Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Email- karmonnati@gmail.com
Mob- 9595351242,9689250410
ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ
Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò
ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉ...
{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ½þ®úÒ MÉhÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉÉ ±ÉÉäEòÉʦɨÉÖJÉ ={ÉGò¨É
º´ÉJÉSÉÉÇiÉÖxÉ Ênù±Éä ¶Éɳäý±ÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉ ...
+ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ
ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ SÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ={ÉGò¨É...
4
<ÆOÉVÉÒ {Éä{É®ú ºÉƤÉvÉÒ lÉÉäbä÷ºÉä.
Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉä +É{ÉhÉÉºÉ ¨ÉÉʽþiÉSÉ +ɽäþ ±ÉäJÉÒ º´É¯û{ÉÉSÉÉ <ÆOÉVÉÒ
{Éä{É®ú ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

26feb 2015

250 vues

Publié le

123

Publié dans : Design
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

26feb 2015

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMÉ³ä ´É¹ÉÇ 7 ´Éääú +ÆEò-22 ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên.26 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015 {ÉÉxÉä -4 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) www.karmonnati.blogspot.in Postal No.Bld/48/15-17 postal date 27/2/2015 ®úÉVªÉɨÉvªÉä EòÉì{ÉÒ¨ÉÖCiÉ +ʦɪÉÉxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. 12 ´ÉÒSªÉÉ {É®úÒIÉÉ ºÉÖ¯û ZÉɱªÉÉ +ɽäþiÉ. 10 ´ÉÒ SªÉÉ {É®úÒIÉÉ {ÉÖføÒ±É ¨ÉʽþxªÉÉiÉ ºÉÖ¯û ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ. ¨ÉÉjÉ SÉÉÆMɱªÉÉ ºÉ´ÉªÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ±ÉɴɱªÉÉ iÉ®ú ËEò´ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ VɺÉä PÉb÷ʴɱÉä iɺÉä PÉbÖ÷ ¶ÉEòiÉÉä. ªÉÉSÉÉ |ÉiªÉªÉ ´ÉÉføiªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒSªÉÉ ÊxÉEòɱÉÉiÉÖxÉ ÊnùºÉÖxÉ +ɱÉÉ. ¶ÉɱÉäªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú Ê´ÉtÉlÉÔ ´É ʶÉIÉEò ªÉÉÆSÉÒ EòiÉÇ´ªÉnùIÉiÉÉ {ÉɽþiÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ½äþ MÉè®ú¨ÉÉMÉÉǶÉÒ ±ÉføÉ (EòÉì{ÉÒ¨ÉÖCiÉ +ʦɪÉÉxÉ)¨ÉvªÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉä´ÉÚxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉɺɽþ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ÊVɱ½þªÉÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ½äþ +¦ªÉɺÉɤÉɤÉiÉÒiÉ VÉÉMÉÞiÉ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ. MÉÖhÉ´ÉkÉäSÉä ¨ÉÖ±ªÉ iªÉÉÆxÉÉ Eò³ýɱÉä +ɽäþ. ºÉ½þÉÊVÉEòSÉ ºÉEòºÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ÊxɨÉÔiÉÒ ºÉÉ`öÒ ½äþ +ʦɪÉÉxÉ {ÉÉä¹ÉEò `ö®úiÉ +ɽäþ. ½äþ ʺÉvnù ZÉɱÉä +ɽäþ. ½äþ +ʦɪÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉʦɨÉÖJÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ¨É½þºÉÖ±É |ɶÉɺÉxÉ, {ÉÉä±ÉÒºÉ |ɶÉɺÉxÉ ,ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EÞòiÉÒÊ¶É±É +ºÉ±ªÉÉxÉä ½ä +ʦɪÉÉxÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä ½þÉäiÉ +ɽäþ. iÉɱÉÖEòªÉÉiÉÒ±É ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¶ÉɳýÉÆýSÉä, JÉÉVÉMÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ´É ʶÉIÉEòÉÆxÉÉ ªÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉxÉä |ɨÉÉÊhÉEòiÉÉ +ÉÊhÉ Eò¹]õÉSÉä ¨ÉÖ±ªÉ ¯ûVÉʴɱÉä +ɽäþ. VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ ªÉÉ ªÉÖMÉɨÉvªÉä ¨ÉÖ±ªÉÉÊvÉι`öiÉ Ê{ÉføÒSªÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒºÉÉ`öÒ EòɽþÒ Eò`öÉä®ú ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä +ɴɶªÉEò ½þÉäiÉä. iÉä ÊxÉhÉÇªÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä PÉäiɱÉä +ɽäþ. +ÉÊhÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒºÉÖvnùÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ½äþ ºÉÞVÉxÉÊ¶É±É ¶ÉɺÉxÉÉSÉä |ÉÊiÉEò +ɽäþ. ½þÉ ªÉ¶ÉÉSÉÉ +ɱÉäJÉ ÊxÉnùÉxÉ iÉɱÉÖEòÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú 70 iÉä 75 ]õCEä {ɪÉÈiÉ ´ÉÉføiÉÉ ®úɽþÒ±É. +ºÉÉ +¶ÉÉ´ÉÉnù iÉɱÉÖEòªÉÉSÉä ¨É½þºÉÖ±É |ɨÉÖJÉ b÷Éì.®úɨÉä·É®ú {ÉÖ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ´ªÉCiÉ Eäò±ÉÉ. ½þÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÖhÉÇ ªÉ¶ÉÉSÉÉ +ɱÉäJÉ ºÉÆiÉxÉMÉ®úÒSªÉÉ Ê¶É®ú{ÉäSÉÉiÉ JÉäSÉÖxÉ +ÉhÉhªÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ iÉɱÉÖEòÉÆiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ, {ÉɱÉEò, ʶÉIÉEò ªÉÉÆSªÉɨÉvªÉä +ɽäþ. +ºÉÉ ¨É±ÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ +ɽäþ. +ÉÊhÉ iÉÉä ºÉ´ÉÉÈxÉÒ |ÉiªÉIÉÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉ +ÉhÉÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþÉxÉ b÷Éì. {ÉÖ®úÒ ªÉÆÉxÉÒä Eäò±Éä. |ɶÉɺÉxÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä EòÉì¡òÒ¨ÉÖCiÉ +ʦɪÉÉxÉ ½äþ VÉ®úÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ´É {ÉɱÉEò, ʶÉIÉEòÉÆxÉÉ JÉb÷iÉ®ú ´ÉÉ]õiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iÉɱÉÖCªÉɺɽþ ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ +¦ªÉɺÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä {É®úÒ¸É¨É PÉäiÉ +ɽäþ. ½þÒ +ʦÉxÉÆnùxÉÒªÉ ¤ÉÉ¤É +ɽäþ. +ÉVÉSªÉÉ º{ÉvÉæSªÉÉ ªÉÖMÉÉiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¡òCiÉ MÉÖhÉÆɱÉÉ ¨É½þi´É ®úÉʽþ±Éä±Éä xÉɽþÒ iÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ º´ÉªÉÆ{ÉÖhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉä´É®úSÉ ºÉiªÉiÉÉ +ÉvÉÉ®ú±Éä±ÉÒ +ɽäþ. +ÉVÉ ¤ÉÉ®úÉ´ÉÒSªÉÉ {É®úÒIÉäSªÉÉ ÊxÉEòɱÉÉxÉÆiÉ®ú½þÒ +ʦɪÉÆÉÊjÉEòÒ ´É ´ÉètEòÒªÉ {É®úÒIÉä±ÉÉ ºÉÖvnùÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉä±ÉÉ =iÉ®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. ¶ÉèIÉÊhÉEò IÉäjÉɨÉvªÉä ¨É½þºÉÖ±É |ɶÉɺÉxÉ, {ÉÉä±ÉÒºÉ |ɶÉɺÉxÉÉxÉä ½þºiÉIÉä{É xÉ Eò®úiÉÉ EòÉì{ÉÒ¨ÉÖCiÉ +ʦɪÉÉxÉÉEò®úÒiÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ, ʶÉIÉEòÉÆxÉÒ ´É ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉʴɱªÉÉºÉ iÉɱÉÖCªÉɺɽþ ÊVɱ½þÉSªÉÉ ÊxÉEòÉ±É nùVÉænùÉ®ú ®úɽþÒ±É. Ê´ÉxÉÉ¸É¨É |ÉÉ{iÉ MÉÖhÉ ½äþ =tÉSªÉÉ º{ÉvÉæEò®úÒiÉÉ Ê]õEòÉ´ÉÖ xÉɽþÒiÉ ªÉÉSÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ, {ÉɱÉEò, ºÉ´ÉÇ ºÉ¨ÉºiÉÉÆxÉÒ VÉÉhÉ `äö´ÉÖxÉSÉ MÉè®ú¨ÉÉMÉÉǶÉÒ ±ÉføÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉiÉ =iº¡ÖòiÉÇ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånù´ÉÉ´ÉÉ. +ºÉä +É´ÉɽþxɽþÒ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. {É®úÒIÉÉ EåòpùÉSªÉÉ 500 ʨÉ]õ®úSªÉÉ +ÉiÉÒ±É ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ZÉä®úÉìCºÉ ½äþ {É®úÒIÉäSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ¤ÉÆnù ®úɽþiÉÒ±É EòÉì{ÉÒ¨ÉÖCiÉ +ʦɪÉÉxÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ MÉè®ú|ÉEòÉ®ú +Éfø³ÖýxÉ +ɱªÉÉºÉ ZÉä®úÉìCºÉ nÖùEòÉxÉnùÉ®ú ´É ºÉÆSÉɱÉEòÉÆ´É®ú Eò±É¨É 144 xÉÖºÉÉ®ú EòɪÉÇ´ÉɽþÒºÉÖvnùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä {É®úÒIÉÉ EåòpùÉ´É®ú ÊxɪÉÖCiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ {ÉÖºiÉEò ½þÉiÉɳýhÉä, MÉè®ú|ÉEòÉ®úÉºÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆ´É®úºÉÖvnùÉ i´É®úÒiÉ +Énäù¶É näù´ÉÚxÉ ªÉÉäMªÉ iÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. iÉ®úÒ {ÉÖxɶSÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ ´É ʶÉIÉhÉ ´É ºÉƤÉvÉÒiÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVÉ PÉ]õEòÉÆxÉÒ ªÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉºÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ `äö´ÉÉ´ÉÒ |ɶÉɺÉxÉ{ÉÉiɳýÒ´É®ú EòÉähÉiªÉÉSÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ ½þÉä´ÉÚ xɪÉä ªÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉ´ÉÉæiÉÉä{É®úÒ ªÉÉäMªÉ iÉÒ ´ÉÉ]õSÉɱÉÒSÉÒ +{ÉäIÉÉ +ɽäþ. +ÉEòκ¨ÉEò ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÆ{ÉEÇò 9422917057 ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®úIÉÉlªÉÉÈxÉÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ...! b÷Éì. ®úɨÉä·É®ú {ÉÖ®úÒ iɽþʺɱÉnùÉ®ú, ¶ÉäMÉÉÆ´É iɽþʺɱÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÖhÉÇ ÊxÉEòɱÉÉºÉ iɪÉÉ®ú ®ú½þÉ:b÷Éì.{ÉÖ®úÒ(iɽþʺɱÉnùÉ®ú) ¶ÉÉÆiÉÉ®úÉ¨É nùÉhÉä iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ{ÉÖ®úºEòÉ®úÊ´ÉiÉ®úhɽþÉähÉÉ®úEòvÉÒ? 246 MÉÉ´ÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õ{É ½þÉähÉÉ®ú ½þÉäiÉä {ÉÉ´ÉhÉä +É`ö EòÉä]õÒ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ :- ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ iÉÆ]õɨÉÖCiÉ MÉÉÆ´É ¨ÉÉä½þÒ¨É+ÆiÉMÉÇiÉ 2012-13 iÉÆ]õɨÉÖCiÉ `ö®ú±É䱪ÉÉ 246 MÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉÉSÉÉ ¨ÉÖ½ÚþiÉÇ +JÉä®ú ÊxɶSÉÒiÉ ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. {ÉÉä±ÉÒºÉ ´ÉvÉÉÇ{ÉxÉ ÊnùxÉÉ ºÉ{iÉɽþÉnù®ú¨ªÉÉxÉ 8 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ ={ÉʴɦÉÉMÉ ºiÉ®úÉ´É®ú ªÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ Eäò±Éä VÉÉhÉÉ®ú ½þÉäiÉä. 246 MÉÉ´ÉÉÆxÉÉ 7 EòÉä]õÒ 59 ±ÉÉJÉ 75 ½þVÉÉ®ú ¯û{ɪÉÉÆSÉä vÉxÉÉnäù¶ÉÉSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ´ÉÉ]õ{É ½þÉähÉÉ®ú ½þÉäiÉä. ªÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ 2012- 13 ªÉÉ ´É¹ÉÉǨÉvªÉä ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ iÉÆ]õɨÉÖCiÉ PÉÉäʹÉiÉ ZÉɱÉÉ. ÊVɱ½þªÉÉxÉä ®úÉVªÉºiÉ®úÉ´É®ú |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýʴɱÉÉ +ɽäþ. 246 MÉÉ´ÉÉƨÉvÉÒ±É iÉÆ]õɨÉÖCiÉ ºÉʨÉiªÉÉÆSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉ®ú{ÉÆSÉ, OÉɨɺÉä´ÉEò, {ÉÉä±ÉÒºÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉÒ ®úCEò¨É vÉxÉÉnäù¶ÉÉ´nùÉ®äú |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú ½þÉäiÉÒþ. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ, ¨É±ÉEòÉ{ÉÖ®ú, JÉɨÉMÉÉÆ´É, näù>ð³ýMÉÉÆ´É ®úÉVÉÉ ´É ¨Éä½þEò®ú ªÉÉ {ÉÉSÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ ={ÉʴɦÉÉMÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ªÉähÉÉ­ªÉÉ MÉÉ´ÉÉÆxÉÉ ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ (¨É½þºÉÖ±É) ´É `öÉhÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ ={ÉκlÉiÉÒiÉ ½äþ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eäò±Éä VÉÉhÉÉ®ú ½þÉäiÉä ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSªÉÉ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÖvnùÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ ½þÉäiªÉÉ.{ÉÉä±ÉÒºÉ +ÊvÉIÉEò ¶ªÉɨɮúÉ´É ÊnùPÉÉ´ÉEò®ú ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉJÉɱÉÒ ÊVɱ½þªÉɦɮúÉiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ iÉÆ]õɨÉÖCiÉ MÉÉÆ´É ¨ÉÉä½þÒ¨É ªÉ¶Éº´ÉÒ ZÉɱªÉɤÉqù±É EòÉèiÉÖEò ZÉɱÉä.½äþ ºÉ´ÉÉÈSÉä ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ªÉ¶É +ºÉÚxÉ ÊVɱ½þÉ iÉÆ]õɨÉÖCiÉ ZÉɱªÉɤÉqù±É {ÉÉä±ÉÒºÉ +ÊvÉIÉEòÉÆSÉä +ʦÉxÉÆnùxÉ ºÉÖvnùÉ ZÉɱÉäþ. iÉ®ú iÉÆ]õɨÉÖCiÉ ºÉʨÉiªÉÉÆSªÉÉ {ÉnùÉÊvÉEòÉ­ªÉÉÆSÉä½þÒ MÉÉ´ÉÉäMÉÉÆ´ÉÒ EòÉèiÉÖEò ½þÉäiÉ +ɽäþ. iÉɱÉÖEòÉÊxɽþÉªÉ iÉÆ]õɨÉÖCiÉ ZÉɱÉä±ÉÒ MÉÉ´Éä : ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ- 30, ˺ÉnùJÉäb÷ ®úÉVÉÉ- 30, ÊSÉJɱÉÒ- 27, ¨É±ÉEòÉ{ÉÖ®ú-25, ±ÉÉähÉÉ®ú- 24, ¨Éä½þEò®ú-19, JÉɨÉMÉÉÆ´É- 1 8 , ¶ É ä M É É Æ ´ É - 1 3 , VɳýMÉÉÆ´ÉVÉɨÉÉänù-12, näù>ð³ýMÉÉÆ´É ®úÉVÉÉ-11, ºÉÆOÉɨÉ{ÉÖ®ú -10, xÉÉÆnÖù®úÉ-10, ¨ÉÉäiÉɳýÉ- 9 ½þÒ MÉÉ´Éä +ɽäþiÉ. ªÉÉ ´ÉÉ]õ{ÉÉSÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ½þÉä´ÉÖxÉ +tÉ{ɽþÒ ºÉnù®ú ®úCEò¨É ´ÉÉ]õ{É xÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉxÉä =±É]õ-ºÉÖ±É]õ SÉSÉÉÇ ºÉÖ¯û +ɽäþ. ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ
  2. 2. {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ½þ®úÒ MÉhÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉÉ ±ÉÉäEòÉʦɨÉÖJÉ ={ÉGò¨É º´ÉJÉSÉÉÇiÉÖxÉ Ênù±Éä ¶Éɳäý±ÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉ iÉi´ÉÉ´É®ú ʶÉIÉEò xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ +xªÉ ¶ÉɳýÉÆ´É®ú ʶÉIÉEò Eò¨ÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉ ¶ÉɳýÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉʨÉiÉÒxÉä Ê®úiɺɮú +VÉÇ nùÉJÉ±É Eäò±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉɽþÒ º´ÉJÉSÉÉÇiÉÖxÉ Ê¶ÉIÉEò {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉSÉÉ ºÉÆEò±{É +ɨ½þÒ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. YÉÉxÉä·É®únùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É +vªÉIÉ -´Éè. {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ½þ®úÒ MÉhÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ |ÉÉlÉʨÉEò ´É ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉÆSÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò κlÉiÉÒ +iªÉÆiÉ JÉɱÉɴɱÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä ªÉälÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ½þÒ ¤ÉÉ¤É ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ´Éè. {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ½þ®úÒ MÉhÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƺlÉäxÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÆÊvɱÉEòÒ VÉÉä{ÉɺÉiÉ º´ÉJÉSÉÉÇiÉÖxÉ xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ BEòÉ ¶Éɳäý´É®ú ¨ÉÉxÉvÉxÉ iÉi´ÉÉ´É®ú nùÉäxÉ Ê¶ÉIÉEò ÊxɪÉÖCiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ªÉɨÉÖ³äý nù½þÉ´ÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ½þÉähÉÉ®úä ¶ÉèIÉÊhÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ ]õɳý±ªÉÉ VÉÉiÉ +ɽäþ. ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú {ÉÉʱÉEäò+ÆiÉMÉÇiÉ º´É. MÉVÉÉxÉxÉnùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù =nÖÇù ½þɪɺEÖò±É¨ÉvªÉä ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò IÉäjÉÉiÉ <ªÉkÉÉ 8 ´ÉÒ, 9 ´ÉÒ SÉä BEÖòhÉ 105 Ê´ÉtÉlÉÔ +ɽäþiÉ. ºÉxÉ 2013-2014 ªÉÉ ºÉjÉÉiÉ ºÉÆSÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉÖºÉÉ®ú ªÉÉ ¶Éɳäý±ÉÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEòɺɽþ 7 ʶÉIÉEò ¨ÉÆVÉÖ®ú +ɽäþ. ¨ÉÉjÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú ½þÉ ºÉtÉ 6 ʶÉIÉEòÉÆ´É®ú +ɽäþ. ʶÉIÉEò ºÉÆJªÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÒ ½þÉäiÉ ½þÉäiÉä. ½þÉ xÉÖEòºÉÉxÉ ]õɳýhªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɳäýSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒxÉä ºÉnù®ú ¶ÉɳäýºÉÉ`öÒ nùÉäxÉ Ê¶ÉIÉEò +É{ɱªÉÉ º´ÉJÉSÉÉÇiÉÖxÉ Ê¨É³ýÉ´Éä +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eèò.{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ½þ®úÒ MÉhÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƺlÉäEòbä÷ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ´É®ú ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÆÊvɱÉEòÒ VÉÉä{ÉɺÉÖxÉ ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ YÉÉxÉä·É®únùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ nÉäxÉ Ê¶ÉIÉEò näùhªÉÉSÉä VÉɽþÒ®ú Eäò±Éä.´Éè.{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ½þ®úÒ MÉhÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ nù®ú´É¹ÉÔ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ɪÉÉäMÉÒ ={ÉGò¨É ®úɤÉʴɱÉä VÉÉiÉÉiÉ.ªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉƨÉvªÉä xÉ.{É.SªÉÉ ¶Éɳäý±ÉÉ º´ÉJÉSÉÉÇiÉÖxÉ Ê¶ÉIÉEò ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÉ ={ÉGò¨É ¦ÉÉ´ÉÒ Ê{ÉføÒSªÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉÉiÉÖxÉ ¨É½þi´ÉÉSÉä +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò +ÉÊhÉ ºÉÆ´ÉänùxɶÉÒ±É ={ÉGò¨ÉÉSÉÒ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVɨÉxÉÉxÉä nùJÉ±É PÉäiɱÉÒ +ɽäþ.ªÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ <iÉ®ú ʶÉIÉEò näùhªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ YÉÉxÉä·É®ú nùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ PÉäiɱÉÉ +ɽäþ. ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Eò®úÒiÉÉ OÉɨÉÒhÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ. |ÉiªÉIÉ ¦Éä]õÉ 9595351242 ¨ÉÉ]õ®úMÉÉÆ´É OÉÉ.{É.ºÉnùºªÉÉÆSÉä ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ­ªÉÉÆxÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ,|ɶÉɺÉEòÉSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ. ¨ÉÉ]õ®úMÉÉÆ´É - ºÉ®ú{ÉÆSÉ ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ ºÉÆMÉxɨÉiÉ Eò¯ûxÉ OÉÉ.{É.SªÉÉ +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉ +¡ò®úÉiÉ¡ò®ú Eäò±ÉÒ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ¨ÉÉ]õ®úMÉÉÆ´É OÉÉ.{É. ¤É®úJÉɺiÉ Eò¯ûxÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ |ɶÉɺÉEò ÊxɪÉÖCiÉ Eò®úÉ´Éä. ªÉɤÉɤÉiÉ OÉÉ.{É. SªÉÉ ºÉnùºªÉÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä 12 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ­ªÉÉÆxÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä. Ênù±É䱪ÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉÉiÉ xɨÉÖnù +ɽäþ EòÒ, ªÉälÉÒ±É OÉÉ.{É.SªÉÉ EòɽþÒ ºÉnùºªÉÉÆxÉÉ Ê´É·ÉɺÉÉiÉ xÉ PÉäiÉÉSÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. iɺÉäSÉ ÊxÉvÉÒSÉÒ +¡ò®úÉiÉ¡ò®ú Eò®úhÉä, nùʱÉiɴɺiÉÒSÉÉ ÊxÉvÉÒ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÖvnùÉ ½äþiÉÖ{ÉÖ®úººÉ®ú{ÉhÉä EòÉ¨É xÉ Eò®úhÉä ªÉɺɽþ +ÉnùÒ PÉ]õxÉÉ xɨÉÖnù +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉ´ÉänùxÉÉ´É®ú ºÉ´ÉǸÉÒ OÉÉ.{É. ºÉnùºªÉ +xÉÆiÉ®úÉ´É +ɳý¶ÉÒ, ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÖ®äú, |ÉEòÉ¶É iÉɪÉbä÷, Ênù±ÉÒ{É ºÉÉ®úÉäEòÉ®ú, ®úÉä. ®ú¡òÒEò ¶Éä.½þÉiɨÉ, MÉÉä{Éɳý Eòɳý{ÉÉÆbä÷, ¨É½þÉnäù´É ±É¤Éä, <xÉɪÉiÉJÉÉì, xªÉɨÉiÉ JÉÉì ºÉÉè. º´ÉÉiÉÒ ®úÉVÉåpù näù´ÉSÉä ªÉÉÆSªÉÉ º´ÉÉIÉ­ªÉÉ +ɽäþiÉ. MÉÖføÒ{ÉÉb÷´ªÉÉSªÉɨÉÖ½ÖþiÉÉÇ´É®ú¨É®úÉ`öɺɨÉÉVɺÉɨÉÚʽþEòºÉÉä½þ³ýªÉÉSÉä+ɪÉÉäVÉxÉ VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉä EòÉbÇ÷ {ÉÖ´ÉÇ´ÉiÉ ºÉÖ¯û Eò®úÉ JÉɨÉMÉÉÆ´É - +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨É®úÉ`öÉ ¨É½þɺÉÆPÉ ´É ¨É®úÉ`öÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ ¨ÉÆb÷³ý, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉÉÆSÉä ºÉƪÉÖCiÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉä nù®ú´É¹ÉÔ|ɨÉÉhÉä ªÉÆnùɽþÒ MÉÖføÒ {ÉÉb÷´ªÉÉSªÉÉ ¶ÉÖ¦É ¨ÉÖ½ÖþiÉÉÇ´É®ú ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú Ênù.21 ¨ÉÉSÉÇ 2015 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 11 ´ÉÉVÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.ªÉÉ ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉEò®úÒiÉÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉʨÉiÉҺɽþ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉʨÉiɪÉÉÆSÉä MÉ`öhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ½þÉ ºÉÉä½þ³ýÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ªÉÉ Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉiÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ VÉÉäb÷{ªÉÉÆxÉÒ xÉÉånùhÉÒ Eò¯ûxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ tÉ´ÉÉ. nù®ú´É¹ÉÔ|ɨÉÉhÉä ½þÉ Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýÉ VÉä.´½þÒ ¨Éä½þiÉÉ xɴɪÉÖÂMÉ Ê´ÉtɱɪÉ, ®äú±´Éä º]äõ¶ÉxÉ ºÉ¨ÉÉä®ú, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. iÉ®úÒ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ´½þÉ´Éä +ºÉä +É´ÉɽþxÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä +vªÉIÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉVÉÒ xÉMÉ®úÉvªÉIÉ MÉhÉä¶É ¨ÉÉxÉä ´É {ÉnùÉÊvÉEòÉ­ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä +ɽäþ. ¶ÉäMÉÉÆ´É - ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ¤ÉºÉäºÉ¨ÉvªÉä VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ |É´ÉÉºÉ ¦ÉÉb÷ªÉÉiÉ 50 ]õCEäò ºÉ´É±ÉiÉ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉä. iªÉɨÉÖ³äý +ÉVÉ{ÉÉ´ÉiÉÉä iɽþʺɱÉnùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þÒ- ʶÉCCªÉÉSÉä +Éä³ýJÉ{ÉjÉÉxÉä VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEò BºÉ.]õÒ MÉÉb÷ªÉÉƨÉvªÉä |É´ÉÉºÉ Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉä {ÉÊ®ú½þ´ÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ Ênù´ÉÉEò®ú ®úÉ´ÉiÉä ªÉÉÆSªÉÉ +näù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ BºÉ.]õÒ |É´ÉɺÉÉiÉ ºÉ´É±ÉiÉÒºÉÉ`öÒ +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷ nùÉJÉÊ´ÉhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ Eäò±Éä. ½þªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ i´É®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ +tÉ{É |É´ÉɶªÉÉÆxÉÉ VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ½þªÉɤÉɤÉiÉ ºÉÖSÉxÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ xÉɽþÒiÉ. iªÉɨÉÖ³äý VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ EÖòSÉƤÉxÉÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. +ÉvÉÉ®ú EòÉbÇ÷ xɺɱªÉÉxÉä, ÊiÉEòÒ]õÉÆSÉä {ÉÖhÉÇ {ÉèºÉä xɺɱªÉÉxÉä ÊiÉEòÒ]õ PÉäiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ.´É VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ BºÉ.]õÒ MÉÉb÷ÒiÉÖxÉ JÉɱÉÒ =iÉ®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ +ɽäþ.iªÉɨÉÖ³äý VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. {ÉÊ®ú´É½þxÉ ¨ÉÆb÷³ýɱÉÉ EòɽþÒ ¤Énù±É Eò®úɴɪÉÉSÉä +ºÉ±ªÉÉºÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ 1 ¨ÉʽþxÉÉ +ÉvÉÒ |ÉiªÉEò ¤ÉºÉ +ÉMÉÉ®úÉiÉ iɶÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¡ò±ÉEò ±ÉÉ´ÉÖxÉ ËEò´ÉÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉÖxÉ BºÉ.]õÒ MÉÉb÷ªÉÉƨÉvÉÂÖxÉ ºÉÖSÉxÉÉ näù´ÉÚxÉ xÉÆiÉ®ú +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®ú´ÉªÉÉºÉ ½þ´ÉÒ. VÉä¹`öÉÆxÉÉ EòÉähÉiÉɽþÒ jÉÉºÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. +¶ÉÒ EòɳýVÉÒ PÉähÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¤É­ªÉÉSÉ ±ÉÉäEòÉÆEòbä÷ +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷ xÉɽþÒiÉ. +ÉÊhÉ +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷ ¨É½þi´ÉÉSÉä EòÉbÇ÷ +ºÉ±ªÉÉxÉä |ÉiªÉäEò ´Éä³ýÒ |É´ÉɺÉÉiÉ ºÉÉä¤ÉiÉ `äö´É±ªÉÉºÉ ½þ®úÊ´ÉhªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ +ɽäþ. ÊVɨxÉÉìκ]õEò |ÉʶÉIÉhÉÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É ¶ÉäMÉÉÆ´É - ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ ÊVɨxÉÉìκ]õEò +ºÉÉä. ¶ÉäMÉÉÆ´É SªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¶ÉɱÉäªÉ JÉä³ýÉbÖÆ÷Eò®úÒiÉÉ Ê V É ± ½ þ É º i É ® ú Ò ª É , ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ, ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒSªÉÉ º{ÉvÉæiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä {É®úÒ{ÉÖhÉÇ ÊGòb÷É |ÉEòÉ®úÉSÉÉ ºÉ®úÉ´É Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉʶÉIÉhÉ ÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®ú, ´ÉÉbÇ÷ Gò. 2 ªÉälÉÒ±É ®ú¨Éä¶É iÉɪÉbä÷ ªÉÉÆSÉä ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É ¦É^õb÷ ÊVÉxÉ EòÉì¨{ɺÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä ʴɶÉä¹É +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ¶É½þ®ú ´É ÊVɱ½þÉ ¤ÉÉiɨÉÒ {ÉjÉ ´É VÉÉʽþ®úÉiÉÒEò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. MÉÉä{ÉɱɮúÉ´É ªÉÆMÉb÷ -9975717950 iɺÉäSÉ ªÉÉäMÉÉ ´É B®úÉäʤÉCºÉ Ê¡ò]õxÉäºÉ, ¨É±ÉJÉÉÆ¤É ´É ®úÉä{É ¨É±ÉJÉÉÆ¤É ´É <iÉ®ú ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò ºÉ®úÉ´É SÉä C±ÉÉºÉ ºÉÖvnùÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ. +ÊvÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÉ`öÒ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ ÊVɨxÉÉìκ]õEò +ºÉÉä.SÉä |ɨÉÖJÉ EòɪÉÇ´Éɽþ Ê´ÉVÉªÉ {ɽÖþ®úEò®ú ªÉÉÆSªÉɶÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. 9860939168 VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ, iªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ, iªÉÉ PÉ®úÉSÉÒ =zÉiÉÒ Ên.26 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015 2
  3. 3. +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ SÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ={ÉGò¨É º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ¦ÉÉMÉ-7 (|ÉÉ. |ɶÉÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É-7709314605) 1)ºÉ®ú{ÉÆSÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä {ÉnùʺÉvnù ºÉÊSÉ´É EòÉähÉ +ºÉiÉÉiÉ +) ʴɺiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤É) ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ Eò) ={ɺɦÉÉ{ÉiÉÒ b÷) MÉ]õÊ´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 2) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVªÉPÉ]õxÉäSªÉÉ ºjÉÉäiÉɤÉɤÉiÉSªÉÉ JÉɱÉÒ±É Ê´ÉvÉÉxÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ: +) ºÉƺÉnùÒªÉ ±ÉÉäEò¶ÉɽþÒ- Ê¥É]õÒ¶É ®úÉVªÉPÉ]õxÉÉ ¤É) ºÉÆPÉ®úÉVªÉ- +¨ÉäÊ®úEäòSÉÒ ®úÉVªÉPÉ]õxÉÉ Eò) ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´Éä- +ɪɱÉÈb÷SÉÒ ®úÉVªÉPÉ]õxÉÉ b÷) ºÉɨÉÉʪÉEò ºÉÖSÉÒ- +Éìº]ÅäõʱɪÉÉSÉÒ ®úÉVªÉPÉ]õxÉÉ +ÉiÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úÉ. 1) (+) BEò¨Éä´É ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþ 2) (+) +ÉÊhÉ (¤É) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 3) (+),(¤É) +ÉÊhÉ (Eò) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 4) ºÉ´ÉÇ ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 3)®úÉVªÉ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ |ÉɪÉ: EòÉähÉiÉÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ ¤ÉVÉÉ´ÉiÉÉä +) +ʦÉÊxÉhÉǪÉÒ ¤É) ºÉ¨ÉÖ{Énäù¶ÉEò Eò) ÊxɪÉɨÉEò b÷) ¶ÉèIÉÊhÉEò 4)®úɹ]Åõ{ÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É EòÉähÉiªÉÉ {ÉÊ®úºlÉÒiÉÒiÉ +ÉhÉÒ¤ÉÉhÉÒ PÉÉäʹÉiÉ Eò®úiÉÉiÉ +) ¤ÉɽþªÉ ({É®úEòÒªÉ) +ÉGò¨ÉhÉ ¤É) +ÆiÉMÉÇiÉ Eò±É½þ Eò) ®úÉVªÉÉiÉ ®úÉVªÉEòÉ®ú¦ÉÉ®ú SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉºÉ +{ÉªÉ¶É b÷) +ÉÌlÉEò Eò±É½þ {ɪÉÉǪÉÒ =kÉ®äú : 1) (+) (¤É) +ÉÊhÉ (Eò) 2) (+) (Eò) +ÉÊhÉ (b÷) 3) (¤É)(Eò) +ÉÊhÉ (b÷) 4) (+)(¤É)+ÉÊhÉ (b÷) ò 5)IÉ ªÉÉ Ê¥É]õÒ¶É ¨Éʽþ±ÉäºÉ JÉɱÉÒ±É{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉÉ EòÉ®úhÉÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉMÉÊ®úEòi´É ʨɳýɱÉä +) iÉÒ {ÉÖhÉä Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ +ɽäþ. ¤É) iÉÒxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÖ®ú¹ÉɶÉÂÒ Ê´É´Éɽþ Eäò±ÉÉ +ɽäþ Eò) iÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ Ê¥É]õÒ¶É Ê¶É¹]õ¨ÉÆb÷³ýɺɽþ +ɱÉÒ +ɽäþ. b÷) iÉÒ Ê¥É]õÒ¶É ´ÉÊEò±ÉÉiÉÒ±É xÉÉäEò®úÒ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. 6)®úÉVªÉÊxÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´ÉÉÆSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòÉähÉiÉä MÉÖhÉ´Éèʶɹ]õªÉä MÉè®ú±ÉÉMÉÖ `ö®úiÉä? +) ¨ÉֱɦÉÖiÉ +ÊvÉEòÉ­ªÉÉƶÉÒ +xÉÖ¯û{É ¤É) xªÉɪÉɱɪÉÒxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉäMªÉ Eò) {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ b÷) Eò±ªÉÉhÉ|Énù 7) =SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉʴɹɪÉÒSÉÒ EòÉähÉiÉÒ Ê´ÉvÉÉxÉä ºÉiªÉ +ɽäþiÉ. +) iªÉÉSÉä |ÉÊvɱÉäJÉ- +ÊvÉEòÉ®úIÉäjÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ´ªÉÉ{ÉEò +ºÉiÉä. ¤É) iÉÒ +ʦɱÉäJÉÉSÉÒ xªÉɪÉɱɪÉä +ºÉiÉÉiÉ Eò) iªÉÉÆxÉÉ |ÉÉlÉʨÉEò +ÊvÉEòÉ®úIÉäjÉ xɺÉiÉä b÷) iªÉÉÆSÉä ÊxÉhÉÇªÉ nÖùªªÉ¨É xªÉɪÉɱɪÉÉÆ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ºÉiÉÉiÉ. {ɪÉÉǪÉÒ =kÉ®äú : 1) (+) (¤É) +ÉÊhÉ (Eò) 2) (¤É) (Eò) +ÉÊhÉ (b÷) 3) (+) (Eò)+ÉÊhÉ (b÷) 4) (+) (¤É) +ÉÊhÉ (b÷) ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úÉ : 1) Eäò´É³ý +) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþ 2) (+) +ÉÊhÉ (¤É) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 8) VÉ®ú BJÉÉnäù VɽþÉVÉ xÉnùÒiÉÖxÉ ºÉ¨ÉÖpùÉiÉ |ÉSÉä¶É Eò®úiÉ +ºÉ±Éä iÉ®ú iÉä... +) +ÊvÉEò ¤ÉÖbä÷±É ¤É)´É®ú ªÉä<Ç±É Eò) +ɽäþ iɺÉäSÉ ®úɽþÒ±É b÷) ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú, Mɱ±ÉÒ xÉÆ.6,¶ÉäMÉÉÆ´É, ÊVÉ.¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ- 9422182179 Ê´ÉVÉäiªÉÉ º{ÉvÉÇEòÉºÉ +ÉEò¹ÉÇEò ={ɽþÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.iÉ®úÒ ´É®úÒ±É ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉäb÷´ÉÖxÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ´ÉÉ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 ½þEòÒEòiÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ SÉä½þ®åú ºÉä ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ºÉÚ®úiÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ* <Ç®úÉnùÉä ºÉä ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò +ÉnùiÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ* |ÉÒiÉ EòÉ <ÇVɽþÉ®ú +¤É ½þÉä VÉÉBÆMÉÉ ¶ÉɪÉnù CªÉÉäÊEò, vÉb÷EòxÉÉå ºÉä ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ÊEòº¨ÉiÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ* +±ÉMÉ ºÉä <ǶÉÉ®úÉå EòÒ EòÉä<Ç Vɯû®úiÉ xɽþÒ iÉÖ¨½äþ, +ÆnùÉVÉ ºÉä ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò, ÊxɪÉiÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ* +CºÉ EòÒ {ɽþSÉÉxÉ vÉÖÆvɱÉÒ CªÉÉä ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ +ÉVÉ, ʶɶÉä ºÉä ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò, +½þʨɪÉiÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ* iÉÖZɺÉä iÉä®äú EÚòSÉä EòÉ {ÉiÉÉ {ÉÖUôEò®ú ¦ÉÒ CªÉÉ Eò¯û, ±É}VÉÉäÆ ºÉä ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò, ½þÊEòEòiÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ* ÊEò¶ÉÉä®EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ. ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSÉä ÊxÉvÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É - ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É |ÉÊiɹ`öÒiÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSÉä EòÉEòÉ ´É ¤ÉɳÖý ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSÉä ´Éb÷Ò±É xÉɨÉä SxÉɨÉnäù´É (¦ÉÉ>ð)¤ÉÉ{{ÉÖVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSÉä xÉÖEòiÉäSÉ ÊxÉvÉxÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. iªÉÉ´Éä³ýÒ iÉä 85 ´É¹ÉÉÇSÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSÉÉ VÉx¨É Ênù.13/8/29 ®úÉäVÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä ZÉɱÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ¸ÉÒ.Uô.ʶɴÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ xÉ.{É. ¶ÉɳýÉ ªÉälÉÖxÉSÉ iÉä ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò {ÉnùɴɯûxÉ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱÉä. iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ EòÉä¹ÉÉvªÉIÉ {ÉnùÉSÉÉ {Énù¦ÉÉ®ú ºÉÖvnùÉ ºÉƦÉɳý±ÉÉ. ʶÉIÉEòÒ{Éä¶ÉɨÉvªÉä ʶɺiɤÉvnù ʶÉEò´ÉhÉ,nù¨ÉnùÉ®ú º´É¦ÉÉ´ÉÉiÉÖxÉ +ÉVÉ +ºÉÆJªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ xÉɴɱÉÉèÊEòEò ʨɳý´ÉÖxÉ +ɽäþiÉ. ½þÒ iªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÒ +ɽäþ. iªÉÉÆSÉä VÉä¹`ö ÊSÉ®ÆúVÉÒ´É ´ÉºÉÆiÉ®úÉ´É ½äþ ºÉÖvnùÉ ¨ÉɳäýMÉÉÆ´É (¤ÉÉ®úɨÉiÉÒ) ªÉälÉÖxÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò {ÉnùɴɯûxÉ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ. ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä MÉÖ¯ÆûVÉÓSÉÒ Ê¶ÉºiɤÉvnùiÉÉ, ½þºiɱÉäJÉhÉ, {ÉÖºiÉEòÉÆSÉÒ `äö´ÉhÉ ½þÒ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ +¦ÉÖiÉ{ÉÖ´ÉÇ ®úÉʽþ±ÉÒ +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉä 3 ¨ÉÖ±Éä, ¨ÉÖ±ÉÒ, ºÉÖxÉÉ xÉÉiÉÆ´Ébä÷ +ºÉÉ ¨ÉÉä`öÉ +É{iÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÞiÉɨªÉÉºÉ ÊSÉ®ú¶ÉÉÆiÉÒ ±ÉɦÉÉä ½þÒ <Ç·É®ú SÉ®úhÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ. {ÉÒ.]õÒ. {ÉÉÆbä÷ ªÉÉÆSÉÉ +Énù¶ÉÇ Ê´É´Éɽþ ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É - ªÉälÉÖxÉ VɴɳýÒ±É JÉÉiÉJÉäb÷ ªÉälÉÒ±É ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò Ê{É.]õÒ.{ÉÉÆbä÷ ªÉÉÆSÉÉ ¶ÉÖ¦ÉÊ´É´Éɽþ +iªÉÆiªÉ ºÉÉvªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä Ênù. 23 ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú±ÉÉ ¨É½þÉnäù´É ºÉƺlÉÉxÉ,¨ÉÉä½þɳýÒ ªÉälÉä ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÉ. ºÉtÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉɨÉvªÉä +xÉɴɶªÉEò +ÉÌlÉEò JÉSÉÉDZÉÉ ¡òÉ]õÉ näùiÉ JÉÉä]õªÉÉ ¨ÉÉxÉ{ÉÉxÉɱÉÉ lÉÉ®úÉ xÉ näùiÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ-¨ÉÖ±ÉÓSÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ʶÉIÉhÉ, +É´Éb÷-ÊxÉ´Éb÷, ªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú ºÉÉäªÉ®úÒEò VÉÖ³ý´ÉhÉä, EòɳýÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. ªÉÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆ´É®ú VÉÖ³ýɱÉä±Éä Ê´É´Éɽþ ÊSÉ®úEòÉ±É Ê]õEòiÉÒ±É.iªÉɨÉÖ³äý ºÉÆ{ÉkÉÒ, JÉÉä]õÉ ¨ÉÉä`äö{ÉhÉÉ ªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ ºÉɯûxÉ ={É-´É®ú ´ÉvÉÖÆSªÉÉ {É®úº{É®úÉÆSªÉÉ º´É¦ÉÉ´É ´É MÉÖhÉvɨÉÇ ªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú {ÉɱÉEòÉÆxÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ {ÉÉʽþVÉä. Ê E ò x ½ þ Ò ºÉ´É³ýnù ªÉälÉÒ±É ½þ.¦É.{É. ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¨ÉÉÆVÉ®äú ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ÊSÉ.ºÉÉè.EòÉ. ªÉ¶ÉÉänùÉ +ÉÊhÉ JÉÉiÉJÉäb÷ ªÉälÉÒ±É iÉÖ³ý¶ÉÒ®úÉ¨É {ÉÉÆbä÷ ªÉÉÆSÉä ÊSÉ®ÆúVÉÒ´É ºÉ¨ÉÉVÉEòɪÉÇEòiÉæ, {ÉjÉEòÉ®ú {ÉÒ.]õÒ. {ÉÉÆbä÷ ªÉÉÆSÉÉ ¶ÉÖ¦É Ê´É´Éɽþ +iªÉÆiªÉ ºÉÉvªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÉ. ªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É EòɪÉÇEòiÉæ, ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É Ë{ÉMɳäý, ºÉÉä.Ê´ÉVɪÉÉ Ë{ÉMɳäý, Eò³ý¨ÉEòÉ®ú, b÷Ò.{ÉÒ.®úÉ>ðiÉ, ºÉ®ú{ÉÆSÉ ÊEòx½þÒ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉEò, ʴɨÉÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ, ºÉÆiÉÉä¹É ºÉÖ±ÉiÉÉxÉä, @ñ¹ÉÒEäò¶É {ÉÉJÉ®ä, EÖòºÉÖ¨É {ÉÉÆbä÷, xÉÉMÉÉä®úÉ´É ¨ÉÖÆb÷ɱÉä, ®úÉVÉÉ®úÉ¨É Ê¤É±Éä´ÉÉ®ú, +ÊxÉ±É ´ÉÉEòÉäbä÷, ¨ÉÉä½þxÉ ¶ÉäVÉÉä³äý, Eèò±ÉÉºÉ Eò]õÉäxÉä, Ê´ÉVÉªÉ ËxɤÉɳýEò®ú, ºÉÆiÉÉä¹É VɨÉÉ´É <iªÉÉnùÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. {ÉÆ.ºÉ.Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ®úhÉvÉÖ¨ÉɳýÒ JÉɨÉMÉÉÆ´É-¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉ Ênù.15 ¨ÉÉSÉÇ ±ÉÉ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱªÉÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉ, {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉ, +É{ɱÉÆ {ÉìxÉ±É ½äþ Ë®úMÉhÉÉiÉ +ɽäþ. ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉä´É®ú EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉkÉÉÊvÉEòÉ­ªÉÉÆSÉä |ÉMÉiÉÒ {ÉìxÉ±É +ºÉÖxÉ ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ ªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxÉ±É ½äþ ¨ÉÉMÉÒ±É ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ {ÉÊ®úSÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä +xÉ֦ɴÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉä {ÉìxÉ±É +ɽäþiÉ iÉ®ú +É{ɱÉÆ {ÉìxÉ±É ½þÒ xÉ´É EòɪÉÇEòiªÉÉÈSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉÉÊ´ÉhÉÉ®äú EòiÉÇ´ªÉnùIÉ +ºÉ±Éä±Éä =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉ {ÉìxÉä±É +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½äþ SÉÖ®ú¶ÉÒSÉä +ºÉÖxÉ ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒEò®úÒiÉÉ BEÖòhÉ 99 +VÉÇ Îº´ÉEÞòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ. ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú : |ÉEòÉ¶É Ê]õEòÉ®ú, ºÉÆVÉªÉ ¤Éb÷ÉäEòÉ®ú, Ê´Éaö±É {ÉÉ]äõJÉäbä÷, Ê´ÉxÉɪÉEò VÉ֨ɳäý, ¨É.+ªÉÖ¤É +.¨ÉÖxÉÉ¡ò, ®úɨÉä·É®ú +´ÉSÉÉ®ú, ±É<Eò +ºÉ±É¨ÉJÉÉxÉ +. ±ÉiÉÒ¡òJÉÉxÉ, iÉäVÉ®úÉ´É ºÉÉä³ÆýEäò, Ê´ÉxÉÉänù JɴɱÉä, SÉÆpù¶ÉäJÉ®ú Ê]õEòÉ®ú, ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú +ÉføÉ´É, ®úÉVÉåpù {ÉÉ]õÒ±É, MÉÉä{ÉÉ±É ºÉÉä³ÆýEäò, +xÉÆiÉ ´ÉÉxÉJÉbä÷, |ÉnùÒ{É MɴɳýÒ, Ê´ÉVÉªÉ MÉÉÆ´Ébä÷, ®úÉVÉåpù ºÉÖ®ú´ÉÉbä÷, ʦɨɮúÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, ¤Éä¤ÉÒ ºÉÉä³ÆýEäò,¨ÉɯûiÉÒ Ê¨ÉºÉɳý, SÉÉä{Ébä÷ |ɶÉÉÆiÉ, xÉ®ú½þ®úÒ Ê]õEòÉ®ú, YÉÉxÉnäù´É ´ÉÉxÉ®äú, |ɨÉÉänù ºÉÉiÉ´É, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ näù¶É¨ÉÖJÉ, ¶É®únù ´ÉÉxÉJÉbä÷, ʴɱÉÉºÉ VÉÉvÉ´É, ¦ÉÉ®úiÉ vÉÖ®ÆúvÉ®ú, ºÉÊiÉ¹É Ë¶Énäù, ºÉÊiÉ¹É näù´ÉSÉä, |ÉÊ´ÉhÉ EòÉjÉä, ºÉÆiÉÉä¹É ÊxɱÉJÉxÉ, ¨ÉÆMÉä¶É {É´ÉÉ®ú, ºÉÆVÉªÉ ºÉÖ®úb÷Eò®ú, Ê´ÉxÉɪÉEò VÉÉvÉ´É, =vnù´É ¨Éä]õÉÆMÉä, ʺÉvnùÉlÉÇ ºÉÖ®úb÷Eò®ú, |ɦÉÉEò®ú {ɱ½þÉbä÷, ®úɨÉä·É®ú xÉä´É®äú, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¨ÉPÉÉbä÷, ʦɨɮúÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, VÉMÉzÉÉlÉ b÷ÉÆMÉä, ¸ÉÒEòÉÆiÉ Ê¤ÉSÉÉ®äú, MÉÉèiÉ¨É ´ÉÉxÉJÉbä÷, ½þ®úÒnùÉºÉ {ÉÉ]äõJÉäbä÷, ®úË´Épù SÉäEäò, SÉÆpù¶ÉäJÉ®ú Ê]õEòÉ®ú, |ɨÉÉänù ºÉÉiÉ´É, MÉÉä{Éɳý +´ÉSÉÉ®ú, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¨ÉPÉÉbä÷, ®úÉVÉåpù ®úÉVÉ{ÉÖiÉ, +ºÉä BEÖòhÉ 59 =¨Éänù´ÉÉ®ú ½äþ Ë®úMÉhÉÉiÉ +ºÉÖxÉ EòɽþÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ 2 iÉä 3 +VÉÇ nùÉJÉ±É Eäò±Éä±Éä +ɽäþiÉ. <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ Îº´ÉEÞòiÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú : ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ Eò³ýºÉEòÉ®ú, ʦɨɮúÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, Ê´ÉVÉªÉ MÉÉÆ´Ébä÷, ºÉÊiÉ¹É näù´ÉSÉä, ºÉÆiÉÉä¹É ÊxɱÉJÉxÉ, |ɦÉÉEò®ú {ɱ½þÉbä÷, Ê´ÉxÉɪÉEò VÉ֨ɳäý ½äþ +ɽäþiÉ +xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ VɨÉÉiÉÒ SÉä κ´ÉEÞòiÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú +xÉÆiÉ ´ÉÉxÉJÉbä÷, MÉÉèiÉ¨É ´ÉÉxÉJÉbä÷, YÉÉxÉnäù´É ´ÉÉxÉ®äú, ®úÉVÉåpù ºÉÖ®ú´ÉÉbä÷, ¤Éä¤ÉÒ ºÉÉä³ÆýEäò, ´ÉɺÉÖnäù´É ®úÉ`öÉäb÷, ¦ÉÉ®úiÉ vÉÖ®ÆúvÉ®ú, ºÉÊiÉ¹É Ë¶Énäù, ¨ÉÆMÉä¶É {É´ÉÉ®ú, ʺÉvnùÉlÉÇ ºÉÖ®úb÷Eò®ú iÉäVÉ®úÉ´É ºÉÉä³ÆýEäò, ºÉɽäþ¤É®úÉ´É ºÉÉä³ÆýEäò ½äþ +ºÉÖxÉ Ê´É¨ÉÖCiÉ ¦É]õCªÉÉ VÉÉiÉÒ VɨÉÉiÉÒ SÉä κ´ÉEÞòiÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú ®ú¨Éä¶É VÉ֨ɳäý, ®ú¨Éä¶É SÉ´½þÉhÉ, ¤ÉɤÉÖ˺ÉMÉ SÉ´½þÉhÉ, |ÉÊ´ÉhÉ EòÉjÉä, ®úɨÉä·É®ú xÉä´É®äú, Ê´ÉxÉÉänù JɴɱÉä ½äþ +ɽäþiÉ. ¨Éʽþ±ÉÉ ®úÉJÉÒ´É ¨ÉiÉnùÉ®úºÉÆPÉÉSÉä κ´ÉEÞòiÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú EÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ Ê]õEòÉ®ú, ®úixÉÉ `öÉEÖò®ú, {ÉÖ¹{ɱÉiÉÉ `öÉäºÉ®ú, ºÉÖʶɱÉÉ ZÉxÉEäò, ®úixÉ|ɦÉÉ {ÉÉ®úvÉÒ, ÊxɨÉDZÉÉ VÉÉvÉ´É, EòÉÌiÉEòÉ ºÉÉäxÉ]õCEäò, +±ÉEòÉ vÉÉbä÷, |ÉhÉɱÉÒ JÉÆb÷É®äú, +±ÉEòÉ vÉÉbä÷, ºÉÆMÉÒiÉÉ b÷ɤÉä®úÉ´É, |ÉhÉɱÉÒ JÉÆb÷É®äú, κ¨ÉiÉÉ +VɤÉä, ºÉÖÊxÉiÉÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÒ PÉäiɱÉÒ +ºÉÖxÉ EòɽþÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ nùÉäxÉ iÉä ÊiÉxÉ ´Éä³ýÉ +VÉÇ ¦É®ú±Éä +ɽäþiÉ. +ÉVÉ |ÉSÉÉ®úɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ +ºÉÖxÉ +VÉÇ ¨ÉÉMÉä PÉähªÉÉSÉÒ Ênù. 4 ¨ÉÉSÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý iÉÉä{ɪÉÈiÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú ½äþ +É{ɱªÉÉ ¨ÉiÉnùÉ®úÉÆSÉÒ SÉÉSÉ{ÉhÉÒ Eò¯û ¶ÉEòiÉÉiÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®úSÉ 5 iÉÉ®úJÉä±ÉÉ +ÊvÉEÞòiÉ ÊSÉx½þ PÉÉäʹÉiÉ ½þÉä<DZÉ. iªÉÉiÉÒ±É ¤É®äúSÉ iÉÉ®úiɨªÉ Ê`öEòÉhÉÉ´É®ú ªÉä<Ç±É ´É iªÉÉiÉÖxÉ ¨ÉÉäVÉEäòSÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú ½äþ {ÉìxɱÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ ®úɽþiÉÒ±É. xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉä ÊVÉhÉÉævnùÉ®úÉÊxÉʨÉiªÉ ¸ÉÒ¨Énù ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ EòlÉÉ ºÉ{iÉɽþ ¶ÉäMÉÉÆ´É - ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòiÉÇ´ªÉÉSÉÒ MÉÉlÉÉ ½þÒ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¶É½þ®úÉiÉ |ÉʺÉvnù +ɽäþ. ¨É½þÉ®úÉÆVÉÉSªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ ®úÉʽþ±É䱪ÉÉÆxÉÉ +nù¦ÉÖiÉ |ÉÊSÉiÉÒ ±ÉɦɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. +xÉäEÆòÉSÉä ºÉƺÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÔ ±ÉÉMɱÉä +ɽäþiÉ. ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ {ÉÖhªÉÉ<ÇxÉä +xÉäEòÉÆxÉÉ |Éä®úhÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä ¨ÉÆnùÒ®ú ½äþ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¸ÉvnùɺlÉÉxÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä xÉÖEòiÉÉSÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÉ ÊVÉhÉÉævnùÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. iªÉÉ Ê{ÉiªÉlÉÇ Ênù. 23 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ {ÉɺÉÖxÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ EòlÉÉ ºÉ{iÉɽþÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ºÉnù®ú ºÉ{iÉɽÉSÉä EòlÉÉ ´ÉÉSÉEòþ ½þ.¦É.{É.¸ÉÒ. ʶɴɶÉÆEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉɳýÒ, ZÉÉbä÷MÉÉÆ´É ½äþ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ ªÉÉ EòlÉäSÉÒ ´Éä³ý nÖù{ÉÉ®úÒ 1 iÉä 5 +¶ÉÒ +ºÉÖxÉ Ênù. 2 ¨ÉÉSÉÇ 2015 ±ÉÉ ºÉ{iÉɽþÉSÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉ ¨É½þÉ|ɺÉÉnùÉxÉä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. iÉ®úÒ ªÉÉ ºÉ{iÉɽþÉSÉÉ ´É ¨É½þÉ|ɺÉÉnùÉSÉÉ ±ÉÉ¦É PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉʨÉiÉÒ, vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú±ÉÉ xÉɨÉnäù´É ¤ÉɤÉÉSÉÉ ¦ÉÆb÷É®úÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É- ¸ÉÒ xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ VÉÉƦÉÉ, iÉÉ.¨ÉÖÌiÉVÉÉ{ÉÖ®ú ªÉälÉÒ±É VÉjÉÉ ZÉɱÉÒ EòÒ, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú ªÉälÉÒ±É ®úÉVÉÖ ªÉÉnù´É nù®ú´É¹ÉÔ xÉɨÉnäù´É ¤ÉɤÉÉSªÉÉ ¦ÉÆb÷É­ªÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ºÉnù®ú ¦ÉÆb÷É®úÉ Ênù. 25 ±ÉÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú ªÉälÉä ºÉÉƪÉEòɳýÒ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÉ ªÉÉ ¦ÉÆb÷É­ªÉÉiÉ ½þVÉÉ®úÉä ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ®úɨɱÉÉbÖ÷ +ɨÉ]õÒ, ʶɮúÉSªÉÉ ¨É½þÉ|ɺÉÉnùÉSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiɱÉÉ. ºÉnù®ú ¦ÉÆb÷É­ªÉÉEò®úÒiÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ªÉÖ´ÉEò, ¨Éʽþ±ÉÉ ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉɴɱÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä xÉMÉ®úºÉä´ÉEò Ê´ÉVÉªÉ ªÉÉnù´É ªÉÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ºlÉɱÉÉÆiÉ®ú 100 ]õCEäò ÊxÉEòÉ±É näùhÉÉ®ä,ú MSCIT |ÉʶÉIÉhÉÉSÉä +ÊvÉEÞòiÉ ºÉå]õ®ú EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú ZÉÉäxÉ nÖùEòÉxÉ xÉÆ.15, ¨ÉÖ½þxÉÉ EòÉì¨{ɱÉäCºÉ, ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä ºlɱÉÉÆiÉ®úÒiÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. |É´Éä¶ÉɤÉɤÉiÉ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒEò®úÒiÉÉ 9028798009, 9850549957 ªÉÉ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ Ên.26 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015 3
  4. 4. 4 <ÆOÉVÉÒ {Éä{É®ú ºÉƤÉvÉÒ lÉÉäbä÷ºÉä. Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉä +É{ÉhÉÉºÉ ¨ÉÉʽþiÉSÉ +ɽäþ ±ÉäJÉÒ º´É¯û{ÉÉSÉÉ <ÆOÉVÉÒ {Éä{É®ú ½þÉ ¡òCiÉ 80 MÉÖhÉÉÆSÉÉ +ɽäþ. ¤ÉÉ®úÉ´ÉÒ Eò®úÒiÉÉ SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉ, nù½þÉ´ÉÒEò®úÒiÉÉ 5 ʴɦÉÉMÉɨÉvªÉä ʴɦÉÉMɱÉÉ MÉä±ÉÉ +ɽäþ. iªÉÉºÉ ºÉäC¶ÉxÉ +ºÉä ¨½þhÉiÉÉ VɺÉä ºÉäC¶ÉxÉ -B, ºÉäC¶ÉxÉ-¤ÉÒ, ºÉäC¶ÉxÉ -ºÉÒ <iªÉÉnùÒ. ºÉäC¶ÉxÉ -B:(Reading Skill, Grammer Voculary, Note making, & Summary)<ÆOÉVÉÒSªÉÉ {ÉÉ`ö¬ {ÉÖºiÉEòÉiÉÒ±É ºÉÆ{ÉÖhÉÇ (Lesson){ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ nùÉäxÉ (Lesson) ´É®ú EòÉähÉiÉä½þÒ nùÉäxÉSÉ {ÉìºÉäVÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉiÉÉiÉ iªÉÉSÉÒ =kÉ®äú näùiÉÉÆxÉÉ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä? ºÉÆ{ÉÖhÉÇ (Passage) ´ÉÉSÉÖxÉ iªÉÉSÉÉ +lÉÇ ºÉ¨ÉVÉÖxÉ PªÉÉ´ÉÉ. {Éʽþ±Éä nùÉäxÉ |ɶxÉ (factual Question) ¨½þhÉVÉäSÉ ´ÉºiÉÖÊxɹ`ö |ɶxÉ Eäò´É³ý |ÉiªÉäEòÒ BEò BEò ¨ÉÉEÇòºÉ Eò®úÒiÉÉ +ºÉiÉÉiÉ iªÉÉSÉÒ =kÉ®äú (Passage) ¨ÉvÉÖxÉ ¶ÉÉävÉÚxÉ BEòÉ ¶É¤nùÉiÉSÉ nùªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ /¨ÉÉjÉ/ {É®ÆúiÉÖ xÉɨÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ ¶É¤nùÉSÉä |ÉlÉ¨É +IÉ®ú º¨ÉÉì±É (Small) ʱÉ{ÉÒ¨ÉvªÉä ʱɽÖþxÉ ¶Éä´É]õÒ ¡Öò±Éº]õÉì{É näù´ÉÚ xɪÉä. ¶ÉCªÉiÉÉä´É®ú ªÉÉ |ɶxÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ (When, Where, How, What,)<iªÉÉnùÒ {ÉèEòÒ (Wh) ¶É¤nùÉxÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉxÉÆiÉ®úSÉÉ BEò |ɶxÉ (Complex Factual) ¡òCiÉ 1 MÉÖhÉÉEò®úÒiÉÉ +ºÉiÉÉä iªÉÉSÉä =kÉ®äú xÉä½þ¨ÉÒ|ɨÉÉhÉä Eìò{ÉÒ]õ±É (Capi- tal) ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eò¯ûxÉ EòÒ¨ÉÉxÉ nùÉäxÉ iÉä iÉÒxÉ +Éä³ýÒiÉ +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ {ÉìºÉäVÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ Ê±É½þÉ´ÉÒ. (¨É®úÉ`öÒ xÉ´½äþ <ÆOÉVÉÒiÉSÉ Ê±É½þÉ´ÉÒ.) (Inference Question) ÊnùPÉÉækÉ®úÒ |ɶxÉ :- +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ |ɶxÉÉiÉ (Give reason, describe, why) +¶ÉÉ ¶É¤nùÉSÉÉ =±±ÉäJÉ +ºÉiÉÉä. iªÉÉSÉÒ =kÉ®äú 3 iÉä 5 +Éä³ýÒiÉ {ÉìºÉäVÉ´É®ú +ÉvÉÉ®úÒiÉ +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ Ê±É½þÉ´ÉÒ. (Personal Question) ´ÉèªÉÎCiÉEò |ɶxÉ :- +¶ÉÉ |ɶxÉɱÉÉ ÊxÉ]õ ´ÉÉSÉÚxÉ +lÉÇ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PªÉÉ´ÉÉ. +ºÉÉ |ɶxÉ +É{ɱÉÉ +ºÉÖxɽþÒ +É{ɱÉÉ xɺÉiÉÉä. VɺÉä iÉÖ¨½þÒ ´Éä¯û³ýSÉÒ ±ÉähÉÒ ¤ÉÊPÉiɱÉÒ EòɪÉ? ÊiÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ Eò®úÉ +¶ÉÉ ´Éä³ýÒ ½þÒ ±ÉähÉÒ +É{ÉhÉ {ÉÉʽþ±ÉÒ xɺɱÉÒ iÉ®úÒ +É{ɱªÉɱÉÉ (Yes) +ºÉäSÉ Ê±É½þÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä EòÉ®úhÉ ÊiÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ Eò®úɴɪÉÉSÉä +ºÉiÉä. iªÉÉʶɴÉÉªÉ +É{ɱªÉɱÉÉ 2 MÉÖhÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úSÉ xÉɽþÒiÉ.EòÉ®hÉ nùÉäxÉ MÉÖhÉ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉÉxÉ 3 iÉä 5 +Éä³ýÒ Ê±É½þÉ´ªÉÉSÉ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. (No) ʱɽþ±ªÉÉxÉä |ɶxÉ ºÉÆ{ɱÉÉ {ÉhÉ(Yes) ʱɽþ±ªÉɨÉÖ³äý +É{ÉhÉ 2 MÉÖhÉÉÆSÉÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÖhÉÇ Eò¯û ¶ÉEòiÉÉä. ¶Éä´É]õSÉÉ |ɶxÉ OÉɨɮú (Do as Directed) :- (VɺÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä iɺÉä Eò®úÉ) ªÉɨÉvªÉä {ÉìºÉäVÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |ɶxÉ Ê´ÉSÉɯûxÉ iªÉÉ{ÉÖfäø EÆòºÉÉiÉ ºÉÖSÉxÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. VɺÉä (Chang the Voice) (Add a question tag) <iªÉÉnùÒ nù½þÉ´ÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: (Affermative- Negative, Exclamatory-Asser- tive, Add a ques.tag, Articles (a,an the) Prepostion Uses) ªÉÉ´É®ú ¶ÉCªÉiÉÉä´É®ú |ɶxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ¤ÉÉ®úÉ´ÉÒºÉÉ`öÒ :- (Tens, Change the Voice, Gerond form- infinitive form, Negative, wh- frame/rhythorical que./ Model Auxiliries, Use-Used to )<iªÉÉnùÒ {ÉèEòÒ |ɶxÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ºÉäC¶ÉxÉ ¤ÉÒ :ªÉɨÉvªÉä EòÊ´ÉiÉä´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ (Stanza) Eòb÷´Éä Ênù±Éä±Éä +ºÉiÉä iªÉɨÉvªÉä (Factual que, inference que) +ÉÊhÉ (personal question) º´É¯û{ÉÉSÉä |ɶxÉ +ºÉiÉÉiÉ. iÉä +ÉvÉÒ Ênù±É䱪ÉÉ ÊxɪɨÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉÉäb÷´ÉÉ´ÉäiÉ. ¶Éä´É]õÒ ºÉ¨ÉÉxÉÉlÉÔ ¶É¤nù, ʴɯûvnùÉlÉÔ ¶É¤nù ËEò´ÉÉ (Rhyming pair) Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ºÉäC¶ÉxÉ ºÉÒ:ªÉɨÉvªÉä ®ìú{ÉÒb÷ Ê®úb÷ÓMÉ (Rapit Reading)´É®ú {ÉìºÉäVÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÉ VÉÉiÉÉä iªÉɨÉvªÉä (factul que. inference que. personal que.) +ºÉiÉÉiÉ. ¨ÉÉjÉ 12 ´ÉÒ ºÉÉ`öÒ ¤ÉÒ |ɶxÉ (composition) SÉÉ +ºÉiÉÉä. iªÉɨÉvªÉä +É{ÉhÉ {ÉìºÉäVÉ ¨ÉvÉÒ±É EòÉähÉÒiÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ +ɽþÉäiÉ +¶ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò¯ûxÉ iÉÉä {ÉìºÉäVÉ +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ Ê±É½þÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ºÉäC¶ÉxÉ b÷Ò:ªÉɨÉvªÉä {Éʽþ±ÉÉ |ɶxÉ 100 ]õCEäò {ÉjÉÉSÉÉ +ºÉiÉÉä. +É{ÉhÉɱÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ +ɽäþ. {ÉjÉÉSÉä {ÉÖføÒ±É |ɨÉÉhÉä |ÉEòÉ®ú {Éb÷iÉÉiÉ VɺÉä (ComplaintLetter,ApplicationLetter,Permis- sion Letter, Demand Letter, Greeting Letter, Inviting Letter, Inquiry Letter, Letter to Rela- tive) <iªÉÉnùÒ ´É®úÒ±É{ÉèEòÒ VÉä {ÉjÉ Ê±É½þɪÉSÉä iÉäSÉ {ÉjÉ Ê±É½þÉ´Éä |ÉiªÉäEò {ÉjÉÉSÉÒ xÉɨÉÉ|ɨÉÉhÉä ´ÉäMÉ´ÉäMɳýÒ ®úSÉxÉÉ º´É¯û{É +ɽäþ. VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÉhɺÉɨÉvªÉä xÉÉEò iɺÉäSÉ b÷Éä³äý ªÉɴɯûxÉ Ê´Éʶɹ]õ ´ªÉCiÉÒ ´É iªÉÉSÉä xÉÉ´É +Éä³ýJɱÉä VÉÉiÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä {ÉjÉɨÉvªÉä ®úSÉxÉÉ ´É º´É¯û{É +ɽäþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ. ºÉäC¶ÉxÉ b÷Ò ¨ÉvªÉä JÉÖ{É PÉ]õEò +ɽäþiÉ iÉä ºÉ´ÉÇ PÉ]õEò ËEò´ÉÉ (or) ¨ÉvªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉiÉÉiÉ. {ÉèEòÒ nù½þÉ´ÉÒ ºÉÉ`öÒ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä PÉ]õEò Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉiÉÉiÉ. 1) (Letter) (a) Complaint Letter,b) Application Letter,c) Permission Letter,d) Demand Let- ter, e)Greeting Letter, f)Inviting Letter, g)InquiryLetter,h)LettertoRelativeandother types of letter will be asked) 2) Tree Diagram a) Tree Diagram, Pie Diagram, Table Chart, Graph Chart, Pionts, round graph, iɺÉäSÉ +ÉEÞòiÉÒ ´É¯ûxÉ {ÉìºÉäVÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä, <iªÉÉnùÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä VÉÉiÉä. 3) Speech, -¦ÉɹÉhÉ4) Conversation- Interview- composition, -ºÉƦÉɹÉhÉ5) Stroy Narrating, - EòlÉÉ ±ÉäJÉxÉ 6) Report Writing7) Leaf let - Slogan8) Do’s and Don’t 9) ÊxɤÉÆvÉ Essay ¤ÉÉ®úÉ´ÉÒ ºÉÉ`öÒ 1) Letters - ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ {ÉjÉÉ{ÉèEòÒ BEò 2) Tree Diagram -´É®úÒ±É{ÉèEòÒ BEò 3) Summary Sec -A Unseen Pas- sage ¨ÉvªÉä 4) Composition Sec -C Rapid Read- ing ¨ÉvªÉä 5) Leaf let - Slogan 6) Report Writing 7) News 8) Counter View 7) ÊxɤÉÆvÉ Essay Ê]õ{É : 1) EòÉähÉiªÉɽþÒ |ɶxÉÉSÉä =kÉ®ú ʱɽþiÉÉÆxÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ºÉäC¶ÉxÉ xÉƤɮú, |ɶxÉ Gò¨ÉÆÉEò +ÉÊhÉ =kÉ®ú ʱɽþɪɱÉÉ Ê´ÉºÉ¯û xÉEòÉ, xÉ Ê±É½þ±ªÉÉºÉ MÉÖhÉÉÆSÉÒ +{ÉäIÉÉSÉ Eò¯û xÉEòÉ. 2) BEònùÉ BJÉÉnùÉ ºÉäC¶ÉxÉ ºÉÖ¯û Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉɱÉÉ {ÉÖhÉÇ Eò¯ûxÉSÉ nÖùºÉ­ªÉÉ ºÉäC¶ÉxÉEòbä÷ ´É³ýÉ( xÉ VɨɱÉä±Éä =kÉ®äú ºÉ´ÉÉÇiÉ ¶Éä´É]õÒ {ÉÖx½þÉ ºÉäC¶ÉxÉ Gò¨ÉÉÆEò ]õÉEÖòxÉ Ê±É½Úþ ¶ÉEòiÉÉ) 3) =kÉ®ú{ÉÊjÉEäò¨ÉvªÉä EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉÒ JÉÖhÉ ÊxÉnæù¹É Eò¯û xɪÉä iɺÉäSÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ®úÉVÉEòÒªÉ {ÉIÉÉSÉÉ nù¤ÉÉ´É ªÉä<Ç±É +ºÉä ʱÉJÉÉhÉ Eò¯û xɪÉä. Ê´ÉxÉÆiÉÒ, ¨ÉÉ¡òÒ, ºÉÉì®úÒ, EÞò{ɪÉÉ, ºÉ¨ÉVÉÖxÉ PªÉÉ, +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ ºÉÖSÉxÉÉnù¶ÉÇEò ¶É¤nù|ɪÉÉäMÉ VÉÉhÉÒ´É{ÉÖ´ÉÇEò ]õɳýÉ´ÉÉ. ®úɨɮúɨÉ, VɪÉʦɨÉ,VÉªÉ ¸ÉÒ®úɨÉ, VÉªÉ ¸ÉÒEÞò¹hÉ, ¸ÉÒ MÉhÉä¶ÉÉªÉ xɨÉ: <iªÉÉnùÒ |ÉEòÉ®ú ]õɳýÉ´ÉÉ. 4) =kÉ®ú{ÉÊjÉEäò¨ÉvªÉä xɨÉÖnù Eäò±ªÉÉʶɴÉÉªÉ +É{ɱÉä xÉÉÆ´É MÉÉÆ´É ËEò´ÉÉ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉäbÇ÷ ¨ÉvÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉÉ´ÉÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò¯û xɪÉä. +É{ɱªÉÉ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉäbÇ÷ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É MÉÉ´ÉÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úÉ´ÉÉ. 5) ÊnùxÉÉÆEò ʱɽþiÉÉÆxÉÉ (¶ÉCªÉiÉÉä {ÉjÉɨÉvªÉä) +{ÉäÊIÉiÉ Ênù±É䱪ÉÉ ÊnùxÉÉÆEò xÉÖºÉÉ®ú ÊnùxÉÉÆEò ʱɽþÉ´ÉÉ. EòvÉÒ EòvÉÒ iÉÉ®úÒJÉ Ênù±Éä±ÉÒ +ºÉiÉä. EòvÉÒ EòvÉÒ Ênù±Éä±ÉÒ xɺÉÖxɽþÒ Ênù±Éä±ÉÒ +ºÉiÉÒ iÉÒ +Éä³ýJÉÖxÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ iÉÉ®úÒJÉ Ê±É½þÉ´ÉÒ. 6) |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ +É{ɱªÉɱÉÉ {ÉnùÉä{ÉnùÒ ¡òºÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ºÉiÉä ÊiɱÉÉ ¤É³ýÒ {ÉbÖ÷ xɪÉä. (JÉÉxÉä Eäò +±ÉMÉ ÊnùJÉÉxÉä Eäò +±ÉMÉ) ºÉÆ{ÉÖhÉÇ |ɶxÉ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉäb÷´ÉÉ´ÉÒ.BJÉÉnùªÉÉ |ɶxÉÉ´É®ú ÊJɳÖýxÉ ¤ÉºÉÖ xɪÉä. <ÆMɳäý EòÉäËSÉMÉ C±ÉɺÉäºÉ +ÊxɱÉEÖò¨ÉÉ®ú <ÆMɳäý ¨ÉÉä¤ÉÉ:9921382796 Ên.26 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒúú 2015

×