Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Perkembangan Kendiri

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Slide definisi personaliti
Slide definisi personaliti
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Perkembangan Kendiri

Apakah yang dimaksudkan dengan personaliti? Soalan ini kerap kali ditanya oleh seseorang apabila membincangkan mengenai personaliti.Adakah personaliti ini mempunyai kaitan dengan tingkah laku manusia ? Dalam tajuk personaliti ini kami akan membincangkan mengenai konsep personaliti yang sebenar berdasarkan daripada pendapat-pendapat beberapa ahli psikologi yang terkenal seperti Alder, Crow and Crow dan sebagainya Selain itu kami akan mengkaji mengenai perbezaan di antara personaliti, watak dan trait. Disini kita akan mengetahui sama ada personaliti, watak dan trait adalah berbeza ataupun merupakan satu konsep yang sama. Personaliti juga dapat diklasifikasikan kepada tiga kumpulan yang utama iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert yang juga akan dibincangkan di dalam tugasan ini.
Kami juga akan melihat mengenai teori psikoanalisis yang telah diasaskan oleh Sigmund Freud dan membincangkan mengenai perkembangan personaliti berdasarkan teori psikoanalis serta aplikasi teori ini di dalam bilik darjah dimana semua guru harus mempraktikkannya. Kami juga akan membincangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti dan bagaimanakah faktor-faktor ini mempengaruhi personaliti seseorang?.Aspek terakhir yang akan dikaji didalam tugasan ini adalah mengenai pengaruh personaliti terhadap pembelajaran serta bagaimana cara guru melayani personaliti murid yang berbeza.
Diharapkan, kajian ini sedikit sebanyak dapat memberikan kefahaman terhadap konsep personaliti yang sebenar serta diharapkan kajian ini juga dapat membantu bakal pendidik untuk mengaplikasikan konsep personaliti ini didalam proses pembelajaran agar falsafah pendidikan kebangsaan dapat diteruskan untuk generasi yang akan datang.

Apakah yang dimaksudkan dengan personaliti? Soalan ini kerap kali ditanya oleh seseorang apabila membincangkan mengenai personaliti.Adakah personaliti ini mempunyai kaitan dengan tingkah laku manusia ? Dalam tajuk personaliti ini kami akan membincangkan mengenai konsep personaliti yang sebenar berdasarkan daripada pendapat-pendapat beberapa ahli psikologi yang terkenal seperti Alder, Crow and Crow dan sebagainya Selain itu kami akan mengkaji mengenai perbezaan di antara personaliti, watak dan trait. Disini kita akan mengetahui sama ada personaliti, watak dan trait adalah berbeza ataupun merupakan satu konsep yang sama. Personaliti juga dapat diklasifikasikan kepada tiga kumpulan yang utama iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert yang juga akan dibincangkan di dalam tugasan ini.
Kami juga akan melihat mengenai teori psikoanalisis yang telah diasaskan oleh Sigmund Freud dan membincangkan mengenai perkembangan personaliti berdasarkan teori psikoanalis serta aplikasi teori ini di dalam bilik darjah dimana semua guru harus mempraktikkannya. Kami juga akan membincangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti dan bagaimanakah faktor-faktor ini mempengaruhi personaliti seseorang?.Aspek terakhir yang akan dikaji didalam tugasan ini adalah mengenai pengaruh personaliti terhadap pembelajaran serta bagaimana cara guru melayani personaliti murid yang berbeza.
Diharapkan, kajian ini sedikit sebanyak dapat memberikan kefahaman terhadap konsep personaliti yang sebenar serta diharapkan kajian ini juga dapat membantu bakal pendidik untuk mengaplikasikan konsep personaliti ini didalam proses pembelajaran agar falsafah pendidikan kebangsaan dapat diteruskan untuk generasi yang akan datang.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Perkembangan Kendiri

 1. 1. Perkembangan Kendiri<br />roy89amy@gmail.com<br />
 2. 2. Perkataanpersonalitiberasaldaripadabahasalatindaripadaperkataan persona bermaksudtopeng.<br />Para pengkajibersepakatmenyatakanbahawapersonalitimerupakanciridinamikdantersusun yang dimilikiolehindividusecaraunik.<br />Personalitimerupakangabungandaripadaberbagaisifatdankonsepkendiriseseorang<br />Pengertian Konsep Personaliti<br />roy89amy@gmail.com<br />
 3. 3. Alder (1948) : Personalitimerupakangayahidupsesorangindividu<br />Mischel (1981) : Menghuraikanpersonalitisebangaisusunanpola-polatingkahlakumanusia yang diaplikasikandalamsituasikehidupanya.<br />Crow dan Crow (1983) : Personalitiseseorangadalahperwatakanfizikal, corakpertuturandandayapenarikdalamdirinya.<br />Tafsiran Personaliti :<br />roy89amy@gmail.com<br />
 4. 4. DilahirkandiKesswil, Switzerland.<br />Doktorsakitjiwa<br />Meminatikerja-kerja Sigmund Freud<br />Membinateoriberdasarkanpengalamansendiri<br />Gelaran professor daripada University Of Basel<br />Carl Guztav Jung (1875-1961)<br />roy89amy@gmail.com<br />
 5. 5. Menurut Carl Jung (1923)terdapattigajenispersonaliti<br />iaitu :<br />Ekstroveit<br /> - Lebihkepadadunialuarandaridalaman<br /> - Aktif, rileks, mudahbercakap<br />Introvet<br /> - Menumpukanaspekdalaman<br /> - Sifatpemalu, sensitif, pasif<br />Ambivet<br /> - MempunyaiciriEkstraveitdanIntrovet<br />Klasifikasi Personaliti<br />roy89amy@gmail.com<br />
 6. 6. Eduard Sprangermengelaskanperkembangan<br />personalitikepadaenamjenis :<br />Kognitif – Seorangberintelek<br />Berekonomi – Cenderungkepadaaspek yang praktik<br />Keindahan – Cenderungmenghayatikeindahan<br />Bermasyarakat – Sukaberkawan<br />BerkuasaPolitik – Kemahuanmenguasaiorang lain<br />Beragama – Mencariperpaduandiantaraalamdanmanusia<br />roy89amy@gmail.com<br />
 7. 7. Mengasaskanteoripsikoanalisis<br />Beliaupercayamanusiadibentuksemenjakmanusiadilahirkansehinggalahumur lima tahun<br />Dilahirkandimoravia, Jerman.<br />Bidangneurofisiologidanneuropsikitari<br />Sigmund Freud<br />roy89amy@gmail.com<br />
 8. 8. Sigmund Freud membahagikanasaskepadaaspek mental kepadatigabahagian :<br />AlamSedar – Individudalamkeadaansedar<br />AlamPrasedar – Pengalamandibawahsedartetapibolehmenjadisedarapabilamengingatsemula<br />AlamBawahSedar – mengandungipengalamandanmemoridimanindividutidaksedarkewujudanya.<br />Teori Psikoanalisis<br />roy89amy@gmail.com<br />
 9. 9. Id – personalitibawahsedartidakdapatmembuatpenilaiandantidakmementingkanlogik, nilai, moral danetika.<br />Ego – terbentukmelaluipengalamansejak 1tahun dimana kanak2 mengetahuitidaksemua yang diperlukan id dapatdipenuhisegera.<br />Superego – menggabungkan moral dannilaimasyarakat. Mengawalkehendak id danmempengaruhi ego dalammencarijalanterbaik.<br />Komponen Personaliti<br />roy89amy@gmail.com<br />
 10. 10. Peringkat oral<br /> Peringkat ini adalah tertumpu kepada bayi yang berumur antara 0 hingga 18 bulan. Keseronokan dan kepuasan bayi itu boleh dicapai melalui mulut. <br />Peringkat dubul<br /> Pada peringkat ini sudah mampu menguasai fungsi biologi iaitu membuang najis. Pada peringkat ini lebih kepada rangsangan melalui dubur.<br />PERKEMBANGAN PERSONALITI BERDASARKAN TEORI PSIKOANALISIS<br />roy89amy@gmail.com<br />
 11. 11. Peringkatkubul<br /> Teori psikoanalisis berpendapat bahawa pada masa ini kanak-kanak lebih kepada organ jantinanya. Ini dapat dibuktikan dengan kanak-kanak pada peringkat umur ini sering memegang organ jantinanya.<br />Peringkat latency<br /> pada masa ini pemikiran seksual mula berkembang. Maksudnya kanak-kanak mula mengalihkan perasaan kasih sayangnya kepada orang lain selain daripada ibubapanya. <br />Peringkat genital<br />lebih banyak tentang oreintasi seksual untuk peringkat genitial ini. Maksudnya remaja mula tertarik dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.<br />roy89amy@gmail.com<br />
 12. 12. Teoriinimemperihalkanpersonalitiseseorang<br />berdasarkansifatdantingkahlaku<br />Personaliti, BentukBadandanPerlakuan<br /> - Endomof<br /> - Berbadangemukdanbulat<br /> - Periang, kuatmakandantenang<br /> - Mesomorf<br /> - Tubuhtegap, kerasdankuat<br /> - Tegas, bertenagaagresifdanberani<br />Teori Trait<br />roy89amy@gmail.com<br />
 13. 13. - Ektomof<br /> - Kurus, tinggidanlembut<br /> - Pendiam, beremosi, pemalutetapicerdik<br />roy89amy@gmail.com<br />
 14. 14. Teori Trait Gordon Allport<br />Trait merupakansifatsemulajadi yang mengawaltingkahlaku.<br /> - Trait Kardinal<br /> - Individu yang mengorganisasikandirinya<br />kepadasatupengaruh yang sangatkuat<br /> - Trait Pusat<br /> - Kesabaran, kejujuran, kemurungandan<br />ketegasanberpengaruhpadasituasiterhad<br /> - Trait Sekunder<br /> - Sifat yang mengawalmanusiasecaraspesifik<br />dantidakketara.<br />roy89amy@gmail.com<br />
 15. 15. Teori Trait Raymond Catell<br /> - menyifatkanpersonalitisebagaigabungan<br />beberapa trait - Menyatakanpersonalitimerupakansesuatu yang<br />membenarkankitamembuatramalan.<br /> - 16 PF (Personal Factor) atau trait sumber yang<br />merupakansifat yang tidakdapatdilihatsecara<br />jelastetapibolehdikenalpastimelaluikaedahanalis<br />faktor<br />roy89amy@gmail.com<br />
 16. 16. Melihatmanusiasebagaiinsan yang baikdanmurni.<br />Roger 1959 – Pengalamanindividuberperananmentukanpersonalitiseseorang.<br />Maslow 1968 – Personalitimanusiaditentukanolehkeinginandankehendakseseorangindividu<br />Menurut Maslow selagikeperluankekuranganbelumdipenuhi, individukurangbermotivasiuntukmencapaikeperluanutama.<br />Selepasmanusiamencapaikeperluantersebut, manusiaakanmencarikeperluankeselamatanhidup.<br />Teori Humanistik<br />roy89amy@gmail.com<br />
 17. 17. Tingkahlakumanusiadipelajarimelaluiprosesperkaitan<br />Manusiacenderungkepadakeseronokan<br />Tingkahlakuditentukanolehpersekitaran<br />Pakarpercayabahawatingkahlakuberpuncadaripada<br />interaksimanusiadanpersekitaran, pengalamanmasa<br />Lampaudankiniakanmempengaruhipersonaliti<br />seseorang.<br />Teori Behaviourisme<br />roy89amy@gmail.com<br />
 18. 18. FaktorKebakaan<br /> - polagenetikpadapersenyawaanakanmempengaruhi<br />perkembanganpersonalitiindividu<br />FaktorPengalamanAwal<br /> - Latarbelakangsekolah<br /> - Pengaruhkeluarga<br /> - Peranan Media<br /> - Pemakanan<br /> - Pengaruhsosiobudaya<br />Faktor Perkembangan Personaliti<br />roy89amy@gmail.com<br />
 19. 19. Memahamitingkahlakumurid<br />Sensitifdenganpotensimurid<br />Menerimaperbezaan<br />Memahamikeperluanmurid<br />Membinaimejpositif<br />Peranan guru dalam perkembanga personaliti<br />roy89amy@gmail.com<br />
 20. 20. Kendirimeliputikeseluruhanperkembanganpersonalitiseseorangindividu.<br />Carl roger 1950, konsepkendirisebagaisuatugambaranpersepsiseseorangtentangciri-ciridankebolehanya.<br />Jeniskendiri<br /> - Kendiripositif<br /> - Kendirinegatif<br />Konsep kendiri<br />roy89amy@gmail.com<br />

×