Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Brand building - farsi - azad university

873 vues

Publié le

سخنرانی سمینار بازاریابی کاربردی دانشگاه تهران - رضا مهدوی

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Brand building - farsi - azad university

 1. 1. Brand Equity ‫برند‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫آذر‬1392 ‫ی‬‫مهدو‬ ‫ضا‬‫ر‬
 2. 2. 2 |
 3. 3. 3 |
 4. 4. 4 | ‫چیست؟‬ ‫برند‬ ‫ی‬‫بصر‬ ‫هویت‬ ‫جوهره‬‫برند‬ ‫شخصیت‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫شهای‬‫ز‬‫ار‬ ‫تعهدات‬‫تجربیات‬‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬
 5. 5. 5 | •‫تعهد‬‫یک‬‫برند‬:‫خدمت‬‫ی‬‫مستمر‬‫که‬‫همراه‬‫ل‬‫او‬‫به‬‫مشتریانش‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫می‬‫کند‬‫پس‬‫از‬‫مدتی‬‫به‬‫عنوان‬‫تعهدات‬‫ه‬‫مراه‬‫ل‬‫او‬‫از‬‫جانب‬‫مش‬‫ی‬‫تر‬‫تلقی‬‫می‬ ‫شود‬.‫مانند‬‫ی‬‫برقرار‬‫آسان‬‫تماس‬‫در‬‫اسر‬‫ر‬‫س‬‫کشور‬ •‫تجربیات‬:‫آنچه‬‫که‬‫موجب‬‫ایجاد‬‫و‬‫شکل‬‫ی‬‫گیر‬‫برند‬‫در‬‫ذهن‬‫مخاطبان‬‫آن‬‫شود‬‫مي‬‫ا‬‫ر‬‫تجربه‬‫ی‬‫مشتر‬‫از‬‫برند‬‫می‬‫نامند‬.‫برخی‬‫از‬‫تجا‬‫ب‬‫ر‬‫مانند‬ ‫تماس‬‫موفق‬‫یا‬‫ناموفق‬،‫اجعه‬‫ر‬‫م‬‫به‬‫نمایندگی‬،‫ها‬‫تماس‬‫با‬‫کال‬،‫سنتر‬‫مشاهده‬،‫تبلیغات‬‫تجربه‬‫استفاده‬‫از‬‫ل‬‫محصو‬‫یا‬‫خدم‬،‫ات‬‫تجربه‬ ‫گشت‬‫و‬‫گذار‬‫در‬‫وب‬‫سایت‬‫و‬...‫بوده‬‫که‬‫بوسیله‬‫متولیان‬‫برند‬‫قابل‬‫ل‬‫کنتر‬‫و‬‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫هستند‬‫در‬‫حالیکه‬‫برخی‬‫دیگر‬‫مان‬‫ند‬‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫اهل‬‫قلم‬ ‫و‬‫یا‬‫انتقال‬‫تجربیات‬‫فردی‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫به‬،‫هم‬‫قابل‬‫ل‬‫کنتر‬‫و‬‫ت‬‫ر‬‫نظا‬‫نیستند‬. •‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬:‫توقعی‬‫که‬‫ی‬‫مشتر‬‫از‬‫برند‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.
 6. 6. 6 | apple
 7. 7. 7 | •‫سیب‬‫گاز‬‫ده‬‫ز‬‫چه‬‫ی‬‫تصویر‬‫در‬‫ذهن‬ ‫شما‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند؟‬ •،‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬،‫سادگی‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬،‫ز‬‫و‬‫ر‬.... •‫اپل‬‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫به‬‫تعداتش‬‫پایبند‬‫ب‬،‫وده‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫مشتریانش‬‫ا‬‫ر‬‫یافته‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫به‬ ‫آنها‬‫به‬‫ستی‬‫ر‬‫د‬‫پاسخ‬‫داده‬‫و‬‫تجرب‬‫ه‬ ‫خوشایند‬‫و‬‫یکسانی‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫مشتری‬‫انش‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫می‬‫کند‬.
 8. 8. 8 | ‫م‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫ر‬‫محو‬ ‫شهای‬‫ز‬‫ار‬ ‫و‬ ‫یت‬‫ر‬‫مامو‬ ،‫انداز‬‫چشم‬ ‫استای‬‫ر‬‫در‬ ‫باید‬ ‫و‬‫است‬ ‫آگاهانه‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫یک‬ ،‫برند‬‫ساخت‬‫ان‬ ‫نماید‬ ‫ایجاد‬‫ا‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫با‬ ‫برند‬ ‫انتظار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫همنوایی‬ ‫بتوان‬‫تا‬ ‫باشد‬.
 9. 9. 9 | ‫کنیم‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬ ‫باید‬‫کجا‬ ‫از‬: •‫؛‬‫باشیم‬‫داشته‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫از‬‫صحیح‬‫شناخت‬ ‫باید‬‫ع‬‫و‬‫شر‬ ‫برای‬ •‫خودمان‬ •‫جایگاهمان‬ •‫اهدافمان‬ ‫باشد‬‫داشته‬‫ما‬ ‫به‬‫نسبت‬‫ذهنیتی‬‫چه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫است‬‫قرار‬ ‫اینکه‬‫و‬.
 10. 10. 10 | ‫باشد‬ ‫داشته‬‫ما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ذهنیتی‬‫چه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعیین‬‫ما‬.
 11. 11. 11 | ‫ی‬‫برندساز‬‫کلیه‬‫ابعاد‬‫یک‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫بر‬‫می‬،‫گیرد‬‫از‬‫تبلیغات‬‫گرفته‬‫تا‬‫خدمات‬،‫مشترکین‬‫ل‬‫حن‬،‫کالم‬ ‫د‬‫ر‬‫برخو‬‫دوستانه‬‫مسئولین‬‫پذیرش‬‫و‬‫هر‬‫ی‬ ‫حس‬‫یک‬‫ی‬‫مشتر‬‫از‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫های‬‫بخش‬‫شرکت‬‫می‬‫گیرد‬،‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫ذهنیت‬‫مردم‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬‫برند‬‫مان‬‫تاثیر‬‫می‬‫د‬‫ر‬‫گذا‬.
 12. 12. 12 | ‫برند‬‫مفهوم‬ ‫ما‬ ‫ی‬‫لوگو‬ ‫ما‬ ‫نام‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ما‬‫فروشگاه‬ ‫ن‬‫دکوراسیو‬ ‫ما‬ ‫تبلیغات‬ ‫محصوالتمان‬ ‫کیفیت‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬‫ا‬‫ر‬ ‫محصوالتمان‬ ‫که‬‫ی‬ ‫روش‬ ‫ما‬ ‫پرسنل‬ ‫لباس‬ ‫ما‬ ‫کالم‬‫لحن‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫عکاس‬ ‫شیوه‬ ‫ما‬‫شبکه‬ ‫پوشش‬ ‫همنوایی‬ ‫احساسات‬ ‫قضاوتها‬ ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫وفاداری‬ ‫ی‬‫درگیر‬ ‫تحسین‬ ‫برند‬ ‫نمود‬(‫و‬ ‫تماس‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫ی‬‫مشتر‬‫سفر‬) ‫برند‬ ‫یرساخت‬‫ز‬‫برند‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫برند‬‫مشاهده‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫بخش‬ ‫برند‬‫جوهره‬ ‫محوری‬ ‫ارزشهای‬ ‫ماموریت‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫برند‬‫شخصیت‬ ‫برند‬‫معماری‬ ‫ها‬ ‫چهارچوب‬ ‫انسجام‬‫جایگاه‬ ‫ل‬‫اصو‬
 13. 13. Building Brand Equity ‫برند‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ساخت‬ 98‫و‬ ‫میلیارد‬316‫ن‬‫میلیو‬
 14. 14. 14 | ‫برند‬ ‫با‬ ‫همنوایی‬ ‫مدل‬ ‫همنوایی‬ ‫ها‬ ‫قضاوت‬ ‫احساسات‬ ‫عملکرد‬ ‫تصویر‬ ‫برجستگی‬(‫آگاهی‬ ‫عمق‬) ‫سطح‬ ‫هر‬‫در‬ ‫اهداف‬ ‫برند‬ ‫ساخت‬ ‫هرم‬ ‫برند‬‫از‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫آگاهی‬ ‫تشابه‬ ‫و‬ ‫تمایز‬ ‫نقاط‬ ‫مثبت‬ ‫های‬‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫باال‬ ‫ی‬‫وفادار‬ ‫هویت‬: ‫هستید؟‬‫کی‬ ‫تکامل‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ 1 ‫مفهوم‬: ‫هستید؟‬‫چی‬ ‫دبدگاه‬: ‫شما؟‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬ ‫ابطه‬‫ر‬: ‫تو‬‫و‬ ‫من‬ 2 3 4
 15. 15. 15 | ‫برند‬ ‫با‬ ‫همنوایی‬‫از‬ ‫موفق‬‫ای‬‫لکس،نمونه‬‫و‬‫ر‬
 16. 16. 16 | ‫لکس‬‫و‬‫ر‬‫برند‬ ‫با‬ ‫همنوایی‬ ‫مدل‬ ‫ار‬‫ر‬‫تک‬‫خرید‬ ‫ایی‬‫ر‬‫دا‬ ‫حس‬ ‫و‬‫موروثی‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساعتهای‬ ‫جهان‬‫با‬ ‫کیفیت‬‫العاده‬‫ق‬‫فو‬ ‫تغییر‬ ‫حس‬ ‫به‬‫تعلق‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫کالس‬ ‫موفقیت‬ ‫،حس‬ ‫خاص‬ ‫ق‬‫ساز‬ ‫دست‬‫طعات‬ ‫کیفیت‬‫با‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬‫خدمات‬ ‫استثنایی‬ ‫ان‬‫ر‬‫ورزشکا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫لوکس‬ ‫ی‬ ‫ورزش‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫سمبل‬ ‫باال‬‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫هدف‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫دایره‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫حنی‬ ‫سطح‬ ‫هر‬‫در‬ ‫اهداف‬ ‫برند‬ ‫ساخت‬ ‫هرم‬ ‫برند‬‫از‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫آگاهی‬ ‫تشابه‬ ‫و‬ ‫تمایز‬ ‫نقاط‬ ‫مثبت‬ ‫های‬‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫باال‬ ‫ی‬‫وفادار‬ ‫هویت‬: ‫هستید؟‬‫کی‬ ‫تکامل‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ 1 ‫مفهوم‬: ‫هستید؟‬‫چی‬ ‫دبدگاه‬: ‫شما؟‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬ ‫ابطه‬‫ر‬: ‫تو‬‫و‬ ‫من‬ 2 3 4
 17. 17. 17 | ‫برند‬ ‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫برند‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫تقای‬‫ر‬‫ا‬ ‫برند‬ ‫ی‬‫بصر‬ ‫هویت‬ ‫مدیریت‬ •‫برند‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫توسعه‬ •‫ر‬‫محو‬‫برند‬‫های‬‫کمپین‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫و‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ •‫واحدهای‬‫سایر‬‫فعالیت‬ ‫از‬‫اطمینان‬‫ل‬‫حصو‬ ‫برند‬‫چوب‬‫ر‬‫چها‬‫در‬‫مرتبط‬ •‫ار‬‫ز‬‫با‬‫در‬‫شرکت‬‫جایگاه‬‫و‬ ‫برند‬‫ی‬‫ممیز‬ •‫برند‬ ‫هویت‬‫توسعه‬(‫مجدد‬ ‫ی‬‫برندساز‬) •‫برند‬‫های‬‫چوب‬‫ر‬‫چها‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ •‫ی‬‫مشتر‬‫با‬‫تماس‬‫نقاط‬‫کلیه‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫مدیریت‬ •‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫دی‬‫ر‬‫مو‬‫های‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬ •‫ایی‬‫ر‬‫آ‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫به‬‫مربوط‬‫های‬‫آیتم‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬ •‫برند‬ ‫انس‬‫ژ‬‫آ‬‫با‬‫مستمر‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬
 18. 18. ‫برند‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫نقش‬
 19. 19. 19 | ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫کلیدی‬‫نقش‬ ‫برند‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬‫پرسنل‬ ‫کلیه‬ •‫شوند‬ ‫می‬ ‫متاثر‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫یافت‬‫ر‬‫د‬ ‫ما‬ ‫مخاطبان‬‫که‬ ‫ی‬ ‫حس‬ ‫هر‬‫از‬‫برند‬ ‫ذهنیت‬ ‫و‬‫تصویر‬. ‫شود‬ ‫نمی‬‫محدود‬ ‫ی‬‫لوگو‬ ‫و‬‫نگ‬‫ر‬ ‫و‬‫تبلیغات‬‫به‬ ‫فقط‬‫که‬. •‫گیرند‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫حس‬‫چه‬ ‫ما‬ ‫مخاطبان‬ ‫یر‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬: •‫کند؟‬ ‫می‬‫برخورد‬‫مشتریان‬ ‫با‬‫چگونه‬ ‫ما‬‫مشترکین‬ ‫خدمات‬‫بخش‬ •‫سند؟‬‫میر‬ ‫نظر‬‫به‬‫چگونه‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ •‫پوشیم؟‬ ‫می‬‫لباس‬‫چگونه‬ •‫است؟‬‫چگونه‬ ‫ما‬‫کالم‬‫لحن‬ •‫شکایات؟‬‫به‬ ‫سیدگی‬‫ر‬‫روش‬ •‫دیجیتال‬ ‫فضای‬ ‫حضوردر‬ ‫شیوه‬ •‫شویم‬ ‫می‬‫اسپانسر‬‫که‬‫رویدادهایی‬ •‫ی‬‫گذار‬ ‫قیمت‬ •‫و‬...
 20. 20. 20 | ‫برند‬‫سفیران‬ ‫هس‬ ‫برندشان‬‫نماینده‬ ،‫کارکنان‬،‫تند‬ ‫پس‬‫تک‬ ‫تک‬‫در‬ ‫کارکنان‬‫قبال‬ ‫مدیریت‬‫مسئولند‬ ‫برند‬.
 21. 21. 21 | ‫برند‬‫هواپیمایی‬ ‫شرکت‬United‫دید‬ ‫آسیب‬ ‫شدت‬‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬‫یکی‬ ‫شکایت‬‫به‬ ‫سیدگی‬‫ر‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
 22. 22. 22 |
 23. 23. 23 | ‫باشید‬‫ز‬‫پیرو‬

×