs quan et fotin fora?     els violents especuladors.
c/ Aprestadora, 68 - <M> L1 Sta     deix sobre la seva estructura inter-   es teva?               -Com diu la dita popular: “un des-   -I no tens res millor que fer amb
Eulalia                 na. Hi ha gent que demana la seva    -Òbviament no tinc un paperet que   alojo, otra okupación”.         la teva vida?
Casal El Rakó              pròpia intimitat i n'hi ha que prefe-  digui que aquesta casa sigui de la  -Com vas entrar?            -Sí, precisament tinc millors coses
c/ Iglesias, 10 - Renfe Molins s.    reixen optar per compartir habita-    meva propietat. Però com que li    -Secret professional.          que fer, per tant me'n vaig!
Rei
4                                                                                      Catalunya. Juny de 2007
REPORTATGE
                  Aproximació al moviment des dels anys 80 fins a l’actualitat


             Alguns moments històrics
             de l'okupació a Barcelona
Anys 80                                                         Agost del 2001             Pati Blau a Cornellà.
Primeres okupacions de cases polí-                                           La criminalització arriba fins a ex-
tiques més enllà de la simple neces-                                          trems de vincular l'okupació amb    Juny del 2005
sitat d'habitatge. Segons la premsa                                           ETA coincidint amb la caiguda del    Festa de l'okupació al parc de l'Es-
eren "els ocupa-pisos".                                                 "comando barcelona". Es deté i em-   panya Industrial amb trobada de pa-
                                                            presona diverses persones vicula-    radetes dels diferents CSO.
1985                                                          des amb l'okupació.
A Sants, s'okupa Cros10 i a Corne-                                                               Juliol del 2005
llà, L'Ateneu.                                                     Març del 2002              Criminalització de les diferents
                                                            Multitudinària manifestació a Bar-   Festes Populars als barris i pobles
1989                                                          celona contra la Cimera Europea.    en plena ofensiva del Civisme que
El mateix dia que cau el mur de                                             Milers i milers de persones es ma-   al mes de novembre d'aquest any
Berlín, a Gràcia s'okupa la Kasa de                                           nifesten pel centre de la ciutat.    fou aprovada.
la Muntanya.
                                                            Maig del 2002              Agost del 2005
1991                                                          S'atura el desallotjament de Can    Concert d'Ojos de Brujo per l'As-
Okupació d'una antiga vaqueria a                                            Masdeu després de resistir penjats a  semblea d'Okupes a les Festes de
l'Hospitalet. La Vaqueria esdevin-                                           la façaca durant tres dies.       Gràcia.
drà, durant sis anys, un Centre So-
cial de referència.                                                   Novembre del 2002            Novembre del 2005
                                                            Enderrocat el Mur de la Vergonya    Desplegament dels Mossos d'Es-
Anys 90                                                         al barri de la Rivera per donar lloc  quadra que no triguen en començar
Okupacions de vivendes a diferents   poralment.               Maig del 99               al nou parc autogestionat del Forat   a desallotjar.
barris, sobretot a Gràcia, amb coor-                      Setmana de Lluita Social "Tren-     de la Vergonya.
dinació estontània.          Abril del 97              quem el silenci", s'okupa la plaça                        Febrer del 2006
                    Jornada d'okupació simultània al    de Catalunya com a campament       Març del 2003              Fets del 4F al carrer St. Pere Més
1995                  territori català. S'okupa a diferents  base.                  En les protestes contra la guerra a   Baix, on són empresonats tres nois.
Van confluint més sovint grups de   barris de Barcelona, a Terrassa,                         l'Iraq proliferen les okupacions dels
diferents àmbits, mesclant-se gent   Cerdanyola, Banyoles... De les 10    Octubre del 99              Espais Alliberats Contra la Guerra
que ja estava okupant amb gent que   okupacions totes són desallotjades   Campanya criminalitzadora des-      al centre de la ciutat.
no...                 en breu menys la del barri de Sant   prés de la manifestació antifeixista
                    Andreu. El CSO El Palomar tindrà    del 12 d'octubre en què va haver-hi   Octubre del 2003
Gener del 96              cinc anys de vida.           disturbis. La policia deté 22 perso-   Quinzena de lluita per l'okupació,
Gent de diversos barris es coordina                      nes de les quals se n'empresona una   amb moltes accions i una manifes-
per respondre a la imminent apro-   Octubre del 97             part. Dies més tard, es va aconse-    tació d'unes 4.000 persones.      Primavera del 2006
vació del Nou Codi Penal, que cri-   Desallotjament de Sasé, poble oku-   guir la seva llibertat, unes 10.000                       Esdevenen els Espais Alliberats per
minalitza l'okupació.         pat a Osca, on 50 persones són de-   persones es van manifestar recla-    Desembre del 2003            la Cultura amb diferents okupa-
                    tingudes. Fou un moment en l'alça    mant-la.                 Desallotjament del CSO Les Naus,    cions efímeres com la del teatre
Març del 96              per l'okupació rural.                              enmig d'una campanya contra el     Arnau al Paral·lel.
Okupació de la fàbrica Hamsa a                         Abril del 2000              Fotut 2004 contra l'elitització de la
Sants i del Cine Princesa al centre  Març del 98               Manifestació contra l'especulació    cultura.                Novembre del 2006
administratiu de Barcelona.      Jornada per l'okupació amb una     que aplega 3.000 persones. Moltes                        Manifestació en suport al Forat de
                    manifestació de 5.000 persones i un   accions durant el recorregut.      Maig del 2004              la Vergonya amb una posterior
                    concert al Born amb més de 10.000                        En el marc de l'EuroMayday s'oku-    onada criminalitzadora a la premsa
                    persones. El mateix mes, es va pen-   Setembre del 2000            pa efímerament la comissaria de     oficial pel llançament d'uns coets.
                    jar la bandera okupa, retirant l'es-  Acampada a la plaça. Orfila (Sant    Via Laietana que restava abandona-
                    panyola, de l'edifici de la Generali-  Andreu), okupació de la seu del     da.                   Desembre del 2006
                    tat a la plaça de Sant Jaume.      Districte i càrregues pels carrers pel                      Multitudinària manifestació del
                                        perill del desallotjament del CSO    Juliol del 2004             moviment per l’habitatge que ha
                    Juliol del 98              La Gàlia al barri de la Trinitat.    Paterem el Fòrum. Okupació del re-   aparegut aquest any.
                    Okupació de la plaça Catalunya en                        cinte del Fòrum de les Cultures en
                    una jornada reivindicativa amb                          un assalt popular per terra, mar i   Desembre del 2006
Octubre del 96             plantada de txiringos informatius                        aire.                  Desallotjament de la Makabra, oku-
Desallotjament de Cine Princesa    dels diferents Centres Socials Oku-                                           pació de Can Ricart i nou desallot-
amb un desplegament policial mai    pats.                                      Agost del 2004             jament.
vist acompanyat d'un ampli segui-                                            Desallotjament del CSO Hamsa
ment mediàtic. Com a resposta, una   Gener del 99                                   després de tres mesos de resistència  2007
manifestació que acaba atacant la   Okupació col·lectiva d'un edifici                        i 9 anys de vida. Com a resposta    Els mossos d'en Sauron han pillat
comissaria de Via Laietana.      municipal a la Ronda de Sant Pau                         s'okupa la Pedrera i hi ha disturbis  carrerilla desallotjant de "bon rot-
                    de Barcelona, durant dos dies.                          al vespre. El mateix mes, es des-    llo" i comencen a "normalitzar-se"
Gener del 97                                  Juliol del 2001             allotja l'Euskal Jai d'Irunya després  els desallotjaments sense ordre o
Jornada estatal per l'okupació a    Abril del 99              Assalt a la Kasa de Muntanya des-    de 10 anys de vida. Trigaran dos    abans de la data fixada. Es comença
Barcelona, s'okupa l'Economat al    Bicicletada contra els desallotja-   prés del desallotjament de Kan      dies a desallotjar la gent que resis-  a parlar d'una nova llei que inclourà
barri de Santa Caterina.        ments. Després d'un incident amb    Nyoquis, just al davant. Durant l'a-   teix a la teulada, posteriorment va   els desallotjaments express.
                    la policia durant el recorregut, va   tac policial, un noi perd un ull. Mi-  haver-hi una manifestació de
Febrer del 97             haver-hi un muntatge policial con-   lers de persones es manifesten con-   10.000 persones.            Maig del 2007
Cinc mil persones es manifesten en   tra cinc persones que foren detingu-  tra la criminalització uns dies més                       Nova quinzena per l'okupació als
suport del CSO Hamsa, aconse-     des dues semanes més tard dela     tard.                  Octubre del 2004            barris de Barcelona i pobles dels
guint aturar el desallotjament tem-  mobilització.                                  Desallotjament amb disturbis del    voltans.
Catalunya. Juny de 2007                                                                                      5
TREBALL-ECONOMIA                                                      A SAS, la
                     Les privatitzacions de béns públics prenen                                         plantilla ha estat
                     noms diferents: externalitzacions,                                             a l’alçada de les
                     subcontractacions, fundacions...                                              circumstàncies


Assetjament a                        Després d’una llarga i dura lluita per part de la plantilla
MAC-SER BCN
SL d'Esplugues
de Llobregat
   Federació Comarcal del
                          Acord final en el
    Maresme de la CGT
                        tancament de SAS Abrera
J  osé Fernández Onorio, principal
  responsable de l'empresa MAC-
SER BCN, ajudat en algunes oca-
                        Col·lectiu Catalunya
                     E
sions per algun treballador afí a         l passat 7 de maig es va sig-
l'empresa, sotmet a assetjament la        nar l'acord definitiu que po-
nostra companya Juana Sedeño.           sava fi a dos mesos d'un
  Aquesta situació comença el dia    conflicte digne i realitzat amb
27 de juliol del 2002 quan Juana va   grans i audaces mobilitzacions per
mostrar el seu suport a unes com-    part dels treballadors, que van arri-
panyes enmig d’un conflicte amb     bar a la paralització de la produc-
l’empresa. Des d’aleshores, tot van   ció a Seat en diverses ocasions. En
ser vexacions, males maneres, res-    aquesta lluita, que ha funcionat de
triccions, sancions, etc. Fins ales-   forma assembleària i amb implica-
hores havia estat una treballadora    ció plena del comitè d'empresa, la
exemplar sense cap tipus de con-     Secció Sindical de CGT ha jugat
flicte gaudint la mateixa d'un con-   un paper determinant. En el núme-
tracte indefinit per la seva bona    ro 85 del Catalunya ja vam infor-
feina en les seves tasques de neteja.  mar ampliament de la situació a     incloia un augment de la indemnit-    nombre d'ofertes de treball que po-    que l'únic client era Seat, es feia re-
Des d'aquesta data se li van fer fal-  SAS Abrera.               zació des dels vint dies per any tre-  dran rebutjar els acomiadats sense    alment molt dificl poder trobar una
ses acusacions, es va prohibir als     La plantilla de SAS ratificava en   ballat inicials fins als seixanta.    perdre el subsidi d'atur.         solució de futur que passés per la
seus companys relacionar-se amb     referèndum el 7 de maig les condi-     Els afectats pel ERO rebran un      SAS, un dels primers proveïdors    gestió col.lectiva de la factoria per
ella, humiliant-la i degradant-la en   cions dels acomiadaments i aixeca-    pagament de 1.100 euros com a      que va acompanyar a Seat en el seu    part dels treballadors. Així, a con-
el seu treball, sense parlar dels pro-  va el tancament per torns que man-    compensació per l'increment sala-    trasllat a Martorell, ensamblava a    tracor, finalment la plantilla no va
blemes econòmics que aquesta si-     tenia des de feia dos mesos a la     rial no aplicat el 2006 i les indem-   Abrera els quadres de comanda-      veure altra opció que acceptar
tuació li està implicant. A causa de   factoria de SAS a Abrera. La plan-    nitzacions tindran en compte el pe-   ment dels models Ibiza i Córdoba     l'ERO.
la situació laboral inhumana a la    tilla ratificava així les condicions   ríode de contractació a través      fins al passat 2 de març, en que       L'acord definitiu posava fi a dos
qual és sotmesa ha arribat fins al    dels 210 acomiadaments plantejats    d'empreses de treball temporal i     l'empresa va decidir tancar la fac-    mesos d'un conflicte sembrat de
punt de perdre el seu habitatge i    per la Direcció de la companyia     l'antiguitat dels treballadors proce-  toria, després que Seat decidís pas-   mobilitzacions per part dels treba-
haver de demanar ajuda familiar     del sector auxiliar de l'automòbil.   dents de la companyia VDO de       sar la fabricació d'aquests elements   lladors, que en alguns casos han
per poder alimentar-se.         El 94% de la plantilla va donar su-   Rubí (Barcelona). Els onze afec-     a l'empresa Peguform, la plantilla    provocat la paralització de la pro-
  Actualment viu de prestat per     port al principi d'acord, ja que 185   tats per l'ERO amb major antigui-    de la qual tenia unes condicions de    ducció de Seat. Els últims episodis
quinzenes en el domicili de dos fa-   treballadors van votar a favor del    tat podran recol·locar-se voluntà-    treball i salarials molt pitjors que   de les mobilitzacions de la plantilla
miliars, tot això a causa de les des-  mateix, 8 es van posicionar en con-   riament en la fàbrica de SAS que     SAS i per això Peguform va poder     de SAS Abrera havien estat la con-
peses que aquesta situació li estan   tra i 3 es van abstenir.         es troba en l'interior de la planta de  realitzar una oferta de fabricació    centració el 25 d'abril a les portes
implicant ja que és mare separada i     Abans, el comitè d'empresa de     Seat a Martorell (Barcelona) i en el   molt més barata.             de l'Open Seat Godó Tenis de Bar-
no rep cap tipus d'ajuda.        SAS, companyia que va tancar la     càlcul de les indemnitzacions no es     Amb la factoria de SAS Abrera     celona, la concentració el 27 d'abril
  El seu estat de salut és lamenta-   seva fàbrica d'Abrera (Barcelona)    tindran en compte les baixes per     tancada de forma salvatge per la     davant la seu de la Conselleria de
ble tal com indiquen multitud d'in-   el passat 2 de març, havia signat el   maternitat o per malaltia de l'any    Direcció de l'empresa des del 2 de    Treball al carrer Sepúlveda de Bar-
formes mèdics dels quals disposa     4 de maig un principi d'acord amb    passat. Quant al pla social de l'em-   març, tenint en compte que la fac-    celona, i els talls a l'autovia A-2 el
l'afectada. Totes aquestes afeccions   els representants de l'empresa que    presa, s'ha ampliat de dues a tres el  toria només fabricava un element i    2 de maig.
mèdiques estan relacionades amb
la seva situació laboral i certifica-
des per diferents instàncies com
l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
                     Obliguen l’empresa Iberia a retirar la sanció de quaranta-cinc
diques (ICAM). Tota aquesta situa-    dies contra un treballador per la invasió de les pistes
ció és deguda a les situacions de
gran tensió promogudes per José         Col·lectiu Catalunya       sense feina ni sou 59 treballadors    ser preses a peu de pista, cosa que    els hagués treballat.
Fernández Onorio, que l'està sot-                         que presumptament van envair les     hauria demostrat la presència del      Arenas no ha estat l'únic a recó-
metent i assetjant des de la data ja                       pistes i van impedir el trànsit dels   treballador durant l'ocupació.      rrer contra la sanció. Un altre dele-
esmentada.
  Volem recordar que la companya
Juana va ser acomiadada per greus
                     L  a titular del jutjat social núme-
                       ro 3 de Barcelona ha obligat
                     Iberia a anul·lar la sanció de 45
                                         avions durant la vaga que va
                                         col·lapsar l'aeroport del Prat al ju-
                                         liol.
                                                              També va basar l'acusació en el
                                                              control d'entrada, que mostrava
                                                              com Arenas va accedir a l'aeroport.
                                                                                   gat sindical, en aquest cas de
                                                                                   CISA, tindrà el 5 de juny el judici
                                                                                   en què s'haurà de decidir si la san-
acusacions sense demostrar, tal és    dies sense sou i feina que va impo-     Marco Aurelio Arenas va com-     La jutgessa, en canvi, ha reconegut    ció que li ha aplicat Iberia és justa
així que un jutge va dictaminar que   sar al treballador Marco Aurelio     plir la sanció i va estar sense treba-  que les imatges es van prendre al     o no, dia en què es jutjaran una vin-
l'empresa havia de readmetre la     Arenas per haver envaït, segons la    llar ni cobrar durant 45 dies entre   pàrquing de l'aeroport, a l'exterior   tena de casos més d'expedientats
nostra companya per acomiada-      companyia, les pistes de l'aeroport   el gener i el febrer passats. Arenas   de les terminals, i per això la grava-  per Iberia, ja que vol estudiar la
ment improcedent. Després de la     del Prat durant la vaga del 28 de ju-  va portar la sanció als tribunals i el  ció no prova que Arenas estigués     causa que té oberta el jutjat penal
readmissió, va continuar l’assetja-   liol passat. La jutgessa no va ac-    jutjat social número 3 de Barcelo-    ocupant les pistes. Pel que fa al     número 1 del Prat contra aquest
ment constant contra la nostra      ceptar com a prova les imatges de    na li ha donat la raó.          control d'entrada, el treballador ar-   treballador, que està imputat per la
companya, aquesta empresa ja ha     les declaracions que el treballador,    L'empresa argumentava la san-     gumenta que «en un dia com        presumpta ocupació de les pistes
rebut multitud de denúncies per     que és delegat sindical de la CGT,    ció imposada amb unes imatges de     aquell, vaig entrar i sortir deu vega-  de l'aeroport. La titular del Prat ha
part dels treballadors per les seves   va fer a les càmeres de Telecinco,    la cadena de televisió Telecinco, en   des de l'aeroport», i això també ho    imputat de moment més de dos-
males accions.              ja que estaven gravades a l'exterior   què es veia Arenas fent unes decla-   invalida com a prova. Com que ja     cents treballadors per possibles de-
  L'empresa MAC-SER presta els     de l'aeroport.              racions al·lusives a l'activitat labo-  ha complert la sanció, Iberia haurà    lictes de sedició, desordres i altera-
seus serveis al Grup Inditext (Zara,    Iberia va expedientar amb san-    ral del servei de terra d'Iberia. Se-  de pagar-li els 45 dies i cotitzar-los  ció de l'ordre públic, i encara els
Máximo Dutti, Bershka...         cions que anaven de 16 a 60 dies     gons la companyia, les imatges van    a la Seguretat Social com si Arenas    està interrogant.
6                                                                                         Catalunya. Juny de 2007
TREBALL-ECONOMIA
                 E N T R E V I S T A
                                                                                  LA MIRADA
              Secció Sindical de la CGT a l’Agència Tributària                                             INDISCRETA
                                                                                 Eleccions i
 ‘L’únic sindicat d’esquerres                                                                  quotes
                                                                                 informatives
   que actua com a tal’                                                                       Emili Cortaitarte Carral
     Josep Garganté                                                 i es va paralitzar la delegació de
                                                                                 D   urant les passades eleccions
                                                                                    municipals i autonòmiques
                                                                                 (en alguns territoris de l’Estat) hem
-Quan i com es crea la Secció                                              Tarragona, l’AEAT va deixar de     tornat a assistir al trist espectacle
Sindical de la CGT a l'Agència                                              donar cites dues setmanes abans de   (aliè a qualsevol criteri de llibertat i
Tributària?                                                       l'inici de la campanya de renda pel   democràcia) dels blocs informatius
-Ens la vam trobar ja creada però                                            dia 2. Vam calcular que va parar    sota estrictes controls de temps,
inactiva, fa uns 15 anys mes o                                              sobre un 40% de la plantilla en un   ordre d’aparició... en funció dels
menys. Parteix del nucli actual                                             atur que es va iniciar de 10'30 a    anteriors resultats electorals.
procedeix de la UGT, quan el                                               14'30 h i que la pròpia Agència a     Com bé sabeu, no m’estic refe-
PSOE estava llicenciant via “manu                                            Catalunya va beneficiar l'atur al no  rint als espais gratuïts de propagan-
militari” Nicolas Rodó, Antón Sa-                                            citar als ciutadans per a confeccio-  da electoral en els mitjans públics.
racibar i la vella guàrdia ugetista.                                           nar les seves declaracions de la      Són les notícies sobre les elec-
Va muntar la UGT Catalana una                                              Renda. Finalitzem l'aturada amb     cions (en general, les campanyes
gestora a la secció sindical d'Hi-                                            una manifestació pel carrer Aragó    dels líders dels partits majoritaris i
senda de la UGT per impedir-nos                                             cap a Roger de Llúria i posterior-   parlamentaris) que responen a
participar en el Congrés de Cata-                                            ment Gran Via.             aquests estrictes criteris. A Cata-
lunya, ja que bona part dels dele-                                            -Quina és la relació amb els al-    lunya, només els periodistes de la
gats sindicals d'aquella època eren   tors de Finances) que acapara tot el  de personal eventual. Nombroses     tres sindicats? Estan per la feina   Corporació Catalana de Ràdio i Te-
proassemblearis, d'ascendència     poder i controla de forma absoluta   sentències en procediments de la     en la campanya de protestes?      levisió han fet explícita la seva
anarcosindicalista o “redondistes”   en el seu benefici la massa salarial.  via laboral iniciats per la CGT de    -Bàsicament dolenta en aquests     queixa i no han signat o no han
i tant els uns com els altres eren     En les administracions on més    la via laboral han convertit aquests   moments. Existeix un sindicat de    aparegut, fent veure que es tractava
obertament crítics amb els acords    directe és el contacte amb els ciuta-  eventuals en fixos discontinus.     directius (no va en conya) que s'ha   d’un reportatge periodístic, en les
dolents que signava la secció esta-   dans ens trobem amb plantilles re-     Les reivindicacions són aug-     presentat per primera vegada a les   imatges televisives.
tal de la UGT a l’AEAT, vam deci-    duïdes al 50% amb salaris que es-    ments salarials per a deixar la con-   eleccions, un sindicat de quadres     La resta de grans mitjans han
dir passar-nos en massa amb afi-    cassament arriben als 1000 euros    dició de mileuristes i dotació de les  en conflicte amb el sindicat de di-   donat sensació de normalitat quan
liats inclosos a la CGT.        amb 20 anys de serveis. Sobreca-    plantilles en les Administracions i   rectius, CCOO, CSIF, SIAT-US,      no han contribuït amb entusiasme
-Quin és la situació laboral en el   rregades de treball i escasses de    Unitats sobrecarregades de treball.   UGT i CGT.               democràtic a la farsa. No és d’es-
vostre sector?             mitjans.                -El dia que començava la cam-        A Barcelona la CGT és el sindi-   tranyar, de fet en períodes no direc-
-La situació laboral és complicada,    Ens trobem també amb una ex-     panya de la declaració de renda     cat amb major nombre de delegats    tament electorals el funcionament
amb 28.000 empleats públics (un     ternalització dels serveis, especial-  hi va haver mobilitzacions. En      després de les eleccions. Som l'ú-   d’aquests mitjans no és gaire dife-
7% és personal laboral) d'una      ment les d'informació tributària    què van consistir i com i per      nic sindicat d'esquerres que actua   rent. Decantats, en general, cap a
banda l’AEAT actua com un mi-      que han estat cedides a empreses    quina raó es plantegen?         com a tal a l'Agència Tributària, la  una o altra de les dues grans op-
niestat dintre de la Función Públi-   com Atento.               -En aquest conflicte el personal ad-   resta té acords de no efectuar ni    cions partidistes (populars i socia-
ca, d'altra banda l'estructura orgà-    Això s’ha d’afegir un absolut    ministratiu i tributari de l'Agència   reivindicacions, ni mobilitzacions   listes encarnen una nova versió
nica i directiva de l'Agència      menyspreu cap a les pròpies nor-    plantejava augments salarials, re-    durant la campanya de la renda, a    dels conservadors i liberals de la
Tributària Espanyola està absoluta-   mes que l'estat dicta a l’AEAT, ja   classificacions professionals i do-   canvi de cursets (dotacions econò-   Restauració borbònica, en un nou
ment jerarquitzada; amb una elit de   que durant les campanyes de renda    tació de les plantilles. Tanquem 4    miques per a efectuar-los), mitjans   restabliment monàrquic amb patent
jerarques administratius (Inspec-    es dedica a la contractació il·legal  administracions de les 22 existents   materials i altres “ajudes”.      de cors) els mitjans contribueixen
                                                                                 de manera decisiva a crear la tra-
                                                                                 moia d’un edifici democràtic, en el
                                                                                 qual sembla que el gran repte és
Les treballadores de Clece Girona reclamen millores salarials                                                  optar pels uns o pels altres. De ve-
                                                                                 gades, com si d’unes postres es
       Redacció          empleats. Tot i això, no es va acon-    Aquesta empresa és una de les     dels tres primers dies i un percen-   tractés es deixa entreveure que

L  es treballadores de la neteja a
   Girona es van tornar manifes-
tar el 20 d'abril per reclamar millo-
                    seguir que s'incrementessin els
                    seus salaris, que consideren total-
                    ment injustos i insuficients, per
                                        que pitjor contractes té per als seus
                                        treballadors: contractes precaris,
                                        temporals que es fan intermina-
                                                             tatge elevat de la resta. Una com-
                                                             panya, per exemple, es va acciden-
                                                             tar netejant i després de patir
                                                                                 existeixen altres opcions. Més mi-
                                                                                 noritàries però, això sí, integrades
                                                                                 en el sistema.
res salarials. Una vintena de treba-  aquest motiu, tenen previst seguir   bles, errors constants en les nòmi-   durant mesos la seva dolència       Aquest entramat no és una impo-
lladores de l'empresa Clece de     realitzant concentracions davant    nes, hores extres pagades a 5 € -el   cobra uns 500 euros. Els companys    sició del sistema partitocràtic a les
Girona, encarregada de la neteja de   del consistori per reclamar un sou   que després de llevar-li el 14 %     que recullen les escombraries als    grans empreses de comunicació es-
dependències municipals, es van     digne.                 d'IRPF es converteix en un regalet    hospitals s'han punxat diverses ve-   crita i audiovisual. La simbiosi i el
concentrar al matí davant de l'A-                        dels treballadors a l'empresa- quan   gades amb xeringues que no ha-     repartiment de rols és un fet i forma
juntament per reclamar un aug-     Sous de misèria i            el conveni marca 13 euros. El per-    vien estat dipositades en conteni-   part d’un pacte sòcioeconòmic que
ment de sou. El conflicte laboral en  condicions de treball          sonal que hi ha destinat a cada cen-   dors apropiats, amb el risc       va més enllà de qualsevol conjun-
aquesta empresa ja ve de molt                          tre és insuficient; per tant, hi ha   d'infeccions. Vidriers que netegen   tura passatgera. Estat, sistema polí-
llarg. Aquesta concentració es va
                    draconianes               una sobrecàrrega de treball que no    sense mesures de seguretat. La llis-  tic, partits del sistema i mitjans de
convocar després que el passat 10    L'empresa Clece és una empresa a    està reflectida en el salari. Els dies  ta és interminable i per això es va   comunicació formen una quadratu-
d'abril l'empresa i els treballadors  nivell de l'Estat espanyol. Des de fa  personals no es cobreixen, ni les    convocar la vaga indefinida que va   ra que sustenta el sistema i dóna
van arribar a un acord que va posar   uns anys està guanyant molts con-    hores sindicals de les companyes     tenir lloc durant els mesos de març   cobertura a la il·lusió democràtica
fi a la vaga que mantenien des de    cursos de l'administració pública.   delegades. Han de fer el seu treball   i abril, ja que es portava més de    eliminant del joc qualsevol opció
feia 37 dies amb el suport de la    Guanyar aquests concursos els su-    i el de la companya absent. No es    quatre mesos intentant negociar     més radical (llistes obertes, demo-
CGT.                  posa uns beneficis de milions d'eu-   pot desenvolupar la feina a fons,    unes millores que l'empresa es ne-   cràcia participativa) o alternativa
  Algunes de les mesures que va    ros, ja que quan es concedeixen els   però és igual, perquè aquí el que    gava a concedir: augment de plan-    (transformació del sistema, auto-
preveure l'acord van ser convertir   contractes no se li pregunta a l'em-  preval és que sembli que els cen-    tilla, reducció d'hores laborables a  gestió).
contractes temporals en fixos, la    presari quants diners destinarà als   tres estan nets.             35, augment dels salaris, cobertura    I així les coses, els temps electo-
possibilitat d'incrementar el nom-   beneficis econòmics i quants al tre-    Quan un treballador es dóna de    del 100% en les baixes per acci-    rals ens fiquen a casa uns senyors i
bre de treballadors i donar noranta   ballador, i l'administració es limita  baixa, sigui per accident o per ma-   dent i malaltia i més seguretat en el  senyores que només tenen que
dies de permís no remunerat als     a agafar la millor oferta.       laltia, se li descompta la totalitat   treball.                bones intencions cap a nosaltres.
Catalunya. Juny de 2007                                                                                        7
TREBALL-ECONOMIA
L’ALTRA REALITAT
Què podem fer?
                            Clariant accentua la
El cas de SAS a
Abrera
                           repressió contra la CGT
                     Seccions Sindicals CGT Clariant
                      Ibérica; foto: Joan Ramon
                                                                                   interessos de l'empresa i dels treba-
     Pepe Berlanga
                           Ferrandis                                                    lladors, i la resposta empresarial és
                                                                                   totalitarisme, imposició i absència

E  l passat mes de febrer els qui                                                                  de diàleg. Se'ls pregunta si prete-


                     S
   treballaven en l'empresa SAS         ense cap tipus de contempla-                                            nen tancar el Prat i llancen desafia-
d'Abrera van ser informats que          ció la multinacional Clariant                                            ments continus a la plantilla per a
l'empresa tancaria, al·legant que no       Ibèrica SA contia obstinada                                             aniquilar-la, amb el tancament o
havien aconseguit mantenir la fa-     a dinamitar tota representació del                                             amb la seva submissió absoluta a la
bricació dels quadres de comana-     sindicat CGT en els centres de tre-                                             voluntat empresarial.
dament dels Seat Ibiza, perdent      ball establerts a Catalunya (el Prat i                                             Hi ha nou comitè al Prat, però
l'adjudicació que passaria a realit-   Tarragona). Les maniobres de la                                               torna a ésser de CGT. L'empresa
zar Peguform, amb salaris i condi-    direcció de Clariant Ibèrica per                                              aposta fort per veure amb quin su-
cions laborals pitjors que les gaudi-   desmembrar la CGT comencen a                                                port es compta i tornar a tirar un
des per SAS i, consegüentment, era    ser eixelabrades i contínues. No                                              pols a la plantilla.
forçós el tancament de la planta a    obstant això, els resultats estan                                               És important demostrar als di-
Abrera.                  sent nefastos per als interessos d'a-                                            rectius de Clariant Ibèrica la unió
  En resposta a l'actitud dels treba-  quests directius agressius, necessi-                                            dels treballadors i la lluita contra
lladors a primers de març, l'empre-    tats de resultats impressionants a    Dos acomiadats i un           sancionats, ni va assistir-hi cap re-   les injustícies i la defensa de les ga-
sa procedia al tancament patronal i    molt curt termini i sense el mínim    sancionat al Prat            presentant social, només han con-     ranties socials (si el CGIQ se signa
en oposició a aquesta actuació els    sentit de la lògica.           La Direcció de l'empresa química     siderat les al·legacions que es van    com planteja la patronal suposarà
treballadors i treballadores van ini-    Si ens atenem als fets més re-    compleix la seva amenaça i aco-     fer per escrit sobre acusacions molt   la submissió als empresaris), la de-
ciar un procés de protestes que ha    cents, en un període de sis mesos    miada un membre del Comitè en      generals contra els expedientats,     fensa dels propis drets i els dels
durat més de dos mesos. No obs-      enrere, veiem la seva política de re-  actiu, un exdelegat de personal i un   després de la denúncia per part de    companys.
tant això, a pesar de totes les ac-    pressió contra CGT: sancionen el     operari, tots ells afiliats de la CGT.  dos companys que se sentien aco-
cions de protesta efectuades, entre    delegat sindical de la CGT al Prat     La direcció del Prat, fent gala de  rralats pels sancionats.         Clariant Tarragona
altres talls de carreteres o paralitzar  de Llobregat; sancionen un afiliat a   la seva gran capacitat de comuni-      Això es produeix poc després de
la producció a Martorell en diver-    CGT al centre del Prat; sancionen i   cació i aplicant-se amb rigor, ex-    la realització d'eleccions sindicals,   La repressió de Clariant Ibèrica
ses ocasions, ha estat impossible     acomiaden el secretari de la Secció   clou el diàleg i aplica la sanció. Tot  en les quals, a pesar de la impugna-   sobre els treballadors que simpatit-
doblegar la decisió empresarial.     Sindical de la CGT al centre de Ta-   això quan els treballadors no ac-    ció de les eleccions per part de     zen d'una o altra forma amb la
  La CGT que posseïa la represen-    rragona i membre del Comitè       cepten ordres per considerar que     l'empresa, es va poder presentar     Confederació General del Treball
tació majoritària en SAS, ha hagut    d'Empresa; sancionen un company     no entren en les seves funcions. O    una llista amb 16 persones en el     és manifesta.
d'assumir la iniciativa mobilizadora   que es presentava per la llista de    bé es fan ressò de notícies sobre    col·legi d'especialistes i no qualifi-    S'està a l'espera de la sentència
i propositiva, adquirint una gran     CGT posant-li una sanció de dos     membres de la plantilla que no els    cats, aconseguint 7 representants,    del judici celebrat el passat 4 d'a-
responsabilitat davant els treballa-   mesos d'ocupació i sou al centre de   són grats.                majoria absoluta, ja que no hi va     bril i s'espera que demostri que
dors. Finalment, s'ha pogut aconse-    Tarragona; i sancionen tres afiliats    En la primera setmana i sense     haver cap altre sindicat que presen-   l'actuació de la direcció de Clariant
guir un increment substancial de     de la CGT al centre del Prat; un     donar temps al Comitè ni a consti-    tés més llistes.             és premeditada i encaminada a era-
les indemnitzacions econòmiques.     d'ells, a més, es va presentar en les  tuir-se, l'empresa ja va obrir quatre    CGT va recollir signatures de la    dicar la representació dels treballa-
Dels vint dies de salari per any tre-   recents eleccions al Comitè per     expedients disciplinaris sense cap    major part de la plantilla declarant   dors per CGT, únic sindicat crític
ball als seixanta, els afectats pel    CGT, amb el resultat de dos aco-     base legal per procedir a cap sanció   la inexistència de cap tipus d'asset-   amb la conducta de l'empresa.
ERO rebran 1.100 euros en com-      miadaments i una sanció de 30 dies    o acomiadament i, un cop presen-     jament i que les relacions laborals     S'espera que els treballadors
pensació per increments salarials     d'ocupació i sou.            tats els plecs de descàrrec, Clariant  en aquesta factoria són amistoses i    comprenguin que davant la demos-
no aplicats, les indemnitzacions       Cal ressaltar l'altíssim nombre    va acomiadar dos dels expedientats    cordials però no ha servit de res.    tració d'autoritarisme per part de la
tindran en compte tots els períodes    d'expedients que l'empresa està in-   i va sancionar amb falta molt greu i    Nou comitè, nou repte de la di-    direcció de Clariant no queda cap
de contractació, així com reconèi-    coant des de fa un temps. Què oco-    30 dies d'ocupació i sou el tercer.   recció de Clariant. S'ofereix diàleg   altre remei que l'acció directa i
xer l'antiguitat dels treballadors    rre amb aquesta empresa?          Després d'una investigació par-    i voluntat d'arreglar les coses, de    contundent contra l'actitud repres-
procedents d'altra companyia, onze                         cial en la qual no es va escoltar els  baixar la crispació, de conciliar els   siva de l'empresa.
afectats per l’ERO es recol·locaran
en la fàbrica que SAS té a l'interior
de la Seat a Martorell, i altres, no
menys importants, que incideixen
                     La destrucció d'ocupació pública, causa de les dificultats a Adif
sobre el càlcul final de les indem-
nitzacions.                      SFF-CGT           rebé un milió d'hores extraordinà-    Renfe a Catalunya i l'escassedat de    dem que l'actual ministre de Tre-
  Aquesta bateria de mesures que
van confluir en el principi d'acord
subscrit amb la representació dels
                     C   om a conseqüència del dego-
                        teig incessant des de fa mes
                     de quinze anys de la destrucció d'o-
                                          ries realitzades l'any 2006 en les
                                          UN que composen l'actual Adif i
                                          amb la multitud de treballs que
                                                              plantilla en l'àmbit, van instar que
                                                              fos el Ministeri de Foment qui
                                                              prengués cartes en l'assumpte, però
                                                                                   ball, Jesús Caldera, es va manifes-
                                                                                   tar contrari a l'anterior Expedient
                                                                                   de Regulació d'Ocupació signat al
treballadors, van culminar en un re-   cupació pública, mitjançant Expe-    s'han externalitzat cap a empreses    en comptes de trobar solucions sò-    juliol de 2003, quan era portaveu
ferèndum que, amb el 94% dels       dients de Regulació d'Ocupació, de    privades per falta de personal propi   lides en el temps ha optat per tras-   del grup socialista, argumentant
vots, va aprovar les mesures acor-    la incapacitat de l'empresa Adif per   per a realitzar-los. Així mateix, les  llats forçosos d'altres províncies    que “es deterioraran més els ser-
dades. Els mateixos afectats han re-   obtenir del govern actual la cober-   gerències de producció que s'enca-    que, a més de comportar una for-     veis ferroviaris” i afegint que “és
conegut que era l'única sortida pos-   tura de les necessitats de plantilla   rreguen del manteniment del terri-    mació nul·la en el coneixement de     necessari enfortir l'ocupació per a
sible davant una realitat tan       mitjançant Ofertes d'Ocupació Pú-    tori assignat tenen cada vegada     les instal·lacions, posa en greu pe-   millorar els serveis públics, sobre-
aixafadora. No obstant això, sem-     blica suficients, i d'una política de  més dificultats per mantenir les     rill les necessitats de manteniment    tot si són essencials” i que l’“ERO
bla que la decisió va en contra d'al-   transports més decidida a apostar    instal·lacions amb les degudes ga-    de moltes altres instal·lacions.     de Renfe no és necessari” (vegeu
gun acord adoptat per CGT en un      per la carretera, per cobrir el man-   ranties, arribant-se a paralitzar les    CGT entén que l'objectiu no és     l'hemeroteca amb data de 3 de ju-
dels seus innombrables comicis,      teniment i la construcció d'infraes-   necessàries obres de renovació per    cap altre que continuar la privatit-   liol de 2003).
els signants són conscients d'això i   tructures ferroviàries, Adif està re-  falta de personal que realitzi les    zació de l'empresa pública ferro-      Per això, CGT planteja un pro-
així ho reconeixen, no obstant això,   corrent als trasllats temporals     funcions d'encarregat dels treballs -  viària i canviar l'ocupació fixa amb   cés de rejoveniment de la plantilla
s'han atrevit a signar-lo, valenta de-  forçosos, no com una mesura ex-     treballadors responsables de la se-   drets per ocupació precària, en      amb la contractació de nous treba-
cisió que pot implicar-los malsde-    cepcional sinó dolorosament reco-    guretat i del bon funcionament dels   contradicció amb els objectius es-    lladors i treballadores que enfortei-
cap.                   rrent.                  treballs.                tablerts pel Ministeri de Treball del   xin l'empresa ADIF i que permetin
  Certament, difícil paper amb què     Aquesta política de personal       La multitud d'avaries i incidèn-   govern socialista que parlen de mi-    escometre les actuals i futures cà-
han hagut de lluitar, millor dit, amb   xoca frontalment amb la falta de     cies que han causat les obres de     llora de la qualitat de l'ocupació i la  rregues de treball, amb seguretat i
què hauríem d'enfrontar-nos tots.     plantilla, que s'evidencia amb gai-   l'AVE en les línies de Rodalies de    reducció de la temporalitat. Recor-    qualitat en el servei ferroviari.
 8                                                                                         Catalunya. Juny de 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007

Recommandé

Revista Catalunya 73 Març 2006 par
Revista Catalunya 73 Març 2006 Revista Catalunya 73 Març 2006
Revista Catalunya 73 Març 2006 Revista Catalunya
433 vues27 diapositives
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt par
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista Catalunya
543 vues27 diapositives
Revista Catalunya 97 Maig 2008 par
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya
1.2K vues27 diapositives
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt par
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgtCatalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgtRevista Catalunya
561 vues27 diapositives
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008 par
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya
272 vues27 diapositives
Revista Catalunya 102 Novembre 2008 par
Revista Catalunya 102 Novembre 2008Revista Catalunya 102 Novembre 2008
Revista Catalunya 102 Novembre 2008Revista Catalunya
235 vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Revista Catalunya 68 octubre 2005 par
Revista Catalunya 68 octubre 2005 Revista Catalunya 68 octubre 2005
Revista Catalunya 68 octubre 2005 Revista Catalunya
486 vues31 diapositives
Revista Catalunya 70 Desembre 2005 par
Revista Catalunya 70 Desembre 2005 Revista Catalunya 70 Desembre 2005
Revista Catalunya 70 Desembre 2005 Revista Catalunya
316 vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Cgtmanresa Bages
746 vues33 diapositives
Revista Catalunya 103 Desembre 2008 par
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya
448 vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya
518 vues33 diapositives
Revista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgt par
Revista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgtRevista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgt
Revista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgtRevista Catalunya
482 vues27 diapositives

Tendances(17)

Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par Cgtmanresa Bages
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Cgtmanresa Bages746 vues
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgt par Revista Catalunya
Revista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgtRevista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgt
Revista Catalunya 90 - Octubre 2007 - sindicat cgt
Revista Catalunya 88 - juliol-agost 2007 - sindicat cgt par Revista Catalunya
Revista Catalunya 88 - juliol-agost 2007 - sindicat cgtRevista Catalunya 88 - juliol-agost 2007 - sindicat cgt
Revista Catalunya 88 - juliol-agost 2007 - sindicat cgt

Similaire à Revista Catalunya 87 Juny 2007

Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012 par
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Revista Catalunya
1.4K vues33 diapositives
Revista Catalunya 99 j par
Revista Catalunya 99 jRevista Catalunya 99 j
Revista Catalunya 99 jRevista Catalunya
525 vues27 diapositives
Revista Catalunya 141 Juliol 2012 par
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya
675 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya
347 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011 par
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya
683 vues33 diapositives

Similaire à Revista Catalunya 87 Juny 2007(17)

Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012 par Revista Catalunya
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Revista Catalunya1.4K vues
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012

Plus de Revista Catalunya

Catalunya nº 187 par
Catalunya nº 187Catalunya nº 187
Catalunya nº 187Revista Catalunya
733 vues32 diapositives
Els comites de defensa de la CNT par
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Revista Catalunya
333 vues219 diapositives
Catalunya nº 186 Octubre 2016 par
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Revista Catalunya
537 vues32 diapositives
Catalunya nº 185 Setembre 2016 par
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Revista Catalunya
508 vues32 diapositives
Catalunya nº 178 Gener 2016 par
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Revista Catalunya
286 vues32 diapositives
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012 par
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives

Plus de Revista Catalunya(18)

Revista Catalunya 87 Juny 2007

 • 1. Catalunya w Òrgan d’expressió de la CGT de Catalunya • Juny 2007 • número 87 • 0,50 euros • www.revistacatalunya.cat www.cgtcatalunya.cat Amb tota la raó OKUPACIÓ!!! Foto: Mireia Bordonada
 • 2. Editorial EDITORIAL CRONOLOGIA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA > ON ENS TROBEM?... SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT Repressió brutal i DE CATALUNYA Via Laietana, 18, 9è 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10 retallada de llibertats: FEDERACIONS SECTORIALS • Federacio Metal·lúrgica de Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i la recepta neoliberal Entitats de Crèdit de Catalunya • Federació Catalana d’Indústries Químiques (FECIQ) • Federació de Sanitat de Catalunya • Federació d’Ensenyament de Catalunya (FEC) • Federació d’Administració Pública de Catalunya (FAPC) Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10 FEDERACIONS COMARCALS Anoia a brutal repressió exercida nivells, muntatges policials com el Rambla Sant Isidre, 15, 1r 08700 Igualada. Tel. i fax 93 804 29 85 cgtanoia@yahoo.es Baix Camp/Priorat Raval de Sta. Anna, 13, 2n, 43201 Reus L pels mossos d'esquadra con- tra la manifestació convoca- da per l'Assemblea d'Okupes de de la Núria Pòrtulas, manifesta- cions segrestades per un immens cordó policial, i el que ja ens faltava baixc-p@cgt.es / cgtreus@estil.net Barcelona el dissabte 19 de maig, per veure, la policia utilitzant armes Tel. 977 34 08 83. Fax 977 12 80 41 suposa un nou i greu pas més en no reglamentàries en forma de Baix Llobregat l'escalada repressiva que estem punxons contra els manifestants... I Cra. Esplugues, 46 patint els moviments socials i els tot això amb una policia comanda- 08940 Cornellà - cgtbaixll@cgtcatalunya.cat Tel. 93 377 91 63. Fax 93 377 75 51 dissidents que lluitem contra da per IC-V-EUiA, amb el Saura de aquesta farsa democràtica que Conseller d'Interior. Jacint Verdaguer, 23, 08640 Olesa de Montserrat estem vivint. L'informe presentat públicament Tel. 93 778 04 93 El més irònic del cas és que a per la Coordinadora per a la Pre- Baix Penedès Catalunya ens governa un tripartit venció de la Tortura acaba de Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell Tel. i fax 977 66 09 32 d'esquerres format per aquells polí- donar-nos un panorama ben fotut: cgt.baix.penedes@gmail.com tics d'esquerres que corrien davant Catalunya al capdavant de les de- Barcelonès Nord del grisos als anys 70 i que deien núncies de casos de tortura i mal- Alfons XII, 109. 08912 Badalona cgt_bn@wanadoo.es que volien canviar el món. Doncs ja tractaments. La democracia està Tel. i fax 93 383 18 03 ho veiem com han canviat les sent segrestada. Això no pot conti- Garraf-Penedès coses. Ja no sabem si anem enda- nuar així. Cal fer veure als que ens Lepant, 23, baixos 08800 Vilanova i la Geltrú - cgtvng@pangea.org vant o tornem als temps del fran- governen que no estem disposats Tel. i fax 93 893 42 61 Còmic - Ácido Crítico quisme. a tolerar ni la repressió, ni la retalla- Maresme Coaccions a la llibertat d'expres- da de llibertats, ni la negació del Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró - cgt_maresme@yahoo.es sió i manifestació, repressió a tots dret de manifestació. Tel. i fax 93 790 90 34 Vallès Oriental Francesc Macià, 51 Agnòstica “Catalunya”, l’expressió “Països 08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com Catalans” no hi apareix a més del Tel. 93 593 15 45. Fax 93 579 31 73 nacional? TRES per cent dels articles i en FEDERACIONS INTERCOMARCALS canvi els altres tres hi són en el Jordi Martí Font, coordinador del a revista “Catalunya” NORANTA-SET restant. Entre al- Girona tres coses perquè no neguem a Av. Sant Narcís, 28, entl. 2a En el darrer número del “Catalu- ningú la possibilitat de parlar de 17005 Girona - cgt_gir@cgtcatalunya.cat Tel. 972 23 10 34. Fax 972 23 12 19 nya”, la companya Laura Vicente l’àmbit territorial que vulgui, encara Ponent deia que tenia la sensació que a la que aquest, com els Països Cata- Av. Catalunya, 82è revista “hi ha un to nacionalista”. lans, no tingui estat ni comunitat 25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat Tel. 973 27 53 57. Fax 973 27 16 30 Deia que això es veu tant en el to autònoma ni res més que llengua. Camp de Tarragona com en l’ús de conceptes com el de O només són “no nacionalistes” els Rambla Nova, 97, 2n 1a, 43001 Tarragona “Països Catalans”, “que s’utilitza territoris que tenen estat? cgttarragona@cgtcatalunya.cat Tel. 977 24 25 80 i fax 977 24 15 28 amb molta freqüència”. Em sorprèn Companya, reflexionem plegats moltíssim que la utilització d’un sobre la utiltzació de paraules com FEDERACIONS LOCALS concepte cultural com és Països aquests en àmbits com el nostre Catalans pugui ser titllat de “nacio- que es diu racionalista, de pensa- Barcelona Via Laietana, 18, 9è nalista” i en canvi la utilització d’al- ment crític, antidogmàtic i, sobretot, 08003 Barcelona - flbcn@cgtbarcelona.org tres conceptes territorials com “Ca- llibertari. Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 70 80 talunya”, “Espanya” o “Estat Per la resta, completament d’a- Manresa Circumval·lació, 77, 2n espanyol”, no. Perquè a la revista cord. 08240 Manresa - manre@cgtcatalunya.cat Tel. 93 874 72 60. Fax 93 874 75 59 Rubí “Catalunya”, publicació de la CGT de Catalunya. 8a època. DLB 36.887-92. Edició: Aquest número del ‘Catalunya’ s’ha tancat el diumenge 20 de Colom, 3-5 Col·lectiu Catalunya: Ramon Aubà, Joan Rosich, Pau Juvillà, Jose Cabrejas, Mireia Bordonada, Dídac maig del 2007. 08191 Rubí - flcgt_rubi@hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 Salau, Josep Garganté, Josep Estivill, Xavi Roijals, Jordi Martí i Òscar Purqueras. Col·laboren en Sabadell aquest número: Belén Vicéns, CNT-F, Bruno Salter, Assemblea Pagesa, Marxa dels Maquis, Araceli “La discrepència té un cost. Però Unió, 59 el silenci davant de segons què 08201 Sabadell - cgtsabadell@hotmail.com Prieto, Mariona Parra, Marta Pi Morera, Elba S. Mansilla, Antonio Aranda, federacions i seccions sindi- Tel. i fax 93 745 01 97 cals de CGT. Fotografies: Mireia Bordonada (portada), Antonio Aranda i Dídac Salau. Il·lustra- és la més covarda de les Terrassa cions: Ácido Crítico. Tirada: 10.000 exemplars. Informàtica: Germán ‘Mozzer’. Redacció i unanimitats perquè amaga la Ramon Llull, 130-136 subscripcions: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977 340 883. Col·labo- discussió” 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 racions a: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat i (cronologia) cronocata@cgtcatalunya.cat Toni Mollà a “Espill d’insolències” Castellar del Vallès No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. Pedrissos, 9 bis Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència "Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya" 08211 Castellar del Vallès Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: cgt.castellar@terra.es, tel. i fax 93 714 21 21 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. Sallent - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Clos, 5, 08650 Sallent - - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si ob- sallent@cgtcatalunya.cat teniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Catalunya. Juny de 2007
 • 3. REPORTATGE La repressió de les Malgrat la repressió, el moviment per porres i els ‘kubotan’ l’ocupació de cases ha esdevingut un dels és l‘únic diàleg que el desafiaments més important al poder capitalista poder entén OKUPACIÓ Brutal repressió contra qui posa en qüestió la propietat privada Per a aquest “Catalunya”, i amb motiu de la gament policial i repressiu que els Mossos pes, de la repressió exercida contra la gent Quinzena per l’Okupació organitzada per d’Esquadra van exercir contra la manifesta- que porta a la pràctica les teories que molts l’Assemblea d’Okupes de Barcelona, tení- ció d’aquest col·lectiu ens ha fet replantejar defensen només amb la boca. El reportatge em previst un reportatge sobre el moviment el tema i, com a mínim, parlar, a través del hi continua sent però ampliat amb aquest d’okupació de cases, però el brutal desple- comunicat de la mateixa Assemblea d’Oku- tema. Text: Assemblea d'Okupes de blic. tolerància zero a qualsevol forma Barcelona; foto: Mireia Bordonada Continuarem defensant el carrer d'expressió de la dissidència dins de com a espai de participació política. l'espai públic. S ota el lema "Defensem els es- No instauraran la por, el 19 de -La desmesurada actuació poli- pais alliberats. Per una cultu- maig, en plena campanya de farsa cial contra una manifestació que es ra popular i anticapitalista", electoral, ens ha quedat clar. Des va plantejar des d'un primer mo- l'Assemblea d'Okupes de Barcelo- d'avui no hi ha dubte. ment lúdico- festiva i comunicativa. na vam convocar una manifestació Els mossos d'esquadra agredei- Això va quedar impossibilitat degut el dissabte 19 de maig a Barcelona. xen amb punxons a la manifestació a que la intimidació exercida va Es tractava de l'acte final una quin- en defensa dels espais alliberats. provocar que molta gent no pogués zena per l'okupació, amb actes als La manifestació del dissabte 19 exercir el seu dret a manifestar-se diversos centres socials okupats de maig va ser un exemple més del per por. I que acte seguit altre gent entre el 7 i el 19 de maig. gir a la dreta que caracteritza al tri- intentés marxar degut a l'ansietat L'aplicació de la tolerància zero festants, que no podien travessar el l'objectiu de boicotejar la manifes- partit i en concret als responsables provocada per una situació de terror cap a les diferents formes de fer po- corró policial, es van produir nom- tació, la fermesa i l'enteresa de la de la conselleria d'interior IC-V- i se li negués el dret a abandonar lítica ha fet caure la façana de la broses intimidacions i atacs vio- gent va posar en evidència que l'u- EUiA amb en Joan Saura com a l'espai de manifestació convertint- pluralitat democràtica. Des del 19 lents cap a persones que estaven en nica violència que hi havia al carrer, màxim responsable. També ho va se aquesta, un cop desconvocada, de maig ja ningú pot parlar més de la manifestació i inclús contra via- era la policial. ser de la brutalitat exercida per un en un segrest. participació ciutadana, ni d'exercici nants que no s'estaven manifestant. La repressió de les demandes que cos policial amb curta però intensa -La impunitat policial a l'hora del dret democràtic a la ciutat de Arribats a l'alçada de Via Laietana motivaven la mobilització: defen- tradició repressiva i de l'ús d'armes d'emprar punxons coneguts com a Barcelona. amb Plaça Urquinaona es va voler sem els espais alliberats, per una desconegudes, punxons, per agredir Kobutan en una manifestació on es A partir de les 17h, la manifesta- desconvocar la manifestació però el cultura popular i anticapitalista, els manifestants sense ser vistos, van provocar més de 15 ferits per ció convocada per l'Assemblea d'O- desmesurat dispositiu policial im- prou la repressió, volem habitatge degut a les petites dimensions de aquesta arma a més d'altres perso- kupes de Barcelona va ser desme- pedia que cap persona l'abandonés, per a totes, aturem la destrucció l'arma. Es per això que volem de- nes contusionades amb porres, pa- suradament coaccionada. Els 1500 produint-se una situació de segrest dels barris i prou de manipulació nunciar: tades i cops de puny dins d'una ma- manifestants van ser rodejats de en plena via pública per part de les informativa, ha fet evident la com- -Les polítiques repressives contra nifestació de la qual era impossible mossos d'esquadra des del seu inici forces policials. plicitat activa de Saura i de tots els els moviments socials que s'estan marxar ni accedir-hi. impedint l'assistència de molts dels Malgrat les continuades agres- polítics amb el model repressor de incrementant en els darrers temps, Més informació: http://oku- participants o la sortida dels mani- sions per part de la policia amb l'exercici democràtic en l'espai pú- enmarcades dins d'una consigna de pesbcn.net Catalunya. Juny de 2007 3
 • 4. REPORTATGE Llista de CSO Miles de Viviendas (www.sindominio.net/miles/) Per què okupar: cinc Pge. Borbó, 11 - Barceloneta <M> L1 Marina Kasa de la Muntanya (www.nodo50.org/kasadelamun- tanya/). Av. Santuari Sant Josep de bones raons per fer-ho la Muntanya, 33 <M> L3 Lesseps Text: Assemblea d’Okupes de 3. Un espai okupat és un espai que Can Masdeu Barcelona; foto: Mireia Bordonada permet reunir i practicar l'autoges- (www.canmasdeu.net/). Camí de tió a col·lectius i grups, sense de- Sant Llatzer, s/n <M> L3 Canye- 1. Un habitatge okupat és un crit de pendre de les institucions, funcio- lles lluita contra aquest sistema econò- nant assambleàriament, sense Sin Salida mic que ens obliga a dedicar la especialització, etc. Permet dissen- (http://sinsalida.squat.net/) major part del nostre sou/diners a yar la vida personal i colectiva. Ser c/ Independència, 362 <M> L5 pagar per un sostre. Quelcom que la pròpia fontanera... Hospital de Sant Pau (L-5) és de primera necessitat. És un acte 4. Un espai okupat és un record i Can Vies d'insubmisió contra la lògica del una reafirmació de la lluita de gran (www.barrisants.org/canvies/) sistema capitalista que tot ho con- part de la humanitat: dels jornalers c/Jocs Florals, 42 <M> L1 Mercat verteix en mercaderia. És un acte que ocupaven i ocupen terres, de Nou de ruptura a l'oferta i la demanda, les associacions de veïns i col·lec- L’oficina RAM és un espai mort del canvi moneta- tius de barri que ocupaven cases (http://ram.squat.net/) i la bibliote- ri, és un stop, un prou, un atura’t. als anys 70, dels obrers que prenen ca KILOMBO Un lloc que permet fugir del xan- i autogestionen els tallers i fàbri- (http://kilombo.squat.net/) en el tatge econòmic i poder relacionar- ques, de les festes populars que CSOA Ruina Amàlia te fora d'ell. ocupen els carrers i places, etc. c/ Reina Amàlia - <M> L2 San 2. Un espai okupat és un lloc que 5. Ens estan obligant a ser totes Antoni permet dur a terme activitats propietàries, a pagar 40 anys als La Fibra col·lectives, a establir llaços comu- bancs, a estar lligats a la hipoteca i (www.musaik.net/), pl. Pintor Cu- nitaris. No és tan sols un espai físic viure sota el terror de perdre el lloc sach - Renfe Mataró que es comparteix sinó caminar i de treball, a respectar la propietat Can Pascual escollir plegades, escapant-se de privada per sobre de les necessitats Camí de Can Belasch, Collserola l'aïllament i la soletat que ens im- de les persones, ens estan obligant - FFCC Les Planes (segueix pasta- posa la societat on vivim. a trair-nos a nosaltres mateixes. nagues). La Ópera c/ Josep Prats, 56-58 - Hospitalet de Llobregat <M> Av. Carrilet (L-1) Kan Kadena Les FAQ (frequent asked questions) sobre okupació c/ Laureà Miró, 134 - Esplugues de Llobregat <M> Can Vidalet (L-5) La Muerte c/ Congost, 31 <M> Fontana (L-3) T ot el que sempre havies volgut saber sobre els okupes i mai no t'havies atrevit a preguntar. Hi -Però vosaltres treballeu? -Doncs sí. Eduquem als vostres fills, repartim les vostes cartes, fem La TDN ha preguntes que es repeteixen una pàgines web ximples (però amb c/ Treball, 105 - Poblenou vegada i una altra, te les expliquem estil), traduïm els vostres textos, Diana aquí perquè no les hagis de repetir: estem al darrere de la finestra quan c/ Ruis de Padron, <M> L1-L2 feu els vostres tràmits,... Clot -Hola, que tal? Però la pregunta adequada es: Ateneu Popular de l’Eixample -Aquesta és la pregunta que més per què treballem? Si em volgués Pge. Conradi, 3 <M> L5-L2 Sda. ens fan i més ens costa respondre. comprar una pantalla plana hauria Família Tot i això, com que som éssers hu- de dedicar-hi sis mesos del meu La Papa mans, ens sentim afalagats quan sou, d'aquesta manera em puc per- c/Sagrega 14 <M> L5-L1 Sagrera s'interessen per nosaltres, i no ens metre buscar-me la vida. PHRP importarà que ho continueu pre- -Per què predomina la música c/Magdalenes, 13-15 <M> L4 Ur- guntant. Nosaltres també ho farem, dels anys 80 en les festes okupes? quinaona perquè ens agrada cuidar el nostre -No ho sé, fa molt de temps que no Metges entorn. vaig a Can Vies. c/Metges, 16 <M> L1 Arc de -Saps que el que fas és il·legal? -Què fas a més de fer festes i Triomf -Sí, però okupar és una pràctica amoinar als veïns? LaFabriketa que posa sobre la taula el problema -En general, intentem respectar la c/Santa Rosa, 23 <M> L1 Sta Co- de l'habitatge. Quan la legalitat gent que viu als voltants dels cen- loma permet tot un seguit de pràctiques tres socials. Moltes de les activitats El Barco especulatives, coercitives, repressi- que fem no només no amoïnen els c/ Pere Pau, 26-28 <M> L5 Horta ves... és legítim okupar ció. dono ús i vida a una finca que veins sinó que ells mateixos hi par- Els Timbres -De debò creus que canviaràs el -Però si tot ho compartiu, què havia estat abandonada, de mo- ticipen. Av. Generalitat, 27 - Renfe Vilade- món? passa amb la teva parella? ment és meva. I si vols saber més detalls de les cans -Ufff... m'encantaria. Com a molt -Aquesta és una pregunta que es -Què faràs quan vigui la policia? altres activitats que fem pots con- Els Tòxics canviaré la meva pròpia vida, que fan molts col·lectius que treballen -Primer de tot, tancar la porta. Des- sultar l'”Infousurpa”. Passatge dels Ferrocarrils, 15-17 - ja és prou. Després, si ens ajuntem per una transformació de les rela- prés hi ha diferents estratègies per -La policia t'ha pegat alguna ve- Cornellà de Llobregat unes quantes, potser podem fer al- cions socials i afectives des de fa fer-hi front... i molta creativitat. gada? KOP-Alta Tensió guna cosa. Però el que tinc clar és una pila d'anys, i encara no hi ha -Que faràs quan tinguis nens? -La policia no només pega els oku- El Prat FFCC El Prat que les lluites que mai es guanyen una resposta clara. Seguim inten- -No tothom vol tenir fills. Hi ha pes. Reprimeix els pobres i tothom La Banka Rota són les que ni s'intenten. tant-ho... gent que educa els seus nens en qui pensa diferent. Llàstima que c/ Rubió i Ors, 103 - <M> L5 Kor- -Tens la teva pròpia habitació? -Per què els okupes fan pudor? cases okupades. I també n'hi ha els resulti més pràctic pegar els neya -En general, sí, però cada casa s'or- -No entenc aquesta pregunta. que els matriculen a La Pinya. okupes que els perillosos polítics i Bloke Sta. Eulàlia ganitza de manera diferent i deci- -Però saps que aquesta casa no -Que faràs quan et fotin fora? els violents especuladors. c/ Aprestadora, 68 - <M> L1 Sta deix sobre la seva estructura inter- es teva? -Com diu la dita popular: “un des- -I no tens res millor que fer amb Eulalia na. Hi ha gent que demana la seva -Òbviament no tinc un paperet que alojo, otra okupación”. la teva vida? Casal El Rakó pròpia intimitat i n'hi ha que prefe- digui que aquesta casa sigui de la -Com vas entrar? -Sí, precisament tinc millors coses c/ Iglesias, 10 - Renfe Molins s. reixen optar per compartir habita- meva propietat. Però com que li -Secret professional. que fer, per tant me'n vaig! Rei 4 Catalunya. Juny de 2007
 • 5. REPORTATGE Aproximació al moviment des dels anys 80 fins a l’actualitat Alguns moments històrics de l'okupació a Barcelona Anys 80 Agost del 2001 Pati Blau a Cornellà. Primeres okupacions de cases polí- La criminalització arriba fins a ex- tiques més enllà de la simple neces- trems de vincular l'okupació amb Juny del 2005 sitat d'habitatge. Segons la premsa ETA coincidint amb la caiguda del Festa de l'okupació al parc de l'Es- eren "els ocupa-pisos". "comando barcelona". Es deté i em- panya Industrial amb trobada de pa- presona diverses persones vicula- radetes dels diferents CSO. 1985 des amb l'okupació. A Sants, s'okupa Cros10 i a Corne- Juliol del 2005 llà, L'Ateneu. Març del 2002 Criminalització de les diferents Multitudinària manifestació a Bar- Festes Populars als barris i pobles 1989 celona contra la Cimera Europea. en plena ofensiva del Civisme que El mateix dia que cau el mur de Milers i milers de persones es ma- al mes de novembre d'aquest any Berlín, a Gràcia s'okupa la Kasa de nifesten pel centre de la ciutat. fou aprovada. la Muntanya. Maig del 2002 Agost del 2005 1991 S'atura el desallotjament de Can Concert d'Ojos de Brujo per l'As- Okupació d'una antiga vaqueria a Masdeu després de resistir penjats a semblea d'Okupes a les Festes de l'Hospitalet. La Vaqueria esdevin- la façaca durant tres dies. Gràcia. drà, durant sis anys, un Centre So- cial de referència. Novembre del 2002 Novembre del 2005 Enderrocat el Mur de la Vergonya Desplegament dels Mossos d'Es- Anys 90 al barri de la Rivera per donar lloc quadra que no triguen en començar Okupacions de vivendes a diferents poralment. Maig del 99 al nou parc autogestionat del Forat a desallotjar. barris, sobretot a Gràcia, amb coor- Setmana de Lluita Social "Tren- de la Vergonya. dinació estontània. Abril del 97 quem el silenci", s'okupa la plaça Febrer del 2006 Jornada d'okupació simultània al de Catalunya com a campament Març del 2003 Fets del 4F al carrer St. Pere Més 1995 territori català. S'okupa a diferents base. En les protestes contra la guerra a Baix, on són empresonats tres nois. Van confluint més sovint grups de barris de Barcelona, a Terrassa, l'Iraq proliferen les okupacions dels diferents àmbits, mesclant-se gent Cerdanyola, Banyoles... De les 10 Octubre del 99 Espais Alliberats Contra la Guerra que ja estava okupant amb gent que okupacions totes són desallotjades Campanya criminalitzadora des- al centre de la ciutat. no... en breu menys la del barri de Sant prés de la manifestació antifeixista Andreu. El CSO El Palomar tindrà del 12 d'octubre en què va haver-hi Octubre del 2003 Gener del 96 cinc anys de vida. disturbis. La policia deté 22 perso- Quinzena de lluita per l'okupació, Gent de diversos barris es coordina nes de les quals se n'empresona una amb moltes accions i una manifes- per respondre a la imminent apro- Octubre del 97 part. Dies més tard, es va aconse- tació d'unes 4.000 persones. Primavera del 2006 vació del Nou Codi Penal, que cri- Desallotjament de Sasé, poble oku- guir la seva llibertat, unes 10.000 Esdevenen els Espais Alliberats per minalitza l'okupació. pat a Osca, on 50 persones són de- persones es van manifestar recla- Desembre del 2003 la Cultura amb diferents okupa- tingudes. Fou un moment en l'alça mant-la. Desallotjament del CSO Les Naus, cions efímeres com la del teatre Març del 96 per l'okupació rural. enmig d'una campanya contra el Arnau al Paral·lel. Okupació de la fàbrica Hamsa a Abril del 2000 Fotut 2004 contra l'elitització de la Sants i del Cine Princesa al centre Març del 98 Manifestació contra l'especulació cultura. Novembre del 2006 administratiu de Barcelona. Jornada per l'okupació amb una que aplega 3.000 persones. Moltes Manifestació en suport al Forat de manifestació de 5.000 persones i un accions durant el recorregut. Maig del 2004 la Vergonya amb una posterior concert al Born amb més de 10.000 En el marc de l'EuroMayday s'oku- onada criminalitzadora a la premsa persones. El mateix mes, es va pen- Setembre del 2000 pa efímerament la comissaria de oficial pel llançament d'uns coets. jar la bandera okupa, retirant l'es- Acampada a la plaça. Orfila (Sant Via Laietana que restava abandona- panyola, de l'edifici de la Generali- Andreu), okupació de la seu del da. Desembre del 2006 tat a la plaça de Sant Jaume. Districte i càrregues pels carrers pel Multitudinària manifestació del perill del desallotjament del CSO Juliol del 2004 moviment per l’habitatge que ha Juliol del 98 La Gàlia al barri de la Trinitat. Paterem el Fòrum. Okupació del re- aparegut aquest any. Okupació de la plaça Catalunya en cinte del Fòrum de les Cultures en una jornada reivindicativa amb un assalt popular per terra, mar i Desembre del 2006 Octubre del 96 plantada de txiringos informatius aire. Desallotjament de la Makabra, oku- Desallotjament de Cine Princesa dels diferents Centres Socials Oku- pació de Can Ricart i nou desallot- amb un desplegament policial mai pats. Agost del 2004 jament. vist acompanyat d'un ampli segui- Desallotjament del CSO Hamsa ment mediàtic. Com a resposta, una Gener del 99 després de tres mesos de resistència 2007 manifestació que acaba atacant la Okupació col·lectiva d'un edifici i 9 anys de vida. Com a resposta Els mossos d'en Sauron han pillat comissaria de Via Laietana. municipal a la Ronda de Sant Pau s'okupa la Pedrera i hi ha disturbis carrerilla desallotjant de "bon rot- de Barcelona, durant dos dies. al vespre. El mateix mes, es des- llo" i comencen a "normalitzar-se" Gener del 97 Juliol del 2001 allotja l'Euskal Jai d'Irunya després els desallotjaments sense ordre o Jornada estatal per l'okupació a Abril del 99 Assalt a la Kasa de Muntanya des- de 10 anys de vida. Trigaran dos abans de la data fixada. Es comença Barcelona, s'okupa l'Economat al Bicicletada contra els desallotja- prés del desallotjament de Kan dies a desallotjar la gent que resis- a parlar d'una nova llei que inclourà barri de Santa Caterina. ments. Després d'un incident amb Nyoquis, just al davant. Durant l'a- teix a la teulada, posteriorment va els desallotjaments express. la policia durant el recorregut, va tac policial, un noi perd un ull. Mi- haver-hi una manifestació de Febrer del 97 haver-hi un muntatge policial con- lers de persones es manifesten con- 10.000 persones. Maig del 2007 Cinc mil persones es manifesten en tra cinc persones que foren detingu- tra la criminalització uns dies més Nova quinzena per l'okupació als suport del CSO Hamsa, aconse- des dues semanes més tard dela tard. Octubre del 2004 barris de Barcelona i pobles dels guint aturar el desallotjament tem- mobilització. Desallotjament amb disturbis del voltans. Catalunya. Juny de 2007 5
 • 6. TREBALL-ECONOMIA A SAS, la Les privatitzacions de béns públics prenen plantilla ha estat noms diferents: externalitzacions, a l’alçada de les subcontractacions, fundacions... circumstàncies Assetjament a Després d’una llarga i dura lluita per part de la plantilla MAC-SER BCN SL d'Esplugues de Llobregat Federació Comarcal del Acord final en el Maresme de la CGT tancament de SAS Abrera J osé Fernández Onorio, principal responsable de l'empresa MAC- SER BCN, ajudat en algunes oca- Col·lectiu Catalunya E sions per algun treballador afí a l passat 7 de maig es va sig- l'empresa, sotmet a assetjament la nar l'acord definitiu que po- nostra companya Juana Sedeño. sava fi a dos mesos d'un Aquesta situació comença el dia conflicte digne i realitzat amb 27 de juliol del 2002 quan Juana va grans i audaces mobilitzacions per mostrar el seu suport a unes com- part dels treballadors, que van arri- panyes enmig d’un conflicte amb bar a la paralització de la produc- l’empresa. Des d’aleshores, tot van ció a Seat en diverses ocasions. En ser vexacions, males maneres, res- aquesta lluita, que ha funcionat de triccions, sancions, etc. Fins ales- forma assembleària i amb implica- hores havia estat una treballadora ció plena del comitè d'empresa, la exemplar sense cap tipus de con- Secció Sindical de CGT ha jugat flicte gaudint la mateixa d'un con- un paper determinant. En el núme- tracte indefinit per la seva bona ro 85 del Catalunya ja vam infor- feina en les seves tasques de neteja. mar ampliament de la situació a incloia un augment de la indemnit- nombre d'ofertes de treball que po- que l'únic client era Seat, es feia re- Des d'aquesta data se li van fer fal- SAS Abrera. zació des dels vint dies per any tre- dran rebutjar els acomiadats sense alment molt dificl poder trobar una ses acusacions, es va prohibir als La plantilla de SAS ratificava en ballat inicials fins als seixanta. perdre el subsidi d'atur. solució de futur que passés per la seus companys relacionar-se amb referèndum el 7 de maig les condi- Els afectats pel ERO rebran un SAS, un dels primers proveïdors gestió col.lectiva de la factoria per ella, humiliant-la i degradant-la en cions dels acomiadaments i aixeca- pagament de 1.100 euros com a que va acompanyar a Seat en el seu part dels treballadors. Així, a con- el seu treball, sense parlar dels pro- va el tancament per torns que man- compensació per l'increment sala- trasllat a Martorell, ensamblava a tracor, finalment la plantilla no va blemes econòmics que aquesta si- tenia des de feia dos mesos a la rial no aplicat el 2006 i les indem- Abrera els quadres de comanda- veure altra opció que acceptar tuació li està implicant. A causa de factoria de SAS a Abrera. La plan- nitzacions tindran en compte el pe- ment dels models Ibiza i Córdoba l'ERO. la situació laboral inhumana a la tilla ratificava així les condicions ríode de contractació a través fins al passat 2 de març, en que L'acord definitiu posava fi a dos qual és sotmesa ha arribat fins al dels 210 acomiadaments plantejats d'empreses de treball temporal i l'empresa va decidir tancar la fac- mesos d'un conflicte sembrat de punt de perdre el seu habitatge i per la Direcció de la companyia l'antiguitat dels treballadors proce- toria, després que Seat decidís pas- mobilitzacions per part dels treba- haver de demanar ajuda familiar del sector auxiliar de l'automòbil. dents de la companyia VDO de sar la fabricació d'aquests elements lladors, que en alguns casos han per poder alimentar-se. El 94% de la plantilla va donar su- Rubí (Barcelona). Els onze afec- a l'empresa Peguform, la plantilla provocat la paralització de la pro- Actualment viu de prestat per port al principi d'acord, ja que 185 tats per l'ERO amb major antigui- de la qual tenia unes condicions de ducció de Seat. Els últims episodis quinzenes en el domicili de dos fa- treballadors van votar a favor del tat podran recol·locar-se voluntà- treball i salarials molt pitjors que de les mobilitzacions de la plantilla miliars, tot això a causa de les des- mateix, 8 es van posicionar en con- riament en la fàbrica de SAS que SAS i per això Peguform va poder de SAS Abrera havien estat la con- peses que aquesta situació li estan tra i 3 es van abstenir. es troba en l'interior de la planta de realitzar una oferta de fabricació centració el 25 d'abril a les portes implicant ja que és mare separada i Abans, el comitè d'empresa de Seat a Martorell (Barcelona) i en el molt més barata. de l'Open Seat Godó Tenis de Bar- no rep cap tipus d'ajuda. SAS, companyia que va tancar la càlcul de les indemnitzacions no es Amb la factoria de SAS Abrera celona, la concentració el 27 d'abril El seu estat de salut és lamenta- seva fàbrica d'Abrera (Barcelona) tindran en compte les baixes per tancada de forma salvatge per la davant la seu de la Conselleria de ble tal com indiquen multitud d'in- el passat 2 de març, havia signat el maternitat o per malaltia de l'any Direcció de l'empresa des del 2 de Treball al carrer Sepúlveda de Bar- formes mèdics dels quals disposa 4 de maig un principi d'acord amb passat. Quant al pla social de l'em- març, tenint en compte que la fac- celona, i els talls a l'autovia A-2 el l'afectada. Totes aquestes afeccions els representants de l'empresa que presa, s'ha ampliat de dues a tres el toria només fabricava un element i 2 de maig. mèdiques estan relacionades amb la seva situació laboral i certifica- des per diferents instàncies com l’Institut Català d’Avaluacions Mè- Obliguen l’empresa Iberia a retirar la sanció de quaranta-cinc diques (ICAM). Tota aquesta situa- dies contra un treballador per la invasió de les pistes ció és deguda a les situacions de gran tensió promogudes per José Col·lectiu Catalunya sense feina ni sou 59 treballadors ser preses a peu de pista, cosa que els hagués treballat. Fernández Onorio, que l'està sot- que presumptament van envair les hauria demostrat la presència del Arenas no ha estat l'únic a recó- metent i assetjant des de la data ja pistes i van impedir el trànsit dels treballador durant l'ocupació. rrer contra la sanció. Un altre dele- esmentada. Volem recordar que la companya Juana va ser acomiadada per greus L a titular del jutjat social núme- ro 3 de Barcelona ha obligat Iberia a anul·lar la sanció de 45 avions durant la vaga que va col·lapsar l'aeroport del Prat al ju- liol. També va basar l'acusació en el control d'entrada, que mostrava com Arenas va accedir a l'aeroport. gat sindical, en aquest cas de CISA, tindrà el 5 de juny el judici en què s'haurà de decidir si la san- acusacions sense demostrar, tal és dies sense sou i feina que va impo- Marco Aurelio Arenas va com- La jutgessa, en canvi, ha reconegut ció que li ha aplicat Iberia és justa així que un jutge va dictaminar que sar al treballador Marco Aurelio plir la sanció i va estar sense treba- que les imatges es van prendre al o no, dia en què es jutjaran una vin- l'empresa havia de readmetre la Arenas per haver envaït, segons la llar ni cobrar durant 45 dies entre pàrquing de l'aeroport, a l'exterior tena de casos més d'expedientats nostra companya per acomiada- companyia, les pistes de l'aeroport el gener i el febrer passats. Arenas de les terminals, i per això la grava- per Iberia, ja que vol estudiar la ment improcedent. Després de la del Prat durant la vaga del 28 de ju- va portar la sanció als tribunals i el ció no prova que Arenas estigués causa que té oberta el jutjat penal readmissió, va continuar l’assetja- liol passat. La jutgessa no va ac- jutjat social número 3 de Barcelo- ocupant les pistes. Pel que fa al número 1 del Prat contra aquest ment constant contra la nostra ceptar com a prova les imatges de na li ha donat la raó. control d'entrada, el treballador ar- treballador, que està imputat per la companya, aquesta empresa ja ha les declaracions que el treballador, L'empresa argumentava la san- gumenta que «en un dia com presumpta ocupació de les pistes rebut multitud de denúncies per que és delegat sindical de la CGT, ció imposada amb unes imatges de aquell, vaig entrar i sortir deu vega- de l'aeroport. La titular del Prat ha part dels treballadors per les seves va fer a les càmeres de Telecinco, la cadena de televisió Telecinco, en des de l'aeroport», i això també ho imputat de moment més de dos- males accions. ja que estaven gravades a l'exterior què es veia Arenas fent unes decla- invalida com a prova. Com que ja cents treballadors per possibles de- L'empresa MAC-SER presta els de l'aeroport. racions al·lusives a l'activitat labo- ha complert la sanció, Iberia haurà lictes de sedició, desordres i altera- seus serveis al Grup Inditext (Zara, Iberia va expedientar amb san- ral del servei de terra d'Iberia. Se- de pagar-li els 45 dies i cotitzar-los ció de l'ordre públic, i encara els Máximo Dutti, Bershka... cions que anaven de 16 a 60 dies gons la companyia, les imatges van a la Seguretat Social com si Arenas està interrogant. 6 Catalunya. Juny de 2007
 • 7. TREBALL-ECONOMIA E N T R E V I S T A LA MIRADA Secció Sindical de la CGT a l’Agència Tributària INDISCRETA Eleccions i ‘L’únic sindicat d’esquerres quotes informatives que actua com a tal’ Emili Cortaitarte Carral Josep Garganté i es va paralitzar la delegació de D urant les passades eleccions municipals i autonòmiques (en alguns territoris de l’Estat) hem -Quan i com es crea la Secció Tarragona, l’AEAT va deixar de tornat a assistir al trist espectacle Sindical de la CGT a l'Agència donar cites dues setmanes abans de (aliè a qualsevol criteri de llibertat i Tributària? l'inici de la campanya de renda pel democràcia) dels blocs informatius -Ens la vam trobar ja creada però dia 2. Vam calcular que va parar sota estrictes controls de temps, inactiva, fa uns 15 anys mes o sobre un 40% de la plantilla en un ordre d’aparició... en funció dels menys. Parteix del nucli actual atur que es va iniciar de 10'30 a anteriors resultats electorals. procedeix de la UGT, quan el 14'30 h i que la pròpia Agència a Com bé sabeu, no m’estic refe- PSOE estava llicenciant via “manu Catalunya va beneficiar l'atur al no rint als espais gratuïts de propagan- militari” Nicolas Rodó, Antón Sa- citar als ciutadans per a confeccio- da electoral en els mitjans públics. racibar i la vella guàrdia ugetista. nar les seves declaracions de la Són les notícies sobre les elec- Va muntar la UGT Catalana una Renda. Finalitzem l'aturada amb cions (en general, les campanyes gestora a la secció sindical d'Hi- una manifestació pel carrer Aragó dels líders dels partits majoritaris i senda de la UGT per impedir-nos cap a Roger de Llúria i posterior- parlamentaris) que responen a participar en el Congrés de Cata- ment Gran Via. aquests estrictes criteris. A Cata- lunya, ja que bona part dels dele- -Quina és la relació amb els al- lunya, només els periodistes de la gats sindicals d'aquella època eren tors de Finances) que acapara tot el de personal eventual. Nombroses tres sindicats? Estan per la feina Corporació Catalana de Ràdio i Te- proassemblearis, d'ascendència poder i controla de forma absoluta sentències en procediments de la en la campanya de protestes? levisió han fet explícita la seva anarcosindicalista o “redondistes” en el seu benefici la massa salarial. via laboral iniciats per la CGT de -Bàsicament dolenta en aquests queixa i no han signat o no han i tant els uns com els altres eren En les administracions on més la via laboral han convertit aquests moments. Existeix un sindicat de aparegut, fent veure que es tractava obertament crítics amb els acords directe és el contacte amb els ciuta- eventuals en fixos discontinus. directius (no va en conya) que s'ha d’un reportatge periodístic, en les dolents que signava la secció esta- dans ens trobem amb plantilles re- Les reivindicacions són aug- presentat per primera vegada a les imatges televisives. tal de la UGT a l’AEAT, vam deci- duïdes al 50% amb salaris que es- ments salarials per a deixar la con- eleccions, un sindicat de quadres La resta de grans mitjans han dir passar-nos en massa amb afi- cassament arriben als 1000 euros dició de mileuristes i dotació de les en conflicte amb el sindicat de di- donat sensació de normalitat quan liats inclosos a la CGT. amb 20 anys de serveis. Sobreca- plantilles en les Administracions i rectius, CCOO, CSIF, SIAT-US, no han contribuït amb entusiasme -Quin és la situació laboral en el rregades de treball i escasses de Unitats sobrecarregades de treball. UGT i CGT. democràtic a la farsa. No és d’es- vostre sector? mitjans. -El dia que començava la cam- A Barcelona la CGT és el sindi- tranyar, de fet en períodes no direc- -La situació laboral és complicada, Ens trobem també amb una ex- panya de la declaració de renda cat amb major nombre de delegats tament electorals el funcionament amb 28.000 empleats públics (un ternalització dels serveis, especial- hi va haver mobilitzacions. En després de les eleccions. Som l'ú- d’aquests mitjans no és gaire dife- 7% és personal laboral) d'una ment les d'informació tributària què van consistir i com i per nic sindicat d'esquerres que actua rent. Decantats, en general, cap a banda l’AEAT actua com un mi- que han estat cedides a empreses quina raó es plantegen? com a tal a l'Agència Tributària, la una o altra de les dues grans op- niestat dintre de la Función Públi- com Atento. -En aquest conflicte el personal ad- resta té acords de no efectuar ni cions partidistes (populars i socia- ca, d'altra banda l'estructura orgà- Això s’ha d’afegir un absolut ministratiu i tributari de l'Agència reivindicacions, ni mobilitzacions listes encarnen una nova versió nica i directiva de l'Agència menyspreu cap a les pròpies nor- plantejava augments salarials, re- durant la campanya de la renda, a dels conservadors i liberals de la Tributària Espanyola està absoluta- mes que l'estat dicta a l’AEAT, ja classificacions professionals i do- canvi de cursets (dotacions econò- Restauració borbònica, en un nou ment jerarquitzada; amb una elit de que durant les campanyes de renda tació de les plantilles. Tanquem 4 miques per a efectuar-los), mitjans restabliment monàrquic amb patent jerarques administratius (Inspec- es dedica a la contractació il·legal administracions de les 22 existents materials i altres “ajudes”. de cors) els mitjans contribueixen de manera decisiva a crear la tra- moia d’un edifici democràtic, en el qual sembla que el gran repte és Les treballadores de Clece Girona reclamen millores salarials optar pels uns o pels altres. De ve- gades, com si d’unes postres es Redacció empleats. Tot i això, no es va acon- Aquesta empresa és una de les dels tres primers dies i un percen- tractés es deixa entreveure que L es treballadores de la neteja a Girona es van tornar manifes- tar el 20 d'abril per reclamar millo- seguir que s'incrementessin els seus salaris, que consideren total- ment injustos i insuficients, per que pitjor contractes té per als seus treballadors: contractes precaris, temporals que es fan intermina- tatge elevat de la resta. Una com- panya, per exemple, es va acciden- tar netejant i després de patir existeixen altres opcions. Més mi- noritàries però, això sí, integrades en el sistema. res salarials. Una vintena de treba- aquest motiu, tenen previst seguir bles, errors constants en les nòmi- durant mesos la seva dolència Aquest entramat no és una impo- lladores de l'empresa Clece de realitzant concentracions davant nes, hores extres pagades a 5 € -el cobra uns 500 euros. Els companys sició del sistema partitocràtic a les Girona, encarregada de la neteja de del consistori per reclamar un sou que després de llevar-li el 14 % que recullen les escombraries als grans empreses de comunicació es- dependències municipals, es van digne. d'IRPF es converteix en un regalet hospitals s'han punxat diverses ve- crita i audiovisual. La simbiosi i el concentrar al matí davant de l'A- dels treballadors a l'empresa- quan gades amb xeringues que no ha- repartiment de rols és un fet i forma juntament per reclamar un aug- Sous de misèria i el conveni marca 13 euros. El per- vien estat dipositades en conteni- part d’un pacte sòcioeconòmic que ment de sou. El conflicte laboral en condicions de treball sonal que hi ha destinat a cada cen- dors apropiats, amb el risc va més enllà de qualsevol conjun- aquesta empresa ja ve de molt tre és insuficient; per tant, hi ha d'infeccions. Vidriers que netegen tura passatgera. Estat, sistema polí- llarg. Aquesta concentració es va draconianes una sobrecàrrega de treball que no sense mesures de seguretat. La llis- tic, partits del sistema i mitjans de convocar després que el passat 10 L'empresa Clece és una empresa a està reflectida en el salari. Els dies ta és interminable i per això es va comunicació formen una quadratu- d'abril l'empresa i els treballadors nivell de l'Estat espanyol. Des de fa personals no es cobreixen, ni les convocar la vaga indefinida que va ra que sustenta el sistema i dóna van arribar a un acord que va posar uns anys està guanyant molts con- hores sindicals de les companyes tenir lloc durant els mesos de març cobertura a la il·lusió democràtica fi a la vaga que mantenien des de cursos de l'administració pública. delegades. Han de fer el seu treball i abril, ja que es portava més de eliminant del joc qualsevol opció feia 37 dies amb el suport de la Guanyar aquests concursos els su- i el de la companya absent. No es quatre mesos intentant negociar més radical (llistes obertes, demo- CGT. posa uns beneficis de milions d'eu- pot desenvolupar la feina a fons, unes millores que l'empresa es ne- cràcia participativa) o alternativa Algunes de les mesures que va ros, ja que quan es concedeixen els però és igual, perquè aquí el que gava a concedir: augment de plan- (transformació del sistema, auto- preveure l'acord van ser convertir contractes no se li pregunta a l'em- preval és que sembli que els cen- tilla, reducció d'hores laborables a gestió). contractes temporals en fixos, la presari quants diners destinarà als tres estan nets. 35, augment dels salaris, cobertura I així les coses, els temps electo- possibilitat d'incrementar el nom- beneficis econòmics i quants al tre- Quan un treballador es dóna de del 100% en les baixes per acci- rals ens fiquen a casa uns senyors i bre de treballadors i donar noranta ballador, i l'administració es limita baixa, sigui per accident o per ma- dent i malaltia i més seguretat en el senyores que només tenen que dies de permís no remunerat als a agafar la millor oferta. laltia, se li descompta la totalitat treball. bones intencions cap a nosaltres. Catalunya. Juny de 2007 7
 • 8. TREBALL-ECONOMIA L’ALTRA REALITAT Què podem fer? Clariant accentua la El cas de SAS a Abrera repressió contra la CGT Seccions Sindicals CGT Clariant Ibérica; foto: Joan Ramon interessos de l'empresa i dels treba- Pepe Berlanga Ferrandis lladors, i la resposta empresarial és totalitarisme, imposició i absència E l passat mes de febrer els qui de diàleg. Se'ls pregunta si prete- S treballaven en l'empresa SAS ense cap tipus de contempla- nen tancar el Prat i llancen desafia- d'Abrera van ser informats que ció la multinacional Clariant ments continus a la plantilla per a l'empresa tancaria, al·legant que no Ibèrica SA contia obstinada aniquilar-la, amb el tancament o havien aconseguit mantenir la fa- a dinamitar tota representació del amb la seva submissió absoluta a la bricació dels quadres de comana- sindicat CGT en els centres de tre- voluntat empresarial. dament dels Seat Ibiza, perdent ball establerts a Catalunya (el Prat i Hi ha nou comitè al Prat, però l'adjudicació que passaria a realit- Tarragona). Les maniobres de la torna a ésser de CGT. L'empresa zar Peguform, amb salaris i condi- direcció de Clariant Ibèrica per aposta fort per veure amb quin su- cions laborals pitjors que les gaudi- desmembrar la CGT comencen a port es compta i tornar a tirar un des per SAS i, consegüentment, era ser eixelabrades i contínues. No pols a la plantilla. forçós el tancament de la planta a obstant això, els resultats estan És important demostrar als di- Abrera. sent nefastos per als interessos d'a- rectius de Clariant Ibèrica la unió En resposta a l'actitud dels treba- quests directius agressius, necessi- dels treballadors i la lluita contra lladors a primers de març, l'empre- tats de resultats impressionants a Dos acomiadats i un sancionats, ni va assistir-hi cap re- les injustícies i la defensa de les ga- sa procedia al tancament patronal i molt curt termini i sense el mínim sancionat al Prat presentant social, només han con- ranties socials (si el CGIQ se signa en oposició a aquesta actuació els sentit de la lògica. La Direcció de l'empresa química siderat les al·legacions que es van com planteja la patronal suposarà treballadors i treballadores van ini- Si ens atenem als fets més re- compleix la seva amenaça i aco- fer per escrit sobre acusacions molt la submissió als empresaris), la de- ciar un procés de protestes que ha cents, en un període de sis mesos miada un membre del Comitè en generals contra els expedientats, fensa dels propis drets i els dels durat més de dos mesos. No obs- enrere, veiem la seva política de re- actiu, un exdelegat de personal i un després de la denúncia per part de companys. tant això, a pesar de totes les ac- pressió contra CGT: sancionen el operari, tots ells afiliats de la CGT. dos companys que se sentien aco- cions de protesta efectuades, entre delegat sindical de la CGT al Prat La direcció del Prat, fent gala de rralats pels sancionats. Clariant Tarragona altres talls de carreteres o paralitzar de Llobregat; sancionen un afiliat a la seva gran capacitat de comuni- Això es produeix poc després de la producció a Martorell en diver- CGT al centre del Prat; sancionen i cació i aplicant-se amb rigor, ex- la realització d'eleccions sindicals, La repressió de Clariant Ibèrica ses ocasions, ha estat impossible acomiaden el secretari de la Secció clou el diàleg i aplica la sanció. Tot en les quals, a pesar de la impugna- sobre els treballadors que simpatit- doblegar la decisió empresarial. Sindical de la CGT al centre de Ta- això quan els treballadors no ac- ció de les eleccions per part de zen d'una o altra forma amb la La CGT que posseïa la represen- rragona i membre del Comitè cepten ordres per considerar que l'empresa, es va poder presentar Confederació General del Treball tació majoritària en SAS, ha hagut d'Empresa; sancionen un company no entren en les seves funcions. O una llista amb 16 persones en el és manifesta. d'assumir la iniciativa mobilizadora que es presentava per la llista de bé es fan ressò de notícies sobre col·legi d'especialistes i no qualifi- S'està a l'espera de la sentència i propositiva, adquirint una gran CGT posant-li una sanció de dos membres de la plantilla que no els cats, aconseguint 7 representants, del judici celebrat el passat 4 d'a- responsabilitat davant els treballa- mesos d'ocupació i sou al centre de són grats. majoria absoluta, ja que no hi va bril i s'espera que demostri que dors. Finalment, s'ha pogut aconse- Tarragona; i sancionen tres afiliats En la primera setmana i sense haver cap altre sindicat que presen- l'actuació de la direcció de Clariant guir un increment substancial de de la CGT al centre del Prat; un donar temps al Comitè ni a consti- tés més llistes. és premeditada i encaminada a era- les indemnitzacions econòmiques. d'ells, a més, es va presentar en les tuir-se, l'empresa ja va obrir quatre CGT va recollir signatures de la dicar la representació dels treballa- Dels vint dies de salari per any tre- recents eleccions al Comitè per expedients disciplinaris sense cap major part de la plantilla declarant dors per CGT, únic sindicat crític ball als seixanta, els afectats pel CGT, amb el resultat de dos aco- base legal per procedir a cap sanció la inexistència de cap tipus d'asset- amb la conducta de l'empresa. ERO rebran 1.100 euros en com- miadaments i una sanció de 30 dies o acomiadament i, un cop presen- jament i que les relacions laborals S'espera que els treballadors pensació per increments salarials d'ocupació i sou. tats els plecs de descàrrec, Clariant en aquesta factoria són amistoses i comprenguin que davant la demos- no aplicats, les indemnitzacions Cal ressaltar l'altíssim nombre va acomiadar dos dels expedientats cordials però no ha servit de res. tració d'autoritarisme per part de la tindran en compte tots els períodes d'expedients que l'empresa està in- i va sancionar amb falta molt greu i Nou comitè, nou repte de la di- direcció de Clariant no queda cap de contractació, així com reconèi- coant des de fa un temps. Què oco- 30 dies d'ocupació i sou el tercer. recció de Clariant. S'ofereix diàleg altre remei que l'acció directa i xer l'antiguitat dels treballadors rre amb aquesta empresa? Després d'una investigació par- i voluntat d'arreglar les coses, de contundent contra l'actitud repres- procedents d'altra companyia, onze cial en la qual no es va escoltar els baixar la crispació, de conciliar els siva de l'empresa. afectats per l’ERO es recol·locaran en la fàbrica que SAS té a l'interior de la Seat a Martorell, i altres, no menys importants, que incideixen La destrucció d'ocupació pública, causa de les dificultats a Adif sobre el càlcul final de les indem- nitzacions. SFF-CGT rebé un milió d'hores extraordinà- Renfe a Catalunya i l'escassedat de dem que l'actual ministre de Tre- Aquesta bateria de mesures que van confluir en el principi d'acord subscrit amb la representació dels C om a conseqüència del dego- teig incessant des de fa mes de quinze anys de la destrucció d'o- ries realitzades l'any 2006 en les UN que composen l'actual Adif i amb la multitud de treballs que plantilla en l'àmbit, van instar que fos el Ministeri de Foment qui prengués cartes en l'assumpte, però ball, Jesús Caldera, es va manifes- tar contrari a l'anterior Expedient de Regulació d'Ocupació signat al treballadors, van culminar en un re- cupació pública, mitjançant Expe- s'han externalitzat cap a empreses en comptes de trobar solucions sò- juliol de 2003, quan era portaveu ferèndum que, amb el 94% dels dients de Regulació d'Ocupació, de privades per falta de personal propi lides en el temps ha optat per tras- del grup socialista, argumentant vots, va aprovar les mesures acor- la incapacitat de l'empresa Adif per per a realitzar-los. Així mateix, les llats forçosos d'altres províncies que “es deterioraran més els ser- dades. Els mateixos afectats han re- obtenir del govern actual la cober- gerències de producció que s'enca- que, a més de comportar una for- veis ferroviaris” i afegint que “és conegut que era l'única sortida pos- tura de les necessitats de plantilla rreguen del manteniment del terri- mació nul·la en el coneixement de necessari enfortir l'ocupació per a sible davant una realitat tan mitjançant Ofertes d'Ocupació Pú- tori assignat tenen cada vegada les instal·lacions, posa en greu pe- millorar els serveis públics, sobre- aixafadora. No obstant això, sem- blica suficients, i d'una política de més dificultats per mantenir les rill les necessitats de manteniment tot si són essencials” i que l’“ERO bla que la decisió va en contra d'al- transports més decidida a apostar instal·lacions amb les degudes ga- de moltes altres instal·lacions. de Renfe no és necessari” (vegeu gun acord adoptat per CGT en un per la carretera, per cobrir el man- ranties, arribant-se a paralitzar les CGT entén que l'objectiu no és l'hemeroteca amb data de 3 de ju- dels seus innombrables comicis, teniment i la construcció d'infraes- necessàries obres de renovació per cap altre que continuar la privatit- liol de 2003). els signants són conscients d'això i tructures ferroviàries, Adif està re- falta de personal que realitzi les zació de l'empresa pública ferro- Per això, CGT planteja un pro- així ho reconeixen, no obstant això, corrent als trasllats temporals funcions d'encarregat dels treballs - viària i canviar l'ocupació fixa amb cés de rejoveniment de la plantilla s'han atrevit a signar-lo, valenta de- forçosos, no com una mesura ex- treballadors responsables de la se- drets per ocupació precària, en amb la contractació de nous treba- cisió que pot implicar-los malsde- cepcional sinó dolorosament reco- guretat i del bon funcionament dels contradicció amb els objectius es- lladors i treballadores que enfortei- cap. rrent. treballs. tablerts pel Ministeri de Treball del xin l'empresa ADIF i que permetin Certament, difícil paper amb què Aquesta política de personal La multitud d'avaries i incidèn- govern socialista que parlen de mi- escometre les actuals i futures cà- han hagut de lluitar, millor dit, amb xoca frontalment amb la falta de cies que han causat les obres de llora de la qualitat de l'ocupació i la rregues de treball, amb seguretat i què hauríem d'enfrontar-nos tots. plantilla, que s'evidencia amb gai- l'AVE en les línies de Rodalies de reducció de la temporalitat. Recor- qualitat en el servei ferroviari. 8 Catalunya. Juny de 2007