Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
സ്വ്വാഗതം
സ്വ്വാതന്വത്വര്യ്വദിന ക്വ്വിസ്്വസ്വ്വാതന്വത്വര്യ്വദിന ക്വ്വിസ്്വ
2013-20142013-2014
നിങ്വങള്വ‍ എനിക്്വക്്വ ര്ക്്വതം തര്
ൂൂ,ഞാന്വ‍ നിങ്വങള്വ‍ക്്വക്്വ സ്വ്വാതന്വത്വര്യ്വം
തര്ാം-ആര്ുടേടേതാണ്വ ഈ
വാക്്വക്ുടക്ള്വ...
സ്വ്വര്ാജ്യ്വം എന്വെറെ
ജ്ന്വമാവക്ാശമാണ്വ .ഇത്വ ആര്ുടെടേ
വാക്്വക്ുടക്ളാണ്വ?
ബാലഗംഗാധര്
തിലക്ന്വ‍
ഒന്വനുടക്ില്വ‍ ലക്്വഷയ്വം േനടേി ഞാന്വ‍
തിര്ിച്വചുട വര്ുടം .അല്ലെലല്വങ്വക്ില്വ‍
ഞാെനന്വെറെ ജ്ഡം സ്മുടദ്വര്ത്വതിന്വ
സ്ംഭാവന ...
ആധുടനിക് ക്ാലത്വെത അല്ലത്വഭുടത
സ്ംഭവം എന്വന്വ ഗാന്വധിജ്ി
വിേശഷിപ്വപിച്വച
േക്ര്ളചര്ിത്വര്ത്വതിെല ഒര്ുട
നിര്്വ‍ണായക് സ്ംഭവം?...
ക്ാലഹര്ണപ്വെപടേ്വടേ െചക്്വക്്വ
എന്വന്വ ഗാന്വധിജ്ി
വിേശഷിപ്വപിച്വചത്വ
എന്വതിെനയാണ്വ?
ക്്വര്ിപ്വസ്്വ മിഷെന
സ്തയ്വാഗ്വര്ഹം ബലവാന്വമാര്ുടെടേ
ഉപക്ര്ണമാണ്വ എന്വന്വ
പറെഞ്വഞതാര്്വ?
ഗാന്വധിജ്
ൂി
ജ്ാലിയന്വ‍ വാലാബാഗില്വ‍
െവടേിെവക്്വക്ാന്വ‍ ഉത്വതര്വിടേ്വടേ
ഉേദയ്വാഗസ്്വഥന്വ‍ ‍?
ജ്നറെല്വ‍ ഡയര്്വ‍
ഇന്വ‍ക്വ്വിലാബ്വ സ്ിന്വദാബാദ്വ
ആദയ്വമായി മുടഴക്്വക്ിയത്വ ആര്ാണ്വ?
ഭഗത്വ
സ്ിങ്വങ്വ
ഗാന്വധിജ്ിയുടെടേ ജ്ീവചര്ിത്വര്ം
ആദയ്വമായി എഴുടതിയ മലയാളി?
സ്വ്വേദശാഭിമാനി
ര്ാമക്ൃഷ്വണപ്വപിള്വള
ര്വീന്വദ്വര്നാഥടോേഗാര്്വ‍ തനിക്്വക്ുട
ലഭിച്വച പ്വര്ഭുട പദവി ഈ
സ്ംഭവത്വതിന്വെറെ േപാര്ിലാണ്വ
ഉേപക്്വഷിച്വചത്വ?ഏതാണ്വ ആ
സ്ംഭ...
ഓടിവിളയാടുപാപ്പാ-തമിഴ്
േദേശഭക്തിഗാനം രചിച്ചതാര്?
സുബ്രഹ്മണ്യ്
ഭാരതി
ഇന്തയ്ക്ക് സവ്ാതന്തയ്ം ലഭിച്ച
അന്നുതന്െന സവ്തന്ത്രയായ
മറ്െറാരു രാജ്യ് ം?
ദേക്ഷിണ്
െകാറിയ
ഉപ്പുസതയ്ാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച
വര്‍ഷം?
1930
കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ്ാദേിനം
ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദേിവസം?
ആഗസ്ത്
-9
േദേശീയ പതാകയുെട ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞ നീളവും വീതിയും?
3x2
ഇന്തയ്ന്‍ േദേശീയ ചിഹ്നം?
സാരനാഥിെല സിംഹ
മുദേ്ര
സാേരജ്ഹാംെസ അച്ഛാ
-ആരുെട വരികളാണ്്?
മുഹമ്മദേ് ഇക്ബാല്‍
അതിര്‍ത്തി ഗാന്ധി എന്ന്
അറിയപ്െപടുന്നത്
ആെരയാണ്്?
ഖാന്‍ അബ്ദേുള്‍
ഖാഫര്‍ഖാന്‍
വിചാരണ്കൂടാെത ഏെതാരു
ഇന്തയ്ക്കാരെനയും തടവില്‍
െവക്കാനുള്ള നിയമം?
റൗലക്ട്
ആക്ട്
പ്രധാനമന്ത്രി േദേശീയ പതാക
ഉയര്‍ത്തുന്നത് എവിെട
നിന്നാണ്്?
െചങ്ക
േോാട ്ട
ഇന്തയ്ന്‍ നാഷണ്ല്‍ േകാണ്്‍ഗ്രസിന്െറ
അധയ്ക്ഷനായിരുന്ന ഏക
മലയാളി?
സര്‍.സി .ശങ്കരന്‍
നായര്‍
മഹാത്മഗാന്ധി
അഹമാമദാബാദില്‍ സ്ഥാപിച്ച
ആശ്രമം?
സബര്‍മത
ിി
ഇന്തയ്യിെല സമരം-ആരുടെടെ
ആത്മകഥയാണ്?
സുടഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
പ്രവര്‍ത്തിക്കുടക അെലല്ങ്കില്‍
മരിക്കുടക -ഈ മുടദ്രാവാകയ്ം
ഉയര്‍ത്തിയത് ആരാണ്?
മഹാത്മാഗാന്
ധി
ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന മുടദ്രാവാകയ്ം
മുടഴക്കിയതാര്?
സുടഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
ോദശബന്ധുട എന്ന ോപരില്‍
അറിയപ്െപടെുടന്നത്
ആെരയാണ്?
സി.ആര്‍.ദാസ്
1931 മാര്‍ച്ച് 23 ന്െറ
പ്രാധാനയ്ം?
ഭഗത് സിങ്ങ്
തൂക്കിോലറ്റപ്െപടെ്ടെുട
ഇന്തയ്ക്കാര്‍ വന്ദയ്വോയാധികന്‍ എന്ന്
വിോശഷിപ്പിച്ചത് ആെര?
ദാദാബായ് നവോറാജിെയ
ഗാന്ധിജിെയ അര്‍ധനഗ്നനായ
ഫക്കീര്‍ എന്ന്
വിോശഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
വിന്‍സ്റ്റണ്‍
ചര്‍ച്ചില്‍
ോനതാജിയുടെടെ രാഷ്ടെ്രീയ ഗുടരുട?
ോദശബന്ധുട ചിത്തരഞ്ജന്‍
ദാസ്
ോദശസ്ോനഹികളുടെടെ രാജകുടമാരന്‍
എന്ന് ഗാന്ധിജി
വിോശഷിപ്പിച്ചത് ആെര?
സുടഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
ോദശീയപതാകയിെല
അോശാകചക്രത്തിന് എത്ര
ആരക്കാലുടകളുടണ്ടെ്?
24
മഹാത്മഗാന്ധിയുടെടെ
നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തി
ന് വഴിെയാരുടക്കിയ ോപാലീസ ്
സ്റ്ോറഷന്‍ തീെവപ്പ്
നടെത്തിയെതവിെടെ?
ചൗരിചൗര
ഓപ്ഷന്‍ റൗണ്ടെ്
കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ്ാ
സമരംആരംഭിച്ചെതപ്ോപാള് ‍?
●
ജൂലൈല, 1857
നവം‍ബര്‍, 1930
ജനുടവരി, 1945
ആഗസ്റ്റ്,
1942
●
ആഗസ്റ്റ്,
1942

1939-ല്‍ രൂലപം‍െകാണ്ടെോഫാര്‍‍ോവര്‍ഡ ്
ോബല്ാക്കിന്െറ സ്ഥാപകന് ‍?

മഹാത്മാഗാന്ധി
വലല്ഭായ് പടെ്ോടെല്‍
സുടഭാഷ്
ചന്ദ്രോബാസ്
...
ഏത് നഗരത്തിലാണ് ജാലിയന്‍
വാലാബാഗ് കൂലടെ്ടെക്െകാല
നടെന്നത്?
അമൃത്‍സര്‍
ലാോഹാര്‍
സിം‍ല
െകാല്‍‍ക്െകാത് ത
അമൃത്‍സര്‍
ഇന്തയ്ന്‍ നാഷണല്‍ ോകാണ്‍‍ഗ്രസിന്െറ
ആദയ് വനിതാ പ്രസിഡന്റ്?
സോരാജിനി നായിഡുട
ആനി ബസന്റ്
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി
ലക്ഷ്മി സാഹ്ഗാള്‍ആനിബ...
മഹാത്മാഗാന്ധിോയാെടൊപ്പം
നില്‍‍ക്കുടന്നതാര്?
പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍
െനഹ്രുട
ഖുടദിരാം ോബാസ്
െമാഹമ്മദ് അലി ജിന്ന
കൃഷ്ണ ോമോനാന...
ആരാണ് ഈ സവ്ാതന്ത്രയ്സമര
ോപാരാളി?
ലാല്‍ ബഹാദൂലര്‍ ശാസ്ത്രി
മഹാത്മാഗാന്ധി
പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍
െനഹ്രുട
വലല്ഭായ് പടെ്ോടെല്‍ ...
നന്ദി
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ക്വിസ്

1 446 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

ക്വിസ്

 1. 1. സ്വ്വാഗതം സ്വ്വാതന്വത്വര്യ്വദിന ക്വ്വിസ്്വസ്വ്വാതന്വത്വര്യ്വദിന ക്വ്വിസ്്വ 2013-20142013-2014
 2. 2. നിങ്വങള്വ‍ എനിക്്വക്്വ ര്ക്്വതം തര് ൂൂ,ഞാന്വ‍ നിങ്വങള്വ‍ക്്വക്്വ സ്വ്വാതന്വത്വര്യ്വം തര്ാം-ആര്ുടേടേതാണ്വ ഈ വാക്്വക്ുടക്ള്വ‍? സ്ുടഭാഷ്വ ചന്വദ്വര്േബാസ്്വ
 3. 3. സ്വ്വര്ാജ്യ്വം എന്വെറെ ജ്ന്വമാവക്ാശമാണ്വ .ഇത്വ ആര്ുടെടേ വാക്്വക്ുടക്ളാണ്വ? ബാലഗംഗാധര് തിലക്ന്വ‍
 4. 4. ഒന്വനുടക്ില്വ‍ ലക്്വഷയ്വം േനടേി ഞാന്വ‍ തിര്ിച്വചുട വര്ുടം .അല്ലെലല്വങ്വക്ില്വ‍ ഞാെനന്വെറെ ജ്ഡം സ്മുടദ്വര്ത്വതിന്വ സ്ംഭാവന െചയയ്വുടം.ആര്്വ,എപ്വേപാള്വ‍ പറെഞ്വഞതാണിത്വ? ഗാന്വധിജ്ി ഉപ്വപുടസ്തയ്വാഗ്വര്ഹ സ്മയത്വത്വ
 5. 5. ആധുടനിക് ക്ാലത്വെത അല്ലത്വഭുടത സ്ംഭവം എന്വന്വ ഗാന്വധിജ്ി വിേശഷിപ്വപിച്വച േക്ര്ളചര്ിത്വര്ത്വതിെല ഒര്ുട നിര്്വ‍ണായക് സ്ംഭവം? ക്്വേഷത്വര്പ്വര്േവശനവിളംബര്ം( 1936)
 6. 6. ക്ാലഹര്ണപ്വെപടേ്വടേ െചക്്വക്്വ എന്വന്വ ഗാന്വധിജ്ി വിേശഷിപ്വപിച്വചത്വ എന്വതിെനയാണ്വ? ക്്വര്ിപ്വസ്്വ മിഷെന
 7. 7. സ്തയ്വാഗ്വര്ഹം ബലവാന്വമാര്ുടെടേ ഉപക്ര്ണമാണ്വ എന്വന്വ പറെഞ്വഞതാര്്വ? ഗാന്വധിജ് ൂി
 8. 8. ജ്ാലിയന്വ‍ വാലാബാഗില്വ‍ െവടേിെവക്്വക്ാന്വ‍ ഉത്വതര്വിടേ്വടേ ഉേദയ്വാഗസ്്വഥന്വ‍ ‍? ജ്നറെല്വ‍ ഡയര്്വ‍
 9. 9. ഇന്വ‍ക്വ്വിലാബ്വ സ്ിന്വദാബാദ്വ ആദയ്വമായി മുടഴക്്വക്ിയത്വ ആര്ാണ്വ? ഭഗത്വ സ്ിങ്വങ്വ
 10. 10. ഗാന്വധിജ്ിയുടെടേ ജ്ീവചര്ിത്വര്ം ആദയ്വമായി എഴുടതിയ മലയാളി? സ്വ്വേദശാഭിമാനി ര്ാമക്ൃഷ്വണപ്വപിള്വള
 11. 11. ര്വീന്വദ്വര്നാഥടോേഗാര്്വ‍ തനിക്്വക്ുട ലഭിച്വച പ്വര്ഭുട പദവി ഈ സ്ംഭവത്വതിന്വെറെ േപാര്ിലാണ്വ ഉേപക്്വഷിച്വചത്വ?ഏതാണ്വ ആ സ്ംഭവം? ജ്ാലിയന്വ‍ വാലാബാഗ്വ
 12. 12. ഓടിവിളയാടുപാപ്പാ-തമിഴ് േദേശഭക്തിഗാനം രചിച്ചതാര്? സുബ്രഹ്മണ്യ് ഭാരതി
 13. 13. ഇന്തയ്ക്ക് സവ്ാതന്തയ്ം ലഭിച്ച അന്നുതന്െന സവ്തന്ത്രയായ മറ്െറാരു രാജ്യ് ം? ദേക്ഷിണ് െകാറിയ
 14. 14. ഉപ്പുസതയ്ാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം? 1930
 15. 15. കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ്ാദേിനം ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദേിവസം? ആഗസ്ത് -9
 16. 16. േദേശീയ പതാകയുെട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളവും വീതിയും? 3x2
 17. 17. ഇന്തയ്ന്‍ േദേശീയ ചിഹ്നം? സാരനാഥിെല സിംഹ മുദേ്ര
 18. 18. സാേരജ്ഹാംെസ അച്ഛാ -ആരുെട വരികളാണ്്? മുഹമ്മദേ് ഇക്ബാല്‍
 19. 19. അതിര്‍ത്തി ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്െപടുന്നത് ആെരയാണ്്? ഖാന്‍ അബ്ദേുള്‍ ഖാഫര്‍ഖാന്‍
 20. 20. വിചാരണ്കൂടാെത ഏെതാരു ഇന്തയ്ക്കാരെനയും തടവില്‍ െവക്കാനുള്ള നിയമം? റൗലക്ട് ആക്ട്
 21. 21. പ്രധാനമന്ത്രി േദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നത് എവിെട നിന്നാണ്്? െചങ്ക േോാട ്ട
 22. 22. ഇന്തയ്ന്‍ നാഷണ്ല്‍ േകാണ്്‍ഗ്രസിന്െറ അധയ്ക്ഷനായിരുന്ന ഏക മലയാളി? സര്‍.സി .ശങ്കരന്‍ നായര്‍
 23. 23. മഹാത്മഗാന്ധി അഹമാമദാബാദില്‍ സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമം? സബര്‍മത ിി
 24. 24. ഇന്തയ്യിെല സമരം-ആരുടെടെ ആത്മകഥയാണ്? സുടഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
 25. 25. പ്രവര്‍ത്തിക്കുടക അെലല്ങ്കില്‍ മരിക്കുടക -ഈ മുടദ്രാവാകയ്ം ഉയര്‍ത്തിയത് ആരാണ്? മഹാത്മാഗാന് ധി
 26. 26. ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന മുടദ്രാവാകയ്ം മുടഴക്കിയതാര്? സുടഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
 27. 27. ോദശബന്ധുട എന്ന ോപരില്‍ അറിയപ്െപടെുടന്നത് ആെരയാണ്? സി.ആര്‍.ദാസ്
 28. 28. 1931 മാര്‍ച്ച് 23 ന്െറ പ്രാധാനയ്ം? ഭഗത് സിങ്ങ് തൂക്കിോലറ്റപ്െപടെ്ടെുട
 29. 29. ഇന്തയ്ക്കാര്‍ വന്ദയ്വോയാധികന്‍ എന്ന് വിോശഷിപ്പിച്ചത് ആെര? ദാദാബായ് നവോറാജിെയ
 30. 30. ഗാന്ധിജിെയ അര്‍ധനഗ്നനായ ഫക്കീര്‍ എന്ന് വിോശഷിപ്പിച്ചത് ആര്? വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍
 31. 31. ോനതാജിയുടെടെ രാഷ്ടെ്രീയ ഗുടരുട? ോദശബന്ധുട ചിത്തരഞ്ജന്‍ ദാസ്
 32. 32. ോദശസ്ോനഹികളുടെടെ രാജകുടമാരന്‍ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിോശഷിപ്പിച്ചത് ആെര? സുടഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
 33. 33. ോദശീയപതാകയിെല അോശാകചക്രത്തിന് എത്ര ആരക്കാലുടകളുടണ്ടെ്? 24
 34. 34. മഹാത്മഗാന്ധിയുടെടെ നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തി ന് വഴിെയാരുടക്കിയ ോപാലീസ ് സ്റ്ോറഷന്‍ തീെവപ്പ് നടെത്തിയെതവിെടെ? ചൗരിചൗര
 35. 35. ഓപ്ഷന്‍ റൗണ്ടെ്
 36. 36. കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ്ാ സമരംആരംഭിച്ചെതപ്ോപാള് ‍? ● ജൂലൈല, 1857 നവം‍ബര്‍, 1930 ജനുടവരി, 1945 ആഗസ്റ്റ്, 1942 ● ആഗസ്റ്റ്, 1942
 37. 37.  1939-ല്‍ രൂലപം‍െകാണ്ടെോഫാര്‍‍ോവര്‍ഡ ് ോബല്ാക്കിന്െറ സ്ഥാപകന് ‍?  മഹാത്മാഗാന്ധി വലല്ഭായ് പടെ്ോടെല്‍ സുടഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ് ഭഗത് സിംഗ്  സുടഭാഷ്ചന്ദ്രോബാസ്
 38. 38. ഏത് നഗരത്തിലാണ് ജാലിയന്‍ വാലാബാഗ് കൂലടെ്ടെക്െകാല നടെന്നത്? അമൃത്‍സര്‍ ലാോഹാര്‍ സിം‍ല െകാല്‍‍ക്െകാത് ത അമൃത്‍സര്‍
 39. 39. ഇന്തയ്ന്‍ നാഷണല്‍ ോകാണ്‍‍ഗ്രസിന്െറ ആദയ് വനിതാ പ്രസിഡന്റ്? സോരാജിനി നായിഡുട ആനി ബസന്റ് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ലക്ഷ്മി സാഹ്ഗാള്‍ആനിബസന്റ്
 40. 40. മഹാത്മാഗാന്ധിോയാെടൊപ്പം നില്‍‍ക്കുടന്നതാര്? പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍ െനഹ്രുട ഖുടദിരാം ോബാസ് െമാഹമ്മദ് അലി ജിന്ന കൃഷ്ണ ോമോനാന്‍ െമാഹമ്മദ് അലി ജിന്ന
 41. 41. ആരാണ് ഈ സവ്ാതന്ത്രയ്സമര ോപാരാളി? ലാല്‍ ബഹാദൂലര്‍ ശാസ്ത്രി മഹാത്മാഗാന്ധി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍ െനഹ്രുട വലല്ഭായ് പടെ്ോടെല്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി
 42. 42. നന്ദി

×