Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ephesians 6:10-20
10
 Bilang pagwawakas, magpakatibay
   kayo sa kalakasang galing sa
 Panginoon at sa kanyang dakilan...
Ephesians 6:10-20
 12
  Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban
 sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa
 mga maykapangyarihan, a...
Ephesians 6:10-20
 Kaya't isuot ninyo ang kasuotang
13

 pandigma na mula sa Diyos. Sa
 gayon, makalalaban kayo kapag
duma...
Ephesians 6:10-20
 Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa
14

 inyong baywang ang sinturon ng
 katotohanan, at isuot sa dib...
Ephesians 6:10-20
  Lagi ninyong gawing
  16

    panangga ang
pananampalataya, na siyang
papatay sa lahat ng naglil...
Ephesians 6:10-20
 17
  Isuot ninyo ang helmet ng
kaligtasan, at gamitin ang tabak
ng Espiritu, na walang iba kundi
  ...
Ephesians 6:10-20
 Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na
18

  may panalangin at pagsamo.
  Manalangin kayo sa lahat ng
  p...
Ephesians 6:10-20
19
 Ipanalangin din ninyong ako'y
  pagkalooban ng wastong
pananalita upang buong tapang
 kong maipah...
Ephesians 6:10-20
 Dahil sa Magandang Balitang
20

 ito, ako'y isinugo, at ngayo'y
   nakabilanggo. Kaya't
   ipanal...
Ephesians 6:10-20
 Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa
14

 inyong baywang ang sinturon ng
 katotohanan, at isuot sa dib...
Ephesians 6:10-20
 Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa
14

 inyong baywang ang sinturon ng
 katotohanan, at isuot sa dib...
2 Corinthians 2:6-7
  6
   Ngunit sapat na ang
 pagpaparusang ginawa sa
kanya ng nakararami sa inyo.
 7
 Patawarin ...
2 Corinthians 2:6-7
  6
   Ngunit sapat na ang
 pagpaparusang ginawa sa
kanya ng nakararami sa inyo.
 7
 Patawarin ...
2 Timothy 3:6
May ilan sa kanila na gagamit ng
6

panlilinlang upang makapasok sa
 bahay ng mga babaing hangal.
 Bibihagi...
2 Timothy 3:6
May ilan sa kanila na gagamit ng
6

panlilinlang upang makapasok sa
 bahay ng mga babaing hangal.
 Bibihagi...
2 Timothy 3:6
May ilan sa kanila na gagamit ng
6

panlilinlang upang makapasok sa
 bahay ng mga babaing hangal.
 Bibihagi...
Romans 7:23-25
23
 Subalit nararamdaman kong may
ibang tuntunin sa mga bahagi ng
aking katawan at ito’y salungat sa
 tunt...
Romans 7:23-25
 24
  Kahabag-habag ang
 kalagayan ko! Sino ang
  magliligtas sa akin sa
katawang ito na nagdudulot
 ...
Romans 7:23-25
 24
  Kahabag-habag ang
 kalagayan ko! Sino ang
  magliligtas sa akin sa
katawang ito na nagdudulot
 ...
Romans 7:23-25
  25
   Ang Diyos sa
pamamagitan ni Jesu-
  Cristo na ating
Panginoon! Salamat sa
    kanya!
Romans 7:23-25

  Ang Diyos sa
pamamagitan ni Jesu-
  Cristo na ating
  Panginoon!
John 8:2-11
2
 Kinabukasan, maaga pa’y
nagbalik na siya sa Templo.
Lumapit sa kanya ang lahat
  kaya’t umupo siya at
nags...
John 8:2-11
3
 Dumating noon ang mga tagapagturo
 ng Kautusan at mga Pariseo na may
  dalang isang babaing nahuli sa
 p...
John 8:2-11
  5
  Ayon sa Kautusan ni
  Moises, dapat batuhin
 hanggang sa mamatay ang
  mga katulad niya. Ano
naman ...
John 8:2-11

 Itinanong nila ito upang
6a

 subukin siya, at nang
 may maiparatang sila
   laban sa kanya.
John 8:2-11

  Ngunit yumuko
  6b

 lamang si Jesus at
 sumulat sa lupa sa
pamamagitan ng daliri.
John 8:2-11
 7
 Patuloy sila sa pagtatanong
  kaya’t tumayo si Jesus at
nagsalita, “Ang sinuman sa inyo
  na walang kas...
John 8:2-11

 8
 At muli siyang
yumuko at sumulat
   sa lupa.
John 8:2-11

 8
 At muli siyang
yumuko at sumulat
   sa lupa.
John 8:2-11
9
  Nang marinig nila iyon, sila’y
  isa-isang umalis, simula sa
  pinakamatanda. Iniwan nila
   ang b...
Deuteronomy 22:22
  22
   Kapag ang isang lalaki’y
 nahuling kasiping ng asawa ng
iba, pareho silang papatayin. Sa
 ga...
Deuteronomy 22:22
  22
   Kapag ang isang lalaki’y
 nahuling kasiping ng asawa ng
iba, pareho silang papatayin. Sa
 ga...
John 8:2-11
  10
   Tumayo si Jesus at
tinanong ang babae, “Nasaan
   sila? Wala na bang
   humahatol sa iyo?”
 1...
John 8:2-11

Sinabi ni Jesus, “Hindi rin
kita hahatulan. Umuwi ka
 na, at mula ngayon ay
huwag ka nang gumawa
   ng ka...
John 8:2-11

Sinabi ni Jesus, “Hindi rin
kita hahatulan. Umuwi ka
 na, at mula ngayon ay
huwag ka nang gumawa
   ng ka...
John 8:2-11

Sinabi ni Jesus, “Hindi rin
kita hahatulan. Umuwi ka
 na, at mula ngayon ay
huwag ka nang gumawa
   ng ka...
Pag-usapan
• Ano ang natutunan mo patungkol sa
 “baluti ng katuwiran”?
• Sa paanong paraan nakatulong ito sa
 iyo?
• Ano...
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)

9 747 vues

Publié le

Ano ang ibig sabihin ng baluti ng katuwiran?

Publié dans : Spirituel, Sports

Standing Strong Sermon 3 (Tagalog)

 1. 1. Ephesians 6:10-20 10 Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo.
 2. 2. Ephesians 6:10-20 12 Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito --- ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid.
 3. 3. Ephesians 6:10-20 Kaya't isuot ninyo ang kasuotang 13 pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.
 4. 4. Ephesians 6:10-20 Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa 14 inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan.
 5. 5. Ephesians 6:10-20 Lagi ninyong gawing 16 panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo.
 6. 6. Ephesians 6:10-20 17 Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang Salita ng Diyos.
 7. 7. Ephesians 6:10-20 Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na 18 may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.
 8. 8. Ephesians 6:10-20 19 Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Magandang Balitang ito.
 9. 9. Ephesians 6:10-20 Dahil sa Magandang Balitang 20 ito, ako'y isinugo, at ngayo'y nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang gaya ng nararapat.
 10. 10. Ephesians 6:10-20 Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa 14 inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan.
 11. 11. Ephesians 6:10-20 Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa 14 inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan.
 12. 12. 2 Corinthians 2:6-7 6 Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng nakararami sa inyo. 7 Patawarin na ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyung masiraan ng loob.
 13. 13. 2 Corinthians 2:6-7 6 Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng nakararami sa inyo. 7 Patawarin na ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyung masiraan ng loob.
 14. 14. 2 Timothy 3:6 May ilan sa kanila na gagamit ng 6 panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaing hangal. Bibihagin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita.
 15. 15. 2 Timothy 3:6 May ilan sa kanila na gagamit ng 6 panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaing hangal. Bibihagin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita.
 16. 16. 2 Timothy 3:6 May ilan sa kanila na gagamit ng 6 panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaing hangal. Bibihagin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita.
 17. 17. Romans 7:23-25 23 Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito’y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako’y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan.
 18. 18. Romans 7:23-25 24 Kahabag-habag ang kalagayan ko! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan?
 19. 19. Romans 7:23-25 24 Kahabag-habag ang kalagayan ko! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan?
 20. 20. Romans 7:23-25 25 Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesu- Cristo na ating Panginoon! Salamat sa kanya!
 21. 21. Romans 7:23-25 Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesu- Cristo na ating Panginoon!
 22. 22. John 8:2-11 2 Kinabukasan, maaga pa’y nagbalik na siya sa Templo. Lumapit sa kanya ang lahat kaya’t umupo siya at nagsimula siyang magturo.
 23. 23. John 8:2-11 3 Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan, 4at sinabi kay Jesus, “Guro, ang babaing ito’y nahuli sa aktong pangangalunya.
 24. 24. John 8:2-11 5 Ayon sa Kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?”
 25. 25. John 8:2-11 Itinanong nila ito upang 6a subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya.
 26. 26. John 8:2-11 Ngunit yumuko 6b lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri.
 27. 27. John 8:2-11 7 Patuloy sila sa pagtatanong kaya’t tumayo si Jesus at nagsalita, “Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.”
 28. 28. John 8:2-11 8 At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa.
 29. 29. John 8:2-11 8 At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa.
 30. 30. John 8:2-11 9 Nang marinig nila iyon, sila’y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaing nakatayo sa harap ni Jesus.
 31. 31. Deuteronomy 22:22 22 Kapag ang isang lalaki’y nahuling kasiping ng asawa ng iba, pareho silang papatayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang gayong kasamaan sa Israel.
 32. 32. Deuteronomy 22:22 22 Kapag ang isang lalaki’y nahuling kasiping ng asawa ng iba, pareho silang papatayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang gayong kasamaan sa Israel.
 33. 33. John 8:2-11 10 Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, “Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?” 11 ”Wala po, Ginoo,” sagot ng babae.
 34. 34. John 8:2-11 Sinabi ni Jesus, “Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan.”
 35. 35. John 8:2-11 Sinabi ni Jesus, “Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan.”
 36. 36. John 8:2-11 Sinabi ni Jesus, “Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan.”
 37. 37. Pag-usapan • Ano ang natutunan mo patungkol sa “baluti ng katuwiran”? • Sa paanong paraan nakatulong ito sa iyo? • Ano na ang gagawin mo ngayon bilang pagtugon sa natutunan mo? Manalangin para sa bawat isa

×