Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010

Revista Catalunya
Revista CatalunyaPeriodisme à CGT Catalunya

Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010

Catalunya
> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Octubre 2010 · núm. 121 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat  www.cgtbalears.org
      I malgrat tot,
      la vaga va ser
      una realitat...


                                                                             Fotografia: Sergio L.
> Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 121 · Octubre 2010  0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat
      I malgrat tot,
      la vaga va ser
      una realitat...

                                                                      Fotografia: Sergio L.
Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA
> ON ENS TROBEM?
                                  Editorial
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL
TREBALL (CGT) DE LES ILLES
BALEARS
Camí de Son Rapinya, s/n - Centre
“Los Almendros”, 2n 07013 Palma de
Mallorca
Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 -
lesilles@cgtbalears.org
Delegació Menorca
Plaça de la Llibertat, 5 07760                     Vaga general?
Ciutadella
Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592
menorca@cgt-balears.org

SECRETARIAT PERMANENT
DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA                     Sí, però després què?
CGT DE CATALUNYA
Via Laietana, 18, 9è - 08003
Barcelona -
spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax
933107110

FEDERACIONS SECTORIALS
• Federació Metal·lúrgica de
Catalunya (FEMEC)
• Federació de Banca, Borsa,
Estalvi i Entitats de Crèdit
                     E  n aquests moments del camí sembla
                       clar que la vaga general convocada
                     pel passat 29 de setembre ha estat un
                                              aquest sistema) com quan fugim en re-
                                              tirada (com ara i sembla ser que per un
                                              quant temps).
                                                                         i gastat anar de bracet amb els majorita-
                                                                         ris i posar-nos darrere la seva roda quan
                                                                         convoquen vaga general? La vaga ge-
                                                                                                    ment i l’acció revolucionàries, una acció
                                                                                                    revolucionària que ens permeti construir
                                                                                                    una societat diferent damunt d’altres
• Federació Catalana d’Indústries
Químiques (FECIQ)             èxit de participació, tenint en compte el     En el segon, la cosa resulta més com-        neral que defensem, a banda de per atu-        valors i sense classes. No és només
• Federació de Sanitat
• Federació d’Ensenyament de       context en el qual ens trobem. Relatiu      plexa. Ho tenim tot per accedir a la         rar la producció i enfrontar-nos al capital      un problema de resposta sinó, sobretot,
Catalunya (FEC)              com tots els èxits que fan referència a      gestió de la societat sense mitjancers ni      en la seva més clara expressió, en el         que de tenir clar que aquesta és neces-
• Federació d’Administració
Pública (FAPC)              les lluites socials però èxit de mobilitza-    amos de cap tipus. I tot i això, allò que      món del treball assalariat, per a què ens       sària i que cal que sigui contundent, sinó
Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn      ció i de participació almenys. La vaga      mostrem i deixem veure a la gent que         servirà? L’endemà tindrem el govern de        sobretot de saber com hem de fer per
Tel. 933103362. Fax 933107110       va aconseguir una participació prou im-      no viu directament en els nostres cer-        torn esperant quan en convoquem una          canviar les coses, i ara no ho sabem ni
FEDERACIONS COMARCALS           portant i durant la jornada es van crear     cles socials, de pensament i d’acció, és       altra per dir-nos que vol negociar o sen-       tan sols si comptéssim amb una àmplia
                     conflictes prou potents com per deixar       que no estem preparats per a res, que        zillament aquesta és única i irrepetible       participació el 29 de setembre. Perquè
Anoia
Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada    clar que almenys la gent treballadora       no podem canviar res i que no som ca-        en nom de la santa hipoteca permanent i        una cosa és la vaga i una altra la transfor-
Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es  conscienciada i sense massa endeuta-       paces d’analitzar, enfrontar-nos i guan-       majoritàriament estesa com herba quan         mació social. I una i l’altra es troben més
Baix Camp/Priorat             ments personals estem en contra de la       yar encara que siguin petites coses.         plou per tota la massa obrera possible i       allunyades que mai.
Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus
baixc-p@cgtcatalunya.cat         desaparició de drets a què els amos ens      Per això, quan enmig d’una negociació        existent?                       Ens caldrà treballar molt i posar tota la
Tel. 977340883. Fax 977128041
                     porten amb reformes laborals, pèrdua       de conveni, obtenim un petit triomf som       Plantegem aquests interrogants i molts        carn a la graella per tal que les coses
Baix Llobregat              de drets, lleis retrògrades i ensabonada     més feliços que una altra cosa.           altres que no escrivim aquí perquè real-       esdevinguin diferents. Això sí, tenim clar
Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà -
cgtbaixll@cgtcatalunya.cat        permanent per als rics i poderosos. Hem      Als anticapitalistes, a on ens porta         ment la vaga general és una eina molt         que és possible i que no deixarem de
Tel. 933779163. Fax 933777551                                                          potent que cal adequar a la realitat dels       lluitar mentre un sol home o dona pateixi
                     creat de nou un col·lapse social durant      guanyar una vaga general? Als anarco-
Comerç, 5. 08840 Viladecans
                     un dia i deixat clar que les treballadores    sindicalistes, en quin escenari ens situa      nostres dies. La vaga general, al 2010 a       explotació, no gaudeixi de llibertat o els
cgt.viladecans@yahoo.es
Tel./fax 93 659 08 14           i els treballadors mobilitzats pensem       esdevenir martell per als empresaris ara       Europa, ja no és revolucionària, ni tan        seus drets bàsics a l’existència i la felicitat
Baix Penedès               que no només la crisi l’han de pagar els     mateix, en una situació en què les lluites      sols a Grècia, ja que qui la convoca i qui      no siguin respectats. Així doncs, després
Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell
                     qui l’han provocat sinó que nosaltres no     socials s’han convertit en la seva major       hi participa té clar que a través d’ella no      de la vaga general del 29-S, a continuar
Tel. i fax 977660932
cgt.baix.penedes@gmail.com        som qui l’ha provocat, o almenys no en      part en resistents i poca cosa més? Te-       es pot acabar amb el capitalisme ni en-        la lluita i incrementar l’anàlisi i el debat.
Barcelonès Nord              som la part més responsable.           nim un pla alternatiu a aquest tan avorrit      cetar una via social basada en el pensa-       Som a mig camí però fa baixada!
Alfons XII, 109. 08912 Badalona
cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803   Molt bé. Ara pensem que després d’una
Garraf-Penedès              vaga amb botigues tancades (moltes
Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la
Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat
                     menys de les que voldriem) i empreses
Tel. i fax 938934261           aturades, els transports desapareguts i
Maresme                  els carrers plens de la nostra gent. Què
Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró -
maresme.cgt@gmail.com
                     més? Doncs és aquí on la convocatòria
Tel. i fax 937909034           perd més alè i força. En el cas dels sin-
Vallès Oriental              dicats majoritaris, aquests l’expliquen
Francesc Macià, 51 08100 Mollet -
cgt_mollet@hotmail.com          com un toc d’atenció que podria fer
Tel. 935931545. Fax 935793173       rectificar el govern Zapatero o qui vin-
FEDERACIONS INTERCOMARCALS        gui després. Els “alternatius”, entre els
Girona
                     quals hi ha diversitat evident però per
Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005     un cop lemes i coordinació gran, no po-
Girona
cgt_gir@cgtcatalunya.cat         den negociar res que no sigui de quin
Tel. 972231034. Fax 972231219
                     color anirem vestits a les respectives
Ponent
Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida -
                     manifestacions, ja que tampoc hi ha la
lleida@cgtcatalunya.cat          força obrera mínima, vaja, em sembla a
Tel. 973275357. Fax 973271630
                     mi, per tombar el govern i exigir una rec-
Camp de Tarragona             tificació de les darreres barrabassades
Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001
Tarragona                 ja incomptables.
cgttarragona@cgtcatalunya.cat
Tel. 977242580 i fax 977241528      En el primer cas tampoc cal preocupar-
FEDERACIONS LOCALS
                     se massa ni tenir-los-hi en compte ja
                     que de fa molts anys ja han deixat clar
Barcelona
Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona  que són purs espectadors -amb alguns
flbcn@cgtbarcelona.org
Tel. 933103362. Fax 933107080
                     miniprivilegis- de la situació econòmica
                     general de l’Estat, tant quan avancem
Berga
Balç 4, 08600               (això cada cop serà més impossible en
sad@cgtberga.org Tel. 938216747
Manresa
Circumval·lació 77, 2n - 08240       Edició del Col·lectiu La Tramuntana Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose
Manresa
manre@cgtcatalunya.cat           Cabrejas, Mireia Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivilli, Xavi Roijals,                    “Ens donarem per satisfets si els joves d’avui
Tel. 938747260. Fax 938747559       Jordi Martí, Laura Rosich i Josep Torres. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez,
                                                                                     (...) les lluites que emprenguin són amarades
                      Toni Álvarez, Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové,
Rubí                                                                                    d’humanisme i despullades de tota mena de
Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@     Agurrelj, Joan Canyelles Amengual, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions
hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96    sindicals de CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Informàtica: Germán ‘Mozzer’. Redacció i                      sectarisme. Si són sempre, i en tot moment,
Sabadell                  subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda)                     inspirades i dirigides pels ideals més purs de
Unió, 59, 08201 Sabadell -         977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat. Redacció i subscripció a                                 llibertat”
cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93   Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447.
745 01 97                                                                               Joan Manent i Pesas a “Records d’un sindicalista
                      Col·laboracions: jtorres@cgt-balears.org. Web revista: www.revistacatalunya.cat.
Terrassa                  No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.                           llibertari català”
Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa -
cgtterrassafl@gmail.com          Drets dels subscriptors:
Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04    D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor-
                     porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Castellar del Vallès
Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del   i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat
Vallès                  necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació,
cgt.castellar-v@terra.es,         cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca-
Tel./fax 93 714 21 21           talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel.
                     971 791 447, jtorres@cgt-balears.org
Sallent
Clos, 5, 08650 Sallent                     Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya”
sallent@cgtcatalunya.cat                    Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61              - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.
                                - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Sort                              - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.
Pl. Major 5, 25560, Sort
pilumcgt@gmail.com                         Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del
Tel. 633 322 033                        titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.
                                  Més informació a http://cat.creativecommons.org/

2                                                                                                              Octubre de 2010
REPORTATGE                                                  La CGT ha aprovat els
                     El debat sobre la qüestió nacional dins                                    acords sobre el tema
                     la CGT gira entorn a dos eixos bàsics: el                                   per àmplies majories
                     federalisme i el dret a l’autodeterminació
         La CGT i la
        qüestió nacional:
        Debats i Acords      molts dels quals obeïen a posicions    “un debat suficientment ampli per un
   Pau Juvillà Ballester,
   afiliat a CGT Lleida         equívoques, simplistes o que mal-     pròxim ple de Catalunya”, un debat
                     comprenien una realitat quotidiana”.   que no es duria a terme fins al IV
                     La resolució tractava tres punts prin-  Congrés.

E  l debat sobre la qüestió nacional
   en el si de la Confederació Nacio-
nal del Treball i, posteriorment en la
                     cipals, el concepte de nació que, en el
                     cas de Catalunya feia extensiu als al-
                     tres territoris de llengua catalana que
                                          Ja, sota el nom de CGT de Catalunya
                                          en el seu IV Congrés, s’inicia de nou
                                          el debat que serà present en els dife-
Confederació General del Treball de    “també formen part d’aquesta comu-    rents comicis de l’organització fins
Catalunya ha estat una constant des    nitat”, l’internacionalisme i federa-   a data d’avui i que suposarà la presa
dels primers comicis d’aquestes or-    lisme i l’autodeterminació i sobirania  d’acords significatius fixant la posi-
ganitzacions. Una discussió que gira   popular, afirmant que “La CNT per     ció de la nostra organització.
entorn de dos pilars bàsics d’aquesta   tot això reconeix que el poble català   Així, els dies 22, 23 i 24 del mes
ideologia, el federalisme i el dret a   mereix exercir lliurement el seu dret   de maig de 1992 es celebrava a la
l’autodeterminació.            a l’autodeterminació”           ciutat de Lleida el IV Congrés de la
El 9 i 10 de novembre de 1985 es     Finalment, en l’apartat “Acció di-    CGT de Catalunya, un comici que
duia a terme a Barcelona el segon     recta de la CNT davant la qüestió     suposava un pas endavant en el de-
congrés de la CNT de Catalunya (que    nacional”, es feien constar 5 punts    bat sobre l’anarquisme i la qüestió
esdevindria posteriorment la CGT)     entre els quals el de” lluitar contra   nacional en el sí d’una de les orga-
on s’aprovaria, per 38 vots a favor, 7  tot tipus d’opressió i repressió na-   nitzacions mes representatives de
en contra i 4 abstencions la resolució  cional”, “respecte i desenvolupament   l’anarcosindicalisme, la Confedera-
“autonomia, nacionalisme i CNT”.     dels usos, costums, llengua i cultura   ció General del Treball de Catalun-
Un document que deixava clara la     catalanes”, “potenciar el desenvolu-   ya.
postura d’aquesta organització en-    pament i aprofitament dels recursos    La importància d’aquest Congrés ce-
vers el tema.               econòmics propis del nostre poble,    lebrat a Lleida rau en dos aspectes fo-
Així, en la introducció ja s’esmentava  impedint l’espoli d’aquests i respec-   namentals. D’una banda a que es en
les reticències del moviment llibertari  tant l’ecosistema” per acabar dema-    aquest Congrés on es presenten per la
envers la qüestió nacional, enunciant   nant “adaptar l’estructura de la CNT   seva aprovació la proposta d’estatuts
que: “tradicionalment l’organització   a aquestes posicions”.          específics per la CGT de Catalun-
ha arrossegat una constant postura    Malgrat l’aprovació d’aquesta ponèn-   ya, uns estatuts diferenciats dels de
de rebuig vers la identitat nacional   cia el Congrés, amb 18 vots a favor,   la CGT de l’Estat Espanyol amb la
de Catalunya. Aquest tic de rebuig    un en contra i 4 abstencions aprova-   càrrega simbòlica que això suposa.
estava basat en motius de complexos,   va un vot particular on es demanava    I per altra banda, a que un dels as-
                                          pectes sotmesos a debat pel conjunt
                                          de la militància de l’organització era
                                          el posicionament d’aquesta envers la
                                          qüestió nacional, els seus aspectes
                                          socials, culturals i lingüístics.
                                          En el que respecta al debat entorn a
                                          l’aprovació dels estatuts, la convo-    en sentit contrari de l’anterior, donant  col·lectiva (nacional i social) del po-
                                          catòria del IV Congrés per part del    suport a la ponència “una apuesta de    ble català, per acabar proposant un
                                          Comitè Confederal de referència SG     futuro”, denunciant el bilingüisme     seguit d’acords entre els quals el que
                                          084/91, ja feia palès el sentit de la   diglòssic i dient, entre d’altres que   deia: “La CGT de Catalunya serà so-
                                          seva presentació en l’aclariment 3,    “aquí, a Catalunya, els catalans que    lidària amb el desenvolupament de la
                                          on es deia textualment: “Ens sem-     som llibertaris som les dues coses,    lluita per l’autodeterminació a nivell
                                          bla prioritari i lògic des d’una òptica  catalans i llibertaris, amb un projecte  de tots els Països Catalans, actual-
                                          confederal dotar-nos d’ells amb les    internacional per l’avenir, però, sense  ment fragmentats i amb processos
                                          nostres especificitats i necessitats i,   renunciar als nostres orígens”.      socials i polítics diferenciats. Treba-
                                          alhora, no contradir els criteris bàsics  Així doncs existien dues posicions     llarà, doncs, per tal d’enfortir les re-
                                          dels estatuts de la CGT”.         mes o menys enfrontades alineades a    lacions entre els diferents països des
                                          Per a la discussió respecte de la qües-  l’entorn de la ponència “una apuesta    de la realitat específica de cadascun,
                                          tió nacional s’arribava al Congrés     de futuro” que en el seu punt 6.4 ti-   lluitant per la superació de les legisla-
                                          fonamentalment amb dues ponèn-       tulat “Qüestió nacional: aspectes so-   cions, ideologies i polítiques que im-
                                          cies divergents i amb un debat pre-    cials, culturals i lingüístics” exposava  pedeixin avançar cap a la vertebració
                                          congresual intens que s’havia traduït,   punts de vista sobre l’anarquisme i la   social, cultural i política necessària
                                          per exemple, amb posicionaments      qüestió nacional fent especial èmfasi   per a la construcció i consolidació
                                          concrets com el que feien diferents    en el dret a l’autoderetminació en el   d’una realitat i d’un projecte nacional
                                          afiliats presentant un escrit públic on,  marc dels Països Catalans i en la nor-   comuns”.
                                          sota el títol “a que futuro estan apos-  malització de la llengua catalana.     Per altra banda, la ponència presen-
                                          tando?”, ells mateixos contestaven     La ponència feia un breu repàs de     tada per Xavier Oller i Jesús Martí-
                                          “el nacionalismo e independentismo”    cites de diverses personalitats de     nez defensava en el seu desenvolu-
                                          referint-se a una de les ponències pre-  l’anarquisme (des de Bakunin a Sal-    pament, idees com: “(...) el cert es
                                          sentades.                 vador Seguí), defensava una relació    que el nacionalisme es una ideologia
                                          En l’altra banda, per exemple, el sin-   federalista amb una prèvia ruptura     aliena a la classe obrera que tendeix
                                          dicat d’obrers llibertaris de Castellar  del marc estatal i feia especial èmfasi  a dividir als treballadors en funció de
                                          del Vallès feia una defensa aferrissada  en un objectiu comú, l’emancipació     la seva procedència i distreure’ls dels

Octubre de 2010                                                                                                 3
REPORTATGE
seus autèntics objectius de classe” o                                                                   punts mínims de reivindicació com
“per a nosaltres, com a llibertaris i                                                                   l’elaboració d’un IPC català elaborat
contraris a la ideologia nacionalista                                                                   amb la presència dels sindicats, do-
i als interessos que s’oculten darrere                                                                  nar preeminencia jurídica als àmbits
seu, el dret a l’autodeterminació en-                                                                   de negociació col·lectiva mes pro-
tès com un element d’una estratègia                                                                    pers als treballadors/es, impulsar la
independentista manca de tot interès,                                                                   negociació col·lectiva dels convenis
tant en allò polític com estratègica-                                                                   estatals a Catalunya, garantir plenes
ment, encara que, per suposat, accep-                                                                   competències a la inspecció de Tre-
taríem una decisió majoritària del po-                                                                  ball, impulsar la plena transferència
ble de Catalunya a autodeterminar-se                                                                   en qüestions sociolaborals (politiques
i escollir la seva independència”.                                                                    actives, OTG, formació professio-
En els acords mes concrets envers                                                                     nal...), establir el TSJC com a darrera
l’ús del català, l’anterior ponència                                                                   instància en matèria laboral o impul-
enunciava propostes com “ La CGT                                                                     sar el Servei de Català de la CGT per
considerarà lícita l’exigència que tot                                                                  garantir la plena normalització de la
funcionari, ja sigui de l’administració                                                                  llengua a nivell del sindicat.
central o de l’autonòmica, pugi aten-                                                                   El text apuntava diverses conclusions,
dre i expressar-se en català, com a                                                                    entre elles: “El Marc Català que cal
mostra de respecte de l’Estat cap al                                                                   defensar no es un marc Català esta-
poble que administra” per tot seguit,                                                                   tista o el Marc Català que defensa la
uns paràgrafs mes avall afegir “La                                                                    burgesia que sempre es posa d’acord
CGT haurà de reconèixer i lluitar                                                                     en allò essencial, sinó aquell Marc
pel dret de tot ciutadà a expressar-se                                                                  Català que acosti a les treballadores i
en castellà a tota Catalunya i a és-                                                                   treballadors de Catalunya el seu àm-
ser atès en igualtat de condicions al                                                                   bit de decisió, que faciliti la seva au-
expressar-se en qualsevol àmbit de                                                                    togestió i que estigui mes proper als
l’administració”.                                                                             trets socio-econòmics i identitaris. La
L’acord de Congrés, donada la dis-                                                                    CGT ha d’avançar en les negociacions
cussió que aquest punt generà, fou     com a poble, el dret a la sobirania   propera conferència sindical com un    lòleg i secretari de comunicació de la   col·lectives i reivindicacions cap
la següent tal i com es descriu en el   nacional, l´autogestió col·lectiva,   dels punts de l’ordre del dia. Una    CGT, Jordi Martí.              aquest marc català” o “La CGT ha de
llibret d’acords: “en el termini de 6   la lliure federació de municipis, i   discussió que no es limitava única-    Com a conseqüència dels acords del     fer propostes que tinguin un clar sig-
mesos, es convocarà un Ple de Sin-     l´emancipació dels pobles oprimits.   ment a aquest aspecte si no que, tal   VIIè congrés de la CGT a Manresa      nificat de classe i alhora que caminin
dicats monogràfic sobre el tema, en     El debat iniciat a Lleida suposava un  i com es deia en la ponència, “(...)   i malgrat l’acord era de que el tema    cap a posicions o elements de partici-
el que es prendran com a base els     punt i apart en el debat de la qüestió  donant legitimitat al Marc Català     es tractés en Conferència Sindical, el   pació o autogestió. L’autogestió no es
acords del segon Congrés i la ponèn-    nacional en el sí de la que no tindria  de Relacions laboral, fer avançar     14 i 15 de novembre de 2003 es duria    possible sense l’emancipació de clas-
cia presentada (en el Congrés de      continuïtat, de manera significativa,   l’emancipació social i nacional del    a terme a Barcelona, el Ple ordinari    se i el reconeixement i la possibilitat
Lleida) dins del bloc “una aposta de    fins al Congrés de la CGT de Man-     conjunt de la classe treballadora de   de la CGT amb punt de l’ordre del dia    d’autoorganització també territorial”.
futur” dedicada al nacionalisme. En    resa.                  Catalunya, previ pas a l’exercici del   específic respecte del marc català de    L’any 2004 s’iniciaria amb una peti-
aquest ple s’acordarà la postura de    Així, al febrer de 2002 es reacti-    dret a l’autodeterminació”.        relacions laborals defensat per quatre   ció de la Federació comarcal del Baix-
la CGT de Catalunya sobre el tema     varia el debat dins del conjunt de    Des de la Federació intercomarcal     ponències.                 Camp Priorat per que s’inclogués, en
enunciat”.                 l’organització. Aquell mes, a la ca-   de Lleida, i en base als acords ob-    La majoria dels acords dels sindicats    el primer ple ordinari, un punt de
Pel que respecta a la proposta       pital del Bages, s’hi duia a terme el  tinguts a Manresa, es va veure ne-    (9 sindicats amb 95 vots) foren de re-   l’ordre del dia sota la denominació
d’estatuts, 20 sindicats amb 66 vots    VIIè congrés de la CGT els resultats   cessari articular un espai de debat i   fondre la ponència “per l’autogestió,    “La CGT de Catalunya i la Qüestió
hi donaven el vot favorable contra     del qual farien ressorgir la discussió  diàleg sobre la qüestió nacional mes   un marc català de relacions laborals”    Nacional al Segle XXI. Federalis-
9 sindicats amb 14 vots i 2 sindicats   sobre la qüestió nacional en el sí del  enllà de comicis orgànics i fer-lo ex-  amb la signada per Moises Rial i al-    me i nacionalisme; confederalitat i
s’abstenien amb 8 vots. El Congrés     sindicat, per iniciar in procés que fi-  tensiu a la resta de moviment lliber-   tres sota el títol de “marc català de re-  cohesió; aspectes culturals i linguís-
doncs, aprovava uns estatuts especí-    nalitzaria en comicis posteriors.    tàri. Es per això que l’onze de maig   lacions laborals” pel que la comissió    tics; intervecions i compromisos so-
fics per a la CGT de Catalunya.       Dins del termini establert per la re-  de 2002 s’organitzaven les “jornades   de ponències redactaria un dictamen     cials” ja que, com es deia en l’escrit
Així doncs, aquest comici dut a ter-    cepció de ponències es feia arribar   sobre anarquisme i qüestió nacional”   fusionant ambdues. El text, aprovat     “Creiem que des del darrer comici en
me a Lleida obria el camí cap l’inici   la titulada “La CGT de Catalunya     amb l’objectiu, tal i com es deia en   per 14 sindicats amb 120 vots contra    el que es va tractar aquest tema (IV
d’un debat en profunditat sobre el     davant de la qüestió nacional”, que   l’extracte d’aquestes que s’edita pos-  5 sindicats amb 52 vots establia uns    Congrés, Lleida, 1992) hi han hagut
fet nacional dins de l’organització    anava signada, per 7 militants de    teriorment: “ (...) la CGT de Ponent
anarcosindicalista mes important del    l’organització.             vam tirar endavant unes jornades que
principat.                 El text de la ponència proposava,    sota el títol “Anarquisme i qüestió
El debat iniciat al Congrés de Lleida   després d’un breu repàs històric, 3   nacional” intentaven assolir un triple
tindria continuïtat en el Ple de Sindi-  punts d’acord consistents bàsicament   objectiu: en primer lloc introduir el
cats de Sallent el 19 de desembre del   en una modificació de determinats     debat sobre la qüestió nacional en un
mateix any on s’hi varen presentar     articles dels estatuts entre els quals  sindicat que, moltes vegades superat
tres ponències.              l’enunciat de l’article 2 apartat c   per la seva pròpia dinàmica de treball,
Dels vots presents en el Ple de Sin-    (l’eliminació de qualsevol forma     el deixa sovint al marge. En segon
dicats el dictament de la Comissió     d’explotació i opressió que atempti   lloc recuperar una sèrie d’idees i per-
de Ponències va obtenir el 85% dels    contra la llibertat de les persones)   sonatges que, pertanyent a la tradició
vots que representaven al 81 % dels    afegint-hi els conceptes col·lectius o  llibertària, comprenien i defensaven
sindicats, només es va produir una     nacions.                 les llibertats dels pobles com quel-
abstenció del 15% dels vots que co-    Es precisament per aquesta proposta   com d’inherent a la resta de llibertats
rresponien al 19% dels sindicats.     de modificació estatutària que la Co-   personals i col·lectives, i, en tercer
Els acords aprovats, molt en sintonia   missió Organitzadora del Congrés, en   lloc, trencar aquell fals antagonisme
amb la ponència presentada per “una    escrit de data 11 de gener del 2002,   entre anarquisme i nacionalisme que,
apuesta de futuro”, prenia acords ex-   feia avinent als signants de la ponèn-  sovint, ha alimentat molta demagògia
plícits en l’ús del català “(...) la CGT  cia que en l’ordre del dia del Congrés  i beneficiat a l’imperialisme, tant co-
de Catalunya continuarà esforçant-se    no estava prevista la modificació es-   lonial com econòmic.”
perquè la llengua catalana assoleixi    tatutària, motiu pel qual es publica-  El programa de les jornades consistí
un ús normal al territori català; és    ria aquesta en el quadern de debats   en una sèrie de tres xerrades, una roda
a dir, que es constitueixi en llengua   conjuntament amb d’altres textos que   d’intervencions de les diferents fede-
comuna i vehicular de relació social,   havien quedat fora de discussió con-   racions territorials de la CGT presents
cultural econòmica i política” i en-    gressual.                així com d’una taula rodona sobre el
vers l’autodeterminació i federalisme   Així doncs, malgrat la ponència clau   sindicalisme català al final de l’acte.
“La Confederació treballarà per un     en el debat sobre la qüestió nacional  A les 10:00 es donava per iniciades
veritable internacionalisme solidari,   quedava fora del debat en el sí del   les jornades amb la xerrada “Bakunin
que cal diferenciar de l’interestatisme  VIIè Congrés, l’existència d’una pro-  i el nacionalisme: influència en els
regnant. Això requereix la solidaritat   posta titulada “la CGT de Catalunya   internacionalistes catalans” que faria
amb les lluites d’emancipació dels     per un Marc Català de relacions labo-  Emili Cortavitarte, professor i mem-
pobles oprimits en el camí de la cons-   rals”, signada per 4 afiliats de Manre-  bre del sindicat d’ensenyament de la
trucció d’un nou ordre internacional    sa i Barcelona posaria les condicions  CGT, a la que seguiria la impartida
basat en la lliure federació de pobles   per poder dur-lo a terme amb poste-   per la històriadora i professora de la
lliures i iguals en drets”.        rioritat.                UdL, Eulàlia Vega, sota el nom de
Així doncs, el congrés de 1992 a      Com a resultat del Congrés        “Catalanisme i anarquisme: la CNT
Lleida i la seva continuació en el Ple   l’organització aprovava, per 122 vots  i el fet nacional als anys trenta” per
de Sallent aprovava el reconeixement    a favor, cap vot en contra i contades  continuar a les 16:00 de la tarda amb
de la realitat juridico-politica de Ca-  abstencions, posposar el debat sobre   “la Tramuntana: la construcció de
talunya, els seus valors col·lectius    el Marc Català per abordar-lo en la   l’anarquia en català” per part del fi-
4                                                                                              Octubre de 2010
REPORTATGE
canvis substancials (...)”.        Despí el seu VIIIè Congrès on, no-
Un ple que es duria a terme el 16     vament tornava a sortir el debat de la
d’octubre d’aquell any i que comp-    qüestió nacional.
taria únicament amb dos punts de     Així, en la ponència titulada “Cap
l’ordre del dia, la CGT davant la     una acció social oberta i partici-
Constitució Europea i la CGT de      pativa” que bàsicament esbossava
Catalunya i la qüestió nacional al    l’estratègia de l’acció social dins
segle XXI..                de la CGT, es proposaven mecanis-
12 anys després del Congrés de Llei-   mes de treball d’aquesta secretaria,
da la CGT tornava a debatre, direc-    i en l’apartat de lluites en les que es
tament, sobre la qüestió nacional, i   proposava que la CGT hi participés
ho feia amb sis ponències i diverses   de manera activa es feia constar
sensibilitats mes o menys oposades.    l’alliberament nacional sota la pre-
La Comissió de ponències redactaria    misa que: “la lluita per l’alliberament
un text que dividiria en dues parts,   nacional ha d’estar ineludiblement
d’una banda es refonien dues de les    lligada a l’alliberament social i re-
ponències que tractaven “la qüestió    presenta un pas més en l’autogestió
de la llengua” i de l’altra “la qüestió  i l’autoorganització col·lectiva, una
del federalisme”. Finalment i des-    reivindicació que ve de molt lluny i
prés d’un dia sencer de debat intens   que ha tingut sempre un cert arrela-
s’aprovaria la primera part i no la    ment en la CGT (abans en la CNT)
segona,                  de Catalunya, no per crear un nou
Així, s’obtenien uns acords sobre la   Estat sinó per defensar els drets
llengua que, malgrat tot, exposaven    col·lectius de la nostra societat”
aspectes intrínsecament lligats al
debat sobre la qüestió nacional com                          Aquest apartat acabava dient “en de-
que “l’àmbit lingüístic del català es                         fensa d’aquesta lliure decisió i d’un
molt mes ampli que el de la nostra                          federalisme des de la llibertat entre
organització (...) aquest àmbit lin-                         persones i pobles lliures, cal estar
güístic a rebut diversos noms al llarg                        al costat de totes aquelles organit-
dels anys però el nom que més s’ha                          zacions defugint de dogmatismes i
popularitzat ha estat el de Països Ca-                        sectarismes que participin en aquests
talans”.                                       ideals”.
 Aquest text també proposava 10                           Finalment el Congrés aprovaria una
acords que, bàsicament passaven                            part d’aquesta ponència (entre la qual
per la defensa del català mitjançant                         l’apartat esmentat anteriorment).
l’ús del català de manera preferent                          Després d’anys d’intens debat sobre
en l’organització (com a mínim en                           anarquisme i qüestió nacional dins
català), en la relació amb adminis-                          de la CGT de Catalunya i després de
tracions i empreses, estar presents en                        prendre acords clars sobre la posició
les plataformes de defensa de la llen-                        de la nostra organització envers el
gua, treballar amb organitzacions                           tema, aquesta deixava d’esdevenir
afins amb qui compartim la nostra                           punts de l’ordre del dia en els se-
llengua per l’edició de material i que                        güents comicis sense fer que això
                                           aturés la linea de treball i debat en-
la relació escrita entre la Confedera-
                                           degada.
ció General del Treball de Catalunya
                                           Així en els debats previs al IX Con-
amb la resta de la Confederació dels
                                           grés Ordinari de la CGT de Catalun-
territoris dels Països Catalans sigui
                                           ya que es va celebrar a terme a Lleida
en català”.
                                           el 5, 6 i 7 de febrer de 2010, es va
Gairebé un any després, el 16, 17 i
                                           dur a terme, al CSA La Maranya, una
18 de desembre de 2005, la CGT de
                                           xerrada sota el títol “Anarquisme i
Catalunya, duria a terme a Sant Joan                         qüestió Nacional” amb la presència
                                           del prioratenc Jordi Martí, un dels
                                           principals teòrics envers el tema.
                                           I Finalment, l’onze de setembre de
                                           2010 la CGT, com ja ha fet d’altres
                                           cops, feia públic un manifest titulat
                                           aquest cop “Ara i sempre per la lliber-
                                           tat dels pobles i la justícia social” que
                                           feia pal·lès novament el compromís
                                           de la CGT cap a l’autodeterminació
                                           i l’emancipació nacional des de
                                           l’anarcosindicalisme, tal i com es
                                           diu en un dels paràgrafs del text: ”La
                                           CGT de Catalunya, com organització
                                           confederal i llibertària, reclama la
                                           necessària independència de classe i
                                           popular, des de l’objectiu de la auto-
                                           gestió col·lectiva i ecològica de cada
                                           localitat i organització productiva,
                                           federada, confederada amb qui vul-
                                           gui, o secessionada a partir del lliu-
                                           re exercici del ple dret a decidir tot
                                           cercant l’emancipació total. Només
                                           sobre aquesta base es podrà eradicar
                                           el sistema capitalista, el sotmetiment
                                           al treball, la colonització nacional, el
                                           productivisme, el patriarcat, la pro-
                                           pietat privada i l’Estat com a eina
                                           política d’opressió.”
                                           Després d’un intens debat, la Confe-
                                           deració General del Treball s’ha do-
                                           tat d’uns acords confeccionats al llarg
                                           de gairebé dos decennis, aprovats per
                                           amplies majories, que permeten fixar
                                           clarament la posició d’aquesta orga-
                                           nització envers la qüestió nacional i
                                           que es basen en tres eixos principals,
                                           el federalisme, l’autodeterminació i
                                           la sobirania popular.

Octubre de 2010                                                       5
TREBALL-ECONOMIA                                                   Després del 29-S
                     La CGT de Catalunya fa una crida a tota la                                      hem de prendre de
                     classe treballadora a sostenir la lluita per                                     nou els carrers
                     tombar aquesta Reforma Laboral


I després
de la Vaga                          29-S a Catalunya:
                               ampli seguiment
del 29–S,
què?
    SP del Comitè
   Confederal de la CGT                              ment ha estat més irregular, la seva    CGT en solitari o conjuntament amb    yol i el govern català realment volen
                       SP Comitè Confederal
                         CGT Catalunya            incidència ha estat molt elevada en    altres col·lectius i organitzacions, o  promoure el “diàleg social”, han de
                                           l’ensenyament i en les recollides     dels blocs organitzats de forma cla-   retirar immediatament la Reforma
                                           d’escombraries. Malgrat les infor-     rament diferenciada aprofitant les    Laboral, aturar les seves pretensions

E  l passat dia 29 una part impor-
   tantíssima de la classe treballa-
dora de l’estat espanyol vam secun-
                     La jornada de Vaga general del
                     29 de setembre a Catalunya ha
                                           macions difoses, l’aturada també ha
                                           estat evident en el sector de serveis i
                                                                manifestacions dels sindicats insti-
                                                                tucionals, altrament dit majoritaris,
                                                                                     d’allargar l’edat de jubilació i el pe-
                                                                                     ríode de cotització i fer marxa en-
                                           en el comerç.               són: 700 persones a Reus, 4000 a     rere en mesures com retallar el sou
dar la Vaga General. I ho vam fer    estat un èxit de participació i       El menor seguiment de la vaga en      Tarragona, 1500 a Sabadell, 1000     dels i les treballadores públiques,
amb el decidit esperit de derogar les  seguiment, amb aturades pràc-        les petites empreses confirma el que    a Manresa, 700 a Mollet del Vallès,   congelar pensions i altres retallades
actuals mesures i lleis antisocials   ticament totals a la indústria i el     la CGT de Catalunya fa temps que      1000 a Terrassa, 400 a Lleida, 75 a   socials. Fins que això no succeeixi,
imposades pel govern del PSOE.      transport.                 denúncia: la major impunitat amb      Tàrrega, 500 a Vilanova, 250 a Vic,   la CGT de Catalunya, com a conse-
Estiguem o no d’acord amb els ín-                          la que actuen els empresaris que      unes 100 a Sort, Tremp i la Pobla    qüència dels seus acords, continuarà
dexs de seguiment publicats fins a    La CGT de Catalunya ha estat        exerceixen fortes pressions als seus    de Segur, 500 a Rubí, 800 a Girona,   promovent mobilitzacions i noves
ara, la veritat és que la Vaga Gene-   una de les organitzacions amb        treballadors i treballadores, concul-   100 a Igualada i 500 a Vilafranca del  jornades de lluita.
ral va ser secundada per un nombre    més presència als piquets infor-      cant sovint el seu dret a vaga amb la   Penedès. La manifestació de CGT a    La CGT de Catalunya fa una crida
de treballadores i treballadors més   matius realitzats a múltiples llocs,    por a l’acomiadament.           Barcelona va aplegar més de 10.000    a tota la classe treballadora a sos-
alt de l’esperat. Sens dubte, el tre-  amb una àmplia concurrència a        La CGT de Catalunya destaca tam-      persones, especialment a la part fi-   tenir la lluita i crear conflicte, des
ball realitzat per a la preparació de  les manifestacions i convocatòries     bé el treball realitzat pels seus pi-   nal del recorregut. En tos els casos   de l’endemà de la vaga, per tombar
la Vaga i el seguiment que ha tingut   de la CGT arreu de Catalunya.        quets informatius, tant a polígons     les convocatòries van transcórrer    aquesta Reforma Laboral i les demés
la mateixa representen un èxit per                          industrials i empreses com en cen-     de manera pacífica, tot i que sovint   lleis antisocials, allà on es vulguin
al conjunt de les classes populars.   Després de l’èxit de la vaga, el go-    tres de distribució i en carrers de    es van veure envoltades de dispo-    aplicar, empresa a empresa, barri a
No obstant això, al que no estem     vern espanyol ha de retirar la Re-     pobles i barris. Durant el dia 29 de    sitius desproporcionats de mossos    barri. Allà on hi hagi un/a afectat/
disposades la majoria de les perso-   forma Laboral i canviar les seves      setembre aquests piquets, moltes      d’esquadra.               da (acomiadat/da, regulat/da, reduït/
nes que secundem aquesta jornada     polítiques econòmiques.           vegades efectuats o coordinats amb     La CGT de Catalunya constatem      da de salari, contractat/da en preca-
de Vaga és que al nostre esforç mili-                        organitzacions i associacions dels     l’ampli rebuig a la Reforma Laboral   ri,…) es trobarà a la CGT oposant-
tant contra aquesta Reforma Labo-    La CGT de Catalunya valora de        moviments socials, han estat molt     per part del conjunt dels treballadors  se directament i mobilitzant-se per
ral i el Pla d’Ajustament Econòmic,   manera molt satisfactòria el resultat    més visibles que els d’altres orga-    i treballadores. Si el govern espan-   impedir l’agressió.
sigui manipulat i traït en noves tau-  de la vaga general convocada per la     nitzacions sindicals, especialment
les de negociació que desenvolupin    nostra organització el passat 29 de     les anomenades majoritàries. De-
la normes d’aquestes mesures tan     setembre. A l’espera de resultats de-    nunciem que, malgrat que aquests
lesives per a totes i tots nosaltres.  finitius d’aquest seguiment, les da-     piquets informatius han exercit el
No podem consentir que, al mateix    des de les que disposem ens perme-     dret constitucional a informar d’una
temps que se surt al carrer per a    ten afirmar que el seu seguiment ha     convocatòria de vaga, en alguns
derogar les lleis, en paral·lel, a es-  estat molt elevat en el sector indus-    casos han sofert assetjament per
quena de les i els treballadors i per  trial, on la majoria de treballadors    part de forces policials (autonò-
mitjà dels fets consumats, les orga-   de moltes empreses van deixar de      mica i municipals) que han limitat
nitzacions UGT-CCOO s’asseguin      treballar. En el transport la seva in-   l’exercici d’aquest dret, de vegades
a negociar com s’aplicaran les re-    cidència també ha estat molt eleva-     amb denúncies i alguna detenció.
formes en el marc de les mesures     da. Els serveis mínims decretats per    L’assistència a les convocatòries de
imposades.                la Generalitat s’han acomplert en la    manifestació que la CGT ha realit-
Tots i totes estem veient com, des    majoria de cassos, malgrat no haver     zat, molt sovint amb altres organit-
de l’engegada del Pla d’Ajustament    estat acordats en cap moment amb      zacions socials i sindicals, arreu de
i la Reforma Laboral l’única cosa    la CGT de Catalunya i ser clarament     Catalunya ha estat molt superior a
que aquestes mesures i lleis han ge-   abusius i superiors als d’altres con-    la d’altres jornades de vaga gene-
nerat és més atur, com ho indiquen    vocatòries de vaga general. Tot i que    ral. Alguns exemples d’assistència
                     en l’administració pública el segui-    a les manifestacions convocades per                                     Barcelona
les dades que ens proporciona el
mateix govern el qual ha repetit fins
a la sacietat que es crearà ocupació
amb aquesta reforma, i l’eliminació
i privatització de cada vegada més    Valoració Vaga General del 29-S a Balears
serveis públics.
Per tot això, i sent coherents amb          CGT-Balears           un control policial massa nombrós,     amb el tancament de CGT i una per-    A Menorca també es van mobilitzar
el que venim dient i fent des de fa                         que en tot moment ens va estar mar-    formance sobre el capitalisme que va   piquets a Ciutadella i hi va haver una
ja dos anys, la Confederació Gene-                          cant i que van impedir que desenvo-    elaborar un grup teatral independent.  manifestació prou concorreguda.

                     D
ral del Treball fa una crida al con-      es de CGT Balears valorem po-     lupéssim la nostra tasca informativa.
junt de les organitzacions socials i      sitivament els piquets que vam    Després vam anar a l’Ajuntament de
sindicals de l’estat espanyol per a   organitzar al matí a Palma, que van     Palma i en totes les oficines dels par-
continuar amb les mobilitzacions     anar al Corte Inglés, el Mercat de     tits vam anar a donar-los una xerrada
amb la finalitat d’eliminar la Refor-   l’Olivar i Mercadona. Després ens      i díptics de CGT sobre la reforma la-
ma Laboral i el Pla d’Ajustament     concentrarem devant la Conselleria     boral i vam fer això mateix al Con-
Econòmic.                de Salut per reivindicar l’admissió de   sell de Mallorca. Després al Polígon
Així les coses, ens veiem en la ne-   les treballadores i el treballador que   de Son Castelló i aconseguim que la
                     van acomiadar per denunciar assetja-    principal gasolinera tanqués.
cessitat com classe treballadora de
                     ment dins de la Fundació Hospital de    La manifestació de Palma la vam
prendre de nou els carrers, aprofi-
                     Manacor. Es va lliurar una carta i una   convocar CGT, CNT, Maulets, Front
tant l’impuls de la Vaga General, i
                     proposta d’acord per a la readmissió.    Solidari, CTA i Endavant, i va tenir
continuar amb la mobilització sos-                          molt poder de convocatòria pel que
tinguda en el temps fins que vegem    Posteriorment vam anar fent cercavi-
                     la per la Via Sindicat, al nostre pas les  estem acostumats a Palma, ens ma-
realitzat l’objectiu pel qual la CGT                         nifestem prop de 2000 persones (a
i la resta d’organitzacions socials i  botigues baixaven la barrera, i vam
                     poder entrar a unes quantes botigues    la dels majoritaris eren 5000) i vam
sindicals convoquem aquesta Vaga                           estar molt actius durant tot el recorre-
                     per convidar a les treballadores a tan-
General.                                       gut. Acabem a la Plaça de la Reina,
                     car i unir-se a la vaga. Tot això amb                                                            Palma
                                           llegint un manifest elaborat per CNT,
6                                                                                             Octubre de 2010
TREBALL-ECONOMIA

   L’altra vaga del 29-S                                                                         Apunts
                                                                                      destacats
Ermengol Gassiot, Secretari         les empreses, sovint convocades per     gent que ha fet una vaga de manera    social, i en especial la CGT de Ca-   del 29-S
d’Acció Social CGT Catalunya                               activa al carrer si que ho ha fet o amb  talunya, tindrem la responsabilitat de
                       col·lectius que no eren CGT o plata-
                                             nosaltres o al voltant de nosaltres.   donar continuïtat a les expectatives
                       formes on el nostre sindicat era una
                                             Ara, després del 29-S tot aquest teixit  generades.
                                                                                      La CGT convoca
                       organització més, la CGT hi ha tingut                                             mobilitzacions en més
E  l 29 de setembre el nostre país, i
   Catalunya en especial, ha viscut
una àmplia jornada de vaga general i
                       una presència destacada. A més so-
                       vint ha esdevingut el referent sindi-
                       cal d’aquests àmbits. Destaca en això
                                                                              Barcelona    ciutats que mai

protesta popular contra les polítiques    que molts d’aquests espais aglutinen                                              En aquesta vaga general del 29-S la
antisocials que els governs espanyol     gent relativament jove, la majoria de                                             CGT ha convocat concentracions i
i autonòmics han promogut en els       les quals encara no estan sindicades.                                             manifestacions en més ciutats que
darrers anys. Molts i moltes treba-     Com a conseqüència d’això des de                                                en cap altra ocasió i amb unes xifres
lladores han deixat d’anar a treballar,   molts llocs abans de la vaga se’ns va                                             de participació prou importants, una
aturant multitud d’empreses arreu,      anar demanant on es podien fer els                                               prova de l’increment de la capacitat
especialment del sector industrial,     piquets, o si els podíem fer conjun-                                              organitzativa i d’actuació del sindi-
dels transports i de la neteja. Fins     tament, etc.                                                          cat. Aquestes mobilitzacions han es-
aquí el dia 29-S aparentment ha estat    Del transcurs de la vaga crec que es                                              tat organitzades en solitari en alguns
un altre dia de vaga general, que va     poden destacar els següents punts ge-                                             casos, però en la immensa majoria en
seguir les pautes d’altres aturades si-   nerals:                                                            col·laboració amb altres organitza-
milars, tot i que la presència activa de   1.A part dels piquets a les empreses,                                             cions i moviments socials, en alguns
la CGT s’ha fet notar potser més que     a moltes poblacions i barris de grans                                             casos amb convocatòries pròpies,
en altres ocasions.             ciutats s’hi han organitzat comitès de                                             en d’altres en blocs clarament dife-
Més enllà de l’èxit d’una vaga que      vaga, al marge de CCOO i UGT, que                                               renciats en el marc de convocatòries
molts, i amb la boca petita també      han aglutinat els moviments socials.                                              realitzades pels sindicats majoritaris.
alguns dirigents de CCOO i UGT,       De les forces sindicals alternatives,                                             El 29-S la CGT va convocar mobi-
esperaven que fos un fracàs, del 29     la CGT hi ha tingut una presència en                                              litzacions a: Girona, Lleida, Tàrrega,
de setembre ens en quedarà també       ells molt superior a la resta. De fet,                                             Tarragona, Reus, Barcelona, Terras-
un altre record: la mobilització d’un    amb l’excepció d’alguna localitat, la                                             sa, Sabadell, Mataró, Igualada, Vic,
ventall ampli i divers de col·lectius i   COS, CoBas, CNT i IAC hi han man-                                               Manresa, Berga, Cornellà, Vilanova
organitzacions socials no directament    tingut una presència quasi merament                                              i la Geltrú, Rubí, Mollet, Sort, La
sindicals. Aquesta mobilització ha si-    nominal i en pocs llocs. Majoritària-                                             Pobla de Segur, Tremp, El Vendrell,
gut capaç d’estendre la possibilitat     ment els moviments socials han per-                                              Vilafranca del Penedès,… un fet que
de lluitar, conjuntament amb els i les    cebut aquesta realitat.                                                    marcarà la dinàmica dels propers
assalariades, a moltes persones sense    2.Aquets piquets de barris i pobla-                                              mesos.
feina, jubilades o aturades, o sense     cions han tingut una activitat i presèn-
contracte, o amb contractes precaris     cia important al carrer durant el dia                                             Els moviments socials
i va ajudar a superar la fragmentació    de la vaga, amb accions de diferents
que patim la classe treballadora.      tipus. Això ha permès dues coses. La                                              s’impliquen en la
Cal tenir clar que aquesta mobilitza-    primera enfortir vincles entre gent                                              vaga
ció no va ser protagonitzada només      nostra i la d’altres organitzacions tre-
per la CGT, ni copada per la CGT, i     ballant conjuntament. La segona, vi-                                              Una altra dada a tenir en compte en
que la varietat de col·lectius i àmbits   sibilitzar-nos públicament. En molts                                              el 29-S ha estat la implicació clara
organitzatius que l’han protagonit-     llocs en el carrer la nostra presència                                             dels moviments socials anticapita-
zat reflecteix la riquesa creixent dels    (de piquets) amb moviments socials                                               listes en la dinàmica de la vaga, un
moviments socials combatius de Ca-      ha sigut molt superior a la de CCOO i                                             fet que obrirà de segur noves dinà-
talunya.                   UGT i hem tingut certa incidència en                                              miques de coordinació i de lluita
Però tampoc ens volem amagar que       l’aturada, ja sigui tancant comerços o                                             sindical i social, en les quals la CGT
des de la CGT de Catalunya i des de     mostrant el dia de lluita de diferents                                             ha de tenir un important paper a ju-
                                                                                 Reus
les seves federacions i sindicats ha-    maneres.                                                            gar. Exemples a Barcelona com el
víem apostat per socialitzar la vaga     3.En el marc de tot aquest entramat                                              de l’Assemblea de Treballadors/es,
del 29-S. Socialitzar-la traient-la de    social, s’ha generat una visibilització                                            el del Moviment 25 de Setembre i
les burocràcies sindicals, fent-la anar   de la vaga com un dia de conflicte i                                              l’okupació de l’antiga seu del Banes-
més enllà dels i les delegades sin-     lluita i no només com una protesta                                               to a Plaça Catalunya, els comitès de
dicals i dels comitès d’empresa. I a     domesticada i dulcificada com sem-                                               vaga i piquets organitzats a diversos
l’hora, li volíem donar un caire més     bla que pretenien CCOO i UGT. Tot i                                              barris, el piquet unitari del migdia,…
combatiu, tot intentant que el 29-S no    que les escenes de contundència han                                              i les experiències col·lectives de co-
fos només una passejada que justifi-     estat més evidents a Barcelona, se                                               ordinació produïdes en diverses lo-
qués després una negociació entre el     n’han repetit a menor escala a altres                                             calitats, obren un camí d’esperança
govern espanyol i UGT-CCOO que        llocs de Catalunya.                                                      davant les pràctiques rutinàries i fos-
rentés la cara d’alguns aspectes de     4.A quasi tot arreu, la CGT s’ha mani-                                             silitzades del sindicalisme institucio-
la Reforma laboral. Ho hem fet prin-     festat amb moviments socials i altres                                             nal clàssic.
cipalment participant en comitès de     organitzacions. En relació els movi-                                              Cal destacar també la implicació
vaga, coordinadores i assemblees lo-     ments socials alternatius, la CGT ha                                              de l’ecologisme (Ecologistes en
cals i de barris a les grans ciutats, junt  sigut l’organització sindical que ha                                              Acció), de l’antimilitarisme (Alter-
amb grups de joves, de l’esquerra in-    estat present en totes les manifesta-                                             nativa Antimilitarista-MOC) o de
dependentista, col·lectius llibertaris,   cions unitàries i, en moltes ocasions,                                             l’antifeixisme (plataforma Unitat
d’aturats/des, d’immigrants, etc.      ha estat l’única entorn la qual s’han                                             contra el Feixisme) en la convoca-
La mobilització del 29 de setembre,     agrupat aquests moviments socials.                                               toria de vaga del 29-S, assumint-la
                                                                          Mollet del Vallès
finalment, va superar en número i       A Barcelona la CGT es va manifestar                                              a través dels seus respectius mani-
qualitat les previsions tant dels sin-    en solitari i les convocatòries d’altres                                            festos (cadascun insistint en els as-
dicats reformistes com del govern.      organitzacions socials (quan hi van                                              pectes més vinculats a la seva àrea
Una part de la gent que va fer vaga     ser) van tendir majoritàriament a
                                                                                      d’actuació) i cridant públicament a
no ho ha fet sota la convocatòria de     anar amb la CUSC a dins de la de
                                                                                      seguir-la.
CCOO i UGT. I encara més, una part      CCOO i UGT. Aquesta situació cal
important de la gent que va ocupar      entendre-la dins de les especificitats
els carrers exhibint els anhels de jus-   que té Barcelona i la major fragmen-                                              La solidaritat
tícia social tampoc. En aquest sentit,    tació també dels moviments socials                                               internacional
crec que és molt important destacar     alternatius.
la feina feta a moltes localitats des    En definitva, crec que el nostre mis-                                              Més de 100 col·lectius i organitza-
de la CGT, ja sigui dins d’estructures    satge de que calia fer una vaga dife-                                             cions socials, sindicals i llibertàries
orgàniques com des d’afiliats/des que     rent i fer-la nostra ha tingut ressó i en                                           de diversos països van donar suport
també han militat en diferents àmbits,    part l’hem dut a la pràctica. És ben                                              públic a la convocatoria de vaga del
feina a la qual ens hi hem anat sumant    cert que la majoria de la gent que ha                                             29-S de la CGT, i en ciutats de diver-
des del Secretariat Permanent.        fet vaga no ho ha fet en el marc de la                                             sos països com Mèxic, França, Brasil
Així, en els dies previs a la vaga en    nostra convocatòria. No obstant, en                                              o Xile, entre d’altres, es van organit-
moltes activitats de difusió fora de     canvi, una part molt important de la                                              zar concentracions i actes de suport.
Octubre de 2010                                                                                                 7
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010

Recommandé

Catalunya 107 juny 2009 par
Catalunya 107 juny 2009Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009Revista Catalunya
508 vues27 diapositives
Revista Catalunya 103 Desembre 2008 par
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya
448 vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010 par
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya
621 vues33 diapositives
Revista Catalunya- Papers nº 138 par
Revista Catalunya- Papers nº 138Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138Revista Catalunya
496 vues33 diapositives
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008 par
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008 Revista Catalunya 94 -Febrer 2008
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008 Revista Catalunya
1.1K vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010 par
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010Revista Catalunya
773 vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Revista Catalunya 69 Novembre 2005 par
Revista Catalunya 69 Novembre 2005Revista Catalunya 69 Novembre 2005
Revista Catalunya 69 Novembre 2005Revista Catalunya
438 vues27 diapositives
Revista Catalunya 72 Febrer 2006 par
Revista Catalunya 72 Febrer 2006 Revista Catalunya 72 Febrer 2006
Revista Catalunya 72 Febrer 2006 Revista Catalunya
583 vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012Revista Catalunya
514 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011 par
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011Revista Catalunya
477 vues33 diapositives
Revista Catalunya 122 Novembre 2010 par
Revista Catalunya 122 Novembre 2010Revista Catalunya 122 Novembre 2010
Revista Catalunya 122 Novembre 2010Revista Catalunya
496 vues33 diapositives
Revista Catalunya 104 Gener 2009 par
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya
400 vues27 diapositives

Tendances(16)

Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012 par Revista Catalunya
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Revista Catalunya1.4K vues
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par Cgtmanresa Bages
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Cgtmanresa Bages746 vues

En vedette

Catalunya Papers nº 151 Juny 2012 par
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Catalunya nº 150 Maig 2013 par
Catalunya nº 150 Maig 2013 Catalunya nº 150 Maig 2013
Catalunya nº 150 Maig 2013 Revista Catalunya
868 vues33 diapositives
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT par
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTCatalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTRevista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Catalunya- Papers nª 146 CGT par
Catalunya- Papers nª 146 CGTCatalunya- Papers nª 146 CGT
Catalunya- Papers nª 146 CGTRevista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt par
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista Catalunya
543 vues27 diapositives
Collita de 2013 par
Collita de 2013Collita de 2013
Collita de 2013Biblioteca Joan Oliva
2.2K vues53 diapositives

Similaire à Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010

Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011 par
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012 par
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya
792 vues33 diapositives
Revista Catalunya 139 maig 2012 par
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya
693 vues33 diapositives
Revista Catalunya 140 Juny 2012 par
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya
820 vues33 diapositives
Revista Catalunya 93 - gener 2008 par
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya
566 vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011 par
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya
683 vues33 diapositives

Similaire à Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010(17)

Boletin especial huelga general 3 par MohamedPsucViu
Boletin especial huelga general 3Boletin especial huelga general 3
Boletin especial huelga general 3
MohamedPsucViu378 vues
Notícia Confederal Octubre 2014 par CGTPV
Notícia Confederal Octubre 2014Notícia Confederal Octubre 2014
Notícia Confederal Octubre 2014
CGTPV1.1K vues
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012

Plus de Revista Catalunya

Catalunya nº 187 par
Catalunya nº 187Catalunya nº 187
Catalunya nº 187Revista Catalunya
733 vues32 diapositives
Els comites de defensa de la CNT par
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Revista Catalunya
332 vues219 diapositives
Catalunya nº 186 Octubre 2016 par
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Revista Catalunya
537 vues32 diapositives
Catalunya nº 185 Setembre 2016 par
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Revista Catalunya
508 vues32 diapositives
Catalunya nº 178 Gener 2016 par
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Revista Catalunya
285 vues32 diapositives
Revista Catalunya 141 Juliol 2012 par
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives

Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010

 • 1. Catalunya > Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Octubre 2010 · núm. 121 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat www.cgtbalears.org I malgrat tot, la vaga va ser una realitat... Fotografia: Sergio L.
 • 2. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 121 · Octubre 2010 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat I malgrat tot, la vaga va ser una realitat... Fotografia: Sergio L. Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
 • 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA > ON ENS TROBEM? Editorial CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) DE LES ILLES BALEARS Camí de Son Rapinya, s/n - Centre “Los Almendros”, 2n 07013 Palma de Mallorca Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 - lesilles@cgtbalears.org Delegació Menorca Plaça de la Llibertat, 5 07760 Vaga general? Ciutadella Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592 menorca@cgt-balears.org SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA Sí, però després què? CGT DE CATALUNYA Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax 933107110 FEDERACIONS SECTORIALS • Federació Metal·lúrgica de Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i Entitats de Crèdit E n aquests moments del camí sembla clar que la vaga general convocada pel passat 29 de setembre ha estat un aquest sistema) com quan fugim en re- tirada (com ara i sembla ser que per un quant temps). i gastat anar de bracet amb els majorita- ris i posar-nos darrere la seva roda quan convoquen vaga general? La vaga ge- ment i l’acció revolucionàries, una acció revolucionària que ens permeti construir una societat diferent damunt d’altres • Federació Catalana d’Indústries Químiques (FECIQ) èxit de participació, tenint en compte el En el segon, la cosa resulta més com- neral que defensem, a banda de per atu- valors i sense classes. No és només • Federació de Sanitat • Federació d’Ensenyament de context en el qual ens trobem. Relatiu plexa. Ho tenim tot per accedir a la rar la producció i enfrontar-nos al capital un problema de resposta sinó, sobretot, Catalunya (FEC) com tots els èxits que fan referència a gestió de la societat sense mitjancers ni en la seva més clara expressió, en el que de tenir clar que aquesta és neces- • Federació d’Administració Pública (FAPC) les lluites socials però èxit de mobilitza- amos de cap tipus. I tot i això, allò que món del treball assalariat, per a què ens sària i que cal que sigui contundent, sinó Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn ció i de participació almenys. La vaga mostrem i deixem veure a la gent que servirà? L’endemà tindrem el govern de sobretot de saber com hem de fer per Tel. 933103362. Fax 933107110 va aconseguir una participació prou im- no viu directament en els nostres cer- torn esperant quan en convoquem una canviar les coses, i ara no ho sabem ni FEDERACIONS COMARCALS portant i durant la jornada es van crear cles socials, de pensament i d’acció, és altra per dir-nos que vol negociar o sen- tan sols si comptéssim amb una àmplia conflictes prou potents com per deixar que no estem preparats per a res, que zillament aquesta és única i irrepetible participació el 29 de setembre. Perquè Anoia Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada clar que almenys la gent treballadora no podem canviar res i que no som ca- en nom de la santa hipoteca permanent i una cosa és la vaga i una altra la transfor- Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es conscienciada i sense massa endeuta- paces d’analitzar, enfrontar-nos i guan- majoritàriament estesa com herba quan mació social. I una i l’altra es troben més Baix Camp/Priorat ments personals estem en contra de la yar encara que siguin petites coses. plou per tota la massa obrera possible i allunyades que mai. Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus baixc-p@cgtcatalunya.cat desaparició de drets a què els amos ens Per això, quan enmig d’una negociació existent? Ens caldrà treballar molt i posar tota la Tel. 977340883. Fax 977128041 porten amb reformes laborals, pèrdua de conveni, obtenim un petit triomf som Plantegem aquests interrogants i molts carn a la graella per tal que les coses Baix Llobregat de drets, lleis retrògrades i ensabonada més feliços que una altra cosa. altres que no escrivim aquí perquè real- esdevinguin diferents. Això sí, tenim clar Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà - cgtbaixll@cgtcatalunya.cat permanent per als rics i poderosos. Hem Als anticapitalistes, a on ens porta ment la vaga general és una eina molt que és possible i que no deixarem de Tel. 933779163. Fax 933777551 potent que cal adequar a la realitat dels lluitar mentre un sol home o dona pateixi creat de nou un col·lapse social durant guanyar una vaga general? Als anarco- Comerç, 5. 08840 Viladecans un dia i deixat clar que les treballadores sindicalistes, en quin escenari ens situa nostres dies. La vaga general, al 2010 a explotació, no gaudeixi de llibertat o els cgt.viladecans@yahoo.es Tel./fax 93 659 08 14 i els treballadors mobilitzats pensem esdevenir martell per als empresaris ara Europa, ja no és revolucionària, ni tan seus drets bàsics a l’existència i la felicitat Baix Penedès que no només la crisi l’han de pagar els mateix, en una situació en què les lluites sols a Grècia, ja que qui la convoca i qui no siguin respectats. Així doncs, després Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell qui l’han provocat sinó que nosaltres no socials s’han convertit en la seva major hi participa té clar que a través d’ella no de la vaga general del 29-S, a continuar Tel. i fax 977660932 cgt.baix.penedes@gmail.com som qui l’ha provocat, o almenys no en part en resistents i poca cosa més? Te- es pot acabar amb el capitalisme ni en- la lluita i incrementar l’anàlisi i el debat. Barcelonès Nord som la part més responsable. nim un pla alternatiu a aquest tan avorrit cetar una via social basada en el pensa- Som a mig camí però fa baixada! Alfons XII, 109. 08912 Badalona cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 Molt bé. Ara pensem que després d’una Garraf-Penedès vaga amb botigues tancades (moltes Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat menys de les que voldriem) i empreses Tel. i fax 938934261 aturades, els transports desapareguts i Maresme els carrers plens de la nostra gent. Què Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró - maresme.cgt@gmail.com més? Doncs és aquí on la convocatòria Tel. i fax 937909034 perd més alè i força. En el cas dels sin- Vallès Oriental dicats majoritaris, aquests l’expliquen Francesc Macià, 51 08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com com un toc d’atenció que podria fer Tel. 935931545. Fax 935793173 rectificar el govern Zapatero o qui vin- FEDERACIONS INTERCOMARCALS gui després. Els “alternatius”, entre els Girona quals hi ha diversitat evident però per Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 un cop lemes i coordinació gran, no po- Girona cgt_gir@cgtcatalunya.cat den negociar res que no sigui de quin Tel. 972231034. Fax 972231219 color anirem vestits a les respectives Ponent Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida - manifestacions, ja que tampoc hi ha la lleida@cgtcatalunya.cat força obrera mínima, vaja, em sembla a Tel. 973275357. Fax 973271630 mi, per tombar el govern i exigir una rec- Camp de Tarragona tificació de les darreres barrabassades Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 Tarragona ja incomptables. cgttarragona@cgtcatalunya.cat Tel. 977242580 i fax 977241528 En el primer cas tampoc cal preocupar- FEDERACIONS LOCALS se massa ni tenir-los-hi en compte ja que de fa molts anys ja han deixat clar Barcelona Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona que són purs espectadors -amb alguns flbcn@cgtbarcelona.org Tel. 933103362. Fax 933107080 miniprivilegis- de la situació econòmica general de l’Estat, tant quan avancem Berga Balç 4, 08600 (això cada cop serà més impossible en sad@cgtberga.org Tel. 938216747 Manresa Circumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Manresa manre@cgtcatalunya.cat Cabrejas, Mireia Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivilli, Xavi Roijals, “Ens donarem per satisfets si els joves d’avui Tel. 938747260. Fax 938747559 Jordi Martí, Laura Rosich i Josep Torres. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, (...) les lluites que emprenguin són amarades Toni Álvarez, Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Rubí d’humanisme i despullades de tota mena de Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@ Agurrelj, Joan Canyelles Amengual, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 sindicals de CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Informàtica: Germán ‘Mozzer’. Redacció i sectarisme. Si són sempre, i en tot moment, Sabadell subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) inspirades i dirigides pels ideals més purs de Unió, 59, 08201 Sabadell - 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat. Redacció i subscripció a llibertat” cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. 745 01 97 Joan Manent i Pesas a “Records d’un sindicalista Col·laboracions: jtorres@cgt-balears.org. Web revista: www.revistacatalunya.cat. Terrassa No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. llibertari català” Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors: Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Castellar del Vallès Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat Vallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca- Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447, jtorres@cgt-balears.org Sallent Clos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya” sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. Pl. Major 5, 25560, Sort pilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del Tel. 633 322 033 titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Octubre de 2010
 • 4. REPORTATGE La CGT ha aprovat els El debat sobre la qüestió nacional dins acords sobre el tema la CGT gira entorn a dos eixos bàsics: el per àmplies majories federalisme i el dret a l’autodeterminació La CGT i la qüestió nacional: Debats i Acords molts dels quals obeïen a posicions “un debat suficientment ampli per un Pau Juvillà Ballester, afiliat a CGT Lleida equívoques, simplistes o que mal- pròxim ple de Catalunya”, un debat comprenien una realitat quotidiana”. que no es duria a terme fins al IV La resolució tractava tres punts prin- Congrés. E l debat sobre la qüestió nacional en el si de la Confederació Nacio- nal del Treball i, posteriorment en la cipals, el concepte de nació que, en el cas de Catalunya feia extensiu als al- tres territoris de llengua catalana que Ja, sota el nom de CGT de Catalunya en el seu IV Congrés, s’inicia de nou el debat que serà present en els dife- Confederació General del Treball de “també formen part d’aquesta comu- rents comicis de l’organització fins Catalunya ha estat una constant des nitat”, l’internacionalisme i federa- a data d’avui i que suposarà la presa dels primers comicis d’aquestes or- lisme i l’autodeterminació i sobirania d’acords significatius fixant la posi- ganitzacions. Una discussió que gira popular, afirmant que “La CNT per ció de la nostra organització. entorn de dos pilars bàsics d’aquesta tot això reconeix que el poble català Així, els dies 22, 23 i 24 del mes ideologia, el federalisme i el dret a mereix exercir lliurement el seu dret de maig de 1992 es celebrava a la l’autodeterminació. a l’autodeterminació” ciutat de Lleida el IV Congrés de la El 9 i 10 de novembre de 1985 es Finalment, en l’apartat “Acció di- CGT de Catalunya, un comici que duia a terme a Barcelona el segon recta de la CNT davant la qüestió suposava un pas endavant en el de- congrés de la CNT de Catalunya (que nacional”, es feien constar 5 punts bat sobre l’anarquisme i la qüestió esdevindria posteriorment la CGT) entre els quals el de” lluitar contra nacional en el sí d’una de les orga- on s’aprovaria, per 38 vots a favor, 7 tot tipus d’opressió i repressió na- nitzacions mes representatives de en contra i 4 abstencions la resolució cional”, “respecte i desenvolupament l’anarcosindicalisme, la Confedera- “autonomia, nacionalisme i CNT”. dels usos, costums, llengua i cultura ció General del Treball de Catalun- Un document que deixava clara la catalanes”, “potenciar el desenvolu- ya. postura d’aquesta organització en- pament i aprofitament dels recursos La importància d’aquest Congrés ce- vers el tema. econòmics propis del nostre poble, lebrat a Lleida rau en dos aspectes fo- Així, en la introducció ja s’esmentava impedint l’espoli d’aquests i respec- namentals. D’una banda a que es en les reticències del moviment llibertari tant l’ecosistema” per acabar dema- aquest Congrés on es presenten per la envers la qüestió nacional, enunciant nant “adaptar l’estructura de la CNT seva aprovació la proposta d’estatuts que: “tradicionalment l’organització a aquestes posicions”. específics per la CGT de Catalun- ha arrossegat una constant postura Malgrat l’aprovació d’aquesta ponèn- ya, uns estatuts diferenciats dels de de rebuig vers la identitat nacional cia el Congrés, amb 18 vots a favor, la CGT de l’Estat Espanyol amb la de Catalunya. Aquest tic de rebuig un en contra i 4 abstencions aprova- càrrega simbòlica que això suposa. estava basat en motius de complexos, va un vot particular on es demanava I per altra banda, a que un dels as- pectes sotmesos a debat pel conjunt de la militància de l’organització era el posicionament d’aquesta envers la qüestió nacional, els seus aspectes socials, culturals i lingüístics. En el que respecta al debat entorn a l’aprovació dels estatuts, la convo- en sentit contrari de l’anterior, donant col·lectiva (nacional i social) del po- catòria del IV Congrés per part del suport a la ponència “una apuesta de ble català, per acabar proposant un Comitè Confederal de referència SG futuro”, denunciant el bilingüisme seguit d’acords entre els quals el que 084/91, ja feia palès el sentit de la diglòssic i dient, entre d’altres que deia: “La CGT de Catalunya serà so- seva presentació en l’aclariment 3, “aquí, a Catalunya, els catalans que lidària amb el desenvolupament de la on es deia textualment: “Ens sem- som llibertaris som les dues coses, lluita per l’autodeterminació a nivell bla prioritari i lògic des d’una òptica catalans i llibertaris, amb un projecte de tots els Països Catalans, actual- confederal dotar-nos d’ells amb les internacional per l’avenir, però, sense ment fragmentats i amb processos nostres especificitats i necessitats i, renunciar als nostres orígens”. socials i polítics diferenciats. Treba- alhora, no contradir els criteris bàsics Així doncs existien dues posicions llarà, doncs, per tal d’enfortir les re- dels estatuts de la CGT”. mes o menys enfrontades alineades a lacions entre els diferents països des Per a la discussió respecte de la qües- l’entorn de la ponència “una apuesta de la realitat específica de cadascun, tió nacional s’arribava al Congrés de futuro” que en el seu punt 6.4 ti- lluitant per la superació de les legisla- fonamentalment amb dues ponèn- tulat “Qüestió nacional: aspectes so- cions, ideologies i polítiques que im- cies divergents i amb un debat pre- cials, culturals i lingüístics” exposava pedeixin avançar cap a la vertebració congresual intens que s’havia traduït, punts de vista sobre l’anarquisme i la social, cultural i política necessària per exemple, amb posicionaments qüestió nacional fent especial èmfasi per a la construcció i consolidació concrets com el que feien diferents en el dret a l’autoderetminació en el d’una realitat i d’un projecte nacional afiliats presentant un escrit públic on, marc dels Països Catalans i en la nor- comuns”. sota el títol “a que futuro estan apos- malització de la llengua catalana. Per altra banda, la ponència presen- tando?”, ells mateixos contestaven La ponència feia un breu repàs de tada per Xavier Oller i Jesús Martí- “el nacionalismo e independentismo” cites de diverses personalitats de nez defensava en el seu desenvolu- referint-se a una de les ponències pre- l’anarquisme (des de Bakunin a Sal- pament, idees com: “(...) el cert es sentades. vador Seguí), defensava una relació que el nacionalisme es una ideologia En l’altra banda, per exemple, el sin- federalista amb una prèvia ruptura aliena a la classe obrera que tendeix dicat d’obrers llibertaris de Castellar del marc estatal i feia especial èmfasi a dividir als treballadors en funció de del Vallès feia una defensa aferrissada en un objectiu comú, l’emancipació la seva procedència i distreure’ls dels Octubre de 2010 3
 • 5. REPORTATGE seus autèntics objectius de classe” o punts mínims de reivindicació com “per a nosaltres, com a llibertaris i l’elaboració d’un IPC català elaborat contraris a la ideologia nacionalista amb la presència dels sindicats, do- i als interessos que s’oculten darrere nar preeminencia jurídica als àmbits seu, el dret a l’autodeterminació en- de negociació col·lectiva mes pro- tès com un element d’una estratègia pers als treballadors/es, impulsar la independentista manca de tot interès, negociació col·lectiva dels convenis tant en allò polític com estratègica- estatals a Catalunya, garantir plenes ment, encara que, per suposat, accep- competències a la inspecció de Tre- taríem una decisió majoritària del po- ball, impulsar la plena transferència ble de Catalunya a autodeterminar-se en qüestions sociolaborals (politiques i escollir la seva independència”. actives, OTG, formació professio- En els acords mes concrets envers nal...), establir el TSJC com a darrera l’ús del català, l’anterior ponència instància en matèria laboral o impul- enunciava propostes com “ La CGT sar el Servei de Català de la CGT per considerarà lícita l’exigència que tot garantir la plena normalització de la funcionari, ja sigui de l’administració llengua a nivell del sindicat. central o de l’autonòmica, pugi aten- El text apuntava diverses conclusions, dre i expressar-se en català, com a entre elles: “El Marc Català que cal mostra de respecte de l’Estat cap al defensar no es un marc Català esta- poble que administra” per tot seguit, tista o el Marc Català que defensa la uns paràgrafs mes avall afegir “La burgesia que sempre es posa d’acord CGT haurà de reconèixer i lluitar en allò essencial, sinó aquell Marc pel dret de tot ciutadà a expressar-se Català que acosti a les treballadores i en castellà a tota Catalunya i a és- treballadors de Catalunya el seu àm- ser atès en igualtat de condicions al bit de decisió, que faciliti la seva au- expressar-se en qualsevol àmbit de togestió i que estigui mes proper als l’administració”. trets socio-econòmics i identitaris. La L’acord de Congrés, donada la dis- CGT ha d’avançar en les negociacions cussió que aquest punt generà, fou com a poble, el dret a la sobirania propera conferència sindical com un lòleg i secretari de comunicació de la col·lectives i reivindicacions cap la següent tal i com es descriu en el nacional, l´autogestió col·lectiva, dels punts de l’ordre del dia. Una CGT, Jordi Martí. aquest marc català” o “La CGT ha de llibret d’acords: “en el termini de 6 la lliure federació de municipis, i discussió que no es limitava única- Com a conseqüència dels acords del fer propostes que tinguin un clar sig- mesos, es convocarà un Ple de Sin- l´emancipació dels pobles oprimits. ment a aquest aspecte si no que, tal VIIè congrés de la CGT a Manresa nificat de classe i alhora que caminin dicats monogràfic sobre el tema, en El debat iniciat a Lleida suposava un i com es deia en la ponència, “(...) i malgrat l’acord era de que el tema cap a posicions o elements de partici- el que es prendran com a base els punt i apart en el debat de la qüestió donant legitimitat al Marc Català es tractés en Conferència Sindical, el pació o autogestió. L’autogestió no es acords del segon Congrés i la ponèn- nacional en el sí de la que no tindria de Relacions laboral, fer avançar 14 i 15 de novembre de 2003 es duria possible sense l’emancipació de clas- cia presentada (en el Congrés de continuïtat, de manera significativa, l’emancipació social i nacional del a terme a Barcelona, el Ple ordinari se i el reconeixement i la possibilitat Lleida) dins del bloc “una aposta de fins al Congrés de la CGT de Man- conjunt de la classe treballadora de de la CGT amb punt de l’ordre del dia d’autoorganització també territorial”. futur” dedicada al nacionalisme. En resa. Catalunya, previ pas a l’exercici del específic respecte del marc català de L’any 2004 s’iniciaria amb una peti- aquest ple s’acordarà la postura de Així, al febrer de 2002 es reacti- dret a l’autodeterminació”. relacions laborals defensat per quatre ció de la Federació comarcal del Baix- la CGT de Catalunya sobre el tema varia el debat dins del conjunt de Des de la Federació intercomarcal ponències. Camp Priorat per que s’inclogués, en enunciat”. l’organització. Aquell mes, a la ca- de Lleida, i en base als acords ob- La majoria dels acords dels sindicats el primer ple ordinari, un punt de Pel que respecta a la proposta pital del Bages, s’hi duia a terme el tinguts a Manresa, es va veure ne- (9 sindicats amb 95 vots) foren de re- l’ordre del dia sota la denominació d’estatuts, 20 sindicats amb 66 vots VIIè congrés de la CGT els resultats cessari articular un espai de debat i fondre la ponència “per l’autogestió, “La CGT de Catalunya i la Qüestió hi donaven el vot favorable contra del qual farien ressorgir la discussió diàleg sobre la qüestió nacional mes un marc català de relacions laborals” Nacional al Segle XXI. Federalis- 9 sindicats amb 14 vots i 2 sindicats sobre la qüestió nacional en el sí del enllà de comicis orgànics i fer-lo ex- amb la signada per Moises Rial i al- me i nacionalisme; confederalitat i s’abstenien amb 8 vots. El Congrés sindicat, per iniciar in procés que fi- tensiu a la resta de moviment lliber- tres sota el títol de “marc català de re- cohesió; aspectes culturals i linguís- doncs, aprovava uns estatuts especí- nalitzaria en comicis posteriors. tàri. Es per això que l’onze de maig lacions laborals” pel que la comissió tics; intervecions i compromisos so- fics per a la CGT de Catalunya. Dins del termini establert per la re- de 2002 s’organitzaven les “jornades de ponències redactaria un dictamen cials” ja que, com es deia en l’escrit Així doncs, aquest comici dut a ter- cepció de ponències es feia arribar sobre anarquisme i qüestió nacional” fusionant ambdues. El text, aprovat “Creiem que des del darrer comici en me a Lleida obria el camí cap l’inici la titulada “La CGT de Catalunya amb l’objectiu, tal i com es deia en per 14 sindicats amb 120 vots contra el que es va tractar aquest tema (IV d’un debat en profunditat sobre el davant de la qüestió nacional”, que l’extracte d’aquestes que s’edita pos- 5 sindicats amb 52 vots establia uns Congrés, Lleida, 1992) hi han hagut fet nacional dins de l’organització anava signada, per 7 militants de teriorment: “ (...) la CGT de Ponent anarcosindicalista mes important del l’organització. vam tirar endavant unes jornades que principat. El text de la ponència proposava, sota el títol “Anarquisme i qüestió El debat iniciat al Congrés de Lleida després d’un breu repàs històric, 3 nacional” intentaven assolir un triple tindria continuïtat en el Ple de Sindi- punts d’acord consistents bàsicament objectiu: en primer lloc introduir el cats de Sallent el 19 de desembre del en una modificació de determinats debat sobre la qüestió nacional en un mateix any on s’hi varen presentar articles dels estatuts entre els quals sindicat que, moltes vegades superat tres ponències. l’enunciat de l’article 2 apartat c per la seva pròpia dinàmica de treball, Dels vots presents en el Ple de Sin- (l’eliminació de qualsevol forma el deixa sovint al marge. En segon dicats el dictament de la Comissió d’explotació i opressió que atempti lloc recuperar una sèrie d’idees i per- de Ponències va obtenir el 85% dels contra la llibertat de les persones) sonatges que, pertanyent a la tradició vots que representaven al 81 % dels afegint-hi els conceptes col·lectius o llibertària, comprenien i defensaven sindicats, només es va produir una nacions. les llibertats dels pobles com quel- abstenció del 15% dels vots que co- Es precisament per aquesta proposta com d’inherent a la resta de llibertats rresponien al 19% dels sindicats. de modificació estatutària que la Co- personals i col·lectives, i, en tercer Els acords aprovats, molt en sintonia missió Organitzadora del Congrés, en lloc, trencar aquell fals antagonisme amb la ponència presentada per “una escrit de data 11 de gener del 2002, entre anarquisme i nacionalisme que, apuesta de futuro”, prenia acords ex- feia avinent als signants de la ponèn- sovint, ha alimentat molta demagògia plícits en l’ús del català “(...) la CGT cia que en l’ordre del dia del Congrés i beneficiat a l’imperialisme, tant co- de Catalunya continuarà esforçant-se no estava prevista la modificació es- lonial com econòmic.” perquè la llengua catalana assoleixi tatutària, motiu pel qual es publica- El programa de les jornades consistí un ús normal al territori català; és ria aquesta en el quadern de debats en una sèrie de tres xerrades, una roda a dir, que es constitueixi en llengua conjuntament amb d’altres textos que d’intervencions de les diferents fede- comuna i vehicular de relació social, havien quedat fora de discussió con- racions territorials de la CGT presents cultural econòmica i política” i en- gressual. així com d’una taula rodona sobre el vers l’autodeterminació i federalisme Així doncs, malgrat la ponència clau sindicalisme català al final de l’acte. “La Confederació treballarà per un en el debat sobre la qüestió nacional A les 10:00 es donava per iniciades veritable internacionalisme solidari, quedava fora del debat en el sí del les jornades amb la xerrada “Bakunin que cal diferenciar de l’interestatisme VIIè Congrés, l’existència d’una pro- i el nacionalisme: influència en els regnant. Això requereix la solidaritat posta titulada “la CGT de Catalunya internacionalistes catalans” que faria amb les lluites d’emancipació dels per un Marc Català de relacions labo- Emili Cortavitarte, professor i mem- pobles oprimits en el camí de la cons- rals”, signada per 4 afiliats de Manre- bre del sindicat d’ensenyament de la trucció d’un nou ordre internacional sa i Barcelona posaria les condicions CGT, a la que seguiria la impartida basat en la lliure federació de pobles per poder dur-lo a terme amb poste- per la històriadora i professora de la lliures i iguals en drets”. rioritat. UdL, Eulàlia Vega, sota el nom de Així doncs, el congrés de 1992 a Com a resultat del Congrés “Catalanisme i anarquisme: la CNT Lleida i la seva continuació en el Ple l’organització aprovava, per 122 vots i el fet nacional als anys trenta” per de Sallent aprovava el reconeixement a favor, cap vot en contra i contades continuar a les 16:00 de la tarda amb de la realitat juridico-politica de Ca- abstencions, posposar el debat sobre “la Tramuntana: la construcció de talunya, els seus valors col·lectius el Marc Català per abordar-lo en la l’anarquia en català” per part del fi- 4 Octubre de 2010
 • 6. REPORTATGE canvis substancials (...)”. Despí el seu VIIIè Congrès on, no- Un ple que es duria a terme el 16 vament tornava a sortir el debat de la d’octubre d’aquell any i que comp- qüestió nacional. taria únicament amb dos punts de Així, en la ponència titulada “Cap l’ordre del dia, la CGT davant la una acció social oberta i partici- Constitució Europea i la CGT de pativa” que bàsicament esbossava Catalunya i la qüestió nacional al l’estratègia de l’acció social dins segle XXI.. de la CGT, es proposaven mecanis- 12 anys després del Congrés de Llei- mes de treball d’aquesta secretaria, da la CGT tornava a debatre, direc- i en l’apartat de lluites en les que es tament, sobre la qüestió nacional, i proposava que la CGT hi participés ho feia amb sis ponències i diverses de manera activa es feia constar sensibilitats mes o menys oposades. l’alliberament nacional sota la pre- La Comissió de ponències redactaria misa que: “la lluita per l’alliberament un text que dividiria en dues parts, nacional ha d’estar ineludiblement d’una banda es refonien dues de les lligada a l’alliberament social i re- ponències que tractaven “la qüestió presenta un pas més en l’autogestió de la llengua” i de l’altra “la qüestió i l’autoorganització col·lectiva, una del federalisme”. Finalment i des- reivindicació que ve de molt lluny i prés d’un dia sencer de debat intens que ha tingut sempre un cert arrela- s’aprovaria la primera part i no la ment en la CGT (abans en la CNT) segona, de Catalunya, no per crear un nou Així, s’obtenien uns acords sobre la Estat sinó per defensar els drets llengua que, malgrat tot, exposaven col·lectius de la nostra societat” aspectes intrínsecament lligats al debat sobre la qüestió nacional com Aquest apartat acabava dient “en de- que “l’àmbit lingüístic del català es fensa d’aquesta lliure decisió i d’un molt mes ampli que el de la nostra federalisme des de la llibertat entre organització (...) aquest àmbit lin- persones i pobles lliures, cal estar güístic a rebut diversos noms al llarg al costat de totes aquelles organit- dels anys però el nom que més s’ha zacions defugint de dogmatismes i popularitzat ha estat el de Països Ca- sectarismes que participin en aquests talans”. ideals”. Aquest text també proposava 10 Finalment el Congrés aprovaria una acords que, bàsicament passaven part d’aquesta ponència (entre la qual per la defensa del català mitjançant l’apartat esmentat anteriorment). l’ús del català de manera preferent Després d’anys d’intens debat sobre en l’organització (com a mínim en anarquisme i qüestió nacional dins català), en la relació amb adminis- de la CGT de Catalunya i després de tracions i empreses, estar presents en prendre acords clars sobre la posició les plataformes de defensa de la llen- de la nostra organització envers el gua, treballar amb organitzacions tema, aquesta deixava d’esdevenir afins amb qui compartim la nostra punts de l’ordre del dia en els se- llengua per l’edició de material i que güents comicis sense fer que això aturés la linea de treball i debat en- la relació escrita entre la Confedera- degada. ció General del Treball de Catalunya Així en els debats previs al IX Con- amb la resta de la Confederació dels grés Ordinari de la CGT de Catalun- territoris dels Països Catalans sigui ya que es va celebrar a terme a Lleida en català”. el 5, 6 i 7 de febrer de 2010, es va Gairebé un any després, el 16, 17 i dur a terme, al CSA La Maranya, una 18 de desembre de 2005, la CGT de xerrada sota el títol “Anarquisme i Catalunya, duria a terme a Sant Joan qüestió Nacional” amb la presència del prioratenc Jordi Martí, un dels principals teòrics envers el tema. I Finalment, l’onze de setembre de 2010 la CGT, com ja ha fet d’altres cops, feia públic un manifest titulat aquest cop “Ara i sempre per la lliber- tat dels pobles i la justícia social” que feia pal·lès novament el compromís de la CGT cap a l’autodeterminació i l’emancipació nacional des de l’anarcosindicalisme, tal i com es diu en un dels paràgrafs del text: ”La CGT de Catalunya, com organització confederal i llibertària, reclama la necessària independència de classe i popular, des de l’objectiu de la auto- gestió col·lectiva i ecològica de cada localitat i organització productiva, federada, confederada amb qui vul- gui, o secessionada a partir del lliu- re exercici del ple dret a decidir tot cercant l’emancipació total. Només sobre aquesta base es podrà eradicar el sistema capitalista, el sotmetiment al treball, la colonització nacional, el productivisme, el patriarcat, la pro- pietat privada i l’Estat com a eina política d’opressió.” Després d’un intens debat, la Confe- deració General del Treball s’ha do- tat d’uns acords confeccionats al llarg de gairebé dos decennis, aprovats per amplies majories, que permeten fixar clarament la posició d’aquesta orga- nització envers la qüestió nacional i que es basen en tres eixos principals, el federalisme, l’autodeterminació i la sobirania popular. Octubre de 2010 5
 • 7. TREBALL-ECONOMIA Després del 29-S La CGT de Catalunya fa una crida a tota la hem de prendre de classe treballadora a sostenir la lluita per nou els carrers tombar aquesta Reforma Laboral I després de la Vaga 29-S a Catalunya: ampli seguiment del 29–S, què? SP del Comitè Confederal de la CGT ment ha estat més irregular, la seva CGT en solitari o conjuntament amb yol i el govern català realment volen SP Comitè Confederal CGT Catalunya incidència ha estat molt elevada en altres col·lectius i organitzacions, o promoure el “diàleg social”, han de l’ensenyament i en les recollides dels blocs organitzats de forma cla- retirar immediatament la Reforma d’escombraries. Malgrat les infor- rament diferenciada aprofitant les Laboral, aturar les seves pretensions E l passat dia 29 una part impor- tantíssima de la classe treballa- dora de l’estat espanyol vam secun- La jornada de Vaga general del 29 de setembre a Catalunya ha macions difoses, l’aturada també ha estat evident en el sector de serveis i manifestacions dels sindicats insti- tucionals, altrament dit majoritaris, d’allargar l’edat de jubilació i el pe- ríode de cotització i fer marxa en- en el comerç. són: 700 persones a Reus, 4000 a rere en mesures com retallar el sou dar la Vaga General. I ho vam fer estat un èxit de participació i El menor seguiment de la vaga en Tarragona, 1500 a Sabadell, 1000 dels i les treballadores públiques, amb el decidit esperit de derogar les seguiment, amb aturades pràc- les petites empreses confirma el que a Manresa, 700 a Mollet del Vallès, congelar pensions i altres retallades actuals mesures i lleis antisocials ticament totals a la indústria i el la CGT de Catalunya fa temps que 1000 a Terrassa, 400 a Lleida, 75 a socials. Fins que això no succeeixi, imposades pel govern del PSOE. transport. denúncia: la major impunitat amb Tàrrega, 500 a Vilanova, 250 a Vic, la CGT de Catalunya, com a conse- Estiguem o no d’acord amb els ín- la que actuen els empresaris que unes 100 a Sort, Tremp i la Pobla qüència dels seus acords, continuarà dexs de seguiment publicats fins a La CGT de Catalunya ha estat exerceixen fortes pressions als seus de Segur, 500 a Rubí, 800 a Girona, promovent mobilitzacions i noves ara, la veritat és que la Vaga Gene- una de les organitzacions amb treballadors i treballadores, concul- 100 a Igualada i 500 a Vilafranca del jornades de lluita. ral va ser secundada per un nombre més presència als piquets infor- cant sovint el seu dret a vaga amb la Penedès. La manifestació de CGT a La CGT de Catalunya fa una crida de treballadores i treballadors més matius realitzats a múltiples llocs, por a l’acomiadament. Barcelona va aplegar més de 10.000 a tota la classe treballadora a sos- alt de l’esperat. Sens dubte, el tre- amb una àmplia concurrència a La CGT de Catalunya destaca tam- persones, especialment a la part fi- tenir la lluita i crear conflicte, des ball realitzat per a la preparació de les manifestacions i convocatòries bé el treball realitzat pels seus pi- nal del recorregut. En tos els casos de l’endemà de la vaga, per tombar la Vaga i el seguiment que ha tingut de la CGT arreu de Catalunya. quets informatius, tant a polígons les convocatòries van transcórrer aquesta Reforma Laboral i les demés la mateixa representen un èxit per industrials i empreses com en cen- de manera pacífica, tot i que sovint lleis antisocials, allà on es vulguin al conjunt de les classes populars. Després de l’èxit de la vaga, el go- tres de distribució i en carrers de es van veure envoltades de dispo- aplicar, empresa a empresa, barri a No obstant això, al que no estem vern espanyol ha de retirar la Re- pobles i barris. Durant el dia 29 de sitius desproporcionats de mossos barri. Allà on hi hagi un/a afectat/ disposades la majoria de les perso- forma Laboral i canviar les seves setembre aquests piquets, moltes d’esquadra. da (acomiadat/da, regulat/da, reduït/ nes que secundem aquesta jornada polítiques econòmiques. vegades efectuats o coordinats amb La CGT de Catalunya constatem da de salari, contractat/da en preca- de Vaga és que al nostre esforç mili- organitzacions i associacions dels l’ampli rebuig a la Reforma Laboral ri,…) es trobarà a la CGT oposant- tant contra aquesta Reforma Labo- La CGT de Catalunya valora de moviments socials, han estat molt per part del conjunt dels treballadors se directament i mobilitzant-se per ral i el Pla d’Ajustament Econòmic, manera molt satisfactòria el resultat més visibles que els d’altres orga- i treballadores. Si el govern espan- impedir l’agressió. sigui manipulat i traït en noves tau- de la vaga general convocada per la nitzacions sindicals, especialment les de negociació que desenvolupin nostra organització el passat 29 de les anomenades majoritàries. De- la normes d’aquestes mesures tan setembre. A l’espera de resultats de- nunciem que, malgrat que aquests lesives per a totes i tots nosaltres. finitius d’aquest seguiment, les da- piquets informatius han exercit el No podem consentir que, al mateix des de les que disposem ens perme- dret constitucional a informar d’una temps que se surt al carrer per a ten afirmar que el seu seguiment ha convocatòria de vaga, en alguns derogar les lleis, en paral·lel, a es- estat molt elevat en el sector indus- casos han sofert assetjament per quena de les i els treballadors i per trial, on la majoria de treballadors part de forces policials (autonò- mitjà dels fets consumats, les orga- de moltes empreses van deixar de mica i municipals) que han limitat nitzacions UGT-CCOO s’asseguin treballar. En el transport la seva in- l’exercici d’aquest dret, de vegades a negociar com s’aplicaran les re- cidència també ha estat molt eleva- amb denúncies i alguna detenció. formes en el marc de les mesures da. Els serveis mínims decretats per L’assistència a les convocatòries de imposades. la Generalitat s’han acomplert en la manifestació que la CGT ha realit- Tots i totes estem veient com, des majoria de cassos, malgrat no haver zat, molt sovint amb altres organit- de l’engegada del Pla d’Ajustament estat acordats en cap moment amb zacions socials i sindicals, arreu de i la Reforma Laboral l’única cosa la CGT de Catalunya i ser clarament Catalunya ha estat molt superior a que aquestes mesures i lleis han ge- abusius i superiors als d’altres con- la d’altres jornades de vaga gene- nerat és més atur, com ho indiquen vocatòries de vaga general. Tot i que ral. Alguns exemples d’assistència en l’administració pública el segui- a les manifestacions convocades per Barcelona les dades que ens proporciona el mateix govern el qual ha repetit fins a la sacietat que es crearà ocupació amb aquesta reforma, i l’eliminació i privatització de cada vegada més Valoració Vaga General del 29-S a Balears serveis públics. Per tot això, i sent coherents amb CGT-Balears un control policial massa nombrós, amb el tancament de CGT i una per- A Menorca també es van mobilitzar el que venim dient i fent des de fa que en tot moment ens va estar mar- formance sobre el capitalisme que va piquets a Ciutadella i hi va haver una ja dos anys, la Confederació Gene- cant i que van impedir que desenvo- elaborar un grup teatral independent. manifestació prou concorreguda. D ral del Treball fa una crida al con- es de CGT Balears valorem po- lupéssim la nostra tasca informativa. junt de les organitzacions socials i sitivament els piquets que vam Després vam anar a l’Ajuntament de sindicals de l’estat espanyol per a organitzar al matí a Palma, que van Palma i en totes les oficines dels par- continuar amb les mobilitzacions anar al Corte Inglés, el Mercat de tits vam anar a donar-los una xerrada amb la finalitat d’eliminar la Refor- l’Olivar i Mercadona. Després ens i díptics de CGT sobre la reforma la- ma Laboral i el Pla d’Ajustament concentrarem devant la Conselleria boral i vam fer això mateix al Con- Econòmic. de Salut per reivindicar l’admissió de sell de Mallorca. Després al Polígon Així les coses, ens veiem en la ne- les treballadores i el treballador que de Son Castelló i aconseguim que la van acomiadar per denunciar assetja- principal gasolinera tanqués. cessitat com classe treballadora de ment dins de la Fundació Hospital de La manifestació de Palma la vam prendre de nou els carrers, aprofi- Manacor. Es va lliurar una carta i una convocar CGT, CNT, Maulets, Front tant l’impuls de la Vaga General, i proposta d’acord per a la readmissió. Solidari, CTA i Endavant, i va tenir continuar amb la mobilització sos- molt poder de convocatòria pel que tinguda en el temps fins que vegem Posteriorment vam anar fent cercavi- la per la Via Sindicat, al nostre pas les estem acostumats a Palma, ens ma- realitzat l’objectiu pel qual la CGT nifestem prop de 2000 persones (a i la resta d’organitzacions socials i botigues baixaven la barrera, i vam poder entrar a unes quantes botigues la dels majoritaris eren 5000) i vam sindicals convoquem aquesta Vaga estar molt actius durant tot el recorre- per convidar a les treballadores a tan- General. gut. Acabem a la Plaça de la Reina, car i unir-se a la vaga. Tot això amb Palma llegint un manifest elaborat per CNT, 6 Octubre de 2010
 • 8. TREBALL-ECONOMIA L’altra vaga del 29-S Apunts destacats Ermengol Gassiot, Secretari les empreses, sovint convocades per gent que ha fet una vaga de manera social, i en especial la CGT de Ca- del 29-S d’Acció Social CGT Catalunya activa al carrer si que ho ha fet o amb talunya, tindrem la responsabilitat de col·lectius que no eren CGT o plata- nosaltres o al voltant de nosaltres. donar continuïtat a les expectatives formes on el nostre sindicat era una Ara, després del 29-S tot aquest teixit generades. La CGT convoca organització més, la CGT hi ha tingut mobilitzacions en més E l 29 de setembre el nostre país, i Catalunya en especial, ha viscut una àmplia jornada de vaga general i una presència destacada. A més so- vint ha esdevingut el referent sindi- cal d’aquests àmbits. Destaca en això Barcelona ciutats que mai protesta popular contra les polítiques que molts d’aquests espais aglutinen En aquesta vaga general del 29-S la antisocials que els governs espanyol gent relativament jove, la majoria de CGT ha convocat concentracions i i autonòmics han promogut en els les quals encara no estan sindicades. manifestacions en més ciutats que darrers anys. Molts i moltes treba- Com a conseqüència d’això des de en cap altra ocasió i amb unes xifres lladores han deixat d’anar a treballar, molts llocs abans de la vaga se’ns va de participació prou importants, una aturant multitud d’empreses arreu, anar demanant on es podien fer els prova de l’increment de la capacitat especialment del sector industrial, piquets, o si els podíem fer conjun- organitzativa i d’actuació del sindi- dels transports i de la neteja. Fins tament, etc. cat. Aquestes mobilitzacions han es- aquí el dia 29-S aparentment ha estat Del transcurs de la vaga crec que es tat organitzades en solitari en alguns un altre dia de vaga general, que va poden destacar els següents punts ge- casos, però en la immensa majoria en seguir les pautes d’altres aturades si- nerals: col·laboració amb altres organitza- milars, tot i que la presència activa de 1.A part dels piquets a les empreses, cions i moviments socials, en alguns la CGT s’ha fet notar potser més que a moltes poblacions i barris de grans casos amb convocatòries pròpies, en altres ocasions. ciutats s’hi han organitzat comitès de en d’altres en blocs clarament dife- Més enllà de l’èxit d’una vaga que vaga, al marge de CCOO i UGT, que renciats en el marc de convocatòries molts, i amb la boca petita també han aglutinat els moviments socials. realitzades pels sindicats majoritaris. alguns dirigents de CCOO i UGT, De les forces sindicals alternatives, El 29-S la CGT va convocar mobi- esperaven que fos un fracàs, del 29 la CGT hi ha tingut una presència en litzacions a: Girona, Lleida, Tàrrega, de setembre ens en quedarà també ells molt superior a la resta. De fet, Tarragona, Reus, Barcelona, Terras- un altre record: la mobilització d’un amb l’excepció d’alguna localitat, la sa, Sabadell, Mataró, Igualada, Vic, ventall ampli i divers de col·lectius i COS, CoBas, CNT i IAC hi han man- Manresa, Berga, Cornellà, Vilanova organitzacions socials no directament tingut una presència quasi merament i la Geltrú, Rubí, Mollet, Sort, La sindicals. Aquesta mobilització ha si- nominal i en pocs llocs. Majoritària- Pobla de Segur, Tremp, El Vendrell, gut capaç d’estendre la possibilitat ment els moviments socials han per- Vilafranca del Penedès,… un fet que de lluitar, conjuntament amb els i les cebut aquesta realitat. marcarà la dinàmica dels propers assalariades, a moltes persones sense 2.Aquets piquets de barris i pobla- mesos. feina, jubilades o aturades, o sense cions han tingut una activitat i presèn- contracte, o amb contractes precaris cia important al carrer durant el dia Els moviments socials i va ajudar a superar la fragmentació de la vaga, amb accions de diferents que patim la classe treballadora. tipus. Això ha permès dues coses. La s’impliquen en la Cal tenir clar que aquesta mobilitza- primera enfortir vincles entre gent vaga ció no va ser protagonitzada només nostra i la d’altres organitzacions tre- per la CGT, ni copada per la CGT, i ballant conjuntament. La segona, vi- Una altra dada a tenir en compte en que la varietat de col·lectius i àmbits sibilitzar-nos públicament. En molts el 29-S ha estat la implicació clara organitzatius que l’han protagonit- llocs en el carrer la nostra presència dels moviments socials anticapita- zat reflecteix la riquesa creixent dels (de piquets) amb moviments socials listes en la dinàmica de la vaga, un moviments socials combatius de Ca- ha sigut molt superior a la de CCOO i fet que obrirà de segur noves dinà- talunya. UGT i hem tingut certa incidència en miques de coordinació i de lluita Però tampoc ens volem amagar que l’aturada, ja sigui tancant comerços o sindical i social, en les quals la CGT des de la CGT de Catalunya i des de mostrant el dia de lluita de diferents ha de tenir un important paper a ju- Reus les seves federacions i sindicats ha- maneres. gar. Exemples a Barcelona com el víem apostat per socialitzar la vaga 3.En el marc de tot aquest entramat de l’Assemblea de Treballadors/es, del 29-S. Socialitzar-la traient-la de social, s’ha generat una visibilització el del Moviment 25 de Setembre i les burocràcies sindicals, fent-la anar de la vaga com un dia de conflicte i l’okupació de l’antiga seu del Banes- més enllà dels i les delegades sin- lluita i no només com una protesta to a Plaça Catalunya, els comitès de dicals i dels comitès d’empresa. I a domesticada i dulcificada com sem- vaga i piquets organitzats a diversos l’hora, li volíem donar un caire més bla que pretenien CCOO i UGT. Tot i barris, el piquet unitari del migdia,… combatiu, tot intentant que el 29-S no que les escenes de contundència han i les experiències col·lectives de co- fos només una passejada que justifi- estat més evidents a Barcelona, se ordinació produïdes en diverses lo- qués després una negociació entre el n’han repetit a menor escala a altres calitats, obren un camí d’esperança govern espanyol i UGT-CCOO que llocs de Catalunya. davant les pràctiques rutinàries i fos- rentés la cara d’alguns aspectes de 4.A quasi tot arreu, la CGT s’ha mani- silitzades del sindicalisme institucio- la Reforma laboral. Ho hem fet prin- festat amb moviments socials i altres nal clàssic. cipalment participant en comitès de organitzacions. En relació els movi- Cal destacar també la implicació vaga, coordinadores i assemblees lo- ments socials alternatius, la CGT ha de l’ecologisme (Ecologistes en cals i de barris a les grans ciutats, junt sigut l’organització sindical que ha Acció), de l’antimilitarisme (Alter- amb grups de joves, de l’esquerra in- estat present en totes les manifesta- nativa Antimilitarista-MOC) o de dependentista, col·lectius llibertaris, cions unitàries i, en moltes ocasions, l’antifeixisme (plataforma Unitat d’aturats/des, d’immigrants, etc. ha estat l’única entorn la qual s’han contra el Feixisme) en la convoca- La mobilització del 29 de setembre, agrupat aquests moviments socials. toria de vaga del 29-S, assumint-la Mollet del Vallès finalment, va superar en número i A Barcelona la CGT es va manifestar a través dels seus respectius mani- qualitat les previsions tant dels sin- en solitari i les convocatòries d’altres festos (cadascun insistint en els as- dicats reformistes com del govern. organitzacions socials (quan hi van pectes més vinculats a la seva àrea Una part de la gent que va fer vaga ser) van tendir majoritàriament a d’actuació) i cridant públicament a no ho ha fet sota la convocatòria de anar amb la CUSC a dins de la de seguir-la. CCOO i UGT. I encara més, una part CCOO i UGT. Aquesta situació cal important de la gent que va ocupar entendre-la dins de les especificitats els carrers exhibint els anhels de jus- que té Barcelona i la major fragmen- La solidaritat tícia social tampoc. En aquest sentit, tació també dels moviments socials internacional crec que és molt important destacar alternatius. la feina feta a moltes localitats des En definitva, crec que el nostre mis- Més de 100 col·lectius i organitza- de la CGT, ja sigui dins d’estructures satge de que calia fer una vaga dife- cions socials, sindicals i llibertàries orgàniques com des d’afiliats/des que rent i fer-la nostra ha tingut ressó i en de diversos països van donar suport també han militat en diferents àmbits, part l’hem dut a la pràctica. És ben públic a la convocatoria de vaga del feina a la qual ens hi hem anat sumant cert que la majoria de la gent que ha 29-S de la CGT, i en ciutats de diver- des del Secretariat Permanent. fet vaga no ho ha fet en el marc de la sos països com Mèxic, França, Brasil Així, en els dies previs a la vaga en nostra convocatòria. No obstant, en o Xile, entre d’altres, es van organit- moltes activitats de difusió fora de canvi, una part molt important de la zar concentracions i actes de suport. Octubre de 2010 7