Publicité

Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY

Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM à Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM
23 Jul 2020
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Publicité
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY
Prochain SlideShare
Luận văn: Quản lý tổ chuyên môn trường THCS tại Hà Nội, HAYLuận văn: Quản lý tổ chuyên môn trường THCS tại Hà Nội, HAY
Chargement dans ... 3
1 sur 43
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(13)

Similaire à Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY(20)

Publicité

Plus de Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562(20)

Dernier(20)

Publicité

Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, HAY

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Tác giả sáng kiến: Phạm Thị Hòa Mã sáng kiến: 09.68.01 Tam Dương, năm 2018
 2. 1 1. Lời giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đã chỉ rõ mục tiêu của giáo dục phổ thông: “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. Trước yêu cầu đó đòi hỏi toàn ngành giáo dục hết sức nỗ lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Ở trường trung học phổ thông (THPT) hiện nay, giáo viên chủ nhiệm có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. GVCN là thành viên của hội đồng sư phạm, là người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường và cha mẹ học sinh quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách; là người tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch của nhà trường ở lớp chủ nhiệm. GVCN còn là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất, người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện mọi hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp mình phụ trách. GVCN còn là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, đồng thời là người bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh, phản ánh trung thực mọi nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của học sinh với ban giám hiệu nhà trường, với giáo viên bộ môn, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. GVCN còn là người cố vấn cho học sinh tổ chức mọi hoạt động nhằm phát triển các năng lực và là điểm tựa về mọi mặt cho học sinh lớp mình chủ nhiệm. 2. Tên sáng kiến: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT Trần Hưng Đạo. 3. Tác giả sáng kiến: - Họ và tên: Phạm Thị Hòa
 3. 2 - Địa chỉ tác giả sáng kiến: Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. - Số điện thoại: 0983 023 269; E_mail: phamhoa.2276@gmail.com 4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Phạm Thị Hòa 5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Đề tài này, tôi tập trung đi sâu vào nghiên cứu một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm tại trường THPT. 6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 15/10/2016 7. Mô tả bản chất của sáng kiến:
 4. 3 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục và đào tạo là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và của dân tộc Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001-2010 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đề ra và Đại hội X kế thừa là: Để đạt được các yêu cầu về con người và nguồn nhân lực – nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước – cần phải tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện về giáo dục. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trong báo cáo chính trị đã khẳng định một lần nữa: “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao” và “Đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững”. Trong nhà trường phổ thông người Hiệu trưởng cần phải tác động đến đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nói riêng để họ cùng có những chuyển đổi đúng đắn và phù hợp với công tác giảng dạy và chủ nhiệm hàng ngày. Với trách nhiệm của mình những người quản lý phải xây dựng cho mình một kế hoạch dài hơi trong việc tổ chức lãnh đạo. Việc nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của người GVCN; năng lực nghiệp vụ thực thi công tác chủ nhiệm lớp của các giáo viên; cách thức tổ chức, chỉ đạo, quản lý của Hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm lớp của GV có những khoảng cách và bất cập nhất định giữa thực tiễn và yêu cầu về mặt quy chế và lí luận. Vì thế, cần phải tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp quản lý, cách thức tổ chức, điều hành, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ GVCN, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của người GVCN, chỉ ra các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng để nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đáp ứng cho hoạt động GD-ĐT trong nhà trường hiện nay. Mặt khác, mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tiêu cực ngoài xã hội đã có ảnh hưởng không tốt đến giáo dục. Do đó, ở mỗi trường THPT vẫn còn một bộ phận HS chưa có động cơ, thái độ học tập đúng đắn dẫn đến không tích cực học tập hoặc sa sút về đạo đức, lối sống. Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các
 5. 4 trường THPT trong huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề ra các biện pháp quản lý đồng bộ có tính khả thi cao, phù hợp với sự phát triển của giáo dục trong thời kỳ đổi mới là vấn đề cấp thiết sớm được nghiên cứu và làm sáng tỏ. Xuất phát từ những lý do trên, cùng với việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn những kinh nghiệm về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp tại đơn vị công tác, tôi chọn đề tài nghiên cứu“Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT Trần Hưng Đạo” 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định cơ sở lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng các trường THPT. - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp và thực trạng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. - Đề xuất một số biện pháp các trường THPT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. - Đề xuất một số biện pháp tăng cường quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng ở trường THPT Trần Hưng Đạo và các trường THPT trong tỉnh có điều kiện thực tế tương đương. 4. Đối tượng nghiên cứu: Các thành tố quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường THPT. 5. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý của hiệu trưởng các trường THPT đối với hoạt động chủ nhiệm lớp. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập và đọc các tài liệu lý luận, các văn bản pháp qui, các công trình nghiên cứu khoa học về quản lý giáo dục, quản lý công tác chủ nhiệm lớp. Từ đó phân tích và tổng hợp các vấn đề lý luận liên quan đến luận văn.
 6. 5 Phân tích và tổng hợp các quan niệm về quản lý giáo dục, quản lý công tác chủ nhiệm lớp; công tác quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động chủ nhiệm lớp ở trường THPT; công tác chủ nhiệm lớp của GV. 6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp điều tra (Phiếu hỏi) - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm - Phương pháp tổng kết, đánh giá. 6.3. Nhóm các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Thống kê toán học - Bảng biểu. 7. Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm: Sáng kiến kinh nghiệm được cấu trúc 3 phần: - Phần I: Mở đầu - Phần II: Nội dung - Phần III: Kết luận và kiến nghị PHẦN II: NỘI DUNG A. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 1. Khái niệm công tác chủ nhiệm lớp. Trong trường học, lớp học là đơn vị cơ bản được thành lập để tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh. Để quản lý, giáo dục học sinh trong lớp, nhà trường phân công một trong những GV đang giảng dạy có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm làm công tác quản lý, giáo dục học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình trong công tác, có uy tín với HS và đồng nghiệp làm chủ nhiệm lớp. Đó là giáo viên chủ nhiệm. 2. Vai trò, chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT. * Vai trò, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp GVCN là người thay mặt hiệu trưởng QL lớp học. Vai trò QL đó được thể hiện trong việc xây dựng kế hoạch GD; tổ chức các hoạt động GD; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động GD theo kế hoạch; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, tu dưỡng của HS trong lớp. GVCN chịu trách nhiệm về kết quả
 7. 6 học tập và rèn luyện của HS trong lớp trước hiệu trưởng, hội đồng nhà trường và cha mẹ HS. Do đó, có thể nói trách nhiệm của GVCN lớp rất nặng nề. Đồng thời GVCN là linh hồn của tập thể lớp, là người tập hợp HS thành một khối đoàn kết. GVCN là người tổ chức quản lý lớp học và dìu dắt các em nhỏ như con em mình trưởng thành qua từng năm tháng. GVCN giữ vai trò chủ động trong việc phối hợp các lực lượng GD: Gia đình, nhà trường, xã hội là ba lực lượng GD, trong đó nhà trường là lực lượng GD có tính chất chuyên nghiệp. GVCN là người giữ vai trò chủ động trong việc phối hợp các lực lượng GD. Do vậy, GVCN phải là người đứng ra điều phối và kết hợp cùng các lực lượng GD để tổ chức các hoạt động GD một cách có hiệu quả nhất. Năng lực chuyên môn, đạo đức, uy tín và kinh nghiệm công tác của GVCN là điều kiện quan trọng nhất cho việc tổ chức, phối hợp thành công các hoạt động GD học sinh của lớp. * Nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp Trước hết GVCN phải là giáo viên giảng dạy bộ môn, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của một người giáo viên đứng lớp đó là: Dạy học và GD theo chương trình, kế hoạch GD, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của GV do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định; Quản lý HS trong các hoạt động GD do nhà trường tổ chức; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả GD; Tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Tham gia công tác phổ cập GD ở địa phương; Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và GD; Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo đồng thời rèn luyện phương pháp tự học của HS; Thực hiện điều lệ nhà trường; Thực hiện quyết định của Giám đốc, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp QLGD; Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước HS; Thương yêu, tôn trọng HS, đối xử công
 8. 7 bằng với HS, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của HS; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh. Phối hợp với các GV khác, gia đình HS, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong dạy học và GD học sinh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 3.Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT. Quản lý công tác chủ nhiệm lớp là hoạt động tổ chức, điều hành đội ngũ các GVCN và các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quản lý công tác chủ nhiệm lớp là một mảng trong hệ thống công tác quản lý nhà trường của hiệu trưởng, đây là một công việc mang tính chiến lược lâu dài, thường xuyên. Để làm tốt công tác này người hiệu trưởng phải căn cứ vào tình hình GD thực tiễn của nhà trung tâm như số lượng HS, địa bàn trung tâm, số lượng GVCN, đặc diểm của đội ngũ GVCN... để lên kế hoạch cho từng công việc cụ thể, thời gian thực hiện những công việc này, rồi tiến hành tổ chức, chỉ đạo đội ngũ GVCN thực hiện từng công việc hoặc thực hiện đồng thời các công việc theo đặc trưng từng khối lớp, tiếp theo đó là đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các công việc này của đội ngũ GVCN nhằm phát hiện kịp thời các sai lệch, yếu kém để từ đó người hiệu trưởng có các biện pháp tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ GVCN khắc phục, giải quyết các tồn tại nhằm hoàn thiện, đồng bộ công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao hiệu quả GD toàn diện HS trong nhà trường. 4. Nội dung của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT. 4.1. Tìm hiểu và nắm vững đối tượng học sinh Để giáo dục học sinh, giáo viên phải hiểu chúng một cách toàn diện và cụ thể, từ đó mới có thể có những tác động sư phạm thích hợp. GVCN phải tìm hiểu và nắm được các đặc điểm cơ bản về tâm lý, tư tưởng, chính tri, đạo đức, về năng lực nhận thức, về thể lực, về khả năng và ý thức lao động, về hoàn cảnh sống và các mối quan hệ với tập thể, với những người chung quanh. Qua đó, thấy được những mặt mạnh, những mặt yếu cơ bản của từng học sinh cũng như của cả lớp. ở đây điều quan trọng là phải hình dung được rõ nét quá trình phát
 9. 8 triển nhân cách, phát triển tập thể với những yếu tố mới, những mầm mống mới tích cực. * Nội dung tìm hiểu: - Tìm hiểu và nắm vững đặc điểm của lớp chủ nhiệm: - Tìm hiểu và nắm vững đặc điểm của từng HS Tóm lại, GVCN cần hiểu rõ toàn bộ cuộc sống tâm hồn, tình cảm của HS kể cả những thay đổi trong đời sống nội tâm của từng HS. Đặc biệt, đối với HS cá biệt cần tìm hiểu kỹ những nguyên nhân dẫn đến cá biệt để có giải pháp tác động phù hợp, kịp thời. * Cách thức tìm hiểu đối tượng GD: - Nghiên cứu hồ sơ học sinh: Gồm học bạ, sơ yếu lí lịch, sổ liên lạc, các bản nhận xét đánh giá học sinh của các GV cũ, sổ điểm... Đây là bước tiếp cận đầu tiên nhằm tìm hiểu sơ bộ những nét cơ bản nhất ở mỗi học sinh. - Đàm thoại, trò chuyện trực tiếp với học sinh, GV bộ môn, GVCN cũ, cha mẹ HS, bạn bè..., những người có liên quan khác với HS để tìm hiểu những vấn đề cá nhân HS đó. - Quan sát: Theo dõi trực tiếp, thường xuyên một cách khách quan những biểu hiện về thái độ, hành vi của trong mọi hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, trong cuộc sống ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài trường... - Thông qua các sản phẩm do HS làm ra như bài kiểm tra, sáng tác, làm đồ dùng học tập, các sản phẩm lao động khác - Thông qua một số phương pháp nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học như điều tra bằng Ankét, Test. * Thu thập và xử lý thông tin: - Những thông tin thu thập được qua quá trình tìm hiểu cần được ghi vào Sổ chủ nhiệm hay Nhật ký GVCN. - Phối hợp các cách thức tìm hiểu để có “bức tranh chung” có hệ thống về đối tượng. - Dùng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại để rút ra kết luận chính xác, khách quan, khoa học, tránh hời hợt, chủ quan, thiên vị, cảm tính trong đánh giá đối tượng giáo dục.
 10. 9 Tóm lại, tìm hiểu học sinh là một quá trình khó khăn, lâu dài, phức tạp, đòi hỏi GVCN phải kiên trì, thận trọng, có tinh thần trách nhiệm cao và lòng thương yêu học sinh sâu sắc. Ngược lại, GVCN lại phải là người có đạo đức và tri thức, một người thầy có nhân cách để học sinh tôn trọng và nể phục, nhưng cũng là người dễchia sẻvà thôngcảm với học sinh, sao cho học sinhsẵnsàng cởi mở, chia sẻ với GVCN. 4.2. Lập kế hoạch chủ nhiệm Lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn khác để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giáo dục, các chủ trương, nhiệm vụ nhà trường giao cho. Kế hoạch chủ nhiệm là chương trình hoạt động của GVCN được vạchra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong thời gian một năm học với cách thức và trình tự tiến hành nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Bản kế hoạch chủ nhiệm là văn bản trong đó thiết kế cụ thể toàn bộ nội dung công tác chủ nhiệm lớp, là chương trình hành động của lớp trong một thời gian cụ thể. Đó là kết quả sáng tạo của GVCN, phản ánh năng lực dự đoán và thiết kế của GVCN. Kế hoạchchủnhiệm thường được xâydựng theo trục thời gian củanăm học như kế hoạchnăm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và theo nội dung của các hoạt động GD như kế hoạch luyện tập văn nghệ, kế hoạch lao động… * Mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch - Mục đích: Xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra một cách khoa học và hiệu quả. GVCN lập kế hoạch sẽ luôn nắm vững mục tiêu và thực hiện một cách khoa học để đạt mục tiêu trong công tác chủ nhiệm. - Ý nghĩa: + Giúp GVCN và học sinh luôn nắm vững mục tiêu phấn đấu. + Tác độngđếnsựnỗ lực củaGVCNvà học sinh có tínhphối hợp hướng đến mục tiêu. + Làm cho các hoạt động được thực hiện theo chương trình định trước cụ thể và thống nhất, giảm thiểu hoạt động trùng lặp, dư thừa, tránh gây áp lực cho học sinh, tăng hiệu quả hoạt động. + Giúp GVCN chủ động, tự tin trong công việc của mình. + Là công cụ cho việc kiểm tra đánh giá và tự kiểm tra đánh giá kết quả họat động của mình.
 11. 10 + Là phương tiện để GVCN nhận được sự tư vấn, hướng dẫn của cấp trên và giao tiếp với đồng nghiệp, cha mẹ HS, các tổ chức đoàn thể và HS một cách thân thiện trên tinh thần hợp tác. * Phương pháp xây dựng kế hoạch: - Phương pháp phân tích: giúp GVCN có cái nhìn theo hệ thống từ bao quát đến cụ thể khi xác lập mục tiêu và các biện pháp thực hiện. Phương pháp phân tích thường được GVCN sử dụng để phân tích đánh giá tình hình HS, tập thể lớp ở trong và ngoài nhà trường. - Phương pháp so sánh: GVCN nên so sánh tình hình lớp với lớp khác, lực học của HS với lực học của HS trong khối…từ đó xác định mục tiêu, biện pháp phù hợp. - Phương pháp chuyên gia: GVCN sử dụng phương pháp này để xác định đúng mục tiêu, các biện pháp khi dự báo thiếu thông tin tin cậy. - Phương pháp cân đối: Cân đối là trạng thái thống nhất tạm thời về sự phát triển của sự vật hiện tượng. Cân đối là sự tương xứng giữa nhu cầu và khả năng hoặc phương hướng phát triển, nhịp độ phát triển. GVCN sẽ căn cứ vào các điều kiện, thế mạnh, khả năng của tập thể HS để đưa ra những chỉ tiêu hợp lý, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp để phân phối tiềm lực cho loại hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu. * Qui trình xây dựng kế hoạch: - Phân tích môi trường; - Xây dựng định hướng chiến lược phát triển; - Xác định mục tiêu; - Xác định các giải pháp; - Xác định các đề xuất tổ chức thực hiện; - Viết văn bản và phê chuẩn văn bản kế hoạch. * Cấu trúc, nội dung của kế hoạch chủ nhiệm: + Thể hiện được nhiệm vụ năm học của ngành, của nhà trường và phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm của địa phương và hoàn cảnh sống của HS.
 12. 11 + Thể hiện tính toàn diện, cân đối của các nhiệm vụ, nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm, cân đối giữa nhu cầu và khả năng, giữa nội dung công việc và biện pháp thực hiện. + Các biện pháp đưa ra cần cụ thể, hệ thống, có tính khả thi cao + Trình bày gọn, rõ. 5. Phương pháp và hình thức của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT. 5.1. Phương pháp của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT: Phương pháp của công tác GVCN là hệ thống đa dạng, bao gồm: a. Phương pháp vận động quần chúng: b. Phương pháp giáo dục cá biệt: c. Phương pháp tổ chức sinh hoạt tập thể: d. Phương pháp tổ chức các hoạt động: 5.2. Hình thức của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT. Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, người GVCN phải thực hiện các nhiệm vụ bằng các hình thức sau đây: - Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp nhằm xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch năm học để xác định nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm của lớp. Công tác nghiên cứu của GVCN lớp thường tập trung vào các nội dung sau đây: + Nghiên cứu tình hình địa phương về vị trí, kinh tế chính trị, xã hội, mức sống, nguồn sống, ngành nghề sản xuất, trình độ văn hóa, tôn giáo, truyền thống học tập và phong trào xã hội hóa giáo dục... + Nghiên cứu tình hình gia đình học sinh như trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ học sinh, số con, hoàn cảnh, mức sống, phương pháp giáo dục... + Nghiên cứu về học sinh : số lượng, chất lượng học tập, đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt, quá trình học tập, phương pháp, kết quả học tập ...Từ kết quả này để phân loại học sinh theo trình độ,năng lực, ý thức học tập, thói quen hành vi... để có biện pháp giáo dục thích hợp.
 13. 12 + Nghiên cứu tình hình chung của lớp như bầu không khí tâm lí, thực trạng học tập, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, phong trào thi đua, truyền thống, ưu nhược điểm, mặt mạnh, mặt yếu của lớp... Tất cả những tài liệu đó sẽ rất hữu ích giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh một cách có hiệu quả. - Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp: Phân lớp thành các tổ học sinh có cơ cấu học sinh nam nữ, trình độ học tập tương đối đồng đều. Phân công trách nhiệm cho ban cán sự và các tổ trưởng để quản lý học sinh và bắt đầu tổ chức các hoạt động chung. Ban cán sự lớp phải có các yêu cầu sau : + Có học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm tốt + Nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể + Có năng khiếu văn nghệ, TDTT + Biết quản lý tập thể + Gương mẫu, được đa số học sinh bầu chọn. - Thiết lập tốt các mối quan hệ trong tập thể. + Quan hệ tình cảm: là quan hệ bạn bè đoàn kết, thân ái, tương trợ, động viên, khích lệ nhau trong học tập, tu dưỡng và cả những mối quan hệ tình cảm khác. Các mối quan hệ này nảy sinh trong hoạt động, giao tiếp và nó tạo thành động lực thúc đẩy sự phát triển của tập thể và giáo dục từng thành viên. Quan hệ tình cảm tốt đẹp, sự đoàn kết thống nhất giữa các thành viên có ý nghĩa to lớn đối với việc xây dựng tập thể. + Quan hệ chức năng: là quan hệ trách nhiệm công việc của các thành viên trong tập thể. Trong tập thể, mỗi người được phân công một công việc, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, mỗi người phải liên hệ, hợp tác với những người khác và phải tuân thủ theo những yêu cầu và kế hoạch chung. Quan hệ chức năng tốt đẹp cũng có nghĩa là công tác của tập thể được phối hợp chặt chẽ, mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ. + Quan hệ tổ chức: là quan hệ của cá nhân theo nội quy, kỉ luật của tập thể. Tôn chỉ, mục đích của đoàn thể, điều lệ nhà trường, nội quy lớp học là điều mà tất cả học sinh phải tuân thủ một cách tự giác. Chính mối quan hệ tổ chức tạo nên sức mạnh tập thể, đảm bảo cho tập thể phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra.
 14. 13 - Tổ chức hoạt động đa dạng cho tập thể học sinh. - Phối hợp các giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác để giáo dục học sinh. Mỗi lực lượng giáo dục đều có những vai trò và chức năng riêng, GVCN cần khai thác thế mạnh của các lực lượng đó, chủ động phối hợp tổ chức giáo dục học sinh có kết quả nhất. B. NHỮNG YẾU TỐ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO VÀCÁC TRƯỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC Thông thường, những người được hiệu trưởng và hội đồng giáo dục nhà trường tin tưởng và giao làm công tác chủ nhiệm lớp là những người giáo viên gương mẫu trong công tác, có năng lực chuyên môn, được học sinh tin yêu và mến phục. Vì thế GVCN lớp vừa là một giáo viên bộ môn giỏi đồng thời phải thực hiện tốt các yêu cầu của một GVCN lớp vì GVCN là người thay mặt hiệu trưởng, thay mặt nhà trường, gia đình thực hiện công việc quản lý giáo dục toàn diện một tập thể học sinh. Vì vậy, muốn đảm bảo chất lượng công tác GVCN, bên cạnh những yêu cầu chung của người cán bộ giáo dục, giáo viên chủ nhiệm cần phải đạt được những yêu cầu như sau: - Yêu cầu về phẩm chất - Yêu cầu về tri thức: - Yêu cầu về kĩ năng: Nhóm kĩ năng thiết kế các hoạt động giáo dục. Nhóm kĩ năng tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục. 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng. 2.1. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện giải trí kĩ thuật cao tác động vào đời sống với cường độ vô cùng lớn đã có ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp. Trước hết có thể thấy rằng vị trí của công tác chủ nhiệm lớp có phần giảm sút trong đời sống xã hội hiện đại. 2.2. Đặc điểm tâm lí học sinh.
 15. 14 Học sinh các trường THPT là lứa tuổi đầu tuổi thanh niên, ở giai đoạn phát triển của trẻ em từ 15 đến 19 tuổi. Đến cuối thời kỳ này học sinh đã trưởng thành về thể chất, đã trưởng thành về cả tinh thần và tư tưởng đủ để sống độc lập, tự quyết định, tham gia tích cực vào cuộc sống xã hội. Học sinh đang ở trong giai đoạn chuẩn bị để đi vào cuộc sống. Đây là lứa tuổi phát triển êm đềm, không có tính chất đột biến như lứa tuổi thiếu niên. Tính chất chủ định của mọi quá trình tâm lý được thể hiện rõ rệt. Đây là lứa tuổi ý thức phát triển mạnh, nhân sinh quan và thế giới quan hình thành và phát triển, chi phối sự phát triển nhân cách của các em. 2.3. Đội ngũ giáo viên của trường THPT. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là những người được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Về nghiệp vụ, họ là những có nghiệp vụ sư phạm, được cung cấp những tri thức tâm lí học lứa tuổi, tâm lí học dạy học, giáo dục học phục vụ cho việc giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm. Tuy nhiên trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo không đồng đều, phần lớn các giáo viên còn rất trẻ tuổi đời và tuổi nghề nên chưa có kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, một số giáo viên coi công tác chủ nhiệm là công việc phụ chưa nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm lớp vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác chủ nhiệm lớp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quản lý công tác chủ nhiệm lớp của người hiệu trưởng. Trong đào tạo, trường Đại học sư phạm chưa chú trọng nhiệu đến kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên nên đa số giáo viên mới ra trường còn lúng túng với công tác này, chưa xử lý thấu đáo và hiệu quả các tình huống sư phạm. Năng lực tổ chức, quản lý giáo dục tập thể và cá nhân học sinh, năng lực giao tiếp của một số GVCN còn yếu. Việc quản lý HS, tổ chức các hoạt động cho học sinh của một số giáo viên rất hạn chế. Các trường thường không thể phân công các giáo viên đó làm công tác chủ nhiệm, dẫn đến tình trạng một số GVCN có cường độ lao động cao vượt định mức do phải kiêm nhiệm. 2.4. Cơ chế chính sách. Do trường đóng trên vùng địa bàn nông thôn khó khăn nên khả năng huy động nguồn lực kinh tế từ xã hội hóa giáo dục rất yếu. Vì vậy điều kiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên còn hạn chế. Nhà trường và chính quyền địa phương chưa có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ
 16. 15 giáo viên giỏi, nên hiện tượng giáo viên giỏi xin chuyển công tác đến môi trường làm việc đãi ngộ tốt hơn là việc xảy ra thường xuyên, liên tục. Qui định hiện hành 4 tiết/tuần cho GVCN không đủ để GVCN thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 2. Những thuận lợi và khó khăn của trường THPT Trần Hưng Đạo ảnh hưởng đến công tác chủ nhiêm lớp. Trường THPT Trần Hưng Đạo tiền thân là trường THPT BC Trần Hưng Đạo được thành lập tháng 8 năm 2002. Sau 7 năm hoạt động ở mô hình trường Bán công, ngày 23 tháng 8 năm 2009 trường được chuyển đổi sang mô hình trường Công lập. Bước vào năm học 2012-2013, năm học đầu tiên sau khi đã triển khai đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, trường có tổng số 19 lớp với 43 cán bộ giáo viên và 711 học sinh. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo, trong đó có 05 cán bộ giáo viên đạt trình độ Thạc sỹ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, trường THPT Trần Hưng Đạo - Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc đứng trước những thuận lợi và khó khăn sau: * Thuận lợi: - Hoạt động dạy học của Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh, sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, của các cơ quan ban ngành trong tỉnh. - BGH nhà trường nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. - Nội bộ đoàn kết nhất trí, thống nhất dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng. - Phần lớn giáo viên có năng lực và trình độ chuyên môn vững, tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có tuổi đời còn trẻ, năng động, nhiệt tình với công việc. - Các tổ chuyên môn cơ bản đã phát huy được thế mạnh của đội ngũ, tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới PPGD, đổi mới KTĐG - Phần lớn các em học sinh chăm ngoan, có ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức, xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, cố gắng phấn đấu vươn lên vì ngày mai lập nghiệp. - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, đáp ứng về cơ bản việc thực hiện hoạt động dạy và học. - Học sinh nhà trường đều là con em nhân dân ở các xã phường thuộc thành phố Tam Dương. Các em đa số ngoan, thật thà, chịu khó có ý thức học tập vươn
 17. 16 lên. Do trường đóng trên địa bàn là trung tâm kinh tế văn hoá giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc nên kinh tế nhân dân nhìn chung ổn định. * Khó khăn: - Sau chuyển đổi mô hình, đội ngũ cán bộ giáo viên dần được bổ sung về số lượng nhưng trình độ không đồng đều, chất lượng chưa ổn định, trình độ về công nghệ thông tin, tiếng Anh còn chưa tốt. Đội ngũ gồm nhiều thành phần: giáo viên cũ của trường từ giai đoạn Bán công, giáo viên được thuyên chuyển về theo nhu cầu hợp lý hóa gia đình, giáo viên mới ra trường được phân công về trường. Tập thể sư phạm chưa có tiếng nói chung, các mối quan hệ đồng nghiệp rời rạc. Nề nếp chuyên môn chưa được duy trì thường xuyên, việc tự học tự bồi dưỡng còn mang tính hình thức. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng ôn thi Đại học còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn cao. - Một số giáo viên mới ra trường nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận chương trình, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng nên hiệu quả giáo dục còn thấp. Một số giáo viên có xu hướng chuyên môn thuần tuý chỉ chú ý rèn luyện học sinh phiến diện về mặt kiến thức mà không chú ý đến rèn luyện thái độ động cơ học tập cho học sinh dẫn đến các em có biểu hiện sai lệch trong học tập, trong kiểm tra, thiếu ý thức vươn lên trong tu dưỡng rèn luyện. - Biên chế giáo viên các môn không đồng đều có môn thừa có môn lại thiếu giáo viên gây nên sự bất hợp lý về phân công lao động trong nhà trường. - Cán bộ thiết bị thí nghiệm văn phòng còn thiếu và yếu nên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy (thiếu người phụ trách phòng thí nghiệm thực hành). Trong khi đó thiết bị dạy học kém chất lượng chưa đồng bộ. - Một bộ phận giáo viên thiếu ý thức vươn lên để tự khẳng định mình, còn ngại khó khăn, ngại vất vả. Tư tưởng ỷ lại, cả nể, ngại va chạm, không dám thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp xuất hiện ở một số giáo viên dẫn đến xếp loại kết quả thi đua đánh giá có phần chưa chính xác. Hiện tượng bằng mặt nhưng không bằng lòng còn xảy ra dẫn đến không tạo được sự cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ giáo viên. Tỷ lệ giáo viên nữ cao, đa số đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ nên hạn chế về quỹ thời gian dành cho việc nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. - Chất lượng tuyển sinh đầu vào rất yếu. Điểm sàn của nhà trường dao động trong khoảng 10-12 điểm (5 đầu môn).Một bộ phận học sinh chưa chuyên cần
 18. 17 chủ động trong học tập, ý thức tổ chức kỷ luật còn yếu, nhiều em thiếu tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Những khó khăn trên thực sự là thách thức rất lớn trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng nhà trường. 3. Đánh giá chung về tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường Tỷ lệ giáo viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo đạt 100%. Việc đào tạo trên chuẩn đã giúp GV có kiến thức chuyên sâu về khoa học chuyên ngành. Chương trình đào tạo thạc sỹ về Phương pháp giảng dạy các bộ môn có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ GV trong quá trình giảng dạy. Nhiều khóa học đào tạo Thạc sỹ thuần túy kiến thức hàn lâm chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho GV trong quá trình tác nghiệp. Thực tế, năng lực giáo dục của đội ngũ nhà giáo không đồng nhất với trình độ đào tạo. 4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng. 4.1. Cácyếu tố khách quan. + Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THPT và Qui định chuẩn nghề nghiệp GV trong đó có qui định cụ thể về nhiệm vụ của GVCN + Bộ GD&ĐT đã quan tâm chỉ đạo cụ thể việc phát huy vai trò của GVCN từ năm học 2010 – 2011. + Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức tập huấn về công tác chủ nhiệm lớp. + Đa số GV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, thương yêu HS. + Đội ngũ CBQL đã được kiện toàn theo qui định, không còn tình trạng thiếu CBQL. + Trong thời kì hội nhập, phát triển về kinh tế của đất nước, điều kiện học tập của học sinh đầy đủ, nhận thức về vai trò quan trọng, cần thiết của việc đầu tư học tập cho học sinh được gia đình, xã hội quan tâm + Kỷ cương, nền nếp dạy học đã được xây dựng và duy trì từ trước. + Học sinh trong các trường THPT hiện nay đa số cùng một lứa tuổi, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và giáo dục. + Công nghệ thông tin phát triển đã làm cho việc thông tin liên lạc trở nên rất tiện lợi và đã thúc đẩy đổi mới QL có hiệu quả.
 19. 18 + Cơ sở vật chất các trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố. Các trường đều có cổng trường, rào trường ngăn cản các tác động tiêu cực từ bên ngoài ảnh hưởng đến dạy học. 4.2. Cácyếu tố chủ quan. + Kiến thức, kỹ năng các môn Tâm lý học, Giáo dục học của nhiều CBQL và GV đã bị mai một đi nhiều sau nhiều năm công tác, không đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng GD toàn diện HS và công tác tư vấn học đường. + Trong đào tạo, trường Đại học sư phạm chưa chú trọng nhiệu đến kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên nên đa số giáo viên mới ra trường còn lúng túng với công tác này, chưa xử lý thấu đáo và hiệu quả các tình huống sư phạm. + Việc quản lý HS, tổ chức các hoạt động cho HS của một số GV rất hạn chế. Các trường thường không thể phân công các GV đó làm công tác chủ nhiệm, dẫn đến tình trạng một số GVCN có cường độ lao động cao vượt định mức do phải kiêm nhiệm. + Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho GVCN còn gặp nhiều khó khăn về thời gian, nội dung, phương pháp, giảng viên. + Tiêu cực của xã hội có ảnh hưởng tới giáo dục, đạo đức học sinh, những mặt trái của xã hội có tác động đến học sinh như phim ảnh, chít chát trên mạng làm 1 số học sinh sao nhãng trong học tập, số học sinh cá biệt trong các trường THPT tăng hơn trước. + Một số ít gia đình còn thiếu ý thức giáo dục con em mình, một số ít học sinh ý thức chưa tốt, dễ bị kích động, mắc phải các tệ nạn xã hội. + Học sinh THPT hiện nay lứa tuổi từ 15-18 tuổi, tuổi giao thời hiếu động, dễ bị kích động.. + Qui định hiện hành 4 tiết/tuần cho GVCN không đủ để GVCN thực hiện tốt nhiệm vụ QL, giáo dục HS nhằm nâng cao chất lượng GD toàn diện. Những tồn tại cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp QL hoạtđộng chủ nhiệm lớp của GV: + Công tác kế hoạch hóa:
 20. 19 Xây dựng kế hoạch là một chức năng quan trọng không thể thiếu của QL nói chung. Trong thực tiễn QL, việc kế hoạch hóa các mặt công tác, các hoạt động của tổ chức có thể được coi là biện pháp QL chỉ đạo quan trọng. Kết quả khảo sát cho thấy các trường chưa xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp thành một bản riêng, chỉ lồng ghép, tích hợp ở trong bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học chung. Các kế hoạch chủ nhiệm của các GVCN đã được lập nhưng việc đưa ra các giải pháp thường chưa thiết thực, chưa phù hợp. Đặc biệt, kế hoạch của GVCN về tổ chức các hoạt động HS thường không cụ thể. Như vậy, có thể nói rằng các hiệu trưởng trường THPT chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng kế hoạch. Công tác kế hoạch hóa còn tồn tại, bất cập. + Bồi dưỡng đội ngũ GVCN: Kết quả khảo sát cho thấy việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ GVCN đã được thực hiện ở các trường. Nhưng do nhiều nguyên nhân, việc bồi dưỡng còn nhiều hạn chế về thời lượng, nội dung và phương pháp, cách thức tổ chức chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ GVCN. + Kiểm tra, đánh giá: Kết quả khảo sát cho thấy hiệu trưởng đã chú ý kiểm tra, nắm tình hình công tác chủ nhiệm, nhưng việc kiểm tra trực tiếp hoạt động thực tế chưa thường xuyên, mới chủ yếu kiểm tra gián tiếp thông qua các kênh báo cáo hoặc phản ánh của GVCN và các thành phần khác trong trường. Việc đánh giá đã căn cứ vào kết quả tổng hợp tình hình thực tế, nhưng căn cứđánh giá chưa khoahọc, chưa phù hợp vẫn còn mang tính định tính là chủ yếu. + Thi đua – khen thưởng động viên: Do việc đánh giá còn hạn chế nêu trên cho nên kết quả xếp loại thi đua còn chưa thật chuẩn xác, chưa động viên được các GVCN của các lớp có nhiều khó khăn về đối tượng HS. C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT TRẦN HƯNG ĐẠO NÂNG CAO MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1. Tổ chức truyền thông để nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới công tác chủ nhiệm lớp cho BGH trường THPT Trần Hưng Đạo.
 21. 20 Bản thân luôn có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục thực hiện đổi mới công tác QLGD là một chủ trương đúng đắn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, nó có tính chiến lược đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo trong hiện nay, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Nội dung của biện pháp Đổi mới quản lý giáo dục trong đó có đổi mới quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hướng tích cực và toàn diện trong nhà trường cũng là nhân tố tác động đến việc thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp, các mục tiêu quan lý khác của nhà trường. Đổi mới quản lý giáo dục là việc phải làm của tất cả những người làm công tác quản lý giáo dục, nó góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của giáo dục đề ra. Cách thức thực hiện Để bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đổi mới quản lý giáo dục trong trường bản thân Hiệu trưởng phải: - Không ngừng học tập, nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng, chính phủ, đặc biệt là các chủ trương, chính sách trong thời kỳ đổi mới, nắm chắc chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết Trung ương VIII khóa XI. - Nắm vững 4 nhóm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học: + Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. + Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. + Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. + Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. - Nắm vững hệ thống các mục tiêu quản lý của người hiệu trưởng trường THPT trong đó có mục tiêu quản lý công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn mới. - Hiệu trưởng thấy được vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp đối với việc thực nhiệm vụ chínhtrị củabậc THPT, với việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Ngày nay trong thời kỳ đổimới, phải nâng cao chấtlượng giáo dục đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong ứng xử sưphạm và lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với học sinh. Giáo viên chủ
 22. 21 nhiệm có vai trò quan trọngtrong giáo dục đạo đức học sinh, trong việc hình thành nhân cách thậm chí cả định hướng nghề nghiệp cho học sinh. - Nắm vững phương pháp quản lý, để có thể điều hành đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, đem lại hiệu quả tốt, đáp ứng được yêu cầu các mục tiêu, đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. - Đầu năm học hiệu trưởng phải căn cứ vào tình hình nhiệm vụ năm học đó, căn cứ vào đặc điểm của nhà trường đề ra chiến lược, kế hoạch chủ nhiệm lớp trong một năm (theo chuyên đề, theo chủ điểm). - Hiệu trưởng phải có chiến lược, có kế hoạch kết hợp giữa các lực lượng trong nhà trường với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm để làm tốt công tác giáo dục. Kết hợp giữa công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm lớp để làm tốt công tác tổ chức thực hiện nền nếp, thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. - Hiệu trưởng phải có kế hoạch tổ chức các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp với lực lượng ngoài nhà trường như việc tổ chức họp phụ huynh học sinh, tổ chức giáo dục truyền thống quê hương, giáo dục những nét văn hoá quê hương, làm tốt công tác an ninh, trật tự trong nhà trường, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông. Hiệu trưởng phải có nhận thức sâu sắc về đổi mới nội dung với phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp. 2. Đổi mới công tác kế hoạch hóa công tác chủ nhiệm Nếu CBQL, GVCN xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm tốt sẽ xác định được rõ ràng định hướng giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường, của lớp mình. Dựa vào kế hoạch sẽ đề ra được các hoạt động ưu tiên và tập trung vào những ưu tiên này. Từ đó xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với các lực lượng giáo dục khác như: GV bộ môn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức khác ngoài nhà trường,… Nội dung của biện pháp - Phân tích môi trường trong xây dựng kế hoạch, tức là cần phải phân tích môi trường giáo dục, tìm kiếm thuận lợi - khó khăn, thời cơ - thách thức để phát triển, để giáo dục học sinh một cách toàn diện. - Xây dựng định hướng phát triển:
 23. 22 Để xây dựng được định hướng phát triển, CBQL và GVCN cần dựa vào các yếu tố như: + Đối tượng học sinh; + Nhu cầu học tập, giáo dục cần đáp ứng; + Thái độ hành vi của giáo viên, học sinh; + Các tiêu chuẩn đạo đức của giáo viên, của lớp, của học sinh; + Các chính sách tạo cơ hội công bằng, dân chủ; - Xác định mục tiêu chung: Khi xác định mục tiêu chung cần phải lưu ý xem các mục tiêu này có phù hợp với định hướng phát triển không, có định hướng rõ ràng cho hành động không; có mang tính lâu dài không. - Xác định các biện pháp Trong quá trình đề xuất tổ chức thực hiện cần chú ý đến các vấn đề như: hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chỉ đạo thực hiện, các tiêu chí đánh giá, hệ thống thông tin phản hồi, … Cách thức thực hiện Kế hoạch công tác chủ nhiệm phải được CBQL, GVCN xây dựng trước khi bước vào năm học mới. Kế hoạch chủ nhiệm phải bao gồm: kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, kế hoạch thực hiện các yêu cầu chuyên môn cụ thể … 3. Tổ chức, chỉ đạo sát sao công tác chủ nhiệm lớp. GVCN là người đóng vai trò quyết định đối với việc giáo dục và phát triển nhân cách của học sinh. Trong nhà trường, đội ngũ GVCN lớp có vai trò hết sức quan trọng. Việc xây dựng được đội ngũ GVCN lớp đủ về số lượng, chất lượng cần phải được các nhà trường quan tâm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nội dung của biện pháp Để có thể xây dựng được một đội ngũ GVCN lớp thực sự có chất lượng thì các nhà trường cần phải tiến hành các biện pháp: lựa chọn, bố trí, bồi dưỡng phát triển năng lực cho đội ngũ GVCN lớp. Nội dung thực hiện như sau:
 24. 23 * Coi trọng việc lựa chọn, bố trí đội ngũ GV làm công tác chủ nhiệm lớp: - Phẩm chất, năng lực, điều kiện làm việc của GV: + GVCN là những GV phải tâm huyết với nghề, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong mọi công việc; + Vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; + Trung thực, gương mẫu, tác phong mô phạm, có uy tín với mọi người; + Giao tiếp tốt, thương yêu học sinh; + Có sức khỏe, lạc quan; + Có điều kiện về thời gian; số tiết dạy không quá nhiều. - Căn cứ vào đặc điểm học sinh của từng tập thể lớp, yêu cầu giáo dục của mỗi tập thể mà có sự bố trí GVCN cho phù hợp. Ví dụ lớp có nhiều học sinh cá biệt, tỷ lệ học sinh yếu kém cao thì cần bố trí GV có kinh nghiệm và năng lực chủ nhiệm tốt. Việc phân công làm chủ nhiệm đối với những GV sức khỏe kém, nhà quá xa hay gia đình neo người, có con nhỏ sẽ khiến GV đó chưa thể tập trung được sức lực cũng như dồn hết tâm huyết cho công việc, vì thế, hiệu quả công việc sẽ thấp. Như vậy, việc khảo sát, đánh giá năng lực, xác định sở trường và cả những mặt hạn chế của giáo viên để phân công nhiệm vụ cho phù hợp từng giáo viên, phát huy thế mạnh, hạn chế điểm yếu sẽ giúp cho công tác chủ nhiệm có được kết quả tốt hơn. Trong phân công GVCN cần căn cứ vào đặc điểm từng khối lớp, tập thể lớp và sự phát triển của tập thể lớp qua mỗi năm học để linh hoạt trong việc phân công: có thể phân công một GV làm chủ nhiệm một lớp suốt cả 3 năm học, GV làm chủ nhiệm trong một năm, GVCN lớp chọn, GVCN lớp 12, lớp đặc biệt ... Khi bố trí, phân công cần chú ý tới tính phù hợp giữa GVCN và đối tượng tập thể học sinh (mỗi khối lớp thì đặc điểm tâm lý và nhận thức của học sinh có sự khác nhau) * Bồi dưỡng thường xuyên để phát triển và nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.
 25. 24 Nội dung bồi dưỡng giáo viên phải toàn diện bao gồm cả phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kiến thức và kĩ năng chủ nhiệm. Tuy nhiên chúng ta cần tập trung vào một số vấn đề sau đây: - Bồi dưỡng nhận thức và chính trị tư tưởng, mục đích giúp cho giáo viên: + Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp. Củng cố và bổ sung lý luận cơ bản về giáo dục học trong đó có nội dung về công tác chủ nhiệm lớp. Giáo viên được nhắc lại các kiến thức cơ bản về nghề dạy học, dạy người, trước hết là hệ thống tri thức mang tính lí luận giáo dục: nhiệm vụ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục trong nhà trường. + Xác định tầm quan trong của công tác chủ nhiệm lớp, về vai trò và đặc thù của hoạt động chủ nhiệm của các trường THPT. + Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động, tổ chức giáo dục học sinh trong lớp, xây dựng mối quan hệ giữa tập thể học sinh với các lực lượng giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội. + Phải thấy được sự gắn bó mật thiết giữa giáo viên làm công tác chủ nhiệm với các thành viên trong lớp trên cả phương diện tình cảm lẫn trách nhiệm, là động lực để xây dựng phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh trong nhà trường phổ thông. + Nhận thức được GVCN lớp chính là chủ thể thực hiện công tác chủ nhiệm, là người đại diện cho quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của học sinh trong tập thể lớp, trong mối quan hệ với các đơn vị chức năng của nhà trường; là người đánh giá sâu sát nhất về tư cách ý thức, thái độ, tình cảm của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện. - Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kĩ năng làm công tác chủ nhiệm: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử trong các mối quan hệ: Kĩ năng nhận xét đánh giá học sinh: + Đây là một khâu quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện, phản ánh kết quả, hiệu quả của một thời kì, một giai đoạn tổ chức hoạt động của tập thể, cá nhân của sự nêu cao ý thức trách nhiệm của giáo viên trong công tác chủ nhiệm. + Nhận xét đánh giá học sinh trên cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin về học sinh, theo dõi quá trình học tập và rèn luyện, sự phấn đấu vươn lên từng
 26. 25 bước của học sinh. Những thông tin về sự tiến bộ hay chậm tiến của học sinh, phát hiện những điểm yếu, điểm mạnh của học sinh. + Nhận xét, đánh giá học sinh phải dựa vào việc nắm bắt đặc điểm tâm lý, ý thức đạo đức và tác phong của học sinh, nắm bắt các mối quan hệ của học sinh để phát huy tính tích cực, định hướng uốn nắn, khắc phục những sai lầm, hạn chế của học sinh. + Nhận xét đánh giá phải thể hiện tính khách quan, trung thực, công bằng, công khai. Đánh giá đúng mức, căn cứ vào tiêu chuẩn chung được quy định, gắn đánh giá học sinh với phong trào thi đua, với công tác tuyên dương, khen thưởng để tạo động lực cho học sinh vươn lên. Kĩ năng tổ chức và hoạt động: + Bồi dưỡng cho GVCN có kĩ năng tổ chức và hoạt động cho học sinh, cho tập thể, mà trước hết là khả năng xây dựng tập thể học sinh đoàn kết, thống nhất, lựa chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có chất lượng, có uy tín trở thành những hạt nhân cơ bản, là cánh chim đầu đàn để khởi xướng các phong trào, các hoạt động của tập thể lớp, có khả năng thu hút, lôi cuốn các thành viên trong lớp noi theo. + Bồi dưỡng cho giáo viên kĩ năng thiết kế các hoạt động giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh, căn cứ vào điều kiện cụ thể của lớp học để lựa chọn và thiết kế các hoạt động giáo dục cho phù hợp. Hoạt động giáo dục phải hướng vào mục tiêu thu hút tập thể học sinh tham gia, có chủ đề, chủ điểm. Hoạt động phải phong phú vừa có kiến thức khoa học, vừa có nội dung văn hóa, văn nghệ bổ trợ. Giáo viên phải thể hiện được kĩ năng này qua việc tổ chức phân công cho học sinh tham gia hoạt động giáo dục, khả năng điều hành, điều khiển thành công hoạt động giáo dục, dự đoán, chuẩn bị xử lý những tình huống bất ngờ trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục. + Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học: Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học sẽ giúp giáo viên đáp ứng được nhu cầu của nền giáo dục hiện đại. Giúp cho công tác giáo dục nói chung và công tác chủ nhiệm nói riêng ngày càng thuận lợi và khoa học hơn, năng động và hiệu quả hơn. 4. Phát huy vai trò tự quản của học sinh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 27. 26 Phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của học sinh, thúc đẩy tính tích cực, tự giác trong việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. Nội dung của biện pháp - Quá trình sư phạm tổng thể gồm quá trình dạy học và quá trình giáo dục (theo nghĩa tương đối hẹp). - Quá trình dạy học và quá trình giáo dục bổ sung, hỗ trợ, thống nhất, gắn bó hữu cơ với nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển trong toàn bộ quá quá trình phát triển chung của người học. - Quá trình dạy học không những nhằm giúp người học lĩnh hội các tri thức khoa học một cách hệ thống mà còn nhằm hình thành nhâm cách toàn diện thông qua các môn học cụ thể trong chương trình; Đồng thời tạo cơ sở cho toàn bộ quá trình giáo dục đạt hiệu quả. - Quá trình giáo dục tổ chức giúp người học nắm được những nội dung: hệ thống tri thức, thái độ, kĩ năng, hành vi ứng xử và thói quen hành vi thể hiện trong cuộc sống của cộng đồng, của xã hội. Từ đó hình thành ở người học những mặt xã hội, tâm lý, thể chất, cách ứng xử đúng đắn thông qua các mối quan hệ cùng nhau trong tập thể, trong nhóm, trong các hoạt động học tập, lao động, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội. - Cùng với dạy học ở trên lớp, thì hoạt động ngoài giờ lên lớp là một bộ phận rất quan trọng và vô cùng cần thiết trong toàn bộ quá trình dạy học - giáo dục ở nhà trường phổ thông nói chung và của trường THPT Trần Hưng Đạo nói riêng. Hai bộ phận này gắn bó hỗ trợ với nhau trong quá trình giáo dục. - HĐGDNGLL là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học. HĐGDNGLL là hoạt động nối tiếp và thống nhất hữu cơ với hoạt động giáo dục trong giờ học trên lớp. Nó là cầu nối giữa công tác giảng dạy trên lớp với công tác giáo dục học sinh ngoài lớp. - HĐGDNGLL: + Giúp học sinh củng cố, bổ sung những kiến thức đã được học qua các môn học ở trên lớp. + Làm cơ sở giúp học sinh tự so sánh bản thân với người khác.
 28. 27 + Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng ban đầu, cơ bản, cần thiết phù hợp với sự phát triển chung của các em (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức...) + Bồi dưỡng cho các em thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, có trách nhiệm đối với công việc chung. - Điều đó chứng tỏ HĐGDNGLL là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy và học tập ở trên lớp với giáo dục học sinh ở ngoài lớp thông qua các hoạt động lao động, văn nghệ, xã hội, thể dục thể thao... Hay nói cụ thể hơn, đó là sự chuyển hóa giữa giáo dục với tự giáo dục, chuyển hóa những yêu cầu về những chuẩn mực hành vi đã được quy định thành hành vi và thói quen tương ứng. Muốn cho sự chuyển hóa này diễn ra thì phải thông qua các hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, xã hội, vui chơi giải trí và giao lưu với bạn bè, với thầy, cô giáo, với cha mẹ và mọi người xung quanh. - Nội dung và các biện pháp chủ yếu của HĐGDNGLL. + Hoạt động văn hóa - nghệ thuật: Đây là một loại hình hoạt động quan trọng, không thể thiếu được trong sinh hoạt tập thể của học sinh, nhất là học sinh THPT. Hoạt động này bao gồm nhiều thể loại khác nhau: Hát, múa, thơ ca, kịch ngắn, kể chuyện, vẽ tranh.... + Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: Vui chơi giải trí là nhu cầu thiết yếu của học sinh, đồng thời là quyền lợi của các em. Nó là một loại hoạt động có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với học sinh ở trường THPT. Hoạt động này làm thỏa mãn về tinh thần cho học sinh sau những giờ học căn thẳng. Góp phần rèn luyện một số phẩm chất: tính tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái. + Hoạt động xã hội: Hoạt động này bước đầu đưa các em vào hoạt động xã hội để giúp các em nâng cao hiểu biết về con người, đất nước, xã hội nhằm giáo dục tình cảm đối với quê hương đất nước, con người v.v.... Các hình thức hoạt động: Tham gia công tác từ thiện, quỹ nhi đồng, đóng góp ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam, bảo vệ môi trường... + Hoạt động lao động công ích: Là một loại hình đặc trưng của HĐGDNGLL. Thông qua lao động công ích sử giúp học sinh gắn bó với đời sống xã hội. Lao động công ích góp phần làm cho học sinh hiểu thêm về giá trị của lao động, từ đó giúp học sinh có ý thức lao động lành mạnh. Lao động công
 29. 28 ích giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học ở nhà trường vào đời sống thực tế như: Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường, làm đẹp bồn hoa cây cảnh... + Hoạt động tiếp cận khoa học - kĩ thuật: Là hoạt động giúp học sinh tiếp cận được những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến. Điều đó sẽ tạo cho các em sự say mê, tìm tòi, kích thích các em học tập tốt hơn. Những hoạt động này có thể là sưu tầm những bài toán vui, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ khoa học, hội vui khoa học, tìm hiểu các danh nhân, các nhà khoa học ... Cách thức thực hiện Để thực hiện tốt HĐGDNGLL người Hiệu trưởng phải lập kế hoạch cụ thể, xếp thời khóa biểu và phân công cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện theo chủ điểm hàng tháng trong năm học. 5. Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp Biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp là một hoạt động có vai trò hết sức quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, các phong trào đoàn thể và việc thực hiện nền nếp trong nhà trường. Kiểm tra đánh giá giúp cho hiệu trưởng nắm bắt được GVCN thực hiện nhiệm vụ ở mức độ như thế nào; có người làm tốt, hiệu quả, có người làm chưa tốt, sơ sài, đồng thời cũng biết được những quyết định của hiệu trưởng ban hành có phù hợp với thực tế hay không. Trên cơ sở đó, hiệu trưởng sẽ có những điều chỉnh các hoạt động, giúp đỡ hay thúc đẩy cá nhân, tập thể đạt được mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, kiểm tra đánh giá luôn là một công việc hết sức quan trọng trong quy trình quản lý hoạt động công tác chủ nhiệm lớp của người hiệu trưởng trường THPT. Trên thực tế, việc đánh giá công tác chủ nhiệm lớp hiện nay ở các trường THPT chưa được tiến hành một cách có kế hoạch, đồng bộ, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Vì vậy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá công tác chủ nhiệm lớp trong các trường THPT trên địa bàn huyện Tam Dương là một yêu cầu có tính tất yếu và là một biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chủ nhiệm lớp. Nội dung của biện pháp Người hiệu trưởng phải coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà trường, do đó phải xác định được yêu cầu cụ thể sau: - Yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác chủ nhiệm lớp trong các trường THPT.
 30. 29 - Phát hiện, đánh giá được tinh thần thái độ, chất lượng công tác, những việc làm đúng, chưa đúng, những thiếu sót lệch lạc của giáo viên chủ nhiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, các quy chế quy định về chủ nhiệm lớp. - Đánh giá việc thực hiện kế hoạch chủ nhiệm lớp trong một năm học, theo chuyên đề, theo chủ điểm. - Đánh giá được việc kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường (như Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các giáo viên bộ môn). - Đánh giá việc tổ chức các hoạt động của GVCN với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường như: Hội cha mẹ học sinh, với các tổ chức khác trong huyện. - Đánh giá việc giáo dục truyền thống quê hương của GVCN lớp cho học sinh. - Đánh giá được thực chất về hạnh kiểm, rèn luyện, thực trạng nề nếp của học sinh do từng giáo viên chủ nhiệm phụ trách. - Chỉ ra được cho thầy và trò phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót, bồi dưỡng cho giáo viên và cho chính hiệu trưởng, những kinh nghiệm hay trong quản lý. - Các công việc cụ thể của người hiệu trưởng trong đánh giá công tác chủ nhiệm lớp các trường THPT. Yêu cầu kiểm tra Nội dung hoạt động chủ nhiệm trong các trường THPT khá đa dạng, phong phú. Tuỳ theo từng tình hình cụ thế của mỗi trường, của mỗi giai đoạn hiệu trưởng xác định những mặt hoạt động trọng tâm để tiến hành kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra cho cả năm học, từng học kỳ và từng đợt. Riêng kế hoạch kiểm tra cần định rõ đối với từng giáo viên chủ nhiệm trong từng thời gian. Trong công tác kiểm tra cần đạt các yêu cầu: Việc kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, kế hoạch kiểm tra phải nêu được mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra và thời gian tiến hành, kế hoạch kiểm tra và thời gian tiến hành, kế hoạch kiểm tra định kỳ cần công bố công khai để mọi người thực hiện việc theo dõi kết quả. - Phải đảm bảo tính khách quan, chính xác trong kiểm tra.
 31. 30 - Phải có chuẩn đánh giá thích hợp với từng nội dung kiểm tra. - Phải đảm bảo tính dân chủ, công khai trong kiểm tra. - Phải đảm bảo tính linh hoạt đồng bộ và tính liên tục hệ thống. Kiểm tra phải dẫn đến tác động điều chỉnh hoạt động chủ nhiệm trong trường. Về nội dung kiểm tra, kiểm tra đầy đủ tất cả các nội dung của hoạt động chủ nhiệm lớp. 1. Kiểm tra việc thực hiện nền nếp của lớp hàng ngày: như nền nếp đi học đúng giờ, trực nhật, vệ sinh, tập thể dục giữa giờ, trang trí lớp, bảo vệ của công. - Căn cứ vào những quy định cụ thể của trường - Đánh giá cho điểm. - Công bố công khai trước toàn trường. - Những quy định của trường về cách đánh giá cho điểm được bàn bạc công khai, dân chủ 2. Kiểm tra việc ghi lý lịch của học sinh vào sổ điểm, ghi sổ đầu bài, ghi kiểm điểm, nhận xét đánh giá của hiệu trưởng được ghi vào trang sau của sổ điểm. - Căn cứ vào kế hoạch được giao giáo viên chủ nhiệm phải ghi đầy đủ thông tin vào sổ điểm. - Nghe chủ nhiệm báo cáo về hoàn cảnh đặc biệt của học sinh, diện con thương binh liệt sĩ, thương bệnh binh, hộ đói nghèo, những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, nghe biện pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc giúp đỡ học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 3. Tìm hiểu hoạt động công tác đoàn thanh niên trong lớp học, các phong trào tập thể: văn nghệ, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, nghề cho học sinh. 4. Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh cuối học kỳ, cuối năm. - Căn cứ để kiểm tra. - Hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, những quy định cụ thể của trường về xếp loại hạnh kiểm, văn hoá của học sinh. - Căn cứ vào yêu cầu nội dung các môn học, kiểm tra việc đánh giá của giáo viên chủ nhiệm có đúng không.
 32. 31 5. Kiểm tra đột xuất: dự các giời sinh hoạt lớp để đánh giá việc tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh. Một trong những khâu quan trọng làm tăng hiệu quả của công tác kiểm tra là trao đổi, góp ý với giáo viên. Sau kiểm tra, ngoài việc nêu lên những ưu, khuyết điểm cần chú ý bồi dưỡng cho giáo viên có thêm những nhận thức đúng, những hiểu biết mới và quan trọng hơn là chỉ ra được biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót. Việc góp ý phải rõ ràng, chính xác, cụ thể thiết thực, sát đối tượng, có cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý vững chắc. Tránh góp ý một các chung chung, theo cảm tính. Cuối cùng phải xác định được thời gian cho đối tượng được sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót và thời gian phúc tra việc sửa chữa. Như vậy, kiểm tra đánh giá cần theo chuẩn mực và quy trình nhất định, theo hệ thống thông tin xác định thì mới đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý. Cách thức thực hiện Đánh giá công tác chủ nhiệm chính là đánh giá ý thức, thái độ, tinh thần, khả năng và hiệu quả trong công việc của GVCN. Do vậy, để đánh giá hoạt động công tác chủ nhiệm lớp trong các trường cần phải xây dựng được tiêu chí đánh giá, trên cơ sở đó để có những điều chỉnh trong quản lý cũng như trong thực hiện . Nội dung và cách thức thực hiện cụ thể như sau: Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên Đây là một nội dung quan trọng nhằm thiết lập kỉ cương, nền nếp trong trường, tạo môi trường làm việc công bằng, khách quan, tạo sự tích cực, tự giác, dân chủ và hợp tác với nhau, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi GVCN góp phần làm tăng hiệu quả của hoạt động chủ nhiệm trong nhà trường. Để xây dựng được tiêu chí đánh giá, nhà trường cần tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ các văn bản, thông tư về quy chế giáo viên, quản lý học sinh, trên cơ sở đó xây dựng thành tiêu chí của đơn vị mình. Trong văn bản về quy chế đánh giá xếp loại GVCN của trường phải quy định thật rõ ràng về sứ mệnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của GVCN một cách cụ thể để GVCN căn cứ vào đó thực thi công tác của mình, giúp họ sẽ tự tin, độc lập, có bản lĩnh tự chịu trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung đánh giá theo các tiêu chí sau: 1. Tiêu chí đánh giá về phẩm chất:
 33. 32 - Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Có ý thức tổ chức kỉ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. - Luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích, đời sống vật chất tinh thần của mọi thành viên trong tập thể lớp, tôn trọng, học sinh, đồng nghiệp. - Thẳng thắn, yêu thương, hết lòng vì học sinh - Có bản lĩnh vững vàng trong công việc - Có lối sống trung thực, gương mẫu, tác phong mô phạm, có uy tín với mọi người. - Nhạy bén, linh hoạt,năng động sáng tạo, hiểu tâm lý học sinh. - Có quan hệ xã hội tốt - Có năng lực quản lý. - Có sức khỏe, lạc quan, yêu đời. 2. Tiêu chí đánh giá về năng lực: - Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn hoặc trên chuẩn, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có phương pháp giảng dạy tốt. - Có kĩ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo các tình huống sư phạm - Hiểu rõ quyền hạn và nhiệm vụ của người GVCN lớp. - Biết lập và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục toàn diện của học sinh. - Có năng lực tổ chức, điều hành, thu thập và xử lý thông tin, ra quyết định đúng đắn. - Biết phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục. - Có năng lực tự học, tu dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ. - Hiểu biết về tâm lý lứa tuổi học sinh. - Có những hiểu biết về kinh tế, xã hội ở địa phương. - Có trình độ tin học, ngoại ngữ. Biết văn nghệ hoặc thể dục thể thao. 3. Tiêu chí đánh giá về hiệu quả công việc:
 34. 33 - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của GVCN (Thời gian hoàn thành, mức độ công việc) - Phong trào thi đua và rèn luyện về mọi mặt của tập thể lớp chủ nhiệm như: duy trì sĩ số, nền nếp, kết quả học tập, tham gia phong trào, ngoại khóa, sự chuyển biến của tập thể lớp, của học sinh cá biệt về mọi mặt... Trong đó, hiệu trưởng phải xây dựng được tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng bằng điểm thật cụ thể, chi tiết để đánh giá thi đua của các lớp, qua đó đánh giá thi đua công tác chủ nhiệm lớp của GVCN. Tuy nhiên, BGH phải hiểu sâu sát về sứ mệnh, vai trò, tầm quan trọng của người GVCN, tôn trọng và tạo cho họ tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm cao trong công việc của mình. Mỗi người GVCN và mỗi lớp có những đặc điểm riêng nên không áp đặt các biện pháp đồng loạt, đánh giá thi đua máy móc như nhau, tránh tình trạng chồng chéo những quy định của các cấp khác nhau trong nhà trường gây trở ngại cho GVCN. Điều quan trọng là tiêu chí đánh giá giáo viên không chỉ là hình thức đánh động giáo viên mà phải được coi là công cụ đo hiệu quả thực hiện công việc của giáo viên thường xuyên. Vì vậy, để khả thi thì hiệu trưởng cần phải: Thường xuyên đánh giá, phân loại GVCN để có kế hoạch bồi dưỡng thêm Thực tế ở trường hiện nay, việc đánh giá giáo viên thường được tiến hành sau một học kì. Công tác chủ nhiệm lớp chỉ được xem là một nội dung nhỏ trong đánh giá giáo viên (gọi là công tác kiêm nhiệm). Chính vì vậy, việc đánh giá GVCN chưa được kĩ càng, thiếu chính xác, công tác chủ nhiệm chưa thật sự được đầu tư, coi trọng. Do đó việc thường xuyên đánh giá GVCN sẽ giúp nhìn nhận đội ngũ này chính xác hơn, qua đó phân loại được đội ngũ này để có kế hoạch bồi dưỡng tốt hơn.. Việc tổ chức đánh giá thực hiện từ cấp thấp đến cao, nội dung đánh giá dựa trên các tiêu chí đã xây dựng Chú ý điều chỉnh những quy định về quản lý và việc thực hiện nhiệm vụ của GVCN khi cần thiết. Uốn nắn, sửa chữa cho những giáo viên còn có nhiều thiếu sót, sai lệch do hạn chế về nhận thức hay năng lực công tác. Xử lý kịp thời những việc làm thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của GVCN. Tóm lại, việc kiểm tra của BGH với mục đích ngăn ngừa là chính. Khi phát hiện ra những vấn đề cần điều chỉnh, người kiểm tra nên góp ý với GVCN chân
 35. 34 thành, luôn tôn trọng giữ gìn uy tín cho giáo viên. Động viên giáo viên nên phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu kém. Việc đánh giá GVCN lớp không chỉ dựa vào thành tích của lớp mà phải chú ý tới công sức, tâm huyết giáo viên bỏ ra để đẩy mạnh một tập thể từ yếu lên trung bình, từ chỗ cá biệt trở thành học sinh ngoan, từ việc hay nghỉ học thì nay chăm chỉ... 6. Đảm bảo chế độ chính sách để khuyến khích, tạo động lực làm việc cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Công tác chủ nhiệm lớp luôn đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ. Tuy vậy hiệu quả đạt được sẽ không như mong muốn nếu không có sự quan tâm, chỉ đạo của BGH và sự phối hợp của các bộ phận khác trong nhà trường. Vì vậy, việc xây dựng và tạo ra các chế độ khuyến khích nhằm tạo động lực cho GVCN lớp là hết sức cần thiết, giúp cho GVCN có được những điều kiện thuận lợi để triển khai và thực hiện các công việc đạt hiệu quả. Nội dung của biện pháp - Hiệu trưởng cần sưu tầm đầy đủ các văn bản quy định về chính sách, về phụ cấp trách nhiệm đối với GVCN, tổ chức triển khai văn bản tới GVCN và các bộ phận liên quan trong nhà trường. Làm cho GVCN thấy được vai trò hết sức quan trọng của GVCN trong việc giáo dục đạo đức, nghề nghiệp cho học sinh, hướng các em phát triển theo nhu cầu xã hội. - Thực hiện tốt chế độ chính sách về ngày công, giờ công về quyền lợi vật chất và tinh thần đối với GVCN. Hiệu trưởng cần có sự vận dụng linh hoạt các quy định nhà nước để tạo điều kiện tối đa về điều kiện làm việc, về kinh phí hỗ trợ GVCN. - Phát huy vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên GVCN, tạo cho họ nhu cầu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Xây dựng và công khai tiêu chí thi đua liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp ngay từ đầu mỗi năm học. Xây dựng danh hiệu GVCN lớp giỏi, tập thể học sinh tiên tiến xuất sắc, chi đoàn vững mạnh… - Tạo cơ hội để GVCN lớp giỏi được tham quan, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên ở một số trường có công tác chủ nhiệm lớp tốt để họ giao lưu, học hỏi, đồng thời chứng tỏ sự quan tâm, đánh giá cao vai trò của họ. Cách thức thực hiện - Đảm bảo tốt các quyền lợi về vật chất, tinh thần cho GVCN lớp.
 36. 35 - Xây dựng tiêu chí thi đua, khen thưởng rõ ràng, công khai, đảm bảo nguyên tắc khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc. Chú trọng đúng mức tới cả hai yếu tố vật chất và tinh thành, tạo động cơ lành mạnh cho giáo viên.
 37. 36 7. Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Có thể áp dụng đối với các trường trên địa bàn huyện hoặc các trường có điều kiện giống nhà trường. 8. Những thông tin cần được bảo mật: Không 9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: CB, GV có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT. CBQL có biện pháp chỉ đạo việc thực hiện công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên. 10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)theo các nội dung sau: Đề tài đã tiến hành nghiên cứu, tổng hợp được các vấn đề: Công tác chủ nhiệm lớp, Quản lý công tác chủ nhiệm lớp. Qua một năm thực hiện các biện pháp nêu trên nhà trường đã đạt được một số kết quả sau: Toàn trường có 04 học sinh giỏi toàn diện, có 220 em HSTT. Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 96.7%; - Thi HSG vòng tỉnh HS lớp 12 của trường đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba; - Thi KHKT: đạt 01 giải KK; - Thi HSG 10, 11 đạt 02 giải Nhì, 03 giải Ba; 09 giải Khuyến khích - Thi VDKTLM đạt: 01 giải Ba cấp Bộ; 01 giải Nhì, 01 giải Ba; 05 giải Khuyến khích cấp tỉnh - Thi TDTT cấp Tỉnh đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. Kết quả thi đua năm học 2015- 2016: + Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen: 01 + Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: Tập thể lao động xuất sắc. + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 + Chiến sỹ thi đua cấp cở sở: 07 + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 02
 38. 37 + Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tặng Giấy khen Lao động tiên tiến xuất sắc tiêu biểu: 07 + LĐTT: 44 đồng chí + Công đoàn được CĐN tặng giấy khen. + Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Nhà trường đã tổ chức rất nhiều các hoạt động các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực, phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT nhằm khuyến khích sự tham gia một cách chủ động, tích cực của học sinh như: Thi dân vũ, Võ cổ truyền dân tộc, Hội chợ Xuân,...; Ngoài ra tổ chức các hoạt động NGLL như: diễn đàn, tổ chức thi tìm hiểu, xây dựng các tiểu phẩm, tổ chức hội thảo, câu lạc bộ, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình Ngoại khóa và trải nghiệm tại K9Đá Chông, Khu di tích đền thờ Chu Văn An, Khu di tích ATK Tân TràoĐịnh Hóa, lồng ghép các nội dung nhằm giúp cho các em có dịp trải nghiệm và thực hành kỹ năng sống. 11. Danh sáchnhững tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu: Số TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Phạm vi/Lĩnh vực áp dụng sáng kiến 1 Trường DTNT Tỉnh Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc CBQL, Giáo viên 2 Trường THPT Trần Hưng Đạo Tam Dương – Vĩnh Phúc CBQL, Giáo viên Tam Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Tam Dương, ngày23 tháng 01 năm 2018 Tác giả sáng kiến Phạm Thị Hòa
 39. 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về quản lý giáo dục- Trường CBQLGD- ĐTTW, Hà Nội. 2. Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý nhà nước về giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội- Khoa Sư phạm, Hà Nội. 3. Đặng Quốc Bảo và Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia. 4. Nguyễn Thanh Bình (2011), Một số vấn đề trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT hiện nay, NXB Đại học Hà Nội. 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000), Chiến lược phát triển GD&ĐT đến năm 2020, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 6. Bộ GD&ĐT (2012), Chiến lược pháttriển GD&ĐT đến năm 2020, NXBGD, Hà Nội. 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Chuẩn nghề nghiệp GV trung học cơ sở, GV THPT (Ban hành kèm theo thôn g tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Kỷ yếu hội thảo Công tác GVCN ở trường phổ thông, NXBGD. 9. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Đạicương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 10. Hoàng Chúng (1984) Phương pháp thống kê toán học trong khoa học GD, Nxb Thống kê, Hà Nội. 11. Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghịquyết Hội nghịTrung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29-NQ/TW). 12. Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. 13. Nguyễn Tiến Đạt (2010), Giáo dục so sánh, Nxb ĐHQG, Hà Nội. 14. Trần Khánh Đức (2011), Giáo trình sự phát triển các quan điểm giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 15. Trần Khánh Đức (2011), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 16. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về QLGD và khoa học GD, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 17. Đặng Vũ Hoạt- Hà Thế Ngữ (1986), Giáo dục học(t.1), Nxb Giáo dục.
 40. 39 18. Lê Ngọc Hùng (2009), Xã hội học giáo dục, Nxb ĐHQG, Hà Nội. 19. Mai Hữu Khuê (1982), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý, Nxb Lao động, Hà Nội. 20. Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Giáo dục Việt Nam 21. Trần Kiểm- Bùi Minh Hiền (2006), Giáo dục Quản lí và Lãnh đạo nhà trường, trường ĐHSP Hà Nội. 22. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia (2002), Viện nghiên cứu phát triển giáo dục. 23. Nguyễn Văn Lê, Tạ Văn Doanh (1994), Khoa học quản trị, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh 24. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 25. Luật giáo dục (2005), Nxb Chính trị Quốc gia,Hà Nội. 26. Hồ Chí Minh (1972), Bàn về công tác giáo dục, NXB Giáo dục Hà Nội. 27. Hồ Chí Minh (1997), Vấn đề GD, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 28. Hà Thế Ngữ (2001), GD học, Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn- Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 29. Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ (2000), Những tình huống giáo dục học sinh của người GVCN, Nxb ĐHQG Hà Nội. 30. Nguyễn Ngọc Quang, Những vấn đề cơ bản về lý luận QLGD, Trường CBQLGDTW. 33. Hà Nhật Thăng (2001), Phương pháp công tác của người GVCN trường THPT, Nxb ĐHQG Hà Nội. 34. Nguyễn Thị Phi Yến (2001), Tìm hiểu vai trò QL Nhà nước đối với phát huy nhân tố con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 41. 40 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI NHÀ TRƯỜNG Ngoại khóa tại khu di tích lịch sử K9Đã Chông Ngoại khóa tại khu di tích lịch sử đền thờ Chu Văn An
 42. 41 Chung kết võ cổ truyền của học sinh Ngoại khóa Mừng Đảng, Mừng Xuân
 43. 42 Hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018 Hội thi Bánh cổ truyền
Publicité