Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Projekt Matematike

 1. PROJEKT Lenda:Matematike Tema:Trupat dhe figurat gjeometrike
 2. Gjeometria ; është degë e matematikës që i studion figurat e rrafshit dhe hapësirës dhe relacionet në mes tyre.
 3. FIGURAT GJEOMETRIKE 1.Katrori 2.Drejtkendeshi 3.Rombi 4.Trekendeshi 5.Trapez 6.Paralelogram
 4. • Katrori Katrori është rombi i cili ka kater brinjët te barabarta. Vetitë e katrorit. • Kendet janë te gjithë te drejte. • Diagonalet jane kongruente. • Diagonalet bien pingul mbi njera tjetren. • Diagonalet pergjysmojne njera tjetren. Siperfaqja Perimetri S=a*a P=4a
 5. • Drejtkendeshi Drejtkendeshi eshte paralelogrami qe I ka brinjet 2 e nga 2 paralele e kongruente . Perimetri P=2(a+b) Siperfaqja S=a*b
 6. • Rombi Rombi eshte paralelogrami qe I ka 4 brinjet kongruente. Perimetri P=4a Siperfaqja S=(d1*d2)/2
 7. • Trekendeshi Trekëndëshi është njëra nga figurat themelore në gjeometri: Formohet me bashkimin e tre pikave të cilat nuk shtrihen në një drejtëzë me vija të drejta. Pikat quhen kulme të trekëndëshit ndërsa pjesa e drejtëzës (vijës së drejtë) që ndodhet ndërmjet kulmeve quhet brinjë e trekëndëshit. Kulmet i shënojmë me A, B, dhe C ndërsa trekëndëshin me ABC. Perimetri P=a+b+c Siperfaqja S=b*h
 8. • Trekendeshat sipas brinjeve ; -Trekendeshi i cfaredoshem, eshte ai trekendesh qe nuk ka asnje brinje ose kend te barabarte. -Trekendesh dybrinjeshem eshte ai trekendesh qe ka dy brinje te barabarta, dhe kendet ku keto brinje mbeshteten te barabarta. -Trekendesh barabrinjes eshte ai trekendesh qe ka tre brinjet e tij te barabarta dhe kendet nga 60°.
 9. • Trekendeshat sipas kendeve ; - Trekendeshi kendgjere esht ai trekendesh qe ka nje kend te gjere (+90°). -Trekendeshi kend-ngushte eshte ai trekendesh qe ka tre kende te ngushte. -Trekendeshi kenddrejte eshte ai trekendesh qe ka nje kend te drejte.
 10. • Teoremat: -Pitagora:katrori i (c) eshte i baraberte me shumen e katrorve te kateteve (a,b). -Euklidit:Prodhimi i dy projeksioneve te kateteve (a,b)eshte i barabarte me katrorin e lartesise.
 11. • Trapezi Trapezi eshte nje katerkendesh i crregullt ku mund te kete nje kend te drejte. Siperfaqja Perimetri S=(B+b)*h/2 P=a+b+c+d Vija e mesme c=(B+b)/2
 12. • Paralelogrami Në gjeometrinë euklidiane, paralelogrami është një katërkënësh që i ka brinjët dy e nga dy paralele. Perimetri P=2(a+b) Siperfaqja S=b*h
 13. Stereometria;është ajo degë e matematikës që studion trupat gjeometrik. Ajo quhet ndryshe GJEOMETRIA NE HAPËSIRË
 14. TRUPAT GJEOMETRIK • Kubi • Kuboidi • Sfera • Koni • Cilindri • Piramida • Prizmi
 15. • Kubi Kubi është një trup gjeometrik. Kubi ndryshon nga katrori ngase është tre dimensional. Ky ka gjashtë faqe, tetë kulme dhe dymbëdhjetë tehe. Kubi i ka të gjitha brinjët e barabarta si dhe këndet i ka të gjitha të drejta. Sb = a2 Sp =6a2 Sa = 4a2 P=12a Pb =4a V =a3
 16. • Kuboidi Prizmi i drejtë katërkëndor me bazë drejtkëndësh quhet kuboid . Sb =a*b Sp =2(ab+ac+bc) Sa =2bc+2ac Pb =2a+2b V =a*b*c
 17. • Piramida Piramida është një shumëfaqësh me baza 2 shumëkëndësha dhe faqet anësore i ka kongruente. Vëllimi i një piramide është sa një e treta e vëllimit të një prizmi të drejtë me bazë e lartësi të njëjtë. Sa=Pb*a/2 V=1/3Sb*h Sp=Sa+Sb
 18. • Koni Koni quhet trup i kufizuar nga nje siperfaqe konike,qe ndodhet nga njera ane ekulmit dhe nga nje plan i cili pret tegjitha perftueset. Prerja plane quhet baze ekonit. Pika S quhet kulm i konit. Lartesia ekonit quhet largesa e pikes S nga baza. Koni me baze rreth dhe lartesi qe kalon nga qendra e bazes quhet kon i drejte rrethor. Ai perftohet nga rrotullimi i nje trekendeshi kendrejte rreth njerit katet te tij. Sa=πRa Sb=π*R2 Sp=πR(a+R). V=13Sb*h
 19. • Cilindri Cilindër quhet ajo pjesë e sipërfaqes cilindrike e cila ndodhet ndërmjet dy rrafsheve paralele. Cilindri quhet i drejtë nëse rrafshet prerëse janë normale me boshtin përndryshe quhet i pjerrët. Largësia mes dy rrafsheve prerëse quhet lartësi e cilindrit. Sa=2πR*h Sb=π*R2 Sp=2πR*h+2π R2 V =Sb*h
 20. • Sfera Sfera është bashkësia e pikave në hapësirë të cilat kanë largësi të barabarta prej një pike të fiksuar. V=4*π*R3 3 S=4*π*R2
 21. • Prizmi Fjala “prizem” vjen nga greqishtja. Ai gjen perdorim te gjere edhe ne fizike.Ai mund te jete trekendor,katerkendor, pesekendor etj ne varesi te formes se bazes.Prizem i drejte quhet ai prizem,brinjet anesore te se cilit jane pingule me bazat. Ai quhet i rregullt,nese baza e tij eshte nje shumekendesh i rregullt. Sa = Pb*h Sp=Sa+2Sb V=Sb*h
Publicité