Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

19 feb2015

326 vues

Publié le

123

Publié dans : Industrie automobile
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

19 feb2015

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMÉ³ä ´É¹ÉÇ 7 ´Éääú +ÆEò-21 ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên.19 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015 {ÉÉxÉä -4 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) www.karmonnati.blogspot.in ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Postal No.Bld/48/15-17 postal date 20/2/2015 EòÉªÉ Eäò±ÉÒ SÉÖEò +ɨ½þÒ* EòºÉ±ÉÒ Ênù±ÉÒ ºÉVÉÉ** ºÉÊ®ú{ÉÉ]õÉSªÉÉ {É]õɴɯûxÉ ®úÉVÉÉ ZÉɱÉÉ ´ÉVÉÉ** ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉä +±ÉÒEòb÷SªÉÉ EòɳýÉiÉÒ±É ¤É½ÖþSÉSÉÔiÉ ¶ÉɺÉxÉÊxÉhÉÇªÉ +lÉÉÇiÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ OÉɨɺ´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉ, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÆÉvÉÒ iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ OÉɨɪÉÉäVÉxÉÉ, ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ¤ÉÉ®ú¨ÉvÉÒ±É b÷ɺɤÉÆnùÒ ½þªÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉhÉǪÉÉSÉÉ Ê¶É±{ÉEòÉ®ú, ºÉÉvÉÉ ¨ÉÉhÉÖºÉ, ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉÉÆSÉÉ +É´ÉÉVÉ ¤É½Öþ+ɪÉɨÉÒ ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É ®úÉVªÉÉSÉä ¨ÉÉVÉÒ ={ɨÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ +ɤÉÉ +É®ú.+É®ú. {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉä EòEÇò®úÉäMÉÉxÉä ¨ÉÖƤÉ<ÇiÉÒ±É Ê±É±ÉÉ´ÉiÉÒ ¯ûMhÉɱɪÉÉiÉ ´ÉªÉÉSªÉÉ +´ÉPªÉÉ 57 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ nÖùJÉnù ÊxÉvÉxÉ ZÉɱÉä. JÉ®úiÉ®ú ‘+ɤÉɒ MÉä±Éä ½þÒ Eò±{ÉxÉÉSÉ ¨ÉxÉɱÉÉ ºÉ½þxÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. {ÉhÉ +ɤÉÉ +ÉVÉ +É{ɱªÉÉiÉ xÉɽþÒiÉ ½äþ ´ÉɺiÉ´É +ɽäþ. +ɤÉÉSªÉÉ +EòɱÉÒ VÉÉhªÉÉxÉä iªÉÉÆSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÒªÉÉÆ´É®ú SÉɽþiªÉÉÆ´É®ú EòɪÉÇEòiªÉÉÈ´É®ú nÖù:JÉÉSÉÉ b÷ÉåMÉ®ú EòÉäºÉɳý±ÉÉ +ºÉÖxÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ VÉxÉiÉäSÉÉ SÉä½þ®úÉ ½þ®ú{ɱÉÉ +ɽäþ. ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉÉ ºÉnùºªÉ iÉä OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ ¨ÉÆjÉÒ, MÉÞ½þ¨ÉÆjÉÒ, ={ɨÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ½þÉ +ɤÉÉÆSÉÉ |É´ÉÉºÉ lÉCEò Eò®úhÉÉ®úÉ +ɽäþ. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒSªÉÉ EòɳýÉiÉ Eò{Ébä÷ xÉɽþÒiÉ.nùÉäx½þÒ ´Éä³ýSÉä VÉä´ÉhÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ xÉɽþÒ. +ÉÊhÉ <ªÉkÉÉ 4 lÉÒ iÉä ±ÉMxɽþÉä{ɪÉÈiÉ +ɤÉÉ EòÉªÉ¨É EòvÉÒ ¨ÉÆnùÒ®úÉiÉ iÉ®ú EòvÉÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ ¶ÉɳäýiÉ ®úÉjÉÒ ZÉÉä{ɱÉä B´ÉfäøSÉ EòÉªÉ ! Ênù´ÉɳýÒ ¨³ýhÉVÉä ¡òCiÉ MÉ®ú¨É {ÉÉhªÉÉxÉä +ÉÆPÉÉä³ý +ºÉÉ JÉb÷iÉ®ú ÊVÉ´ÉxÉ |É´ÉÉºÉ +É®ú.+É®ú. {ÉÉ]õ±ÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉ]õªÉɱÉÉ +ɱÉä±ÉÉ ¨½þhÉÖxÉSÉ EòÉªÉ ±ÉÉ±É Ênù´ªÉÉSÉÒ MÉÉb÷Ò ¦Éä]õ±ªÉÉ´É®ú ºÉÖvnùÉ ºÉkÉäSªÉÉ +xÉäEò {ÉnùÉ´É®ú ½þCEò ¨ÉɱÉEòÒ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÖvnùÉ +É®ú.+É®ú.{ÉÉ]õÒ±É xÉä½þ¨ÉÒ VɨÉxÉÒxÉÒ´É®ú ®úÉʽþ±ÉäiÉ +ÉÊhÉ VÉʨÉxÉÒ´É®úSªÉÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉƶÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ xÉɳý EòvÉÒ iÉÖ]Öõ Ênù±ÉÒ xÉɽþÒ. ºÉkÉäSÉÒ {Énùä MÉ䱪ÉÉ´É®ú ¨ÉÉhɺÉä xÉÉ®úÉVÉ ½þÉäiÉÉiÉ, ½þiÉÉ¶É ½þÉäiÉÉiÉ. {ÉhÉ +ɤÉÉ ªÉɱÉÉ +{É´ÉÉnù ½þÉäiÉä. 26/11 SªÉÉ nÖùnêù´ÉÒ |ɺÉÆMÉÉxÉÆiÉÒ +ɤÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆjÉÒ{ÉnùÉSÉÉ ®úÉÊVÉxÉɨÉÉ nùªÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ +ÉÊhÉ +É®ú.+É®ú. {ÉÉ]õ±ÉÆÉxÉÉ EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆSÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¶ÉÉävÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉä .iÉä´½þÉ +ɤÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ pùIÉÉSªÉÉ ¨É³ýªÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä. +ÉÊhÉ ¨ÉÉvªÉ¨É |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ±ÉÉ ¨½þhÉɱÉä EòÒ, ¶ÉäiÉÒ´É®úSÉ ¨ÉÉZÉä EÖò]ÖÆõ¤É ÊVÉ´ÉxÉ VÉMÉiÉ +ɽäþ. iÉä´½þÉ +ÉiÉÉ ({ÉÉxÉ.2´É®ú....) ¶ÉäMÉÆÉ´ÉEò®úÉÆSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒiɱÉä +ɤÉÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉSªÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ|ɺÉÆMÉÒ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ +Gò¨É¦ÉÉ<Ç ½èþnù®ú +ɤÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉÉÆxÉÉ b÷Éì.®úÉVÉä¶É ¤ÉÉ]äõ ´É b÷Éì.¶ÉʶÉEòÉÆiÉ VÉÉä¶ÉÒ ºÉÆiÉxÉMÉ®úÒiÉ +ɤÉÉSÉä º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ +¶ÉÉäEò näù´ÉEòiÉä ´É ¨ÉÉxªÉ´É®ú
  2. 2. Ên.19 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015 2 ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSªÉÉ |ÉSÉÉ®ú EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ JÉɨÉMÉÉÆ´É -(Ê´É.|É.) JÉɨÉMÉÉÆ´É - ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉ½þ {ÉiɺÉƺlÉÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ JÉɨÉMÉÆÉ´É ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É ®Æú.xÉ.1201 SÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò 15 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ ±ÉÉ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱÉÒ +ɽäþ. iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä |ÉMÉiÉÒ {ÉìxÉ±É SªÉÉ |ÉSÉÉ®ú EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ |ÉSÉÉ®ú ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É ¨É½þÉʶɴɮúÉjÉÒSªÉÉ ¶ÉÖ¦É {É´ÉÉÇ´É®ú Ênù.17/2/2015 ®äúÉVÉ ¨ÉÆMɳý´ÉÉ®ú±ÉÉ VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú SÉÉèEò ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. º É ´ É Ç | É l É ¨ É {ÉÒ.BºÉ.´ÉxÉÉ®úºÉä, ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ B.´½þÒ ±ÉÉÆVÉÖ³ýEò®ú ½þªÉÆÉSªÉÉ ½þºiÉä |ÉSÉÉ®ú EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ({ÉÉxÉ xÉÆ.1 ´É¯ûxÉ.....)¶ÉäiÉÒ´É®ú ±ÉIÉ näùiÉ +ºÉÖxÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ ¨ÉÆjÉÒ{Énù +ºÉÉä +lÉ´ÉÉ xɺÉÉä. {ÉhÉ ¨ÉÒ VÉxÉiÉäSÉÒ ºÉä´ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ {É®úÒxÉä Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. +ɤÉÉÆSªÉÉ ºÉÉvÉä{ÉhÉÉiÉ ÊnùJÉÉ>ð{ÉhÉÉ xÉCEòÒSÉ xÉ´½þiÉÉ. EòÉ®úhÉ iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±Éä/¨ÉÖ±ÉÒ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¶ÉɳäýiÉ Ê¶ÉEòiÉ ½þÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÆjÉÒ{Énù ʨɳýɱªÉÉ´É®úºÉÖvnùÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ EÖò]ÖÆõ¤É MÉÉ´ÉÉEòbä÷SÉ ®úɽþiÉ ½þÉäiÉ. ºÉÉÆMɱÉÒ±ÉÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ºÉÉʽþiªÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùiÉ +ɤÉÉ MÉÞ½þ¨ÉÆjÉÒ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÖvnùÉ iªÉÉÆSÉÒ +É<Ç {ÉixÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ SÉCEò {ÉÉäiªÉÉ´É®ú ¤ÉºÉ±Éä±Éä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉxÉä {ÉÉʽþ±Éä. JÉ®úSÉ ÊEòiÉÒ ºÉÉvÉÆ ®úɽþÊhɨÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ɤÉÉÆSÉÆ! Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÆfø®úÒ ¶ÉäMÉÉƴɶÉÒ +ɤÉÉÆSÉ +É{ÉÖ±ÉEòÒSÉÆ +ÉÊhÉ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò xÉÉiÉÆ xÉä½þ¨ÉÒ ®úÉʽþ±Éä±É +ɽäþ. ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEò®ú VÉxÉiÉÉ ºÉÖvnùÉ +ɤÉÉÆ´É®ú |Éä¨É Eò®úÒiÉ +ºÉä. +ɤÉÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉ +ɱÉä ¨½þhÉVÉä ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É xÉäiÉä¨ÉÆb÷³ýÒSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É |ÉÊiÉι`öiÉ xÉÉMÉÊ®úEò +ÉÊhÉ ºÉɨÉÉxªÉ VÉiÉxÉÉ Ê´É¸ÉɨÉMÉÞ½þÉ´É®ú BEòSÉ MÉnùÔ Eò®úÒiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ +ɤÉÉ ºÉÖvnùÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä ¨½þhÉVÉä +ÊiÉ¶ÉªÉ ¶ÉÉÆiÉ{ÉhÉä ´Éb÷Ò±ÉvÉÉ­ªÉÉ ´ªÉCiÉÒ|ɨÉÉhÉä BäEÖòxÉ PÉäiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ ´ªÉCiÉÒSÉä EòÉ¨É EòºÉä ½þÉä<Ç±É ªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úÒiÉ. +ºÉÉ |ÉiªÉªÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEò®ú VÉxÉiÉä±ÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ZÉɱÉä±ÉÒ +ɤÉÉSÉÒ JÉÂÖ¨ÉnùÉ®ú ¦ÉɹÉhÉä +ÉVÉ ºÉÖvnùÉ +xÉäEòÉÆxÉÉ +É`ö´ÉiÉÉiÉ. b÷Éì. ®úÉVÉåpù ˶ÉMÉhÉä ªÉÉÆSªÉÉ |ÉSÉÉ®úÉlÉÇ MÉÉÆvÉÒSÉÉèEòÉiÉ ZÉɱÉä±ÉÒ ºÉ¦ÉÉ +ºÉÉä iɺÉäSÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉä ±ÉÉäEòÉ{ÉÇhÉ. EòɪÉÇGò¨É EòÉähÉiÉä½þÒ +ºÉÉä. ÊxÉʨÉiªÉ EòÉähÉiÉä½þÒ +ºÉÉä. +ɤÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉ +ɱÉä ¨½þhÉVÉä ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ SÉ®úhÉÉiÉ xÉiɨɺiÉEò xÉCEòÒ ½þÉäiÉ ½äþ ¨ÉÉjÉ Ê´É¶Éä¹É! ªÉÉ´Éä³ýÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ |ÉSÉÉ®ú ºÉ¦ÉäiÉ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxÉ±É |ɨÉÖJÉ {ÉÒ.´½þÒ.Ê]õEòÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSªÉÉ 11 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ EòɪÉÇEòɳýÉiÉ ºÉƺlÉäSÉÒ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ ´É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSªÉÉ Ê½þiÉɺÉÉ`öÒ Eäò±É䱪ÉÉ EòɪÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ê´É¹Énù Eäò±ÉÒ iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä MÉÉèiÉ¨É ´ÉÉxÉJÉbä÷ ªÉÉÆxÉÒ {ÉÖføÒ±É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ºÉƦÉÉ´ªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É EòɪÉÉǤÉqù±É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ +ɷɺiÉ Eäò±Éä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä Ê´É®úÉävÉEòÉÆSªÉÉ +{É|ÉSÉÉ®úɱÉÉ ¤É³ýÒ xÉ {Éb÷iÉÉ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxÉä±ÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ15 ºÉÆSÉɱÉEòÉÆxÉÉ Ê´ÉVɪÉÒ Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSªÉÉ ¦É®ú¦É®úÉ]õÒºÉÉ`öÒ Ê´ÉEòɺÉÉSÉä {É´ÉÇ EòÉªÉ¨É `äö´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eäò±Éä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä |ɺiÉÉÊ´ÉEò +¶ÉÉäEò ¦ÉÉ®Æú¤Éä ªÉÉÆxÉÒ iÉ®ú ºÉÖjɺÉÆSÉɱÉxÉ +xÉÆiÉ ´ÉÉxÉJÉbä÷ iÉ®ú +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ ¦É®úiÉ SÉÉÆMÉ±É ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä.ºÉ¦Éä±ÉÉ OÉɨɺÉä´ÉEò, +É®úÉäMªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ, SÉiÉÖlÉÇ ¸ÉähÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ, ʱÉ{ÉÒEò´ÉMÉﻃ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ÊVÉ.{É.½þɪɺEÖò±É, ¨ÉÉ]õ®úMÉÉÆ´É iÉlÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖEòªÉÉiÉÒ±É ºÉÖ¨ÉÉ®äú 125 iÉä 150 ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉSÉ vÉiÉÔ´É®ú ʶɴÉVɪÉÆiÉÒ ¶ÉÖ¦É ¨ÉÖ½ÖþiÉÉÇ´É®ú |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSªÉÉ JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É ÊºÉ´½þÒ±É EòÉä]õÉǺɨÉÉä®ú ¶É½þÉhÉä <±ÉäC]õÒEòSªÉÉ {ÉÖfäø +ÉVÉSªÉÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ JÉɨÉMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ ´É ÊVÉ.{É. SªÉÉ EòɪÉÇ®úiÉ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSªÉÉ ={ÉκlÉiÉÒiÉ ½þÉähÉÉ®ú +ºÉÖxÉ ªÉÉ |ÉSÉÉ®ú E ò É ª É É Ç ± É ª É É S ª É É =nÂùPÉÉ]õxÉÉEò®úÒiÉÉ 200 iÉä 250 ºÉ¦ÉɺÉn Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ±ÉɦÉhÉÉ®ú +ɽäþ. +ºÉä |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSÉä |É´ÉCiÉä Ê´Éaö±É {ÉÉ]õJÉäbä÷ ªÉÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +ÉVÉ ÎºlÉiÉÒ±ÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ´É JÉɨÉMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É BEÖòhÉ 25 =¨Éänù´ÉÉ®ú ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò Ë®úMÉhÉÉiÉ +ɽäþ. Ênù.4 ¨ÉÉSÉÇ ¨ÉÉPÉÉ®ú PÉähªÉÉSÉÒ +ÆÊiÉ¨É iÉÉ®úÒJÉ +ºÉÖxÉ iªÉÉ{ÉèEÒ 10 =¨Éänù´ÉÉ®ú ½äþ b÷¨ÉÒ +ºÉÖxÉ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxÉ±É ´É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSªÉÉ Ê½þiÉɺiÉ´É EòɪÉÇEòiªÉÉÈÆSªÉÉ ´É |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSªÉÉ |ɨÉÖJÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ¨ÉiÉÉxÉä BEÖòhÉ 15 =¨Éänù´ÉÉ®ú ½äþ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ =iÉ®úiÉÒ±É. MÉ䱪ÉÉ 11 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ +xÉÖ¦ÉÉ´ÉiÉÖxÉ ´É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ Ênù±É䱪ÉÉ ºÉä´ÉäSÉÉ ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ ½þÉ xÉCEòÒSÉ Ê´ÉVɪÉÉEòbä÷ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ±ÉIÉhÉä |ÉSÉÉ®ú EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ |ɺÉÆMÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ¦ÉɺÉÆnùÉSªÉÉ ={ÉκlÉiÉÒ ´É¯ûxÉ ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉä.
  3. 3. ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 Ên.19 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015 3 b÷Éì. +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ iɺɱÉÒ¨É JÉÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ b÷Éì. +ºÉ±É¨ÉJÉÉxÉ iɺɱÉÒ¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆSÉÉ VÉx¨É Ênù.18 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ BEòÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉ ZÉɱÉÉ. ´Éb÷Ò±É ½äþ +ÆVÉÖ¨ÉxÉ =nÖÇù ½þɪɺEÖò±É ¨ÉvªÉä ʱÉ{ÉÒEò {ÉnùÉ´É®ú EòɪÉÇ®úiÉ ½þÉäiÉä iÉ®ú +É<Ç ºÉÖvnùÉ xÉ.{É.=nÖÇù EòxªÉÉ ¶Éɳäý¨ÉvªÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉnùÒ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¶ÉèIÉÊhÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ +É{ɱÉä ʶÉIÉhÉ +ÆVÉÖ¨ÉxÉ =nÖÇù ½þɪɺEÖò±É ¨ÉvªÉä {ÉÖhÉÇ Eäò±Éä. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉɱÉäMÉÉÆ´É xÉÉʶÉEò ªÉälÉÖxÉ ´ÉètEòÒªÉ +¦ªÉɺÉGò¨É {ÉÖhÉÇ Eò¯ûxÉ iÉä +ÉVÉiÉÉMÉɪÉiÉ ´ÉètEòÒªÉ ºÉä´ÉÉ näùiÉ +ɽäþiÉ. ´ÉètEòÒªÉ ºÉä´ÉäºÉÉä¤ÉiÉSÉ ºÉɨÉÊVÉEòiÉäSÉÒ +Éäfø +ºÉ±ªÉÉxÉä VÉɪÉÆ]ÂõºÉ OÉÖ{É ¨ÉvªÉä ºÉä´ÉÉ®úiÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÖº±ÉÒ¨É ¤ÉÆMɱÉÉ ]Åõº]õ,¶ÉäMÉÉÆ´É ´É ¡òɯûEò-B-+ÉZÉ¨É ¤É½Öþ.+±{É.ºÉƺlÉäSÉä iÉä +vªÉIÉ +ɽäþiÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É VÉxÉ®ú±É |ÉìC]õÒ¶ÉxÉ®ú b÷ÉìC]õ®ú +ºÉÉä.SÉä +vªÉIÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉ +MÉÉänù®ú½þÒ iªÉÉÆxÉÒ b÷ÉìC]õ®ú ºÉä±É iÉɱÉÖEòÉ +vªÉIÉ {ÉnùÉSÉÉ {Énù¦ÉÉ®ú ºÉƦÉɳý±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÖxÉÉxÉÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ, ÊxɨÉÉ ºÉÆPÉ]õxÉäSÉä iªÉÉÆxÉÒ EòɨÉEòÉVÉ {ÉÉʽþ±Éä +ɽäþ. iÉ®úÒ {ÉÖføÒ±É ´ÉÉ]õSÉɱÉÒºÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ...! +±{É{ÉÊ®úSÉªÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉÒ ºÉÉEòÉ®ú±Éä º´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É -(EòÉ.|É.) ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ |ÉMÉ]õ ÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÉα¨ÉEòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉÉ, Eò±ªÉÉhÉ, ¶ÉÉJÉÉ- ¶ÉäMÉÉÆ´É SªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Ênù. 11 ´É Ênù. 12 ±ÉÉ ¨ÉÆnùÒ®ú {ÉÊ®úºÉ®ú iÉä b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú SÉÉèEò {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ º´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ EòiÉÇ´ªÉiÉi{É®úiÉä±ÉÉ +xÉֺɯûxÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ |Éä®úhÉxÉä ½þÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ¶É½þ®ú +vªÉIÉ ¶ªÉÉ¨É fÆøføÉä®äú ªÉÉÆxÉÒ Ênù±ÉÒ.ºÉnù®ú +ʦɪÉÉxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ MÉhÉä¶É JÉ®úÉ®äú, ¦ÉÉMÉÒ®úÉiÉ SÉÉ´É®äú, ºÉxÉÉäVÉ ºÉÉ®ú´ÉÉxÉ, ¨ÉÖEäò¶É SÉÆb÷ɱÉä, ®úɨÉ˺ÉMÉ UôÉ{É®ú´ÉɱÉ,{É®úºÉ®úÉ¨É UôÉ{É®ú´ÉɱÉ, ºÉÆiÉÉä¹É ¤ÉÉäªÉiÉ, VªÉÉäiÉÒ fÆøføÉä®äú, VɨÉxÉÉ fÆøføÉä®äú,Ê´ÉCEòÒ ºÉÉènäù,VÉªÉ UôÉ{É®ú´ÉɱÉ, ºÉxÉÉäVÉ ºÉÉ®ú´ÉÉxÉ,±ÉɱÉSÉÆnù ¤ÉÉäªÉiÉ, ºÉÖ®úVÉ UôÉ{É®ú´ÉɱÉ, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ fÆøføÉä®äú, ´É ºÉ¨ÉºiÉ EòɪÉÇEòiªÉÉȺÉÉä¤ÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉɺɽþÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ±ÉɦɱÉÉ. ºÉnù®ú ={ÉGò¨ÉÉiÉÖxÉ º´ÉSUôiÉÉ ½þÒ +É®úÉäMªÉÉEò®úÒiÉÉ ¨É½þi´É{ÉÖhÉÇ +ºÉÖxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ ½þäSÉ vªÉäªÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä MÉhÉä¶É JÉ®úÉ®äú ªÉÉÆxÉÒ |ɺÉÉ®ú¨ÉÉvªÉ¨ÉÉƶÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÆÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ®úÉäEòb÷ÒªÉÉ xÉMÉ®úÉiÉ +´ÉèvÉ Ê´ÉVÉ-´ÉÉ{É®ú ºÉ®úÉÇúÉ{ÉhÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É -(Ê´É.|É.) ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úɱÉMÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úÉäEòb÷ÒªÉÉ xÉMÉ®ú OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ +´ÉèvÉ Ê´ÉVÉ- ´ÉÉ{É®ú ½þÉ ¨ÉxɨÉÉxÉÒ {ÉhÉä xÉÉMÉÊ®úEò Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉäþ. BEòÉ PÉ®úÉiÉÖxÉ nÖùºÉ­ªÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê´ÉVÉ ½þÒ VɨÉÒxÉÒSªÉÉ +ÉiÉÖxÉ ´Éɪɮú ]õÉEÖòxÉ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉä. Ê´ÉVÉ-´ÉÉ{É®úɤÉɤÉiÉSÉä ¶ÉɺÉxÉÉSÉä iɺÉäSÉ Ê´ÉVÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä ÊxÉªÉ¨É +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iªÉÉ ÊxɪɨÉÉÆxÉÉ vÉɤªÉÉ´É®ú `äö´ÉÖxÉ xÉÉMÉÊ®úEò ¨ÉxɨÉÉxÉÒ {ÉvnùiÉÒxÉä Ê´ÉVÉ SÉÉä®úÒ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. Ê´ÉVÉ ½þÒ VɨÉÒxÉÒiÉÖxÉ Ênù±ªÉÉxÉä {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ºÉnù®ú Ê´ÉtÖiÉ iÉÉ®úÉ Eäò´½þÉ ´É EòvÉÒ +{ÉPÉÉiÉOɺiÉ ½þÉä´ÉÖxÉ ÊVÉ´ÉÒiɱÉÉ ½þÉxÉÒ {ÉÉä½þSÉÖ ¶ÉEòhªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ xÉÉEòÉ®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. iÉ®úÒ nùÉÆb÷MÉä¶ÉɽþÒxÉä ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ MÉè®ú|ÉEòÉ®úɱÉÉ +ɳýÉ PÉɱÉÉ´ÉÉ. VÉähÉäEò¯ûxÉ ÊVÉ´ÉÒiÉ ½þÉxÉÒ ]õɳýiÉÉ ªÉä<DZÉ. +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ VÉÉä®ú vÉ®úÒiÉ +ɽäþ. xÉì¶ÉxÉ±É ºÉɪÉxºÉ +Éì±ÉÆÊ{ɪÉÉb÷ {ÉÊ®úIÉäiÉ ºÉÖ´ÉhÉÇ {ÉnùEò ʨɳýʴɱªÉɤÉqù±É EÖò.ºÉÆÊVÉ´ÉxÉÒ SÉÆpùEòÉÆiÉ ¨ÉÉxÉää ʽþºÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä, +¶ÉÉäEò¦ÉÉ>ð näù´ÉEòiÉä, ºÉÆiÉÉä¹É Ê´É®úEò®ú,¨ÉÖzÉÉ EòSÉ®äú,¶É®únù ¨ÉÉxÉä, +ÆEò¶É ¨ÉÉxÉä, Eäò¶É´É ½þVÉÉ®äú, ºÉÖvÉÉEò®ú ¨ÉÖÆbä÷ ºÉÆVÉªÉ VÉÉxÉEò®ú,VÉªÉ ¨É±½þÉ®ú ʨÉjÉ ¨ÉÆb÷³ý ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä ʶɴɺÉäxÉäSÉÒ ¤Éè`öEò ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É - EòÉ.|É. ʶɴɺÉäxÉäSªÉÉ Ê¶É´ÉºÉÆ{ÉEÇò +ʦɪÉÉxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÊxÉEò ʴɸÉɨÉMÉÞ½þɨÉvªÉä ºÉäxÉäSÉä ={ÉxÉäiÉä ºÉÖ½þÉºÉ ºÉɨÉÆiÉ ÊVɱ½þÉ |ɨÉÖJÉ iÉlÉÉ JÉÉ. |ÉiÉÉ{É®úÉ´É VÉÉvÉ´É ªÉÉÆSªÉÉ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒ¨ÉvªÉä ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ {ÉnùÉÊvÉEòÉ­ªÉÉÆSÉÒ ¤Éè`öEò iɺÉäSÉ EòɪÉÇEòiÉÉǨÉä³ýÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÉ.ªÉÉ´Éä³ýÒ +É.ºÉÆVÉªÉ ®úɪɨÉÖ±ÉEò®ú, +É.¶ÉʶÉEòÉÆiÉ JÉäbä÷Eò®ú, ¨ÉÉ.+É.Ê´ÉVɪɮúÉVÉ Ë¶Énäù, vÉÒ®úVÉ Ë±ÉMÉÉbä÷, nùkÉÉjÉªÉ {ÉÉ]õÒ±É, YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉÉxÉEò®ú,ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ´É |ɨÉÖJÉ ½äþ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä ªÉɨÉvªÉä +Ê´ÉxÉÉ¶É nù³ý´ÉÒ, ®ú¨Éä¶É {ÉÉ]õÒ±É,ºÉÆOÉɨÉ{ÉÖ®ú iÉɱÉÖEòÉ |ɨÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉÉ®úÉ¨É nùÉhÉä, ºÉÉè. ¶Éè±ÉäVÉÉ `öÉEò®äú, ÊnùxÉä¶É ˶Énäù, ºÉÆiÉÉä¹É PÉÉ]õÉä³ý, ¦ÉÉ´Éä¶É ¶É¨ÉÉÇ, =¨Éä¶É {ÉÉ]õÒ±É,ªÉÉäMÉä¶É {ɱ½þÉbä÷, MÉVÉÉxÉxÉ ½þÉb÷Éä³äý ´É <iÉ®ú {ÉnùÉÊvÉEòÉ­ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ.
  4. 4. Ên.19 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015 4 +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ SÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ={ÉGò¨É º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ¦ÉÉMÉ-6 (|ÉÉ. |ɶÉÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É-7709314605) 1)¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉìOÉäºÉSÉÒ {Éʽþ±ÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉ +vªÉIÉ EòÉähÉ? +) ºÉ®úÉäVÉxÉÒ xÉɪÉbÖ÷ ¤É) +ìxÉÒ ¤ÉäVÉå]õ Eò) ºÉÖÊxÉiÉÉ nùÉºÉ b÷) Ê´ÉVɪÉɱÉI¨ÉÒ {ÉÆb÷ÒiÉ 2) EòÉähÉiªÉÉ ´½þÉ<ǺɮúÉìªÉxÉä {ÉÖ®úÉiÉi´É ´ÉºiÉÖ EòɪÉnùÉ {ÉÉÊ®úiÉ Eò¯ûxÉ |ÉÉSÉÒxÉ <ǨÉÉ®úiÉÒSÉä ºÉ®ÆúIÉhÉ Eäò±Éä? +) ±ÉÉìbÇ÷ Ê®ú{ÉxÉ ¤É) ±ÉÉìbÇ÷ EòZÉÇxÉ Eò) ±ÉÉìbÇ÷ ʨÉx]õÉä b÷) ±ÉÉìbÇ÷ BÌ´ÉxÉ 3)<ÆOÉVÉÉÆSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉÒ±É ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EòɱÉÉxÉÖGò¨Éä {Éʽþ±Éä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉähÉiÉä? +) ÊJɱÉÉ{ÉiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¤É)º´Énäù¶ÉÒ +ÉÆnäùɱÉxÉ Eò)+ºÉ½þEòÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ b÷)EòɪÉnäù¦ÉÆMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 4)¦ÉÉ®úiÉÉSÉÒ ¡òɳýhÉÒ ZÉɱÉÒ................. +) EìòʤÉxÉä]õ ʨɶÉxÉ´nùÉ®äú ¤É)¨ÉÉ>Æð]õ¤Éì]õxÉ {±ÉìxÉ´nùÉ®äú Eò) ÊGò{ºÉ ʨɶÉxÉ´nùÉ®äú b÷)+ÉìMɹ]õ PÉÉä¹ÉhÉä´nùÉ®äú 5) ºÉÉƺÉÊnùªÉ |ÉhÉɱÉÒ¨ÉvªÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½þi´É{ÉÖhÉÇ.......... +) ʱÉJÉÒiÉ ®úÉVªÉPÉ]õxÉÉ ¤É)º´ÉiÉÆjÉ xªÉɪÉ{ÉÉʱÉEòÉ Eò) EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¨ÉÆb÷³ý ºÉƺÉnäù±ÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú b÷)ªÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ. 6)¨ÉֱɦÉÖiÉ EòiÉÇ´ªÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVªÉPÉ]õxÉäiÉ Eäò´½þÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ.? +) 1971 ¨ÉvªÉä ¤É)1975 ¨ÉvªÉä Eò) 1976 ¨ÉvªÉä b÷) 1978 ¨ÉvªÉä 7) ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ JÉɱÉÒ±É {ÉèEòÒ EòÉä`äö ºÉÉäxÉä ºÉÉ{Éb÷iÉä? +) EòÉä±ÉÉ®ú ªÉälÉä ¤É)JÉäjÉÒ ªÉälÉä Eò) {ÉjÉÉ ªÉälÉä b÷) Eò]õxÉÒ ªÉälÉä 8) ¦ÉÉ®úiÉÉSÉä +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÇ Eäò´½þÉ ºÉÖ¯û ½þÉäiÉä? +) 1 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ{ÉɺÉÖxÉ ¤É)1 BÊ|ɱÉ{ÉɺÉÖxÉ Eò)1 VÉÖ±Éè{ÉɺÉÖxÉ b÷)1 ¨ÉÉSÉÇ {ÉɺÉÖxÉ 9) ¨ÉÖCiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨½þhÉVÉä............ +) +ɪÉÉiÉ Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä ¤É) +ɪÉÉiÉ ´É ÊxɪÉÉÇiÉÒ´É®ú EòÉähÉiÉä½þÒ ¤ÉÆvÉxÉ xɺÉhÉä Eò) +ɪÉÉiÉ ´É ÊxɪÉÉÇiÉÒ´É®ú ºÉÉ®úJÉä Eò®ú ±ÉÉ´ÉhÉä b÷) +ɪÉÉiÉ Eò®úÊ´É®ú½þÒiÉ Eò®úhÉä. 10) ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Eò¶ÉÉ´É®ú JÉSÉÇ ½þÉäiÉä? +) +zÉvÉÉxªÉÉSªÉÉ +ɪÉÉiÉÒ´É®ú ¤É) ±ÉÉä½þ ´É {ÉÉä±ÉÉnùÉSªÉÉ +ɪÉÉiÉÒ´É®ú Eò) {Éä]ÅõÉäʱɪɨÉSªÉÉ +ɪÉÉiÉÒ´É®ú b÷) iÉÆjÉYÉÉxÉÉSªÉÉ +ɪÉÉiÉÒ´É®ú 11) ¦ÉÉ®úiÉ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ xÉÉhÉäÊxÉvÉÒSÉÉ ºÉnùºªÉ Eäò´½þÉ ¤ÉxɱÉÉ ? +) 1947 ¨ÉvªÉä ¤É) 1950 ¨ÉvªÉä Eò) 1952 ¨ÉvªÉä b÷) 1955 ¨ÉvªÉä +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ, VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú, Mɱ±ÉÒ xÉÆ.6,¶ÉäMÉÉÆ´É, ÊVÉ.¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ- 9422182179 Ê´ÉVÉäiªÉÉ º{ÉvÉÇEòÉºÉ +ÉEò¹ÉÇEò ={ɽþÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.iÉ®úÒ ´É®úÒ±É ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉäb÷´ÉÖxÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ´ÉÉ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ¨ÉÉMÉÒ±É |ɶxÉÉÆSÉÒ =kÉ®äú 1) -+ 2) -b÷ 3)-¤É 4)-¤É 5)-¤É 6) -¤É 7)-b÷ 8)¤É ºÉÆ{ÉEÇò :- ¡òÉäxÉ xÉÆ. 07265-251069, ¨ÉÉä¤ÉÉ xÉÆ.9422183201 {±É¨¤É®ú Ê´Éaö±É ®ú¨Éä¶É ¨ÉiÉä MÉhÉä¶É xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É 9623509624 VÉÒ.+ÉªÉ Ê¡ò]õÓMÉ, BºÉb÷¤±ªÉÖ+É®ú, ºÉÆb÷ÉºÉ ºÉÒ]õ, ´ÉÉì±É Eò¨ÉÉäb÷ ´É ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä {ÉÉ<Ç{É Ê¡ò]õÓMÉ, ´É {±É¨¤ÉÓMÉSÉÒä EòɨÉä Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ |ÉlɨÉSɶÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ |ÉlɨÉSɶÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ |ÉlɨÉSɶÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ |ÉlɨÉSɶÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ |ÉlɨÉSÉ ú Ê®ú¨ÉÉä±b÷ ]õɪɮú ¨ÉÉ¡òEò nù®úÉiÉ ={ɱɤvÉ ®äú±´Éä MÉä]õ Vɴɳý, +ÉEòÉä]õ ®úÉäb÷,¶ÉäMÉÉÆ´É |ÉÉä.|ÉÉ. ºÉÖvÉÉEò®ú ¨ÉÖÆbä÷ ¨ÉÉä: 9921909678 ºÉEòɳýÒ 7 iÉä ®úÉjÉÒ 11 ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉ|ɺÉÆMÉÒ +ɤÉÉSÉä +ÉMɨÉxÉ ZÉɱÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉIÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉ]õSÉɱÉÒ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉ.+ɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉƺÉÉä¤ÉiÉ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ®úɹ]Åõ´ÉÉnùÒ EòÉÄOÉäºÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú +vªÉIÉ +ʨÉiÉ VÉÉvÉ´É VÉÉhÉiÉÉ ®úÉVÉÉ OÉÖ{ÉSÉÉ +ʦÉxÉ´É ={ÉGò¨É ¶ É ä M É É Æ ´ É - (EòÉ.|É)ʶɴÉVɪÉÆiÉÒ ÊxÉʨÉiªÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É VÉÉhÉiÉÉ ®úÉVÉÉ ºÉä´ÉÉ OÉÖ{ÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò ={ÉGò¨É ®úɤɴÉÖxÉ ¤ÉÉÆÊvɱÉEòÒ VÉÉä{ÉɺɱÉÒ +ɽäþ. +ºÉä b÷Éì. ºÉÆVÉªÉ EÖò]äõ ªÉÉÆxÉÒ +vªÉIÉÒªÉ ¦ÉɹÉhÉÉiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòɪÉÇ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ 11 VÉhÉÉÆSÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É MÉÉè®ú´É {ÉÖ®úºEòÉ®ú näù´ÉÖxÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ªÉɨÉvªÉä ¨ÉÉ.xÉMÉ®úÉvªÉIÉ ¶Éè±Éåpù {ÉÉ]õÒ±É, +¯ûhÉ ¦É]õEò®ú, VɪÉÆiÉ JÉä³ýEò®ú, b÷Éì. ¨ÉÉä½þxÉ ¤ÉÉxÉÉä±Éä, +É.b÷Éì.ºÉÆVÉªÉ EÖò]äõ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ EòɪÉÇ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ 11 VÉhÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É MÉÉè®ú´É {ÉÖ®úºEòÉ®úÉxÉä ºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ +ÊxÉ±É =ƤɮúEò®ú, +ÉEòÉ¶É ¤ÉɴɺEòÉ®ú, EÖò.Ê´ÉVɪÉÉ ´ÉÉEòÉäbä÷, b÷Éì. ®úÉ`öÉäb÷, =¨Éä¶É {ÉÉ®úJÉäbä÷, ¶ÉÆEò®ú {ÉÉ]õÒ±É, ¶ÉÖ¦É¨É ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ MÉÉè®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¶É®únùºÉä`ö +OÉ´ÉɱÉ, ºÉÆÊnù{É Eòɳäý, ÊnùxÉä¶É ˶Énäù, +ʨÉiÉ VÉÉvÉ´É, ®úÉVÉÖ +OÉ´ÉɱÉ, ÊnùxÉä¶É näù¶É¨ÉÖJÉ, ¶ÉäJÉ®ú xÉÉMÉ{ÉɱÉ, Ênù{ÉEò vɨÉɳý, ®úÉVÉä¶É {ÉÉ®úJÉäbä÷, Ê´ÉVÉªÉ Ê´É¦ÉÖiÉä +ÉnùÓSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. +É`ö´ÉhÉÒiɱÉä ‘+ɤÉɒ

×