Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Social Media Marketing Simple ِDefinition

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (14)

Similaire à Social Media Marketing Simple ِDefinition (20)

Publicité

Social Media Marketing Simple ِDefinition

  1. 1. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫درشبکه‬ ‫تجاری‬ ‫حضور‬ ‫فرایند‬
  2. 2. ‫و‬ ‫وبالگ‬ ‫بین‬ ‫اصلی‬ ‫تفاوت‬ ‫چیست؟‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫تفاوت‬‫اصلی‬‫بین‬‫وبالگ‬‫و‬‫وب‬‫سایت‬‫این‬‫است‬‫که‬ ‫وبالگ‬‫برای‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫ایجاد‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫وب‬ ‫سایت‬‫ها‬‫مکانی‬‫هستند‬‫که‬‫وبالگ‬‫ها‬‫در‬‫آن‬‫نوش‬‫ته‬ ‫می‬‫شوند‬. ‫وبالگ‬‫مجله‬‫ای‬‫آنالین‬‫است‬‫که‬‫اغلب‬‫به‬‫روز‬‫می‬‫ش‬‫ود‬ ‫و‬‫برای‬‫استفاده‬‫ی‬‫عمومی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫اس‬‫ت‬. ‫وبالگ‬‫ها‬‫معموال‬‫یک‬‫سری‬‫از‬‫نوشته‬‫هایی‬‫هستن‬‫د‬‫که‬ ‫در‬‫یک‬‫سایت‬‫مربوط‬‫به‬‫محصول‬‫و‬‫یا‬‫خدمات‬‫ارائه‬ ‫می‬‫شوند‬. ‫وبالگ‬‫ها‬‫نیز‬‫همانند‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫نقش‬‫حیاتی‬‫ای‬‫در‬ ‫نشان‬‫دادن‬‫اعتبار‬‫و‬‫ارزش‬‫یک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫بازی‬‫می‬ ‫کنند‬‫و‬‫مشتریان‬‫خود‬‫را‬‫قادر‬‫می‬‫سازند‬‫تا‬‫در‬‫مور‬‫د‬ ‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫بیشتر‬‫بدانند‬.
  3. 3. ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اهمیت‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬! ‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫امروزه‬‫در‬‫زندگی‬‫همه‬‫ما‬‫وجود‬ ‫دارد‬.‫ما‬‫هر‬،‫عکس‬،‫فکر‬‫ایده‬‫و‬‫یا‬‫هر‬‫لحظه‬‫از‬‫زندگی‬ ‫خود‬‫را‬‫با‬‫دوستانمان‬‫به‬‫اشتراک‬‫می‬‫گذاریم‬‫و‬‫ال‬‫یک‬‫و‬ ‫کامنت‬‫دریافت‬‫می‬‫کنیم‬. ‫دالیل‬‫بسیار‬‫متعددی‬‫برای‬‫اینکه‬‫یک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫نیازمند‬‫اینگونه‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫است‬‫وجو‬‫د‬‫دارد‬. ‫ست‬‫کافی‬‫بدانیم‬‫از‬‫هم‬۵‫نفر‬‫بزرگسال‬‫درجهان‬، ‫چهارنفر‬‫در‬‫یکی‬‫از‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫عضو‬‫هس‬‫تند‬. ‫حال‬‫اگر‬‫تجارت‬‫شما‬‫دارای‬‫یک‬‫صفجه‬‫در‬‫شبکه‬‫ه‬‫ای‬ ‫اجتماعی‬‫باشد‬‫به‬‫راحتی‬‫می‬‫توانید‬‫خدمات‬‫و‬ ‫محصوالت‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫درست‬‫برای‬‫آنها‬ ‫معرفی‬‫و‬‫تبلیغ‬‫کنید‬.
  4. 4. Lead‫چه؟‬ ‫یعنی‬ Lead‫یکی‬‫از‬‫اصطالحات‬‫کلیدی‬‫در‬‫حوزه‬‫تبلیغات‬‫ا‬‫ست‬. Lead‫درمورد‬‫کسانی‬‫به‬‫کار‬‫میرود‬‫که‬‫به‬‫هر‬‫روش‬‫با‬ ‫محصوالت‬‫یا‬‫خدمات‬‫سازمان‬‫ما‬‫آشنا‬‫شده‬‫اند‬‫و‬‫برای‬ ‫نخستین‬‫کسب‬‫اطالع‬،‫به‬‫ما‬‫مراجعه‬‫میکنند‬‫و‬‫درمو‬‫رد‬ ‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫ما‬‫پرس‬‫و‬‫جو‬‫می‬‫کنند‬. ‫نخستین‬‫گام‬‫در‬‫راه‬‫پیدا‬‫کردن‬‫مسیر‬،‫رشد‬‫این‬‫اس‬‫ت‬‫که‬ ‫همواره‬‫با‬‫چراغ‬‫خاموش‬‫در‬‫پی‬‫مشتریانی‬‫باشید‬‫که‬ ‫محروم‬‫یا‬‫مغفول‬‫اند‬‫مانده‬.‫گیری‬‫هدف‬‫مشتریان‬‫جدید‬ ‫نیازمند‬‫درک‬‫عمیق‬،‫تمایالت‬‫ها‬‫گرایش‬‫و‬‫ذائقه‬‫آنان‬ ‫است‬.‫ها‬‫شرکت‬‫باید‬‫به‬‫درکی‬‫قوی‬‫از‬‫نیروهای‬‫موثر‬‫ب‬‫ر‬ ‫بازار‬‫دست‬‫یافته‬‫و‬‫سپس‬‫نقطه‬‫ضعف‬‫خط‬‫تولید‬‫ف‬‫علی‬‫خود‬ ‫را‬‫کشف‬‫کرده‬‫و‬‫همچنین‬‫فضای‬‫بالقوه‬‫برای‬‫ورودی‬ ‫کاالهای‬‫جدید‬‫را‬‫شناسایی‬‫کنند‬.
  5. 5. ‫سایت‬‫به‬‫بازدیدکنندگان‬‫انتقال‬ ‫اجت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫اشتراک‬‫ماعی‬ ‫اجتم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫خرید‬ ‫تجارب‬ ‫اشتراک‬‫اعی‬ ‫ب‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫تبدیل‬‫القوه‬ ‫مشتریان‬ ‫جذب‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬‫ش‬ ‫ازسایت‬ ‫بازدیدکنندگان‬‫رکت‬ ‫اجتماع‬‫های‬‫شبکه‬‫به‬‫سایت‬‫مطالب‬‫ارسال‬‫ی‬ ‫فروش‬‫توافق‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫درشبکه‬ ‫بازاریابی‬ www.Likeprofessor.com
  6. 6. www.Likeprofessor.com ‫نکنیم‬ ‫فراموش‬! ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫امروز‬ ‫درتجارت‬ ‫ولی‬‫دارن‬ ‫حضور‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬‫د‬.
  7. 7. www.Likeprofessor.com ‫ماست‬ ‫تخصص‬ ،‫مشتری‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬. www.Likeprofessor.com

×