Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Memorandum medzi Vladou SR a SBA

704 vues

Publié le

Memeorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky a Slovenskou bankovou asociáciou

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Memorandum medzi Vladou SR a SBA

  1. 1. MEMORANDUM o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky a Slovenskou bankovou asociáciou
  2. 2. PREAMBULA Slovenská republika sa v súčasnosti podobne ako iné štáty Európy ale aj sveta nachádza v období, keď čelí priebehu a dopadom celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. V tomto období budú musieť všetky relevantné subjekty v záujme obyvateľstva Slovenskej republiky, v záujme rozvoja ekonomiky a hospodárskeho rastu, ako aj v záujme rozvoja samotného štátu, vynakladať všetko úsilie na to, aby tlmili dopady tejto krízy a jej priebeh a dôsledky v podmienkach nášho štátu na občanov a ekonomiku . Pôjde o zabezpečenie makroekonomickej stability, hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v kontexte vzájomnej solidarity. Očakávaný ekonomický rast, ktorý sa v SR očakáva aj počas krízy, podobne ako stabilné ekonomické prostredie, udržanie zamestnanosti a postupná konsolidácia verejných financií musia byť hlavnými predpokladmi pre ďalšie úspešné napredovanie slovenskej ekonomiky a udržanie, prípadne možný rast životnej úrovne jej obyvateľstva. Významnú a nezastupiteľnú úlohu v ekonomickom prostredí zohrávajú subjekty finančného trhu, osobitne banky, ktoré sú združené v Slovenskej bankovej asociácii. Bankový sektor je zdravý z dôvodu obozretného podnikania v minulosti. Žiadna banka nepotrebovala podporu štátu v súvislosti so svojou činnosťou. Bankový sektor úspešne a bez problémov zvládol prechod na euro, pričom znášal za štát a svojich klientov viaceré náklady spojené so zásobením podnikateľov a obyvateľov eurom. Má záujem na korektných vzťahoch so štátom postavených na princípe obojstranne výhodnej spolupráce verejného a súkromného sektora. Cieľom tohto memoranda ako vyjadrenia spoločného úsilia je - pomôcť prijímať a plniť opatrenia ekonomického a spoločenského charakteru smerujúce k eliminovaniu dopadov finančnej a hospodárskej krízy na obyvateľov, podnikateľský sektor a ekonomiku Slovenskej republiky, - udržiavať priaznivú ekonomickú kondíciu finančného trhu, ako základného predpokladu jeho ďalšieho fungovania aj v sťaženej ekonomickej situácii, - chrániť občanov Slovenskej republiky pred ekonomickým, spoločenským a sociálnym prepadom, - pôsobiť v záujme sociálnej súdržnosti ku konštruktívnej a zdravej celospoločenskej atmosfére, - aktívne spolupracovať pri vytváraní nových modelov spoločného financovania podnikateľov a obyvateľstva, vrátane využívania prostriedkov z fondov Európskej únie, - zabezpečovať východiská k ďalšiemu rastu spoločensko-ekonomického rozvoja Slovenska po prekonaní krízy, 2
  3. 3. a preto v záujme plnenia aktívnej úlohy bankového sektora v slovenskom spoločensko- ekonomickom prostredí a riešenia priebehu a dopadov finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Slovenskej republiky Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ako reprezentant výkonnej moci štátu a Slovenská banková asociácia (ďalej len „SBA“), ako jediná asociácia v slovenskom bankovom sektore zastupujúca záujmy bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich v SR (ďalej len „banky“) prijímajú toto MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI Čl. I Záväzky oboch strán Signatári memoranda vyjadrujú vôľu prispieť k naplneniu spoločného cieľa, t. j. pomôcť prekonať nepriaznivé ekonomické obdobie a jeho negatívne dopady na obyvateľov, na ekonomiku a na spoločnosť nasledovnými konkrétnymi záväzkami: Vláda sa zaväzuje 1. v čo najširšej miere podporovať konkurenčné prostredie v bankovom sektore, 2. účinnou a vhodnou legislatívou zabezpečovať podmienky pre efektívne a aktívne fungovanie bankového sektora, pričom akýmkoľvek legislatívnym návrhom bude predchádzať analýza súčasného stavu, existujúcej legislatívy v Európskej únii a dopadová štúdia, a to za aktívnej účasti bankového sektora, 3. informovať bankový sektor o akýchkoľvek negatívnych trendoch, ktoré sa podľa nej môžu prejaviť v bankovom sektore, 4. prostredníctvom Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) zabezpečiť, že Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „SZRB“) bude v súlade s osobitnými podmienkami dohodnutými samostatnými zmluvami s bankami poskytovať záruky za úvery podnikateľského sektora tým spôsobom, že SZRB a banka si individuálne dohodnú výšku celkových maximálnych ročných limitov v oblasti takýchto záruk na banku, pričom výška poskytnutej záruky pre individuálneho podnikateľa bude 55% z istiny poskytnutého úveru a 3
  4. 4. maximálna výška takéhoto úveru bude 1 mil. Eur. Pôjde o modifikáciu bankových záruk, dohodnutých už samostatným memorandom medzi SZRB, EXIMBANKOU SR, SBA a MF SR dňa 15. januára 2009. Prípadné vymáhanie nesplatených pohľadávok z takéhoto obchodného vzťahu bude zabezpečovať banka do ich vymoženia podľa vzájomnej dohody, pričom bude dohodnutý aj mechanizmus pomerného uspokojovania z vymoženého výťažku, 5. naďalej podporovať poskytovanie úverov na bývanie formou hypotekárnych úverov pre mladých, prostredníctvom systému stavebného sporenia a iných dlhodobých úverov na bývanie v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania, 6. pomôcť obyvateľom – klientom bánk, ktorí čerpajú hypotekárne úvery a nie sú schopní ich splácať z dôvodu straty zamestnania v dôsledku hospodárskej krízy a nemajú iné majetkové či finančné zdroje na splácanie úverov. Takáto pomoc bude časovo obmedzená do konca roka 2010, bude sa priebežne monitorovať a podľa potrieb aktualizovať. V tejto súvislosti prostredníctvom MF SR pripraví, v spolupráci s SBA, vecný zámer systému štátnej podpory na reštrukturalizáciu týchto úverov a navrhne spôsob, ako vhodnou formou zabezpečiť záväzky obyvateľov voči bankám, ak títo nebudú z dôvodu straty zamestnania schopní ich uhrádzať voči bankám, 7. spolupracovať s bankovým sektorom pri vytváraní právneho rámca a začlenení verejných inštitúcií do jednotného európskeho platobného priestoru v rámci Slovenska. SBA sa zaväzuje 1. pôsobiť na svojich členov, aby a) naďalej zabezpečovali aktívne financovanie podnikateľského sektora, b) podieľali sa na reštrukturalizácií úverov s cieľom zabezpečovať ďalšiu aktívnu činnosť podnikateľov, pri ktorých je predpoklad riadneho ďalšieho fungovania, a to za podmienky dodržiavania všetkých pravidiel obozretného bankového podnikania, vrátane riadenia rizika, 2. v záujme podpory konkurenčného prostredia vytvoriť systém, ktorý umožní realizovať obyvateľom zámer zmeniť banku, a to minimalizáciou príslušných administratívnych prekážok, 3. spolupracovať pri vypracúvaní legislatívnych návrhov a dopadových štúdií týkajúcich sa fungovania bankového sektora a pripravovať v tomto smere priebežne pre vládu a MF SR vhodné iniciatívne podnety, 4. informovať vládu o zistených problémoch v bankovom sektore, ktoré by mohli mať celospoločenský dopad, 5. pôsobiť na svojich členov, aby v prípade úverov na bývanie, a to: hypotekárnych úverov, úverov v rámci stavebného sporenia alebo iných druhov úverov poskytnutých účelovo na zabezpečenie bývania, v prvom rade vhodne reštrukturalizovali takéto úvery v rámci súčasného zachovania pravidiel obozretného podnikania, ak sa ich dlžníci – obyvatelia 4
  5. 5. dostanú do prechodnej platobnej neschopnosti z dôvodu straty zamestnania, a v druhom rade riešili takéto úvery prostredníctvom spomínaného systému štátnej podpory, ktorý navrhne MF SR v spolupráci s SBA tak, aby títo dlžníci neboli zbavovaní založených nehnuteľností, resp. možnosti bývania v nich, 6. pracovať na implementácii jednotného európskeho platobného systému na Slovensku. Čl. II. Záverečné ustanovenia 1. Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach spojených s riešením dopadov finančnej a hospodárskej krízy. 2. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými podpísanými stranami. 3. Dokument sa uzatvára na dobu určitú – do 31. 12. 2010 a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu. Jeho platnosť môže byť predĺžená. V Bratislave, dňa 5.2. 2009 Za vládu Slovenskej republiky: Za Slovenskú bankovú asociáciu: 5

×